SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd Hermodsgård Hermodsgade København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. januar 2013 Til den 31. januar Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her. Med venlig hilsen Svend Jørgen Skotte Alectia A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum tlf Mulighederne for Hermodsgade 23, 2200 København N Varmefordeling VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret 2 stk. automatisk modulerende pumper, hver med en maks. effekt på 1550 W. Pumperne der er af fabrikat Grundfos type UPE er monteret som parallelkoblede dobbeltpumper. Begge pumper var i drift ved besøget og kørte med proportionalstyring og % belastning (normalt ikke anbefalelsesværdigt ved etstrengede anlæg). Efter aftale med varmemesteren ændrede vi styringen til konstanttryk og ca. 50 % belastning (samme trykforøgning over pumperne). Pumperne synes veldimensionerede til de nuværende driftsforhold. Indstillingen kan måske sænkes en smule, men dette skal ske i koordination med eventuelle ændringer i indstilling af varmekurven. FORBEDRING Vi er bekendt med at man manuelt stopper cirkulationspumperne om sommeren. Ved at etablere automatisk sommerstop over CTS-anlægget mener vi, at der kan opnås såvel en en mindre energi som en komfortforbedring kr kr. 1,29 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 Varmefordeling AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring i form af CTS-anlæg. Kurveindstillingerne ligger en smule over hvad vi normalt anbefaler. Forholdet kan dog skyldes, at der som nævnt andet sted i rapporten, kun er monteret 1 stk. radiator i hver lejlighed. FORBEDRING Finjustering af varmekurve kr kr. 3,89 ton CO₂ Tag og loft LOFT Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 200 mm Rockwool. Isoleringen trænger dog til nogen opretning, hvorfor der ved mærkningen kun er regnet med 150 mm. FORBEDRING Nærværende forslag omfatter opretning og supplering af de eksisterende 200 mm loftisolering. Ved en eventuel senere tagudskiftning anbefales, dog efterisoleres til 300 mm kr kr. 1,83 ton CO₂ Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen. På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke. Beregnet varmeforbrug pr. år: 1.675,95 MWh fjernvarme kr. 236,31 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft LOFT Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 200 mm Rockwool. Isoleringen trænger dog til nogen opretning, hvorfor der ved mærkningen kun er regnet med 150 mm. FORBEDRING Nærværende forslag omfatter opretning og supplering af de eksisterende 200 mm loftisolering. Ved en eventuel senere tagudskiftning anbefales, dog efterisoleres til 300 mm kr kr. 1,83 ton CO₂ Ydervægge MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består i stueetagen 60 cm massivt murværk. 1. og 2. sal har 48 cm massivt murværk, mens 3. og 4. sal har 36 cm. massivt murværk. I brystninger under vinduer er der ca. 24 cm. massivt murværk som er efterisoleret, hvor dette har været muligt (indbyggede reoler mv.). De resterende brystninger isoleres ved nyudlejning. Der er regnet med en vægtet U-værdi for hele facaden på 1,1 W/m²/ K Energisforslag ikke fundet rentable for nærværende. Energimærkningsnummer

6 Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Butiksvinduer mod Haraldsgade og Hermodsgade er monteret med etlags glasruder. FORBEDRING Butiksruderne i Haraldsgade og Hermodsgade udskiftes til nye med trelags energiruder med varm kant kr kr. 1,75 ton CO₂ VINDUER Trappevinduer mod Haraldsgade, Sigurdsgade og Hermodsgade er 2 fags monteret med etlags glasrude. FORBEDRING VED RENOVERING Trappevinduerne i alle opgange i Haraldsgade, Sigurdsgade og Hermodsgade udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant kr. 2,71 ton CO₂ VINDUER Vinduer i gård- og gadefacade Haraldsgade, Sigurdsgade og Hermodsgade er delvis oplukkelige vinduer med 1-3 fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude. FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af alle lejlighedsvinduer i bebyggelsen til trelags energiruder. Tiltaget kan anbefales trods den lange tilbagebetalingstid, idet der tillige opnås en væsentlig komfortforbedring og bedre mulighed for, at opvarme kamre og køkkener kr. 28,76 ton CO₂ YDERDØRE Butiksdøre mod Haraldsgade er med en rude af etlags glas. FORBEDRING Butiksdøre i Haraldsgade udskiftes til nye med trelags energirude med varm kant kr kr. 0,49 ton CO₂ YDERDØRE Altandøre i lejligheder mod såvel gade- som gårdfacade er med en rude af etlags glas og forsatsramme. FORBEDRING VED RENOVERING Altandøre mod gade - og gårdfacade, udskiftes med nye, som er monteret med trelags energirude, varm kant kr. 11,93 ton CO₂ Energimærkningsnummer

7 YDERDØRE Alle hoveddøre mod Sigurdsgade, Haraldsgade og Hermodsgade er nyere døre monteret med energiglas. Gulve ETAGEADSKILLELSE Lukket etageadskillelse med uopvarmet kælder med lerindskud som eneste isolering. I vaskerum er der dog opsat træbetonplader. Det foreslås, at der foretages en nærmere undersøgelse om det er muligt, at indblæse granulat mellem indskudsler og gulvbrædder. En isolering af især lofter cykelkældre med opsætning af isoleringsbatts bør ligeledes overvejes nærmere, såfremt det ikke skulle vise sig muligt at indblæse granulat i etageadskillelsen. Ventilation VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er regnet som normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Energimærkningsnummer

8 VARMEANLÆG Varmeanlæg FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isolerede varmevekslere og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Ejendommen er konverteret fra damp til vandbåren fjernvarme i 2008, hvorfor stort set alle installationer i varmecentralen er af nyere dato. Varmefordeling VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer placeret på indervægge i stuer. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg med øvre fordeling. Der er generelt kun en enkelt radiator i hver lejlighed (toværelseslejligheder). Radiatoren er som nævnt monteret i stuerne, mens varmestrenge er placeret i værelser. Det er ikke umiddelbart muligt at opvarme værelse og køkken til alm. komforttemperatur uden, at der bliver forholdsvis varmt i stuen, ligesom en mere jævn varme i hele lejligheden kræver en forholdsvis højere fremløbstemperatur i anlægget. VARMERØR Varmefordelingsrør på uopvarmet loft er regnet udført som 280 m DN 65 stålrør med 50 mm isolering. FORBEDRING I forbindelse med en kommende tagrenovering, anbefales varmefordelingsrør på loft efterisoleret med rørskåle op til 100 mm (mere end gældende krav). Rørene er p.t. isoleret med ca.10 mm asbestholdig kapok og ca. 40 mm lamelmåtte afsluttet med pap. Isoleringen er fladtrykt nogle steder kr kr. 1,38 ton CO₂ VARMERØR Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er regnet udført som 280 m DN 65 stålrør med 50 mm isolering. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret 2 stk. automatisk modulerende pumper, hver med en maks. effekt på 1550 W. Pumperne der er af fabrikat Grundfos type UPE er monteret som parallelkoblede dobbeltpumper. Begge pumper var i drift ved besøget og kørte med proportionalstyring og % belastning (normalt ikke anbefalelsesværdigt ved etstrengede anlæg). Energimærkningsnummer

9 Efter aftale med varmemesteren ændrede vi styringen til konstanttryk og ca. 50 % belastning (samme trykforøgning over pumperne). Pumperne synes veldimensionerede til de nuværende driftsforhold. Indstillingen kan måske sænkes en smule, men dette skal ske i koordination med eventuelle ændringer i indstilling af varmekurven. FORBEDRING Vi er bekendt med at man manuelt stopper cirkulationspumperne om sommeren. Ved at etablere automatisk sommerstop over CTS-anlægget mener vi, at der kan opnås såvel en en mindre energi som en komfortforbedring kr kr. 1,29 ton CO₂ AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring i form af CTS-anlæg. Kurveindstillingerne ligger en smule over hvad vi normalt anbefaler. Forholdet kan dog skyldes, at der som nævnt andet sted i rapporten, kun er monteret 1 stk. radiator i hver lejlighed. FORBEDRING Finjustering af varmekurve kr kr. 3,89 ton CO₂ Energimærkningsnummer

10 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND Ejendommens samlede koldtvandsforbrug ligger på ca m³/år. Erfaringsmæssigt udgør varmtvandsforbruget ca. 1/3 af det samlede koldtvandsforbrug svarende til ca m³ svarende til ca. 370 l/m²/år. Nøgletallet virker umiddelbart højt, men kan tilskrives at der er tale om forholdsvis mange og små lejligheder. VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder er regnet udført som 500 m DN 50 stålrør, med 60 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder og centralvarmevekslere er regnet udført som 50 m DN 65 stålrør med 60 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i lejligheder er regnet udført som 500 m DN 25 med 40 mm isolering. VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en maks. effekt på 430 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Type UPS VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2 stk l varmtvandsbeholdere, isoleret med 100 mm mineraluld. Beholderne, der er installeret i 2008 i forbindelse med konvertering til vandbåren fjernvarme, er af fabrikat Reci, type GE4*18RAS-11. Beholderne syntes veldimensionerede i forhold til det aktuelle varmtvandsforbrug (tømmes ca. 2 gange dagligt). Det skal bemærkes, at fjernvarmeafkølingen over beholderne var særdeles god under vort besøg på ejendommen. Energimærkningsnummer

11 EL El BELYSNING Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med lavenergipærer. Lyset styres med bevægelsesmeldere og er sektionsopdelt således, at lyset ikke tændes i hele opgangen. Belysningen i gangarealer i kælder består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Lyset brænder konstant. Det skal bemærkes, at energiforbrug til belysning på trapper og i kældre ikke har indvirkning på rapporten. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER EJENDOMMEN I ENERGIMÆRKET Energimærkningen omfatter beboelsesejendommen Hermodsgade 23, 2200 København N. KORT BYGNINGSBESKRIVELSE Ejendommen er en U-formet teglstensbygning, opført 1935, med facader mod Haraldsgade, Hermodsgade og Sigurdsgade. Ejendommen er på 5 etager, stue og sal, indeholdende i alt 243 lejligheder samt 5 erhvervslejemål alle beliggende i stueetagen. Der er kælder under hele ejendommen. Kælder er ved mærkningen regnet som uopvarmet. Tagkonstruktionen er lav med gitterspær og belagt med bølgeeternit, som ifølge driftspersonalet er i en dårlig stand. Etageadskillelsen mod lejlighederne er efterisoleret og består af 200 mm mineraluld som dog nogle steder trænger til opretning. I det uopvarmede tagrum er der fremført centralvarmefremløb (1 strenget med øvre fordeling). Pågældende ledning er oprindelig isoleret med kapok og asbest, men er efterisoleret sammen med bygningsisoleringen. Varmt vand har også tidligere været fremført over loft, men ejendommen har for nogle år siden fået omlagt hele brugsvandssystemet således, at der i dag er underfordeling (hovedledninger fremført i kælder). Ejendommen er i 2008 konverteret fra damp til vandbåren fjernvarme. Installationer i varmecentral fremtræder derfor nye og velfungerende. ENERGIMÆRKNINGENS OMFANG Energimærket omfatter ejendommens konstruktioner og basis-installationer, dvs. de installationer der er nødvendige for bygningens drift. KONKLUSION Ejendommen har fået tildelt energimærket "D", hvilket er forventeligt for en ejendom af pågældende type og alder. Såfremt alle rentable energibesparende tiltag gennemføres, vil energimærket ændres til et "C". Energimærkningsnummer

12 De foreslåede stiltag består primært mindre tiltag og justeringer på centralvarmeanlægget. Vinduesudskiftning i boliger er på trods af den lange betalingstid medtaget for at synliggøre energin. Udover energin vil der imidlertid en væsentlig komfortforbedring i lejlighederne i og med, at der generelt kun er en radiator i hver lejlighed og, at denne er placeret på en indervæg. ENERGIFORBRUG, BEREGNET OG OPLYST Det årlige varmeforbrug er beregnet til MWh, tallet fremgår på side 4. Det faktiske varmeforbrug som er hentet fra FSB energistyringsprogram MinEnergi viser et målt forbrug i 2012 på MWh. Forskellen på de ca. 10 % kan efter vor mening tilskrives, at lejlighederne (køkken og kammer) generelt ikke kan opvarmes til de 20 C som er anvendt ved beregning af mærket. ALTERNATIV ENERGIFORSYNING Da ejendommen ligger i fjernvarmedistrikt, er det ikke relevante relevant med solvarmeanlæg. FSB er ved at foretage en særskilt screening for at afdække muligheder for solceller på tage. GENERELLE KOMMENTARER Energimærkningen er udført iht. følgende retningslinier: - Håndbog for Energikonsulenter, seneste revision. - Beregnings- og indberetningsprogram Energy 10, seneste version. Energimærkningen (energibehovsberegningen) er udført på baggrund af en gennemgang af bygningskonstruktioner og -installationer i januar 2013 samt tegningsmateriale udleveret af ejendomsejer. Der er ikke udført destruktive undersøgelser. Ved vurdering af konstruktioners isoleringsevne er der taget udgangspunkt i det udleverede materiale, samt hvad der i øvrigt har kunnet klarlægges ved bygningsgennemgangen. Ved estimering af investering er der taget udgangspunkt i erfaringstal, leverandøroplysninger samt V&S Prisbog, Husbygning - Renovering og Drift - seneste udgave. Energimærkningsnummer

13 Ejendommens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER 27 m² Bygning 1. vær. Adresse - m² 27 Antal 1 Kr./år m² Bygning 2 vær. Adresse - m² 44 Antal 2 Kr./år m² Bygning 2 vær. Adresse - m² 55 Antal 204 Kr./år m² Bygning 2 vær. Adresse - m² 65 Antal 20 Kr./år m² Bygning 3 vær. Adresse - m² 75 Antal 10 Kr./år m² Bygning 3 vær. Adresse - m² 85 Antal 6 Kr./år m² Bygning 3vær. Adresse - m² 110 Antal 1 Kr./år Energimærkningsnummer

14 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Bygning i energienheder Loft Opretning af eksisterende 200 mm isolering på loft kr. 12,87 MWh fjernvarme 22 kwh el kr. Vinduer Udskiftning af butilksruder i Haraldsgade og Hermodsgade til trelags energiruder kr. 12,36 MWh fjernvarme 13 kwh el kr. Yderdøre Udskiftning af butiksdøre i Haraldsgade til nye med trelags energirude kr. 3,49 MWh fjernvarme 3 kwh el kr. Varmeanlæg Varmerør Efterisolering af varmefordelingsrør på loft op til 100 mm kr. 9,79 MWh fjernvarme kr. Varmefordelings pumper Automatisk sommerstop på centralvarmepumper kr kwh el kr. Energimærkningsnummer

15 Automatik Justering af varmekurve kr. 27,09 MWh fjernvarme kr. 104 kwh el Energimærkningsnummer

16 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. en til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Priser er inkl. moms Emne Forslag Vinduer, døre ovenlys mv. i energienheder Vinduer Udskiftning af vinduer i trappeopgange til nye med trelags energiruder. 19,02 MWh fjernvarme 38 kwh el kr. Vinduer Udskiftning af alle lejlighedsvinduer i bebyggelsen til trelags energiruder 204,00 MWh fjernvarme -7 kwh el kr. Yderdøre Gamle altandøre med forsatsruder udskiftes til nye med energiruder med 3 lags glas. 84,58 MWh fjernvarme 3 kwh el kr. Energimærkningsnummer

17 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. Varmeforbrug ,00 MWh fjernvarme i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,02 MWh fjernvarme pr. år CO2 udledning ,72 ton CO₂ pr. år ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme ,00 kr. pr. MWh fjernvarme kr. i fast afgift pr. år for fjernvarme El... 2,00 kr. pr. kwh Vand... 35,00 kr. pr. m³ FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

18 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Hovedbygning Adresse... Hermodsgade 23 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke relevant Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Alectia A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum tlf Ved energikonsulent Svend Jørgen Skotte KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede Energimærkningsnummer

19 energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

20 Energimærke for Hermodsgade København N Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 31. januar 2013 til den 31. januar 2023 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd. 1-98 Ågården Jægergade 5-15, Kapelvej 52-60, Rantzausgade 19A- 23C. Jægergade 5 2200 København N Bygningens energimærke:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enghave Plads 1 1670 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. februar 2013 Til den 10. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordborggade 19 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2012 Til den 12. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 3 B afd. 3056 Egegade 20 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2013 Til den 30. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB - Afd. 7 Gl. Kongevej 75-77 Gammel Kongevej 75 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. februar 2013 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Odensegade 10 & 12 Odensegade 10 2100 København Ø ens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viva-Bolig, Limfjordens Afd. 20 Blegkilde Alle 4M 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2012 Til den 27.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tom Kristensens Vej 42 og 44 Tom Kristensens Vej 40 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 18-3 Moldevej 51 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2063 Thorvaldsensgade 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2014 Til den 3. september 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 6094 Blækhuset Bogholder Allé 28 2720 Vanløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2012 Til den 4. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4520-010-01 Viva-Bolig, Limfjordens Afd. 29/59 Skydebanevej 24A Skydebanevej 24A 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 18-2 Moldevej 29 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Niels W. Gades Vej 9 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2013 Til den 15. januar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport BAB afd. 3 Gillesager 190 2605 Brøndby Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. april 2013 Til den 19. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lyshøjgårdsvej 59 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. november 2014 Til den 7. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Parkvej 26 4990 Sakskøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. marts 2013 Til den 26. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Istedgade 100 1650 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Halfdansgade 1 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. marts 2015 Til den 8. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elledevej 17 4400 Kalundborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2015 Til den 16. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport 20-20 Kongovej 24 A+B, C+D og E Kongovej 24A 2300 København S Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. december 2013 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 11 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. december 2013 Til den 15. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere