Lyd i tekniske installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyd i tekniske installationer"

Transkript

1 Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit systemer 31 1

4 2

5 Indledning Indledning Geberit er som fremsynet og innovativ virksomhed med speciale i sanitær teknologi ikke bare interesseret i at klare de udfordringer som kommer, men opsøger dem også. Akustik og statik er blot to af de ni områder af teknologi, hvor Geberit investerer i øjeblikket. Sammen er de med til at sætte nye tendenser i seneste udvikling og optimering af produkter. Geberit s akustiske laboratorium, som er det eneste af sin art i Europa, bruges til at teste de akustiske og statiske egenskaber på individuelle komponenter samt hele installations- og rørsystemer. De højt kvalificerede ingeniører og specialister bruger deres viden, erfaring og forskning til at optimere Geberit s produkter. Blandt andet kan laboratoriet bruges til at simulere lydtransmissioni etagebyggeri. Det er også muligt at teste og forbedre støjegenskaberne ikke kun af de enkelte komponenter, men også af hele systemer. En række redskaber og udstyr er blevet udviklet af Geberit til at foretage de statiske test, der bruges til at teste bla. bæreevne og deformation i Geberit s installationssystemer og andre af Geberit s produkter. I denne brochure gengiver vi resultater fra lydtest af installations- og afløbssystemer. Målerum og målemetoder er tilpasset danske forhold i samarbejde med DELTA, dette betyder at måleresultaterne kan sammenlignes direkte med de krav der er i det danske bygningsreglement. 3

6 4

7 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.1 Boliger skal indrettes, så beboerne sikres tilfredsstillende lydforhold Generel information omkring lyd Hvad er lyd? Krav til lydniveau fra tekniske installationer Generelt Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning Krav til lydniveau DS/EN Tænk på lyden allerede når du projekterer Lydoptimeret indretning af boligen Støjniveauets afhængighed af rummets størrelse og efterklangstid Yderligere informationer Reducering af lyd fra afløbsinstallationer Planlægning af afløbsinstallationen Reduktion af luftlyd i praksis Reduktion af bygningslyd i praksis 16 5

8 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.1 Boliger skal indrettes, så beboerne sikres tilfredsstillende lydforhold Den høje levestandard og den tekniske udvikling medfører stadig større komfortkrav i vores boliger. Herunder hører støjen fra de tekniske installationer. Boligministeriet har derfor i bygningsreglementets bestemmelser fastlagt kravene herfor, og som hovedregel gælder det, at der for boligenhedernes beboelsesrum og køkken gælder følgende maksimale værdi for støjniveauet frembragt af fælles tekniske installationer (herunder afløbssystemer): L Aeq = 30 db. Ved projekteringen af en boligindretning kan der tages højde for kravene til lydniveauet i beboelsesrum og køkkener ved at: Trække de tekniske installationer længst væk fra disse rum Sikre, at konstruktionen mellem de to rum dæmper lyden tilstrækkeligt Anvende et lyddæmpende afløbssystem med lyddæmpende tilbehør I de følgende afsnit beskrives de væsentligste forhold omhandlende lyd fra tekniske installationer og de løsninger, som Geberit kan tilbyde med afløbssystemerne Geberit Silent-PP og Geberit Silent-db20 inkl. lyddæmpende tilbehør. 1 1 Billede 1: Maksimal lydtrykniveau i afløbssystemer i lejligheder 1 Maximum 30 db 6

9 1.2 Generel information omkring lyd 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Hvad er lyd? Lydtrykniveau Lyd er tryksvingninger i luften. En lydgiver eller støjkilde sætter luften i bevægelse. Øret opfatter svingningerne og omdanner disse til den lyd, vi opfatter. I forbindelse med lyd i bygninger findes to vigtige begreber: Styrke: Lydstyrke eller lydtrykniveau måles i decibel (db) Frekvens: Måles i Hertz (Hz) og angiver lydens svingninger pr. sekund db(a) Lp [db] f r Billede 2: f Frekvens r Afstand Lydtrykniveauet falder over afstand 0 Billede 3: Lydtrykniveau Luftlyd og bygningslyd Luftlyd er den lyd, der forplanter sig direkte igennem luften. Støjbarometer Den svageste lyd mennesket kan høre ligger på omkring 1 db(a). Den kraftigste lyd et menneske med normal hørelse kan klare ligger lige i nærheden af 140 db(a). Dette kaldes smertegrænsen. Hvis lydtrykket overstiger smertegrænsen eller ligger deromkring kan man risikere at trommehinden sprænges! Lydniveauet falder over afstand. Bygningslyd (også kendt som strukturlyd) er den lyd, som udbredes gennem konstruktionerne. Lyden opstår i en konstruktion, når den påvirkes af slag eller vibrationer. Bygningslyd kan udbredes gennem rørsystemer eller andre bygningsdele over store afstande, inden de bliver omdannet til hørbar luftlyd. Billede 4: Påvirkning af en væg med luft- og bygningslyd 7

10 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.3 Krav til lydniveau fra tekniske installationer Krav til lydniveau fra tekniske installationer beskrives bl.a. i Bygningsreglementet BR10 og Dansk Standard 490. Nedenstående er uddrag fra disse publikationer Generelt Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold. Definitioner og begreber med hensyn til luftlydisolation, trinlydniveau og lydtrykniveau er givet i DS 490 Lydklassifikation af boliger. Kontrolmålinger af lydforhold udføres i henhold til SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning Boliger omfatter i denne forbindelse også hoteller, kollegier, pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, ældreboliger, døgninstitutioner og lignende bygninger, der benyttes til overnatning. Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, når de udføres som klasse C i DS 490 Lydklassifikation af boliger Krav til lydniveau Tabelle 1: Støj fra tekniske installationer: Grænseværdier angivet som højeste værdier for A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau, L Aeq,T Rumtype I beboelsesrum og køkkener samt i fælles opholdsrum Målestørrelse L Aeq,T Klasse A [db] 20 Klasse B [db] 25 Klasse C [db] 30 Klasse D [db] 35 Lydklasse A: Lydklasse svarende til specielt gode lydforhold, hvor beboerne kun lejlighedsvis forstyrres af lyd eller støj. Lydklasse B: Lydklasse med betydeligt bedre lydforhold end byggelovgivningens minimumskrav til boliger. Beboere bliver kun i begrænset omfang forstyrret af lyd eller støj. Lydklasse C: Lydklasse svarende til intentionerne i byggelovgivningens minimumskrav. Op til % af beboerne kan forventes at blive forstyrret af lyd eller støj. Lydklasse D: Lydklasse beregnet for ældre bygninger med mindre tilfredsfredsstillende lydforhold. Bør normalt ikke anvendes for nye bygninger DS/EN Grænseværdierne for lydtrykniveauer fra tekniske installationer for hver lydklasse er vist i tabel 1. Grænseværdier for støj fra tekniske installationer gælder for den enkelte installation og er relateret til umøblerede rum med lukkede vinduer og døre. Hvis målingerne foretages under andre rumforhold, foretages korrektioner. I tilfælde af lavfrekvent støj bør det A-vægtede lydtrykniveau i det lavfrekvente område L pa,lf ikke overstige 25 db om dagen (kl ) eller 20 db aften og nat (kl ). I lydklasse A og B bør overholdes grænseværdier, der er 5 db lavere. En meget udbredt metode til at måle afløbsrørs lydegenskaber er en test efter normen DS/EN Resultatet af denne test giver dog ikke et retvisende billede af, om en komplet rørinstallation inklusiv armatur, wc m.v. kan overholde specifikke krav til støjniveau i en bygning. En test efter DS/EN måler udelukkende støjen fra faldstammen og tager ikke hensyn til den støj, der måtte komme fra eksempelvis skyllet i wc et og vandets løb fra tilslutningsledningen over i fald-stammen. Desuden sker målingen med et konstant vandflow. I praksis vil vandets flow gennem røret ved eksempelvis et toiletskyl derimod være mere turbulent. Der måles ikke armaturstøj efter DS/EN

11 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Norm ikke anvendelig til sammenligninger Testnormen DS/EN er ikke en holdbar metode til beregning af rørinstallationers akustiske forhold i konkrete tilfælde. I stedet skal testnormen først og fremmest anvendes til at sammenligne forskellige rørprodukter. Testen har dog svagheder, når det kommer til en sammenligning af produkter. Den helt afgørende årsag er, at DS/EN ikke stiller andre krav til montagen af afløbsrøret end, at det er fastgjort med to rørbærere i både stueetage og på første sal. Hvordan montagen ellers er udført og ikke mindst hvilke rørbærere, der er anvendt, og hvordan de er fastgjort, er ikke en del af testnormen, men skal gøres efter fabrikantens anvisning. Det giver frit lejde til at anvende den mest optimale montering, herunder type af rørbærer og hvor stramt rørbærerne er monteret på røret. For eksempel kan spildevandsstøj reduceres væsentligt ved brug af specielt udviklede rørbærere, ligesom det er alment kendt, at det spiller en vigtig rolle, hvor stramt rørbærerne er monteret. Dermed kan der opstå så store variationer ved forskelligt monterede installationer, at DS/EN faktisk ikke er en retvisende målestok til sammenligning af afløbsrør. 9

12 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.4 Tænk på lyden allerede når du projekterer Lydoptimeret indretning af boligen Målet med korrekt projektering er at beskytte andre lejligheder imod lydgener. Allerede ved projektering af boliger kan der tages højde for lydoptimeret indretning af lejligheder. Kan man ikke undgå at placere de støjende rum i midten af lejligheden, kan man tænke over hvilke rum, der støder op til de støjende rum. Køkkenet er eksempelvis mindre følsomt for støj end eksempelvis soveværelset. fordelagtigt Bad Støjniveauets afhængighed af rummets størrelse og efterklangstid Med den samme lydkilde placeret i forskellige rum vil støjniveauet i et punkt ikke for tæt på lydkilden være afhængig af henholdsvis rummets volumen og rummets efterklangstid. Eksempelvis vil støjniveauet reduceres med 3 db, såfremt efterklangstiden halveres i et rum med et givet volumen, f.eks. fra 1 s til 0,5 s. Tilsvarende indflydelse har rummets volumen. Med en given efterklangstid vil f.eks. en fordobling af rummets volumen betyde, at støjniveauet reduceres med 3dB. Soveværelse Bad Køkken Entre Børneværelse ufordelagtigt Køkken Målerummene i Geberit s laboratorium har et volumen på ca. 50 m3 og efterklangstiden i rummene er indreguleret således, at den svarer til efterklangstiden i umøblerede rum i typiske boliger med et tilsvarende volumen. WC Stue Billede 5: Entre Køkken Bad Stue Soveværelse Bad Lydoptimeret indretning af boligen Med henblik på at estimere hvad de laboratoriemålte støjniveauer ville være i rum med et andet volumen og en anden efterklangstid, er der foretaget beregning af korrektionsværdier. Disse er bestemt ud fra teori om sammenhængen mellem lydtryk og lydeffekt i det diffuse lydfelt i et rum. Beregningen er baseret på målte data for efterklangstiden i umøblerede rum i boliger angivet i henholdsvis Standarden DS/EN ISO 10052:2005 Akustik Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger Overslagsmetode og Nordtest rapport NT TECHN REPORT 203:1992 Measurement of the acoustical properties of buildings additional guidelines. 10

13 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer I nedenstående figur er vist en korrektionskurve, som tilnærmet angiver sammenhængen mellem et rums volumen med tilhørende efterklangstid og den korrektion, som skal adderes til de laboratoriemålte støjniveauer (på figuren er volumen omregnet til gulvareal forudsat en loftshøjde på 2,5 m) Korrektion, db Billede 6: Korrektionskurve Gulvareal, m 2 11

14 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.5 Yderligere informationer Yderligere informationer omkring krav til lydniveau i bygninger og fra tekniske installationer kan findes i følgende publikationer: Bygningsreglement 2010 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2008 SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger DS/EN ISO 10052:2005 Akustik - Måling af luftlyd - og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode SBi-anvisning 218 Lydforhold i undervisnings - og daginstitutionsbygninger - lydbestemmelser og anbefalinger DS 490 Lydklassifikation af boliger 12

15 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.6 Reducering af lyd fra afløbsinstallationer Planlægning af afløbsinstallationen Eksempel på beregning af lyd 1. Det A-vægtede lydniveau fra afløbsrøret er på 50 db. Allerede under projekteringen kan man sikre sig, at afløbssystemet bliver planlagt og udført således, at det efterfølgende kræver mindst mulige lydtekniske foranstaltninger. I følgende afsnit beskrives praktiske eksempler på reduktion af luft- og bygningslyd fra afløbsinstallationer Reduktion af luftlyd i praksis 2. Hvis afløbsrøret indkaples i en skakt bestående af 2 x 13mm gipsplade reduceres lyden med ca. 27 db, men pga. støjrefleksion i skakt øges niveauet samtidig med ca. 10 db. Indkapsling i skakt For at reducere luftlyden fra et afløbsrør kan man anbringe afløbsrøret i en skakt. Afhængig af skaktens opbygning vil der kunne udregnes reduktionstal for, hvor meget en skakt kan forventes at dæmpe lydniveauet. De vejledende reduktionstal er fra SBi-anvisning 185, figur og forudsætter, at opbygningen af skakten er udført omhyggeligt med tætte fuger ved væggens tilslutning og ved rørgennemføringer. 3. Støjabsorberede beklædning på 2 sider i skakt kan reducere lyden med 10 db. Beklædning kan være 30 mm mineraluld. Tabel 2: Reduktionstal fra SBi-anvisning 185, figur Vægkonstruktion Vejledende reduktionstal R W [db] 1 x 13 mm gipsplade 22 2 x 13 mm gipsplade mm beton mm beton mm letbeton 25 Tabel 3: Eksempel på beregning af lydniveau Støjniveau +50 db Støjforøgelse pga. støjrefleksion +10 db Støjabsorbende beklædning -10 db Reduktionstal for 2 x 13 mm gipsplade -27 db Resultat +23 db 13

16 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Optimal rørføring Lydisolering af rør En optimal rørføring har stor betydning for lydniveauet fra et afløbsrør, eksemplet herunder viser stigningen i støjniveau ved ændring af rørføringen. Stigningen er sammenlignet med en lige rørstrækning. En anden mulighed for at reducere luftlyd er at isolere rørene. Geberit anbefaler at bruge Geberit Isol til dette formål. Geberit ISOL bruges når der stilles ekstra høje krav til lydniveauet. Geberit ISOL består af en folie der forhindrer indtrængen af fugt, folien er beklædt med en lydabsorberende skum på den ene side. Uden Geberit ISOL: Billede 7: 2 x 45 offset øger støjniveauet med +9 db(a) Med Geberit ISOL: Billede 8: 2 x 30 offset øger støjniveauet med +7 db(a) Billede 9: 2 x 15 offset øger støjniveauet med +5 db(a) Ovenstående illustration er lavet af et såkaldt akustisk kamera, som præcist lokaliserer kilderne til lyd og lydbølger og analyser dem. Flere mikrofoner optager lyden fra flere perspektiver, en computer samler og behandler signalerne og sammensætter dem til en visuel præsentation der betegnes som et akustisk fotografi. 14

17 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Anvendelse af installationssystemer De lodrette rør i en installationsvæg vil oftest være placeret som i en normal skakt, se tidligere afsnit. Når man anvender en installationsvæg, har man også muligheden for at skjule de vandrette afløbsrør i samme etage, hvor eksempelvis toiletter er placeret, dette medfører en reduktion af luftlyden i underliggende etage med op til 10 db Billede 10: Luftlydsreduktion ved anvendelse af Geberit Isol 1 Lige faldstamme 2 Opbremsningszone 3 Vandret faldstamme Pos. Geberit Silent-db20 WC 2 l/s Konstant flow 50 l/min Geberit Silent-db20 med Geberit Isol WC 2 l/s Konstant flow 50 l/min 1 50dB 45dB 39dB 33dB 2 54dB 51dB 41dB 34dB 3 44dB 40dB 32dB 26dB Som forenklet regnemetode kan man ved et lige rør forvente en luftlydsreduktion på ca. 10 db. Billede 11: Traditionel installation Billede 12: Installationsvæg 15

18 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Reduktion af bygningslyd i praksis Afkobling af rør med gummirørbærer eller lydstrømpe ved gennemføring G For at undgå, at vibrationer fra rørsystemer overføres til bygningen, kan man bruge rørbærer med gummiindlæg. Dette vil medføre et lavere lydniveau i andre rum end der, hvor røret er monteret. Der er dog stor forskel på hvilken type rørbærer, der anvendes og hvorledes, de er monteret. Undersøgelser hos Fraunhofer Instituttet i Stuttgart viser, at der kan være op til 10 db forskel på en standard rørbærer afhængig af, om rørbæreren er spændt hårdt sammen eller kun spændt meget let. Årsagen til dette er, at gummiet bliver for hårdt spændt sammen og dermed mister sine fleksible egenskaber. Rørbærer til Geberit Silent-db20 F Billede 14: Rørledningsfastgørelse med Geberit Silent-db20 rørbærer G Glidende punkt F Fixpunkt VVS nr. : xxx eller xxx For at undgå fejlmontage har Geberit udviklet en rørbærer til Geberit Silent-db20, som ikke kan spændes for hårdt. Problemet kan dog være, at rørsystemer ofte har brug for fixeringspunkter, som kan holde systemet på plads. Derfor er der til Geberit Silent-db20 udviklet samle- og ekspansionmuffer F, som holder systemet på plads, uden at det har en negativ indvirkning på lydniveauet. Billede 13: Rørbærer til Geberit Silent-db20, VVS nr xxx 16

19 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Rørbærer til Geberit Silent-PP Ved montage af Geberit Silent-PP anvendes der standard rørbærer med gummiindlæg. For at minimere støjen i tilstødende rum kan man med fordel anvende 1 alm. rørbærer som Geberit nr. 390.x som fixpunkt F og 1 rørbærer med spacer, monteret som gliderørbærer som Geberit nr. 390.x G. Ved at anvende denne metode kan man reducere bygningslyden horisontalt op til 3 db(a). Afkobling af sanitetsgenstande med elastisk materiale Ved alle gennemføringer igennem beton opstår en lydbro imellem rørsystem og konstruktion. For at minimere denne lydbro kan der med fordel anvendes isoleringsslange eller selvklæbende isoleringsbånd. Isoleringsslangen er lavet af PE-skum i 4 mm og trækkes over røret som en strømpe. Isoleringsbåndet er lavet af PE-skum i 3 mm og vikles om rør, formstykker, afløbskål mv. Billede 15: Rørbærer til Geberit Silent-PP Billede 17: Geberit Isoleringsslange, VVS nr xxx F G Billede 18: Eksempel på anvendelse af Geberit isoleringsslange Billede 19: Geberit isoleringsbånd, VVS nr F Billede 16: Rørledningsfastgørelse med Geberit Silent-PP rørbærer G Glidende punkt F Fixpunkt Billede 20: Eksempel på anvendelse af Geberit isoleringsbånd 17

20 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer For at minimere funktionsstøj fra toiletter og håndvaske kan der anvendes lyddæmpningssæt i PE skum. Forventet lydreduktion i rummet diagonalt under toilettet kan forventes at være følgende: Ved toiletskyl: 8 db Ved urinstråle: 11dB Ved smækken af toiletsæde: 13 db Montage i installationssystemer Når man bruger installationssystemer får man optimalt minimeret bygningslyden i tilstødende rum. Alle installationer er afkoblet fra konstruktionen via installationssystemet. Installationssystemet er afkoblet fra konstruktionen via korkplader ved GIS og PE isoleringsbånd ved Duofix system. Billede 21: Geberit lyddæmpningssæt, VVS nr Billede 23: Geberit Duofix isoleringsbånd, VVS nr Billede 24: Geberit GIS korkplade, Geberit nr Billede 22: Eksempel på anvendelse af Geberit lyddæmpningssæt 4 Silicone 5 WC-Karamik 6 Gummikappe 7 Lyddæmpnigsmåtte 8 Væg 1 Billede 25: Eksempel på anvendelse af GIS korkplader 9 Geberit GIS korkplade 18

21 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2.1 Lydmålinger Generelt Måleresultater Måling nr a Måling nr a Måling nr Måling nr a Måling nr a Måling nr Måling nr Måling nr Rådgivning i forbindelse med lydmålinger 29 19

22 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2.1 Lydmålinger Generelt Måleresultater Alle målingerne er foretaget af Geberit i eget lydlaboratorium i Jona, Schweiz. Målerummene har alle en størrelse på omkring 50 m 3. DELTA har bistået Geberit A/S i forbindelse med planlægning af og procedure for lydmålinger på Geberit s afløbssystemer for sikre at målingerne er tilpasset danske forhold. Måleresultaterne er angivet jf. lydklassifikation angivet i DS490. Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, når de udføres som klasse C i DS 490, lydklassifikation af boliger. Rumtype Målestørrelse I beboelsesrum og køkkener samt i fælles opholdsrum L Aeq,T Målemetoder Geberit har ud fra specifikationer foreskrevet af DELTA indreguleret målerummene således, at deres efterklangstid svarer til efterklangstiden i umøblerede rum i typiske danske boliger. Dette betyder, at måleresultaterne direkte kan sammenlignes med kravene til støj fra installationer i det danske Bygningsreglement Måleproceduren følger de retningslinjer, der er angivet i SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger, hvortil Bygningsreglement 2010 refererer. Målingerne er baseret på DS/EN ISO Korrektion for baggrundsstøjens indflydelse på måleresultaterne er dog udført i henhold til DS/EN ISO Opbygning af installation Bagvæg: 180 kg mursten eller 100 mm Ytong porebeton Installationsvæg: Geberit GIS eller Geberit Duofix system Faldstamme: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm Gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Klasse A [db] 20 Klasse B [db] 25 Klasse C [db] 30 Klasse D [db] 35 Ikke klassificeret [db] 40 Ikke klassificeret [db] db 25 db 30 db 35 db 40 db 45 db 20

23 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 20 db A 20 db A 35 db D 30 db C 1) 30 db C Vertikal uden beklædning Rum 3 35 db D 40 db 1) 30 db: Med Geberit ISOL omkring vandret rørstrækning fra bruser eller med Rockwool over nedhængt loft 21

24 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 Vertikal uden beklædning Rum 3 1) 1) 25 db B 25 db B 35 db D 30 db C 45 db 45 db 1) Monteret med standard rørbærer med gummi indlæg Ved anvendelse af rørbærer type 390.x og type 390.x bespændt med 1 NM kan der opnås ca. 5 db bedre lydniveau. 22

25 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 20 db A 20 db A 35 db D 30 db C 23

26 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 35 db D 35 db D Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 Vertikal uden beklædning Rum 3 25 db B 25 db B 30 db C 25 db B 35 db D 40 db 24

27 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 35 db D 35 db D Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 Vertikal uden beklædning Rum 3 1) 1) 30 db C 30 db C 30 db C 30 db C 45 db 45 db 1) Monteret med standard rørbærer med gummi indlæg Ved anvendelse af rørbærer type 390.x og type 390.x bespændt med 1 NM kan der opnås ca. 5 db bedre lydniveau. 25

28 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 35 db D 35 db D Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 25 db B 25 db B 30 db C 30 db C 26

29 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit Duofix system Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 25 db B 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 20 db A 20 db A 35 db D 30 db C 27

30 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit Duofix system Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 25 db B 30 db C 35 db D 30 db C 28

31 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2.2 Rådgivning i forbindelse med lydmålinger Lydmålingerne i dette kapitel er tilpasset danske forhold, og er lavet efter danske regler. Geberit har i den sammenhæng arbejdet tæt sammen med DELTA omkring planlægningen af lydmålingerne. "DELTA er ét af Europas førende udviklingshuse samt ét af de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) i Danmark. DELTA s 280 medarbejdere i Danmark, Sverige og Storbritannien samarbejder med kunder i over 50 lande. DELTA varetager design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for en række felter, herunder det bygningsakustiske område. DELTA har arbejdet med bygningsakustisk test og rådgivning i mere end 70 år og har bl.a. gennemført en lang række udviklings- og udredningsopgaver f.eks. for offentlige myndigheder. DELTA er akkrediteret af DANAK til udførelse af teknisk prøvning på akustikområdet og deltager aktivt i internationalt standardiseringsarbejde." Brevet er gengivet ifølge aftale med DELTA 29

32 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 30

33 3 Geberit systemer 3 Geberit systemer 3.1 Geberit Silent-db Lyddæmpende afløbssystem Geberit Silent-PP Lydoptimeret afløbssystem Geberit GIS Installationssystem Få skridt til en færdig installationsvæg Geberit Duofix System Installationsvæg med kun to ekstra dele

34 3 Geberit systemer 3.1 Geberit Silent-db Lyddæmpende afløbssystem Fordele Geberit Silent-db20 Lyddæmpning er allerede indbygget i afløbssystemet Geberit Silent-db20. Det opfylder derfor gældende lyddæmpningskrav. Systemet kan bearbejdes på en omkostningsbesparende måde og giver dig alt det, du har brug for til et praktisk afløbssystem. Tredobbelt lyddæmpning Mineralforstærket plast (PE-S2) anvendes til fremstilling af Geberit Silent-db20. Plasten øger vægten af rør og fittings, hvilket bidrager til at reducere resonansvibrationer og dæmpe lyden effektivt. Lyddæmpende ribber i opbremsningszoner hjælper med at reducere støj. Systemets rørbærere frakobler systemet lydmæssigt fra væggen eller loftet og dæmper lydoverførslen. Altid den rigtige størrelse Fittings er hydraulisk optimeret. Det muliggør både større belastning af faldstammen og i nogen grad brug af mindre faldstammedimensioner. Rør og fittings kan fås fra ø 56 - ø 160, hvilket betyder, at de kan bruges til alle typer bygninger fra parcelhuse til højhuse. Sikre samlingsmetoder Der kan bruges hele 3 forskellige samlingsmetoder til Silent-db20. Kromstålskoblinger kan altid løsnes og tilrettes. Med el-svejste muffer opnår du en enestående trækstyrke, der giver ekstra sikkerhed ved rørføring i beton. Spejlsvejsning for optimal sikkerhed og mulighed for præfabrikering. Overskydende rørstumper kan genbruges som fittings eller bortskaffes uden problemer. Fleksibel og alsidig: Fittings til næsten alle tænkelige installationer Overlegen lyddæmpning Alsidigt system i mange forskellige størrelser og fittings Hydraulisk optimering fittings Ren og sikker bearbejdning Et minimum af affald og ingen problemer med bortskaffelse BON-AIR vakuumventil Når pladsen umuliggør traditionel ventilation, kan Geberit tilbyde en vakuumventil til installationer i dimensioner op til DN

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System Geberit Duofix installationselementer / Duofix System S A N I T E T S T E K N I K I S Y S T E M Teknisk information Den nye Duofix frontbetjente cisterne Ny cisterne med væsentlige forbedringer Endnu engang

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab Varmeledningsevne λ 10 C < 0,038 W/(m. K) Nem montage Effektiv VVS isolering 65 Tubolit af speciel kvalitets-polyethylen til

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015 fermacell Juni 2015 38 Information Koncerthuset i DR Byen, København, Danmark Bygherre Arkitekt Akustiker Ingeniør Entreprenør projektering Danmarks Radio (DR) Jean Nouvel, Paris, VLA Vilhelm Lauritzen,

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere.

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Devidry - Click & Plug Det unikke kliksystem Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Click & Plug Systemet Click & Plug Systemet Elektrisk gulvvarme på den smarte

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Midtpunktet. Geberit Monolith

Midtpunktet. Geberit Monolith Midtpunktet. Geberit Monolith For folk med karakter. Og dem som sætter pris på de gode ting i livet. Vil du gerne give dit nye badeværelse et karakteristisk, moderne touch? Med Geberit Monolith moduler

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Installatør håndbog. Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Lyddæmpende afløbssystemer Gældende fra 2013

Installatør håndbog. Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Lyddæmpende afløbssystemer Gældende fra 2013 Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP T 86 74 10 86 www.geberit.dk Installatør håndbog - Lyddæmpende afløbssystemer Installatør håndbog Lyddæmpende afløbssystemer

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Grøn teknologi til den blå planet Miljøvenlige løsninger med solenergi og vinduer 2 Schüco Montagesystem MSE

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781 Oplysninger om installation af rørgennembrydningsforsegling "System Armaflex Protect" (se bilag 1 og 4) Isoleringen "Armaflex Protect" er indbygget centreret som et rør eller en plade omkring røret i gennembrydningszonen.

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Designet og let at installere.

Designet og let at installere. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 98 www.geberit.dk Designet og let at installere. DK/da/01.12/18557 by Geberit AB Nyhed Elegant design. Nem installation. kombinerer tidløst

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Farum Gydevej 71,3520 Farum Tlf.: 46 16 19 19 Fax: 46 16 19 10 E-mail: info@purus.dk Internet: www.purus.dk

Farum Gydevej 71,3520 Farum Tlf.: 46 16 19 19 Fax: 46 16 19 10 E-mail: info@purus.dk Internet: www.purus.dk Farum Gydevej 71,3520 Farum Tlf.: 46 16 19 19 Fax: 46 16 19 10 E-mail: info@purus.dk Internet: www.purus.dk PURUS as har i mere end 40 år beskæftiget sig med produktudvikling samt salg af afløbssystemer

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere