Lyd i tekniske installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyd i tekniske installationer"

Transkript

1 Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit systemer 31 1

4 2

5 Indledning Indledning Geberit er som fremsynet og innovativ virksomhed med speciale i sanitær teknologi ikke bare interesseret i at klare de udfordringer som kommer, men opsøger dem også. Akustik og statik er blot to af de ni områder af teknologi, hvor Geberit investerer i øjeblikket. Sammen er de med til at sætte nye tendenser i seneste udvikling og optimering af produkter. Geberit s akustiske laboratorium, som er det eneste af sin art i Europa, bruges til at teste de akustiske og statiske egenskaber på individuelle komponenter samt hele installations- og rørsystemer. De højt kvalificerede ingeniører og specialister bruger deres viden, erfaring og forskning til at optimere Geberit s produkter. Blandt andet kan laboratoriet bruges til at simulere lydtransmissioni etagebyggeri. Det er også muligt at teste og forbedre støjegenskaberne ikke kun af de enkelte komponenter, men også af hele systemer. En række redskaber og udstyr er blevet udviklet af Geberit til at foretage de statiske test, der bruges til at teste bla. bæreevne og deformation i Geberit s installationssystemer og andre af Geberit s produkter. I denne brochure gengiver vi resultater fra lydtest af installations- og afløbssystemer. Målerum og målemetoder er tilpasset danske forhold i samarbejde med DELTA, dette betyder at måleresultaterne kan sammenlignes direkte med de krav der er i det danske bygningsreglement. 3

6 4

7 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.1 Boliger skal indrettes, så beboerne sikres tilfredsstillende lydforhold Generel information omkring lyd Hvad er lyd? Krav til lydniveau fra tekniske installationer Generelt Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning Krav til lydniveau DS/EN Tænk på lyden allerede når du projekterer Lydoptimeret indretning af boligen Støjniveauets afhængighed af rummets størrelse og efterklangstid Yderligere informationer Reducering af lyd fra afløbsinstallationer Planlægning af afløbsinstallationen Reduktion af luftlyd i praksis Reduktion af bygningslyd i praksis 16 5

8 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.1 Boliger skal indrettes, så beboerne sikres tilfredsstillende lydforhold Den høje levestandard og den tekniske udvikling medfører stadig større komfortkrav i vores boliger. Herunder hører støjen fra de tekniske installationer. Boligministeriet har derfor i bygningsreglementets bestemmelser fastlagt kravene herfor, og som hovedregel gælder det, at der for boligenhedernes beboelsesrum og køkken gælder følgende maksimale værdi for støjniveauet frembragt af fælles tekniske installationer (herunder afløbssystemer): L Aeq = 30 db. Ved projekteringen af en boligindretning kan der tages højde for kravene til lydniveauet i beboelsesrum og køkkener ved at: Trække de tekniske installationer længst væk fra disse rum Sikre, at konstruktionen mellem de to rum dæmper lyden tilstrækkeligt Anvende et lyddæmpende afløbssystem med lyddæmpende tilbehør I de følgende afsnit beskrives de væsentligste forhold omhandlende lyd fra tekniske installationer og de løsninger, som Geberit kan tilbyde med afløbssystemerne Geberit Silent-PP og Geberit Silent-db20 inkl. lyddæmpende tilbehør. 1 1 Billede 1: Maksimal lydtrykniveau i afløbssystemer i lejligheder 1 Maximum 30 db 6

9 1.2 Generel information omkring lyd 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Hvad er lyd? Lydtrykniveau Lyd er tryksvingninger i luften. En lydgiver eller støjkilde sætter luften i bevægelse. Øret opfatter svingningerne og omdanner disse til den lyd, vi opfatter. I forbindelse med lyd i bygninger findes to vigtige begreber: Styrke: Lydstyrke eller lydtrykniveau måles i decibel (db) Frekvens: Måles i Hertz (Hz) og angiver lydens svingninger pr. sekund db(a) Lp [db] f r Billede 2: f Frekvens r Afstand Lydtrykniveauet falder over afstand 0 Billede 3: Lydtrykniveau Luftlyd og bygningslyd Luftlyd er den lyd, der forplanter sig direkte igennem luften. Støjbarometer Den svageste lyd mennesket kan høre ligger på omkring 1 db(a). Den kraftigste lyd et menneske med normal hørelse kan klare ligger lige i nærheden af 140 db(a). Dette kaldes smertegrænsen. Hvis lydtrykket overstiger smertegrænsen eller ligger deromkring kan man risikere at trommehinden sprænges! Lydniveauet falder over afstand. Bygningslyd (også kendt som strukturlyd) er den lyd, som udbredes gennem konstruktionerne. Lyden opstår i en konstruktion, når den påvirkes af slag eller vibrationer. Bygningslyd kan udbredes gennem rørsystemer eller andre bygningsdele over store afstande, inden de bliver omdannet til hørbar luftlyd. Billede 4: Påvirkning af en væg med luft- og bygningslyd 7

10 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.3 Krav til lydniveau fra tekniske installationer Krav til lydniveau fra tekniske installationer beskrives bl.a. i Bygningsreglementet BR10 og Dansk Standard 490. Nedenstående er uddrag fra disse publikationer Generelt Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold. Definitioner og begreber med hensyn til luftlydisolation, trinlydniveau og lydtrykniveau er givet i DS 490 Lydklassifikation af boliger. Kontrolmålinger af lydforhold udføres i henhold til SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning Boliger omfatter i denne forbindelse også hoteller, kollegier, pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, ældreboliger, døgninstitutioner og lignende bygninger, der benyttes til overnatning. Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, når de udføres som klasse C i DS 490 Lydklassifikation af boliger Krav til lydniveau Tabelle 1: Støj fra tekniske installationer: Grænseværdier angivet som højeste værdier for A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau, L Aeq,T Rumtype I beboelsesrum og køkkener samt i fælles opholdsrum Målestørrelse L Aeq,T Klasse A [db] 20 Klasse B [db] 25 Klasse C [db] 30 Klasse D [db] 35 Lydklasse A: Lydklasse svarende til specielt gode lydforhold, hvor beboerne kun lejlighedsvis forstyrres af lyd eller støj. Lydklasse B: Lydklasse med betydeligt bedre lydforhold end byggelovgivningens minimumskrav til boliger. Beboere bliver kun i begrænset omfang forstyrret af lyd eller støj. Lydklasse C: Lydklasse svarende til intentionerne i byggelovgivningens minimumskrav. Op til % af beboerne kan forventes at blive forstyrret af lyd eller støj. Lydklasse D: Lydklasse beregnet for ældre bygninger med mindre tilfredsfredsstillende lydforhold. Bør normalt ikke anvendes for nye bygninger DS/EN Grænseværdierne for lydtrykniveauer fra tekniske installationer for hver lydklasse er vist i tabel 1. Grænseværdier for støj fra tekniske installationer gælder for den enkelte installation og er relateret til umøblerede rum med lukkede vinduer og døre. Hvis målingerne foretages under andre rumforhold, foretages korrektioner. I tilfælde af lavfrekvent støj bør det A-vægtede lydtrykniveau i det lavfrekvente område L pa,lf ikke overstige 25 db om dagen (kl ) eller 20 db aften og nat (kl ). I lydklasse A og B bør overholdes grænseværdier, der er 5 db lavere. En meget udbredt metode til at måle afløbsrørs lydegenskaber er en test efter normen DS/EN Resultatet af denne test giver dog ikke et retvisende billede af, om en komplet rørinstallation inklusiv armatur, wc m.v. kan overholde specifikke krav til støjniveau i en bygning. En test efter DS/EN måler udelukkende støjen fra faldstammen og tager ikke hensyn til den støj, der måtte komme fra eksempelvis skyllet i wc et og vandets løb fra tilslutningsledningen over i fald-stammen. Desuden sker målingen med et konstant vandflow. I praksis vil vandets flow gennem røret ved eksempelvis et toiletskyl derimod være mere turbulent. Der måles ikke armaturstøj efter DS/EN

11 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Norm ikke anvendelig til sammenligninger Testnormen DS/EN er ikke en holdbar metode til beregning af rørinstallationers akustiske forhold i konkrete tilfælde. I stedet skal testnormen først og fremmest anvendes til at sammenligne forskellige rørprodukter. Testen har dog svagheder, når det kommer til en sammenligning af produkter. Den helt afgørende årsag er, at DS/EN ikke stiller andre krav til montagen af afløbsrøret end, at det er fastgjort med to rørbærere i både stueetage og på første sal. Hvordan montagen ellers er udført og ikke mindst hvilke rørbærere, der er anvendt, og hvordan de er fastgjort, er ikke en del af testnormen, men skal gøres efter fabrikantens anvisning. Det giver frit lejde til at anvende den mest optimale montering, herunder type af rørbærer og hvor stramt rørbærerne er monteret på røret. For eksempel kan spildevandsstøj reduceres væsentligt ved brug af specielt udviklede rørbærere, ligesom det er alment kendt, at det spiller en vigtig rolle, hvor stramt rørbærerne er monteret. Dermed kan der opstå så store variationer ved forskelligt monterede installationer, at DS/EN faktisk ikke er en retvisende målestok til sammenligning af afløbsrør. 9

12 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.4 Tænk på lyden allerede når du projekterer Lydoptimeret indretning af boligen Målet med korrekt projektering er at beskytte andre lejligheder imod lydgener. Allerede ved projektering af boliger kan der tages højde for lydoptimeret indretning af lejligheder. Kan man ikke undgå at placere de støjende rum i midten af lejligheden, kan man tænke over hvilke rum, der støder op til de støjende rum. Køkkenet er eksempelvis mindre følsomt for støj end eksempelvis soveværelset. fordelagtigt Bad Støjniveauets afhængighed af rummets størrelse og efterklangstid Med den samme lydkilde placeret i forskellige rum vil støjniveauet i et punkt ikke for tæt på lydkilden være afhængig af henholdsvis rummets volumen og rummets efterklangstid. Eksempelvis vil støjniveauet reduceres med 3 db, såfremt efterklangstiden halveres i et rum med et givet volumen, f.eks. fra 1 s til 0,5 s. Tilsvarende indflydelse har rummets volumen. Med en given efterklangstid vil f.eks. en fordobling af rummets volumen betyde, at støjniveauet reduceres med 3dB. Soveværelse Bad Køkken Entre Børneværelse ufordelagtigt Køkken Målerummene i Geberit s laboratorium har et volumen på ca. 50 m3 og efterklangstiden i rummene er indreguleret således, at den svarer til efterklangstiden i umøblerede rum i typiske boliger med et tilsvarende volumen. WC Stue Billede 5: Entre Køkken Bad Stue Soveværelse Bad Lydoptimeret indretning af boligen Med henblik på at estimere hvad de laboratoriemålte støjniveauer ville være i rum med et andet volumen og en anden efterklangstid, er der foretaget beregning af korrektionsværdier. Disse er bestemt ud fra teori om sammenhængen mellem lydtryk og lydeffekt i det diffuse lydfelt i et rum. Beregningen er baseret på målte data for efterklangstiden i umøblerede rum i boliger angivet i henholdsvis Standarden DS/EN ISO 10052:2005 Akustik Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger Overslagsmetode og Nordtest rapport NT TECHN REPORT 203:1992 Measurement of the acoustical properties of buildings additional guidelines. 10

13 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer I nedenstående figur er vist en korrektionskurve, som tilnærmet angiver sammenhængen mellem et rums volumen med tilhørende efterklangstid og den korrektion, som skal adderes til de laboratoriemålte støjniveauer (på figuren er volumen omregnet til gulvareal forudsat en loftshøjde på 2,5 m) Korrektion, db Billede 6: Korrektionskurve Gulvareal, m 2 11

14 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.5 Yderligere informationer Yderligere informationer omkring krav til lydniveau i bygninger og fra tekniske installationer kan findes i følgende publikationer: Bygningsreglement 2010 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2008 SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger DS/EN ISO 10052:2005 Akustik - Måling af luftlyd - og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode SBi-anvisning 218 Lydforhold i undervisnings - og daginstitutionsbygninger - lydbestemmelser og anbefalinger DS 490 Lydklassifikation af boliger 12

15 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.6 Reducering af lyd fra afløbsinstallationer Planlægning af afløbsinstallationen Eksempel på beregning af lyd 1. Det A-vægtede lydniveau fra afløbsrøret er på 50 db. Allerede under projekteringen kan man sikre sig, at afløbssystemet bliver planlagt og udført således, at det efterfølgende kræver mindst mulige lydtekniske foranstaltninger. I følgende afsnit beskrives praktiske eksempler på reduktion af luft- og bygningslyd fra afløbsinstallationer Reduktion af luftlyd i praksis 2. Hvis afløbsrøret indkaples i en skakt bestående af 2 x 13mm gipsplade reduceres lyden med ca. 27 db, men pga. støjrefleksion i skakt øges niveauet samtidig med ca. 10 db. Indkapsling i skakt For at reducere luftlyden fra et afløbsrør kan man anbringe afløbsrøret i en skakt. Afhængig af skaktens opbygning vil der kunne udregnes reduktionstal for, hvor meget en skakt kan forventes at dæmpe lydniveauet. De vejledende reduktionstal er fra SBi-anvisning 185, figur og forudsætter, at opbygningen af skakten er udført omhyggeligt med tætte fuger ved væggens tilslutning og ved rørgennemføringer. 3. Støjabsorberede beklædning på 2 sider i skakt kan reducere lyden med 10 db. Beklædning kan være 30 mm mineraluld. Tabel 2: Reduktionstal fra SBi-anvisning 185, figur Vægkonstruktion Vejledende reduktionstal R W [db] 1 x 13 mm gipsplade 22 2 x 13 mm gipsplade mm beton mm beton mm letbeton 25 Tabel 3: Eksempel på beregning af lydniveau Støjniveau +50 db Støjforøgelse pga. støjrefleksion +10 db Støjabsorbende beklædning -10 db Reduktionstal for 2 x 13 mm gipsplade -27 db Resultat +23 db 13

16 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Optimal rørføring Lydisolering af rør En optimal rørføring har stor betydning for lydniveauet fra et afløbsrør, eksemplet herunder viser stigningen i støjniveau ved ændring af rørføringen. Stigningen er sammenlignet med en lige rørstrækning. En anden mulighed for at reducere luftlyd er at isolere rørene. Geberit anbefaler at bruge Geberit Isol til dette formål. Geberit ISOL bruges når der stilles ekstra høje krav til lydniveauet. Geberit ISOL består af en folie der forhindrer indtrængen af fugt, folien er beklædt med en lydabsorberende skum på den ene side. Uden Geberit ISOL: Billede 7: 2 x 45 offset øger støjniveauet med +9 db(a) Med Geberit ISOL: Billede 8: 2 x 30 offset øger støjniveauet med +7 db(a) Billede 9: 2 x 15 offset øger støjniveauet med +5 db(a) Ovenstående illustration er lavet af et såkaldt akustisk kamera, som præcist lokaliserer kilderne til lyd og lydbølger og analyser dem. Flere mikrofoner optager lyden fra flere perspektiver, en computer samler og behandler signalerne og sammensætter dem til en visuel præsentation der betegnes som et akustisk fotografi. 14

17 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Anvendelse af installationssystemer De lodrette rør i en installationsvæg vil oftest være placeret som i en normal skakt, se tidligere afsnit. Når man anvender en installationsvæg, har man også muligheden for at skjule de vandrette afløbsrør i samme etage, hvor eksempelvis toiletter er placeret, dette medfører en reduktion af luftlyden i underliggende etage med op til 10 db Billede 10: Luftlydsreduktion ved anvendelse af Geberit Isol 1 Lige faldstamme 2 Opbremsningszone 3 Vandret faldstamme Pos. Geberit Silent-db20 WC 2 l/s Konstant flow 50 l/min Geberit Silent-db20 med Geberit Isol WC 2 l/s Konstant flow 50 l/min 1 50dB 45dB 39dB 33dB 2 54dB 51dB 41dB 34dB 3 44dB 40dB 32dB 26dB Som forenklet regnemetode kan man ved et lige rør forvente en luftlydsreduktion på ca. 10 db. Billede 11: Traditionel installation Billede 12: Installationsvæg 15

18 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Reduktion af bygningslyd i praksis Afkobling af rør med gummirørbærer eller lydstrømpe ved gennemføring G For at undgå, at vibrationer fra rørsystemer overføres til bygningen, kan man bruge rørbærer med gummiindlæg. Dette vil medføre et lavere lydniveau i andre rum end der, hvor røret er monteret. Der er dog stor forskel på hvilken type rørbærer, der anvendes og hvorledes, de er monteret. Undersøgelser hos Fraunhofer Instituttet i Stuttgart viser, at der kan være op til 10 db forskel på en standard rørbærer afhængig af, om rørbæreren er spændt hårdt sammen eller kun spændt meget let. Årsagen til dette er, at gummiet bliver for hårdt spændt sammen og dermed mister sine fleksible egenskaber. Rørbærer til Geberit Silent-db20 F Billede 14: Rørledningsfastgørelse med Geberit Silent-db20 rørbærer G Glidende punkt F Fixpunkt VVS nr. : xxx eller xxx For at undgå fejlmontage har Geberit udviklet en rørbærer til Geberit Silent-db20, som ikke kan spændes for hårdt. Problemet kan dog være, at rørsystemer ofte har brug for fixeringspunkter, som kan holde systemet på plads. Derfor er der til Geberit Silent-db20 udviklet samle- og ekspansionmuffer F, som holder systemet på plads, uden at det har en negativ indvirkning på lydniveauet. Billede 13: Rørbærer til Geberit Silent-db20, VVS nr xxx 16

19 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Rørbærer til Geberit Silent-PP Ved montage af Geberit Silent-PP anvendes der standard rørbærer med gummiindlæg. For at minimere støjen i tilstødende rum kan man med fordel anvende 1 alm. rørbærer som Geberit nr. 390.x som fixpunkt F og 1 rørbærer med spacer, monteret som gliderørbærer som Geberit nr. 390.x G. Ved at anvende denne metode kan man reducere bygningslyden horisontalt op til 3 db(a). Afkobling af sanitetsgenstande med elastisk materiale Ved alle gennemføringer igennem beton opstår en lydbro imellem rørsystem og konstruktion. For at minimere denne lydbro kan der med fordel anvendes isoleringsslange eller selvklæbende isoleringsbånd. Isoleringsslangen er lavet af PE-skum i 4 mm og trækkes over røret som en strømpe. Isoleringsbåndet er lavet af PE-skum i 3 mm og vikles om rør, formstykker, afløbskål mv. Billede 15: Rørbærer til Geberit Silent-PP Billede 17: Geberit Isoleringsslange, VVS nr xxx F G Billede 18: Eksempel på anvendelse af Geberit isoleringsslange Billede 19: Geberit isoleringsbånd, VVS nr F Billede 16: Rørledningsfastgørelse med Geberit Silent-PP rørbærer G Glidende punkt F Fixpunkt Billede 20: Eksempel på anvendelse af Geberit isoleringsbånd 17

20 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer For at minimere funktionsstøj fra toiletter og håndvaske kan der anvendes lyddæmpningssæt i PE skum. Forventet lydreduktion i rummet diagonalt under toilettet kan forventes at være følgende: Ved toiletskyl: 8 db Ved urinstråle: 11dB Ved smækken af toiletsæde: 13 db Montage i installationssystemer Når man bruger installationssystemer får man optimalt minimeret bygningslyden i tilstødende rum. Alle installationer er afkoblet fra konstruktionen via installationssystemet. Installationssystemet er afkoblet fra konstruktionen via korkplader ved GIS og PE isoleringsbånd ved Duofix system. Billede 21: Geberit lyddæmpningssæt, VVS nr Billede 23: Geberit Duofix isoleringsbånd, VVS nr Billede 24: Geberit GIS korkplade, Geberit nr Billede 22: Eksempel på anvendelse af Geberit lyddæmpningssæt 4 Silicone 5 WC-Karamik 6 Gummikappe 7 Lyddæmpnigsmåtte 8 Væg 1 Billede 25: Eksempel på anvendelse af GIS korkplader 9 Geberit GIS korkplade 18

21 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2.1 Lydmålinger Generelt Måleresultater Måling nr a Måling nr a Måling nr Måling nr a Måling nr a Måling nr Måling nr Måling nr Rådgivning i forbindelse med lydmålinger 29 19

22 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2.1 Lydmålinger Generelt Måleresultater Alle målingerne er foretaget af Geberit i eget lydlaboratorium i Jona, Schweiz. Målerummene har alle en størrelse på omkring 50 m 3. DELTA har bistået Geberit A/S i forbindelse med planlægning af og procedure for lydmålinger på Geberit s afløbssystemer for sikre at målingerne er tilpasset danske forhold. Måleresultaterne er angivet jf. lydklassifikation angivet i DS490. Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, når de udføres som klasse C i DS 490, lydklassifikation af boliger. Rumtype Målestørrelse I beboelsesrum og køkkener samt i fælles opholdsrum L Aeq,T Målemetoder Geberit har ud fra specifikationer foreskrevet af DELTA indreguleret målerummene således, at deres efterklangstid svarer til efterklangstiden i umøblerede rum i typiske danske boliger. Dette betyder, at måleresultaterne direkte kan sammenlignes med kravene til støj fra installationer i det danske Bygningsreglement Måleproceduren følger de retningslinjer, der er angivet i SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger, hvortil Bygningsreglement 2010 refererer. Målingerne er baseret på DS/EN ISO Korrektion for baggrundsstøjens indflydelse på måleresultaterne er dog udført i henhold til DS/EN ISO Opbygning af installation Bagvæg: 180 kg mursten eller 100 mm Ytong porebeton Installationsvæg: Geberit GIS eller Geberit Duofix system Faldstamme: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm Gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Klasse A [db] 20 Klasse B [db] 25 Klasse C [db] 30 Klasse D [db] 35 Ikke klassificeret [db] 40 Ikke klassificeret [db] db 25 db 30 db 35 db 40 db 45 db 20

23 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 20 db A 20 db A 35 db D 30 db C 1) 30 db C Vertikal uden beklædning Rum 3 35 db D 40 db 1) 30 db: Med Geberit ISOL omkring vandret rørstrækning fra bruser eller med Rockwool over nedhængt loft 21

24 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 Vertikal uden beklædning Rum 3 1) 1) 25 db B 25 db B 35 db D 30 db C 45 db 45 db 1) Monteret med standard rørbærer med gummi indlæg Ved anvendelse af rørbærer type 390.x og type 390.x bespændt med 1 NM kan der opnås ca. 5 db bedre lydniveau. 22

25 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 20 db A 20 db A 35 db D 30 db C 23

26 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 35 db D 35 db D Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 Vertikal uden beklædning Rum 3 25 db B 25 db B 30 db C 25 db B 35 db D 40 db 24

27 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 35 db D 35 db D Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 Vertikal uden beklædning Rum 3 1) 1) 30 db C 30 db C 30 db C 30 db C 45 db 45 db 1) Monteret med standard rørbærer med gummi indlæg Ved anvendelse af rørbærer type 390.x og type 390.x bespændt med 1 NM kan der opnås ca. 5 db bedre lydniveau. 25

28 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 35 db D 35 db D Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 25 db B 25 db B 30 db C 30 db C 26

29 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit Duofix system Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 25 db B 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 20 db A 20 db A 35 db D 30 db C 27

30 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit Duofix system Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 25 db B 30 db C 35 db D 30 db C 28

31 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2.2 Rådgivning i forbindelse med lydmålinger Lydmålingerne i dette kapitel er tilpasset danske forhold, og er lavet efter danske regler. Geberit har i den sammenhæng arbejdet tæt sammen med DELTA omkring planlægningen af lydmålingerne. "DELTA er ét af Europas førende udviklingshuse samt ét af de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) i Danmark. DELTA s 280 medarbejdere i Danmark, Sverige og Storbritannien samarbejder med kunder i over 50 lande. DELTA varetager design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for en række felter, herunder det bygningsakustiske område. DELTA har arbejdet med bygningsakustisk test og rådgivning i mere end 70 år og har bl.a. gennemført en lang række udviklings- og udredningsopgaver f.eks. for offentlige myndigheder. DELTA er akkrediteret af DANAK til udførelse af teknisk prøvning på akustikområdet og deltager aktivt i internationalt standardiseringsarbejde." Brevet er gengivet ifølge aftale med DELTA 29

32 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 30

33 3 Geberit systemer 3 Geberit systemer 3.1 Geberit Silent-db Lyddæmpende afløbssystem Geberit Silent-PP Lydoptimeret afløbssystem Geberit GIS Installationssystem Få skridt til en færdig installationsvæg Geberit Duofix System Installationsvæg med kun to ekstra dele

34 3 Geberit systemer 3.1 Geberit Silent-db Lyddæmpende afløbssystem Fordele Geberit Silent-db20 Lyddæmpning er allerede indbygget i afløbssystemet Geberit Silent-db20. Det opfylder derfor gældende lyddæmpningskrav. Systemet kan bearbejdes på en omkostningsbesparende måde og giver dig alt det, du har brug for til et praktisk afløbssystem. Tredobbelt lyddæmpning Mineralforstærket plast (PE-S2) anvendes til fremstilling af Geberit Silent-db20. Plasten øger vægten af rør og fittings, hvilket bidrager til at reducere resonansvibrationer og dæmpe lyden effektivt. Lyddæmpende ribber i opbremsningszoner hjælper med at reducere støj. Systemets rørbærere frakobler systemet lydmæssigt fra væggen eller loftet og dæmper lydoverførslen. Altid den rigtige størrelse Fittings er hydraulisk optimeret. Det muliggør både større belastning af faldstammen og i nogen grad brug af mindre faldstammedimensioner. Rør og fittings kan fås fra ø 56 - ø 160, hvilket betyder, at de kan bruges til alle typer bygninger fra parcelhuse til højhuse. Sikre samlingsmetoder Der kan bruges hele 3 forskellige samlingsmetoder til Silent-db20. Kromstålskoblinger kan altid løsnes og tilrettes. Med el-svejste muffer opnår du en enestående trækstyrke, der giver ekstra sikkerhed ved rørføring i beton. Spejlsvejsning for optimal sikkerhed og mulighed for præfabrikering. Overskydende rørstumper kan genbruges som fittings eller bortskaffes uden problemer. Fleksibel og alsidig: Fittings til næsten alle tænkelige installationer Overlegen lyddæmpning Alsidigt system i mange forskellige størrelser og fittings Hydraulisk optimering fittings Ren og sikker bearbejdning Et minimum af affald og ingen problemer med bortskaffelse BON-AIR vakuumventil Når pladsen umuliggør traditionel ventilation, kan Geberit tilbyde en vakuumventil til installationer i dimensioner op til DN

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Lydmæssig optimering af Russervinduer Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Titel: Lydmæssig optimering af Russervinduer Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk Redaktion: Lars Sommer Søndergaard

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Træarbejde med systemudvikling

Træarbejde med systemudvikling PERFEKTION I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE Systemet og grundlaget 04 Fremstilling 05 Bæredygtighed 06 Individuel arkitektur 07 Nyt byggeri 08 Overbygning 09 Byfornyelse 10 Industri- og erhvervsbyggeri 11 Indretning

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere