9/11/2002. Statik og bygningskonstruktion. Introduktion. Introduktion. Kursus-sammenhæng: Projekt Enhedskursus (PE).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9/11/2002. Statik og bygningskonstruktion. Introduktion. Introduktion. Kursus-sammenhæng: Projekt Enhedskursus (PE)."

Transkript

1 Statik og bygningskonstruktion Program lektion Introduktion Planlovgivning Byggelovgivning Pause Konstruktionsnormerne Grænsetilstande Partialkoefficientmetoden Pause Lastkombinationer Bygningstegning/målafsætning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 1/73 Introduktion Kursus-sammenhæng: Projekt Enhedskursus (PE). Formål med kursus: At give de studerende en indføring i bygningskonstruktion samt en introducering til grundlæggende begreber i statik og styrkelære. Kurset tilsigter at sætte de studerende i stand til i et vist omfang at anvende byggetekniskeprincipper samt redegør for statisk virkemåde ved udformningen af en bygning. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 2/73 Introduktion Indhold: regler og krav ved et byggeri byggetekniskeprincipper laster bygningers stabilitet statikkens grundsætninger, kræfter og ligevægt indre kræfter styrke og stivhed September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 3/73 1

2 Introduktion Indhold: regler og krav ved et byggeri byggetekniskeprincipper laster bygningers stabilitet statikkens grundsætninger, kræfter og ligevægt indre kræfter styrke og stivhed September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 4/73 Introduktion til planlægningssystemet Fysisk planlægning i Danmark: Den fysiske planlægning fastlægger rammerne for opførelse af bygninger, anvendelse af arealer, anlæg af veje, m.m. Bevarelse af byernes kvaliteter, beskyttelse af landskaber og miljøhensyn indgår i stigende grad i den fysiske planlægning. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 5/73 Planlægningen generelt Danmark er inddelt i: Byzoner Sommerhusområder Landzoner Formålet med inddelingen er at bevare det åbne land og sikre, at byudviklingen sker der, hvor den er mest hensigtsmæssig i forhold til offentlig service, bl.a. trafikbetjeningen September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 6/73 2

3 Zoner September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 7/73 Zoner Sommerhus -område Byzone Landzone September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 8/73 Introduktion til planlægningssystemet I Danmark foregår planlægningen på 3 niveauer: Lokalt i kommunerne Regionalt i amterne Nationalt i Miljø- og Energiministeriet Arbejdsdelingen og ansvaret imellem disse myndigheder er reguleret i loven om planlægning September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 9/73 3

4 Hierarki i planlægningssystemet Landsplan Regionplan Kommuneplan Lokalplan MEM Amt Kommune Kommune Lov om planlægning: Lokalplanen må ikke stride mod regionplanlægningen og kommuneplanen September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 10/73 Landsplanlægningen Landsplanlægningen er en ramme og et supplement til amternes og kommunernes planlægning, der skal sikre at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Landsplanlægningen omfatter emner og projekter, som vurderes at have national betydning, f.eks.: placering af skovarealer og vindmøller Lokalisering af jernbanestrækninger og motorveje mv. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 11/73 Landsplanlægningen (www.mem.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 12/73 4

5 Regionplaner Amtsrådene udarbejder hvert fjerde år en regionplan, der fastlægger de overordnede rammer for udviklingen i amtet, f.eks. med hensyn til: byudviklingen den overordnede trafikstruktur beskyttelsen af arealer og naturressourcer placeringen af større anlæg og virksomheder September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 13/73 Regionplaner Eksempel på regionplan fra Nordjyllands Amt (www.nja.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 14/73 Veje og stier September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 15/73 5

6 Tekniske anlæg og infrastruktur September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 16/73 Naturværdier September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 17/73 Kommuneplaner Kommunalbestyrelserne tager sig af planlægningen i de enkelte kommuner. Alle kommuner skal hvert fjerde år udarbejde en kommuneplan, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen skal sikre sammenhængen mellem regionplanlægningen og lokalplanlægningen. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 18/73 6

7 Kommuneplaner Eksempel på kommuneplan fra Aalborg (4 dele) (www.aalborg.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 19/73 Rammebestemmelser September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 20/73 Lokalplaner Kommunalbestyrelserne udarbejder også lokalplaner, som er detaljerede planer for bestemte områder i kommunen, f.eks.: Nyt industriområde på mange hektarer Stort boligområde Også for en enkelt ejendom, et torv, et butikscenter eller et tema, f.eks. eksempel skiltning. Der skal altid laves lokalplaner i forbindelse med større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger i kommunen. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 21/73 7

8 Lokalplan September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 22/73 Lokalplan September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 23/73 Nu skal der bygges! Der skal opføres nyt byggeri hvad så?? Der skal laves lokalplan i forbindelse med større byggeri Der skal indhentes byggetilladelse i kommunen (hvis byggeriet er af en vis størrelse) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 24/73 8

9 Nu skal der bygges! Godkendelse af byggetilladelsen kræver at: Byggeriet er i overensstemmelse med planlovgivningen, dvs. der foreligger en lokalplan (er klaret!!) Byggeriet er i overensstemmelse med byggeloven og det dertil knyttede bygningsreglement (??) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 25/73 Byggeloven Byggeloven er vedtaget i folketinget og skal overholdes Formål med Byggeloven? ( 1 i Byggeloven) at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerhedsog sundhedsmæssig henseende Dvs. at byggeriet skal opføres, så det kan holde! September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 26/73 Hvordan overholdes Byggeloven? ( 6 i Byggeloven): I bygningsreglementet kan fastsættes regler om udførelse og indretning af bebyggelse med hensyn til: a. varetagelse af sikkerheds-, brandog sundhedsmæssige hensyn Dvs. ved hjælp af Bygningsreglementet September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 27/73 9

10 Hvad er Bygningsreglementet? Bygningsreglementet er udarbejdet af By- og Boligministeriet (www.byogbolig.dk) Bygningsreglementet indeholder regler for, hvordan Byggeloven kan overholdes September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 28/73 Hvornår gælder Bygningsreglementet? Reglementet gælder for alt byggeri, der ikke er omfattet af bygningsreglementet for småhuse. Hoved-anvendelsesområdet er: Etagebyggeri Erhvervs- og institutionsbyggeri Garager, udhuse Tofamiliehuse (Enfamiliehuse -> BR-S) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 29/73 Begrænsninger Reglementet gælder ikke for: Broer, tunneler og andre anlæg til trafikale formål. Varetages af vej- og jernbanemyndigheder. (f.eks. Vejdirektoratet og Banestyrelsen) Master til elforsyningsanlæg, transformatorstationer. (Energistyrelsen) Højhuse?? September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 30/73 10

11 BR kan ikke bruges til huse over 45 meter. Ferrings Domicil er 80 meter højt!! September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 31/73 Bygningsreglementets indhold 2. Grundens udnyttelse 3. Bebyggelsens højde- og afstandsforhold 4. Bygningers indretning 5. Konstruktive bestemmelser 6. Brandforhold 7. Fugtisolering 8. Varmeisolering 9. Lydforhold 10. Ildsteder og skorstene 11. Indeklima 12. Installationer 13. Avls- og driftsbygninger og vindmøller September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 32/73 6.Brandforhold - eksempel I forbindelse med loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum angiver Bygningsreglementet en række krav. BD- branddrøje, BS-brandsikre. BD-30 loft BD-30 kravet gælder alle bygninger opført efter Bygningsreglementet, med undtagelse af avls- og driftsbygninger. Brandkam/Brandkamserstatning, BD-60 Kan udelades ved brandsektionsvægge i 1-etages bygninger under visse forudsætninger. Brandcellevægge, BD-60 Kræves ikke ført til tagdækning. Brandsektions-/brandvæg, BS-60/120 Føres op gennem tagrum og afsluttes med brandkam eller brandkamserstatning. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 33/73 11

12 6.Brandforhold - eksempel BD-30 loft /13 mm gipsplade mm gipsplade el. gipsplank. Brand- og lydmæssigt er spartling ikke påkrævet 2. Forskalling 19* x 95 mm c/c max. 450 mm 3. 0,15 mm PE-folie x 95 mm træspær c/c 1000 mm mm Rockwool Flexi A-Batts mm Rockwool Flexi A-Batts 7. Brandcellevæg ført 150 mm over loftbeklædning 8. Akustisk fugemasse 9. Af hensyn til varmeisoleringen anbefales det at lægge en række Batts over væggen, således at isoleringstykkelsen også her er min. 250 mm *) Gipsproducenter kan anbefale kraftigere forskalling. (www.rockwool.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 34/73 6.Brandforhold - eksempel BD- Bærende skillevæg x 95 mm træstolper c/c 600 mm 2. 2 x 12 mm kl. 2 beklædning, skjulte beklædninger i pladeform mm BD-60 Flexi Batts fastholdt med søm el. ståltråd, se fastgørelse af isoleringen 4. Akustisk fuge (www.rockwool.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 35/73 BR-krav indenfor brand, lyd og varmeisolering. ROCKWOOL KvikSpec Find den rigtige konstruktion med få klik! (Med forklaring af tekniske begreber) Trapperum U-værdi: Skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 C lavere end temperaturen i det aktuelle rum: 0,40 W/m²K, ellers intet krav. Luftlydsisolation: Mod boligenhed 52 db. Brandklasse: Mindst BD 60 med et brandbeskyttelsessystem. Overfladekrav: Overflader på vægge og loft skal udføres mindst som kl. 1 beklædning. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 36/73 12

13 5. Konstruktive bestemmelser Dimensionering af konstruktioner Stk. 1. Ved dimensionering af bygnings-konstruktioner skal anvendes følgende normer for bygningskonstruktioner: DS 409 Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner DS 410 Last på konstruktioner DS 411 Betonkonstruktioner DS 412 Stålkonstruktioner DS 413 Trækonstruktioner DS 414 Murværkskonstruktioner DS 415 Fundering DS 417 Svejste lagertanke af stål til brandfarlige væsker DS 419 Aluminiumskonstruktioner DS 420 Letbeton DS 446 Tyndpladekonstruktioner DS 451 Kompositkonstruktioner, betonstål September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 37/73 5. Konstruktive bestemmelser Dimensionering af konstruktioner Stk. 2. Der kan afviges fra bestemmelserne i normerne, når det dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at afvigelsen er forsvarlig. Dvs. byggeloven overholdes hvis: Byggeriet dimensioneres i henhold til konstruktionsnormerne Byggeriets dimensioneringsgrundlag kan dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen (Teknisk Forvaltning) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 38/73 Hvad er en norm? Normerne indeholder en række krav, der tilsigter opnåelse af forsvarlig sikkerhed og funktion af lastpåvirkede konstruktioner. Disse krav er opstillet på baggrund af erfaringer. Dvs. normerne er baseret på en systematisering af kendt teknisk viden. Konstruktionsnormerne er udarbejdet af DIF (Danmarks Ingeniørforening) i perioden I 1992 blev normstyrelsen integreret i Dansk Standard. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 39/73 13

14 Standarder I konstruktions-normerne forekommer der henvisninger til danske og internationale standarder, f.eks.: Standarder vedr. materialekvaliteter Standarder vedr. prøvningsmetoder September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 40/73 Byggeloven opsummering September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 41/73 Konstruktionsnormerne Konstruktionsnormerne udgør et sammenhængende, konsistent normsæt, hvis fælles grundlag er: DS 409 Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner DS 410 Last på konstruktioner Materialeinddelte hoved normer DS 411 Betonkonstruktioner DS 412 Stålkonstruktioner DS 413 Trækonstruktioner DS 414 Murværkskonstruktioner DS 415 Fundering Samt flere tilknyttede special normer September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 42/73 14

15 Konstruktionsnormerne Eksempler på anvendelsesområder DS 409 og DS 410 udgør sikkerheds- og lastgrundlaget for beregning og udførelse af bærende konstruktioner. DS 412: Normen danner sammen med DS 409 og DS 410 grundlaget for dimensionering og udførelse af stålkonstruktioner. Normen omfatter ikke tyndplade-konstruktioner. DS 415: Normen danner sammen med DS 409 og DS 410 grundlaget for beregning og udførelse af funderings- og jordarbejde. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 43/73 Grundlæggende begreber (DS 409) Konstruktioner indenfor det normale erfaringsområde henføres til en af følgende sikkerhedsklasser: Lav sikkerhedsklasse Evt. svigt indebærer meget lille risiko for personskade og kun små samfundsmæssige konsekvenser Normal sikkerhedsklasse Høj sikkerhedsklasse Evt. svigt indebærer stor risiko for personskade og store samfundsmæssige konsekvenser September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 44/73 Grundlæggende begreber (DS 409) De fleste konstruktioner henføres til normal sikkerhedsklasse Lav sikkerhedsklasse: Lagerbygninger Mindre master og tårne Mindre siloer Høj sikkerhedsklasse: Bygninger over 5 etager Tribuner Større vejbroer og tunneler Dæmninger September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 45/73 15

16 Grundlæggende begreber (DS 409) Hvad er en last? En last er en påvirkning, der medfører spændinger eller deformationer i en konstruktion l l P P September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 46/73 Grundlæggende begreber (DS 409) Hvad er en materialeparameter? Materialeparameter bruges som betegnelse såvel for selve materialets egenskaber som for en konstruktions egenskaber. Styrken af stål eller beton (kender I flere?) En bjælkes bøjningsstyrke September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 47/73 Grundlæggende begreber (DS 409) Hvad er brud og bæreevne? P P max Brud P l l P l September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 48/73 16

17 Grænsetilstande (DS 409) Kravene til en konstruktions sikkerhed formuleres i forhold til grænsetilstande En grænsetilstand er en tilstand, hvor en konstruktion netop ikke kan opfylde et stillet krav I normerne inddeles grænsetilstandene i: Brudgrænsetilstand (BGT) Anvendelsesgrænsetilstand (AGT) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 49/73 Brudgrænsetilstanden (BGT) Brudgrænsetilstande svarer til brud af hele konstruktionen eller en del af den. Materialebrud Instabilitet Sammenstyrtning September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 50/73 BGT Eksempler Totalsvigt af konstruktion September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 51/73 17

18 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 52/73 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 53/73 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 54/73 18

19 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 55/73 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 56/73 Anvendelsesgrænsetilstanden (AGT) Anvendelsesgrænsetilstande svarer til grænsen mellem acceptable og uacceptable tilstande under normal brug Uacceptable forhold vedr.tæthed, korrosion, hygiejne, udseende eller komfort pga. deformationer, revnedannelser og svingninger/vibrationer September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 57/73 19

20 AGT Eksempler Svingninger af bygninger Krav til komfort (10 cm udsving = 2 % føler ubehag) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 58/73 AGT Eksempler Nedbøjninger af konstruktioner Krav til max. nedbøjning Etageadskillelser: 1/400 L (Stål-norm) 1/500 L (Træ-norm) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 59/73 Partialkoefficientmetoden Partialkoefficientmetoden:Ved en sikkerhedsvurdering (beregning) af en konstruktion sættes der en partialkoefficient på materialeparametre og laster Det skal eftervises, at den regningsmæssige lastpåvirkning S d er mindre end den regningsmæssige modstandsevne R d September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 60/73 20

21 Hvad er regningsmæssig? Regningsmæssig last: En regningsmæssig last bestemmes ved at den karakteristiske ( virkelige ) last multipliceres med en partialkoefficient γ f. Q d = γ f Q k Regningsmæssig materialeparameter: En regningsmæssig værdi af en materialeparameter bestemmes ved den karakteristiske ( virkelige ) parameter divideres med en partialkoefficient γ m m d m = γ k m September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 61/73 Eksempel Karakteristiske værdier ("rigtige" værdier) Nyttelast q k =1,0 kn/m 2 Stålets flydespænding f yk =225 MN/m 2 Regningsmæssige værdier Nyttelast q d =1,3 x 1,0 kn/m 2 Stålets flydespænding f yd =225/1,28 MN/m 2 September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 62/73 Hvad beskriver partialkoefficienten? Partialkoefficienter anvendes for at tage højde for usikkerheder på bestemmelsen af laster og materialeparametre. Dvs. lasterne forøges og styrken reduceres γ f på egenlast = 1,0 (lille usikkerhed) γ f på vindlast = 1,3 (stor usikkerhed) (BEMÆRK!! Ændret i ny norm) γ m for ståls flydespænding =1,28 γ m for ståls E-modul =1,56 September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 63/73 21

22 Lastkombinationer Alle konstruktioner kræves undersøgt for en eller flere lastkombinationer. DS 409 opererer med 4 lastkombinationer: 1. Anvendelsesgrænsetilstand 2. Brudgrænsetilstand (2.1, 2.2, 2.3) 3. Ulykkeslast (3.1, 3.2) 4. Brand September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 64/73 Hvad er en lastkombination? En kombination af laster på en konstruktion, som tilsammen giver den regningsmæssige lastpåvirkning S d. F.eks. sammensat af: Egenlast (tyngden af en konstruktion: DS 410) Nyttelast (personer, maskiner, trafik: DS 410) Naturlast (vind, sne, is: DS 410) Vandtryk og jordtryk (DS 415) Der skal tages højde for virkningen af flere samtidigt virkende laster September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 65/73 Lastkombination 2.1 BGT Lastkombination 2.1 gælder for brudgrænsetilstande. Den regningsmæssige lastpåvirkning S d er sammensat på flg. måde: Sd = γ fg G + γ fq Q1 + ψ Q G er permanent last (egenlast) Q 1 og Q 2 er variable laster (sne, vind, nyttelast, mv.) γ fg og γ fq er partialkoefficienter ψ er en lastreduktionsfaktor (mht. samtidighed af last) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 66/73 22

23 Lastkombination 2.1 BGT Der skal normalt undersøges flere tilfælde for en konstruktion med to variable laster, f.eks. vind (W) og sne (S) foruden egenlast (G): S S S S d d d d d = 1,0 G = 1,0 G + 1,3 S = 1,0 G + 1,3 W = 1,0 G + 1,3 S + ψ W S = 1,0 G + 1,3 W + ψ S = 0,5 = 0,5 September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 67/73 w s ψ ψ s w Konstruktionsnormer - afslutning Konstruktioner inddeles i sikkerhedsklasser Normsættet anvender to grænsetilstande: AGT (normal brug) BGT (brudsituation) Partialkoefficientmetoden: Laster og materialeparametre gøres regningsmæssige vha. af partialkoefficienter (γ f ). Lastkombinationer Kombinationer af permanente og variable laster Der skal tages højde for samtidigt virkende laster (ψ) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 68/73 Bygningstegninger Der findes Danske Standarder (DS) på både stregtyper og signaturer, og disse standarder bør i videst muligt omfang bruges til bygningstegninger. Standarder for bygningstegninger fås i et samlet hæfte. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 69/73 23

24 Målafsætning Nulpunktsafsætning Kædemålsafsætning September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 70/73 Afsætning med modullinier Modullinier er opbygget sådan, at de passer med målene på mursten (murmål). Hvis byggeri skal være pænt, skal murersvenden under sit arbejde helst ikke klippe for mange sten i forskellige størrelser. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 71/73 Afsætning med modullinier Modullinier er opbygget af afstande på 10 cm, dette skal så indpasses i murmål. Da murstensmodulet er 6 cm, skal der findes et fælles mål,som er deleligt med både 10 cm og 6 cm (en kvart sten). Det bliver så mål, der er osv. Modul 2.40 er et meget brugt planlægningsmodul September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 72/73 24

25 Opgave Prøv og undersøg hvilken information der kan hentes fra September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 73/73 25

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998.

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bygningsreglement for småhuse Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bolig- og Byministeriet København, den 25.6.1998 Bygningsreglement

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. december 2006 Sag 6620-35 /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Betonelementbyggeriers statik

Betonelementbyggeriers statik Betonelementbyggeriers statik Beton element byggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen Betonelementbyggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen 1 udgave, 1 oplag 010 Copyright 010, Polyteknisk

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere