9/11/2002. Statik og bygningskonstruktion. Introduktion. Introduktion. Kursus-sammenhæng: Projekt Enhedskursus (PE).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9/11/2002. Statik og bygningskonstruktion. Introduktion. Introduktion. Kursus-sammenhæng: Projekt Enhedskursus (PE)."

Transkript

1 Statik og bygningskonstruktion Program lektion Introduktion Planlovgivning Byggelovgivning Pause Konstruktionsnormerne Grænsetilstande Partialkoefficientmetoden Pause Lastkombinationer Bygningstegning/målafsætning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 1/73 Introduktion Kursus-sammenhæng: Projekt Enhedskursus (PE). Formål med kursus: At give de studerende en indføring i bygningskonstruktion samt en introducering til grundlæggende begreber i statik og styrkelære. Kurset tilsigter at sætte de studerende i stand til i et vist omfang at anvende byggetekniskeprincipper samt redegør for statisk virkemåde ved udformningen af en bygning. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 2/73 Introduktion Indhold: regler og krav ved et byggeri byggetekniskeprincipper laster bygningers stabilitet statikkens grundsætninger, kræfter og ligevægt indre kræfter styrke og stivhed September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 3/73 1

2 Introduktion Indhold: regler og krav ved et byggeri byggetekniskeprincipper laster bygningers stabilitet statikkens grundsætninger, kræfter og ligevægt indre kræfter styrke og stivhed September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 4/73 Introduktion til planlægningssystemet Fysisk planlægning i Danmark: Den fysiske planlægning fastlægger rammerne for opførelse af bygninger, anvendelse af arealer, anlæg af veje, m.m. Bevarelse af byernes kvaliteter, beskyttelse af landskaber og miljøhensyn indgår i stigende grad i den fysiske planlægning. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 5/73 Planlægningen generelt Danmark er inddelt i: Byzoner Sommerhusområder Landzoner Formålet med inddelingen er at bevare det åbne land og sikre, at byudviklingen sker der, hvor den er mest hensigtsmæssig i forhold til offentlig service, bl.a. trafikbetjeningen September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 6/73 2

3 Zoner September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 7/73 Zoner Sommerhus -område Byzone Landzone September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 8/73 Introduktion til planlægningssystemet I Danmark foregår planlægningen på 3 niveauer: Lokalt i kommunerne Regionalt i amterne Nationalt i Miljø- og Energiministeriet Arbejdsdelingen og ansvaret imellem disse myndigheder er reguleret i loven om planlægning September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 9/73 3

4 Hierarki i planlægningssystemet Landsplan Regionplan Kommuneplan Lokalplan MEM Amt Kommune Kommune Lov om planlægning: Lokalplanen må ikke stride mod regionplanlægningen og kommuneplanen September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 10/73 Landsplanlægningen Landsplanlægningen er en ramme og et supplement til amternes og kommunernes planlægning, der skal sikre at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Landsplanlægningen omfatter emner og projekter, som vurderes at have national betydning, f.eks.: placering af skovarealer og vindmøller Lokalisering af jernbanestrækninger og motorveje mv. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 11/73 Landsplanlægningen (www.mem.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 12/73 4

5 Regionplaner Amtsrådene udarbejder hvert fjerde år en regionplan, der fastlægger de overordnede rammer for udviklingen i amtet, f.eks. med hensyn til: byudviklingen den overordnede trafikstruktur beskyttelsen af arealer og naturressourcer placeringen af større anlæg og virksomheder September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 13/73 Regionplaner Eksempel på regionplan fra Nordjyllands Amt (www.nja.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 14/73 Veje og stier September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 15/73 5

6 Tekniske anlæg og infrastruktur September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 16/73 Naturværdier September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 17/73 Kommuneplaner Kommunalbestyrelserne tager sig af planlægningen i de enkelte kommuner. Alle kommuner skal hvert fjerde år udarbejde en kommuneplan, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen skal sikre sammenhængen mellem regionplanlægningen og lokalplanlægningen. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 18/73 6

7 Kommuneplaner Eksempel på kommuneplan fra Aalborg (4 dele) (www.aalborg.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 19/73 Rammebestemmelser September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 20/73 Lokalplaner Kommunalbestyrelserne udarbejder også lokalplaner, som er detaljerede planer for bestemte områder i kommunen, f.eks.: Nyt industriområde på mange hektarer Stort boligområde Også for en enkelt ejendom, et torv, et butikscenter eller et tema, f.eks. eksempel skiltning. Der skal altid laves lokalplaner i forbindelse med større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger i kommunen. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 21/73 7

8 Lokalplan September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 22/73 Lokalplan September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 23/73 Nu skal der bygges! Der skal opføres nyt byggeri hvad så?? Der skal laves lokalplan i forbindelse med større byggeri Der skal indhentes byggetilladelse i kommunen (hvis byggeriet er af en vis størrelse) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 24/73 8

9 Nu skal der bygges! Godkendelse af byggetilladelsen kræver at: Byggeriet er i overensstemmelse med planlovgivningen, dvs. der foreligger en lokalplan (er klaret!!) Byggeriet er i overensstemmelse med byggeloven og det dertil knyttede bygningsreglement (??) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 25/73 Byggeloven Byggeloven er vedtaget i folketinget og skal overholdes Formål med Byggeloven? ( 1 i Byggeloven) at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerhedsog sundhedsmæssig henseende Dvs. at byggeriet skal opføres, så det kan holde! September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 26/73 Hvordan overholdes Byggeloven? ( 6 i Byggeloven): I bygningsreglementet kan fastsættes regler om udførelse og indretning af bebyggelse med hensyn til: a. varetagelse af sikkerheds-, brandog sundhedsmæssige hensyn Dvs. ved hjælp af Bygningsreglementet September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 27/73 9

10 Hvad er Bygningsreglementet? Bygningsreglementet er udarbejdet af By- og Boligministeriet (www.byogbolig.dk) Bygningsreglementet indeholder regler for, hvordan Byggeloven kan overholdes September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 28/73 Hvornår gælder Bygningsreglementet? Reglementet gælder for alt byggeri, der ikke er omfattet af bygningsreglementet for småhuse. Hoved-anvendelsesområdet er: Etagebyggeri Erhvervs- og institutionsbyggeri Garager, udhuse Tofamiliehuse (Enfamiliehuse -> BR-S) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 29/73 Begrænsninger Reglementet gælder ikke for: Broer, tunneler og andre anlæg til trafikale formål. Varetages af vej- og jernbanemyndigheder. (f.eks. Vejdirektoratet og Banestyrelsen) Master til elforsyningsanlæg, transformatorstationer. (Energistyrelsen) Højhuse?? September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 30/73 10

11 BR kan ikke bruges til huse over 45 meter. Ferrings Domicil er 80 meter højt!! September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 31/73 Bygningsreglementets indhold 2. Grundens udnyttelse 3. Bebyggelsens højde- og afstandsforhold 4. Bygningers indretning 5. Konstruktive bestemmelser 6. Brandforhold 7. Fugtisolering 8. Varmeisolering 9. Lydforhold 10. Ildsteder og skorstene 11. Indeklima 12. Installationer 13. Avls- og driftsbygninger og vindmøller September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 32/73 6.Brandforhold - eksempel I forbindelse med loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum angiver Bygningsreglementet en række krav. BD- branddrøje, BS-brandsikre. BD-30 loft BD-30 kravet gælder alle bygninger opført efter Bygningsreglementet, med undtagelse af avls- og driftsbygninger. Brandkam/Brandkamserstatning, BD-60 Kan udelades ved brandsektionsvægge i 1-etages bygninger under visse forudsætninger. Brandcellevægge, BD-60 Kræves ikke ført til tagdækning. Brandsektions-/brandvæg, BS-60/120 Føres op gennem tagrum og afsluttes med brandkam eller brandkamserstatning. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 33/73 11

12 6.Brandforhold - eksempel BD-30 loft /13 mm gipsplade mm gipsplade el. gipsplank. Brand- og lydmæssigt er spartling ikke påkrævet 2. Forskalling 19* x 95 mm c/c max. 450 mm 3. 0,15 mm PE-folie x 95 mm træspær c/c 1000 mm mm Rockwool Flexi A-Batts mm Rockwool Flexi A-Batts 7. Brandcellevæg ført 150 mm over loftbeklædning 8. Akustisk fugemasse 9. Af hensyn til varmeisoleringen anbefales det at lægge en række Batts over væggen, således at isoleringstykkelsen også her er min. 250 mm *) Gipsproducenter kan anbefale kraftigere forskalling. (www.rockwool.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 34/73 6.Brandforhold - eksempel BD- Bærende skillevæg x 95 mm træstolper c/c 600 mm 2. 2 x 12 mm kl. 2 beklædning, skjulte beklædninger i pladeform mm BD-60 Flexi Batts fastholdt med søm el. ståltråd, se fastgørelse af isoleringen 4. Akustisk fuge (www.rockwool.dk) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 35/73 BR-krav indenfor brand, lyd og varmeisolering. ROCKWOOL KvikSpec Find den rigtige konstruktion med få klik! (Med forklaring af tekniske begreber) Trapperum U-værdi: Skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 C lavere end temperaturen i det aktuelle rum: 0,40 W/m²K, ellers intet krav. Luftlydsisolation: Mod boligenhed 52 db. Brandklasse: Mindst BD 60 med et brandbeskyttelsessystem. Overfladekrav: Overflader på vægge og loft skal udføres mindst som kl. 1 beklædning. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 36/73 12

13 5. Konstruktive bestemmelser Dimensionering af konstruktioner Stk. 1. Ved dimensionering af bygnings-konstruktioner skal anvendes følgende normer for bygningskonstruktioner: DS 409 Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner DS 410 Last på konstruktioner DS 411 Betonkonstruktioner DS 412 Stålkonstruktioner DS 413 Trækonstruktioner DS 414 Murværkskonstruktioner DS 415 Fundering DS 417 Svejste lagertanke af stål til brandfarlige væsker DS 419 Aluminiumskonstruktioner DS 420 Letbeton DS 446 Tyndpladekonstruktioner DS 451 Kompositkonstruktioner, betonstål September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 37/73 5. Konstruktive bestemmelser Dimensionering af konstruktioner Stk. 2. Der kan afviges fra bestemmelserne i normerne, når det dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at afvigelsen er forsvarlig. Dvs. byggeloven overholdes hvis: Byggeriet dimensioneres i henhold til konstruktionsnormerne Byggeriets dimensioneringsgrundlag kan dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen (Teknisk Forvaltning) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 38/73 Hvad er en norm? Normerne indeholder en række krav, der tilsigter opnåelse af forsvarlig sikkerhed og funktion af lastpåvirkede konstruktioner. Disse krav er opstillet på baggrund af erfaringer. Dvs. normerne er baseret på en systematisering af kendt teknisk viden. Konstruktionsnormerne er udarbejdet af DIF (Danmarks Ingeniørforening) i perioden I 1992 blev normstyrelsen integreret i Dansk Standard. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 39/73 13

14 Standarder I konstruktions-normerne forekommer der henvisninger til danske og internationale standarder, f.eks.: Standarder vedr. materialekvaliteter Standarder vedr. prøvningsmetoder September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 40/73 Byggeloven opsummering September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 41/73 Konstruktionsnormerne Konstruktionsnormerne udgør et sammenhængende, konsistent normsæt, hvis fælles grundlag er: DS 409 Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner DS 410 Last på konstruktioner Materialeinddelte hoved normer DS 411 Betonkonstruktioner DS 412 Stålkonstruktioner DS 413 Trækonstruktioner DS 414 Murværkskonstruktioner DS 415 Fundering Samt flere tilknyttede special normer September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 42/73 14

15 Konstruktionsnormerne Eksempler på anvendelsesområder DS 409 og DS 410 udgør sikkerheds- og lastgrundlaget for beregning og udførelse af bærende konstruktioner. DS 412: Normen danner sammen med DS 409 og DS 410 grundlaget for dimensionering og udførelse af stålkonstruktioner. Normen omfatter ikke tyndplade-konstruktioner. DS 415: Normen danner sammen med DS 409 og DS 410 grundlaget for beregning og udførelse af funderings- og jordarbejde. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 43/73 Grundlæggende begreber (DS 409) Konstruktioner indenfor det normale erfaringsområde henføres til en af følgende sikkerhedsklasser: Lav sikkerhedsklasse Evt. svigt indebærer meget lille risiko for personskade og kun små samfundsmæssige konsekvenser Normal sikkerhedsklasse Høj sikkerhedsklasse Evt. svigt indebærer stor risiko for personskade og store samfundsmæssige konsekvenser September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 44/73 Grundlæggende begreber (DS 409) De fleste konstruktioner henføres til normal sikkerhedsklasse Lav sikkerhedsklasse: Lagerbygninger Mindre master og tårne Mindre siloer Høj sikkerhedsklasse: Bygninger over 5 etager Tribuner Større vejbroer og tunneler Dæmninger September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 45/73 15

16 Grundlæggende begreber (DS 409) Hvad er en last? En last er en påvirkning, der medfører spændinger eller deformationer i en konstruktion l l P P September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 46/73 Grundlæggende begreber (DS 409) Hvad er en materialeparameter? Materialeparameter bruges som betegnelse såvel for selve materialets egenskaber som for en konstruktions egenskaber. Styrken af stål eller beton (kender I flere?) En bjælkes bøjningsstyrke September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 47/73 Grundlæggende begreber (DS 409) Hvad er brud og bæreevne? P P max Brud P l l P l September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 48/73 16

17 Grænsetilstande (DS 409) Kravene til en konstruktions sikkerhed formuleres i forhold til grænsetilstande En grænsetilstand er en tilstand, hvor en konstruktion netop ikke kan opfylde et stillet krav I normerne inddeles grænsetilstandene i: Brudgrænsetilstand (BGT) Anvendelsesgrænsetilstand (AGT) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 49/73 Brudgrænsetilstanden (BGT) Brudgrænsetilstande svarer til brud af hele konstruktionen eller en del af den. Materialebrud Instabilitet Sammenstyrtning September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 50/73 BGT Eksempler Totalsvigt af konstruktion September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 51/73 17

18 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 52/73 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 53/73 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 54/73 18

19 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 55/73 BGT Eksempler Svigt i konstruktionsdel September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 56/73 Anvendelsesgrænsetilstanden (AGT) Anvendelsesgrænsetilstande svarer til grænsen mellem acceptable og uacceptable tilstande under normal brug Uacceptable forhold vedr.tæthed, korrosion, hygiejne, udseende eller komfort pga. deformationer, revnedannelser og svingninger/vibrationer September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 57/73 19

20 AGT Eksempler Svingninger af bygninger Krav til komfort (10 cm udsving = 2 % føler ubehag) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 58/73 AGT Eksempler Nedbøjninger af konstruktioner Krav til max. nedbøjning Etageadskillelser: 1/400 L (Stål-norm) 1/500 L (Træ-norm) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 59/73 Partialkoefficientmetoden Partialkoefficientmetoden:Ved en sikkerhedsvurdering (beregning) af en konstruktion sættes der en partialkoefficient på materialeparametre og laster Det skal eftervises, at den regningsmæssige lastpåvirkning S d er mindre end den regningsmæssige modstandsevne R d September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 60/73 20

21 Hvad er regningsmæssig? Regningsmæssig last: En regningsmæssig last bestemmes ved at den karakteristiske ( virkelige ) last multipliceres med en partialkoefficient γ f. Q d = γ f Q k Regningsmæssig materialeparameter: En regningsmæssig værdi af en materialeparameter bestemmes ved den karakteristiske ( virkelige ) parameter divideres med en partialkoefficient γ m m d m = γ k m September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 61/73 Eksempel Karakteristiske værdier ("rigtige" værdier) Nyttelast q k =1,0 kn/m 2 Stålets flydespænding f yk =225 MN/m 2 Regningsmæssige værdier Nyttelast q d =1,3 x 1,0 kn/m 2 Stålets flydespænding f yd =225/1,28 MN/m 2 September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 62/73 Hvad beskriver partialkoefficienten? Partialkoefficienter anvendes for at tage højde for usikkerheder på bestemmelsen af laster og materialeparametre. Dvs. lasterne forøges og styrken reduceres γ f på egenlast = 1,0 (lille usikkerhed) γ f på vindlast = 1,3 (stor usikkerhed) (BEMÆRK!! Ændret i ny norm) γ m for ståls flydespænding =1,28 γ m for ståls E-modul =1,56 September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 63/73 21

22 Lastkombinationer Alle konstruktioner kræves undersøgt for en eller flere lastkombinationer. DS 409 opererer med 4 lastkombinationer: 1. Anvendelsesgrænsetilstand 2. Brudgrænsetilstand (2.1, 2.2, 2.3) 3. Ulykkeslast (3.1, 3.2) 4. Brand September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 64/73 Hvad er en lastkombination? En kombination af laster på en konstruktion, som tilsammen giver den regningsmæssige lastpåvirkning S d. F.eks. sammensat af: Egenlast (tyngden af en konstruktion: DS 410) Nyttelast (personer, maskiner, trafik: DS 410) Naturlast (vind, sne, is: DS 410) Vandtryk og jordtryk (DS 415) Der skal tages højde for virkningen af flere samtidigt virkende laster September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 65/73 Lastkombination 2.1 BGT Lastkombination 2.1 gælder for brudgrænsetilstande. Den regningsmæssige lastpåvirkning S d er sammensat på flg. måde: Sd = γ fg G + γ fq Q1 + ψ Q G er permanent last (egenlast) Q 1 og Q 2 er variable laster (sne, vind, nyttelast, mv.) γ fg og γ fq er partialkoefficienter ψ er en lastreduktionsfaktor (mht. samtidighed af last) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 66/73 22

23 Lastkombination 2.1 BGT Der skal normalt undersøges flere tilfælde for en konstruktion med to variable laster, f.eks. vind (W) og sne (S) foruden egenlast (G): S S S S d d d d d = 1,0 G = 1,0 G + 1,3 S = 1,0 G + 1,3 W = 1,0 G + 1,3 S + ψ W S = 1,0 G + 1,3 W + ψ S = 0,5 = 0,5 September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 67/73 w s ψ ψ s w Konstruktionsnormer - afslutning Konstruktioner inddeles i sikkerhedsklasser Normsættet anvender to grænsetilstande: AGT (normal brug) BGT (brudsituation) Partialkoefficientmetoden: Laster og materialeparametre gøres regningsmæssige vha. af partialkoefficienter (γ f ). Lastkombinationer Kombinationer af permanente og variable laster Der skal tages højde for samtidigt virkende laster (ψ) September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 68/73 Bygningstegninger Der findes Danske Standarder (DS) på både stregtyper og signaturer, og disse standarder bør i videst muligt omfang bruges til bygningstegninger. Standarder for bygningstegninger fås i et samlet hæfte. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 69/73 23

24 Målafsætning Nulpunktsafsætning Kædemålsafsætning September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 70/73 Afsætning med modullinier Modullinier er opbygget sådan, at de passer med målene på mursten (murmål). Hvis byggeri skal være pænt, skal murersvenden under sit arbejde helst ikke klippe for mange sten i forskellige størrelser. September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 71/73 Afsætning med modullinier Modullinier er opbygget af afstande på 10 cm, dette skal så indpasses i murmål. Da murstensmodulet er 6 cm, skal der findes et fælles mål,som er deleligt med både 10 cm og 6 cm (en kvart sten). Det bliver så mål, der er osv. Modul 2.40 er et meget brugt planlægningsmodul September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 72/73 24

25 Opgave Prøv og undersøg hvilken information der kan hentes fra September 11, 2002 P.H. Kirkegaard Slide 73/73 25

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Snekollaps Danske erfaringer Erhvervs- og Byggestyrelsen Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Vinterens tagkollaps Rigtigt godt Godt Rigtigt skidt! Hvad var situationen i Danmark 5000 skadede bygninger 740

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Program lektion Introduktion Bærende konstruktioners opbygning Kraftbegrebet, ligevægt i træk og tryk.

Program lektion Introduktion Bærende konstruktioners opbygning Kraftbegrebet, ligevægt i træk og tryk. Tektonik Program lektion 1 8.15-9.00 Introduktion Bærende konstruktioners opbygning 9.00 9.15 Pause 9.15 10.00 Kraftbegrebet, ligevægt i træk og tryk. 10.30 12.00 Filmen De usynlige kræfter. Kursusholder

Læs mere

Bygningsreglement 2006 Illuliornermi malittarisassat 2006

Bygningsreglement 2006 Illuliornermi malittarisassat 2006 Ineqarnermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger og Infrastruktur Kursus 19. juni 2009 i Tórshavn Bygningsreglement 2006 Illuliornermi malittarisassat 2006 Sektionsingeniør

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner DANSK STANDARD 2009 Projektnummer M236168 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk Standard

Læs mere

Arkitektonik og Husbygning 1

Arkitektonik og Husbygning 1 Arkitektonik og Husbygning 1 Program lektion 8 11.00-11.45 Træ som byggeelement 11.45 12.00 Pause 12.00 12.45 Træ som byggeelement Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14 Urban 4 Bebyggelsesprocent 4 Arkitektur 6 Plan 6 Snit 7 Facade 8 Foreslag på udnyttelse af udearealet 9 Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10 Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Søren Ginnerup Rådgiver SBi-anvisning 216 til BR08 Udkommer samtidig med BR08 Er gratis på www.sbi.dk

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX afdelingen Statik og Styrkelære

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt.

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt. Statik og bygningskonstruktion Program lektion 6 8.30-9.15 Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15. 10.15 10.45 Pause 10.45 12.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner Tektonik Program lektion 5 8.15-9.00 Stabilitet ved anvendelse af skiver 9.15 9.30Pause 9.30 12.00 Opgaveregning. Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet March 13, 2003 P.H.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Samlinger i betonkonstruktioner

Samlinger i betonkonstruktioner Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 11 12.30-13.15 Samlinger i betonkonstruktioner.samlinger i stålkonstruktioner 13.15 13.30 Pause 13.30 14.15 Samlinger i trækonstruktioner Beregning af

Læs mere

BEREGNING AF BÆREEVNE

BEREGNING AF BÆREEVNE DANSK BRODAG 2010 BEREGNING AF BÆREEVNE - NÅR KNOWHOW ER BILLIGERE END BETON OG STÅL FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Bæreevnekontrol FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Screening Hurtigt overblik Få

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Forelæsning om Bygningsreglementet

Forelæsning om Bygningsreglementet Forelæsning om Bygningsreglementet 20 03 14 Arkitektskolen AArhus Christian Carlsen INTRODUKTION: ER DET HER VIGTIGT? Christian Kerez House With One Wall HVORDAN BLIVER ET PROJEKT TIL - I PRAKSIS? Projektfaser

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA. NOM juni

Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA. NOM juni Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA NOM juni 2007 1 www.aarsleff.com Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA Brudgrænsetilstande, ULS: EQU, STR, GEO, UPL,

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner 10. juli 2007 /ejj Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner Tillæg 1 til bygningsreglement 2007, der endnu ikke er sat i kraft, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

DS/EN DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter

DS/EN DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter DS/EN 1997-1 DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter Fra den spæde start til en artikel, 2011-03-17 ------------ til den første gang blev

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management

Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management Den korte version Ikke ret meget! Grundlaget Bygningsreglementet kan styre ret meget men kun på nationalt plan

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere