Energioptimering af kontorbygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energioptimering af kontorbygninger"

Transkript

1 Energioptimering af kontorbygninger

2 Introduktion 3 Bygningstyper 4 Oversigt 5 Varmeakkumulering 6 Vinduesareal 7 Solafskærmning 8 9 Ventilation 1 Køling 11 og udstyr 12 Superoptimering 13 Efterskrift I projektet Energioptimering af kontorbyggeri er undersøgt, hvoan energiforbruget i en kontorbygning varierer med bygningens form og orientering samt udformningen af klimaskærm og installationer. Parallelt hermed er det resulterende termiske indeklima undersøgt. Nærværende pjece indeholder et koncentrat af de resultater og observationer, som beregningerne har afdækket. Formålet med pjecen er at give en kort, overskuelig oversigt over projektets resultater, således at de kan indgå i planlægningen og projekteringen af kontorbyggerier, hvor der arbejdes med energibesparelser. Endvidere kan den metodik, der er anvendt i analyserne, tjene som inspiration for, hvoan sådanne analyser kan udføres også for andre typer bygninger. Navnlig i de indledende faser af en projekteringsproces er det nyttigt at kunne støtte sig til nogle overslagsmæssige håndregler, således at projektteamet ikke behøver at foretage tidskrævende simuleringer på det tidspunkt. I projektet er analyseret to hovedtyper af bygninger: Punkthuset og Stanghuset (se illustrationer til højre). For hver af disse er der udført variationer af følgende parametre: - Bygningens orientering - Klimaskærmen - Den termiske akkumulering - Vinduernes placering og størrelse - Solafskærmningens type og orientering - Systemer til ventilation, køling og opvarmning - Styring af belysning - til belysning og udstyr - Persontæthed Beregningsresultaterne udtrykkes dels som primærenergiforbruget i /år og dels som andelen af arbejdstimer over et år, som ligger. Komfortzonen er her defineret som operativ temperatur i intervallet 21,5<t<24,5 OC. Til beregningerne er anvendt simuleringsprogrammet BSim. Der er i alle tilfælde taget udgangspunkt i en referencebygning. Referencebygningens egenskaber er anført under de respektive emner. Se s. 13 for forudsætninger. Det skal understreges, at beregningsresultaterne naturligvis ikke kan overføres direkte til projekter, der ikke har samme bygningsudformning og aptering som de undersøgte. Men det er forfatternes vuering, at de størrelsesoener og tendenser, som er illustreret i pjecen, har en høj grad af generalitet. 2

3 Punkthus med åben plan orienteret noøst-sydvest Punkthuset er indrettet med ét storrumskontor pr. etage og en kerne med servicefunktioner i bygningens midte. Bygningens dimensioner er afpasset således, at der kan opstilles skriveboe i 2 rækker langs facaden. Der er regnet med et nettoareal på 1 m2 pr. person, hvortil kommer kernen samt et gangareal rundt om denne. Hver etage rummer 24 kontorarbejdspladser i referencetilfældet. Dette giver en punktformet (kvadratisk) bygning med: Som det no-syd vendte punkthus, men blot drejet 45O i forhold til veenshjørnerne. Bygningens hjørner er dermed orienteret mod henholdsvis N, S, Ø og V. En sidelængde på meter En bygningskerne med en sidelængde på 7 meter En rumhøjde på 2,7 m fra gulv til underside af nedhængt loft. Facader orienteret mod henholdsvis N, S, Ø og V. Stanghus med cellekontorer orienteret no-syd Stanghus med cellekontorer orienteret øst-vest Stanghuset er indrettet med cellekontorer og en langsgående midtergang. Bygningens dimensioner er fastlagt ud fra dybden på et typisk cellekontor (4,8 m). Midtergangens bredde er sat til halvdelen af dybden på et kontor, således at bygningsbredden bliver 12 meter. Dette har resulteret i et stanghus med: Som det no-syd vendte stanghus med cellekontorer, men blot drejet 9O i forhold til veenshjørnerne Punkthus med åben plan orienteret no-syd Bygningstyper Stanghus med åben plan orienteret øst-vest Denne variant af stanghuset er indrettet med ét storrumskontor samt et åbent gangareal (uden skillevægge) gennem midten af bygningen i dennes længderetning. Bygningen har samme bredde og rummer i referencetilfældet samme antal personer som i tilfældet med cellekontorer. Bygningen er orienteret med facader mod henholdsvis N og S, og gavle mod Ø og V. Som det no-syd vendte stanghus med åben plan, men drejet 9O i forhold til veenshjørnerne. Stanghus med åben plan orienteret no-syd - Kontorerne er 2,4 meter brede, med et nettoareal på 11,5 m2. - Rumhøjden er i referencetilfældet 2,7 meter målt fra undersiden af nedhængt loft. - Der regnes med 1 person pr. kontor. - Facaderne er orienteret mod henholdsvis N og S, og gavle mod Ø og V. 3

4 foelt på: % 1 Stanghus med cellekontorer orienteret no-syd 1 73 % 8 8 % foelt på: % % Stanghus med åben plan orienteret øst-vest 1 foelt på: 1 Stanghus med åben plan orienteret no-syd 1 foelt på: 8 Stanghus med cellekontorer orienteret øst-vest 1 foelt på: 1 Punkthus med åben plan orienteret noøst-sydvest 1 Punkthus med åben plan orienteret no-syd Oversigt 1 foelt på: 8 1 4

5 Varmeakkumulering Eksponering af indvendige overflader med stor varmekapacitet anses ofte for at være et vigtigt virkemiddel for passiv klimatisering af bygninger. Det gælder særligt under sommerforhold, hvor det er interessant at lade de tunge materialer optage den tilførte varme om dagen for så om natten at opbygge en kølekapacitet ved at køle materialerne ned med udeluft. Derved kan energiforbruget til mekanisk køling reduceres eller helt elimineres. Der er foretaget beregninger på typiske foelinger af varmeakkumulerende elementer i et kontor, dvs. hvor den termiske masse placeres i kontorets loft- og/eller facadekonstruktioner, og hvor omfanget af det nedhængte loft varieres. Kontor med høj termisk masse Pihl & Søn, Lyngby Let facade og Let loft Bygningen er udstyret med en let façade bestående af et skelet med udfyldning af isolering og pladebeklædning på begge sider. Etagedækkene er udført i beton huldækelementer, og der er et nedhængt loft af mineraluldsplader. Tung facade og Let loft (reference) Let facade Let loft Her er den lette facade erstattet af en tung façade i form af bærende betonsandwichelementer. Tung facade og Delvist tungt loft Her bibeholdes betonsandwichfacaden, men det nedhængte loft fjernes over % af loftsarealet, således at undersiden af betondækket bliver eksponeret inden for dette areal. Tung facade Tungt loft 86 % 92 % 1 Her fjernes det nedhængte loft fuldstændigt, og hele betondækkets underside bliver eksponeret. Denne løsning kræver nøje overvejelser mht. den resulterende rumakustik. Tilgangen til varmeakkumulerende masse har kun en lille indflydelse på det årlige energiforbrug, hvorimod betydningen for rumtemperaturen er langt større jo mere tilgang til akkumulerende masse, jo flere timer inden for komfortzonen. Tung facade Let/tungt loft 1 Tung facade og Tungt loft 81 % Tung facade Let loft 1 foelt på: 8 5

6 Vinduesareal Vinduernes andel af facadearealet spiller en stor rolle for bygningens energiforbrug. Sammenhængen mellem vinduesareal og energiforbrug er dog ikke altid helt entydig: - Store vinduer giver stor varmetilførsel af passiv solvarme, men desværre på tidspunkter, hvor der ikke er behov for varmen - Store vinduer slipper meget dagslys ind, men har også et stort transmissionstab om vinteren Arkitektonisk spil med begrænsede vinduesarealer FIH-Bank, København Vinduesarealet giver således nogle modsat rettede effekter, og det kræver en nærmere analyse at beregne det vinduesareal, der er optimalt ud fra en energiteknisk synsvinkel. De følgende scenarier er beregnet med vinduer uden solafskærmning. Det skal bemærkes, at der ikke er regnet med automatisk styring af kunstlyset. Små vinduer i facaden Vinduesarealet udgør her 15 % af etagearealet hvilket i mange projekter kunne være det mindst mulige vinduesareal under hensyn til daglystilførsel og udsyn. Større vinduer i facaden (reference) Små vinduer i facaden Underopdelt vinduesbånd fra,8 m over gulv til,6 m under nedhængt loft, svarende til 22 % af etagearealet. Vinduesbånd med brystning Kontinuerligt vinduesbånd med,8 m brystning, men med vinduer helt op til underside af nedhængt loft, svarende til 36 % af etagearealet. Denne variant giver en stor tilførsel af dagslys. Glasfacade fra gulv til loft Det ses på diagrammerne, at der er en klar sammenhæng mellem vinduernes areal og såvel energiforbrug som temperatur: Jo større vinduesareal, jo større energiforbrug og jo højere rumtemperatur. Dette gælder således uanset de modsat rettede effekter, der er omtalt øverst på siden. Vinduesbånd med brystning 65 % Glasfacade fra gulv til loft 53 % 1 1 Her dækker vinduerne facaden fra gulv og op til underside af nedhængt loft, svarende til 51 % af etagearealet. 92 % Større vinduer i facaden 1 8 foelt på: 6

7 Solafskærmning Solafskærmning påvirker solindfaldet gennem vinduerne og dermed både solvarmetilførslen og dagslystilførslen. Bevægelige solafskærmninger udmærker sig frem for faste afskærmninger ved netop at kunne tilpasses efter prioriteringen mellem varmetilførsel og dagslystilførsel. Det skal bemærkes, at der ikke er regnet med automatisk styring af kunstlyset i nedenstående scenarier. Det betyder, at den kunstige belysning er tændt indenfor kontortiden, året rundt, og er ikke påvirket af mængden af dagslyset. Automatisk solafskærmning til dagslys- og indeklimastyring CBS, Frederiksberg Uden afskærmning (reference) En bygning uden solafskærmning anvendes som reference. Vandret fast solafskærmning Vandret, fast udhæng med en dybde på,5 gange vindueshøjden. Når solen står lavt, vil solen skinne på en del af ruden. Vandret bevægelig solafskærmning Udvendig, automatisk virkende persienner med afskærmningsfaktor,1. Persiennerne aktiveres, når der er direkte sol på den pågældende facade. Solafskærmende glas Vinduerne er monteret med solafskærmende glas med en g-væi på,34. et i de tre første beregningstilfælde er næsten ens. Men antallet af timer inden for temperaturkomfortområdet er svagt stigende med stigende effektivitet af solafskærmningen. Med solafskærmende glas opnås den højeste andel af arbejdstimer, men til gengæld en lille stigning i energiforbruget. Dette skyldes, at solvarmetilførslen permanent formindskes i forhold til ruder med almindeligt glas og dermed også i den kolde del af året, hvor solvarmen kunne have været udnyttet. Det skal bemærkes, at solafskærmningens betydning for energiforbrug og det termiske indeklima vil stige, hvis vinduesarealet øges. Uden afskærmning Vandret fast Automatisk Solafskærmende solafskærmning solafskærmning glas 87 % 89 % 93 % foelt på: 7

8 Den måde, hvorpå varmen tilføres rummene, kan have betydning for både energiforbruget og den termiske komfort. Gulvvarme vil have en mere træg regulering og derfor have vanskeligere ved at tilpasse ydelsen til det aktuelle behov. Dette problem mindskes dog, når varmebehovet er lavt. I følgende scenarier er opvarmningssystemet kun aktiv i opvarmningssæsonen. En effektiv isolering kan minimere opvarmningsbhovet Rockwool, Hedehusene Kun radiatorer (reference) Al varmetilførsel sker gennem radiatorer placeret på vinduesbrystningerne. Radiatorer og gulvvarme Halvdelen af varmen tilføres i stedet som gulvvarme. Kun gulvvarme Her tilføres al varmen som gulvvarme. Det ses af diagrammerne, at det termiske indeklima er så godt som ens i alle tre scenarier. et viser en faldende tendens med øget brug af gulvvarme. Dette skyldes, at man med stigende andel af gulvvarme kan opretholde den samme operative temperatur med en lavere lufttemperatur. Kun radiatorer Radiatorer og gulvvarme Kun gulvvarme 84 % foelt på: 8

9 Ventilation Dimensioneringen, udformningen og styringen af ventilationen er af stor betydning for såvel rumtemperaturen som energiforbruget. I beregningerne vejer elforbruget til mekanisk ventilation tungt, idet det ganges med 2,5 i beregningen af primærenergiforbruget. Det er derfor interessant at søge elforbruget minimeret ved f.eks. kortere driftstid af den mekaniske ventilation og en bedre elvirkningsgrad på anlæggene. I yderste konsekvens kan elforbruget helt elimineres ved kun at bruge naturlig ventilation. Til gengæld bliver varmeforbruget væsentligt større pga. manglende varmegenvinding. Styret naturlig ventilation i lavenergikontor VKR-Holding, Hørsholm Mekanisk ventilation med varmegenvinding (ref.) Ventilationssystemet er her VAV uden mekanisk køling med luftskifte op til ca. 5 gange/time. Ventilationen kører inden for kontortiden og desuden i forbindelse med natkøling i varme perioder. Mekanisk om dagen naturlig ventilation om natten For at nedbringe elforbruget benyttes naturlig ventilation som natkøling. Optimeret mekanisk ventilationsanlæg Ventilationsanlægget fungerer som i referencescenariet, men er optimeret mht. varmegenvindingsgrad og elvirkningsgrad. Endvidere er luftskiftet om vinteren CO2-styret og derfor relativt lavt. Naturlig ventilation Om vinteren er luftskiftet CO2-styret. Om sommeren er luftskiftet desuden styret efter rumtemperaturen, og der er natkøling. Med naturlig ventilation om natten reduceres energiforbruget en smule og en yderligere reduktion opnås med det optimerede mekaniske ventilationsanlæg uden at rumtemperaturen påvirkes nævnevæigt i nogle af tilfældene. Det rent naturlige ventilationsanlæg opnår et markant lavere energiforbrug end referencetilfældet. Ganske vist øges varmeforbruget pga. manglende varmegenvinding, men elforbruget mindskes langt mere, foi der ikke bruges el til drift af ventilatorer. Ydermere giver det naturlige ventilation flere timer inden for komfortområdet, hvilket må tilskrives ventilatorernes opvarmning af indblæsningsluften. Forskellen i primærenergiforbrug mellem naturlige og mekaniske ventilationsanlæg vil følgelig afhænge af, hvor store varmeafgivelser fra apparater, mennesker mv. der er er til stede i bygningen. Mekanisk med VGV Mekanisk (dag) Naturlig (nat) 83 % Optimeret mekanisk 84 % xx Naturlig ventilation 89 % % foelt på: 9

10 Køling Ingen af de scenarier, der har været analyseret på de foregående sider, har inkluderet mekanisk køling. I en del af scenarierne har det resulteret i, at man ikke har kunnet holde DS 474 s anbefalinger vedr. rumtemperatur (max. 1 timer/år over 26 OC og max. 25 timer/år over 27 OC i arbejdstiden). Mekanisk køling anvendes i mange nyere kontorbygninger på grund af problemer med overophedning, dels foi der har været en stor vækst i benyttelse af IT-udstyr, og dels foi der har været en arkitektonisk fokus på anvendelse af store glasfacader. I nedenstående scenarier introduceres derfor mekanisk køling med en tilstrækkelig kapacitet til, at DS 474 anbefalingerne kan overholdes. Køling er nødventigt i mange nyere kontorer Vattenfall, Sydhavn VAV uden køling (reference) Ventilationssystemet er her VAV uden mekanisk køling med luftskifte op til ca. 5 gange/time. Ventilationen kører inden for kontortiden og desuden i forbindelse med natkøling i varme perioder. VAV med mekanisk køling Som referencen men suppleret med mekanisk køling som en del af ventilationssystemet. CAV med kølebafler VAV-systemet er her erstattet af et CAV-system med kølebafler og med en luftstrøm svarende til VAV-systemets minimum luftstrøm. Anlægget kører kun i kontortiden, og desuden i forbindelse med natkøling i varme perioder. VAV uden køling VAV med mekanisk køling 91 % CAV med kølebafler 9 % 1 1 Introduktion af køling i VAV-systemet giver i forhold til referencescenariet en markant forbedring af rumtemperaturen og en lille forøgelse af energiforbruget. Der er yderligere en lille forøgelse af energiforbruget ved CAV, hvilket må tilskrives, at den gennemsnitlige SEL-væi over året er lavere ved VAV end ved CAV. en er derfor at mekanisk køling resulterer i en forøgelse af primærenergiforbruget. Samlet set giver både VAV med mekanisk køling og CAV med kølebafler næsten samme rumtemperaturer og primærenergiforbrug. 1 8 foelt på: 1

11 og udstyr I alle de hidtidige scenarier har de interne belastninger fra personer, belysning og udstyr været uændrede. En række nyere analyser har vist, at store reduktioner i bygningers samlede primærenergiforbrug kan opnås ved at fokusere på et bredt spektrum af elbesparelser, som er mere omfattende end energibestemmelsernes krav. Derfor analyseres virkningen af at indføre energibesparende belysning og PC er i nedenstående scenarier. Kontor med fokus på elbesparende apparater og udstyr KfW Banken, Frankfurt Typisk belysning og udstyr (reference) I referencescenariet er der regnet med, at almenbelysningen er tændt konstant inden for kontortiden, dog afpasset årstiden, således at den afgivne effekt er størst om vinteren og mindst om sommeren. For pc ernes vedkommende er der regnet med 8 W varmeafgivelse pr. pc, svarende til en stationær PC med fladskærm. Der er regnet med gammeldags skriveboslamper med W pærer. Dagslysstyring og typisk udstyr Som referencescenariet, men med dagslysstyring af almenbelysningen. Typisk belysning og udstyr Dagslysstyring og lavenergiudstyr Her er der udover dagslysstyring regnet med en varmeafgivelse på 5 W pr. pc, svarende til en bærbar pc med fladskærm. Endvidere er skriveboslamperne udstyret med lysrør med en effekt på kun 15W og almenbelysningen er gjort mere effektiv. Af diagrammerne ses, at dagslysstyringen alene ikke rokker ved rumtemperaturen, men der sker en lille formindskelse af energiforbruget på grund af besparelsen i elforbrug. Anvendes derudover pc er og skriveboslamper med lav varmeafgivelse, fås en dramatisk forbedring af energiforbruget, men også rumtemperaturen forbedres. Traditionelle betragtninger om apparaters varmeafgivelser som en gratis tilskudsvarme, der minimerer opvarmningsbehovet, kan derfor ses som problematisk. En indsats rettet mod elbesparelser vil resultere i lavere varmeafgivelser, bedre komfortforhold, et reduceret kølebehov og dermed et mindre primærenergiforbrug som helhed i kontorbygninger. Dagslysstyring og typisk udstyr Dagslysstyring og lavenergiudstyr 88 % foelt på: 11

12 Superoptimering Betydningen af bygningens overonede udformning og orientering er beskeden, som vist i afsnittet Oversigt. Der kan dog aflæses en tendens til, at der med åbne indretninger opnås et lavere energiforbrug og en højere termisk komfort end med cellekontorer. Disse åbne indretninger øger samtidigt fleksibiliteten i bygningen. Generelt udviser de beregnede eksempler relativt små forskelle i forbruget af primærenergi. Dette hænger bl.a. sammen med, at belysningen kun reguleres i enkelte af eksemplerne. Og da elforbruget til belysning generelt er det største enkeltbidrag til primærenergiforbruget, giver variationen af de øvrige parametre kun anledning til forholdsvis små ændringer af det samlede energiforbrug. For at sammenfatte resultaterne præsenteres her et superoptimeret lavenergikontor, som er kumulativt beregnet: Lavenergiløsninger i helhedsperspektiv EnergiAkademi, Samsø Reference Bygningen udformet som referencescenariet. Dagslysstyring og lavenergiudstyr Til referencescenariet tilføjes dagslysstyring og lavenergiudstyr. Reference bygning Naturlig ventilation om sommeren - Mekanisk VGV om vinteren om dagen Reference-scenariets VAV-anlæg erstattes døgnet rundt udenfor opvarmningssæsonen og udenfor arbejdstiden i opvarmningssæsonen af naturlig ventilation. Den naturlige ventilation er CO2-styret om dagen og temperaturstyret om natten. VAV-anlægget bibeholdes i arbejdstiden i opvarmningssæsonen. Resultaterne viser at reduktioner af elforbruget til belysning og udstyr nedsætter det samlede primærenergiforbrug væsentligt som vist i afsnittet og udstyr. En anden foranstaltning med et stort energibesparelsespotentiale er anvendelsen af naturlig ventilation. Selv om der optimeres kraftigt på et mekanisk ventilationsanlæg med samme luftydelse, bliver primærenergiforbruget større end ved naturlig ventilation. Også her ligger besparelsespotentialet i reduktionen af elforbruget, der ved omsætning til primærenergiforbrug med en faktor 2,5 får en stor vægt i beregningen. Dagslysstyring og lavenergiudstyr 88 % Naturlig (sommer) Mekanisk (vinter/dag) 9 % foelt på: 12

13 Bilag Fleksibilitet Samlet elforbrug Bygninger skal kunne fungere godt i mange år efter at de er opført. Anvendelsen kan ændre sig med tiden f.eks. færre/flere medarbejdere, færre/flere brugere, andre funktioner. Bygningen bør være fleksibel og dermed fremtidssikret. Dette giver sig bl.a. udtryk i: De simuleringer, der ligger bag pjecen, omhandler kun omkring halvdelen af det samlede elforbrug i et typisk kontorbyggeri. Det er udelukkende forbruget i kontorarealerne, der indgår. Herudover er der elforbrug i fælles installationer - mange med konstante forbrug (servere og tilhørende installationer, krydsfelter, elevatorer m.m.) og fællesarealer (især køkken). For at opnå et lavt indbygget elforbrug er det vigtigt, at man er opmærksom på forbrugene her. - Adgang til bygningen - et fælles indgangsparti gør det muligt at ændre antal brugere. - Adgang til kontorer m.m. - kan bygningen fungere med ændringer i antal brugere. - Fælles faciliteter f.eks. kantine - gør det muligt at variere antal brugere og man kan udnytte samtidighedsfaktoren til at optimere arealerne. - Fleksibel disponering af etagerne - ved anvendelse af åbne gulvarealer med få faste kerner (toiletter, trapper m.m.) kan der nemt ændres fra cellekontorer til storrumskontorer/møderum/ andet eller omvendt. - Modulopdelte installationer - det giver mulighed for at opstille skillevægge. Varmeanlægget kan zoneopdeles med radiatorer på brystningerne i hvert facademodul f.eks. á 3 meter. - Oveimensionerede ventilationsanlæg - det bør være muligt at øge luftmængderne nemt, hvis der skulle blive behov for det. Det gælder selvfølgelig især kanalsystemerne - og især i de yderste ender. - Storrumskontorer - er mindre følsomme for koncentrerede varmebelastninger. - Møderum - placeres ofte inde i bygningen. Der vil optræde kortere, kraftige varmebelastninger. Det bør overvejes hvoan dette problem løses uden at det påvirker resten af anlæggene. - Bimålere (varme, vand og el) på de større forbrug - ventilation, server og kantine samt forbruget i kontorområderne. I kontorområderne kan elforsyningen sektionsopdeles og der måles på hhv. edb, lys og almindelige stikkontakter m.m. - Tomgangstab- det er vigtigt i projekteringsfasen at se på tomgangstabene. Ved ændring af antal personer i bygningen skal energiforbruget ændre sig. - Lavt energiforbrug - så er man bedre sikret mod de højere energipriser, der må forventes at komme. Projektrapport En redegørelse for projektet og dets resultater, inklusiv en mere detaljeret beskrivelse af beregningsmodellen og de bygningszoner som er beregnet, findes i projektrapporten: Energioptimering af kontorbyggeri. SBi 11:16. Statens Byggeforskningsinstitut (11). 13

14 Titel Energioptimering af kontorbygninger Udgave 1. udgave Udgivelsesår 11 Forfattere Jørn Treldal, Niels Henrik Radisch, Ernst Jan De Place Hansen & Kim B. Wittchen Sprog Dansk Sidetal 14 Emneo Bygninger, kontorbyggeri, energiforbrug, energibesparelser ISBN Layout og redigering Rob Marsh Fotos & illustrationer Rob Marsh Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaas Vej 15, DK-297, Hørsholm E-Post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven 14

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Arkitektur og energi. Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen Michael Lauring Morten Christensen. Statens Byggeforskningsinstitut

Arkitektur og energi. Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen Michael Lauring Morten Christensen. Statens Byggeforskningsinstitut Arkitektur og energi Statens Byggeforskningsinstitut DANISH BUILDING RESEARCH INSTITUTE Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen Michael Lauring Morten Christensen Arkitektur og energi Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian Aalborg Universitet Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian Publication date: 008 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr.

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr. Anbefalinger til design af lavenergihuse Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts

Læs mere

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Henrik Tommerup Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Byggesystem: Lette ydervægselementer i stålskelet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-096 2004 ISSN

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Christoffer Rasmussen (s838) Ronnie Piil Haagensen (s8317) BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet 3. juni 213 1 Forord

Læs mere

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Forprojekt Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/01-0016 Line Louise Overgaard Per Heiselberg Carl Hammer Maj 2002 Teknologisk

Læs mere

By og Byg Resultater 026 Lavt elforbrug til ventilation. Gode råd i projekteringsfasen

By og Byg Resultater 026 Lavt elforbrug til ventilation. Gode råd i projekteringsfasen By og Byg Resultater 026 Lavt elforbrug til ventilation Gode råd i projekteringsfasen Lavt elforbrug til ventilation Gode råd i projekteringsfasen Lennart Jagemar Niels C. Bergsøe By og Byg Resultater

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD Indhold: Lysets By - et sammendrag 3 Del 1: Ressourcebevidsthed og arbejdsprocesser - og byen, karréen og byrummene 5 Del 2: Indeklima- og lysforhold,

Læs mere