Boligselskabet Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Holstebro"

Transkript

1 Afdeling 10 Asa-/Jættegården Ansøgning om særlig driftsstøtte jf. lov om almene boliger m.v. Boligselskabet Holstebro Forslag til helhedsplan for afdeling 10, Asa-/Jættegården. MAJ 2012

2 INDHOLD. FORORD BAGGRUND OG SIGTE 5 2. FAKTA OM AFDELINGEN 5 a. Afdelingens beliggenhed. b. Beskrivelse af bydelen som afdelingen er en del af. c. Beskrivelse af afdelingen. d. Karakteristik af beboerne. e. Bebyggelsens fysiske standart og tilstand. f. Afdelingen udlejningssituation. g. Uddrag af Holstebro kommunes befolkningsprognose. h. Afdelingens økonomi LØSNINGSFORSLAG ANLÆGSØKONOMI ORGANISERING HOVEDTIDSPLAN BILAG A BILAG B 32 Boligselskabet Holstebro 2

3 FORORD De 3 boligselskaber i gamle Holstebro Kommune har gennem hele 2010 oplevet, at udlejningssituationen har været meget vanskelig, idet der slet ikke har været en efterspørgsel efter almene familieboliger, der kunne modsvare fraflytningen fra disse. Det har trods ovennævnte, efter en stor indsats i de respektive administrationer, været muligt, at udgå lejetab i de afdelinger, der ligger udenfor Trekantsområdet. Vi har bl.a. oplevet, at i de afdelinger, hvor der før var stor efterspørgsel, har det været nødvendigt, at tilbyde en ledig bolig til ansøgere inden boligen blev udlejet. Tidligere var efterspørgslen så stor, at ansøgere stod på spring. Det er boligselskabernes helt klare opfattelse, at den nuværende udlejningssituation har karakter af noget mere langvarigt / permanent set i lyset af forventningerne til erhvervsudviklingen samt befolkningstilvæksten i Holstebro Kommune i de kommende år. Der er enighed om, at problemet med lejetab fortsat primært vil være i Trekantsområdet Skjoldgården (Lejerbo), Asa-/Jættegården (Boligselskabet Holstebro) og Jætte-/Midgården (Boligselskabet Sct. Jørgen). Boligselskaberne har gennem det sidste år haft flere drøftelser med Holstebro Kommune, det være sig både på det administrative plan og det politiske plan. Der har desuden været et møde med Landsbyggefonden den , der udmøntede sig i, at de 3 boligorganisationer skal igangsætte en proces med udarbejdelse af handlingsplaner for de 3 omtalte afdelinger, med henblik på at komme med forslag til mulige løsningsforslag af mere permanent karakter. Trekantsområdet er udbygget op gennem 60 erne og 70 erne, og er meget tidstypisk for denne periode. Der er i de sidste 5 år investeret mange penge i renovering af de nævnte afdelinger, således at de fremstår med forholdsvis nye vinduer, køkkener og badeværelser samt inddækkede altaner. Derudover er der også i noget begrænset omfang investeret i renovering af udearealerne. I forbindelse med den sidste større renovering, der udover en fysisk renovering af bygningerne m.m., tillige også omfattede en boligsocial indsats, er der opført et beboerhus Trivselshuset hvortil der er tilknyttet beboerrådgiver, projektmedarbejder og ungdomsmedarbejder, der har deres virke både i huset og i Trekantsområdet. Da de største almene familieboliger i Holstebro er placeret i Trekantsområdet, er det også her, der er den største koncentration af lejere med anden etnisk baggrund end dansk. Det giver i sagens natur nogle udfordringer i dagligdagen i de berørte afdelinger, men selvfølgelig også i forbindelse med udlejning af ledige boliger i disse afdelinger. Boligselskabet Holstebro 3

4 Den foreløbige helhedsplan har som formål at danne grundlag for en handleplan for regulering af antallet af almene familieboliger i området set i lyset af de forholdsvis store tab, der er og har været til tab ved lejeledighed. Helhedsplanen er udarbejdet af administrationen i Boligselskabet Holstebro. Planen er forelagt for beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den , hvor den blev godkendt med forbehold for økonomien i planen jf. bilag B. Planen er desuden godkendt i organisationsbestyrelsen. Kopi af den foreløbige helhedsplan med bilag er fremsendt til Holstebro Kommune. Holstebro den Formand N. C. Hansen, Boligselskabet Holstebro. Forretningsfører Ebbe Johansson. Boligselskabet Holstebro 4

5 1. BAGGRUND OG SIGTE. Den foreløbige helhedsplan er udarbejdet med det formål, at danne et overblik over afdelingens problemer, samt at give et kvalificeret bud på, hvorledes afdelingens tab ved lejeledighed kan fjernes. Udover en tilpasning af antallet af lejeboliger til den forventede efterspørgsel, indeholder planen tillige en opdatering af afdelingen/området, således at man kan honorere de ønsker og krav der er fra nuværende samt kommende lejere. Hensigten med planen er at udføre en tilpasning og en opdatering af afdelingen, der har det overordnede mål, at dette skal være imageskabende for området. 2. FAKTA OM AFDELINGEN a. Afdelingens beliggenhed. Afdeling 10 Asa-/Jættegården er, som vist på kortet nedenfor, en del af et større sammenhængende alment boligområde Trekanten - i den vestlige del af Holstebro. Bydelen Trekanten ligger ca. 1-2 km. nordvest for centrum ved Thorsvej, Døesvej og Dyssegården. Boligselskabet Holstebro 5

6 b. Beskrivelse af bydelen som afdelingen er en del af. Boligafdelinger mv. Boligerne i bydelen Trekanten er overvejende almene familieboliger, men der findes også andelsboliger, ungdomsboliger og boliger opført af pensionskasse. Bydelen er udviklet fra ca og frem til i dag, med størstedelen af boligerne opført i 3 etager i 60 erne og 70 erne. Den almene del af Trekanten er bebygget af 3 boligorganisationer med i alt 13 afdelinger. Derudover indgår bebyggelsen Thorshammer, som omfatter andelsboliger og pensionskassebyggeri, i bydelen Trekanten. Umiddelbart uden for Trekanten ligger et parcelhusområde opført i 60 erne og 70 erne. I eller i tilknytning til Trekanten findes p.t. 3 folkeskoler, 13 daginstitutioner, ét mindre butikscenter, én kirke og en købmand. Daginstitutioner og skoler modtager også elever fra andre boligområder i den nordvestlige del af Holstebro. Endvidere findes et nyetableret fritidscenter med sportsfaciliteter (Døesvejens Fritidscenter), cafe, daginstitution samt et plejehjem. Birkelundskolen, Nørrelandsskolen(er besluttet nedlagt i 2012/13) og Sct. Jørgens Skolen, Børnehaven Thorsvej (lejer hos BSH), byggelegepladsen Brumleby, Jættehøj institutionerne (lejer hos BSSJ) og Skjoldgårdens Børnehave/Vuggestue grænser op til, og benyttes af beboerne i Asa- /Jættegården. Andre institutioner mv. Området grænser umiddelbart op til Holstebros store uddannelsesområde med gymnasium, HF, handelsskole og Teknisk Skole. Byplanmæssige forhold Trekanten fremtræder i dag som et tidstypisk monofunktionelt etageboligområde med store grønne områder, store parkeringsarealer og et gang- og cykelstisystem adskilt fra vejene. De grønne områder Thorshøjparken og Frøjkparken ligger i tilknytning til Trekanten. Trekanten er omkranset af større trafikårer, der knytter området til den øvrige by. Den største del af Trekanten er i Kommuneplanen udlagt til etagehusbebyggelse på højst 3 etager med en bebyggelsesprocent på højst 50%. En mindre del af Trekanten er udlagt til tæt, lav boligbebyggelse og etageboliger på højst 2 etager og med bebyggelsesprocenter på henholdsvis 30% og 40%. I Kommuneplanen er det angivet, at der kan indrettes bygninger til offentlige formål og kollektive anlæg samt erhverv, der efter Byrådets skøn kan indpasses uden gener for omgivelserne, og uden at områdets karakter af boligområde brydes. Syv lokalplaner og byplanvedtægter regulerer i dag anvendelsen af Trekanten. Indkøbsmulighederne og forbindelserne til bycenter og rekreative områder er rimelige. Boligselskabet Holstebro 6

7 c. Beskrivelse af afdelingen. Byggemåde og opførelse Afdelingens opførelse, byggemåde og gennemførte renoveringsprojekter fremgår af oversigten nedenfor. Byggemåde Afd. 10 Asagården/Jættegården Opført år: 1967 Afdelingen består af 21 blokke med 444 stk. 2-5 rums boliger i etagebyggeri. Konstruktioner: Tagkonstruktion: Eternittag på 15 gitterspærfag. Isolering på loft 100 mm rockwool. Murværk: 300 mm hulmur med stålbindere og 75 mm bats. Jernbetonoverliggere over vinduer. Indvendige skillevægge: 75 mm lecaplader. Etageadskillelse: 190 mm præfabrikerede bisondæk. Altanelementer: Præfabrikerede betonplader og brystninger. Trapper, reposer og bundplader: Færdigbehandlede elementer med terrazzooverflade. Kældervægge: Udført i beton støbt på stedet. Renoveringsprojekter Afd. 10 Asagården/Jættegården Der er i de seneste år bl.a. inddækket altaner udskiftet vinduer renoveret køkkener totalrenoveret badeværelser renoveret opgange totalrenoveret vaskeri. Grundareal, bebygget areal og bruttoetageareal Areal I alt-m 2 Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal Lejlighedsstørrelse og antal lejemål. Afd. 10 Asagården/ Jættegården Lejlighedsstørrelse og antal lejemål: 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum I alt Størrelse (m 2 ) Antal lejemål Antal lejemål i pct. 14,2 11,9 23, Afdelingens lejemål består overvejende af store lejligheder. Hver anden har 5 rum og knap hver fjerde har 4 rum. Boligselskabet Holstebro 7

8 Fællesfaciliteter Afdelingen har meget store udearealer med flere legepladser og en boldbane. Der er et totalrenoveret fællesvaskeri (2010), 94 carporte (1.410 m 2 ) og en gildesal (250 m 2 ). Derudover er Trivselshuset for området placeret i afdelingen. Trivselshuset. Der er kælder under samtlige blokke, der benyttes som depotrum af lejerne, sikringsrum og teknikrum. Viceværtsfunktionen Der er ansat 5 viceværter i afdelingen. De 2 viceværters arbejdsområde er renholdelse og pleje af de grønne områder. De øvrige 3 viceværters arbejdsområde er bl.a. servicering af lejerne, ind- og fraflytningssyn samt vedligeholdelse af de grønne områder. Derudover forestår viceværterne kontakten til håndværkerne m.m. i relation til den daglige vedligeholdelse af bygninger, installationer og udearealer m.m. Der er i afdelingen et viceværtkontor, hvor der er træffetid for lejerne både telefonisk og ved personlig henvendelse mandag-fredag, kl til og kl til Ved viceværtkontoret er der desuden et værksted/maskinhus, hvor viceværterne kan vedligeholde maskinparken samt udføre mindre arbejder. Boligselskabet Holstebro 8

9 Oversigtkort Kortet viser placeringen af afdeling 10 Asa-/Jættegården i midten (sydlige del) af bydelen Trekanten og de nærmeste almene boligafdelinger. Kortet viser endvidere placeringen af en række fællesfaciliteter, herunder placeringen af Trivselshuset, og to tilgrænsende daginstitutioner. Boligselskabet Holstebro 9

10 d. Karakteristik af beboerne. Befolkningen pr. 1. januar fordelt på aldersgrupper 25,0 20,0 Fordelt på aldergrupper i Asa-/Jættegården % 15,0 10,0 5,0 0,0 0-6 år 7-17 år år år år år 65 år og ældre ,3 21,5 12,0 17,2 18,6 9,1 6, ,8 20,7 13,9 15,2 19,2 8,8 6, ,8 21,3 14,9 15,6 17,7 8,6 6, ,9 21,9 11,9 15,1 20,0 9,2 6, ,5 22,5 14,1 14,3 19,9 8,9 5,7 Som vist er den overvejende del af alle beboerne i under 35 år svarende til ca. 65 %, mens der modsvarende er forholdsvis færre i aldersgruppen 50 år og derover. Aldersgruppen 65 og ældre udgør ca. 6 % af beboerne. I kommunen som helhed udgør denne aldersgruppe ca. 16 % eller ca. 3 gange så mange. 25,0 20,0 Fordelt på aldersgrupper Holstebro Kommune % 15,0 10,0 5,0 0,0 0-6 år 7-17 år år år år år 65 år og ældre ,7 14,8 8,4 12,2 20,8 20,0 15, ,7 14,8 8,5 12,0 20,8 19,9 15, ,8 14,6 8,7 11,8 20,7 19,8 15, ,7 14,6 8,7 11,4 20,6 19,9 16, ,6 14,4 8,8 11,2 20,5 19,8 16,7 Boligselskabet Holstebro 10

11 Andel af husstande fordelt på husstandstype Fordelt på husstandstyper - Asa-/Jættegården % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande ,2 15,4 16,1 24,6 11, ,1 15,7 16,6 25,0 11, ,5 16,7 14,2 22,9 12, ,4 17,5 14,7 24,5 9, ,9 15,0 15,0 27,9 10,3 Der er ca. 3 gange så mange enlige med børn i afdelingen sammenlignet med kommunen som helhed. 40,0 35,0 30,0 25,0 Fordelt på husstandstyper - Holstebro Kommune % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande ,6 4,7 29,3 24,6 4, ,6 4,9 29,2 24,5 4, ,5 5,0 29,1 24,4 5, ,6 5,0 29,1 24,4 4, ,0 5,0 29,1 24,0 4,8 Boligselskabet Holstebro 11

12 Befolkningen fordelt efter statsborgerskab % Personer af dansk oprindelse Asa-/Jæt. Efter statsborgerskab Personer af dansk oprindelse Ho. Kom. Indvandre og efterkommere Asa-/Jæt. Indvandre og efterkommere Ho. Kom ,1 94,6 56,9 5, ,7 94,3 58,3 5, ,8 94,0 60,2 6, ,4 93,9 63,6 6, ,7 93,7 64,3 6,3 Statsborgerskab 2011 Afd. 10 Asagården/Jættegården Kommunen abs. pct. pct. Danske statsborgere ,7 93,7 Indvandrere/efterkommere ,3 6,3 I alt ,0 100,0 Tabellen viser, at andelen af indvandrere/efterkommere i afdelingen er over ti gange større sammenlignet med kommunen som helhed. Samlet set udgjorde indvandrere/efterkommere pr ca. 64 % af beboerne i afdelingen. Boligselskabet Holstebro 12

13 Antal indvandrere/efterkommere pr fordelt efter oprindelseslande-grupper. Oprindelseslandegrupper Afd. 10 Asa- / Jættegården Kommunen abs. pct. pct. Norden, EU, Nordamerika 31 4,4 31,3 Øvrige Europa ,2 21,7 Asien og statsløse ,4 36,3 Afrika ,0 10,7 Alle indvandrere / efterkommere i alt ,0 100,0 Tabellen viser, at der er markant flere indvandrere/efterkommere fra Asien/statsløse sammenlignet med andelen i kommunen som helhed. Andel af personer på 15 år og derover pr fordelt på arbejdsstilling 70,0 60,0 50,0 Fordelt efter arbejdsstilling % 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Selvst. & medarb. ægtef. Lønm. høj/mel. niveau Lønm. grundnivea u Øvrige lønmodt. Arbejdsløse Arbejdsstyr ken i alt Pensionister Øvrige uden for erhverv Asa-/Jættegården 4,6 7,0 16,0 13,0 3,3 43,8 20,3 35,8 Kommunen 5,3 19,5 26,1 11,0 2,0 63,9 25,6 10,5 Figurer viser, at der markant er flere øvrige uden erhverv i afdelingen end i kommunen som helhed. Arbejdsstyrken i afdelingen er ca. 44 % mod ca. 64 % i kommunen som helhed. Boligselskabet Holstebro 13

14 Andel af skattepligtige personer på 15 år og derover på bruttoindkomst i 2010 Fordelt på bruttoindkomst i ,0 35,0 30,0 % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, kr kr kr kr kr. og mere Asa-/Jættegården 25,4 24,0 23,1 17,5 10,0 Kommunen 14,3 15,3 13,3 23,5 33,6 Figuren viser at ca. 49 % af de skattepligtige beboere i afdelingen har en årsindkomst på under kr. I kommunen som helhed har kun ca. 30 % en årsindkomst på dette niveau. Kun ca. 28 % af beboerne har en årsindkomst på over kr. I kommunen som helhed har ca. 57 % derimod en årsindkomst på over kr. e. Bebyggelsens fysiske standart og tilstand. Helhedsindtryk Bebyggelsen fremtræder umiddelbart som et sundt og godt vedligeholdt murstensbyggeri fra sidste halvdel af tresserne. Bygninger og udearealer Bebyggelsen har 444 lejligheder fordelt på 21 murede boligblokke. Boligblokkene har 3 etager samt kælder. Blokkene er placeret, så de danner kamme med gårdrum mellem kammene. I midten er placeret et stort parkeringsareal. Boligselskabet Holstebro 14

15 Luftfoto af afdelingen og tilstødende bebyggelse Udealerne består af en række gårdrum med legepladser og beplantning, en stor parkeringsplads midt i bebyggelsen og i den nordlige del af bebyggelsen et stort område med fodboldbane og nyttehaver. De sidste år er der foregået en fortløbende forbedring af friarealerne, hvor bl.a. parkeringspladsen er lagt om, en del af beplantningerne er forynget ved nedskæring og legepladserne er sat i stand. Parkeringspladsen ligger midt i bebyggelsen og består af garager og store asfalterede parkeringsarealer. Det er ikke tilladt at køre i bil i bebyggelsen udover på adgangsvejen og parkeringspladsen. Der er opsat aflåste bomme for enderne af parkeringspladsen således, at flyttebiler kan lukkes ind på stinettet. Boligselskabet Holstebro 15

16 Antal familieboliger.l Forslag til Helhedsplan for afd. 10 Asa-/Jættegården. f. Afdelingens udlejningssituation. Den aktuelle udlejningssituation Hvor let/svært er det p.t. at udleje Lejlighedstype/størrelse Lejligheder, heraf afdelingens lejligheder? Meget let Ret let Ret svært Meget svært 2 værelser X 3 værelser X 4 eller 5 værelser X Antallet af ledige familieboliger med lejetab i 2011 & 2012 (3 mdr.) Antal ledige familieboliger med tab Asa-/Jættegården Jætte-/Midgården Skjoldgården I alt i Trekanten Boligselskabet Holstebro 16

17 Antal ledige familieboliger med tab i Asa-/Jættegården Jætte-/Midgården Skjoldgården I alt i Trekanten Niveauet i 2011 og de første 3 mdr. af 2012 med ~ 85 boliger med lejetab er lig det billede, der var i 2010, og forventningen er, at det også vil være gældende for resten af Flyttefrekvens. Flytteprocent. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Asa-/Jættegården 27% 21% 21% 24% Jætte-/Midgården 30% 30% 22% Skjoldgården 47% 51% 35% 27% Boligselskabet Holstebro 17

18 Baggrunde for det markante fald i flytteprocenter i Skjoldgården fra 2009 til 2010 er begrundet i det forholdsvis store antal ledige boliger. Typer af flytninger. Fraflytninger i 2009 / 2010 / 2011 (< aug.) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Flytter fra byen Interne flytninger Øvrige flytninger Asa-/Jættegården 34% 33% 35% 15% 9% 13% 51% 58% 52% Jætte-/Midgården 42% 30% 26% 9% 7% 37% 49% 63% 37% Skjoldgården 43% 51% 43% 4% 18% 23% 52% 31% 33% Groft sagt flytter ca. 40 % fra byen, ca % er interne flytninger, og de resterende % er øvrige flytninger. Der er lavet en yderligere undersøgelse for Asa-/Jættegården for 2007 og 2008, og den viser et tilsvarende mønster. Opnoteringer Lejlighedstype /størrelse Antal lejligheder Antal opnoteringer i alt pr. april 2012 Antal fraflytninger i rums rums rums rums I alt Tabellen viser, at der ikke er nogen nævneværdig / ingen efterspørgsel efter 4 og 5-rums boliger. Boligselskabet Holstebro 18

19 g. Uddrag af Holstebro Kommunens befolkningsprognose Boligselskabet Holstebro 19

20 Der er efter boligselskabernes opfattelse ikke noget i ovennævnte befolkningsudvikling frem til 2023, der giver anledning til en forventning om, at der vil blive en større efterspørgsel efter almene familieboliger i Trekanten. Dog bør man være opmærksom på, at aldersgruppen år og 80 + år vil stige meget markant i planperioden. Boligselskabet Holstebro 20

21 Hvis man ser nærmere på udviklingen i de skoledistrikter, som dækker Trekantsområdet, er der negativ vækst i planperioden. Boligselskabet Holstebro 21

22 h. Afdelingens økonomi. Husleje- og serviceniveau Huslejeudvikling Figuren nedenfor viser lejeudviklingen i afdelingen i perioden opgjort i årlig husleje pr. m 2. kr. 600 Husleje pr. år/m 2 kr. 550 KR. kr. 500 kr. 450 kr. 400 kr Kr Afdelingens budget for 2012 udviser en husleje pr. m 2 /år på kr Sammenligning med tilsvarende boliger i Skjoldgården (Lejerbo) og Jætte-/Midgården (BSSJ) viser følgende: Husleje pr. md. for 105 m Kr Asa-/Jættegården Jætte-/Midgården Skjoldgården Med den forholdsvis store forskel på huslejen over til Skjoldgården og Jætte-/Midgården, kan man godt undre sig over, at der er lejeledighed i Asa-/Jættegården. Boligselskabet Holstebro 22

23 Tusinde Tusinde Forslag til Helhedsplan for afd. 10 Asa-/Jættegården. Lejetabet i 2008 / 2009 / 2010 og 2011 kr Tab ved lejeledighed. kr kr kr kr kr kr Asa-/Jættegården kr kr kr kr Jætte-/Midgården kr kr kr Skjoldgården kr kr kr kr I alt kr kr kr kr Skønnet Man har forsøgt, at finde en forklaring på den meget markante og pludselige stigning fra 2008 til 2009, uden det har givet noget entydig svar. Lejetabet i 2012 Tab ved lejeledighed Asa-/Jættegården Jætte-/Midgården Skjoldgården Boligselskabet Holstebro 23

24 Tab på fraflyttere fra 2008 til kr Tab ved fraflytning kr kr kr kr kr kr Asa-/Jættegården kr kr kr kr Jætte-/Midgården kr kr kr Skjoldgården kr kr kr kr I alt kr kr kr kr Nævnte tab er de udgifter de enkelte afdelinger har haft ved fraflytning, og det dækker over manglende betaling for mislighold af det lejede samt manglende huslejebetalinger. Boligorganisationerne får selvfølgelig en dom på disse fraflyttere, og oversender derefter sagerne til inkasso. Vedligeholdelsesplan I afdelingens 20-årige vedligeholdelsesplan er følgende større arbejder forudsat: År 2015/16 Arbejdets art Udskiftning af tagbelægning, efterisolering af loftrum, nye tagrender m.m. Forventet udgift/egne midler jf. vedligeholdelsesplanen (beløb i kr.) 46 mio. kr. / 1 mio. kr. Boligselskabet Holstebro 24

25 3. LØSNINGSFORSLAG. Det er boligselskabets helt klare opfattelse, at nævnte udlejningssituation er af en mere permanent karakter, og med den baggrund er det et spørgsmål om, hvor længe det er forsvarligt, at selskabet/afdelingen kan og skal dække lejetab i den størrelsesorden, som der her er tale om. Det er boligselskabets indstilling, at udbuddet af almene familieboliger i Trekantsområdet, i et samarbejde med de 2 øvrige boligorganisationer, skal tilpasses det behov, der er her og nu og i de kommende år samt at der bør ydes en form for huslejetilskud, således at de afdelinger, der ligger i Trekantsområdet og har udlejningsproblemer, rent huslejemæssigt tilpasses et nogenlunde ens niveau, selvfølgelige under skyldig hensyntagen til det lejes værdi. Tillige er det boligselskabets opfattelse, at de åbne karrébebyggelser i området indeholder et stort uforløst potentiale i form af de grønne områder. Disse områder aktiveres med helhedsplanen, og gøres til en attraktion som både binder området sammen på tværs af afdelingerne, og skaber en forbindelse til byens overordnede trafiksystem og de boligområder som knyttes op på det. På tværs af trekanten skabes en serie uderum af høj kvalitet, hvor rammerne for et aktivt friluftsliv integreres med nye rum for leg og ophold. Områdets store unge beboergruppe får mulighed for, at styrke det sociale samvær gennem fysisk aktivitet og leg, i et bånd af aktivitetsområder, som strækker sig ud fra det nyetablerede Trivselshus. De institutioner som allerede findes i området tilføres nye kvaliteter, og integreres i området og børnenes og de unges udeliv og leg understøttes. Det grønne bånd suppleres af en grundig behandling af bebyggelsernes gårdrum, som med en bevidst organisk behandling af uderum og grænser, opbløder og inddeler de store rum som i dag kan virke kolde og fremmedgørende. Projektet skal aktivere afdelingernes frie rum på en måde som styrker integrationen, ikke kun internt i afdelingerne, men også mellem afdelingerne og den omkringliggende by. Det er således en væsentlig del af strategien, at de tilbud som findes i udearealerne bindes sammen med tilsvarende tilbud i områdets kommunale arealer, hvorved der bygges bro til den omkringliggende by. Det er meget magtpåliggende for boligselskabet, 1) at Helhedsplanen bærer præg af tilpasning og justering af området, således at boligerne og området kan fremstå som et godt og spændende boligområde. 2) at der også i et omfang er ind tænkt en udvikling af området herunder forslag til bedre tilgængelighed niveau fri adgang i et eller andet omfang således at ældre og gangbesværende har mulighed for at blive i området samt at området /boligerne tillige kan blive et tilbud til den gruppe af ansøgere, særligt set i lyset af, at antallet af 60-årige og derover stiger markant i de kommende år jf. kommunens befolkningsprognose. 3) at det arbejde der gennem flere år er udført for at forbedre Trekantsområdets image fortsætter og måske i et eller andet omfang forstærkes/udbygges, bl.a. ved at området åbnes op ud mod byen. Boligselskabet Holstebro 25

26 4) At Holstebro Kommunen er en meget aktiv medspiller i hele processen med udarbejdelse af løsningsforslag samt lader de kommunale arealer i området indgå på lige fod i opdatering af udearealerne. 5) At Holstebro Kommune undersøger muligheden for at placere et mindre supermarked svarende til en Netto- eller Faktabutik inde i området, hvilket både vil tilgodese børnefamilierne samt de ældre beboere for kort afstand til en dagligvareforretning. Derudover vil en forretning være med til, i et eller andet omfang, at åbne området op ud mod byen. Boligselskabets andel af oplægget til en samlet justering af familieboligerne og opdatering af udearealerne i Trekanten, er i hovedpunkter: At der med etablering af en dagligvareforretning på Skjoldgårdens areal skabes et grønt bånd gennem området, hvor der etableres diverse aktivitetsområder for børn og voksne jf. bilag A. At stiforbindelsen ned langs blok 13, 15, 17, 19 og Trivselshuset indgår som et element i forbindelse med de aktivitetsområder, der lægges i forlængelse af Trivselshuset jf. bilag A. At der på det kommunale område øst for afdelingen i et partnerskab mellem kommunen og boligselskaberne skabes mulighed for at placere de lidt mere støjende aktiviteter så som skaterområde, BMX-kørsel eller lignede jf. bilag A. At der i gårdrummene etableres gårdmiljøer/opholdsarealer til beboerne, hvor der vil blive plantet hæk for afgrænsning af opholdsarealet samt etablering mindre legeområder for børn. At blokkene 8 og 9 ombygges til seniorboliger med elevator og handicapvenlige lejligheder, hvilket skal ses i lyses af, at antallet af 60-årige og derover stiger markant i de kommende år jf. kommunens befolkningsprognose. Herved vil der være mulighed for, at nogle af de ældre lejere kan blive boende i afdelingen. Endvidere kan det kan være et tilbud og aktiv for kommende lejere. Der arbejdes med 2 modeller, hvor model I er en totalrenovering af de 2 blokke med ny klimaskærm, nye vinduer, totalrenovering af gulve, døre, inventar m.m. Model II er ex. nye klimaskærm, nye vinduer og mindre renovering inde i lejlighederne. At blok 1 (nr. 2 til 8) ombygges til 1. plans boliger med egen have. Herved reduceres antallet af boliger i afdelingen med 16 stk., hvilket er begrundet i de forventninger, der er til efterspørgsel af almene boliger i området/byen. Boligselskabet Holstebro 26

27 4. ANLÆGSØKONOMI Budgetoverslag Model I Model II Anlæg Kr. Kr. Bedre tilgængelighed (elevator) for blok 8 og 9 (nr. 1 13) Reduktion af antallet af lejligheder i afdelingen med 16 stk Omlægning af stiforbindelser m.m Opdatering af gårdrummene Etablering af aktivitetsområder ved Trivselshuset Etablering af aktivitetsområder på kommunens areal - andel 25 % Håndværkerudgifter i alt Omkostninger Byggeplads Tekniske omkostninger Administrative omkostninger 2% 8% 10% Omkostninger i alt Total udgift Reduktion med 16 stk. lejligheder. Finansiering 16/444 andel af restgælden Kr. Boligselskabet Holstebro 27

28 5. ORGANISERING. Organisationens formål Projektorganisationens formål er at koordinere og sikre at de opstillede mål, vilkår og opgaver for at den foreløbige og endelige helhedsplan henholdsvis opfyldes, opfølges og løses. Organisationens opgave er at være bindeled mellem ledelsen af boligselskabet og alle involverede parter, samt at sikre den fornødne dokumentation, erfaringssamling/formidling til brug for Boligselskabet Holstebro ved fremtidige projekter. Beboerdemokratiets rolle Boligorganisationen og afdelingsbestyrelsen er det beboerdemokratiske omdrejningspunkt i helhedsplanens udarbejdelse, gennemførelse og opfølgning. Det vil sige, at det er dem der fastlægger værdigrundlaget for og formulerer krav til indsatsen indenfor følgende områder: Dialog om idegrundlag, visioner, værdier og mål. Involvering af beboerne og beboerengagement i hele forløbet. Kommunikation med afdelingens omgivelser. Optimering af samspillet mellem beboerdemokratiet, beboerne, rådgivere, myndigheder m.fl. Udarbejdelse af et katalog over handlinger og indsatser, som beboerne, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationen m.fl. hver for sig eller sammen kan tage initiativ til/påtage sig. En bred medtænkning af de økonomiske muligheder. Fælles erfaringsdannelse og læring. Organisering af arbejdet med og gennemførelse af helhedsplan Til at lede og koordinere helhedsplanens processer og aktiviteter dannes, som vist i figuren nedenfor, en organisation, der skal følge henholdsvis planens bygningstekniske del og beboerinddragelsen. Derudover etableres en sekretariatsfunktion, der skal forestå kommunikation, erfaringsopsamling, og imagepleje. Der er tanken, at Trivselshuset skal være det sted, hvor man kan hente skriftlige informationer om projektet, og her vil der blive arrangeret INFO-cafe på fastlagte tider, hvor der vil være repræsentanter fra nedenstående grupper tilstede. Derudover vil være det sted, hvor alle relevante oplysninger om projektet vil være tilgængelig. Boligselskabet Holstebro 28

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev I den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med informationer om projekterne. På hjemmesiden www.asa10.dk kan du finde yderligere oplysninger om projektet.

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere