Boligselskabet Holstebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Holstebro"

Transkript

1 Afdeling 10 Asa-/Jættegården Ansøgning om særlig driftsstøtte jf. lov om almene boliger m.v. Boligselskabet Holstebro Forslag til helhedsplan for afdeling 10, Asa-/Jættegården. MAJ 2012

2 INDHOLD. FORORD BAGGRUND OG SIGTE 5 2. FAKTA OM AFDELINGEN 5 a. Afdelingens beliggenhed. b. Beskrivelse af bydelen som afdelingen er en del af. c. Beskrivelse af afdelingen. d. Karakteristik af beboerne. e. Bebyggelsens fysiske standart og tilstand. f. Afdelingen udlejningssituation. g. Uddrag af Holstebro kommunes befolkningsprognose. h. Afdelingens økonomi LØSNINGSFORSLAG ANLÆGSØKONOMI ORGANISERING HOVEDTIDSPLAN BILAG A BILAG B 32 Boligselskabet Holstebro 2

3 FORORD De 3 boligselskaber i gamle Holstebro Kommune har gennem hele 2010 oplevet, at udlejningssituationen har været meget vanskelig, idet der slet ikke har været en efterspørgsel efter almene familieboliger, der kunne modsvare fraflytningen fra disse. Det har trods ovennævnte, efter en stor indsats i de respektive administrationer, været muligt, at udgå lejetab i de afdelinger, der ligger udenfor Trekantsområdet. Vi har bl.a. oplevet, at i de afdelinger, hvor der før var stor efterspørgsel, har det været nødvendigt, at tilbyde en ledig bolig til ansøgere inden boligen blev udlejet. Tidligere var efterspørgslen så stor, at ansøgere stod på spring. Det er boligselskabernes helt klare opfattelse, at den nuværende udlejningssituation har karakter af noget mere langvarigt / permanent set i lyset af forventningerne til erhvervsudviklingen samt befolkningstilvæksten i Holstebro Kommune i de kommende år. Der er enighed om, at problemet med lejetab fortsat primært vil være i Trekantsområdet Skjoldgården (Lejerbo), Asa-/Jættegården (Boligselskabet Holstebro) og Jætte-/Midgården (Boligselskabet Sct. Jørgen). Boligselskaberne har gennem det sidste år haft flere drøftelser med Holstebro Kommune, det være sig både på det administrative plan og det politiske plan. Der har desuden været et møde med Landsbyggefonden den , der udmøntede sig i, at de 3 boligorganisationer skal igangsætte en proces med udarbejdelse af handlingsplaner for de 3 omtalte afdelinger, med henblik på at komme med forslag til mulige løsningsforslag af mere permanent karakter. Trekantsområdet er udbygget op gennem 60 erne og 70 erne, og er meget tidstypisk for denne periode. Der er i de sidste 5 år investeret mange penge i renovering af de nævnte afdelinger, således at de fremstår med forholdsvis nye vinduer, køkkener og badeværelser samt inddækkede altaner. Derudover er der også i noget begrænset omfang investeret i renovering af udearealerne. I forbindelse med den sidste større renovering, der udover en fysisk renovering af bygningerne m.m., tillige også omfattede en boligsocial indsats, er der opført et beboerhus Trivselshuset hvortil der er tilknyttet beboerrådgiver, projektmedarbejder og ungdomsmedarbejder, der har deres virke både i huset og i Trekantsområdet. Da de største almene familieboliger i Holstebro er placeret i Trekantsområdet, er det også her, der er den største koncentration af lejere med anden etnisk baggrund end dansk. Det giver i sagens natur nogle udfordringer i dagligdagen i de berørte afdelinger, men selvfølgelig også i forbindelse med udlejning af ledige boliger i disse afdelinger. Boligselskabet Holstebro 3

4 Den foreløbige helhedsplan har som formål at danne grundlag for en handleplan for regulering af antallet af almene familieboliger i området set i lyset af de forholdsvis store tab, der er og har været til tab ved lejeledighed. Helhedsplanen er udarbejdet af administrationen i Boligselskabet Holstebro. Planen er forelagt for beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den , hvor den blev godkendt med forbehold for økonomien i planen jf. bilag B. Planen er desuden godkendt i organisationsbestyrelsen. Kopi af den foreløbige helhedsplan med bilag er fremsendt til Holstebro Kommune. Holstebro den Formand N. C. Hansen, Boligselskabet Holstebro. Forretningsfører Ebbe Johansson. Boligselskabet Holstebro 4

5 1. BAGGRUND OG SIGTE. Den foreløbige helhedsplan er udarbejdet med det formål, at danne et overblik over afdelingens problemer, samt at give et kvalificeret bud på, hvorledes afdelingens tab ved lejeledighed kan fjernes. Udover en tilpasning af antallet af lejeboliger til den forventede efterspørgsel, indeholder planen tillige en opdatering af afdelingen/området, således at man kan honorere de ønsker og krav der er fra nuværende samt kommende lejere. Hensigten med planen er at udføre en tilpasning og en opdatering af afdelingen, der har det overordnede mål, at dette skal være imageskabende for området. 2. FAKTA OM AFDELINGEN a. Afdelingens beliggenhed. Afdeling 10 Asa-/Jættegården er, som vist på kortet nedenfor, en del af et større sammenhængende alment boligområde Trekanten - i den vestlige del af Holstebro. Bydelen Trekanten ligger ca. 1-2 km. nordvest for centrum ved Thorsvej, Døesvej og Dyssegården. Boligselskabet Holstebro 5

6 b. Beskrivelse af bydelen som afdelingen er en del af. Boligafdelinger mv. Boligerne i bydelen Trekanten er overvejende almene familieboliger, men der findes også andelsboliger, ungdomsboliger og boliger opført af pensionskasse. Bydelen er udviklet fra ca og frem til i dag, med størstedelen af boligerne opført i 3 etager i 60 erne og 70 erne. Den almene del af Trekanten er bebygget af 3 boligorganisationer med i alt 13 afdelinger. Derudover indgår bebyggelsen Thorshammer, som omfatter andelsboliger og pensionskassebyggeri, i bydelen Trekanten. Umiddelbart uden for Trekanten ligger et parcelhusområde opført i 60 erne og 70 erne. I eller i tilknytning til Trekanten findes p.t. 3 folkeskoler, 13 daginstitutioner, ét mindre butikscenter, én kirke og en købmand. Daginstitutioner og skoler modtager også elever fra andre boligområder i den nordvestlige del af Holstebro. Endvidere findes et nyetableret fritidscenter med sportsfaciliteter (Døesvejens Fritidscenter), cafe, daginstitution samt et plejehjem. Birkelundskolen, Nørrelandsskolen(er besluttet nedlagt i 2012/13) og Sct. Jørgens Skolen, Børnehaven Thorsvej (lejer hos BSH), byggelegepladsen Brumleby, Jættehøj institutionerne (lejer hos BSSJ) og Skjoldgårdens Børnehave/Vuggestue grænser op til, og benyttes af beboerne i Asa- /Jættegården. Andre institutioner mv. Området grænser umiddelbart op til Holstebros store uddannelsesområde med gymnasium, HF, handelsskole og Teknisk Skole. Byplanmæssige forhold Trekanten fremtræder i dag som et tidstypisk monofunktionelt etageboligområde med store grønne områder, store parkeringsarealer og et gang- og cykelstisystem adskilt fra vejene. De grønne områder Thorshøjparken og Frøjkparken ligger i tilknytning til Trekanten. Trekanten er omkranset af større trafikårer, der knytter området til den øvrige by. Den største del af Trekanten er i Kommuneplanen udlagt til etagehusbebyggelse på højst 3 etager med en bebyggelsesprocent på højst 50%. En mindre del af Trekanten er udlagt til tæt, lav boligbebyggelse og etageboliger på højst 2 etager og med bebyggelsesprocenter på henholdsvis 30% og 40%. I Kommuneplanen er det angivet, at der kan indrettes bygninger til offentlige formål og kollektive anlæg samt erhverv, der efter Byrådets skøn kan indpasses uden gener for omgivelserne, og uden at områdets karakter af boligområde brydes. Syv lokalplaner og byplanvedtægter regulerer i dag anvendelsen af Trekanten. Indkøbsmulighederne og forbindelserne til bycenter og rekreative områder er rimelige. Boligselskabet Holstebro 6

7 c. Beskrivelse af afdelingen. Byggemåde og opførelse Afdelingens opførelse, byggemåde og gennemførte renoveringsprojekter fremgår af oversigten nedenfor. Byggemåde Afd. 10 Asagården/Jættegården Opført år: 1967 Afdelingen består af 21 blokke med 444 stk. 2-5 rums boliger i etagebyggeri. Konstruktioner: Tagkonstruktion: Eternittag på 15 gitterspærfag. Isolering på loft 100 mm rockwool. Murværk: 300 mm hulmur med stålbindere og 75 mm bats. Jernbetonoverliggere over vinduer. Indvendige skillevægge: 75 mm lecaplader. Etageadskillelse: 190 mm præfabrikerede bisondæk. Altanelementer: Præfabrikerede betonplader og brystninger. Trapper, reposer og bundplader: Færdigbehandlede elementer med terrazzooverflade. Kældervægge: Udført i beton støbt på stedet. Renoveringsprojekter Afd. 10 Asagården/Jættegården Der er i de seneste år bl.a. inddækket altaner udskiftet vinduer renoveret køkkener totalrenoveret badeværelser renoveret opgange totalrenoveret vaskeri. Grundareal, bebygget areal og bruttoetageareal Areal I alt-m 2 Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal Lejlighedsstørrelse og antal lejemål. Afd. 10 Asagården/ Jættegården Lejlighedsstørrelse og antal lejemål: 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum I alt Størrelse (m 2 ) Antal lejemål Antal lejemål i pct. 14,2 11,9 23, Afdelingens lejemål består overvejende af store lejligheder. Hver anden har 5 rum og knap hver fjerde har 4 rum. Boligselskabet Holstebro 7

8 Fællesfaciliteter Afdelingen har meget store udearealer med flere legepladser og en boldbane. Der er et totalrenoveret fællesvaskeri (2010), 94 carporte (1.410 m 2 ) og en gildesal (250 m 2 ). Derudover er Trivselshuset for området placeret i afdelingen. Trivselshuset. Der er kælder under samtlige blokke, der benyttes som depotrum af lejerne, sikringsrum og teknikrum. Viceværtsfunktionen Der er ansat 5 viceværter i afdelingen. De 2 viceværters arbejdsområde er renholdelse og pleje af de grønne områder. De øvrige 3 viceværters arbejdsområde er bl.a. servicering af lejerne, ind- og fraflytningssyn samt vedligeholdelse af de grønne områder. Derudover forestår viceværterne kontakten til håndværkerne m.m. i relation til den daglige vedligeholdelse af bygninger, installationer og udearealer m.m. Der er i afdelingen et viceværtkontor, hvor der er træffetid for lejerne både telefonisk og ved personlig henvendelse mandag-fredag, kl til og kl til Ved viceværtkontoret er der desuden et værksted/maskinhus, hvor viceværterne kan vedligeholde maskinparken samt udføre mindre arbejder. Boligselskabet Holstebro 8

9 Oversigtkort Kortet viser placeringen af afdeling 10 Asa-/Jættegården i midten (sydlige del) af bydelen Trekanten og de nærmeste almene boligafdelinger. Kortet viser endvidere placeringen af en række fællesfaciliteter, herunder placeringen af Trivselshuset, og to tilgrænsende daginstitutioner. Boligselskabet Holstebro 9

10 d. Karakteristik af beboerne. Befolkningen pr. 1. januar fordelt på aldersgrupper 25,0 20,0 Fordelt på aldergrupper i Asa-/Jættegården % 15,0 10,0 5,0 0,0 0-6 år 7-17 år år år år år 65 år og ældre ,3 21,5 12,0 17,2 18,6 9,1 6, ,8 20,7 13,9 15,2 19,2 8,8 6, ,8 21,3 14,9 15,6 17,7 8,6 6, ,9 21,9 11,9 15,1 20,0 9,2 6, ,5 22,5 14,1 14,3 19,9 8,9 5,7 Som vist er den overvejende del af alle beboerne i under 35 år svarende til ca. 65 %, mens der modsvarende er forholdsvis færre i aldersgruppen 50 år og derover. Aldersgruppen 65 og ældre udgør ca. 6 % af beboerne. I kommunen som helhed udgør denne aldersgruppe ca. 16 % eller ca. 3 gange så mange. 25,0 20,0 Fordelt på aldersgrupper Holstebro Kommune % 15,0 10,0 5,0 0,0 0-6 år 7-17 år år år år år 65 år og ældre ,7 14,8 8,4 12,2 20,8 20,0 15, ,7 14,8 8,5 12,0 20,8 19,9 15, ,8 14,6 8,7 11,8 20,7 19,8 15, ,7 14,6 8,7 11,4 20,6 19,9 16, ,6 14,4 8,8 11,2 20,5 19,8 16,7 Boligselskabet Holstebro 10

11 Andel af husstande fordelt på husstandstype Fordelt på husstandstyper - Asa-/Jættegården % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande ,2 15,4 16,1 24,6 11, ,1 15,7 16,6 25,0 11, ,5 16,7 14,2 22,9 12, ,4 17,5 14,7 24,5 9, ,9 15,0 15,0 27,9 10,3 Der er ca. 3 gange så mange enlige med børn i afdelingen sammenlignet med kommunen som helhed. 40,0 35,0 30,0 25,0 Fordelt på husstandstyper - Holstebro Kommune % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande ,6 4,7 29,3 24,6 4, ,6 4,9 29,2 24,5 4, ,5 5,0 29,1 24,4 5, ,6 5,0 29,1 24,4 4, ,0 5,0 29,1 24,0 4,8 Boligselskabet Holstebro 11

12 Befolkningen fordelt efter statsborgerskab % Personer af dansk oprindelse Asa-/Jæt. Efter statsborgerskab Personer af dansk oprindelse Ho. Kom. Indvandre og efterkommere Asa-/Jæt. Indvandre og efterkommere Ho. Kom ,1 94,6 56,9 5, ,7 94,3 58,3 5, ,8 94,0 60,2 6, ,4 93,9 63,6 6, ,7 93,7 64,3 6,3 Statsborgerskab 2011 Afd. 10 Asagården/Jættegården Kommunen abs. pct. pct. Danske statsborgere ,7 93,7 Indvandrere/efterkommere ,3 6,3 I alt ,0 100,0 Tabellen viser, at andelen af indvandrere/efterkommere i afdelingen er over ti gange større sammenlignet med kommunen som helhed. Samlet set udgjorde indvandrere/efterkommere pr ca. 64 % af beboerne i afdelingen. Boligselskabet Holstebro 12

13 Antal indvandrere/efterkommere pr fordelt efter oprindelseslande-grupper. Oprindelseslandegrupper Afd. 10 Asa- / Jættegården Kommunen abs. pct. pct. Norden, EU, Nordamerika 31 4,4 31,3 Øvrige Europa ,2 21,7 Asien og statsløse ,4 36,3 Afrika ,0 10,7 Alle indvandrere / efterkommere i alt ,0 100,0 Tabellen viser, at der er markant flere indvandrere/efterkommere fra Asien/statsløse sammenlignet med andelen i kommunen som helhed. Andel af personer på 15 år og derover pr fordelt på arbejdsstilling 70,0 60,0 50,0 Fordelt efter arbejdsstilling % 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Selvst. & medarb. ægtef. Lønm. høj/mel. niveau Lønm. grundnivea u Øvrige lønmodt. Arbejdsløse Arbejdsstyr ken i alt Pensionister Øvrige uden for erhverv Asa-/Jættegården 4,6 7,0 16,0 13,0 3,3 43,8 20,3 35,8 Kommunen 5,3 19,5 26,1 11,0 2,0 63,9 25,6 10,5 Figurer viser, at der markant er flere øvrige uden erhverv i afdelingen end i kommunen som helhed. Arbejdsstyrken i afdelingen er ca. 44 % mod ca. 64 % i kommunen som helhed. Boligselskabet Holstebro 13

14 Andel af skattepligtige personer på 15 år og derover på bruttoindkomst i 2010 Fordelt på bruttoindkomst i ,0 35,0 30,0 % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, kr kr kr kr kr. og mere Asa-/Jættegården 25,4 24,0 23,1 17,5 10,0 Kommunen 14,3 15,3 13,3 23,5 33,6 Figuren viser at ca. 49 % af de skattepligtige beboere i afdelingen har en årsindkomst på under kr. I kommunen som helhed har kun ca. 30 % en årsindkomst på dette niveau. Kun ca. 28 % af beboerne har en årsindkomst på over kr. I kommunen som helhed har ca. 57 % derimod en årsindkomst på over kr. e. Bebyggelsens fysiske standart og tilstand. Helhedsindtryk Bebyggelsen fremtræder umiddelbart som et sundt og godt vedligeholdt murstensbyggeri fra sidste halvdel af tresserne. Bygninger og udearealer Bebyggelsen har 444 lejligheder fordelt på 21 murede boligblokke. Boligblokkene har 3 etager samt kælder. Blokkene er placeret, så de danner kamme med gårdrum mellem kammene. I midten er placeret et stort parkeringsareal. Boligselskabet Holstebro 14

15 Luftfoto af afdelingen og tilstødende bebyggelse Udealerne består af en række gårdrum med legepladser og beplantning, en stor parkeringsplads midt i bebyggelsen og i den nordlige del af bebyggelsen et stort område med fodboldbane og nyttehaver. De sidste år er der foregået en fortløbende forbedring af friarealerne, hvor bl.a. parkeringspladsen er lagt om, en del af beplantningerne er forynget ved nedskæring og legepladserne er sat i stand. Parkeringspladsen ligger midt i bebyggelsen og består af garager og store asfalterede parkeringsarealer. Det er ikke tilladt at køre i bil i bebyggelsen udover på adgangsvejen og parkeringspladsen. Der er opsat aflåste bomme for enderne af parkeringspladsen således, at flyttebiler kan lukkes ind på stinettet. Boligselskabet Holstebro 15

16 Antal familieboliger.l Forslag til Helhedsplan for afd. 10 Asa-/Jættegården. f. Afdelingens udlejningssituation. Den aktuelle udlejningssituation Hvor let/svært er det p.t. at udleje Lejlighedstype/størrelse Lejligheder, heraf afdelingens lejligheder? Meget let Ret let Ret svært Meget svært 2 værelser X 3 værelser X 4 eller 5 værelser X Antallet af ledige familieboliger med lejetab i 2011 & 2012 (3 mdr.) Antal ledige familieboliger med tab Asa-/Jættegården Jætte-/Midgården Skjoldgården I alt i Trekanten Boligselskabet Holstebro 16

17 Antal ledige familieboliger med tab i Asa-/Jættegården Jætte-/Midgården Skjoldgården I alt i Trekanten Niveauet i 2011 og de første 3 mdr. af 2012 med ~ 85 boliger med lejetab er lig det billede, der var i 2010, og forventningen er, at det også vil være gældende for resten af Flyttefrekvens. Flytteprocent. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Asa-/Jættegården 27% 21% 21% 24% Jætte-/Midgården 30% 30% 22% Skjoldgården 47% 51% 35% 27% Boligselskabet Holstebro 17

18 Baggrunde for det markante fald i flytteprocenter i Skjoldgården fra 2009 til 2010 er begrundet i det forholdsvis store antal ledige boliger. Typer af flytninger. Fraflytninger i 2009 / 2010 / 2011 (< aug.) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Flytter fra byen Interne flytninger Øvrige flytninger Asa-/Jættegården 34% 33% 35% 15% 9% 13% 51% 58% 52% Jætte-/Midgården 42% 30% 26% 9% 7% 37% 49% 63% 37% Skjoldgården 43% 51% 43% 4% 18% 23% 52% 31% 33% Groft sagt flytter ca. 40 % fra byen, ca % er interne flytninger, og de resterende % er øvrige flytninger. Der er lavet en yderligere undersøgelse for Asa-/Jættegården for 2007 og 2008, og den viser et tilsvarende mønster. Opnoteringer Lejlighedstype /størrelse Antal lejligheder Antal opnoteringer i alt pr. april 2012 Antal fraflytninger i rums rums rums rums I alt Tabellen viser, at der ikke er nogen nævneværdig / ingen efterspørgsel efter 4 og 5-rums boliger. Boligselskabet Holstebro 18

19 g. Uddrag af Holstebro Kommunens befolkningsprognose Boligselskabet Holstebro 19

20 Der er efter boligselskabernes opfattelse ikke noget i ovennævnte befolkningsudvikling frem til 2023, der giver anledning til en forventning om, at der vil blive en større efterspørgsel efter almene familieboliger i Trekanten. Dog bør man være opmærksom på, at aldersgruppen år og 80 + år vil stige meget markant i planperioden. Boligselskabet Holstebro 20

21 Hvis man ser nærmere på udviklingen i de skoledistrikter, som dækker Trekantsområdet, er der negativ vækst i planperioden. Boligselskabet Holstebro 21

22 h. Afdelingens økonomi. Husleje- og serviceniveau Huslejeudvikling Figuren nedenfor viser lejeudviklingen i afdelingen i perioden opgjort i årlig husleje pr. m 2. kr. 600 Husleje pr. år/m 2 kr. 550 KR. kr. 500 kr. 450 kr. 400 kr Kr Afdelingens budget for 2012 udviser en husleje pr. m 2 /år på kr Sammenligning med tilsvarende boliger i Skjoldgården (Lejerbo) og Jætte-/Midgården (BSSJ) viser følgende: Husleje pr. md. for 105 m Kr Asa-/Jættegården Jætte-/Midgården Skjoldgården Med den forholdsvis store forskel på huslejen over til Skjoldgården og Jætte-/Midgården, kan man godt undre sig over, at der er lejeledighed i Asa-/Jættegården. Boligselskabet Holstebro 22

23 Tusinde Tusinde Forslag til Helhedsplan for afd. 10 Asa-/Jættegården. Lejetabet i 2008 / 2009 / 2010 og 2011 kr Tab ved lejeledighed. kr kr kr kr kr kr Asa-/Jættegården kr kr kr kr Jætte-/Midgården kr kr kr Skjoldgården kr kr kr kr I alt kr kr kr kr Skønnet Man har forsøgt, at finde en forklaring på den meget markante og pludselige stigning fra 2008 til 2009, uden det har givet noget entydig svar. Lejetabet i 2012 Tab ved lejeledighed Asa-/Jættegården Jætte-/Midgården Skjoldgården Boligselskabet Holstebro 23

24 Tab på fraflyttere fra 2008 til kr Tab ved fraflytning kr kr kr kr kr kr Asa-/Jættegården kr kr kr kr Jætte-/Midgården kr kr kr Skjoldgården kr kr kr kr I alt kr kr kr kr Nævnte tab er de udgifter de enkelte afdelinger har haft ved fraflytning, og det dækker over manglende betaling for mislighold af det lejede samt manglende huslejebetalinger. Boligorganisationerne får selvfølgelig en dom på disse fraflyttere, og oversender derefter sagerne til inkasso. Vedligeholdelsesplan I afdelingens 20-årige vedligeholdelsesplan er følgende større arbejder forudsat: År 2015/16 Arbejdets art Udskiftning af tagbelægning, efterisolering af loftrum, nye tagrender m.m. Forventet udgift/egne midler jf. vedligeholdelsesplanen (beløb i kr.) 46 mio. kr. / 1 mio. kr. Boligselskabet Holstebro 24

25 3. LØSNINGSFORSLAG. Det er boligselskabets helt klare opfattelse, at nævnte udlejningssituation er af en mere permanent karakter, og med den baggrund er det et spørgsmål om, hvor længe det er forsvarligt, at selskabet/afdelingen kan og skal dække lejetab i den størrelsesorden, som der her er tale om. Det er boligselskabets indstilling, at udbuddet af almene familieboliger i Trekantsområdet, i et samarbejde med de 2 øvrige boligorganisationer, skal tilpasses det behov, der er her og nu og i de kommende år samt at der bør ydes en form for huslejetilskud, således at de afdelinger, der ligger i Trekantsområdet og har udlejningsproblemer, rent huslejemæssigt tilpasses et nogenlunde ens niveau, selvfølgelige under skyldig hensyntagen til det lejes værdi. Tillige er det boligselskabets opfattelse, at de åbne karrébebyggelser i området indeholder et stort uforløst potentiale i form af de grønne områder. Disse områder aktiveres med helhedsplanen, og gøres til en attraktion som både binder området sammen på tværs af afdelingerne, og skaber en forbindelse til byens overordnede trafiksystem og de boligområder som knyttes op på det. På tværs af trekanten skabes en serie uderum af høj kvalitet, hvor rammerne for et aktivt friluftsliv integreres med nye rum for leg og ophold. Områdets store unge beboergruppe får mulighed for, at styrke det sociale samvær gennem fysisk aktivitet og leg, i et bånd af aktivitetsområder, som strækker sig ud fra det nyetablerede Trivselshus. De institutioner som allerede findes i området tilføres nye kvaliteter, og integreres i området og børnenes og de unges udeliv og leg understøttes. Det grønne bånd suppleres af en grundig behandling af bebyggelsernes gårdrum, som med en bevidst organisk behandling af uderum og grænser, opbløder og inddeler de store rum som i dag kan virke kolde og fremmedgørende. Projektet skal aktivere afdelingernes frie rum på en måde som styrker integrationen, ikke kun internt i afdelingerne, men også mellem afdelingerne og den omkringliggende by. Det er således en væsentlig del af strategien, at de tilbud som findes i udearealerne bindes sammen med tilsvarende tilbud i områdets kommunale arealer, hvorved der bygges bro til den omkringliggende by. Det er meget magtpåliggende for boligselskabet, 1) at Helhedsplanen bærer præg af tilpasning og justering af området, således at boligerne og området kan fremstå som et godt og spændende boligområde. 2) at der også i et omfang er ind tænkt en udvikling af området herunder forslag til bedre tilgængelighed niveau fri adgang i et eller andet omfang således at ældre og gangbesværende har mulighed for at blive i området samt at området /boligerne tillige kan blive et tilbud til den gruppe af ansøgere, særligt set i lyset af, at antallet af 60-årige og derover stiger markant i de kommende år jf. kommunens befolkningsprognose. 3) at det arbejde der gennem flere år er udført for at forbedre Trekantsområdets image fortsætter og måske i et eller andet omfang forstærkes/udbygges, bl.a. ved at området åbnes op ud mod byen. Boligselskabet Holstebro 25

26 4) At Holstebro Kommunen er en meget aktiv medspiller i hele processen med udarbejdelse af løsningsforslag samt lader de kommunale arealer i området indgå på lige fod i opdatering af udearealerne. 5) At Holstebro Kommune undersøger muligheden for at placere et mindre supermarked svarende til en Netto- eller Faktabutik inde i området, hvilket både vil tilgodese børnefamilierne samt de ældre beboere for kort afstand til en dagligvareforretning. Derudover vil en forretning være med til, i et eller andet omfang, at åbne området op ud mod byen. Boligselskabets andel af oplægget til en samlet justering af familieboligerne og opdatering af udearealerne i Trekanten, er i hovedpunkter: At der med etablering af en dagligvareforretning på Skjoldgårdens areal skabes et grønt bånd gennem området, hvor der etableres diverse aktivitetsområder for børn og voksne jf. bilag A. At stiforbindelsen ned langs blok 13, 15, 17, 19 og Trivselshuset indgår som et element i forbindelse med de aktivitetsområder, der lægges i forlængelse af Trivselshuset jf. bilag A. At der på det kommunale område øst for afdelingen i et partnerskab mellem kommunen og boligselskaberne skabes mulighed for at placere de lidt mere støjende aktiviteter så som skaterområde, BMX-kørsel eller lignede jf. bilag A. At der i gårdrummene etableres gårdmiljøer/opholdsarealer til beboerne, hvor der vil blive plantet hæk for afgrænsning af opholdsarealet samt etablering mindre legeområder for børn. At blokkene 8 og 9 ombygges til seniorboliger med elevator og handicapvenlige lejligheder, hvilket skal ses i lyses af, at antallet af 60-årige og derover stiger markant i de kommende år jf. kommunens befolkningsprognose. Herved vil der være mulighed for, at nogle af de ældre lejere kan blive boende i afdelingen. Endvidere kan det kan være et tilbud og aktiv for kommende lejere. Der arbejdes med 2 modeller, hvor model I er en totalrenovering af de 2 blokke med ny klimaskærm, nye vinduer, totalrenovering af gulve, døre, inventar m.m. Model II er ex. nye klimaskærm, nye vinduer og mindre renovering inde i lejlighederne. At blok 1 (nr. 2 til 8) ombygges til 1. plans boliger med egen have. Herved reduceres antallet af boliger i afdelingen med 16 stk., hvilket er begrundet i de forventninger, der er til efterspørgsel af almene boliger i området/byen. Boligselskabet Holstebro 26

27 4. ANLÆGSØKONOMI Budgetoverslag Model I Model II Anlæg Kr. Kr. Bedre tilgængelighed (elevator) for blok 8 og 9 (nr. 1 13) Reduktion af antallet af lejligheder i afdelingen med 16 stk Omlægning af stiforbindelser m.m Opdatering af gårdrummene Etablering af aktivitetsområder ved Trivselshuset Etablering af aktivitetsområder på kommunens areal - andel 25 % Håndværkerudgifter i alt Omkostninger Byggeplads Tekniske omkostninger Administrative omkostninger 2% 8% 10% Omkostninger i alt Total udgift Reduktion med 16 stk. lejligheder. Finansiering 16/444 andel af restgælden Kr. Boligselskabet Holstebro 27

28 5. ORGANISERING. Organisationens formål Projektorganisationens formål er at koordinere og sikre at de opstillede mål, vilkår og opgaver for at den foreløbige og endelige helhedsplan henholdsvis opfyldes, opfølges og løses. Organisationens opgave er at være bindeled mellem ledelsen af boligselskabet og alle involverede parter, samt at sikre den fornødne dokumentation, erfaringssamling/formidling til brug for Boligselskabet Holstebro ved fremtidige projekter. Beboerdemokratiets rolle Boligorganisationen og afdelingsbestyrelsen er det beboerdemokratiske omdrejningspunkt i helhedsplanens udarbejdelse, gennemførelse og opfølgning. Det vil sige, at det er dem der fastlægger værdigrundlaget for og formulerer krav til indsatsen indenfor følgende områder: Dialog om idegrundlag, visioner, værdier og mål. Involvering af beboerne og beboerengagement i hele forløbet. Kommunikation med afdelingens omgivelser. Optimering af samspillet mellem beboerdemokratiet, beboerne, rådgivere, myndigheder m.fl. Udarbejdelse af et katalog over handlinger og indsatser, som beboerne, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationen m.fl. hver for sig eller sammen kan tage initiativ til/påtage sig. En bred medtænkning af de økonomiske muligheder. Fælles erfaringsdannelse og læring. Organisering af arbejdet med og gennemførelse af helhedsplan Til at lede og koordinere helhedsplanens processer og aktiviteter dannes, som vist i figuren nedenfor, en organisation, der skal følge henholdsvis planens bygningstekniske del og beboerinddragelsen. Derudover etableres en sekretariatsfunktion, der skal forestå kommunikation, erfaringsopsamling, og imagepleje. Der er tanken, at Trivselshuset skal være det sted, hvor man kan hente skriftlige informationer om projektet, og her vil der blive arrangeret INFO-cafe på fastlagte tider, hvor der vil være repræsentanter fra nedenstående grupper tilstede. Derudover vil være det sted, hvor alle relevante oplysninger om projektet vil være tilgængelig. Boligselskabet Holstebro 28

Ansøgning om særlig driftsstøtte jf. lov om almene boliger m.v.

Ansøgning om særlig driftsstøtte jf. lov om almene boliger m.v. Afdeling 10 Asa-/Jættegården Ansøgning om særlig driftsstøtte jf. lov om almene boliger m.v. Boligselskabet Holstebro Helhedsplan for afdeling 10, Asa-/Jættegården. Jan. 2016 Helhedsplan for afd. 10 Asa-/Jættegården.

Læs mere

Boligselskabet Holstebro

Boligselskabet Holstebro Afdeling 10 Asa-/Jættegården Ansøgning om særlig driftsstøtte jf. lov om almene boliger m.v. Boligselskabet Holstebro Helhedsplan for afdeling 10, Asa-/Jættegården. NOVEMBER 2012 Helhedsplan for afd. 10

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Trekanten. Profilbillede af området Trekanten

Trekanten. Profilbillede af området Trekanten Trekanten Profilbillede af området Trekanten Holstebro Kommune 2014 Boligområdet Trekanten Boligområdet Trekanten er et større boligområde 1-2 km nordvest for centrum ved Thorsvej og Døesvej i Holstebro.

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev I den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med informationer om projekterne. På hjemmesiden www.asa10.dk kan du finde yderligere oplysninger om projektet.

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Til beboerne i Lejerbo afd. 204 Christianshavn d. 12. maj 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen og altangruppen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2016

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I RIDDERSBORGPARKEN 4 3. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I NØRREVÆNGET II 13

1. INDLEDNING 3 2. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I RIDDERSBORGPARKEN 4 3. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I NØRREVÆNGET II 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I RIDDERSBORGPARKEN 4 2.1 KARAKTERISTIK AF RIDDERSBORGPARKEN 4 2.2 BEBOERSAMMENSÆTNINGEN I RIDDERSBORGPARKEN 4 3. KARAKTERISTIK

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere