Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade Kbh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh."

Transkript

1 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade Kbh. S Den

2 Arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse side Omfang / Orientering Kvalitetssikring Normer og forskrifter Myndigheder Leverandørforskrifter Adgang til boliger/nøgleopmagasinering/beboerorientering Kontroldokumentation / kvalitetssikring Drift og vedligeholdelsesvejledning Afløbsinstallationer Rørføring/føringsveje Fald på vandrette afløb, samt bøjninger Bæringer for rør Tegningshenvisning Materialeliste Afløbsinstallationer Midlertidige badeforhold Nedtagning af faldstammer Nye faldstammer i kælderplan og lejligheder Vandinstallationer Trykprøvning og drift af nyt anlæg Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Ekspansion, udluftning og aftapning Tegningshenvisning Materialeliste Vandinstallationer Nedtagning af eksisterende vandinstallationer Asbestsanering på vandinstallationer Ny brugsvandsinstallation i kælder, samt nye stigstrenge Nye bi-vandmålere Nye koblingsledninger i boliger Diverse arbejder Særpriser sanitet Centralvarmeanlæg Trykprøvning og drift af nyt anlæg Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Ekspansion, udluftning og aftapning Tegningshenvisning Materialeliste Centralvarmeanlæg Nedtagning af eksisterende centralvarmeanlæg Asbestsanering på centralvarmerør Nyt centralvarmefordelingsanlæg i kælder, samt nye varmestrengestrenge til radiatorer Nye radiatorer i boliger inkl. koblingsledninger(radiatorstik) Varmefordelingsmålere til radiatorer Diverse arbejder Særpriser centralvarmeanlæg Varmecentral Trykprøvning og drift af nyt anlæg Rørføringer Ekspansion, udluftning og aftapning Tegningshenvisning Materialeliste Varmecentral Nedtagning af eksisterende varmecentral... 29

3 Arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse side Nedtagning af åben ekspansionsbeholder på loft Asbestsanering af ekspansionsbeholder på loft Ny fjernvarmeunit for centralvarme, inkl. brugsvandsvekslere Teknisk isolering Teknisk isolering af nye vandinstallationer, centralvarmeanlæg og fjernvarmeunit Rørledninger for koldt brugsvand Rørledninger for centralvarmeanlæg Rørledninger for varmt brugsvand Rørledninger for fjernvarmeinstallation Rørmærkning af nye vvs-installationer Tømrerarbejder Nedtagning og genopsætning af rørkasser Nedtagning og genopsætning af køkkenskabe, samt installationsvæg Nedtagning og genopsætning af nedsænket lofter på toiletrum Udskæring samt reetablering af udskæringer ved etagespring på centralvarmerør Isolering af etageadskillelse mod tagloft Isolering af vinduesbrystninger i lejligheder - SÆRPRIS Murerarbejder Murerreparationsarbejder El-arbejder Generelt Byggepladsstrøm, samt tilslutning af brusekabine Ny El-tavle i varmecentral, samt tilslutning af fjernvarmeunit Malerarbejder Normer og forskrifter Malerbehandling af loft Særpris Malerbehandling af centralvarmerør i lejlighed Særpris Malerbehandling af rørkasse Særpris... 39

4 Arbejdsbeskrivelse Side Omfang / Orientering A/B Hannover består af 19 lejligheder fordelt på 2 opgange. Samlet boligareal: 1529 m² Lokalisering: Kælderplan, lejligheder køkkener, badeværelser, stuer, loft, trapper. Arbejdet angivet i hovedpunkter som følger: De- og genmontering af toiletter i lejligheder. Nedtagning af 6 stk. faldstammer fra udluftningsrør over tag til muffe ved terræn i kælderplan, inkl. sideafgreninger. Nedtagning af eksisterende brugsvandsinstallation i ejendommen Levering og montering af 3 stk. Blücher rottestop på faldstammer i kælderplan, samt 3 stk. rensestykker på køkkenfaldstammer. Levering og montering af 6 stk. faldstammer fra terræn i kælderplan til udluftning over tag, Inkl. sideafgreninger og vandlåse. Levering og montering af komplet brugsvandsinstallation, fordelingsledninger, stigstrenge inkl. koblingsledninger i boliger. Levering og montering af nye bi-vandmålere. Nedtagning af eksisterende centralvarmeanlæg og varmecentral. Levering og montering af fjernvarmeunit inkl. brugsvandsveksler.(eksisterende målerarrangement genanvendes). Leverring og montering af komplet radiator centralvarmeanlæg. Levering og montering af bøsningsrør og pakbøsninger i etageadskillelser og væggennemføringer. Brandtæt lukning omkring rørgennemføringer i bygningsdele. Isolering af nye tekniske installationer. Murerreparationer omkring gamle og nye rørgennemføringer. El-arbejder i forbindelse med ny varmecentral. Oprydning, bortskaffelse af affald og aflevering.

5 Arbejdsbeskrivelse Side 5 Entreprisegrænse for afløb: Start i muffe ved kælderdæk til køkkenfaldstammer og start over vinduesbrystninger til wcfaldstammer. Entreprisegrænse for koldt brugsvand: Start ved vandstik indførsel i kælderplan. Entreprisegrænse for varmt brugsvand: Start ved brugsvandsveksler i varmecentral. Entreprisegrænse for fjernvarmeunit: Start efter fjernvarmemålerarrangement i varmecentral. Entreprisegrænse for centralvarmeanlæg: Start ved fjernvarmeunit varmecentral. Entrepriseform: Arbejderne udføres som hovedentreprise. Arbejdet omfatter alle ydelser, som hører med til arbejdets fuldstændige færdiggørelse, uanset om de ikke direkte er nævnt eller vist på tegningerne. Almindelige efterreparationer udføres - også efter eventuelle andre håndværkere. Udgift til opstilling, leje og tømning affaldscontainere medregnes under byggeplads. Al bortkørsel af nedtagende installationer og affald henhører under entreprenøren. Affaldet skal kildesorteres iht. Miljøkontrollens orientering om miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsopgaver og iht. lokale kommunale anvisninger. Det påhviler den udførende, inden arbejdets påbegyndelse at sikre, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn således, at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Den udførende skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Kvalitetssikring Det påhviler entreprenøren at gennemføre kvalitetssikring af alle entreprisens materialer, bygningsdele, arbejdsprocesser, herunder også leverancer og ydelser fra leverandører og underentreprenører. Alle omkostninger til gennemførelse af kvalitetssikringen skal være indeholdt i tilbuddet.

6 Arbejdsbeskrivelse Side Kvalitetssikring Normer og forskrifter De efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser og regulativer til enhver tid gældende bestemmelser. Danske standarder og til enhver tid gældende normer samt de stedlige regulativer skal være gældende for alle materialer samt for arbejdets udførelse. Dansk Standard, norm for afløbsinstallationer, DS 432 Dansk Standard, norm for vandinstallationer, DS 439 Dansk Standard, norm for varmeinstallationer, DS 469 Dansk Standard, norm for rørafstande til lovpligtig rørisolering, DS 152 Dansk Standard, norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS452 Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning Boligministeriets VA-godkendelser. Arbejdstilsynets forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg, publikation nr. 58 Bygningsreglement 2010 Øvrige til enhver tid gældende Danske Standarder, som kan anvendes på fagområdet Myndigheder Entreprenøren skal orientere relevante myndigheder og indkalde samme til syn og godkendelse af arbejderne, samt fremskaffe godkendelser, attester mv. alt i henhold til gældende bestemmelser. Det påhviler entreprenøren i god tid at rekvirere byggeledelse og myndigheder til syn og besigtigelse, som skal foretages under arbejdets gang Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse m.v. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Entreprenøren er pligtig til at fremlægge alle relevante oplysninger om de valgte materialer - til tilsynets godkendelse. Alle komponenter og materialer, der indgår i installationen skal være enten ETA- eller VA- godkendt, DIN-mærket eller mærket i

7 Arbejdsbeskrivelse Side 7 overensstemmelse med en af EF/CEN - DS udfærdiget og implementeret produktstandard Adgang til boliger/nøgleopmagasinering/beboerorientering Al nødvendig orientering af og kontakt med beboerne påhviler entreprenøren. Informationsskrivelser skal godkendes af tilsynet. Der skal inden byggeriets opstart opsættes infoseddel i hver opgang. Denne info-seddel skal indeholde en oversigt/tidsplan for hvilke uger der foretages arbejder i de enkelte opgange. Såfremt der sker ændringer i tidsplanen skal denne infoseddel opdateres på ny. Adgang til de enkelte lejligheder varsles til beboeren, minimum 3 dage forinden arbejdet påbegyndes. Såfremt en entreprenør undtagelsesvis ikke er i stand til at overholde start- eller sluttid som varslet, skal han i så god tid som muligt sørge for, at beboerne bliver skriftligt orienteret om de ændringer, der sker i planlægningen. Alle ændringer i tidsplanen skal oplyses tilsynet ved det efterfølgende byggemøde. Hovedentreprenøren skal angive telefonnr., hvor beboerne kan henvende sig ved eventuelle kommentarer. Der opgives telefontid, -nr. og navn på ansvarlig byggeleder på sedler, som omdeles til beboerne. Hovedentreprenør sørger for at levering og opsætning af nøglebokse til boligerne hvor der pågår arbejder, således at nøgler opbevares på sikker måde. Når en bolig forlades ved pauser, afhentning af materialer, arbejdsdagens ophør skal boligen altid forlades i aflåst tilstand Kontroldokumentation / kvalitetssikring Kontrolplan skal udfyldes løbende, inkl. de i denne beskrivelse nævnte rapporter og skemaer. Kontrolplanen giver en oversigt over de kontrolarbejder, som bygherren minimum kræver dokumentation for. I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentationsform i samarbejde med byggeledelsen. Kontrolarbejdet dokumenteres ved udfyldelse af nedenstående skema, der forelægges byggeledelsen til løbene kontrol under udførslen. Rapporter skal indeholde data for de anvendte prøveapparater inkl. sidste kalibreringstest.

8 Arbejdsbeskrivelse Side 8 KONTROLPLAN: 3.3 Modtagekontrol Kontrolskema Visuel kontrol 100% løbende Materialer er fejlfri 3.4 Udførelseskontrol Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. Kontrolskema Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende Rørføring fremstår uden skævheder, samt korrekt afstand for rørbæringer Bæringer herunder Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Fastgørelse er intakt fællesbæringer Ekspansion Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Ekspansion er mulig Rørgennemføringer og Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Rørbøsninger er monteret og bøsninger tætnet omkring bygningsdel Tæthed og tryk. Fjernvarme, Centralvarmeanlæg og Vandinstallationer i mindst 1 time. Gennemskylning og udluftning Kontrolskema Kontrolmåling 100% Inden boligen Installationer fremstår uden forlades og inden lækager. isolering påbegyndes Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Ingen rustskaller, pakmaterialer i rørinstallationer. Teknisk isolering Kontrolskema Visuel kontrol 100% Inden aflevering Isolering er monteret og afsluttet tæt til bygningsdele og bøsninger. Funktionsafprøvning Kontrolskema Afprøvning af armaturer Drift og D & V vejledning Udføres i vedligeholdelsesplan mappe 100% Inden aflevering Flow i armaturer er normalt. Inden aflevering Dokumentation for samtlige materialer Drift og vedligeholdelsesvejledning Senest ved afleveringsforretningen leveres skriftligt drift og vedligeholdelsesvejledning, der skal indeholde følgende oplysninger: Levetider på anvendte materialer. Metode og interval for vedligeholdelse af anvendte materialer og produkter. Dataoplysninger på anvendte materialer og produkter.

9 Arbejdsbeskrivelse Side Afløbsinstallationer Generelt Rørarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Fabrikantens anvisninger skal nøje overholdes. Rørstykker og formstykker udføres som MA eller SML støbejernsrør med systemets hørende JET-Koblinger. Overskæring udføres med rørafkorter eller rørskærer. Evt. grater fjernes inden samling udføres. Installatøren skal være autoriseret til at udføre de beskrevne arbejder og skal foretage anmeldelse og rekvirere syn i henhold til lokale forskrifter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbuddet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Opmålinger og afsætninger og hultagninger iht. tegninger og opmålinger på stedet. Der skal regnes med væsentlig flere bøjninger og hultagninger end vist på tegningerne. Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendommes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøsninger samt alle afsætninger. Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette arbejde uanset materiale af væg/etageadskillelse Rørføring/føringsveje For at tilstræbe en jævn og fornuftig arbejdsgang, påhviler det entreprenøren at gennemgå nye føringsveje, så evt. uhensigtsmæssigheder og uklarheder forelægges og løses i samråd med tilsynet og øvrige entreprenører, før afsætninger, hulboringer og efterfølgende arbejder udføres. Følger entreprenøren ikke dette, kan tilsynet kræve evt. "uhensigtsmæssigt udførte arbejder" ændret på entreprenørens regning. Er der faktiske forhold, der giver en forringelse af kvaliteten af det udførte arbejde, f.eks. uhensigtsmæssig rørføring, unødige rørknæk, ikke servicer bare komponenter m.v., påhviler det den ansvarlige person, der leder arbejdet, at verificere og klarlægge dette for byggeledelsen og tilsynet før arbejdets udførelse, således at en ændring kan aftales uden unødige omkostninger Fald på vandrette afløb, samt bøjninger. Ledningerne skal have et minimumfald på 20%0. Ved overgang fra stående til liggende rørledning anvendes 45 bøjninger

10 Arbejdsbeskrivelse Side Bæringer for rør Maximal afstand mellem bæringer for afløbsrør på vandrette ledninger må ikke overstige nedenstående skema, dog skal der altid anbringes mindst en bæring mellem hver samling. Dimension afstand mellem bæringer. 50mm 1,0 meter 75mm 1,5 meter 110mm 2,0 meter Tegningshenvisning Principdiagram for afløbsinstallationer tegn nr.: (52) 1.00 Plantegning for nye vvs-installationer - kælder tegn nr.: (59) 1.00 Etageplantegning for vvs - stueetagen tegn nr.: (59) 2.00 Etageplantegning for vvs 1. sal 4.sal tegn nr.: (59) 3.00 Etageplantegning/snit af facade eksist. Forhold tegn nr.: (59) 4.00

11 Arbejdsbeskrivelse Side Materialeliste Afløbsinstallationer Materialer Fabrikat VVS-NR. Faldstamme Støbejern SML eller MA - støbejernsrør 75mm/110 mm Sideafgreninger til PP-rør 50/75 mm køkkener xxx xxx Koblinger til nye støbejernsrør SML koblinger eller MA koblinger Koblinger ved overgang fra eksisterende Vonroll kobling mm støbejernsrør Køkkenvandlås m. studs Som Intra Juvel 50mm vandlås Vandlås for brusekabiner og vaskemakiner. Rottestop i kælder med renseklap (Badeværelser) Rensestykke 110mm (køkkenfaldstamme) Som Geberit vandlås til vaskemaskiner ACO/Blücher 110mm rottestop SML eller MA støbejernsrensetykke Rørbæringer Som fabr. FLAMCO xxx

12 Arbejdsbeskrivelse Side Midlertidige badeforhold Ved opstart inden nedtagning af faldstammer leveres og monteres der 1 stk. brusekabine inkl. brusebatteri og afløbspumpe, som opstilles og tilsluttes i kælderen ved toiletrum. Placering aftales med tilsynet. Brusekabine leveres som IFØ Next brusekabine NKH m/skydedøre 80x80cm Entreprenør leverer og monterer nødvendige tilslutningsdele, rør, ventiler Nedtagning af faldstammer Af- og genmontering af samtlige 19 stk. toiletter. Arbejdet omfatter komplet demontering og bortkørsel af 6 stk. eksisterende faldstammer der forsyner køkkener, brusekabiner og toiletrum. Inkl. er fjernelse af alle sideafgreninger I forbindelse med faldstammer på toiletrum fjernes eksisterende 75mm støbejerns udluftningsrør, som er placeret ved siden af 110mm faldstamme. Ved nedtagning af faldstammer sørger entreprenør for at sikre sig mod nedfaldende rørstykker, som forårsager forstoppelser, ved at frakoble faldstamme ved gulv i kælderplan Nye faldstammer i kælderplan og lejligheder Arbejdet omfatter levering og montering af 2 stk. 110mm Blücher rottestop til toiletstammer, som placeres ved muffe ved terrændæk. Toiletfaldstammer er dobbelt faldstammer der forsyner 2 toiletrum/badeværelser på hver etage. Til køkken faldstammer leveres monteres 4 stk. rensestykker i kælder, hvor synlig faldstamme starter ved vinduesbrystning. Arbejdet omfatter levering og montering af 6 stk. faldstammer inkl. sideafgreninger til gulvafløb og toiletter. Faldstammer udføres som SML /MA rør. Alle tilpasningsstykker, grenstykker, bøjninger, overgange, jetkoblinger skal indeholdes i tilbuddet. Alle eksisterende sanitetsgenstande og køkkenvaske forsynes med afløb. Arbejdet omfatter levering og montering af nye grenstykker og afløbsrør, som tilsluttes til eksisterende gulvafløb i 2 badeværelser på (Hannovergade 10, st. og Hannovergade 12, 2.sal) Arbejdet omfatter levering og montering af 75/50mm pvc-rør frem til køkkenvaske, hvor der afsluttes med 50mm vandlås. Fra overgang ved støbejernsgren benyttes støttebøsning i pvc-rør. Nye afløbsinstallationer føres som eksisterende rørpositioner. I køkkener forberedes for vaske- / opvaskemaskine med en sidestuds indbygget i vandlås.

13 Arbejdsbeskrivelse Side 13 Der fremføres nyt 50mm pvc-afløb til brusekabine og vaskemaskine i tilstødende værelse, til hver lejlighed. Til eksisterende brusekabiner i tilstødende værelser leveres og tilsluttes Geberit vandlås (vvs ) Til eksisterende vaskemaskiner i tilstødende værelser leveres og tilsluttes Geberit vandlås (vvs ) Demontering/genmontering af vaskemaskiner/opvaskemaskiner skal indeholdes i tilbud. Faldstammer fordeler sig således: 2 stk. 110mm Faldstammer på badeværelser Antal lodrette meter fra terræn til udluftning: ca. 20 meter. Forsyner wc, håndvask, samt 2 gulvafløb, jf. principdiagram for afløbsinstallationer tegn. (52) stk. 110mm Faldstammer i køkkener Antal lodrette meter fra terræn til udluftning: ca. 20 meter. Forsyner køkkenvaske, vaskemaskiner, brusekabiner, jf. principdiagram for afløbsinstallationer tegn. (52) 1.00

14 Arbejdsbeskrivelse Side Vandinstallationer Generelt Rørarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Fabrikantens anvisninger skal nøje overholdes. Nyt brugsvandsanlæg udføres som Viega G1 Sanpress Inox. Samling mellem rørstykker og formstykker udføres med systemets hørende pressværktøjer. Overskæring udføres med rørafkorter eller rørskærer. Grater fjernes inden samling udføres. Installatøren skal være autoriseret til at udføre de beskrevne arbejder og skal foretage anmeldelse og rekvirere syn i henhold til lokale forskrifter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbuddet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Opmålinger og afsætninger og hultagninger iht. tegninger og opmålinger på stedet. Der skal regnes med væsentlig flere bøjninger og hultagninger end vist på tegningerne. Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendommes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøsninger samt alle afsætninger. Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette arbejde uanset materiale af væg/etageadskillelse Trykprøvning og drift af nyt anlæg Nyt anlæg skal trykprøves inden opstart og isolering, nødvendige udluftninger, rensning af toiletter, perlatorer, mv. efter opstart skal udføres under denne entreprise og være indeholdt i tilbud. Efter færdiggørelsen trykprøves nye installationer med et koldtvandstryk på kpa (10 bar). Prøvetryk holdes i minimum 2 timer. Tilsynet skal adviseres inden trykprøvning udføres Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Der udføres nye hultagninger i murværk i kælderplan, etageadskillelser, vægge, og køkkenskabe.

15 Arbejdsbeskrivelse Side 15 Ved alle rørgennemføringer i etageadskillelser og vægge leveres og monteres nye rørbøsninger. I vådrum skal væggennemføringer udføres som vandtæt gennemføring med Karfa pakbøsninger Ved rørgennemføringer i beton- og murstensvægge skal der anvendes præisolerede rørbøsninger som fx Karfa FlexEco. Alle bæringer skal udføres efter leverandørens anvisninger, og der skal tages hensyn til senere isolering af rørene. Rørbæringsafstand skal overholde rørleverandørens anvisninger. Det tilstræbes, at rør ophænges således, at rørene indbyrdes er parallelle i samme niveau. I kælder benyttes fælles ophængningssystem. Alle bæringer og ophæng skal være udført som rustbeskyttet. Rørbøjler skal være af typen med gummiindlæg. Bæringer for tunge komponenter, såsom pumper, store ventiler m.v. skal udføres på begge sider, således at installationerne ikke belastes ved rep Ekspansion, udluftning og aftapning Entreprenøren skal sørge for, at ekspansion, aftapning og udluftning kan finde sted og anbringe de fornødne elementer hertil Tegningshenvisning Principdiagram for brugsvand tegn nr.: (53) 1.00 Principdiagram for koblingsledninger tegn nr.: (53) 2.00 Armatec unit Principdiagram/specifikationer tegn nr.: (56) 2.00 Kælderplantegning - nye vvs-installationer tegn nr.: (59) 1.00 Etageplantegning/stueetagen nye vvs-installationer tegn nr.: (59) 2.00 Etageplantegning/ 1.sal 4.sal nye vvs-installationer tegn nr.: (59) 3.00 Etageplantegning/snit af facade eksist. Forhold tegn nr.: (59) 4.00

16 Arbejdsbeskrivelse Side Materialeliste Vandinstallationer Materialer Fabrikat VVS-NR. Rør - fittings VIEGA G1 Sanpress Inox rustfrit stålrør/fittings xxx Cirkulationspumpe - BC Indbygget i fjernvarmeunit se pkt. 2.5 Varmecentral Afspærringsventiler ved ESAYTOP - skråsædeventil i rødgods hoved koldtvandsmåler samme dim. Som rør xxx Isoleringskappe Afspærringsventiler til stigstrenge og boliger Easytop Isoleringskappe ESAYTOP kugleventil i rødgods samme dim. Som rør xx xxx Isoleringskappe Termostatiske cirkulationsventiler til styring af BC Easytop Isoleringskappe TA-Therm med termometer, inkl xx Isoleringskappe TA Isoleringskappe Kontraventil Som Socla xxx Rørbæringer til fordelingsledninger Rørbærer for koblingsledninger / bad Som fabr. FLAMCO Som INOX rørbærer xxx xx Bøsninger KARFA Pak-bøsniger : Etagegennemføring i trædæk Etagegennemføring i betondæk Væggennemføring/kælder xxx xxx xxx Væggennemføring/bolig xxx Hvide plastroset Plastroset 2-delt xxx Bundhane/Aft. hane Som Fabr. FRESE Spulehane til Opv./vaskemaskiner Frese spulehane med greb Bi-vandmålere Bi-vandmålere Tilslutningsstykke med presstilslutning Vandmåler ved koldtvandstilgang til veksler Termometer inkl. Dyklommer Istameter m koldt vandsmåler Istameter m varmtvandsmåler 14010, BG 145mm Vandmåler - TYPE MNR QN 6 M3 Inkl. forskruninger Skivetermometer ½ dyklomme Type nr Type nr Type nr Xx xx xx

17 Arbejdsbeskrivelse Side Nedtagning af eksisterende vandinstallationer Arbejdet omfatter komplet nedtagning af samtlige eksisterende vandinstallationer: fordelingsledninger, stigstrenge i køkken og koldtvandsstreng i toiletrum, koblingsledninger, samt cirkulationsledninger. Samtlige bøsninger og rørstykker demonteres. Eksisterende blandingsbatterier genanvendes. Da ejendommen er under fuld beboelse i byggeperioden skal der under selve udskiftningen af vandinstallationer i kælderplan regnes med etablering af midlertidige pex-løsninger, som tilkobles stigstrenge Asbestsanering på vandinstallationer Arbejdet omfatter asbestsanering af eksisterende rørinstallationer i forbindelse med nedrivning. Der medregnes asbestsanering af formstykker/bøjninger på loft/kælder. Der medregnes asbestsanering af bøsningsrør i etageadskillelser. Asbestsanering udføres som poseløsning. Mængde: Asbestsanering af 30 stk. formstykker/bøjninger Asbestsanering af 60 stk. bøsningsrør Ny brugsvandsinstallation i kælder, samt nye stigstrenge Arbejdet omfatter levering og montering af nye fordelingsledninger og lodrette strenge til koldt brugsvand, varmt brugsvand og brugsvand cirkulation. Til Samtlige sanitetsgenstande og tapsteder i kælderplan, jf. brugsvandsdiagram tegning nr. (53) 1.00 Ved indførsel/koldtvands stikledning monteres en 46-71mm x 2 mulitijoin overgang. Ved hoved koldtvandsmåler leveres og monteres 2 stk. afspærringsventiler samt 1 stk. kontraventil og aftapningsventil. Vandmåler leveres og monteres på koldt vandstilgang på ny brugsvandsveksler. Varmt brugsvand fremføres fra brugsvandsveksler i varmecentral, hvor fordelingsledninger fremføres til nye stigstrenge på bagtrapper. Der udføres nye hultagninger i murværk i kælderplan, etageadskillelser, vægge, og køkkenskabe.

18 Arbejdsbeskrivelse Side 18 Strengventiler: Arbejdet omfatter levering og montering af strengventiler til koldt brugsvand, varmt brugsvand og varmtvandscirkulation. Afspærringsventiler, aftapningsventiler og termostatisk cirkulationsventiler (TA-Therm). Der afsættes 1 stk. afspærringsventil foran cirkulationsventil Cirkulationsventil (TA-Therm) monteres med en afstand større end 0,5 m fra hovedcirkulationsledningen. Preisoleringskappe til cirkulationsventil(ta-therm) leveres og monteres. Bemærk: Alle ventiler skal leveres i materialet rødgods iht. materialelisten. Nye Ventiler leveres og monteres i henhold til materialeliste og tegning. Nye stigstrenge på bagtrapper: Arbejdet omfatter levering og montering af komplette stigstrenge for koldt vand, varmt vand og cirkulation Alle brugsvandsstigstrenge udføres som Viega pressfittingssystem. Afspærringsventiler til boliger leveres og monteres ved tee-stykker på stigstrenge. Nye stigstrenge fremføres på bagtrapper, hvor nye hultagninger udføres igennem etageadskillelser. Inkl. er Levering og montering af etagegennemføringer (pakbøsninger), brandlukning ved gennemførelser, afspærringsventiler mv Nye bi-vandmålere Levering og montering af bi-vandmålere, som producent ISTA, indeholdende alt tilhørende for en fuldstændig færdiggørelse. Arbejderne skal desuden være indeholdt 1 års service og 1. års vandforbrugsregnskab. Vandmålere leveres til fjernaflæsning: 22 stk. Istameter type / koldtvandsmåler 21 stk. Istameter type / Varmtvandsmåler 43 stk. Tilslutningsstykker med pressmuffer type 14010, BG 145mm Nye koblingsledninger i boliger Arbejdet omfatter levering og montering af nye koblingsledninger fra afgrening ved stigstrenge og frem til alle tapsteder. Ved afgrening fra stigstrenge monteres der afspærringsventiler, samt indbygning af vandmålere. Bemærk: Nye koblingsledninger på vægge i køkkener og toiletrum monteres i INOX rørbærer som vvs nr.: xx

19 Arbejdsbeskrivelse Side 19 Der leveres og monteres ny spulehane i samtlige installationer under køkkenvaske. Eksisterende blandingsbatterier, brusebatterier i køkken og bad tilsluttes til ny rørinstallation De- og genmontering af vaske- og opvaskemaskiner skal indeholdes i tilbud. Der leveres og monteres ny afspærringsventil til toilet, samt ny vandtilslutningsslange. Nye rør til brusekabine og vaskemaskine som er placeret i tilstødende rum fremføres generelt igennem køkkenskabe. Ny rørføring til bruskabiner tilsluttes ved eksisterende magnetventiler. Ny rørføring til vaskemaskiner afsluttes hvor eksisterende slange kan tilsluttes, hvor der leveres og montereres ny spulehane samt Waterblock Diverse arbejder Der afsættes beløb i tilbudslisten til 30 stk. svendetimer, som udførelse for diverse uforudseelige arbejder Særpriser sanitet Nyt blandingsbatteri til håndvask Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. blandingsbatteri for håndvask, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. Blandingsbatteri leveres som Grohe Focus E, 1-grebs. Nyt termostatbatteri til bruser Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. termostatbatteri for bruser, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. Termostatbatteri leveres som Grohetherm Nyt blandingsbatteri til køkkenvask Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. blandingsbatteri for køkkenvask, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. Blandingsbatteri leveres som Grohe Focus E, 1-grebs. Nyt toilet Arbejdet omfatter levering og montering af IFØ Sign toilet S-lås, inkl. Ifø Sign hårdt toiletsæde, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende toilet.

20 Arbejdsbeskrivelse Side Centralvarmeanlæg Generelt Rørarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Fabrikantens anvisninger skal nøje overholdes. Nyt centralvarmeanlæg udføres som Viega F1 Prestabo presssystem. Samling mellem rørstykker og formstykker udføres med systemets hørende pressværktøjer. Overskæring udføres med rørafkorter eller rørskærer. Grater fjernes inden samling udføres. Installatøren skal være autoriseret til at udføre de beskrevne arbejder og skal foretage anmeldelse og rekvirere syn i henhold til lokale forskrifter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbuddet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Der skal regnes med flere bøjninger og hultagninger end vist på tegningerne. Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendommes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøsninger samt alle afsætninger. Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette arbejde uanset materiale af væg/etageadskillelse Trykprøvning og drift af nyt anlæg Nyt anlæg skal trykprøves inden opstart og isolering, vandpåfyldning, nødvendige udluftninger mv. skal udføres inden og efter opstart under denne entreprise og være indeholdt i tilbud. Efter færdiggørelsen trykprøves nye installationer med et koldtvandstryk på 600 kpa (6 bar). Prøvetryk holdes i minimum 2 timer. Tilsynet skal adviseres inden trykprøvning udføres Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Der udføres nye hultagninger i murværk i kælderplan, etageadskillelser, vægge. Ved alle rørgennemføringer i etageadskillelser og vægge leveres og monteres nye rørbøsninger.

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan Notat Sag E/F Søllerød Park. Projektnr.. 104723 Projekt Tilstandsvurdering af VVS-installationer Dato 2012-06-21 Emne Notat vedr. tilstandsvurdering af VVS- Initialer EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 2 2

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Seneste revision: 1. januar 2015 Forord Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er udformet efter funktionsprincippet.

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Generel beboerinformation E/F Solvej

Generel beboerinformation E/F Solvej 16. august 2013 Ejd. nr. 870 Vor ref.: JLK Generel beboerinformation E/F Solvej Vedr.: Fremsendt til: Udarbejdet af: Udskiftning af brugsvandsinstallationer Lejlighedsejere i E/F Solvej Projektleder Jonas

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME. Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME. Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S Juni 2000 INDHOLD 1. Forskrifter 2. Tegninger, approbation og tilmelding 3. Udførelse, besigtigelse og idriftsættelse 4.

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a.

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. Udgave: 25.01.2011 TEKNISKE BESTEMMELSER for LEVERING AF FJERNVARME fra TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER side 3 Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Gældende for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. & Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. april 2013 Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April 2013 1

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 03 Sag: Dato: 26. maj 2014 Ombygning af varmeanlæg Deltagere: Jørgen Albertsen, varmemester JA BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede A

Læs mere