Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade Kbh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh."

Transkript

1 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade Kbh. S Den

2 Arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse side Omfang / Orientering Kvalitetssikring Normer og forskrifter Myndigheder Leverandørforskrifter Adgang til boliger/nøgleopmagasinering/beboerorientering Kontroldokumentation / kvalitetssikring Drift og vedligeholdelsesvejledning Afløbsinstallationer Rørføring/føringsveje Fald på vandrette afløb, samt bøjninger Bæringer for rør Tegningshenvisning Materialeliste Afløbsinstallationer Midlertidige badeforhold Nedtagning af faldstammer Nye faldstammer i kælderplan og lejligheder Vandinstallationer Trykprøvning og drift af nyt anlæg Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Ekspansion, udluftning og aftapning Tegningshenvisning Materialeliste Vandinstallationer Nedtagning af eksisterende vandinstallationer Asbestsanering på vandinstallationer Ny brugsvandsinstallation i kælder, samt nye stigstrenge Nye bi-vandmålere Nye koblingsledninger i boliger Diverse arbejder Særpriser sanitet Centralvarmeanlæg Trykprøvning og drift af nyt anlæg Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Ekspansion, udluftning og aftapning Tegningshenvisning Materialeliste Centralvarmeanlæg Nedtagning af eksisterende centralvarmeanlæg Asbestsanering på centralvarmerør Nyt centralvarmefordelingsanlæg i kælder, samt nye varmestrengestrenge til radiatorer Nye radiatorer i boliger inkl. koblingsledninger(radiatorstik) Varmefordelingsmålere til radiatorer Diverse arbejder Særpriser centralvarmeanlæg Varmecentral Trykprøvning og drift af nyt anlæg Rørføringer Ekspansion, udluftning og aftapning Tegningshenvisning Materialeliste Varmecentral Nedtagning af eksisterende varmecentral... 29

3 Arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse side Nedtagning af åben ekspansionsbeholder på loft Asbestsanering af ekspansionsbeholder på loft Ny fjernvarmeunit for centralvarme, inkl. brugsvandsvekslere Teknisk isolering Teknisk isolering af nye vandinstallationer, centralvarmeanlæg og fjernvarmeunit Rørledninger for koldt brugsvand Rørledninger for centralvarmeanlæg Rørledninger for varmt brugsvand Rørledninger for fjernvarmeinstallation Rørmærkning af nye vvs-installationer Tømrerarbejder Nedtagning og genopsætning af rørkasser Nedtagning og genopsætning af køkkenskabe, samt installationsvæg Nedtagning og genopsætning af nedsænket lofter på toiletrum Udskæring samt reetablering af udskæringer ved etagespring på centralvarmerør Isolering af etageadskillelse mod tagloft Isolering af vinduesbrystninger i lejligheder - SÆRPRIS Murerarbejder Murerreparationsarbejder El-arbejder Generelt Byggepladsstrøm, samt tilslutning af brusekabine Ny El-tavle i varmecentral, samt tilslutning af fjernvarmeunit Malerarbejder Normer og forskrifter Malerbehandling af loft Særpris Malerbehandling af centralvarmerør i lejlighed Særpris Malerbehandling af rørkasse Særpris... 39

4 Arbejdsbeskrivelse Side Omfang / Orientering A/B Hannover består af 19 lejligheder fordelt på 2 opgange. Samlet boligareal: 1529 m² Lokalisering: Kælderplan, lejligheder køkkener, badeværelser, stuer, loft, trapper. Arbejdet angivet i hovedpunkter som følger: De- og genmontering af toiletter i lejligheder. Nedtagning af 6 stk. faldstammer fra udluftningsrør over tag til muffe ved terræn i kælderplan, inkl. sideafgreninger. Nedtagning af eksisterende brugsvandsinstallation i ejendommen Levering og montering af 3 stk. Blücher rottestop på faldstammer i kælderplan, samt 3 stk. rensestykker på køkkenfaldstammer. Levering og montering af 6 stk. faldstammer fra terræn i kælderplan til udluftning over tag, Inkl. sideafgreninger og vandlåse. Levering og montering af komplet brugsvandsinstallation, fordelingsledninger, stigstrenge inkl. koblingsledninger i boliger. Levering og montering af nye bi-vandmålere. Nedtagning af eksisterende centralvarmeanlæg og varmecentral. Levering og montering af fjernvarmeunit inkl. brugsvandsveksler.(eksisterende målerarrangement genanvendes). Leverring og montering af komplet radiator centralvarmeanlæg. Levering og montering af bøsningsrør og pakbøsninger i etageadskillelser og væggennemføringer. Brandtæt lukning omkring rørgennemføringer i bygningsdele. Isolering af nye tekniske installationer. Murerreparationer omkring gamle og nye rørgennemføringer. El-arbejder i forbindelse med ny varmecentral. Oprydning, bortskaffelse af affald og aflevering.

5 Arbejdsbeskrivelse Side 5 Entreprisegrænse for afløb: Start i muffe ved kælderdæk til køkkenfaldstammer og start over vinduesbrystninger til wcfaldstammer. Entreprisegrænse for koldt brugsvand: Start ved vandstik indførsel i kælderplan. Entreprisegrænse for varmt brugsvand: Start ved brugsvandsveksler i varmecentral. Entreprisegrænse for fjernvarmeunit: Start efter fjernvarmemålerarrangement i varmecentral. Entreprisegrænse for centralvarmeanlæg: Start ved fjernvarmeunit varmecentral. Entrepriseform: Arbejderne udføres som hovedentreprise. Arbejdet omfatter alle ydelser, som hører med til arbejdets fuldstændige færdiggørelse, uanset om de ikke direkte er nævnt eller vist på tegningerne. Almindelige efterreparationer udføres - også efter eventuelle andre håndværkere. Udgift til opstilling, leje og tømning affaldscontainere medregnes under byggeplads. Al bortkørsel af nedtagende installationer og affald henhører under entreprenøren. Affaldet skal kildesorteres iht. Miljøkontrollens orientering om miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsopgaver og iht. lokale kommunale anvisninger. Det påhviler den udførende, inden arbejdets påbegyndelse at sikre, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn således, at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Den udførende skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Kvalitetssikring Det påhviler entreprenøren at gennemføre kvalitetssikring af alle entreprisens materialer, bygningsdele, arbejdsprocesser, herunder også leverancer og ydelser fra leverandører og underentreprenører. Alle omkostninger til gennemførelse af kvalitetssikringen skal være indeholdt i tilbuddet.

6 Arbejdsbeskrivelse Side Kvalitetssikring Normer og forskrifter De efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser og regulativer til enhver tid gældende bestemmelser. Danske standarder og til enhver tid gældende normer samt de stedlige regulativer skal være gældende for alle materialer samt for arbejdets udførelse. Dansk Standard, norm for afløbsinstallationer, DS 432 Dansk Standard, norm for vandinstallationer, DS 439 Dansk Standard, norm for varmeinstallationer, DS 469 Dansk Standard, norm for rørafstande til lovpligtig rørisolering, DS 152 Dansk Standard, norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS452 Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning Boligministeriets VA-godkendelser. Arbejdstilsynets forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg, publikation nr. 58 Bygningsreglement 2010 Øvrige til enhver tid gældende Danske Standarder, som kan anvendes på fagområdet Myndigheder Entreprenøren skal orientere relevante myndigheder og indkalde samme til syn og godkendelse af arbejderne, samt fremskaffe godkendelser, attester mv. alt i henhold til gældende bestemmelser. Det påhviler entreprenøren i god tid at rekvirere byggeledelse og myndigheder til syn og besigtigelse, som skal foretages under arbejdets gang Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse m.v. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Entreprenøren er pligtig til at fremlægge alle relevante oplysninger om de valgte materialer - til tilsynets godkendelse. Alle komponenter og materialer, der indgår i installationen skal være enten ETA- eller VA- godkendt, DIN-mærket eller mærket i

7 Arbejdsbeskrivelse Side 7 overensstemmelse med en af EF/CEN - DS udfærdiget og implementeret produktstandard Adgang til boliger/nøgleopmagasinering/beboerorientering Al nødvendig orientering af og kontakt med beboerne påhviler entreprenøren. Informationsskrivelser skal godkendes af tilsynet. Der skal inden byggeriets opstart opsættes infoseddel i hver opgang. Denne info-seddel skal indeholde en oversigt/tidsplan for hvilke uger der foretages arbejder i de enkelte opgange. Såfremt der sker ændringer i tidsplanen skal denne infoseddel opdateres på ny. Adgang til de enkelte lejligheder varsles til beboeren, minimum 3 dage forinden arbejdet påbegyndes. Såfremt en entreprenør undtagelsesvis ikke er i stand til at overholde start- eller sluttid som varslet, skal han i så god tid som muligt sørge for, at beboerne bliver skriftligt orienteret om de ændringer, der sker i planlægningen. Alle ændringer i tidsplanen skal oplyses tilsynet ved det efterfølgende byggemøde. Hovedentreprenøren skal angive telefonnr., hvor beboerne kan henvende sig ved eventuelle kommentarer. Der opgives telefontid, -nr. og navn på ansvarlig byggeleder på sedler, som omdeles til beboerne. Hovedentreprenør sørger for at levering og opsætning af nøglebokse til boligerne hvor der pågår arbejder, således at nøgler opbevares på sikker måde. Når en bolig forlades ved pauser, afhentning af materialer, arbejdsdagens ophør skal boligen altid forlades i aflåst tilstand Kontroldokumentation / kvalitetssikring Kontrolplan skal udfyldes løbende, inkl. de i denne beskrivelse nævnte rapporter og skemaer. Kontrolplanen giver en oversigt over de kontrolarbejder, som bygherren minimum kræver dokumentation for. I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentationsform i samarbejde med byggeledelsen. Kontrolarbejdet dokumenteres ved udfyldelse af nedenstående skema, der forelægges byggeledelsen til løbene kontrol under udførslen. Rapporter skal indeholde data for de anvendte prøveapparater inkl. sidste kalibreringstest.

8 Arbejdsbeskrivelse Side 8 KONTROLPLAN: 3.3 Modtagekontrol Kontrolskema Visuel kontrol 100% løbende Materialer er fejlfri 3.4 Udførelseskontrol Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. Kontrolskema Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende Rørføring fremstår uden skævheder, samt korrekt afstand for rørbæringer Bæringer herunder Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Fastgørelse er intakt fællesbæringer Ekspansion Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Ekspansion er mulig Rørgennemføringer og Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Rørbøsninger er monteret og bøsninger tætnet omkring bygningsdel Tæthed og tryk. Fjernvarme, Centralvarmeanlæg og Vandinstallationer i mindst 1 time. Gennemskylning og udluftning Kontrolskema Kontrolmåling 100% Inden boligen Installationer fremstår uden forlades og inden lækager. isolering påbegyndes Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Ingen rustskaller, pakmaterialer i rørinstallationer. Teknisk isolering Kontrolskema Visuel kontrol 100% Inden aflevering Isolering er monteret og afsluttet tæt til bygningsdele og bøsninger. Funktionsafprøvning Kontrolskema Afprøvning af armaturer Drift og D & V vejledning Udføres i vedligeholdelsesplan mappe 100% Inden aflevering Flow i armaturer er normalt. Inden aflevering Dokumentation for samtlige materialer Drift og vedligeholdelsesvejledning Senest ved afleveringsforretningen leveres skriftligt drift og vedligeholdelsesvejledning, der skal indeholde følgende oplysninger: Levetider på anvendte materialer. Metode og interval for vedligeholdelse af anvendte materialer og produkter. Dataoplysninger på anvendte materialer og produkter.

9 Arbejdsbeskrivelse Side Afløbsinstallationer Generelt Rørarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Fabrikantens anvisninger skal nøje overholdes. Rørstykker og formstykker udføres som MA eller SML støbejernsrør med systemets hørende JET-Koblinger. Overskæring udføres med rørafkorter eller rørskærer. Evt. grater fjernes inden samling udføres. Installatøren skal være autoriseret til at udføre de beskrevne arbejder og skal foretage anmeldelse og rekvirere syn i henhold til lokale forskrifter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbuddet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Opmålinger og afsætninger og hultagninger iht. tegninger og opmålinger på stedet. Der skal regnes med væsentlig flere bøjninger og hultagninger end vist på tegningerne. Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendommes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøsninger samt alle afsætninger. Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette arbejde uanset materiale af væg/etageadskillelse Rørføring/føringsveje For at tilstræbe en jævn og fornuftig arbejdsgang, påhviler det entreprenøren at gennemgå nye føringsveje, så evt. uhensigtsmæssigheder og uklarheder forelægges og løses i samråd med tilsynet og øvrige entreprenører, før afsætninger, hulboringer og efterfølgende arbejder udføres. Følger entreprenøren ikke dette, kan tilsynet kræve evt. "uhensigtsmæssigt udførte arbejder" ændret på entreprenørens regning. Er der faktiske forhold, der giver en forringelse af kvaliteten af det udførte arbejde, f.eks. uhensigtsmæssig rørføring, unødige rørknæk, ikke servicer bare komponenter m.v., påhviler det den ansvarlige person, der leder arbejdet, at verificere og klarlægge dette for byggeledelsen og tilsynet før arbejdets udførelse, således at en ændring kan aftales uden unødige omkostninger Fald på vandrette afløb, samt bøjninger. Ledningerne skal have et minimumfald på 20%0. Ved overgang fra stående til liggende rørledning anvendes 45 bøjninger

10 Arbejdsbeskrivelse Side Bæringer for rør Maximal afstand mellem bæringer for afløbsrør på vandrette ledninger må ikke overstige nedenstående skema, dog skal der altid anbringes mindst en bæring mellem hver samling. Dimension afstand mellem bæringer. 50mm 1,0 meter 75mm 1,5 meter 110mm 2,0 meter Tegningshenvisning Principdiagram for afløbsinstallationer tegn nr.: (52) 1.00 Plantegning for nye vvs-installationer - kælder tegn nr.: (59) 1.00 Etageplantegning for vvs - stueetagen tegn nr.: (59) 2.00 Etageplantegning for vvs 1. sal 4.sal tegn nr.: (59) 3.00 Etageplantegning/snit af facade eksist. Forhold tegn nr.: (59) 4.00

11 Arbejdsbeskrivelse Side Materialeliste Afløbsinstallationer Materialer Fabrikat VVS-NR. Faldstamme Støbejern SML eller MA - støbejernsrør 75mm/110 mm Sideafgreninger til PP-rør 50/75 mm køkkener xxx xxx Koblinger til nye støbejernsrør SML koblinger eller MA koblinger Koblinger ved overgang fra eksisterende Vonroll kobling mm støbejernsrør Køkkenvandlås m. studs Som Intra Juvel 50mm vandlås Vandlås for brusekabiner og vaskemakiner. Rottestop i kælder med renseklap (Badeværelser) Rensestykke 110mm (køkkenfaldstamme) Som Geberit vandlås til vaskemaskiner ACO/Blücher 110mm rottestop SML eller MA støbejernsrensetykke Rørbæringer Som fabr. FLAMCO xxx

12 Arbejdsbeskrivelse Side Midlertidige badeforhold Ved opstart inden nedtagning af faldstammer leveres og monteres der 1 stk. brusekabine inkl. brusebatteri og afløbspumpe, som opstilles og tilsluttes i kælderen ved toiletrum. Placering aftales med tilsynet. Brusekabine leveres som IFØ Next brusekabine NKH m/skydedøre 80x80cm Entreprenør leverer og monterer nødvendige tilslutningsdele, rør, ventiler Nedtagning af faldstammer Af- og genmontering af samtlige 19 stk. toiletter. Arbejdet omfatter komplet demontering og bortkørsel af 6 stk. eksisterende faldstammer der forsyner køkkener, brusekabiner og toiletrum. Inkl. er fjernelse af alle sideafgreninger I forbindelse med faldstammer på toiletrum fjernes eksisterende 75mm støbejerns udluftningsrør, som er placeret ved siden af 110mm faldstamme. Ved nedtagning af faldstammer sørger entreprenør for at sikre sig mod nedfaldende rørstykker, som forårsager forstoppelser, ved at frakoble faldstamme ved gulv i kælderplan Nye faldstammer i kælderplan og lejligheder Arbejdet omfatter levering og montering af 2 stk. 110mm Blücher rottestop til toiletstammer, som placeres ved muffe ved terrændæk. Toiletfaldstammer er dobbelt faldstammer der forsyner 2 toiletrum/badeværelser på hver etage. Til køkken faldstammer leveres monteres 4 stk. rensestykker i kælder, hvor synlig faldstamme starter ved vinduesbrystning. Arbejdet omfatter levering og montering af 6 stk. faldstammer inkl. sideafgreninger til gulvafløb og toiletter. Faldstammer udføres som SML /MA rør. Alle tilpasningsstykker, grenstykker, bøjninger, overgange, jetkoblinger skal indeholdes i tilbuddet. Alle eksisterende sanitetsgenstande og køkkenvaske forsynes med afløb. Arbejdet omfatter levering og montering af nye grenstykker og afløbsrør, som tilsluttes til eksisterende gulvafløb i 2 badeværelser på (Hannovergade 10, st. og Hannovergade 12, 2.sal) Arbejdet omfatter levering og montering af 75/50mm pvc-rør frem til køkkenvaske, hvor der afsluttes med 50mm vandlås. Fra overgang ved støbejernsgren benyttes støttebøsning i pvc-rør. Nye afløbsinstallationer føres som eksisterende rørpositioner. I køkkener forberedes for vaske- / opvaskemaskine med en sidestuds indbygget i vandlås.

13 Arbejdsbeskrivelse Side 13 Der fremføres nyt 50mm pvc-afløb til brusekabine og vaskemaskine i tilstødende værelse, til hver lejlighed. Til eksisterende brusekabiner i tilstødende værelser leveres og tilsluttes Geberit vandlås (vvs ) Til eksisterende vaskemaskiner i tilstødende værelser leveres og tilsluttes Geberit vandlås (vvs ) Demontering/genmontering af vaskemaskiner/opvaskemaskiner skal indeholdes i tilbud. Faldstammer fordeler sig således: 2 stk. 110mm Faldstammer på badeværelser Antal lodrette meter fra terræn til udluftning: ca. 20 meter. Forsyner wc, håndvask, samt 2 gulvafløb, jf. principdiagram for afløbsinstallationer tegn. (52) stk. 110mm Faldstammer i køkkener Antal lodrette meter fra terræn til udluftning: ca. 20 meter. Forsyner køkkenvaske, vaskemaskiner, brusekabiner, jf. principdiagram for afløbsinstallationer tegn. (52) 1.00

14 Arbejdsbeskrivelse Side Vandinstallationer Generelt Rørarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Fabrikantens anvisninger skal nøje overholdes. Nyt brugsvandsanlæg udføres som Viega G1 Sanpress Inox. Samling mellem rørstykker og formstykker udføres med systemets hørende pressværktøjer. Overskæring udføres med rørafkorter eller rørskærer. Grater fjernes inden samling udføres. Installatøren skal være autoriseret til at udføre de beskrevne arbejder og skal foretage anmeldelse og rekvirere syn i henhold til lokale forskrifter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbuddet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Opmålinger og afsætninger og hultagninger iht. tegninger og opmålinger på stedet. Der skal regnes med væsentlig flere bøjninger og hultagninger end vist på tegningerne. Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendommes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøsninger samt alle afsætninger. Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette arbejde uanset materiale af væg/etageadskillelse Trykprøvning og drift af nyt anlæg Nyt anlæg skal trykprøves inden opstart og isolering, nødvendige udluftninger, rensning af toiletter, perlatorer, mv. efter opstart skal udføres under denne entreprise og være indeholdt i tilbud. Efter færdiggørelsen trykprøves nye installationer med et koldtvandstryk på kpa (10 bar). Prøvetryk holdes i minimum 2 timer. Tilsynet skal adviseres inden trykprøvning udføres Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Der udføres nye hultagninger i murværk i kælderplan, etageadskillelser, vægge, og køkkenskabe.

15 Arbejdsbeskrivelse Side 15 Ved alle rørgennemføringer i etageadskillelser og vægge leveres og monteres nye rørbøsninger. I vådrum skal væggennemføringer udføres som vandtæt gennemføring med Karfa pakbøsninger Ved rørgennemføringer i beton- og murstensvægge skal der anvendes præisolerede rørbøsninger som fx Karfa FlexEco. Alle bæringer skal udføres efter leverandørens anvisninger, og der skal tages hensyn til senere isolering af rørene. Rørbæringsafstand skal overholde rørleverandørens anvisninger. Det tilstræbes, at rør ophænges således, at rørene indbyrdes er parallelle i samme niveau. I kælder benyttes fælles ophængningssystem. Alle bæringer og ophæng skal være udført som rustbeskyttet. Rørbøjler skal være af typen med gummiindlæg. Bæringer for tunge komponenter, såsom pumper, store ventiler m.v. skal udføres på begge sider, således at installationerne ikke belastes ved rep Ekspansion, udluftning og aftapning Entreprenøren skal sørge for, at ekspansion, aftapning og udluftning kan finde sted og anbringe de fornødne elementer hertil Tegningshenvisning Principdiagram for brugsvand tegn nr.: (53) 1.00 Principdiagram for koblingsledninger tegn nr.: (53) 2.00 Armatec unit Principdiagram/specifikationer tegn nr.: (56) 2.00 Kælderplantegning - nye vvs-installationer tegn nr.: (59) 1.00 Etageplantegning/stueetagen nye vvs-installationer tegn nr.: (59) 2.00 Etageplantegning/ 1.sal 4.sal nye vvs-installationer tegn nr.: (59) 3.00 Etageplantegning/snit af facade eksist. Forhold tegn nr.: (59) 4.00

16 Arbejdsbeskrivelse Side Materialeliste Vandinstallationer Materialer Fabrikat VVS-NR. Rør - fittings VIEGA G1 Sanpress Inox rustfrit stålrør/fittings xxx Cirkulationspumpe - BC Indbygget i fjernvarmeunit se pkt. 2.5 Varmecentral Afspærringsventiler ved ESAYTOP - skråsædeventil i rødgods hoved koldtvandsmåler samme dim. Som rør xxx Isoleringskappe Afspærringsventiler til stigstrenge og boliger Easytop Isoleringskappe ESAYTOP kugleventil i rødgods samme dim. Som rør xx xxx Isoleringskappe Termostatiske cirkulationsventiler til styring af BC Easytop Isoleringskappe TA-Therm med termometer, inkl xx Isoleringskappe TA Isoleringskappe Kontraventil Som Socla xxx Rørbæringer til fordelingsledninger Rørbærer for koblingsledninger / bad Som fabr. FLAMCO Som INOX rørbærer xxx xx Bøsninger KARFA Pak-bøsniger : Etagegennemføring i trædæk Etagegennemføring i betondæk Væggennemføring/kælder xxx xxx xxx Væggennemføring/bolig xxx Hvide plastroset Plastroset 2-delt xxx Bundhane/Aft. hane Som Fabr. FRESE Spulehane til Opv./vaskemaskiner Frese spulehane med greb Bi-vandmålere Bi-vandmålere Tilslutningsstykke med presstilslutning Vandmåler ved koldtvandstilgang til veksler Termometer inkl. Dyklommer Istameter m koldt vandsmåler Istameter m varmtvandsmåler 14010, BG 145mm Vandmåler - TYPE MNR QN 6 M3 Inkl. forskruninger Skivetermometer ½ dyklomme Type nr Type nr Type nr Xx xx xx

17 Arbejdsbeskrivelse Side Nedtagning af eksisterende vandinstallationer Arbejdet omfatter komplet nedtagning af samtlige eksisterende vandinstallationer: fordelingsledninger, stigstrenge i køkken og koldtvandsstreng i toiletrum, koblingsledninger, samt cirkulationsledninger. Samtlige bøsninger og rørstykker demonteres. Eksisterende blandingsbatterier genanvendes. Da ejendommen er under fuld beboelse i byggeperioden skal der under selve udskiftningen af vandinstallationer i kælderplan regnes med etablering af midlertidige pex-løsninger, som tilkobles stigstrenge Asbestsanering på vandinstallationer Arbejdet omfatter asbestsanering af eksisterende rørinstallationer i forbindelse med nedrivning. Der medregnes asbestsanering af formstykker/bøjninger på loft/kælder. Der medregnes asbestsanering af bøsningsrør i etageadskillelser. Asbestsanering udføres som poseløsning. Mængde: Asbestsanering af 30 stk. formstykker/bøjninger Asbestsanering af 60 stk. bøsningsrør Ny brugsvandsinstallation i kælder, samt nye stigstrenge Arbejdet omfatter levering og montering af nye fordelingsledninger og lodrette strenge til koldt brugsvand, varmt brugsvand og brugsvand cirkulation. Til Samtlige sanitetsgenstande og tapsteder i kælderplan, jf. brugsvandsdiagram tegning nr. (53) 1.00 Ved indførsel/koldtvands stikledning monteres en 46-71mm x 2 mulitijoin overgang. Ved hoved koldtvandsmåler leveres og monteres 2 stk. afspærringsventiler samt 1 stk. kontraventil og aftapningsventil. Vandmåler leveres og monteres på koldt vandstilgang på ny brugsvandsveksler. Varmt brugsvand fremføres fra brugsvandsveksler i varmecentral, hvor fordelingsledninger fremføres til nye stigstrenge på bagtrapper. Der udføres nye hultagninger i murværk i kælderplan, etageadskillelser, vægge, og køkkenskabe.

18 Arbejdsbeskrivelse Side 18 Strengventiler: Arbejdet omfatter levering og montering af strengventiler til koldt brugsvand, varmt brugsvand og varmtvandscirkulation. Afspærringsventiler, aftapningsventiler og termostatisk cirkulationsventiler (TA-Therm). Der afsættes 1 stk. afspærringsventil foran cirkulationsventil Cirkulationsventil (TA-Therm) monteres med en afstand større end 0,5 m fra hovedcirkulationsledningen. Preisoleringskappe til cirkulationsventil(ta-therm) leveres og monteres. Bemærk: Alle ventiler skal leveres i materialet rødgods iht. materialelisten. Nye Ventiler leveres og monteres i henhold til materialeliste og tegning. Nye stigstrenge på bagtrapper: Arbejdet omfatter levering og montering af komplette stigstrenge for koldt vand, varmt vand og cirkulation Alle brugsvandsstigstrenge udføres som Viega pressfittingssystem. Afspærringsventiler til boliger leveres og monteres ved tee-stykker på stigstrenge. Nye stigstrenge fremføres på bagtrapper, hvor nye hultagninger udføres igennem etageadskillelser. Inkl. er Levering og montering af etagegennemføringer (pakbøsninger), brandlukning ved gennemførelser, afspærringsventiler mv Nye bi-vandmålere Levering og montering af bi-vandmålere, som producent ISTA, indeholdende alt tilhørende for en fuldstændig færdiggørelse. Arbejderne skal desuden være indeholdt 1 års service og 1. års vandforbrugsregnskab. Vandmålere leveres til fjernaflæsning: 22 stk. Istameter type / koldtvandsmåler 21 stk. Istameter type / Varmtvandsmåler 43 stk. Tilslutningsstykker med pressmuffer type 14010, BG 145mm Nye koblingsledninger i boliger Arbejdet omfatter levering og montering af nye koblingsledninger fra afgrening ved stigstrenge og frem til alle tapsteder. Ved afgrening fra stigstrenge monteres der afspærringsventiler, samt indbygning af vandmålere. Bemærk: Nye koblingsledninger på vægge i køkkener og toiletrum monteres i INOX rørbærer som vvs nr.: xx

19 Arbejdsbeskrivelse Side 19 Der leveres og monteres ny spulehane i samtlige installationer under køkkenvaske. Eksisterende blandingsbatterier, brusebatterier i køkken og bad tilsluttes til ny rørinstallation De- og genmontering af vaske- og opvaskemaskiner skal indeholdes i tilbud. Der leveres og monteres ny afspærringsventil til toilet, samt ny vandtilslutningsslange. Nye rør til brusekabine og vaskemaskine som er placeret i tilstødende rum fremføres generelt igennem køkkenskabe. Ny rørføring til bruskabiner tilsluttes ved eksisterende magnetventiler. Ny rørføring til vaskemaskiner afsluttes hvor eksisterende slange kan tilsluttes, hvor der leveres og montereres ny spulehane samt Waterblock Diverse arbejder Der afsættes beløb i tilbudslisten til 30 stk. svendetimer, som udførelse for diverse uforudseelige arbejder Særpriser sanitet Nyt blandingsbatteri til håndvask Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. blandingsbatteri for håndvask, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. Blandingsbatteri leveres som Grohe Focus E, 1-grebs. Nyt termostatbatteri til bruser Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. termostatbatteri for bruser, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. Termostatbatteri leveres som Grohetherm Nyt blandingsbatteri til køkkenvask Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. blandingsbatteri for køkkenvask, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. Blandingsbatteri leveres som Grohe Focus E, 1-grebs. Nyt toilet Arbejdet omfatter levering og montering af IFØ Sign toilet S-lås, inkl. Ifø Sign hårdt toiletsæde, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende toilet.

20 Arbejdsbeskrivelse Side Centralvarmeanlæg Generelt Rørarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Fabrikantens anvisninger skal nøje overholdes. Nyt centralvarmeanlæg udføres som Viega F1 Prestabo presssystem. Samling mellem rørstykker og formstykker udføres med systemets hørende pressværktøjer. Overskæring udføres med rørafkorter eller rørskærer. Grater fjernes inden samling udføres. Installatøren skal være autoriseret til at udføre de beskrevne arbejder og skal foretage anmeldelse og rekvirere syn i henhold til lokale forskrifter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbuddet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Der skal regnes med flere bøjninger og hultagninger end vist på tegningerne. Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendommes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøsninger samt alle afsætninger. Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette arbejde uanset materiale af væg/etageadskillelse Trykprøvning og drift af nyt anlæg Nyt anlæg skal trykprøves inden opstart og isolering, vandpåfyldning, nødvendige udluftninger mv. skal udføres inden og efter opstart under denne entreprise og være indeholdt i tilbud. Efter færdiggørelsen trykprøves nye installationer med et koldtvandstryk på 600 kpa (6 bar). Prøvetryk holdes i minimum 2 timer. Tilsynet skal adviseres inden trykprøvning udføres Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Der udføres nye hultagninger i murværk i kælderplan, etageadskillelser, vægge. Ved alle rørgennemføringer i etageadskillelser og vægge leveres og monteres nye rørbøsninger.

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej 155-209 Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne 1 30.11.2009 Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 20 Adresse: H.C. Ørsteds Vej 33 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1879 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-132174-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere