Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade Kbh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh."

Transkript

1 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade Kbh. S Den

2 Arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse side Omfang / Orientering Kvalitetssikring Normer og forskrifter Myndigheder Leverandørforskrifter Adgang til boliger/nøgleopmagasinering/beboerorientering Kontroldokumentation / kvalitetssikring Drift og vedligeholdelsesvejledning Afløbsinstallationer Rørføring/føringsveje Fald på vandrette afløb, samt bøjninger Bæringer for rør Tegningshenvisning Materialeliste Afløbsinstallationer Midlertidige badeforhold Nedtagning af faldstammer Nye faldstammer i kælderplan og lejligheder Vandinstallationer Trykprøvning og drift af nyt anlæg Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Ekspansion, udluftning og aftapning Tegningshenvisning Materialeliste Vandinstallationer Nedtagning af eksisterende vandinstallationer Asbestsanering på vandinstallationer Ny brugsvandsinstallation i kælder, samt nye stigstrenge Nye bi-vandmålere Nye koblingsledninger i boliger Diverse arbejder Særpriser sanitet Centralvarmeanlæg Trykprøvning og drift af nyt anlæg Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Ekspansion, udluftning og aftapning Tegningshenvisning Materialeliste Centralvarmeanlæg Nedtagning af eksisterende centralvarmeanlæg Asbestsanering på centralvarmerør Nyt centralvarmefordelingsanlæg i kælder, samt nye varmestrengestrenge til radiatorer Nye radiatorer i boliger inkl. koblingsledninger(radiatorstik) Varmefordelingsmålere til radiatorer Diverse arbejder Særpriser centralvarmeanlæg Varmecentral Trykprøvning og drift af nyt anlæg Rørføringer Ekspansion, udluftning og aftapning Tegningshenvisning Materialeliste Varmecentral Nedtagning af eksisterende varmecentral... 29

3 Arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse side Nedtagning af åben ekspansionsbeholder på loft Asbestsanering af ekspansionsbeholder på loft Ny fjernvarmeunit for centralvarme, inkl. brugsvandsvekslere Teknisk isolering Teknisk isolering af nye vandinstallationer, centralvarmeanlæg og fjernvarmeunit Rørledninger for koldt brugsvand Rørledninger for centralvarmeanlæg Rørledninger for varmt brugsvand Rørledninger for fjernvarmeinstallation Rørmærkning af nye vvs-installationer Tømrerarbejder Nedtagning og genopsætning af rørkasser Nedtagning og genopsætning af køkkenskabe, samt installationsvæg Nedtagning og genopsætning af nedsænket lofter på toiletrum Udskæring samt reetablering af udskæringer ved etagespring på centralvarmerør Isolering af etageadskillelse mod tagloft Isolering af vinduesbrystninger i lejligheder - SÆRPRIS Murerarbejder Murerreparationsarbejder El-arbejder Generelt Byggepladsstrøm, samt tilslutning af brusekabine Ny El-tavle i varmecentral, samt tilslutning af fjernvarmeunit Malerarbejder Normer og forskrifter Malerbehandling af loft Særpris Malerbehandling af centralvarmerør i lejlighed Særpris Malerbehandling af rørkasse Særpris... 39

4 Arbejdsbeskrivelse Side Omfang / Orientering A/B Hannover består af 19 lejligheder fordelt på 2 opgange. Samlet boligareal: 1529 m² Lokalisering: Kælderplan, lejligheder køkkener, badeværelser, stuer, loft, trapper. Arbejdet angivet i hovedpunkter som følger: De- og genmontering af toiletter i lejligheder. Nedtagning af 6 stk. faldstammer fra udluftningsrør over tag til muffe ved terræn i kælderplan, inkl. sideafgreninger. Nedtagning af eksisterende brugsvandsinstallation i ejendommen Levering og montering af 3 stk. Blücher rottestop på faldstammer i kælderplan, samt 3 stk. rensestykker på køkkenfaldstammer. Levering og montering af 6 stk. faldstammer fra terræn i kælderplan til udluftning over tag, Inkl. sideafgreninger og vandlåse. Levering og montering af komplet brugsvandsinstallation, fordelingsledninger, stigstrenge inkl. koblingsledninger i boliger. Levering og montering af nye bi-vandmålere. Nedtagning af eksisterende centralvarmeanlæg og varmecentral. Levering og montering af fjernvarmeunit inkl. brugsvandsveksler.(eksisterende målerarrangement genanvendes). Leverring og montering af komplet radiator centralvarmeanlæg. Levering og montering af bøsningsrør og pakbøsninger i etageadskillelser og væggennemføringer. Brandtæt lukning omkring rørgennemføringer i bygningsdele. Isolering af nye tekniske installationer. Murerreparationer omkring gamle og nye rørgennemføringer. El-arbejder i forbindelse med ny varmecentral. Oprydning, bortskaffelse af affald og aflevering.

5 Arbejdsbeskrivelse Side 5 Entreprisegrænse for afløb: Start i muffe ved kælderdæk til køkkenfaldstammer og start over vinduesbrystninger til wcfaldstammer. Entreprisegrænse for koldt brugsvand: Start ved vandstik indførsel i kælderplan. Entreprisegrænse for varmt brugsvand: Start ved brugsvandsveksler i varmecentral. Entreprisegrænse for fjernvarmeunit: Start efter fjernvarmemålerarrangement i varmecentral. Entreprisegrænse for centralvarmeanlæg: Start ved fjernvarmeunit varmecentral. Entrepriseform: Arbejderne udføres som hovedentreprise. Arbejdet omfatter alle ydelser, som hører med til arbejdets fuldstændige færdiggørelse, uanset om de ikke direkte er nævnt eller vist på tegningerne. Almindelige efterreparationer udføres - også efter eventuelle andre håndværkere. Udgift til opstilling, leje og tømning affaldscontainere medregnes under byggeplads. Al bortkørsel af nedtagende installationer og affald henhører under entreprenøren. Affaldet skal kildesorteres iht. Miljøkontrollens orientering om miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsopgaver og iht. lokale kommunale anvisninger. Det påhviler den udførende, inden arbejdets påbegyndelse at sikre, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn således, at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Den udførende skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Kvalitetssikring Det påhviler entreprenøren at gennemføre kvalitetssikring af alle entreprisens materialer, bygningsdele, arbejdsprocesser, herunder også leverancer og ydelser fra leverandører og underentreprenører. Alle omkostninger til gennemførelse af kvalitetssikringen skal være indeholdt i tilbuddet.

6 Arbejdsbeskrivelse Side Kvalitetssikring Normer og forskrifter De efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser og regulativer til enhver tid gældende bestemmelser. Danske standarder og til enhver tid gældende normer samt de stedlige regulativer skal være gældende for alle materialer samt for arbejdets udførelse. Dansk Standard, norm for afløbsinstallationer, DS 432 Dansk Standard, norm for vandinstallationer, DS 439 Dansk Standard, norm for varmeinstallationer, DS 469 Dansk Standard, norm for rørafstande til lovpligtig rørisolering, DS 152 Dansk Standard, norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS452 Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning Boligministeriets VA-godkendelser. Arbejdstilsynets forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg, publikation nr. 58 Bygningsreglement 2010 Øvrige til enhver tid gældende Danske Standarder, som kan anvendes på fagområdet Myndigheder Entreprenøren skal orientere relevante myndigheder og indkalde samme til syn og godkendelse af arbejderne, samt fremskaffe godkendelser, attester mv. alt i henhold til gældende bestemmelser. Det påhviler entreprenøren i god tid at rekvirere byggeledelse og myndigheder til syn og besigtigelse, som skal foretages under arbejdets gang Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse m.v. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Entreprenøren er pligtig til at fremlægge alle relevante oplysninger om de valgte materialer - til tilsynets godkendelse. Alle komponenter og materialer, der indgår i installationen skal være enten ETA- eller VA- godkendt, DIN-mærket eller mærket i

7 Arbejdsbeskrivelse Side 7 overensstemmelse med en af EF/CEN - DS udfærdiget og implementeret produktstandard Adgang til boliger/nøgleopmagasinering/beboerorientering Al nødvendig orientering af og kontakt med beboerne påhviler entreprenøren. Informationsskrivelser skal godkendes af tilsynet. Der skal inden byggeriets opstart opsættes infoseddel i hver opgang. Denne info-seddel skal indeholde en oversigt/tidsplan for hvilke uger der foretages arbejder i de enkelte opgange. Såfremt der sker ændringer i tidsplanen skal denne infoseddel opdateres på ny. Adgang til de enkelte lejligheder varsles til beboeren, minimum 3 dage forinden arbejdet påbegyndes. Såfremt en entreprenør undtagelsesvis ikke er i stand til at overholde start- eller sluttid som varslet, skal han i så god tid som muligt sørge for, at beboerne bliver skriftligt orienteret om de ændringer, der sker i planlægningen. Alle ændringer i tidsplanen skal oplyses tilsynet ved det efterfølgende byggemøde. Hovedentreprenøren skal angive telefonnr., hvor beboerne kan henvende sig ved eventuelle kommentarer. Der opgives telefontid, -nr. og navn på ansvarlig byggeleder på sedler, som omdeles til beboerne. Hovedentreprenør sørger for at levering og opsætning af nøglebokse til boligerne hvor der pågår arbejder, således at nøgler opbevares på sikker måde. Når en bolig forlades ved pauser, afhentning af materialer, arbejdsdagens ophør skal boligen altid forlades i aflåst tilstand Kontroldokumentation / kvalitetssikring Kontrolplan skal udfyldes løbende, inkl. de i denne beskrivelse nævnte rapporter og skemaer. Kontrolplanen giver en oversigt over de kontrolarbejder, som bygherren minimum kræver dokumentation for. I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentationsform i samarbejde med byggeledelsen. Kontrolarbejdet dokumenteres ved udfyldelse af nedenstående skema, der forelægges byggeledelsen til løbene kontrol under udførslen. Rapporter skal indeholde data for de anvendte prøveapparater inkl. sidste kalibreringstest.

8 Arbejdsbeskrivelse Side 8 KONTROLPLAN: 3.3 Modtagekontrol Kontrolskema Visuel kontrol 100% løbende Materialer er fejlfri 3.4 Udførelseskontrol Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. Kontrolskema Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende Rørføring fremstår uden skævheder, samt korrekt afstand for rørbæringer Bæringer herunder Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Fastgørelse er intakt fællesbæringer Ekspansion Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Ekspansion er mulig Rørgennemføringer og Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Rørbøsninger er monteret og bøsninger tætnet omkring bygningsdel Tæthed og tryk. Fjernvarme, Centralvarmeanlæg og Vandinstallationer i mindst 1 time. Gennemskylning og udluftning Kontrolskema Kontrolmåling 100% Inden boligen Installationer fremstår uden forlades og inden lækager. isolering påbegyndes Kontrolskema Visuel kontrol 100% Løbende Ingen rustskaller, pakmaterialer i rørinstallationer. Teknisk isolering Kontrolskema Visuel kontrol 100% Inden aflevering Isolering er monteret og afsluttet tæt til bygningsdele og bøsninger. Funktionsafprøvning Kontrolskema Afprøvning af armaturer Drift og D & V vejledning Udføres i vedligeholdelsesplan mappe 100% Inden aflevering Flow i armaturer er normalt. Inden aflevering Dokumentation for samtlige materialer Drift og vedligeholdelsesvejledning Senest ved afleveringsforretningen leveres skriftligt drift og vedligeholdelsesvejledning, der skal indeholde følgende oplysninger: Levetider på anvendte materialer. Metode og interval for vedligeholdelse af anvendte materialer og produkter. Dataoplysninger på anvendte materialer og produkter.

9 Arbejdsbeskrivelse Side Afløbsinstallationer Generelt Rørarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Fabrikantens anvisninger skal nøje overholdes. Rørstykker og formstykker udføres som MA eller SML støbejernsrør med systemets hørende JET-Koblinger. Overskæring udføres med rørafkorter eller rørskærer. Evt. grater fjernes inden samling udføres. Installatøren skal være autoriseret til at udføre de beskrevne arbejder og skal foretage anmeldelse og rekvirere syn i henhold til lokale forskrifter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbuddet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Opmålinger og afsætninger og hultagninger iht. tegninger og opmålinger på stedet. Der skal regnes med væsentlig flere bøjninger og hultagninger end vist på tegningerne. Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendommes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøsninger samt alle afsætninger. Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette arbejde uanset materiale af væg/etageadskillelse Rørføring/føringsveje For at tilstræbe en jævn og fornuftig arbejdsgang, påhviler det entreprenøren at gennemgå nye føringsveje, så evt. uhensigtsmæssigheder og uklarheder forelægges og løses i samråd med tilsynet og øvrige entreprenører, før afsætninger, hulboringer og efterfølgende arbejder udføres. Følger entreprenøren ikke dette, kan tilsynet kræve evt. "uhensigtsmæssigt udførte arbejder" ændret på entreprenørens regning. Er der faktiske forhold, der giver en forringelse af kvaliteten af det udførte arbejde, f.eks. uhensigtsmæssig rørføring, unødige rørknæk, ikke servicer bare komponenter m.v., påhviler det den ansvarlige person, der leder arbejdet, at verificere og klarlægge dette for byggeledelsen og tilsynet før arbejdets udførelse, således at en ændring kan aftales uden unødige omkostninger Fald på vandrette afløb, samt bøjninger. Ledningerne skal have et minimumfald på 20%0. Ved overgang fra stående til liggende rørledning anvendes 45 bøjninger

10 Arbejdsbeskrivelse Side Bæringer for rør Maximal afstand mellem bæringer for afløbsrør på vandrette ledninger må ikke overstige nedenstående skema, dog skal der altid anbringes mindst en bæring mellem hver samling. Dimension afstand mellem bæringer. 50mm 1,0 meter 75mm 1,5 meter 110mm 2,0 meter Tegningshenvisning Principdiagram for afløbsinstallationer tegn nr.: (52) 1.00 Plantegning for nye vvs-installationer - kælder tegn nr.: (59) 1.00 Etageplantegning for vvs - stueetagen tegn nr.: (59) 2.00 Etageplantegning for vvs 1. sal 4.sal tegn nr.: (59) 3.00 Etageplantegning/snit af facade eksist. Forhold tegn nr.: (59) 4.00

11 Arbejdsbeskrivelse Side Materialeliste Afløbsinstallationer Materialer Fabrikat VVS-NR. Faldstamme Støbejern SML eller MA - støbejernsrør 75mm/110 mm Sideafgreninger til PP-rør 50/75 mm køkkener xxx xxx Koblinger til nye støbejernsrør SML koblinger eller MA koblinger Koblinger ved overgang fra eksisterende Vonroll kobling mm støbejernsrør Køkkenvandlås m. studs Som Intra Juvel 50mm vandlås Vandlås for brusekabiner og vaskemakiner. Rottestop i kælder med renseklap (Badeværelser) Rensestykke 110mm (køkkenfaldstamme) Som Geberit vandlås til vaskemaskiner ACO/Blücher 110mm rottestop SML eller MA støbejernsrensetykke Rørbæringer Som fabr. FLAMCO xxx

12 Arbejdsbeskrivelse Side Midlertidige badeforhold Ved opstart inden nedtagning af faldstammer leveres og monteres der 1 stk. brusekabine inkl. brusebatteri og afløbspumpe, som opstilles og tilsluttes i kælderen ved toiletrum. Placering aftales med tilsynet. Brusekabine leveres som IFØ Next brusekabine NKH m/skydedøre 80x80cm Entreprenør leverer og monterer nødvendige tilslutningsdele, rør, ventiler Nedtagning af faldstammer Af- og genmontering af samtlige 19 stk. toiletter. Arbejdet omfatter komplet demontering og bortkørsel af 6 stk. eksisterende faldstammer der forsyner køkkener, brusekabiner og toiletrum. Inkl. er fjernelse af alle sideafgreninger I forbindelse med faldstammer på toiletrum fjernes eksisterende 75mm støbejerns udluftningsrør, som er placeret ved siden af 110mm faldstamme. Ved nedtagning af faldstammer sørger entreprenør for at sikre sig mod nedfaldende rørstykker, som forårsager forstoppelser, ved at frakoble faldstamme ved gulv i kælderplan Nye faldstammer i kælderplan og lejligheder Arbejdet omfatter levering og montering af 2 stk. 110mm Blücher rottestop til toiletstammer, som placeres ved muffe ved terrændæk. Toiletfaldstammer er dobbelt faldstammer der forsyner 2 toiletrum/badeværelser på hver etage. Til køkken faldstammer leveres monteres 4 stk. rensestykker i kælder, hvor synlig faldstamme starter ved vinduesbrystning. Arbejdet omfatter levering og montering af 6 stk. faldstammer inkl. sideafgreninger til gulvafløb og toiletter. Faldstammer udføres som SML /MA rør. Alle tilpasningsstykker, grenstykker, bøjninger, overgange, jetkoblinger skal indeholdes i tilbuddet. Alle eksisterende sanitetsgenstande og køkkenvaske forsynes med afløb. Arbejdet omfatter levering og montering af nye grenstykker og afløbsrør, som tilsluttes til eksisterende gulvafløb i 2 badeværelser på (Hannovergade 10, st. og Hannovergade 12, 2.sal) Arbejdet omfatter levering og montering af 75/50mm pvc-rør frem til køkkenvaske, hvor der afsluttes med 50mm vandlås. Fra overgang ved støbejernsgren benyttes støttebøsning i pvc-rør. Nye afløbsinstallationer føres som eksisterende rørpositioner. I køkkener forberedes for vaske- / opvaskemaskine med en sidestuds indbygget i vandlås.

13 Arbejdsbeskrivelse Side 13 Der fremføres nyt 50mm pvc-afløb til brusekabine og vaskemaskine i tilstødende værelse, til hver lejlighed. Til eksisterende brusekabiner i tilstødende værelser leveres og tilsluttes Geberit vandlås (vvs ) Til eksisterende vaskemaskiner i tilstødende værelser leveres og tilsluttes Geberit vandlås (vvs ) Demontering/genmontering af vaskemaskiner/opvaskemaskiner skal indeholdes i tilbud. Faldstammer fordeler sig således: 2 stk. 110mm Faldstammer på badeværelser Antal lodrette meter fra terræn til udluftning: ca. 20 meter. Forsyner wc, håndvask, samt 2 gulvafløb, jf. principdiagram for afløbsinstallationer tegn. (52) stk. 110mm Faldstammer i køkkener Antal lodrette meter fra terræn til udluftning: ca. 20 meter. Forsyner køkkenvaske, vaskemaskiner, brusekabiner, jf. principdiagram for afløbsinstallationer tegn. (52) 1.00

14 Arbejdsbeskrivelse Side Vandinstallationer Generelt Rørarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Fabrikantens anvisninger skal nøje overholdes. Nyt brugsvandsanlæg udføres som Viega G1 Sanpress Inox. Samling mellem rørstykker og formstykker udføres med systemets hørende pressværktøjer. Overskæring udføres med rørafkorter eller rørskærer. Grater fjernes inden samling udføres. Installatøren skal være autoriseret til at udføre de beskrevne arbejder og skal foretage anmeldelse og rekvirere syn i henhold til lokale forskrifter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbuddet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Opmålinger og afsætninger og hultagninger iht. tegninger og opmålinger på stedet. Der skal regnes med væsentlig flere bøjninger og hultagninger end vist på tegningerne. Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendommes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøsninger samt alle afsætninger. Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette arbejde uanset materiale af væg/etageadskillelse Trykprøvning og drift af nyt anlæg Nyt anlæg skal trykprøves inden opstart og isolering, nødvendige udluftninger, rensning af toiletter, perlatorer, mv. efter opstart skal udføres under denne entreprise og være indeholdt i tilbud. Efter færdiggørelsen trykprøves nye installationer med et koldtvandstryk på kpa (10 bar). Prøvetryk holdes i minimum 2 timer. Tilsynet skal adviseres inden trykprøvning udføres Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Der udføres nye hultagninger i murværk i kælderplan, etageadskillelser, vægge, og køkkenskabe.

15 Arbejdsbeskrivelse Side 15 Ved alle rørgennemføringer i etageadskillelser og vægge leveres og monteres nye rørbøsninger. I vådrum skal væggennemføringer udføres som vandtæt gennemføring med Karfa pakbøsninger Ved rørgennemføringer i beton- og murstensvægge skal der anvendes præisolerede rørbøsninger som fx Karfa FlexEco. Alle bæringer skal udføres efter leverandørens anvisninger, og der skal tages hensyn til senere isolering af rørene. Rørbæringsafstand skal overholde rørleverandørens anvisninger. Det tilstræbes, at rør ophænges således, at rørene indbyrdes er parallelle i samme niveau. I kælder benyttes fælles ophængningssystem. Alle bæringer og ophæng skal være udført som rustbeskyttet. Rørbøjler skal være af typen med gummiindlæg. Bæringer for tunge komponenter, såsom pumper, store ventiler m.v. skal udføres på begge sider, således at installationerne ikke belastes ved rep Ekspansion, udluftning og aftapning Entreprenøren skal sørge for, at ekspansion, aftapning og udluftning kan finde sted og anbringe de fornødne elementer hertil Tegningshenvisning Principdiagram for brugsvand tegn nr.: (53) 1.00 Principdiagram for koblingsledninger tegn nr.: (53) 2.00 Armatec unit Principdiagram/specifikationer tegn nr.: (56) 2.00 Kælderplantegning - nye vvs-installationer tegn nr.: (59) 1.00 Etageplantegning/stueetagen nye vvs-installationer tegn nr.: (59) 2.00 Etageplantegning/ 1.sal 4.sal nye vvs-installationer tegn nr.: (59) 3.00 Etageplantegning/snit af facade eksist. Forhold tegn nr.: (59) 4.00

16 Arbejdsbeskrivelse Side Materialeliste Vandinstallationer Materialer Fabrikat VVS-NR. Rør - fittings VIEGA G1 Sanpress Inox rustfrit stålrør/fittings xxx Cirkulationspumpe - BC Indbygget i fjernvarmeunit se pkt. 2.5 Varmecentral Afspærringsventiler ved ESAYTOP - skråsædeventil i rødgods hoved koldtvandsmåler samme dim. Som rør xxx Isoleringskappe Afspærringsventiler til stigstrenge og boliger Easytop Isoleringskappe ESAYTOP kugleventil i rødgods samme dim. Som rør xx xxx Isoleringskappe Termostatiske cirkulationsventiler til styring af BC Easytop Isoleringskappe TA-Therm med termometer, inkl xx Isoleringskappe TA Isoleringskappe Kontraventil Som Socla xxx Rørbæringer til fordelingsledninger Rørbærer for koblingsledninger / bad Som fabr. FLAMCO Som INOX rørbærer xxx xx Bøsninger KARFA Pak-bøsniger : Etagegennemføring i trædæk Etagegennemføring i betondæk Væggennemføring/kælder xxx xxx xxx Væggennemføring/bolig xxx Hvide plastroset Plastroset 2-delt xxx Bundhane/Aft. hane Som Fabr. FRESE Spulehane til Opv./vaskemaskiner Frese spulehane med greb Bi-vandmålere Bi-vandmålere Tilslutningsstykke med presstilslutning Vandmåler ved koldtvandstilgang til veksler Termometer inkl. Dyklommer Istameter m koldt vandsmåler Istameter m varmtvandsmåler 14010, BG 145mm Vandmåler - TYPE MNR QN 6 M3 Inkl. forskruninger Skivetermometer ½ dyklomme Type nr Type nr Type nr Xx xx xx

17 Arbejdsbeskrivelse Side Nedtagning af eksisterende vandinstallationer Arbejdet omfatter komplet nedtagning af samtlige eksisterende vandinstallationer: fordelingsledninger, stigstrenge i køkken og koldtvandsstreng i toiletrum, koblingsledninger, samt cirkulationsledninger. Samtlige bøsninger og rørstykker demonteres. Eksisterende blandingsbatterier genanvendes. Da ejendommen er under fuld beboelse i byggeperioden skal der under selve udskiftningen af vandinstallationer i kælderplan regnes med etablering af midlertidige pex-løsninger, som tilkobles stigstrenge Asbestsanering på vandinstallationer Arbejdet omfatter asbestsanering af eksisterende rørinstallationer i forbindelse med nedrivning. Der medregnes asbestsanering af formstykker/bøjninger på loft/kælder. Der medregnes asbestsanering af bøsningsrør i etageadskillelser. Asbestsanering udføres som poseløsning. Mængde: Asbestsanering af 30 stk. formstykker/bøjninger Asbestsanering af 60 stk. bøsningsrør Ny brugsvandsinstallation i kælder, samt nye stigstrenge Arbejdet omfatter levering og montering af nye fordelingsledninger og lodrette strenge til koldt brugsvand, varmt brugsvand og brugsvand cirkulation. Til Samtlige sanitetsgenstande og tapsteder i kælderplan, jf. brugsvandsdiagram tegning nr. (53) 1.00 Ved indførsel/koldtvands stikledning monteres en 46-71mm x 2 mulitijoin overgang. Ved hoved koldtvandsmåler leveres og monteres 2 stk. afspærringsventiler samt 1 stk. kontraventil og aftapningsventil. Vandmåler leveres og monteres på koldt vandstilgang på ny brugsvandsveksler. Varmt brugsvand fremføres fra brugsvandsveksler i varmecentral, hvor fordelingsledninger fremføres til nye stigstrenge på bagtrapper. Der udføres nye hultagninger i murværk i kælderplan, etageadskillelser, vægge, og køkkenskabe.

18 Arbejdsbeskrivelse Side 18 Strengventiler: Arbejdet omfatter levering og montering af strengventiler til koldt brugsvand, varmt brugsvand og varmtvandscirkulation. Afspærringsventiler, aftapningsventiler og termostatisk cirkulationsventiler (TA-Therm). Der afsættes 1 stk. afspærringsventil foran cirkulationsventil Cirkulationsventil (TA-Therm) monteres med en afstand større end 0,5 m fra hovedcirkulationsledningen. Preisoleringskappe til cirkulationsventil(ta-therm) leveres og monteres. Bemærk: Alle ventiler skal leveres i materialet rødgods iht. materialelisten. Nye Ventiler leveres og monteres i henhold til materialeliste og tegning. Nye stigstrenge på bagtrapper: Arbejdet omfatter levering og montering af komplette stigstrenge for koldt vand, varmt vand og cirkulation Alle brugsvandsstigstrenge udføres som Viega pressfittingssystem. Afspærringsventiler til boliger leveres og monteres ved tee-stykker på stigstrenge. Nye stigstrenge fremføres på bagtrapper, hvor nye hultagninger udføres igennem etageadskillelser. Inkl. er Levering og montering af etagegennemføringer (pakbøsninger), brandlukning ved gennemførelser, afspærringsventiler mv Nye bi-vandmålere Levering og montering af bi-vandmålere, som producent ISTA, indeholdende alt tilhørende for en fuldstændig færdiggørelse. Arbejderne skal desuden være indeholdt 1 års service og 1. års vandforbrugsregnskab. Vandmålere leveres til fjernaflæsning: 22 stk. Istameter type / koldtvandsmåler 21 stk. Istameter type / Varmtvandsmåler 43 stk. Tilslutningsstykker med pressmuffer type 14010, BG 145mm Nye koblingsledninger i boliger Arbejdet omfatter levering og montering af nye koblingsledninger fra afgrening ved stigstrenge og frem til alle tapsteder. Ved afgrening fra stigstrenge monteres der afspærringsventiler, samt indbygning af vandmålere. Bemærk: Nye koblingsledninger på vægge i køkkener og toiletrum monteres i INOX rørbærer som vvs nr.: xx

19 Arbejdsbeskrivelse Side 19 Der leveres og monteres ny spulehane i samtlige installationer under køkkenvaske. Eksisterende blandingsbatterier, brusebatterier i køkken og bad tilsluttes til ny rørinstallation De- og genmontering af vaske- og opvaskemaskiner skal indeholdes i tilbud. Der leveres og monteres ny afspærringsventil til toilet, samt ny vandtilslutningsslange. Nye rør til brusekabine og vaskemaskine som er placeret i tilstødende rum fremføres generelt igennem køkkenskabe. Ny rørføring til bruskabiner tilsluttes ved eksisterende magnetventiler. Ny rørføring til vaskemaskiner afsluttes hvor eksisterende slange kan tilsluttes, hvor der leveres og montereres ny spulehane samt Waterblock Diverse arbejder Der afsættes beløb i tilbudslisten til 30 stk. svendetimer, som udførelse for diverse uforudseelige arbejder Særpriser sanitet Nyt blandingsbatteri til håndvask Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. blandingsbatteri for håndvask, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. Blandingsbatteri leveres som Grohe Focus E, 1-grebs. Nyt termostatbatteri til bruser Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. termostatbatteri for bruser, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. Termostatbatteri leveres som Grohetherm Nyt blandingsbatteri til køkkenvask Arbejdet omfatter levering og montering af 1 stk. blandingsbatteri for køkkenvask, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende batteri. Blandingsbatteri leveres som Grohe Focus E, 1-grebs. Nyt toilet Arbejdet omfatter levering og montering af IFØ Sign toilet S-lås, inkl. Ifø Sign hårdt toiletsæde, inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende toilet.

20 Arbejdsbeskrivelse Side Centralvarmeanlæg Generelt Rørarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Fabrikantens anvisninger skal nøje overholdes. Nyt centralvarmeanlæg udføres som Viega F1 Prestabo presssystem. Samling mellem rørstykker og formstykker udføres med systemets hørende pressværktøjer. Overskæring udføres med rørafkorter eller rørskærer. Grater fjernes inden samling udføres. Installatøren skal være autoriseret til at udføre de beskrevne arbejder og skal foretage anmeldelse og rekvirere syn i henhold til lokale forskrifter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbuddet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Der skal regnes med flere bøjninger og hultagninger end vist på tegningerne. Ændringer af de i udbudsmaterialet angivne materialer og komponentplaceringer skal godkendes af tilsynet inden arbejdets udførelse. Arbejdet udføres under mest mulig hensyntagen til de omkringliggende ejendommes brugere med hensyn til støj og pladsforhold på arealerne. Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bæringer og bøsninger samt alle afsætninger. Entreprenøren etablerer selv føringsveje i vægge, lofter, nicher m.v. samt udfører retablering efter rørgennemføring. Hulboring og retablering hører under dette arbejde uanset materiale af væg/etageadskillelse Trykprøvning og drift af nyt anlæg Nyt anlæg skal trykprøves inden opstart og isolering, vandpåfyldning, nødvendige udluftninger mv. skal udføres inden og efter opstart under denne entreprise og være indeholdt i tilbud. Efter færdiggørelsen trykprøves nye installationer med et koldtvandstryk på 600 kpa (6 bar). Prøvetryk holdes i minimum 2 timer. Tilsynet skal adviseres inden trykprøvning udføres Hultagninger, gennemføringer, samt bæringer Der udføres nye hultagninger i murværk i kælderplan, etageadskillelser, vægge. Ved alle rørgennemføringer i etageadskillelser og vægge leveres og monteres nye rørbøsninger.

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE 3.3.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.3.1.02 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet,

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

TIL BEBOERNE I E/F BRYGGERVANGEN

TIL BEBOERNE I E/F BRYGGERVANGEN TIL BEBOERNE I E/F BRYGGERVANGEN Udskiftning af vand- og varmeinstallationer i lejligheder stueetage til 4. sal. Kære beboer på 5. sal, Ejerforeningen går snart i gang med en større renovering af vand

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 7 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 21.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 07 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00360-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 03 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv.

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv. SANITET - GENERELT Efterfølgende specifikationer af sanitetsporcelæn, sanitetsgenstande, armaturer m.v. skal danne grundlag for arbejdets udførelse. I arbejdet indgår levering og montering af de i sanitetslisten

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 01 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER STRÅLEVARMEANLÆG Bjerringbro Idrætspark Hald Ege Hallen ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise 3 28. marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder VVS- entreprisen Dato: 28-3-2014 Side: 1/ ENTREPRISE 3 VVS-ENTREPRISEN 3.1 Vand,

Læs mere

VVS: GENERELT SANITET Sign/side RLR 1

VVS: GENERELT SANITET Sign/side RLR 1 VOGNSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S VVS: GENERELT SANITET Sign/side RLR 1 SAG: SKOVPARKEN Sag nr. SANITETSLISTE: Efterfølgende specifikationer af sanitets porcelæn, sanitetsgenstande, armatur mv skal danne

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

Præfabrikerede installationsskakte

Præfabrikerede installationsskakte Præfabrikerede installationsskakte til udskiftning af faldstammer og stigrør i etageejendomme Hurtig montering Høj kvalitet Servicevenlig udformning Projekttilpasset Produkter Modul K100 En vandskade sikker

Læs mere

19 KOLDT- OG VARMTVANDSINSTALLATION SAMT SANITET

19 KOLDT- OG VARMTVANDSINSTALLATION SAMT SANITET Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde 19/1 19 KOLDT- OG VARMTVANDSINSTALLATION SAMT SANITET 19.1 ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit 1. 19.1.1 Arbejdet omfatter

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.2 VAND- AFLØB- OG SANITETARBEJDET SIDE 3.2-1

3. VVS ARBEJDET 3.2 VAND- AFLØB- OG SANITETARBEJDET SIDE 3.2-1 3.2 VAND- AFLØB- OG SANITETARBEJDET SIDE 3.2-1 3.2 VAND- AFLØB- OG SANITETSARBEJDER 3.2.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.2.1.02 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav,

Læs mere

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 53.11 Brugsvandsproduktion... 3 53.12 Brugsvand (Rørledninger m.m.)... 5 53.13

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2 Augustenborggade 21 A, B og C Program Gennemgang af udskiftning af Vandinstallationer i lejligheder og hovedføringsveje ved Steen Berthelsen Gennemgang

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Side 1 af 4 RUMSKEMA Den 3. november 2014 Sag : Møntergade 19, 1116 København K Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Specificerende rumskema: Butik -kælder Rum nr.: 0.01 Loftsinstallationer

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 9 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder den del af aftalegrundlaget

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Venstre side: Nedrivning af faldstammer udført Nedrivning af vandledninger udført Ny faldstamme i køkken pågår Nye vandledninger i køkken pågår.

Venstre side: Nedrivning af faldstammer udført Nedrivning af vandledninger udført Ny faldstamme i køkken pågår Nye vandledninger i køkken pågår. REFERAT 15. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 6 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 14.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38 Orientering Entreprenøren skal levere og montere samt nedrive og aflukke alle de på tegningerne viste installationer. Samt aflukning og bortskaffelse af evt. skjulte installationer. Entreprenøren skal

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelsesområde Side 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. - 2 Tilslutningsbestemmelser - 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere