Energimærke. Adresse: Frederiksholms Kanal Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Frederiksholms Kanal 21-23 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 11 Adresse: Frederiksholms Kanal Postnr./by: 1214 København K BBR-nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Fredet ejendom Thomas Brøndum Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,44 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 91 kwh el 0,26 MWh 400 kr. 400 kr. 1,1 år 2 Mødelokaler m/ bev. melder kwh el -0,69 MWh 3 Isolering af varmefordelingsrør 64,08 MWh 4 Montering af Circon ventiler 545 kwh el 0,78 MWh kr kr. 3,6 år kr kr. 3,9 år kr kr. 8,5 år 5 Brystninger efterisoleres med 100 mm kwh el 20,86 MWh kr kr. 35,7 år

2 SIDE 2 AF 11 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 6 Loftslemme -76 kwh el 5,23 MWh 7 Kældervinduer -57 kwh el 4,93 MWh kr kr. 17,9 år kr kr. 18,6 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms.

3 SIDE 3 AF 11 Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 8 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 0,05 MWh 9 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 151 kwh el 0,43 MWh 10 Efterisolering af varmefordelingsrør 10,98 MWh 11 Kælder og arkivlys m/ bev. melder kwh el -1,51 MWh 12 Efterisolering af etageadskillelse mod loftrum med 150 mm kwh el 12,50 MWh 13 Tagvinduer 1 kwh el 0,89 MWh 14 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 468 kwh el 0,53 MWh 28 kr. 600 kr kr kr kr. 600 kr kr.

4 SIDE 4 AF 11 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 15 vinduer -153 kwh el 23,30 MWh 16 Efterisolering af varmefordelingsrør 3,24 MWh 17 Efterisolering af varmefordelingsrør 0,13 MWh 18 Udskiftning af fuger og tætningslister ved vinduer og døre -431 kwh el 29,63 MWh kr kr. 73 kr kr.

5 SIDE 5 AF 11 Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen Staldmestergården er opført i 1706 og er fredet, fremstår pæn og velholdt uden skader. Bygningen har gennemgået en større tag renovering i I kælderen er der asbest sanering af vand og varmerør, disse efterisoleres til gældende krav. Bygningen anvendes til erhversmæssige formål og omfatter kontorlokaler, tekøkkener, reception, mødefaciliteter og arkiver. Bygningen er gennemgået uden ejendomsfunktionær og registreringen er foretaget uden destruktive indgreb. Der er foretaget opmålinger i og på bygningen, samt på udleveret tegnings materialer. (planer og snit tegninger) Ejendomsfunktionæren oplyser at ejendommen er i drift fra kl timer 5 dage om ugen, hvilket forudsættes at svarer til en årlig drifttid på ca 3000 timer. Bygningen forudsættes at være opvarmet til 20 grader C, samt at der ikke bades. Oplysninger om forbrug af el, vand og varme er modtaget af SES. Ved utilgængelige konstruktioner, som ikke angivet i tegningsmaterialet, er opbygning samt isoleringsgrad skønnet ud fra tidstypiske byggeskikke og krav. Samme skøn gør sig gældende for varmeinstallationer mv. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have betydning for energimærkningens besparelsesforslag Før et eller flere forslag til besparelser udføres, anbefales det, at der udarbejdes veldefinerede projekter. Enhedspriser for besparelser er vejledende, og det anbefales, at der altid indhentes flere tilbud. Enhedspriser er, med mindre andet står, baseret på V&S pris bøger og erfaringstal. Det kan nødvendigt med myndighedsgodkendelser inden påtænkt arbejde kan igansættes i forhold til bygningens fredning. Der er 1 bygning Dele af kælderen var afspærret pga asbest. Bygningen andvendes til kontor og offentlig administration Det samlede opvarmede areal er 5554 m² inkl. kælder.

6 SIDE 6 AF 11 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 6: Forslag 12: Skråvægge i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Taget er udskiftet i 2004 og fremstår i pæn stand Lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk er isoleret i bjælkelaget med ca 150 mm Loft/tag i kvist er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftslemme til uudnyttet tagrum mangler. Dør samt væg ved trappe til uudnyttet tagrum mangler. Montering af ny prefabrikeret loftslem (som Timberlux70), der er tætsluttende og isoleret med 70 mm. Ved stor trappe monteres ny gipsvæg med 200 mm mineraluld kl. 37 og dør der overholder brandkrav. Efterisolering af etageadskillese mod uopvarmet tagrum med 150 mm mineraluld i ruller. Den eksisterende gangbro bibeholdes og efterisoleres med Rockwool gangbro Ydervægge Forslag 5: Ydervægge består af 72 og 60 cm massiv teglvæg. kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet at være isoleret med 50 mm mineraluld. Brystnings ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Montering af indvendig isoleringsvæg på brystnings ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Vinduer, døre og ovenlys Forslag 7: Forslag 13: Forslag 15: Kld. vinduer er oplukkelige vinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Massive yderdør mod gade, port og gård er uisoleret. Oplukkelige vinduer mod gade og gård er med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Oplukkelige tagvinduer. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Montering af forsatsruder af 1 lag glas i plastkant på vinduer med 1 lag glas Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på tagvinduer med 1 lag glas. Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant.

7 SIDE 7 AF 11 Gulve og terrændæk Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Kælder Ydervægge består af 72 cm massiv teglvæg. Ventilation Ventilation Forslag 18: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer, ventilationsriste og mekanisk udsugning i wc, tekøkkener og kopirum. Bygningen er delvis utæt, da tætningslister i vinduer og udvendige døre ikke er helt intakte. Udskiftning af manglende eller stive tætningslister mellem ramme og karm i vinduer og udvendige døre. Tætningen sikrer mod utilsigtet luftstrøm (infiltration) gennem fugerne med risiko for opfugtning af vinduer og lysninger. Køling Der er monteret varmepumpe med køl. Anlægget er nyere og med rimelige driftsforhold. Da varmepumpen er eldrevet er denne komfort dyr i drift, så det anbefales kølefunktionen bruges mindst muligt og med omtanke. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med -damp. Anlægget er udført med 2 stk isoleret rørveksler af typerne Ajva om8 fra 2008 og Chr. Olsen fra 1974 og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmt vand Varmt brugsvand produceres i 300 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm skumisolering. I sommerperioden opvarmes den med el, så temperatureren på centralvarmeveksleren kan holdes så lavt som muligt. Dette er gjort for ikke køre med for høj fremløbstemperatur på centralvarmen i sommer perioden. Da der ikke er udført varmtvandspriotering på veksleren. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss Alpha Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Enkelte rør og ventiler er uisoleret i varmecentral

8 SIDE 8 AF 11 Forslag 1: Forslag 4: Forslag 8, 9 og 14: Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Udskiftning af eksisterende ventiler på cirkulationsledningen til 4 circon ventiler. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Fordelingssystem Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør placeret på loft er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør i kontorer m.m. er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. Varmefordelingsrør placeret i kld er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 1550 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss UPE F Forslag 3: Forslag 10, 16 og 17: Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. I fælles områder er der også monteret returventiler på radiatorerne Ud over andet automatik er monteret ur for natsænkning af rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manult ved at lukke ventiler.

9 SIDE 9 AF 11 El Belysning Forslag 2: Forslag 11: Undervisningsministerets belysning i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Kirkeministerets belysning i gangarealer består af armaturer med 1-2 lysrør og 2-3 halogenspot (sammen bygget lysskinne). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Undervisningsministeriet belysning i trappeopgangen består af armaturer med LED-spot. Kirkeministeriet belysning i trappeopgangen består af armaturer med 1-2 lysrør og 2-3 halogenspot (sammen bygget lysskinne) og halogen-spot monteret på vægge. Belysningsanlæggene i kælderlokalerne består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kirkeministeriets belysningsanlæg i dele af kontorlokalerne består af uplight-armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Kirkeministeriets belysningsanlæg i dele af kontorlokalerne består af uplight-armaturer med alm. lysrør og 2-4 spot (sammen bygget lysskinne). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Undervisningsministeriets belysningsanlæg i kontorlokalerne består af uplight-armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Montering af bevægelsesmeldere i mødelokaler Montering af bevægelsesmeldere i kælder og arkivrum

10 SIDE 10 AF 11 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1706 År for væsentlig renovering: 2002 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 5554 m² Opvarmet areal: 5554 m² Anvendelse ifølge BBR: Kontor/Handel/Off. administration Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 45,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 562,00 kr. pr. MWh 2,00 kr. pr. kwh ,40 kr. pr. år

11 SIDE 11 AF 11 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: Moe & Brødsgaard A/S Adresse: Tørringvej Rødovre Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Tøjhusgade 9 Postnr./by: 1214 København K BBR-nr.: 101-588874-001 Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: [KLADDE] [IKKE INDBERETTET] Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Bavnehøjvej 31 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-010347-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Kløvervej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Kløvervej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Kløvervej 2 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002131-002 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Rødovrevej 301 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063307-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Nørre Voldgade 9 Postnr./by: 1358 København K BBR-nr.: 101-411737-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Brendstrupvej 17 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043767-001 Energikonsulent: Bo Wiedemann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Søndergade 5A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-393543-002 Energimærkning nr.: 200045166 Gyldigt 7 år fra: 03-02-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Søndergade 5A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-393543-002 Energimærkning nr.: 200045166 Gyldigt 7 år fra: 03-02-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Søndergade 5A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-393543-002 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562500-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562535-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie SIDE 1 AF 10 Adresse: Englerupvej 72 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005047-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere