Hyldespjældet anno En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035."

Transkript

1 Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012

2 Forord Denne rapport er udarbejdet af DTU BYG, og indgår som en del af Plan C s forsøgsprojekt med klimaskærm. Forsøgsprojektet har til formål at demonstrere innovative løsninger til energirenovering af bygningens klimaskærm. I projektet skal der tænkes på passivsolvarme, dagslys, nye bygningsmaterialer og byggemetoder. En renovering af en klimaskærm kan ikke stå alene, som eneste mål med energirenoveringen. På baggrund heraf er der foretaget en overordnet analyse af hvad der skal til for at realisere den eksisterende bygningsmasses opgradering. Analysen er foretaget på et overordnet niveau og det er derfor nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser når en konkret energirenovering er aktuel. Analysen er begrænset til at tage udgangspunkt i en eksakt bygning i Hyldespjældet, hvilken antages at være retningsvisende for hele bebyggelsen. Analysen er foretaget på baggrund af foreliggende materiale og undersøgelser. I de tilfælde hvor materialet ikke har haft tilstrækkeligt informationsniveau, er der argumenteret for antagelser. I

3 Indholdsfortegnelse FORORD... I 1 INDLEDNING BEHOVSANALYSE AF HYLDESPJÆLDET MED HENBLIK PÅ FUNKTION SAMT ENERGIBESPARELSER GENEREL TILSTAND BYGNINGSKONSTRUKTIONER Fundament/sokkel Terrændæk Facader Tag Vinduer/døre INSTALLATIONER ENERGIRAMMEBEREGNING FOR EKSISTERENDE FORHOLD ANVENDT METODE FOR ENERGIRENOVERING AF HYLDESPJÆLDET ENERGINIVEAU ØKONOMI Energisparepris, CSE Fremtidig fjernvarmepris RENOVERINGSTILTAG TERRÆNDÆK/GULV FACADER FUNDAMENT/SOKKEL TAG VINDUER/DØRE VENTILATION VE KILDER Lavtemperatur fjernvarme Solceller RENOVERINGSKOMBINATIONER MINIMUMSRENOVERING RENOVERING BR10 NIVEAU RENOVERING BR15 NIVEAU RENOVERING BR20 NIVEAU DELKONKLUSION KONKLUSION REFERENCER BILAG... I II

4 1 Indledning Regeringens energiplan for Danmark mod 2050 sætter et mål om, at el og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi i 2035, mens hele energiforsyningen skal være 100 % fossilfri i 2050, se Fig. 1. Dette sætter ikke alene store krav til energiforsyningsnettet, men også til den måde energien bruges på. Fig. 1 Skematisering af regeringens energipolitiske milepæle frem mod 2050 (Regeringen, 2011) For at imødekomme regeringens energiplan med 2050, er det vigtigt at tænke helhedsorienteret og ikke fokusere på enkeltområder hver for sig. Med dette menes at for at sikre at el og varmeforsyningen i 2035 kan dækkes af vedvarende energi, er det nødvendigt at nedbringe energiforbruget til så lavt niveau at det forsynes med vedvarende energikilder på en optimal måde. Bygninger står som bekendt for omkring 40 % af Danmarks samlede energiforbrug og er derfor et vigtigt fokusområde i forhold til effektivisering af energiforbruget. Dertil bør det nævnes at det årlige nybyggeri i gennemsnit er 1 % af den samlede bygningsmasse, hvilket indikerer at renovering af eksisterende bygninger i høj grad har indflydelse på energiforbruget i Igennem de senere år er der i Bygningsreglementet stillet skrappere krav både til nybyg og renovering en skærpelse som fortsætter mod I denne rapport antages det at energiniveauet for bygningsdele, svarende til 2020 niveau, ligeledes er niveauet fremadrettet. Det vil sige, ved at nedbringe bygningers energiforbrug til 2020 niveau, antages det for værende holdbart også mod et fremtidigt energiforsyningsnet baseret på vedvarende energi. Bygninger står ofte 100 år eller mere, mens større renoveringer kun udføres få gange gennem bygningens levetid. Dermed er det med at gribe chancen for energirenovering når den almindelige renovering nærmer sig. Det er med andre ord nødvendigt at tænke mange år frem, når man her og nu står overfor en renovering af den eller de pågældende bygninger. Der er behov for at fokusere på langtidsholdbare, lavenergiløsninger til energirenovering. Der er behov for at udarbejde planer for energirenovering, der kan fremtidssikre bygningsmassen mht. funktion, holdbarhed og fossilfri energiforsyning med en optimal økonomi. 1

5 2 Behovsanalyse af Hyldespjældet med henblik på funktion samt energibesparelser Hyldespjældet er en boligafdeling under Vridsløselille Andelsboligforening, hvor Bo Vest står for udlejningen af lejlighederne, med placering i det nordlige Albertslund. Hyldespjældet er et alment boligselskab. Bebyggelsen, der er tegnet af Arkitekt Ole Asbjørn Birch og landskabsarkitekt Andreas Bruun, er opført i perioden Bebyggelsen der hhv. er opdelt i Stræderne, Længerne, Slipperne og Storetorv, er i betonelementer i røde, brune og blå nuancer. Et særpræg for bebyggelsen er ikke alene samspillet mellem den indfarvede beton og farverne på vinduer og døre, men også udtrykket ved synlige elementsamlinger. I en kombination af at bebyggelsen grundet sin alder må antages at være renoveringsmoden samt at der fra administrationens side foreligger et ønske om en helhedsplan for Hyldespjældet gennem de kommende år, foreligger der forudgående undersøgelser af bebyggelsens samlede tilstand foretaget af Cowi (Hyldenet). I nedenstående behovsanalyse fokuseres der alene på bebyggelsens konkrete konstruktioner med henblik på hvad der er nødvendigt at renovere i de kommende år mod 2035 for samtidigt at tilgodese målet om fossilfri energiforsyning på landsplan. 2.1 Generel tilstand bygningskonstruktioner Fundament/sokkel Fundamenter er cirkulære punktfundamenter med en diameter på 600mm. Mellem punktfundamenterne spænder præfabrikerede fundamentsbjælker (170x680mm) med indstøbt 20mm lodret kuldebrosisolering (Polystyren) fra overkant og ca. 30 cm ned, se Fig. 2. Fundamenterne samt sokler har til dato ikke givet anledning til nogen kendte problematikker, hvorfor det må antages at konstruktionerne er i god stand Terrændæk Terrændækket er opbygget af 90 mm beton, se Fig. 2. Derudover er der tale om trægulv på strøer med 30 mm isolering mellem. Under betonpladen er der 150 mm drænlag som giver en samlet U værdi på 0,34 W/m2K, se Bilag A 1. På nuværende tidspunkt planlægges det at foretage yderligere undersøgelser af terrændæk i Hyldespjældet, da der antages problemer med forhøjet radon i bebyggelsen. På baggrund af denne oplysning antages det at der er et væsentligt potentiale for at foretage større energibesparende foranstaltninger idet et evt. radon i forvejen vil kræve et større indgreb i konstruktionen for at udbedre. Fig. 2 Illustration af hhv. fundament, sokkel samt terrændæk (Byggeindustrien nr.28(7) 2

6 2.1.3 Facader Facaderne er opbygget af beton, 120 mm bærende bagmur, 96 mm isoleret hulrum samt 64 mm udvendig betonelementer, hvilket for centrum af elementerne giver en U værdi på 0,44, se 0. Ved samlinger mellem de enkelte udvendige betonelementer er isoleringen indskrænket til maksimalt 50 mm. Der antages at der for 25% af facadearealet er tale om ribber med halvering af isoleringslaget, hvilket giver en fordobling af U værdi i disse arealer. Den samlede U værdi for facadeelementerne bliver da 0,55 W/m2K. Der sættes tvivlspørgsmål ved om hvorvidt isoleringen ved samlinger/ribber har fundet sted, eller om der er tale om samlinger med ubrudte kuldebroer af beton. Dette tvivlspørgsmål rejses i forbindelse med temperaturmålinger der viser markant koldere temperaturer i randzonerne end andre steder på elementet. Dette berøres dog ikke yderligere i denne analyse. Ved visuel gennemgang af byggeriet fremstår betonen i sig selv ikke som ødelagt, men dog med revner hist og her Fig. 3 Illustration af facadeelementernes opbygning hvilket gør elementerne mere overfølsomme for fugtpåvirkning, hvilket med tiden kunne betyde nedbrydning af elementerne. Fra beboernes side af, er der gjort opmærksom på at der forekommer træk og kuldenedfaldsgener, hvilket evt. kunne have noget med facadernes isoleringsstandard at gøre samt dårlige elementsamlinger. Alt i alt vurderes det, at der i facaderne foreligger et stort renoveringspotentiale i forhold til energibesparelser og ikke mindst bedre komfort for beboerne Tag I Hyldespjældet er samtlige bygninger konstrueret med flade tage som jf. Fig. 4 er opbygget af massivt betondæk (215 mm), 100 mm trykfast isolering og tagpap, hvilket giver en U værdi på 0,35, se 0. Grundet tagenes lave isoleringsstandard foregår der her en stor og unødig varmetransmission fra huset. Til trods for at det i tidligere undersøgelser er blevet vurderet at vandindholdet i tagene mere eller mindre er negligerbare er der i enkelte boliger, bl.a. på Suderlængen 4, observeret vandindtrængning gennem loftet. Årsagen til dette er stadig under undersøgelse, men det Fig. 4 Illustration af tagopbygning 3

7 kunne tænkes at utætheden skyldtes manglende fald på taget, idet der efter regnvejr, er observeret store vandansamlinger på taget. Det vurderes at der i tagkonstruktionen foreligger stort renoveringspotentiale mht. energibesparelser i forhold til den ringe isoleringsstandard mv. Samtidigt ses der et behov for at etablere det rette fald på tagfladerne således at regnvand ledes bort og ikke belaster konstruktionen unødigt Vinduer/døre Hyldespjældet er opført med små vinduesarealer på kun 14 % af gulvarealet. Bebyggelsens vinduer er inddelt i 6 forskellige typer/størrelser, hvor det mindste er 50x50 cm og det største er 120x140 cm. Nogle vinduer i bebyggelsen er udstyret med udvendige manuelle skodder af træ som kræver en del vedligeholdelse hvis funktionen skal opretholdes. Ud fra foreliggende materiale kan det ses at vinduer og døre blev renoveret tilbage i år Ved denne renovering var der ikke tale om en decideret udskiftning af vinduerne, men mere en gennemgang af de eksisterende vinduer med fokus på eftersyn og justering for funktion, tilpasning, udskiftning af bundglaslister samt tilpasning af øvrige glaslister og afdækning af bundkarm. På store Torv blev 86 vinduer udskiftet til nye. For dørene gælder det ligeledes at der var tale om en gennemgang og ikke en udskiftning. Det vurderes at det vil være givende, ikke alene på energifronten men også komfortmæssigt, at udskifte samtlige døre og vinduer i bebyggelsen. Ved udskiftning af døre og vinduer forelægger der mulighed for etablering af større vindueshuller, hvilket umiddelbart vil være at foretrække ift. lysindfald og udsyn. 2.2 Installationer Hyldespjældet er meget traditionelt opbygget når det når til installationerne for bygninger af samme alder. Husene er forsynet med naturlig ventilation via aftrækningskanaler samt åbne døre og vinduer. Opvarmning sker via fjernvarme som både forsyner de enkelte boligers radiatoranlæg samt vandvarmer. Ved Hyldespjældets etablering blev der fremsat krav om udskiftelige vandrør, fremfor traditionelle indstøbte vandrør som generelt er kostbare at reparere i tilfælde af lækage. Løsningen blev fabriksindstøbte PVC rør i elementerne. På byggepladsen blev der trukket PEX rør gennem PVCrørene efter samme princip som elektrikerledninger. På denne måde vil det til en hver tid være muligt at udskifte vandrørene uden større indgreb i elementerne, se Fig. 5. Der kendes umiddelbart ikke til noget større problemer med de eksisterende installationer Fig. 5 Illustration af føring af vandrør i elementer (byggeindustrien nr. 28(7) 4

8 3 Energirammeberegning for eksisterende forhold Ud fra informationer vedr. Hyldespjældet er der foretaget en energiberegning i Be10 ((SBi)). Beregningen er foretaget for Suderlængen 4 (en del af et flerfamilieshus), baseret på bygningsdata beskrevet i Afsnit , og summeret i Tabel 1. Tabel 1 Data for energiberegning af Suderlængen 4 i Hyldespjældet, for eksisterende forhold. Bygningsdel U værdi [W/m2K] Areal [m2] 1 Terrændæk 0, Facade 0, ,5 Tag 0, Vinduer + havedøre (7+3 stk.) 2, Hoveddør (1 stk.) 1,5 2 Linjetab Ψ værdi [W/mK] Længde [m] 1 Vinduer /døre 0, ,4 Fundament 0, ,9 Endvidere er der i BE10 forudsat følgende parametre, jf. Energikonsulenternes håndbog, (Sekretariat for energieffektive bygninger, 2012): Skyggeforholdene for vinduerne er sat til 0 o for udhænget, 10 % for vinduesåbningen, 20 o for horisonten på nær mod vest hvor den er sat til 60 o grundet at bygningen overfor er højere. For alle vinduerne er skyggeforholdet mod højre og venstre sat til mellem 10 o 60 o, dog 15 for den nordvendte facade. Naturlig ventilation med en luftstrøm på 0,3 l/m 2 s om vinteren og 1,2 l/m 2 s om sommeren. Luftskiftet om vinteren et sat svarede til minimumskravet om et luftskifte på 0,5h 1. Internt varmetilskud er sat til 1,5 W/m 2 for personer og 3,5 W/m 2 for apparater. Radiatoranlægget er 2 strengsanlæg med en fremløbstemperatur på 70 o C og en tilbageløbstemperatur på 40 o C. Beregningen giver et samlet energibehov på 202,7 kwh/m 2 pr. år, se Fig. 6, hvor af 198,1 kwh/m 2 år anvendes til varme. 1 Er beregnet ud fra foreliggende tegningsmateriale 2 Se Bilag A 1 3 U værdien er i forhold til beregningerne i Bilag A korrigeret for ribber. Beregningen i Bilag A gælder alene for centrum af elementet. 4 Se Bilag A 3 5 Er angivet på baggrund af tabelopslag for 2 & 3 fags vinduer med gående ramme (2 lags termorude med kold kant) i Energikonsulenternes håndbog (Sekretariat for energieffektive bygninger, 2012) 6 Ψ værdien er bestemt ud fra DS 418 tabel a (Dansk Standard, 2011) 7 Ψ værdien er bestemt ud fra DS 418 tabel c (Dansk Standard, 2011) 5

9 Fig. 6 Energibehov for Suderlængen 4 eksisterende forhold Det totale energibehov ændres iht. Fig. 6 for hhv. 2010, 2015 og 2020, hvilket skyldes at de primære energifaktorer forventes at ændres i de kommende år for både elektricitet og fjernvarme, se til Tabel 2. Tabel 2 Nuværende og fremtidige energifaktorer, jf. afsnit i Bygningsreglementet (ministeriet), stk. 10 og 11 El Fjernvarme , ,5 0, ,8 0,6 Det beregnede varmeforbrug er noget højere end det oplyste fjernvarmeforbrug for 2011 på i alt kwh ( 133 kwh/m2). Årsagen til denne forskel kan skyldes flere forskellige faktorer. Den mest oplagte faktor er ventilationen, da det ikke kan kontrolleres hvorvidt beboerne har udluftet svarende til minimumskravet om vinteren. Dernæst kan der rejses spørgsmål om hvorvidt beboerne har været i stand til at opretholde en inde temperatur på 20 o C, som forudsættes i beregningerne. Endvidere kunne alternativ opvarmning via el have været i brug, da det vides at beboerne tidligere har klaget over trækgener og 6

10 problemer med at opretholde en konstant komfortabel temperatur. I Tabel 3 ses hvilken indflydelse de forskellige faktorer har på det beregnede energibehov. Tabel 3 Ændring Samlet energibehov [kwh/m 2 år] Indetemperaturen ændres fra 20 o C 18 o C 173,2 Den naturlige ventilation ændres fra 0,3 l/s m 2 til 179,2 0,1 l/s m 2 om vinteren Indetemperatur ændres til 18 o C samt ventilationen 153,0 ændres fra 0,3 0,1 l/s m 2 om vinteren Jf. resultaterne i Tabel 3 underbygger teorien om at beboerne har svært ved at opretholde en gennemsnitlig temperatur på 20 o C, hvilket yderligere resulterer i at bygningen ikke ventileres tilstrækkeligt om vinteren, idet beboerne ikke ønsker at lukke mere kulde ind. I den videre analyse anvendes det teoretisk beregnede energibehov, da dette afspejler energibehovet ved optimal brug af bygningen. 7

11 4 Anvendt metode for energirenovering af Hyldespjældet En optimal renovering af såvel Hyldespjældet som en hver anden ejendom, opnås ved korrekt vægtning mellem energiniveau og økonomi. Der er således ikke en endelig rettesnor for hvordan renoveringen bør foretages eller hvilke bygningsdele der bør renoveres til et eksakt niveau. Det er i hvert tilfælde en vurdering mellem energibesparelse og økonomi. 4.1 Energiniveau For at Hyldespjældet som helhed skal være med til at imødekomme regeringens energiplan mod 2035 er der ingen tvivl om at bebyggelsen bør gennemgå en større energirenovering. Ønsket om at beboerne i stor udstrækning skal kunne blive boende i deres lejligheder under renoveringsprocessen, sætter store udfordringer til såvel planlægningen som udførelsen. For at opnå en fremtidssikret renovering af Hyldespjældet, således at bebyggelsen kan indgå i en samlet plan om fossilfrit forsynet byggeri, antages det som udgangspunkt at varmebehovet bør reduceres svarende til bygningsklasse En analyse af økonomisk investering vs. energibesparelse kan dog vise at det er mere fornuftigt kun at isolere svarende til bygningsklasse 2015 niveau, eller lign. Det er dermed vigtigt i hvert tilfælde at opstille marginalprisen for renoveringen vs. den opnåede energibesparelse for at sikre den mest effektive renovering i forhold til fremtidige energipriser. Fremtidige energipriser findes der ikke et endegyldigt niveau for endnu, hvorfor der i denne udredning tages udgangspunkt i scenarier svarende til nuværende energipris, en fordobling og en tredobling af energiprisen. Det er alment kendt at fremtidig fossilfri energi ikke bliver billegere end nuværende energi, hvilket stiller endnu større krav til at anvende energien effektivt og der hvor behovet er nødvendigt. Som overblik over den nødvendige reduktion af energibehov på komponentniveau, er der i Tabel 4 opstillet antagne minimumskrav for fremtiden, ud fra antagelsen om at når energirammen reduceres med 25 % løbende reference afspejles dette ligeledes i isoleringsstandarden for den enkelte komponent. Tabel 4 Forudsatte ønskede U værdier og linjetab, ud fra Bygningsreglementet 2010 (ministeriet) kapitel 7.4.2, stk. 2. Bygningsdel U-værdi/linjetab ved renovering 2010-niveau U-værdi/linjetab ved renovering 2015-niveau U-værdi/linjetab ved renovering 2020-niveau Fundament, linjetab[w/mk] 0,12 0,09 0,07 Terrændæk, U-værdi [W/m2K] 0,12 0,09 0,07 Ydervægge, U-værdi [W/m2K] 0,20 0,15 0,11 Tagkonstruktion, U-værdi [W/m2K] 0,15 0,11 0,08 Ovenstående U værdier og linjetab er ikke endegyldige og skal derfor forstås som retningsgivende i den videre analyse, hvor økonomien især vil have indflydelse på valget af renoveringsløsninger. 4.2 Økonomi Grundet Hyldespjældets generelle tilstand, vurderes det at en almen renovering er uundgåelig i de kommende år, hvorfor der økonomisk skelnes mellem minimumsløsning og videregående energibesparende tiltag. Det betyder at udgiften til det energibesparende tiltag således regnes som merudgiften ift. minimumsløsningen. Dette skyldes at minimumsløsningen defineres som det tiltag der er uundgåeligt for at bebyggelsen opretholder sin standard og funktion. 8

12 Samtlige økonomiske betragtninger er som udgangspunkt baseret på data fra V&S. I de tilfælde hvor der er tale om ikke traditionelle løsninger, anvendes økonomisk input fra relevante kilder. For renoveringsløsninger oplyses flg. data, for anvendelse i videre analyse: Etableringsomkostning, kr. Levetid, år (er kun angivet i Bilag vedr. økonomiske beregninger for samtlige enkelttiltag (Bilag A)) Energisparepris, CSE For vurdering af hvor langt man skal gå med renovering af den enkelte bygningsdel anvendes CSE (Cost of Saved Energy), som generelt betegner hvor meget det koster at spare 1 kwh. CSE er defineret ud fra: Hvor,,,, å 1 1 I tiltag = Investeringsomkostninger [kr.] a(n,r) = annuitetsfaktor E årlig = den årlige energibesparelse [kwh/år] n = økonomisk levetid [år] 8 n t = teknisk levetid [år] r = rente [ ] 9 I CSE beregningen er investeringen, som tidligere nævnt, den merinvestering det kræver at udføre et energibesparende tiltag ift. almen renovering/minimumsløsning. Ved beregning af CSE benyttes fast reference, hvilket betyder at der ikke analyseres marginalt, men derimod direkte fra minimumsløsningen til det ønskede niveau. Minimumsløsningen er for hver bygningsdel angivet under Afsnit 5. En middel CSE er direkte sammenlignelig med energipriser, hvilket gør den effektiv i vurderingen af om hvorvidt et tiltag er mere attraktiv end et andet, se Tabel 5, hvor man ofte vil opstille scenarier med forskellige forventede fremtidige energipriser. Tabel 5 Oversigt over forståelelse af CSE vs. energipris CSE>energipris CSE=energipris CSE<energipris Det er ikke fornuftigt at udføre renoveringstiltaget Det er fornuftigt at udføre renoveringstiltaget, da det koster lige så meget at renovere som at bruge den nuværende mængde energi. Dog vil man ved renovering opnå bedre komfort, levetid mv. Det er meget fornuftigt at udføre renoveringstiltaget idet der spares penge i forhold til energiprisen 8 Den økonomiske levetid fastsættes til 30 år, hvilket svarer til den maksimale løbetid for et traditionelt boliglån. 9 Forrentningen sættes til 2,5 % 9

13 4.2.2 Fremtidig fjernvarmepris Den fremtidige fjernvarmepris leveret fra vedvarende energikilder kan ingen forudsige med sikkerhed, men det antages for værende realistisk at opstille scenarier svarende til nuværende energipris, en fordobling samt en tredobling, hvilket svarer til priserne angivet i Tabel 6. Tabel 6 Forudsatte scenarier for fremtidige energipriser Nuværende fjernvarmepris Fordobling af FV pris Tredobling af FV pris (2012) 0,8 kr./kwh 1,6 kr./kwh 2,4 kr./kwh 10

14 5 Renoveringstiltag For hver bygningsdel behandles to til flere renoveringsløsninger der forudsættes at imødekomme fremtidige energikrav, defineret i foregående afsnit. Renoveringsløsningerne dokumenteres i form af energibesparelse og CSE samt en vurdering af forventet holdbarhed. 5.1 Terrændæk/gulv Mistanke om øget radonkoncentration forskellige steder i beboelsen, rejser spørgsmål om hvorvidt et større renoveringsarbejde er nødvendigt for at sikre bygningerne og ikke mindst indeklimaet. Dette betyder at det kunne være realistisk at tænke terrændækkene forfra, således at der både tages højde for varmestrøm og radonsikring. Løsningerne vil dermed inkludere en opgravning af eksisterende terrændæk, hvilket giver mulighed for korrekt radonsikring samt stor isoleringsmængde. Det er naturligvis også muligt at gå mindre drastisk til værks, således at der ved en almen udskiftning af gulvbrædder og evt. varmerør i konstruktionen, efterisoleres mellem strøerne i den eksisterende konstruktion, således at udgiften bliver betydelig mindre. I alle tilfælde bør renovering af terrændæk/gulv foregå i forbindelse med udskiftning af gulvbrædder grundet slidtage. Tabel 7 Energiberegninger for renoveringsløsninger til terrændækket Minimumsrenovering udskiftning af gulvbrædder på grund af slidtage. Efterisolering mellem strøer i eks. Konstruktion (λ=0,034) Efterisolering mellem strøer i eks. Konstruktion (λ=0,022) Etablering af nyt terrændæk 150 mm isolering under beton Etablering af nyt terrændæk 250 mm isolering under beton Etablering af nyt terrændæk 350 mm isolering under beton U værdi (Bilag B 1 Bilag B 5) Energibesparelse Investering/ merpris CSE [W/m 2 K] [kwh/m 2 år] [kr.] [Kr./kWh] ,25 5, ,61 0,21 7, ,47 0,12 13, ,28 0,09 14, ,30 0,07 16, ,36 Sammenholdes energisparepriserne i Tabel 7 med de forudsatte fremtidige energipriser (Tabel 6), er det tydeligt at en efterisolering af den eksisterende konstruktion til en hver tid bør realiseres. Ophugning og etablering af nyt terrændæk bør kun overvejes hvis der forventes en fordobling af energiprisen eller mere hertil kommer dog også udgiften til genhusning mens byggearbejdet står på mv., hvilket vil forhøje CSE. Generelt er etablering af nyt terrændæk et omfattende og meget dyrt arbejde hvorfor det vurderes at kun en efterisolering i eksisterende konstruktion kan komme på tale. 10 Er beregnet ud fra en betragtning om at isolering kl.22 fra f.eks. Kingspan er 10 % dyrere end traditionel isolering. 11

15 5.2 Facader Facadens nuværende udformning ligger op til udvendig efterisolering. Grundet facadens sammensætning af for og bagplade, antages det byggeteknisk at bagmuren er bærende, hvorved en fjernelse af yderste betonplade er mulig. Ved at fjerne de yderste 64 mm beton, gives ekstra plads til isolering, samtidigt med at det yderste lag eksisterende beton ikke vil have nogen funktionalitet efter en renovering idet der skabes en ny regnskærm. Fjernelse af betonplade kan være en dyr arbejdsopgave som kan vise sig ikke at kunne betale sig i det samlede regnskab vs. den opnåede energibesparelse. Langt de fleste steder i Hyldespjældet er der intet problem i at anvende traditionelt isoleringsmateriale hvor det vides at levetiden er lang. Dog kan der opstå problemer i de smalle stræder, an på den endelige isoleringstykkelse, og alternative isoleringsmaterialer, såsom vakuumisolering kan være en mulighed at overveje. Vakuumisolering har som udgangspunkt en langt bedre isoleringsevne end traditionelle materialer. Til gengæld har vakuumisoleringen den ulempe at den kan punktere og at materialet over tid mister sin isoleringsevne som konsekvens af sivende gas, hvilket taler imod konceptet om langtidsholdbare højeffektive løsninger. Ifølge producenter er isoleringsevnen for et ødelagt vakuumpanel stadig bedre end traditionel isoleringen. Vakuumisolering skal bestilles efter præcise mål til hver enkelt renoveringsopgave, da det til forskel fra traditionelle isoleringsmaterialer ikke kan tilpasses på pladsen. Ønsker man at undgå brug af vakuum isolering, som også er en dyr løsning, kunne det være endnu et incitament for at fjerne den yderste betonplade, hvilket i sammenhold med et højeffektivt isoleringsmateriale, såsom Kingspan, kunne være med til at minimere facadetykkelsen unødigt. Der tages udgangspunk i flg. 3 renoveringsløsninger: Udvendig efterisolering med traditionelt isoleringsmateriale med og uden fjernelse af yderste betonplade. Udvendig efterisolering med højeffektivt isoleringsmateriale med fjernelse af yderste betonplade. Udvendig efterisolering med alternativt isoleringsmateriale, f.eks. vakuum isolering, både med og uden fjernelse af yderste betonplade Tabel 8 Energiberegninger for renoveringsløsninger til facaderne Samlet vægtykkelse U værdi (Bilag B 6 Bilag B 21) Hyldespjældets facader er fra en tid hvor erfaringen viser at betonen over tid nedbrydes, hvilket stemmer overens med de Betonundersøgelser foretaget af Cowi, se (Hyldenet), som viser at der på nogle beton elementer i Hyldespjældet er fundet væsentlige skader primært i bunden af betonelementer samt ved hjørnesamlinger. På baggrund heraf vurderes det at der bør foretages en minimumsrenovering af facaderne for at sikre den nuværende beton mod yderligere nedbrydelse. Dette kunne evt. bestå af en netpuds renovering. Energibesparelse Investering/ merpris [m] [W/m2K] [kwh/m 2 år] 11 [kr.] [Kr./kWh] Minimumsrenovering netpudsrenovering 0,300 0, Udvendig efterisolering med 100 0,400 0,19 29, ,18 mm facadebatts + puds Udvendig efterisolering med 150 0,450 0, , ,21 CSE 11 Enheden refererer til m2 opvarmet etageareal 12

16 mm facadebatts + puds Udvendig efterisolering med 250 mm facadebatts + puds Udvendig efterisolering med 400 mm facadebatts + puds Fjernelse af forreste betonplade. Isolering med 200 mm facadebatts kl.37 + puds Fjernelse af forreste betonplade. Isolering med 250 mm facadebatts kl.37 + puds Fjernelse af forreste betonplade. Isolering med 350 mm facadebatts kl.37 + puds Fjernelse af forreste betonplade. Isolering med 450 mm facadebatts kl.37 + puds Fjernelse af forreste betonplade. Isolering med 250 mm facadebatts kl.22 + puds Fjernelse af forreste betonplade. Isolering med 350 mm facadebatts kl.22 + puds Udvendig efterisolering med 25 mm blød isolering + 50 mm VIP monteret på stedet Udvendig efterisolering med 25 mm blød isolering + 75 mm VIP monteret på stedet Udvendig efterisolering med sandwichelement 25 mm vakuum isolering Udvendig efterisolering med sandwichelement 50 mm vakuum isolering Udvendig efterisolering med sandwichelement 75 mm vakuum isolering 0,550 0, , ,29 0,700 0, , ,40 0,340 0,18 30, ,03 0,390 0,14 34, ,96 0,490 0,10 39, ,96 0,590 0,08 41, ,00 0,395 0,08 41, ,84 0,495 0,06 43, ,90 0, , , ,97 0, , , ,34 0,362 0, , ,50 0,387 0, , ,37 0,412 0, , ,62 De angivne renoveringsløsninger giver en færdig facadetykkelse på cm ved traditionel udvendig efterisolering cm ved fjernelse af betonplade + efterisolering an på valg af isoleringstype cm ved efterisolering med VIP sandwich element. Og endelig 39,5 49,5 cm ved fjernelse af betonplade + efterisolering med isoleringsmateriale kl U værdien er her korrigeret for ribber i forhold til beregningen i bilag som kun er gældende for centrum af bygningskomponenten 13 Hertil skal tillægges tykkelsen for valg af ventileret regnskærm. Da den ikke har indflydelse på varmetransmissionen er der ikke foretaget valg om regnskærm. 13

17 Der er delte meninger om hvorvidt den færdige facadetykkelse er den vigtigste faktor ved udvælgelse af specifik renoveringsløsning. I den enkelte situation må fordele og ulemper omkring vægtykkelser vægtes i forhold til den opnåede energibesparelse og ikke mindst levetid. Ved bygninger som er beregnet til at stå mange år ud i fremtiden, anbefales det at vægte en lang holdbarhed tungere end tynde vægtykkelser. 5.3 Fundament/sokkel Renovering af soklen afhænger i stor grad af den valgte renoveringsløsning for facaderne. Det logisk at lade facadeisoleringen fortsætte ned langs soklen (fundamentsbjælken) således at kuldebroer ved samlingen mellem facade og sokkel elimineres. Der arbejdes således med tre forskellige renoveringsløsninger for fundament/sokkel i overensstemmelse med løsningerne beskrevet i Afsnit 5.2. For at fortsætte facadeisoleringen ned forbi soklen og ned langs fundamenterne, betyder det en sokkelisolering på mm an på valget af facadeløsning. Tabel 9 Energiberegninger for renoveringsløsninger til fundamentsbjælke Ψ værdi Energibesparelse Investering/ CSE merpris [W/m2K] [kwh/m 2 år] [kr.] [Kr./kWh] Minimumsrenovering udvendig 0,35 23, efterisolering med 100 mm terrænbatts 110 mm terrænbatts kl.37 0,34 0, , mm terrænbatts kl.37 0,30 2, , mm terrænbatts kl.37 0,28 3, , mm terrænbatts kl.37 0,26 4, , mm terrænbatts kl.37 0,26 4, , mm terrænbatts kl.37 0,20 7, , mm isolering kl.22 0,34 0, , mm isolering kl.22 0,28 3, ,29 75 mm VIP 0,34 0, , mm VIP 0,34 0, , mm VIP 0,30 2, , Tag Hyldespjældets karakteristiske flade tag skal ved en gennemgribende renovering bevare sit udtryk. Taget er i kraft af sit minimale fald en bygningsdel med høj risiko for skader grundet vandpåvirkning. Denne betragtning er vigtig i valget at løsning, når der fokuseret på forlænget holdbarhed. Vedligeholdelsesniveauet bør samtidigt udgøre et absolut minimum i fremtiden. For at nå en energieffektiv løsning kan der være tale om flg. to renoveringsløsninger: Traditionel udvendig efterisolering af flade varme tage Efterisolering af flade varme tage med indbygget udtørringsmulighed der forlænger holdbarheden Ved en traditionel udvendig efterisolering af de flade tage bør der sikres at den traditionelle isolering ikke er våd, for at undgå vandindtrængning i den nye isolering når den nye tagdækning fæstnes i den gamle. I 14

18 henhold til TOR32 (Bunch Nielsen, et al., Maj 2012) kan et vandindhold i det gamle tag accepteres op til 1 2 liter/m2 tagkonstruktion, dog maks. 0,5% volumen, ellers bør også den eksisterende isolering skiftes. Konceptet vedr. opbygning af et fladt tag med udtørringsmulighed, stammer fra PhD projekt (Rudbeck, 1999). Idéen er at opbygge en tagkonstruktion, hvor der i bunden af isoleringen løber små luftkanaler tilkoblet en manifold, se Fig. 7. Fig. 7 Illustration af luftkanaler i bunden af tagkonstruktion med udtørringsmulighed, (Rudbeck, 1999) Herfra er det så muligt at tilkoble ventilatorer der presser luft igennem kanalerne således at fugtig isolering udtørres og derved genopretter sin oprindelige isoleringsevne. På den måde forlænges tagets holdbarhed idet, det ved en lækage i tagpappen ikke er nødvendigt at udskifte dele af en opfugtet isolering. Ved at installere et detekteringssystem i toppen af konstruktionen er det muligt, vha. modstandsmåling at identificere og lokalisere en evt. lækage. Dette sikre at lækager opdages tidligt og kan lukkes, hvorefter udtørringsprocessen startes. Tabel 10 Energiberegninger for renoveringsløsninger til taget Minimumsløsning opretning af taget (50 mm isolering + ny tagpap Traditionel udvendig efterisolering med kileskåret isolering (150 mm) Traditionel udvendig efterisolering med kileskåret isolering (210 mm) Traditionel udvendig efterisolering med kileskåret isolering (320 mm) Ny tagopbygning med udluftningsmulighed (275 mm isolering, λ=0,034) Ny tagopbygning med udluftningsmulighed (375 mm isolering, λ=0,034) Ny tagopbygning med udluftningsmulighed (475 mm isolering, λ=0,034) U værdi (Bilag B 22 Bilag B 31 Energibesparelse Investering/ merpris CSE [W/m2K] [kwh/m 2 år] [kr.] [Kr./kWh] 0, ,14 9, ,34 0,11 12, ,42 0,08 15, ,58 0,14 9, , ,10 13, , ,08 15, , Bemærk at levetiden forlænges ved denne løsning grundet udtørringsmuligheden, se Bilag CBilag A. 15

19 Ny tagopbygning med udluftningsmulighed (250 mm isolering, λ=0,022) Ny tagopbygning med udluftningsmulighed (300 mm isolering, λ=0,022) Ny tagopbygning med udluftningsmulighed (350 mm isolering, λ=0,022) 0,10 13, , ,08 15, , ,07 16, , Vinduer/døre For et udsnit af Hyldespjældet har en arbejdsgruppe udarbejdet en solarmapping, hvilket tydeligt viser hvilke flader på de forskellige bygninger i Hyldespjældet der forekommer størst solpotentiale. Generelt kan det siges at de flade tagflader er et oplagt sted for implementering af mere dagslys i et etagers bygningerne. Derudover er det forskelligt fra bygning til bygning hvor det største solpotentiale optræder, idet der mange steder skal tages højde for indbyrdes skyggeforhold. Det ses på nogle bygninger at vinduesbånd langs loftet vil være relevant dette alene for at indføre dagslys i rummene, mens de større vinduer så skal sørge for tilfredsstillende udsyn. På nuværende tidspunkt udgør vinduesarealet 14% af det opvarmede etageareal, hvilket ligger op til muligheden at øge vinduesarealet. Der analyseres på økonomi for følgende vindues og dørløsninger: Kompositvinduer med 3 lags energiruder i eksisterende vindueshuller med argon Kompositvinduer med 3 lags energiruder som vinduesbånd med argon Kompositvinduer med 3 lags energiruder i 20% større vindueshuller Facadedør med og uden glas Terrassedør med glas Ovenlyskupler Tabel 11 Energiberegninger for renoveringsløsninger til vinduer og døre Minimumsløsning nyt 2lags energivindue Kompositvinduer og terrassedøre med 3 lags energirude + hoveddør uden glas Kompositvinduer og døre med 3 lags energirude Kompositvinduer og døre 3 lags energiruder i 20 % større vindueshuller U værdi g Glasandel, Energibesparelse Investering/ CSE værdi Ff merpris [W/m2K] [ ] [ ] [kwh/m 2 år] [kr.] [Kr./kWh] 1,03 0,60 0,64 22, ,8 0,5 0,86 4, ,20 0,8 0,5 0,86 5, ,31 0,8 0,5 0,86 5, ,81 Kompositvinduer med 3 0,8 0,5 0,86 1, ,10 15 Da der er tale om etablering af nyt vindue, er hele investeringen anvendt som merpris. 16

20 lagsenergirude (vinduesbånd 0,6x3,08 sydvendt) Ovenlyskuppel 0,72 0,50 0,7 1, , Ventilation Ventilation er ikke til at komme uden om for at sikre en acceptabel komfort, samt den rette ventilation. En energirenovering af bebyggelsen vil i høj grad bidrage til tættere bygninger, hvilket stiller større krav til ventilationen. Mekanisk ventilation er den eneste fornuftige løsning for at fremtidssikre et godt og sundt indeklima. Da der allerede i dag kendes til problemer med skimmelsvampe anses ventilationsløsningen ikke som værende et energibesparende tiltag, men derimod et tiltag der er nødvendigt for at sikre huset en acceptabel sundhed. Mekanisk ventilation kan udføres på flere forskellige måder, hvilke hver for sig er mere eller mindre fordelagtige. Ved en totalrenovering af et etagers husene, hvor der i forvejen røres ved tagkonstruktionen vil det være fordelagtig at kombinere renoveringen med et mekanisk ventilationsanlæg, hvor slangerne føres i taget, på den varme side af isoleringen. For at lette fremtidige eftersyn af ventilationsanlægget bør unitten placeres et let tilkommeligt frostfrit sted. Unitten kunne med fordel placeres under loftet i huset, evt. i et skab eller lign. så den i det daglige ikke er til gene for beboerne. Optimalt ville det naturligvis være at have et teknikrum, men grundet bebyggelsens begrænsede udnyttede kvadratmetre, anses det ikke for værende realistisk at etablere i de enkelte bygninger. Fra unitten skal der føres slanger op over betondækket og hen til de ønskede indblæsningssteder i hvert rum. Det er vigtigt at sikre den rette placeringen af slangerne, således at ventilationsfunktionen ikke kommer til at være til gene for andre funktioner i tagkonstruktionen. Alternativt kunne man installere en unit i et evt. vindfang under konceptet blæs ind, sug ud. På den måde vil der ikke være mekanisk ventilation i hvert enkelt rum, men derimod kun en centralt placeret ventilation i hvert hus. Denne løsning forestår muligvis som simpel, men der er flere vigtige faktorer der bør overvejes. For eksempel har det stor betydning for ventileringen af huset, om døren til entréen ofte er lukket, eller om det er muligt for luften at cirkulere rundt i rummene. Derudover skal det overvejes om man ved denne metode opnår et tilfredsstillende luftskifte i hele bygningen eller om det i sidste ende kun ender med effektiv ventilering af entréen, hvilket ikke er optimalt. Løsningen anvendes ikke videre. Tabel 12 Energiberegninger for renoveringsløsninger vedr. ventilation Mekanisk ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding Investering Energibesparelse [kr.] [kwh/m2år] ,3 5.7 VE kilder Vedvarende energikilder er uden tvivl en del af en fremtidssikret renovering, men der er stor forskel i effektivitet og fornuft i de forskellige muligheder. VE kilder er mere end bare solceller og solvarme som mange fejlagtigt tror VE kilder kan også være lavtemperatur fjernvarme som produceres af affaldsbrænding. 17

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 13 Rosenhaven, Hånbækvej og Carl Nielsens Vej, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling FORORD Der findes nogle projekter, som man kan komme i godt humør af. Projekterne fra Dybvad og Jerup hører absolut til den

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen.

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Jacob Franch Christensen Januar 2010 Titel: Forfatter: Kursus: Point: Forsidebillede: Uddannelsessted: Vejledere: Kommunale

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere