Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet."

Transkript

1 Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual Sikker mail:

2 Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Indhold 1. Målgruppe 2. Formål og indledning 3. Lovgrundlag for magtanvendelse 4. Definitioner af centrale begreber i vejledningen 5. Personkreds 6. Snitflader til anden lovgivning 7. Grundlæggende principper 8. Omsorg og omsorgsforpligtelsen 9. Pædagogik og pædagogiske principper 10. Aflåsning af afdelingen 11. Typer af magtanvendelser 12. Registrering og indberetning 13. Bekendtgørelse af magtanvendelseslovgivningen 14. Klager 15. Opfølgning 16. Årsberetning 17. Personale I Tilsynsenheden 18. Links 1. Målgruppe SEL punkt. 1 og 6) Tilbud i Herning kommune omfattet af Serviceloven 66 stk. 5 opholdssteder for børn og unge, jf. 142, stk. 7 og 66 stk. 6 døgninstitutioner jf. 67. Særligt for Opholdssteder se vejl. SEL punkt 47 Særligt for Døgninstitutioner for Børn og unge se Vejl. SEL punkt Formål og indledning Formålet med manualen er, at personalet på tilbuddene kan orientere sig om hvilke typer magtanvendelse der må anvendes, og hvilke vilkår der er knyttet til de enkelte typer af magtanvendelse. Under punkterne er der henvisninger således, at manualen kan bruges som en guidning til nærmere information. Henvisningerne er ikke udtømmende, men er en hjælp til læserne hvor der kan findes mere. 3. Lovgrundlag for magtanvendelse Serviceloven nr. 81 af 04/02/2001 Kap. 24 Lovændring nr.153 af 26/02/2011 Bekendtgørelse nr.1093 af 21/09/2010 (BEK.1093) Bekendtgørelse nr.154 af 26/02/2011 (BEK. 154) Vejledning af 25/02/2011 til Serviceloven (Vejl. SEL) Vejledning nr. 42 af 26/05/2011 (Vejl. nr.42) Forkortelserne i parenteserne benyttes ved henvisninger. Juni

3 4. Definitioner af centrale begreber i vejledningen SEL punkt. 25) Absolut påkrævet; betyder at barnet/den unge skal være insisterende og vedholdende i sin udtryksform. Alle andre og mindre indgribende metoder og midler vurderes at være nytteløse, ligesom vedkommende ikke må udvise tegn på at ville ændre adfærd. 5. Personkreds SEL punkt. 1, 16, 17, 46) Magtanvendelsesbekendtgørelsens regler om indgreb omfatter alene børn/unge, som har ophold på døgninstitutioner. Reglerne er knyttet til tilbuddet som organisation/pædagogisk enhed. Unge over 18 år, der er anbragte på et opholdssted eller en døgninstitution er ikke omfattet af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Her gælder alene reglerne om nødværge og nødret. 6. Snitflader til anden lovgivning SEL punkt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15) De retlige grænser for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, findes i Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Børnekonventionen og Handicapkonventionen. Herudover er der snitflader til andre lovgivninger, såsom sundhedsloven, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, folkeskoleloven, straffeloven, retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og udlændingeloven. 7. Grundlæggende principper SEL punkt. 4 og 5) Magtanvendelse over for børn og unge: Mindsteindgrebsprincippet: Den mindst indgribende løsning skal altid have første prioritet. Indgrebet må kun ske undtagelsesvist og skal begrænses til det absolut nødvendige Proportionalitetsprincippet: Der skal være proportionalitet mellem indgreb og formål Socialpædagogisk bistand og omsorg går altid forud for magtanvendelse Individualitetsprincippet: Indgreb i den personlige frihed skal tilpasses den enkeltes situation og behov, ligesom den enkeltes behov ikke kan begrunde uforholdsmæssige indgreb over for andre, fx. øvrige børn og unge i institutionen Åbenhed: Det skal være klart for den enkelte eller pårørende, hvilke beslutninger der træffes og hvorfor, ligesom børn, unge og deres forældre skal have adgang til viden om gældende regler og praksis Legalitet: Krav om klar lovhjemmel for indgreb i den personlige frihed Boligens ukrænkelighed: Der skal være klar lovhjemmel til at foretage husundersøgelser og kontrol med breve og telefonopkald 8. Omsorg og omsorgsforpligtelsen SEL punkt. 19 og 20) Børn og unge, der har ophold uden for hjemmet, har de samme rettigheder til omsorg og tryghed, og til at blive behandlet med respekt som alle andre børn og unge. Juni

4 Tilbuddene har pligten til at yde omsorg og tryghed over for børn/unge, der er anbragt jf. servicelovens 46. Herudover er det centralt, at børn og unge, lærer almindelige normer og regler for samvær med andre mennesker og for deres samspil med det omkringliggende samfund, herunder dets institutioner, organisationer, arbejdspladser og myndigheder. Barnets fysiske alder og modenhed vil være centrale vurderingskriterier for, om der under hensyn til risiko for barnets sundhed og udvikling, er hjemmel i omsorgspligten til at foretage indgreb, som et barn modsætter sig. Der skal i de konkrete situationer altid ske en afvejning af indgrebets karakter og omfang i forhold til indgrebets formål. Graden af fysisk magt og omfanget af barnets/den unges modstand er væsentlige kriterier for, om der er tale om omsorgshandlinger eller egentlig fysisk magtanvendelse. 9. Pædagogik og pædagogiske principper SEL punkt. 21 til 23) Det kan være hensigtsmæssigt at tilbuddet gennem husorden og husregler har retningslinjer for dagligdagen. Husregler skal være kendt af de personer, som man forventer, skal overholde reglerne, og de bør derfor være nedskrevet og udleveret til barnet/den unge samt forældremyndighedsindehaveren ved anbringelsens start, og når reglerne ændres. Husreglerne skal som udgangspunkt gælde for alle børn/unge på institutionen. Regler der fastsættes og de handlinger der udføres på baggrund af husreglerne, må ikke indsnævre den personlige frihed uforholdsmæssigt eller på anden måde være byrdefuld jf proprotionalitetsprincippet. Håndhævelse af husreglerne kan ikke begrunde en fysisk magtanvendelse Almindelige pædagogiske virkemidler og samarbejdet med børn/unge skal altid gå forud for anvendelse af fysisk magt. Magtanvendelse må således ikke anvendes forebyggende - fx i de tilfælde, hvor barnet/den unge tidligere har udvist en voldsom og truende adfærd. Tilbuddet skal kontinuerligt arbejder på at forstå, forebygge og håndtere konflikter. 10. Aflåsning af afdelingen Jf. Jf. BEK. nr stk.2 SEL punkt. 26) Der kan på ikke sikrede døgninstitutioner, ske aflåsning af afdelingen om natten og undtagelsesvist i kortere perioder om dagen. Der kan ikke ske aflåsning af afdelinger i opholdssteder eller i andre anbringelsesformer. En afdeling der aflåses, skal være godkendt af brandvæsenet af hensyn til mulighederne for at komme ud i tilfælde af brand. 11. Typer af magtanvendelser Juni

5 Fysisk magtanvendelse Jf. BEK. nr SEL punkt. 23, 24, 25) Forhindres i at skade sig selv eller andre. Forholdene i det enkelte tilfælde skal gøre det absolut påkrævet, at gribe fysisk ind for at undgå personskade og må kun finde sted i de tilfælde, hvor risikoen for personskade ikke kan afværges på andre og mindre indgribende måder. Barnet skal være insisterende og vedholdende i sin udtryksform Det er ikke tilstrækkeligt at have en formodning om, at barnet/den unge vil foretage sig noget, der kan udsætte vedkommende selv eller andre for skade. En fastholdelse kan først ske, når barnet/den unge står lige over for eller er i gang med at skade sig selv eller andre. Ligeledes er det heller ikke tilladt at bruge magtanvendelse forebyggende eks. i de tilfælde, hvor barnet/den unge tidligere har udvist en voldsom og truende adfærd. Fortsat ophold i fællesskabet uforsvarligt. kan kun finde sted, når det i den konkrete situation vurderes, at en adfærd medfører, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, herunder om adfærden medfører så store gener eller problemer for de andre børn og unge, at det ikke kan forsvares, at vedkommende forbliver i fællesskabet. Tilbageholdelse i op til 14 dage i starten af anbringelsen Kan ske i op til 14 dage efter anbringelse. Det er børne-unge udvalget der træffer afgørelse om der må ske en tilbageholdelse. Tilbageholdelse må alene ske ved en fastholdelse af barnet/ den unge Jf. SEL. 123c og BEK. nr SEL punkt. 42) Undersøgelse af personer og opholdsrum Jf. SEL 123a og BEK. nr ,13, 14, 15, 16 SEL punkt. 33, 34, 35, 36) Kan ske når der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter som medfører, at ordensbestemmelser ikke kan overholdes eller at sikkerhedshensyn ikke kan iagttages. Det kan for eksempel være alkohol, stoffer, knive eller lign. Det er lederen eller den der er bemyndiget til det, der træffer beslutning om indgrebet. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsens særlige regler ( 13-15) for henholdsvis undersøgelse af personer og undersøgelse af opholdsrum. Tilbageholdelse af ting Jf. SEL 123a og BEK. nr SEL punkt. 36) Der kan ske tilbageholdelse af effekter fundet ved undersøgelse af person eller opholdsrum, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Det er tilbuddets leder eller den, der bemyndiges dertil, der træffer bestemmelse om tilbageholdelse af effekterne. Tilbuddet skal udfærdige en liste over de genstande, der tilbageholdes. Juni

6 Barnet/den unge skal orienteres og have en kopi af listen. Tilhører genstanden tilbuddet, kan den umiddelbart inddrages. Der henvises til bek. 17 for særlige regler Brev- og telefonkontrol og anden kommunikation Jf. SEL. 123 og BEK. nr og SEL. 71 til 74. SEL punkt. 28, 29, 30, 32) Der vil kunne ske kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation, med nærmere angivne personer uden for institutionen i en bestemt periode, såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling, jf. dog stk Kontrol kan kun ske, når der foreligger en afgørelse,truffet af børn og unge-udvalget. Der henvises til bekendtgørelsens 18 stk 2-6 for nærmere beskrivelse af vilkårene Magtanvendelser uden lovhjemmel Jf. BEK. nr Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at aflåse døre til børn/unges værelser Det er ikke tilladt at fiksere børn og unge. SEL punkt. 18) Nødværge Jf. Straffelovens 13 og BEK. nr , stk. 3 Det er nødvendigt for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. SEL punkt. 43, 44) Nødret Jf. Straffelovens 14 Det er nødvendigt til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. SEL punkt. 43, 45) Alarm- eller pejlesystemer Jf. SEL. 123d og BEK. nr. 154 og vejledning nr. 42 af 26/05/2011 Der kan i særlige tilfælde træffes afgørelse om for en afgrænset periode, at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge, der er anbragt i døgninstitution eller på opholdssted, og som har betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når 1) der er risiko for, at barnet eller den unge ved at forlade døgninstitutionen eller opholdsstedet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade. Juni

7 nr. 42) 2) det personlige alarm- eller pejlesystem kan bidrage til at afværge denne risiko og 3) forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke til anvendelsen af det personlige alarm- eller pejlesystem. Det er tilsynsenheden, som træffer afgørelse om anvendelse af alarm og pejlesystemer til den enkelte borger. Tilladelse kan gives for op til 4 mdr af gangen 12. Registrering og indberetning Tilladt fysisk magtanvendelse og Undersøgelse af personer og opholdsrum BEK. nr ,42 SEL punkt. 79, 80, 81, 83) Magtanvendelsen skal indenfor 24 timer være registeret på indberetningsskemaet. Barnet/den unge skal gøres bekendt med indberetningen og have mulighed for sin egen redegørelse af episoden/undersøgelsen. Lederen/stedfortræder skal straks sende en kopi af indberetningen til barnets/den unges sagsbehandler. Ligeledes orienteres forældremyndighedsindehaveren om indberetningen. Lederen/stedfortræder indsender ved månedens udgang en kopi af indberetningsskemaet med sine kommentarer til Tilsynsenheden, som træffer en afgørelse. Ikke tilladt magtanvendelse BEK. nr SEL punkt. 79, 82, 83) Personalet skal indenfor 24 timer, senest dagen efter afgive skriftlig indberetning til ledere, sammen med sin kommentar og forklaringer fra personer der har overværet episoden. Ethvert personale, som har overværet episoden har pligt til at meddele sin forklaring. Indberetningen skal inden 3 dage indsendes til Tilsynsenheden og Center for Børn og Forebyggelse orienteres for kommunale og selvegnede tilbud. For de private orienteres bestyrelsen. Ligeledes skal forældremyndighedens indehaver og sagsbehandleren orienteres. Den impliceret personale skal have en kopi af indberetningen. Barnet/den unge skal gøres bekendt med indberetningen og have mulighed for sin egen redegørelse af episoden. Hvis lederen er implicerede personale sendes indberetningen direkte til Tilsynsenheden og Center for Børn og forebyggelse. Ansøgning om anvendelse af alarm- eller pejlesystemer Skema udleveres af tilsynsenheden. BEK. nr , 2, Juni

8 3 og 4 og vejledning nr. 42 af 26/05/ nr. 42 stk. 10) 13. Bekendtgørelse af magtanvendelses- lovgivningen BEK. nr og 52 SEL punkt. 89, 90) Tilbuddets leder skal sikre sig, at anbragte børn/unge bliver gjort bekendt med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Dette betyder, at børn/unge, skal have gennemgået reglerne om magtanvendelse og have oplysninger om klagemuligheder. Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse, hvor reglerne kan findes. Forældre skal ligeledes gøres bekendt med reglerne om magtanvendelse, herunder klageadgangen. Dette kan ske ved at reglerne om magtanvendelse udleveres til forældrene, og at de i den forbindelse gøres opmærksom på deres klagemuligheder. Samtlige medarbejdere på tilbuddet skal have udleveret bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Gennemgang og håndtering af reglerne om magtanvendelse bør indgå i introduktionen af alle nye personaler. Personalet skal kvittere for, at de har modtaget et eksemplar af magtanvendelsesbekendtgørelsen over for tilbuddets leder. 14. Klagemuligheder BEK. nr VEJL. nr. 42 SEL punkt. 84, 85, 86, 87 og Vejl. nr.42 stk. 13) Barnet/den unge, indehaveren af forældremyndigheden eller værgen for barnet/den unge er klageberettigede. Dette gøres gennem følgende organer; Klager over overtrædelse af bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen kan indbringes for kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. Klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i opholdskommunen kan indbringes for det sociale nævn. Forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år kan indbringe børn og unge-udvalgets afgørelser for Ankestyrelsen. Dele af Ankestyrelsens afgørelser kan afprøves ved domstolene. Hvis barnet/den unge er fyldt 12 år, har barnet/den unge mulighed for at indbringe afgørelsen om anvendelse af alarm- eller pejlesystemer for Det Sociale Nævn 15. Opfølgning Tilsynsenheden kan som opfølgning på en indberetning om magtanvendelse vælge, at indgå i en dialog med tilbuddet og/eller driftsenheden og/eller tilbuddets bestyrelse. Dette kan eks. være i tilfælde hvor magtanvendelsen kræver nærmere undersøgelse eller magtanvendelsen er uden lovhjemmel. 16. Årsberetning: En gang årligt afgiver Tilsynsenheden en samlet Årsberetning. Her vil der fremgå generelle betragtninger omkring magtanvendelser overordnet og in- Juni

9 den for hvert fagområde. Årsberetningen forelægges de relevante politiske udvalg og lægges på Herning Kommunes hjemmeside under Tilsynsenheden. (www.herning.dk/tilsynsenheden) 17. Personale i Tilsynsenheden: Pia Strandbygaard, afd. leder Dorthe Noesgaard, tilsynsførende Primærområde: Private opholdssteder Else Hansen, tilsynsførende Primærområde: Center for Børn og Forebyggelse Joan Dahl Nørgaard, administrativ tilsynsførende Links Socialstyrelsens hjemmesider: Juni

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ÆLDRE STATUS 2013 ÆLDRE STATUS 2013ÆLDRE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner

Læs mere