Kommunikation i Assens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation i Assens Kommune"

Transkript

1 Kommunikation i Assens Kommune

2 2 Indhold Forord Hvorfor en Kommunikationspolitik? Værdier i Kommunikationspolitikken Principper for god kommunikation Delpolitikker - en politik i politikken Sprog Hjemmesiden Intranet Pressekontakt Krisestyring Markedsføring Design Kommunikation, april 2008

3 3 Velkommen til Assens Kommunes Kommunikationspolitik Assens Kommune er en åben og moderne organisation, der lægger vægt på et højt informationsniveau, og som aktivt søger dialog med såvel ansatte som omverdenen. Kommunikationspolitikken udtrykker hvilke værdier og principper, der lægges til grund for den måde, kommunens ansatte kommunikerer på. Politikken skal derfor være med til at sikre og understøtte, at der er en god dialog mellem ansatte og borgere samt ansatte imellem, og at vores kommunikation er målrettet og informativ. Kommunikationspolitikken er vedtaget af Byrådet den 25. september 2007 og er knyttet op på en række delpolitikker fx sprog-, presse- og designpolitik. Denne pjece videregiver essensen af Kommunikationspolitik og Kommunikation i Assens Kommune, der findes i sin fulde form på intranettet. I pjecen kan du læse om Kommunikationspolitikken og ikke mindst om, hvordan de enkelte delpolitikker udmøntes i praksis. Værdierne skal leves Et er at nedskrive værdier og principper for, hvad god kommunikation er. Noget andet er at få dem til at leve ude i organisationen. Kommunikationspolitikken skal ses som en overordnet ramme, der skal tilpasses de enkelte afdelingers og institutioners kultur og omsættes til praksis hos den enkelte medarbejder og leder. Jeg vil derfor opfordre alle arbejdspladser til at tage fat i pjecen og drøfte spørgsmålene: Hvad betyder Kommunikationspolitikken og dens principper for os? Hvordan udmøntes værdierne og principperne hos os? Hvordan udmøntes de enkelte delpolitikker hos os? Henning Qvick Kommunaldirektør

4 4 Hvorfor en Kommunikationspolitik? Formålet med Kommunikationspolitikken er at være med til at sikre og understøtte, at vores kommunikation er målrettet og informativ, samt at der er en god dialog imellem de ansatte, mellem ansatte og borgerne samt med pressen. God kommunikation er en forudsætning for, at vi som kommune kan leve op til vore mål og værdier. I Assens Kommune ønsker vi til stadighed at arbejde med og forbedre vores kommunikation. Kommunikationspolitikken er derfor et fælles fundament for alle administrative ansatte og decentrale institutioner. Værdier i Kommunikationspolitikken Kommunikationspolitikken er bundet op på Assens Kommunes værdigrundlag - åbenhed, respekt, ordentlighed, udvikling og arbejdsglæde. Det betyder, at værdierne er grundlaget for den måde, vi kommunikerer på internt og eksternt i kommunen. For at værdierne får betydning for dig som ansat, skal de leves ude i organisationen. Det vil sige, at de skal omsættes til konkrete måder at kommunikere på i hverdagen ude i de enkelte afdelinger og på de enkelte institutioner. Det er den enkelte leders ansvar, at Kommunikationspolitikken forankres lokalt, og at alle medarbejdere kender til og efterlever politikkens værdier og principper. Åbenhed betyder, at vi igennem vore handlinger ønsker at fremstå som en kommune, der er ærlig, troværdig og forståelig i måden, vi kommunikerer på. Ordentlighed betyder, at vi taler til og med borgeren og hinanden - ikke ned til.

5 5 Respekt betyder, at vi lytter til og respekterer borgere såvel som kolleger ud fra den holdning, at saglig og faglig uenighed og kritik er legalt. Udvikling betyder, at vi løbende udvikler vores sproglige kompetencer for at sikre et nutidigt, serviceorienteret sprog, hvor vi tager udgangspunkt i modtagerens situation. Arbejdsglæde skabes ved, at vi er opmærksomme på at informere hinanden om væsentlige beslutninger og tiltag. Og at vi så vidt muligt altid informerer hinanden internt før eksternt. Principper for god kommunikation Kommunikationspolitikken bygger desuden på seks principper for, hvad der er god kommunikation. 1) God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation Skal vi som ansatte i Assens Kommune kunne kommunikere optimalt med omverdenen, så forudsætter det, at den interne kommunikation er god. Det betyder, at du som ansat skal have adgang til de informationer, der er vigtige for, at du kan løse dine arbejdsopgaver og servicere borgeren. Engagerede medarbejdere er et aktiv. Der skal derfor være plads til forskellighed og plads til, at vi åbent kan drøfte synspunkter. 2) Kommunikation tænkes ind i alle aktiviteter og beslutninger Kommunikation er et redskab, som vi ønsker at bruge bevidst. Derfor skal en beslutning altid følges op af overvejelser om behovet for at kommunikere den ud internt såvel som eksternt.

6 6 Det betyder, at vi ved alle beslutninger og aftaler om aktiviteter overvejer, om der er behov for at kommunikere noget ud, hvem der kommunikerer, hvornår informationen skal ud, og hvem målgruppen for informationen er. 3) Alle har ansvaret for at skabe god kommunikation Alle ansatte i Assens Kommune er kommunikatører. Kun ved at være velinformeret om kommunens målsætninger og beslutninger samt de konkrete mål for eget arbejdsområde, kan vi kommunikere optimalt med borgerne og levere den bedst mulige service. Det betyder, at du som leder er ansvarlig for løbende at informere dine medarbejdere om alle relevante beslutninger, der bliver truffet i organisationen. Det er desuden dit ansvar som leder at sørge for at skabe rammer og plads til, at medarbejderne kan udveksle erfaringer og viden på arbejdspladsen. Som ansat har du samtidig pligt til aktivt at opsøge information generelt om organisationen og specifikt for dit fagområde samt for at dele viden med dine kolleger. 4) Al kommunikation foregår i et enkelt og letforståeligt sprog Vores brug af sprog er en væsentlig del af kontakten med borgerne. Det betyder, at al kommunikation skal være målrettet og foregå i et klart, lettilgængeligt og forståeligt sprog. Som afsender er det dit ansvar, at budskabet er formuleret klart og præcist, uanset om der er tale om skriftlig eller mundtlig kommunikation. 5) Kommunikation er dialog med borgerne Assens Kommune ønsker at indgå i et frugtbart og konstruktivt samarbejde med borgerne. Via dialogen og en aktiv borgerinddragelsespolitik skal borgerne inddrages,

7 7 når der træffes beslutninger. Det betyder, at hver gang der træffes nye politiske beslutninger, skal det overvejes, om det er relevant at høre borgerne. Det giver borgerne mulighed for at komme med kritik af og forslag til forbedringer af kommunens service og aktiviteter. 6) Kommunikationen er gennemtænkt, målrettet og har et klart defineret formål Kommunikation er et middel til at nå målet aldrig et mål i sig selv! Det betyder, at vores kommunikation er rettet mod en bestemt modtager. Når vi planlægger vores kommunikationsaktiviteter, overvejer vi derfor, hvordan budskabet formuleres kort og præcist. Desuden overvejes formålet med kommunikationen, målgruppen samt valg af medie. Vores kommunikation tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og præferencer. Det betyder, at vi tager hensyn til fx alder, social baggrund, handicap og etniske tilhørsforhold.

8 8 Delpolitikker en politik i politikken Kommunikationspolitikken skal ses som en overordnet paraply, der er baseret på fem overordnede værdier og nogle overordnede principper for, hvordan vi kommunikerer i Assens Kommune. Principperne er udmøntet i delpolitikker for: Sprog Elektroniske medier (hjemmesiden, intranet) Presse Markedsføring Design På hvert politikområde findes der nogle målsætninger. De mål skal efterprøves for at se, om vi lever op til målene, eller om der er grund til, at vi forbedrer vores kommunikation. Desuden er der indenfor hver delpolitik opstillet en række forslag værktøjer - der skal gøre det muligt at anvende politikken i praksis, ligesom Kommunikationsafdelingen har udarbejdet en værktøjskasse på intranettet med forskellige redskaber - se under Værktøjer - Kommunikation. Sprog Assens Kommune er dus med sine borgere og brugere, og vi møder dem altid som ligeværdige og i øjenhøjde. Målet er, at hovedparten af borgere og brugere, der er i kontakt med Assens Kommune, oplever, at kommunikationen med kommunen er god og professionel, og at relevante informationer gives. Modtageren skal kunne handle på baggrund af det enkelte budskab, hvad enten der er tale om en afgørelse, forespørgsel eller lignende. Det betyder, at vores tekster skal være læservenlige og modtagerorienteret. Ligeledes skal den mundtlige dialog være venlig og imødekommende. Vi taler til og ikke ned til borgere og brugere.

9 9 Alle henvendelser til kommunen besvares inden for de fastlagte svarfrister. Det gør vi Sammenlægningen af de seks kommuner har efterladt et behov for at få udarbejdet en sprog- og skrivekultur med nogle fælles retningslinjer. Der sættes derfor fokus på den skriftlige formidling i de kommende år med kurset det gode brev for alle administrative ansatte og udvalgte decentrale ansatte. Der er udarbejdet en sprogpolitik samt en skriveguide med retningslinjer og gode råd, når vi skriver breve, mails m.v. Politikken og guiden findes på intranettet under Værktøjer - Kommunikation. Der er nedsat et sprogambassadørkorps, der består af frivillige repræsentanter fra forskellige dele af organisationen. Ambassadørernes opgave er at være konsulenter for deres kolleger i sproglige spørgsmål. Dagsordener og referater skal skrives i et forståeligt sprog. Det betyder, at det skal være klart, hvad der er blevet besluttet på mødet samt baggrunden for beslutningen, og hvilke konsekvenser den får. Kommunikationsafdelingen evaluerer på, om sproget i dagsordener og referater lever op til kommunens sprogpolitik. Hjemmesiden Assens.dk skal kunne måle sig med de bedste hjemmesider i landet og levere den service og de oplysninger, som brugerne efterspørger. Hjemmesiden er borgernes og brugernes elektroniske indgang til Assens Kommune. Her er der i princippet døgnåbent, hvis borgerne vil melde flytning, indberette et defekt gadelys, søge om pension eller på anden måde bruge de mange selvbetjeningsløsninger. Desuden findes nyheder, dagsordener og referater, oversigt over institutioner m.v. på siden. Hjemmesiden bruges også aktivt i forhold til at inddrage borgerne i politiske processer og beslutninger.

10 10 Aktiviteterne på hjemmesiden skal sikre åbenhed og tilgængelighed i forhold til kommunens måde at varetage sine opgaver og aktiviteter på. Hjemmesiden er derfor kendetegnet ved at være anvendelig og overskuelig. Hjemmesidens nyhedsspalte opdateres løbende til gavn for borgerne, pressen m.v. og er derfor et medie, alle ansatte skal være opmærksomme på i forhold til at informere om kommunen. Det gør vi Der udarbejdes en samlet webpolitik samt en webguide med retningslinjer og gode råd, når vi skriver til hjemmesiden og intranettet. Politikken og guiden lægges på intranettet. Desuden udarbejdes der en samlet strategi for at udrulle de to medier internt i organisationen. Redaktørkorpset kompetenceudvikles fortsat, så formidlingen på hjemmesiden bliver så modtagerorienteret som muligt. Siderne skal være overskuelige og anvendelige i deres opbygning og skrevet i et lettilgængeligt og forståeligt sprog. Selvbetjeningsløsningerne udbygges og forbedres løbende. Desuden skal hjemmesiden udbygges i forhold til, at borgerne kan komme i dialog med politikerne for eksempel via webblogs. Brugertilfredsheden med hjemmesiden måles for at optimere sidens opbygning og måde at formidle på.

11 11 Intranet Udover den nærmeste leder er intranettet den primære informationskilde for alle ansatte i Assens Kommune. Det betyder, at alle relevante informationer om organisationen findes på intranettet. Intranettet gør det nemt at samle og udveksle informationer på tværs af organisationen og er et vigtigt redskab i forhold til at forbedre vores interne kommunikation. Vi kommunikerer så vidt muligt internt før eksternt. Når beslutninger træffes og nye initiativer sættes i gang, skal der derfor informeres om dette på intranettet, da mediet giver mulighed for at kommunikere hurtigt, præcist og samtidigt. Intranettet kan dog aldrig erstatte den mundtlige dialog med nærmeste leder. Det gør vi Der udarbejdes en samlet webpolitik samt en webguide med retningslinjer og gode råd, når vi skriver til hjemmesiden og intranettet. Politikken og guiden lægges på intranettet. Desuden udarbejdes der en samlet strategi for at udrulle de to medier internt i organisationen. Intranettet skal integreres endnu bedre i ansattes arbejdsrutiner. Det betyder, at intranettet skal være det naturlige sted at søge oplysninger om organisationen. Alle relevante informationer for opgaveløsningen skal derfor kunne findes på intranettet. Målet er at minimere den interne mailtrafik. Der arbejdes fortsat med at kompetenceudvikle redaktørkorpset så formidlingen på intranettet bliver så modtagerorienteret som muligt. Siderne skal være overskuelige og anvendelige i deres opbygning og skrevet i et lettilgængeligt og forståeligt sprog. Medarbejdere og lederes grad af tilfredshed med intranettet måles.

12 12 Pressekontakt I Assens Kommune ønsker vi et åbent og professionelt forhold til pressen, både når vi har gode og dårlige historier at fortælle, samt når pressen er kritisk overfor dele af organisationen. Vi ønsker et forhold til pressen baseret på gensidig respekt for hinandens arbejdsbetingelser. Kontakten til medierne har høj prioritet i hverdagen og skal være aktiv og fremadrettet. Det betyder, at hver enkelt afdeling og institution har et ansvar for selv at formidle historier om deres arbejdsplads. Historierne er med til at give et nuanceret billede af kommunens opgaveløsning samt formidle organisationens holdninger og værdier. I den forbindelse er hjemmesiden et vigtigt medie, fordi den er den primære informationskanal i forhold til borgere og pressen. Assens Kommune ønsker at være på forkant med emner og historier med kritiske budskaber. Det er derfor vigtigt, at ledere og medarbejdere er opmærksom på så vidt muligt at få opbygget et beredskab, der kan informere pressen målrettet, faktuelt og rettidigt, hvad enten det drejer sig om en god eller dårlig historie. Alle ansatte skal være bekendt med regler for udtaleret og procedurer for pressekontakt. Det er vigtigt, at henvendelser til pressen koordineres internt i organisationen, at budskabet er klart, og at det er tydeligt, hvem der udtaler sig og på vegne af hvem. Medarbejdere og ledere informeres så vidt muligt før medierne om beslutninger og nye tiltag. Pressemeddelelser benyttes aktivt til at informere medierne og andre interesserede om nyheder, beslutninger og faktuelle forhold. Pressemeddelelser udsendes fra Kommunikationsafdelingen, mens områderne selv håndterer øvrig pressekontakt. Pressemøder afholdes forud for hvert byrådsmøde. Områderne afholder pressemøder efter behov. Afhængig af budskabet eller nyheden kan pressemøder bruges aktivt i kontakten med pressen, da møderne giver mulighed for uddybning og dialog.

13 13 Det gør vi Der udarbejdes en Pressevejledning med retningslinjer for udtaleret ( sagens karakter afgør, hvem der siger hvad), gode råd og tips når du kontaktes af en journalist, samt hvad du gør, hvis du selv har en historie, du gerne vil i medierne med osv. Vejledningen lægges på intranettet. Alle arbejdspladser arbejder med at få opbygget et beredskab i forhold til at besvare spørgsmål fra pressen. Alle fag- og stabschefer, afdelingsledere samt udvalgte decentrale ledere tilbydes et kursus i medie- og kommunikationstræning for at professionalisere forholdet til medierne og for at ruste organisationen bedre til kontakten med pressen. Krisestyring Assens Kommune har en særskilt krisepolitik, der har til formål at håndtere deciderede kriser eller vanskelige situationer. Kriser og vanskelige situationer håndteres altid af ledelsen. Krisepolitikken er derfor et særskilt arbejdsredskab for ledelsen. Alle ansatte er bekendt med denne ansvarsfordeling. Kommunen ønsker at være på forkant med situationer, så det så vidt muligt undgås, at sager udvikler sig til deciderede kriser. Desuden tilstræber kommunen at håndtere kriser og vanskelige situationer professionelt i forhold til de involverede og til pressen, så de involverede parter føler, at der tages hånd om dem, og så pressen informeres så optimalt som muligt. Det gør vi Der er udarbejdet en kriseguide til brug i krisesituationer. Guiden opdateres løbende og findes på intranettet under Værktøjer - Kommunikation. Krisehåndtering indgår i medie- og kommunikationshåndteringskurset for fag- og stabschefer, afdelingsledere samt udvalgte decentrale ledere.

14 14 Markedsføring Assens Kommune skal være et godt sted at bo, leve og virke i. Omverden skal ligeledes have et positivt kendskab til kommunen. Gennem en målrettet og langsigtet markedsføring ønsker kommunen at tiltrække og fastholde borgere, studerende og erhvervsvirksomheder. Kommunen skal derfor markedsføres som en attraktiv og moderne bosætningskommune med gode udviklingsmuligheder og et højt serviceniveau. Markedsføring af kommunen understøtter så vidt muligt kommunens værdier og underbygger et positivt image. Retningslinjer for annoncering findes på intranettet. Det gør vi Der udarbejdes en koordineret og langsigtet markedsføringsstrategi, der tager udgangspunkt i nogle fælles overordnede rammer. Kommunens værdier og mål skal signaleres tydeligt i markedsføringen. I samarbejde med Udviklingsrådet arrangerer kommunen løbende aktiviteter, der sætter Assens Kommune på landkortet. Kommunen deltager løbende i bosættermesser og lignende for at markedsføre kommunen som et godt sted at bo og leve.

15 15 Design Assens Kommune har en klar visuel profil som én fælles virksomhed, og designlinjen understøtter, at kommunen er en professionel, moderne og seriøs organisation, der løser mange forskellige opgaver. Designet er professionelt, kvalitetspræget og entydigt, så borgerne hurtigt kan identificere afsenderen som Assens Kommune. Samtidig skal det fælles design medvirke til, at vi som ansatte føler os som en del af den samme virksomhed og bidrage til at skabe en fælles identitet. Designguiden gælder for alle kommunens administrative områder, dag- og døgninstitutioner, skoler, ældrecentre m.v. Det gør vi Der evalueres på hele den administrative og decentrale papir- og pjecelinje med henblik på justeringer og tilføjelser. Designguiden revideres og genoptrykkes i forbindelse med, at en række nye designelementer præsenteres og implementeres.

16

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Medarbejder i daghjem, Assens Kommune Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT KOMMUNIKATION I BUF ORES VISION Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder for, at alle københavnske børn og unge skal få de bedste muligheder for at vokse op og skabe sig en tilværelse på egen hånd. Vi skal

Læs mere

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN Sorø Kommune Byrådet Sorø Kommune - Politik for mødet med borgeren. Indledning og formålsbeskrivelse God servicering af borgerne handler om Mødet med borgeren

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Cumuli.net Ramme, styringsmodel, forventninger, lederroller. Desuden Slagelse Kommunes værdigrundlag og målsætninger. ledelses Grundlag_12p_a.indd 3 8/10/09 10:44

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik i Holstebro Kommune

Kommunikationspolitik i Holstebro Kommune Kommunikationspolitik i Holstebro Kommune Kommunikationspolitik Vi siger det, vi gør og vi gør det, vi siger Vi bruger vores sunde fornuft Vi har øje for det utraditionelle Indsatsområder 1. Den digitale

Læs mere

Job- og personprofil for leder i plejebolig i Assens Kommune

Job- og personprofil for leder i plejebolig i Assens Kommune Job- og personprofil for leder i plejebolig i Assens Kommune Leder i Assens Kommune Som leder i Assens Kommune er du forpligtet på at efterleve kommunens ledelsesgrundlag samt de personalepolitiske værdier

Læs mere

Informationer fra styrelsen er altid relevante og af høj kvalitet. Det grafiske udtryk er ensartet, fx gennem fælles skabeloner.

Informationer fra styrelsen er altid relevante og af høj kvalitet. Det grafiske udtryk er ensartet, fx gennem fælles skabeloner. NOTAT 22. april 2010 Pensionsstyrelsens kommunikationsstrategi Indledning Pensionsstyrelsens kommunikationsstrategi skal bidrage til gennemførelsen af styrelsens forretningsstrategi. Styrelsens kommunikation

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk 20152018 Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation 2014 2017 Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning MED-aftale Midtjysk Brand og Redning April 2016 Forord: Denne aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og gælder for alle ansatte i MJBR. MED-aftalen er et vigtigt

Læs mere

Steno ledelsen: Joan Fuglsang, Allan Arp, John Nolan, Trine Nielsen, Peter Rossing, Martin Ridderstråle, Bjarne Bruun Jensen, Ulla Bjerre-Christensen

Steno ledelsen: Joan Fuglsang, Allan Arp, John Nolan, Trine Nielsen, Peter Rossing, Martin Ridderstråle, Bjarne Bruun Jensen, Ulla Bjerre-Christensen STENOWAY STENOWAY I 1932 skabte vores grundlæggere Steno som et sted for optimal behandling af mennesker med diabetes. Formålet har altid været at forlænge og forbedre livet for mennesker med diabetes

Læs mere

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole ledelsesgrundlag 2 ledelsesgrundlag 2008 s ledelsesgrundlag Ungdomsskolens ledelsesgrundlag er et udtryk for de forventninger, du som medarbejder kan have til din leder. Det er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2012 Sagsbehandler Kenneth L. Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 E-mail keno@esbjergkommune.dk Kommunikationsstrategi

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Delpolitik Introduktion af nye medarbejdere

Delpolitik Introduktion af nye medarbejdere Delpolitik Introduktion af nye medarbejdere 1. Formål Gentofte Kommunes ønsker, at nye ledere og medarbejdere hurtigst muligt får et godt indtryk af og kendskab til deres nye arbejdsplads, herunder stedets

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Integrationspolitik for Morsø Kommune

Integrationspolitik for Morsø Kommune S u n d h e d / I n t e g r a t i o n Integrationspolitik for Morsø Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1 Integrationspolitikkens målsætninger side 3 1.2. Integrationspolitikkens indsatsområder

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Job- og personprofil. Jobcenterchef Greve Kommune

Job- og personprofil. Jobcenterchef Greve Kommune Job- og personprofil Jobcenterchef Greve Kommune Indledning Greve Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Jobcenterchef. Job- og personprofilen er udarbejdet

Læs mere

Personalepolitik revideret august 2015

Personalepolitik revideret august 2015 Personalepolitik revideret august 2015 Forord EUC Nords Personalepolitik beskriver de for ventninger og krav, vi som medarbejdere og ledelse stiller til hinanden. Personalepolitikken sætter ord på de holdninger

Læs mere

Når katastrofen rammer

Når katastrofen rammer Når katastrofen rammer Guy Calef/Red Barnet Undervisningsvejledning 0.-3. klasse Indhold 3 4 Til underviseren Hvad skal man være opmærksom på? 4 5 6 6 7 Information til forældre Målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Christiansø Skole Christiansø Skole - forældretilfredshed April 2016 1

Christiansø Skole Christiansø Skole - forældretilfredshed April 2016 1 Christiansø Skole 1 Helt enig Mest enig Hverken enig eller uenig Mest uenig Helt uenig 6 5 4 3 2 1 0 God skole Tryg ved at God God og Godt og sende mit barn information ligeværdig tillidsfuldt dialog samarbejde

Læs mere

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Stil krav til din udvikling - og få mere ud af samtalen med din leder Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Sæt udviklingssamtalen og udviklingsplanen på dagsordenen Når medarbejderen

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune Idrætspolitik for Esbjerg Kommune 2011-2014 Forord Esbjerg er en af de førende idrætskommuner, hvad angår talentudvikling, tilskudsordninger og gode fysiske faciliteter. Denne nye idrætspolitik præsenterer

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Job- og personprofil. Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune Job- og personprofil Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune 1 Indledning Holstebro Kommune søger en ny økonomichef, da vores nuværende har fået job som økonomichef i en privat virksomhed. I job- og

Læs mere

Guide til måling af social kapital 2016

Guide til måling af social kapital 2016 Guide til måling af social kapital 2016 Indhold Introduktion til måling af Social Kapital i Høje-Taastrup Kommune 3 Proces for måling af Social Kapital 2016 4 Før måling leders rolle 5 Tjekliste før målingen

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold

Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold 1. Baggrund... 2 2. Vision... 3 3. Det handler om:... 3 At løfte i flok... 3 At gå nye veje... 4 At skabe synergi... 4 4.

Læs mere

Medborgerskabspolitik

Medborgerskabspolitik l Medborgerskabspolitik 1 2 Forord Fredensborg Kommunes medborgerskabspolitik har til formål at sikre, at kommunens borgere oplever sig selv og hinanden som medborgere, der søger indflydelse og bidrager

Læs mere

JOBPROFIL. Skoleleder Østskolen Faxe Kommune

JOBPROFIL. Skoleleder Østskolen Faxe Kommune JOBPROFIL Skoleleder Østskolen Faxe Kommune 1. Indledning Faxe Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Østskolen. Stillingen ønskes besat per 1. August 2014. Dette notat er udarbejdet af Genitor ApS

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Indstilling. Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg

Indstilling. Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. september 2007 Århus Kommune Region Syd Sundhed og Omsorg Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 1. Resume

Læs mere

Vision. Ishøj frivilligpolitik tager udgangspunkt i følgende overordnede visioner:

Vision. Ishøj frivilligpolitik tager udgangspunkt i følgende overordnede visioner: Vision Ishøj frivilligpolitik tager udgangspunkt i følgende overordnede visioner: At frivillige i Ishøj har bedst mulige arbejdsbetingelser til at udføre deres arbejde At samarbejdet mellem frivillige

Læs mere

A-KASSE. Brug dine muligheder. Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag OKTOBER 2015 BRUG DINE MULIGHEDER FOA 1

A-KASSE. Brug dine muligheder. Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag OKTOBER 2015 BRUG DINE MULIGHEDER FOA 1 A-KASSE Brug dine muligheder Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag OKTOBER 2015 BRUG DINE MULIGHEDER FOA 1 Indhold Forord 3 Tag uddannelse 4 Uddannelsesmuligheder under ledighed 6 Sig ja til jobrotation

Læs mere

Politik for Miljø og Energi 2016 2020. Dato 25.02.2016 Dokument nr. 480-2016-68609 Sags nr. 480-2014-139587

Politik for Miljø og Energi 2016 2020. Dato 25.02.2016 Dokument nr. 480-2016-68609 Sags nr. 480-2014-139587 Politik for Miljø og Energi 2016 2020 Dato 25.02.2016 Dokument nr. 480-2016-68609 Sags nr. 480-2014-139587 Politik for Miljø og Energi Forord Nordfyns Kommune har gennem mange år prioriteret indsatsen

Læs mere

Uddannelsesplan for pæd. stud.

Uddannelsesplan for pæd. stud. Uddannelsesplan for pæd. stud. Med denne folder vil vi byde dig velkommen, som studerende på Boenheden Højtoftevej 50. Her kan du læse lidt om hvem vi er og hvad vi beskæftiger os med, samt forskellige

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Kommunikationsplan for SAPA-projektet:

Kommunikationsplan for SAPA-projektet: Kommunikationsplan for SAPA-projektet: 1. BAGGRUND Beskriv kort: Hvad er der sket? Hvorfor skal der kommunikeres? Er der lig i lasten? Sker der andet, som kan forplumre billedet netop nu? Som et element

Læs mere

Værdigrundlag for dialysen - Regionshospitalet Horsens

Værdigrundlag for dialysen - Regionshospitalet Horsens gensidig respekt (åbenhed, ærlighed, tillid) at lytte opmærksomt at vise interesse fagligt og personligt at give og modtage konstruktiv kritik at respektere den, der siger fra at melde tilbage til rette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE Denne folder er en introduktion til hvorledes klubben lægger en plan for banens udvikling. Sammen med folderen er der

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap

Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap Rudersdal Kommune ønsker at give institutionsledere de bedst mulige forudsætninger for at udøve ledelse i det enkelte dag-

Læs mere

Case: Omskrivning af standardbreve i Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Case: Omskrivning af standardbreve i Magistrenes Arbejdsløshedskasse Case: Omskrivning af standardbreve i Magistrenes Arbejdsløshedskasse Effektiv medlemskommunikation Siden begyndelsen af sommeren 2009 er splinternye breve kommet ind ad brevsprækken hos medlemmerne af

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU En introduktion for nye medlemmer 2 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Tilsyn i den kommunale dagpleje ved Struer Kommune Lovgivningen Tilsynet sker i henhold til Dagtilbudslovens 5: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Skriv firmaslogan her Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi i Daginstitution Stensballe Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

hr-strategi 2012-15 1

hr-strategi 2012-15 1 hr-strategi 2012-15 1 indhold nøglen til gode forandringer... 3 den attraktive arbejdsplads... 3 hr-indsatsen - taktikken... 4 prioriterede hr-indsatser 2012-15... 5 Ledelse... 5 Omdømme... 5 Høj faglighed

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Hvad er filosofisk coaching?

Hvad er filosofisk coaching? Indsigt, forståelse, refleksion, innovation. Hvad er filosofisk coaching? 1 Kontaktoplysninger: Visbjerg Hegn 14 830 Mårslet 980-8558 el. 86-6180. www.filosofiskvejleder.dk Læs på vores blog om aktuelle

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI Leder- AkAdemiet - i samarbejde med DIF og DGI En stærk forening med en god leder DIF og DGI har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor har vi sat os det mål, at der

Læs mere

Strategi og arbejdsplan for Penge- og Pensionspanelet 2011

Strategi og arbejdsplan for Penge- og Pensionspanelet 2011 Strategi og arbejdsplan for Penge- og Pensionspanelet 2011 Panelets arbejde i 2010 Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle

Læs mere

1 Job og organisering: Indeks

1 Job og organisering: Indeks BRK 2010 Denne standardrapport sammenfatter resultaterne af jeres trivselsmåling. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Antal besvarelser: 2499 Besvarelsesprocent:

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring Service i rengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring.

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Skolens vision er høj trivsel samt en høj grad af læring for alle. Skolens målsætning er at gøre værdierne synlige i skolens fysiske rammer i den daglige

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Opholdssted NELTON ApS

Opholdssted NELTON ApS Opholdssted NELTON ApS Tel: 23 71 20 94 Afdeling Vestergårdsvej: Vi har eksisteret siden 2008 og har specialiseret os i arbejdet med unge med store udfordringer i livet. Vi har stor erfaring i at få de

Læs mere

Medindflydelse Medbestemmelse Medansvar

Medindflydelse Medbestemmelse Medansvar Medindflydelse Medbestemmelse Medansvar i Børne- og Ungdomsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MED-aftalen MED-aftalen skal optimere arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledelse

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst SE MIG!...jeg er på vej Skoledistrikt Øst - En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Fredericia Maskinmesterskoles organisationsstruktur

Bilag 1 Oversigt over Fredericia Maskinmesterskoles organisationsstruktur Bilag 1 Oversigt over Fredericia Maskinmesterskoles organisationsstruktur Bilag 2 Kvantitativt spørgeskemaresultat Resultatet af spørgeskema undersøgelsen fra potentielle studerende er tastet ind i nedenstående

Læs mere

Job- og personprofil for leder til Børnehaven Albert i Hjørring Kommune

Job- og personprofil for leder til Børnehaven Albert i Hjørring Kommune Job- og personprofil for leder til Børnehaven Albert i Hjørring Kommune Indledning og baggrund for stillingen Daginstitutionen Albert er beliggende på adressen Albert Ginges vej 15 i Hjørring. Institutionen

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Vi understøtter størst mulig mestring i eget liv og høj livskvalitet Vi vil være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog Vores værdier er åbenhed,

Læs mere