Kristian Antonsen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristian Antonsen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital"

Transkript

1 REFERAT Møde i: Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 9. oktober 2015 Kl.: (kommunalt og regionalt formøde fra 12-13) Sted: Bispebjerg Hospital, mødelokale 20D.1.7, indgang 20D, 1.sal Deltagere: Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune (formand) Kristian Antonsen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (formand) Peter Juul Jensen, oversygeplejerske, Bornholms Hospital Perle MacDonald, specialkonsulent, Hillerød Kommune Helen Fuglsang Kock, psykiatrisk sygeplejerske, Gladsaxe Kommune Helle Petersen, socialoverlæge, Københavns Kommune Claus Perrild, praktiserende læge, PLO-Hovedstaden Jonas Meile, praktiserende læge, KAP-H Anne Hvenegaard, chefkonsulent, ETU, Region H Jean Hald Jensen, enhedschef, ETU, Region H Majken Fuglsang, Leder af team udvikling, Høje Tåstrup Kommune Ole Snorgaard, overlæge, Hvidovre og Amager Hospitaler Trine Dorow, sundhedschef, Bornholms Regionskommune Sven Knudsen, afdelingschef, Region Hovedstadens Psykiatri Anne Ganner Bech, souchef, Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune (sekretær) Lene Schack-Nielsen, specialkonsulent, ETU, Region H (sekretær) Afbud: Britt Holmgaard, ledende oversygeplejerske, Nordsjællands Hospital Dagsorden 1. Velkomst 2. Tilbagemeldinger fra DAS mødet den 25. september 3. Præsentation af Evaluerings- og analysemodellen 4. Præsentation af nationale initiativer om aktiv patientstøtte 5. Opdatering af SOFT-portalen 6. Udarbejdelse af fælles retningslinjer for samarbejdet om den terminale og palliative indsats 7. Program for workshop om differentierede indsatser 8. Punkter til næste møde 9. Evt. 1

2 1. Velkomst Sagsfremstilling: ingen Indstilling: ingen Konklusion: Dagsordenen blev godkendt. 2. Tilbagemeldinger fra DAS mødet den 25. september Sagsfremstilling: Der gives ved mødet en kort tilbagemelding fra sidste møde i DAS ang. punkterne: o Arbejdsplan for 2015 for arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom o Implementeringsplan 2016 o Revision af forløbsprogrammet for KOL o Vejledning om forløbsprogrammer i Region Hovedstaden o Ansøgning om midler til forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse Indstilling: At orienteringen tages til efterretning Konklusion: Arbejdsgruppen blev orienteret om, at: Arbejdsplanen for 2015 blev godkendt af DAS, herunder at arbejdet med at udarbejde bruttoliste med relevante indikatorer overdrages til Styregruppen for Evaluerings- og analysemodel samt at der i henhold til indsats 62 ikke nedsættes en implementeringsgruppe (forløbsprogram for kræftrehabilitering og palliation). At DAS og SKU har godkendt implementeringsplanen for Der er blevet foretaget enkelte justeringer i planen, men disse giver ikke anledning til ændringer i fordelingen af indsatserne. At den faglige revision af forløbsprogrammet for KOL blev godkendt med ændring i formuleringen i afsnit 4.6, som handler om, hvor patienter stratificeret til niveau 3 skal følges. DAS besluttede, at patienter med KOL i kategori D skal have mulighed for årlig vurdering i lungemedicinsk speciallægeambulatorium og bør herudover følges efter behov i ambulatoriet. For patienter i stratificeringsniveau 3 vil behandlingsansvaret som hovedregel være placeret i hospitalsambulatoriet. Der kan dog være årsager til, at patienter alligevel skal følges hos egen læge udover besøg i speciallægeambulatoriet. I de tilfælde kan ansvaret overdrages til egen læge efter specifik aftale". Vejledningen til udarbejdelse af forløbsprogrammer i Region Hovedstaden blev godkendt. Dette under forudsætning af, at der i afsnit 9.3 om monitorering sker en skærpelse af, at der i forbindelse med udarbejdelse af nye forløbsprogrammer skal tages konkret stilling til, hvordan implementeringen af programmet skal monitoreres. DAS bad desuden Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse om at udarbejde en oversigt over de opgaver, som ifølge vejledningen skal udføres på tværs af forløbsprogrammerne med forslag til, hvordan de kan håndteres. DAS besluttede, at der ikke skal ansøges om midler til forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse. I stedet skal den oprindelige plan for beslutning om udvikling og implementering af forløbsprogrammet følges. Det blev 2

3 besluttet, at regionsadministrationen udarbejder et brev til socialstyrelsen om, at Region Hovedstaden og kommunerne i regionen vil være interesseret i at søge ansøgningspuljen i 2016, men at ansøgningsfristen i oktober 2015 desværre ikke giver parterne mulighed for at søge i Præsentation af Evaluerings- og analysemodellen Sagsfremstilling: Formålet med modellen For at understøtte arbejdet med kronisk sygdom, og herunder implementering af forløbsprogrammerne, er Region Hovedstaden ved at udvikle en Evaluerings- og analysemodel. Modellen er så vidt muligt baseret på genbrug af eksisterende data. Der findes i dag ikke en systematisk registrering af rehabiliteringsindsatserne i kommuner og hospitaler. Derfor arbejdes der på at få indhentet sådanne data i et samarbejde med de kliniske kvalitetsdatabaser, herunder via integrerede løsninger for kommunale data. Evaluerings- og analysemodellen skal være med til at sikre, at hospitaler, kommuner og almen praksis opnår et fælles overblik over behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til borgere med kroniske sygdomme. Dette skal ske ved, at den færdige model skal levere information om forekomsten og udviklingen i kroniske sygdomme samt data til kvalitetssikring/-udvikling af indsatserne i forløbsprogrammerne. Organisering Der har tidligere været nedsat en styregruppe for Evaluerings- og analysemodellen, som blev nedlagt ifm. Kronikerprogrammets ophør. Derudover har der været nedsat en selvstændig styregruppe for delprojektet rehabiliteringsdatabasen. Efter Kronikerprogrammets ophør overtog Udviklingsgruppen for patientrettet forebyggelse opgaven som styregruppe for det overordnede projekt Evaluerings- og analysemodellen, mens der stadig var en selvstændig styregruppe for rehabiliteringsdatabasen. Der viste sig imidlertid behov for at generelt at styrke Evaluerings- og analysemodellens (og herunder rehabiliteringsdatabasens) videre udvikling og anvendelse bl.a. ved repræsentation af de rigtige kompetencer og repræsentation på lederniveau. Derfor blev der i foråret 2015 nedsat en ny styregruppe med repræsentation af alle tre sektorer og med kompetencer inden for bl.a. epidemiologi og it samt repræsentation på lederniveau med henblik på at styrke implementeringen og understøtte anvendelsen af data. Samtidig blev styregruppen for rehabiliteringsdatabasen nedlagt. Se bilag 1 for projektets organisering i dag. Fem delprojekter i Evaluerings- og analysemodellen I bilag 1 præsenteres det overordnede indhold og status på de fem delprojekter, som indgår i Evaluerings- og analysemodellen. Præsentation på mødet På mødet gives en præsentation af hovedelementerne i Evaluerings- og analysemodellen med vægt på delprojekt 5: Formidling og anvendelse af data, hvor indsatsen under Sundhedsaftalen med implementeringsindikatorer indgår. Op- 3

4 lægget gives af projektporteføljeleder Anne Hvenegaard, chefkonsulent, Enhed for tværsektoriel Udvikling (ETU) og projektleder Maria Altschuler, specialkonsulent, ETU, Region Hovedstaden. Indstilling: At det med fokus på delprojekt 5 (fastlæggelse af indikatorer for implementering af forløbsprogrammerne) drøftes: Hvordan arbejdsgruppen fremover kan følge og bidrage til dels arbejdet med fastlæggelse og anvendelse af indikatorer vedr. implementeringsgrad, dels generelt ift. formidling og anvendelse af data fra Evaluerings- og analysemodellen. Konklusion: Anne Hvenegaard og Maria Altschuler gav en præsentation af hovedelementerne i Evaluerings- og analysemodellen med fokus på delprojekt 5: Formidling og anvendelse af data. Arbejdsgruppen blev orienteret om, at modellen består af fem delprojekter: Sundhedsprofil del II ( Kronikerprofil ). Formålet er at udarbejde en registerbaseret Kronikerprofil med incidens- og prævalenstal for de store kroniske sygdomme. Kronikerprofilen er udarbejdet og præsenteret ved en konference i marts Den gentages herefter hver fjerde år. Ændringer i forbrug over tid (Tidsrækkeanalyser). Formålet er at analysere data fra sundhedsprofilen og andre tilgængelige data for at undersøge om implementeringen af forløbsprogrammerne medfører ændringer i forbruget af sundhedsydelser. Analyserne er under udarbejdelse og forventes færdige i slutningen af Patientoplevet kvalitet (PACIC). Formålet er at beskrive den patientoplevede kvalitet blandt patienter med diabetes (i første omgang) samt undersøge sammenhængen mellem den patientoplevede kvalitet og en række sociodemografiske, organisatoriske og ressourcemæssige faktorer. Data er indsamlet og analyserne forventes klar i løbet af efteråret Rehabiliteringsdata. Formålet er at tilvejebringe standardiseret data til monitorering af rehabiliteringsindsatser med henblik på at understøtte implementeringen af forløbsprogrammerne og løfte kvaliteten af indsatserne. Der er tale om et udviklingsarbejde, som sker i samarbejde med Regionernes Kliniske Kvalitetsdatabase Program, og hvor fokus er på KOL og diabetes i første omgang. For kommunerne er det besluttet, at der skal findes en løsning, hvor data kan trækkes direkte fra kommunernes omsorgssystemer. Formidling og anvendelse af data. Formålet er at afrapportere, formidle og sikre en anvendelse af resultaterne fra de øvrige delprojekter. Hertil kommer, at der skal udvikles og fastlægges indikatorer, der skal anvendes til at følge implementeringsgraden af forløbsprogrammerne. Arbejdsgruppen drøftede, hvorledes denne kan følge og bidrage til Evaluerings- og analysemodellen. Det blev besluttet, at milepæle og resultater fra delprojekterne løbende skal præsenteres for arbejdsgruppen, således at gruppen får mulighed for at 4

5 kommentere og kvalificere indholdet. Dette skal ske inden milepæle og resultater præsenteres for DAS. 4. Præsentation af nationale initiativer om aktiv patientstøtte Sagsfremstilling: Regeringen har i deres sundhedsstrategi Jo før jo bedre beskrevet et initiativ Aktiv patientstøtte. Initiativet handler om, at tilbyde de svageste patienter med kroniske sygdomme telefonbaseret støtte fra en fast, særligt uddannet sygeplejerske, der kan hjælpe dem gennem systemet og give individuel støtte. Dette med henblik på at styrke patienternes egenomsorg. Målet er at øge patienternes livskvalitet og samtidig forebygge og reducere antallet af genindlæggelser og akutte indlæggelser. Modellen er udviklet og afprøvet i Sverige. Den er baseret på, at en mindre del af borgerne (1 pct.) står for en stor del af sundhedsudgifterne (30 pct.), og at en del af dette kan forebygges via Aktiv Patientstøtte. Det er således besluttet, at der skal ske en afprøvning af denne svenske model for Aktiv patientstøtte i forhold både udvælgelse af patienter og gennemførelse af en forebyggende intervention, der er udviklet gennem de sidste 4-5 år. Der er forventninger om, at implementeringen af en sådan model vil kunne reducere antallet af indlæggelser betragteligt og samtidig øge patienternes livskvalitet. Der er tale om et fast koncept, der skal afprøves i regionalt regi i hele landet i et forskningsbaseret set-up, så det kan undersøges, hvorvidt det er muligt at opnå de forventede effekter i forhold til såvel antallet af indlæggelser som livskvalitet. Konceptet består overordnet af to dele. Første del er en identifikation af patienter, som har en særlig høj risiko for at få et særligt stort forbrug af sundhedsydelser (primært indlæggelser). Dette sker ud fra grundige analyser af registerdata, hvor der udvikles en model, der fortæller hvilke karakteristika der er særligt udslagsgivende for, at en patient ofte indlægges (primært tidligere forbrug). Anden del af konceptet er selve indsatsen Aktiv Patientstøtte, som er den telefonbaserede støtte af specialuddannede sygeplejersker. Selv om der er en regional intervention med regionalt ansatte sygeplejersker, er der tale om en intervention, som retter sig mod patienter, som oftest har et tværsektorielt forløb. Implementeringen af Aktiv patientstøtte skal derfor indpasses i krydsfeltet mellem sundhedsvæsenets sektorer, og samtidig skal tilbuddet ses i sammenhæng med de øvrige tilbud, der håndterer støtte til patienten i sektorovergangen, som fx opfølgende hjemmebesøg, følge hjem teams, specialiserede hjemmesygeplejeteam mv. Derfor er det vigtigt, at implementering af interventionen sker i dialog med både kommuner og almen praksis, således at det kan lykkes at implementere Aktiv patientstøtte på en meningsfuld måde for alle parter. Der er etableret en fælles programledelse med repræsentanter fra alle fem regioner. I Region Hovedstaden kommer denne repræsentant fra Enhed for tværsektoriel udvikling, Center for Sundhed. Aktuelt er de nationale rammer ved at blive konkretiseret, hvorefter det skal besluttes, hvordan den lokale organisering af implementeringen i Region Hovedstaden skal se ud. Der er derudover etableret en national forskningsledelse, der refererer til Programledelsen. 5

6 Den foreløbige plan er, at interventionen starter op med afprøvning i lille format med 3-4 sygeplejersker i hver region med start ultimo 2015 eller primo På landsplan skal der ske en opskalering til omkring ca. 120 sygeplejersker i perioden Forventningen er, at tilbuddet om aktiv patientstøtte skal gives til i alt ca patienter på landsplan. Der er vedlagt to bilag (bilag 2 og 3) som baggrundsmateriale, der beskriver rammerne og indholdet i ordningen. Bilag 2 er udarbejdet af Health Navigator, der er det svenske konsulentfirma, som har udviklet Aktiv patientstøtte. På mødet gives en præsentation af konceptet og status på det nationale program. Oplægget gives af projektleder Anne Hvenegaard, chefkonsulent, Enhed for tværsektoriel udvikling, Center for Sundhed. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning At det drøftes, hvordan der kan sikres sammenhæng mellem de nationale initiativer samt sundhedsaftalens indsatser, særligt omkring differentierede indsatser. Konklusion: Anne Hvenegaard gav en præsentation af konceptet og status på det nationale program om aktiv patientstøtte Det blev fremhævet, at der er tale om et fast koncept, der skal afprøves i regionalt regi i hele landet i et forskningsbaseret set-up. Regionen har således ikke mulighed for at ændre eller tilpasse konceptet til lokale udfordringer. Aktuelt er de nationale rammer ved at blive konkretiseret, herunder hvorledes patienter, som har en særlig høj risiko for at få et særligt stort forbrug af sundhedsydelser kan identificeres. Herefter skal det besluttes, hvordan den lokale organisering af implementeringen i Region Hovedstaden skal se ud. Arbejdsgruppen var enig om, at det er vigtigt, at patienter med psykiatriske problemstillinger tænkes ind som en målgruppe. Arbejdsgruppen drøftede, hvordan der kan sikres sammenhæng mellem det nationale initiativ samt sundhedsaftalens initiativer. Der var enighed om, at arbejdsgruppen skal være opmærksomme på det nationale initiativ i forbindelse med indsatsen om udvikling af differentierede indsatser. 5. Opdatering af SOFT-portalen Sagsfremstilling: Arbejdsgruppen har til opgave at arbejde med indsatsen sikre systematisk opdatering af kommuner og hospitalers informationer om tilbud på forebyggelses- og rehabiliteringsområdet på SOFT-portalen således, at den nyeste og relevante information altid er tilgængelige på sundhed.dk. Herunder skal der også sikres synlighed af tilbud, som er rettet mod borgere med psykisk sygdom, vidtgående psykiske og/eller fysisk handicap og borgere med et skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler (indsats 32 i implementeringsplan 2015 og afsnit i Sundhedsaftalen). 6

7 Der er således behov for en drøftelse af i hvilket omfang, der er problemer med, at SOFT-portalen ikke er opdateret, og hvordan dette evt. kan forbedres. Den nuværende regionale indsats for at sikre opdatering: Hvert hospital har udpeget en medarbejder med ansvar for, at hospitalets tilbud er på SOFT, og at der sker en løbende kvalitetssikring af beskrivelserne af tilbuddene. Der er ikke er faste kriterier fra Sundhed.dk om, hvilke tilbud, der skal ligge på SOFT. De ansvarlige medarbejdere indgår i et netværk, som bidrager til at regionens hospitaler har en fælles strategi for, hvilke typer af tilbud, der skal ligge på SOFT. Netværket har besluttet, at tilbuddene skal have et forebyggelses og/eller sundhedsfremmende indhold, og derudover leve op til følgende kriterier: Der skal kunne henvises til tilbuddet Tilbuddet skal ikke være en del af en behandling, men et enkeltstående tilbud Et tilbud med flere forskellige elementer, skal kun beskrives én gang under én overskrift Det er også i denne netværksgruppe, at det kan drøftes, om der er ønsker til ændringer i indholdsskabelonen, som skal meldes ind til Sundhed.dk. Psykiatrien i Region Hovedstaden er endnu ikke involveret i denne gruppe. Der bliver årligt udsendt en påmindelse til hospitalerne om, at de skal sikre at alle tilbud på SOFT er opdateret mhp. at sikre korrekt indhold. Den nuværende kommunale indsats for at sikre opdatering Som led i at udbygge og udvikle kommunernes sundhedstilbud på sundhed.dk, er der udviklet en skabelon, som er en teknisk løsning. Skabelonen gør det muligt for kommunerne selv at oprette og vedligeholde information om deres egne sundhedsog forebyggelsestilbud (SOFT) og egne subakutte/akutte sygeplejeindsatser til ældre patienter på sundhed.dk. Dette øger muligheden for, at flere kommunale tilbud lægges op på sundhed.dk og at indholdet giver et fyldestgørende og ajourført overblik over alle kommuners tilbud. På nuværende tidspunkt har alle kommuner i Region Hovedstaden synlige forebyggelsestilbud på sundhed.dk, mens det kun er et fåtal af kommunerne som har oplysninger om deres akutte og subakutte sygeplejeindsatser til ældre patienter på sundhed.dk. Idet den enkelte kommune selv har ansvar for at oprette information om deres sundhed- og forebyggelsestilbud på SOFT, fremstår der en del variation i navngivning og sprogbrug. Indstilling: At det diskuteres, hvorvidt manglende opdatering er et problem samt, hvad der kan gøres herved. At processen for at sikre en systematisk opdatering af SOFT-portalen diskuteres, herunder om der skal nedsættes en mindre gruppe til at arbejde videre hermed. 7

8 Konklusion: Arbejdsgruppen drøftede, hvorvidt manglende opdatering af SOFT-portalen er et problem. De kommunale repræsentanter orienterede om, at mange kommuner ikke har været opmærksomme på, at der kan oprettes information om subakutte/akutte sygeplejeindsatser på SOFT-portalen. Der blev derfor stillet forslag om, at dette kommunikeres ud gennem KKR Hovedstaden. Arbejdsgruppen var enig om, at der er tre forskellige problemstillinger i forhold til SOFT-portalen: Manglende opdatering af tilbud Variation i beskrivelsen af tilbud Beskeden brugervenlighed på Sundhed.dk, især opleves søgefunktionen som uoverskuelig Arbejdsgruppen blev gjort opmærksomme på, at der i regi af Jo før jo bedre er nedsat en gruppe, som skal kigge på indholdet af de kommunale rehabiliteringstilbud. Det blev besluttet, at det skal undersøges, om der foreligger et kommissorium for denne gruppe, således at det bliver synligt, om der er overlap mellem opgaverne. Der blev nedsat en lille skrivegruppe, som fik til opgave at konkretisere de tre problemstillinger relateret til SOFT-portalen samt udarbejde forslag til handlinger/løsninger. Arbejdsgruppen består af Maria Altschuler, Perle MacDonald og Jonas Meile. Det blev besluttet, at skrivegruppen skal give en opdatering på opgaven på mødet i februar Udarbejdelse af fælles retningslinjer for samarbejdet om den terminale og palliative indsats Sagsfremstilling: Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde fælles retningslinjer for samarbejdet om den terminale og palliative indsats. Indsatsen er videreført fra den tidligere sundhedsaftale, hvor det blev besluttet at afvente implementeringsplanen for kræft og rehabilitering. Baggrunden for indsatsen var bl.a. Sundhedsstyrelsens rapport Anbefalinger for den palliative indsats fra Der lægges nu op til en drøftelse af, hvordan arbejdsgruppen kan arbejde videre med denne indsats ud fra en konkretisering af udfordringen på området. I den forbindelse kan nedenstående være relevant som baggrund: 1) I forbindelse med en drøftelse i arbejdsgruppen vedr. indlæggelser og udskrivninger under den tidligere sundhedsaftale blev der udarbejdet et notat med en definition af terminal i forhold til melding om færdigbehandling (bilag 4). Notat er under redigering og vil indgå som bilag i den reviderede kommunikationsaftale, men skulle indholdsmæssigt forblive uændret. 2) Implementeringsplanen for forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft har flere indsatser 1 omkring det tværsektorielle samarbejde, bl.a.: 1 Som bilag til sidste møde indgik en samlet plan for anbefalingerne ifm. implementering af forløbsprogram for kræftrehabilitering og palliation. I denne plan er der ud for hver anbefaling også en placering af, hvem der har ansvaret. 8

9 a. At der etableres arbejdsgange, som sikrer sammenhængende patientforløb på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis. Dette ift. rehabilitering og palliation. Der er lagt op til, at dette er en lokal ledelsesopgave 1. b. At der etableres en hjemmeside med information og viden om palliation til patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Det er igangsat af Rigshospitalet, som står for udarbejdelse og drift 1. c. At der i samarbejde med samordningsudvalgene udvikles en model for, hvordan koordination mellem sektorerne sikres gennem brug af MedCom-standarderne. Dette er ikke igangsat. Forankret i denne arbejdsgruppe vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom samt netværksgruppe for implementering af forløbsprogrammer 1. d. At der arbejdes videre med at identificere informationsbehov om kræftpatienter mellem sektorer. Dette er ikke igangsat. Forankret i arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom 1. 3) Samordningsudvalgene har været forespurgt mht., om der findes retningslinjer for det tværsektorielle samarbejde om den terminale og palliative indsats, hvilket der umiddelbart ikke gør. Der findes flere vejledninger målrettet den palliative patient. Fx nævnes fra Nordsjællands Hospital Palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom og omsorg for patienter og pårørende og Palliation- en behandlingsvejledning, som også berører det tværsektorielle samarbejde. Den umiddelbare tilkendegivelse fra sekretærerne for samordningsudvalgene har været, at det vil være relevant med en fælles retningslinje for det tværsektorielle samarbejde om den terminale og palliative indsats. Det kunne være en hjælp for hospitalerne i forhold til, at kommunerne har forskellige tilbud, ligesom der også opleves forskel på, hvilke aftaler der kan indgås med de praktiserende læger om de enkelte patienter. Det er også nævnt, at det vil være en fordel med en generel retningslinje frem for en specifikt for kræftpatienter. 4) På Bornholm Hospital har der været gennemført et projekt, hvor terminale patienter blev spurgt til deres oplevelse af det bl.a. det tværsektorielle forløb, som er afrapporteret (Udskrivelsen fra det palliativ afsnit, Bornholm Hospital 2015), o o Indstilling: At det drøftes, hvad der er behov for at få beskrevet i forhold til samarbejdet om den palliative og terminale indsats, og om der fortsat er behov for en fælles retningslinje. At der i så fald nedsættes en mindre gruppe til at udarbejde en sådan retningslinje. 9

10 Konklusion: Arbejdsgruppen drøftede, om opgaven med at udarbejde fælles retningslinjer for samarbejdet om den terminale og palliative indsats hører til på arbejdsplanen for denne gruppe, eller om det er mere hensigtsmæssigt at opgaven drøftes og løftes af en anden gruppe under sundhedsaftalen. Her blev gruppen, som arbejder med kommunikationsaftalen fremhævet. Arbejdsgruppen nåede til enighed om, at opgaven skal løftes af denne arbejdsgruppe med involvering af andre arbejdsgrupper, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt, efterhånden som opgaven foldes ud. Arbejdsgruppen blev gjort opmærksomme på, at planlægningsområde Bornholm har udarbejdet en samarbejdsaftale med udgangspunkt i Kommunikationsaftalen. Denne samarbejdsaftale indeholder et afsnit om det tværsektorielle samarbejde om palliation. Det blev bemærket, at samarbejdsaftalen er blevet tilsendt sekretariatet for arbejdsgruppen, som sørger for at dokumentet bliver videreformidlet til resten af gruppen. Arbejdsgruppen blev endvidere gjort opmærksom på, at kommunerne i planlægningsområde Nord har gennemført et fælles kompetenceudviklingsforløb, hvor der også er sat fokus på procedure og retningslinjer for samarbejdet om palliation. Det blev bemærket, at KAP-H aktuelt gennemfører et roadshow om palliation og medicin, hvor alle kommunerne i Region H får besøg med henblik på at forbedre håndteringen af patienter i palliativ fase i det nære sundhedsvæsen. Der blev nedsat en skrivegruppe, som har til opgave at undersøge, om der fortsat er behov for en fælles retningslinje, og hvad en sådan retningslinje evt. skal indeholde. Skrivegruppen består af Tina Køtter, Anne Hvenegaard og en repræsentant fra KAP-H. Skrivegruppen skal have en status klar til arbejdsgruppens møde i april Workshop om differentierede indsatser Sagsfremstilling: På det forrige møde af 31. august 2015 blev det besluttet, at der skal afholdes en kort workshop, som skal være med til sparke arbejdet med differentierede indsatser i gang. Formandskabet har efterfølgende besluttet, at workshoppen afholdes d. 7. december 2015, hvor der allerede er planlagt et arbejdsgruppemøde. Den foreløbige plan er, at der afholdes et kort ordinært arbejdsgruppemøde, hvorefter der vil være omkring 2-2½ time til en workshop. Der stilles forslag om, at workshoppen består af 2 oplæg fra eksterne oplægsholdere efterfulgt af intern drøftelse af det nye input. Forslag til oplægsholdere gives ved mødet. Indstilling: At det besluttes, hvilke oplæg der vil være mest relevante. Konklusion: Arbejdsgruppen drøftede, hvilke oplæg der er mest relevante til workshoppen om differentierede indsatser. Arbejdsgruppen blev gjort opmærksomme på, at der under det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram afholdes en temadag om sundhedskompetencer i december Det er et åbent arrangement for alle interesserede. Der kan evt. findes inspiration til temaer for workshoppen i programmet for temadagen. 10

11 Der var enighed om, at det vil være formålstjenligt, hvis oplæggene dækker bredt, således at både det kommunale, regionale samt forskningsmæssige perspektiv bliver belyst. Desuden skal der udvælges de projekter, hvor implementeringen er opstartet. Der blev stillet forslag om, at arbejdsgruppen starten med at kortlægge/beskrive de behov og udfordringer, der eksisterer i forhold til multisyge borgere. 8. Punkter til dagsordenen til næste møde Sagsfremstilling: Der planlægges ved mødet den 7. december, at der indledes med et kort ordinært møde inden workshoppen. Der er på nuværende tidspunkt følgende forslag til dagsordenspunkter: o o o Vejledning for forløbsprogrammer afledte opgaver efter DAS godkendelsen den 25. september. Forløbsprogrammer plan for rækkefølge af revisioner Arbejdsplan for 2016 den skal efterfølgende godkendes i DAS. Indstilling: At det drøftes, om der er andre punkter til dagsordenen. Konklusion: Der var ikke andre punkter til dagsordenen. Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at dagsordenen fremsendes 14 dage før mødet. 9. Evt. Der var ingen punkter til eventuelt. 11

Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Torsdag den 9. november

Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Torsdag den 9. november REFERAT Møde i: Dato: Kl.: 13-15 Sted: Deltagere: Afbud: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Torsdag den 9. november Bispebjerg Hospital, mødelokale 20D.S.1, Indgang 20D,

Læs mere

Helen Fuglsang Kock, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune

Helen Fuglsang Kock, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune REFERAT Møde i: Dato: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Onsdag den 13. december Kl.: 9-11 (kommunalt formøde fra 8-9) Sted: Regionsgården, Hillerød, mødelokale H4) Deltagere:

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom. Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune (formand)

Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom. Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune (formand) DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 31.august 2015 Kl.: 14-16 Sted: Deltagere: Afbud: Regionsgården lokale H6 Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Afbud:

REFERAT. Deltagere: Afbud: REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 30.november 2016 Kl.: 10-12 (kommunalt formøde fra 9-10 i mødelokale H5) Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Spørgsmål angående rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende

Spørgsmål angående rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 20. august 2008 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom 15. september

Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom 15. september DAGSORDEN Møde i: Dato: Kl.: 13-15 Sted: Deltagere: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom 15. september Ballerup Rådhus, mødecenter C, lokale 32, på 1. sal. Tina Roikjer Køtter,

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2

Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 31. august 2010 Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2 Møde nr. 5 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Uddybet implementeringsplan jf. Implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation ifm. kræft kap. 9

Uddybet implementeringsplan jf. Implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation ifm. kræft kap. 9 Implementeringsplan for forløbsprogrammet vedr. rehabilitering og palliation ifm. kræft Implementeringen af forløbsprogrammet kræver en koordineret tværfaglig og tværsektoriel indsats, og forankres i sundhedsaftaleregi.

Læs mere

Kommissorium for forløbsprogram vedr. mennesker med psykisk lidelse. Projekt om mennesker med type 2 diabetes og svær psykisk lidelse

Kommissorium for forløbsprogram vedr. mennesker med psykisk lidelse. Projekt om mennesker med type 2 diabetes og svær psykisk lidelse REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 19. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Bispebjerg Hospital, mødelokale 20D. 1.7. (Indgang 20D 1.sal) Deltagere: Afbud:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen".

Høring: Evaluering og afrapportering projekt det sammenhængende sundhedsvæsen. Punkt 3. Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen". 2014-28512 Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget godkender At

Læs mere

Formandskab: Kirsten Breindal, vicedirektør, Hvidovre og Amager Hospitaler Lone Teglbjærg, kvalitets- og udviklingschef, Gribskov Kommune

Formandskab: Kirsten Breindal, vicedirektør, Hvidovre og Amager Hospitaler Lone Teglbjærg, kvalitets- og udviklingschef, Gribskov Kommune Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 1. februar 2016 Kl.: Sted: Deltagere: Afbud: 14.00-16.00 (OBS! Mødetidspunktet er ændret!) Hvidovre Hospital, mødelokale

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Sund i Brøndby, Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 2 Kontaktperson/projektleder

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune

Læs mere

Herlev Hospital, Mødelokale 53 K1 (3. sal i ambulatoriet ved skadestuen)

Herlev Hospital, Mødelokale 53 K1 (3. sal i ambulatoriet ved skadestuen) DAGSORDEN Onsdag den 17. november 2010 Kl. 15.30 Herlev Hospital, Mødelokale 53 K1 (3. sal i ambulatoriet ved skadestuen) Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen. Vestegnsprojektet. Danske Patienter

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen. Vestegnsprojektet. Danske Patienter Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen Vestegnsprojektet Danske Patienter Brugerinddragelse i tværsektorielle forløb 24. maj 2011 Hvad er brugerinddragelse for dig? Brugerinddragelse på to niveauer

Læs mere

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden Måltider der forebygger og rehabilitere Vibeke Høy Worm Voksenenheden Det handler om Uden mad og drikke duer helten ikke heller ikke når man bliver ældre Baggrund for projekt God mad - godt liv Regeringen

Læs mere

Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder. Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder. Regionshospitalet Hammel Neurocenter Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder Regionshospitalet Hammel Neurocenter Fire specialiseringsniveauer Almen genoptræning Basalt niveau Avanceret niveau

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Lægeforeningen Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Juni 2016 Indhold 1. BAGGRUND FOR

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN FREDENSBORG KOMMUNE 16. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Fredensborg

Læs mere

Københavns Kommune har modtaget Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 i høring.

Københavns Kommune har modtaget Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 i høring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen UDKAST Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis c/o Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 27-09-2012 Sagsnr. 2012-141580 Dokumentnr. 2012-764049

Læs mere

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Velkommen Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Hvad er Region Hovedstadens Psykiatri? Varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden Ét hospital med centre beliggende geografisk spredt i

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Videreførelse af Hjerneskadeteam 1. Resume Etablering og udviklingen af Hjerneskadeteamet

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

Hvad ved vi i dag om palliation og demens? Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014

Hvad ved vi i dag om palliation og demens? Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 Hvad ved vi i dag om palliation og demens? Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under SIF/SDU, Målet er at styrke den

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Region Syddanmark og de 22 kommuner Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Region Syddanmark og de 22 kommuner 1 Baggrund Baggrund i Kræftplan III fra 2010 Herunder Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram

Læs mere

1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18

1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18 1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18 Sundhedssamarbejdets værdier Sundhedsaftalen er rammen om et forpligtende samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter fælles mål, som vi arbejder

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Forløbsprogram for diabetes. EPJ-observatoriet 11. oktober 2007 Lisbeth Høeg-Jensen Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen

Forløbsprogram for diabetes. EPJ-observatoriet 11. oktober 2007 Lisbeth Høeg-Jensen Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Forløbsprogram for diabetes EPJ-observatoriet 11. oktober 2007 Lisbeth Høeg-Jensen Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Projekt sundhedsvæsenet og kronisk sygdom Det overordnede projekts formål: At

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet.

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Indledning. I Randers Kommune arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt med rehabilitering på flere fronter.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom

NOTAT. Allerød Kommune. Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom NOTAT Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom

Læs mere

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE I N PUT TIL T E MADRØFTELSE Det nære sundhedsvæsen Kommunernes sundhedsindsats er vokset siden kommunalreformen. Hvor kommunerne i mange år har arbejdet med sundhedstjenester til børn, arbejder alle kommuner

Læs mere

Sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer. Forskningsoverlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København

Sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer. Forskningsoverlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer Forskningsoverlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Indsatsen Målet med indsatsen At give mennesker med sindslidelser

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

A f s lutningsnotat. Den digitale skole. Baggrund og formål. Projektets resultater NOTAT

A f s lutningsnotat. Den digitale skole. Baggrund og formål. Projektets resultater NOTAT A f s lutningsnotat Den digitale skole Baggrund og formål I 2011 udgjorde bøger og øvrige traditionelle medier langt størstedelen af skolernes budgetter til læremidler. Samtidig færdedes mange børn og

Læs mere

Herlev Hospital, Mødelokale 53 K1 (3. sal i ambulatoriet ved skadestuen)

Herlev Hospital, Mødelokale 53 K1 (3. sal i ambulatoriet ved skadestuen) K O N K L U S I O N E R Onsdag den 17. november 2010 Kl. 15.30 Herlev Hospital, Mødelokale 53 K1 (3. sal i ambulatoriet ved skadestuen) Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1

Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 24. juni 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet sluttede kl. 18.55 Møde nr. 5 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

Bemærkninger til konkrete forslag høring af Social Strategi

Bemærkninger til konkrete forslag høring af Social Strategi Bemærkninger til konkrete forslag høring af Social Strategi Høringspart Forslag Bemærkning Ændring Kommuner Holstebro og Silkeborg kommuner En tydeligere definition af, hvad specialisering er og af regionens

Læs mere

Årsberetning 2013 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2013 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2013 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Albertslund, Brøndby og Glostrup kommuner har siden 2007 haft et samarbejde om udførelse af opgaven:

Læs mere

Titel: Med patienten for bordenden - et udviklingsprojekt i psykiatrien i Region Nordjylland

Titel: Med patienten for bordenden - et udviklingsprojekt i psykiatrien i Region Nordjylland Titel: Med patienten for bordenden - et udviklingsprojekt i psykiatrien i Region Nordjylland Hvor: Klinik Psykiatri Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland, Psykiatrisk sengeafsnit N7. På psykiatrisk sengeafsnit

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN GRIBSKOV KOMMUNE 16. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gribskov Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Gribskov Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN RØDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Rødovre Kommune og

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

REFERAT. Møde i Samordningsudvalget, planlægningsområde Nord, d. 29. januar kl. 8.00-10.00, kursuslokale 216

REFERAT. Møde i Samordningsudvalget, planlægningsområde Nord, d. 29. januar kl. 8.00-10.00, kursuslokale 216 Samordningsudvalget Planlægningsområde Nord REFERAT Møde i Samordningsudvalget, planlægningsområde Nord, d. 29. januar kl. 8.00-10.00, kursuslokale 216 Kvalitetsafdelingen Patientforløbsenheden Dyrehavevej

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital REVIDERET REFERAT Møde i: Samordningsudvalget ved BFH Dato: 7. april 2016 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital, mødelokale 20D-S-1 Direkte 35316749 Web www.bispebjerghospital.dk

Læs mere

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund.

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund. Generelle oplysninger Ansøger: Sundhedsplejen i Svendborg Kommune Projektets titel: GO`start gennem fælles indsats Projekt start: 1/9-2011 Projekt slut: 1/9-2013 Resumé af projektet Formålet med projektet

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst 1b. Evaluering af HBM 24.-25. september 2014 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan: Afrapportering 2014 + Pejlemærker 2016 2.2 Hovedbestyrelseskonference 2015 2.3 Konfliktunderstøttelse

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 10.12. 2013, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 4,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

2. reviderede udgave af sundhedspolitik for Gribskov Kommune

2. reviderede udgave af sundhedspolitik for Gribskov Kommune 2. reviderede udgave af sundhedspolitik for Gribskov Kommune Sundhedspolitikken udgør rammen for Gribskov Kommunes arbejde med sundhed. Målgruppen er alle borgere i Gribskov Kommune, uanset alder, køn

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 3. februar 2014 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 29.

Læs mere

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ 2013 Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ Niels Jakob Woersaa og Heidi Kristensen Kolding Kommune 21-05-2013 Er netop gået på efterløn og har endnu ikke

Læs mere

Ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Lone Vicki Pedersen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Dato: 25. august 2011 Sags

Læs mere

Midtvejsevaluering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Midtvejsevaluering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Midtvejsevaluering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn): Region Hovedstaden Projektnummer/numre: Kronikerprogrammets

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Baggrund og formål Det skønnes, at 1-10 % af danske patienter med

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 3. juni 2013. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 3. juni 2013. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 3. juni 2013

Læs mere

KOMMISSORIUM. Udarbejdet af: THEVA Udarbejdet d. 17.09.11 Version nr.

KOMMISSORIUM. Udarbejdet af: THEVA Udarbejdet d. 17.09.11 Version nr. KOMMISSORIUM A. Titel på projekt Forbedret patientuddannelse En antropologisk undersøgelse af hvorfor borgere med iskæmisk hjertesygdom fravælger eller falder fra de kommunale tilbud om patientuddannelse.

Læs mere

Negativ social arv i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Negativ social arv i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Negativ social arv i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Middelfart Gymnasium, 26.august 2010 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Dias 1 Formål med mødet Når dagen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015

Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015 Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015 Sundhed i det nære I Horsens Kommune har der været tænkt sundhed ind i det nære igennem 20 år Det er der hvor børn, unge og borgere lever hverdagslivet,

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Indhold Formål:...2 Organisatorisk forankring:...2 Projektstyring:...2 Økonomi...2 Særlige afsatte puljemidler...2 Eksterne aktiviteter:...3

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner 3. november 2015 Notat vedr. kommunale akutfunktioner Dette notat er godkendt i Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering 3/11/15 som en 1. version. Der pågår arbejde med en 2. version

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Revideret referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 8. marts 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Revideret referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 8. marts 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Revideret referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 8. marts

Læs mere

Slutevaluering af forebyggelsesprojekt vedr. udgående Akut-team på Herlev Hospital i samarbejde med Egedal, Gladsaxe og Herlev kommuner

Slutevaluering af forebyggelsesprojekt vedr. udgående Akut-team på Herlev Hospital i samarbejde med Egedal, Gladsaxe og Herlev kommuner Planlægningsafdelingen Til: Region Hovedstaden Herlev Hospital Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Telefon 44 88 40 00 lokal 84698 Fax 44 88 43 43 Mail Petben01@heh.regionh.dk Dato: 23. juni 2009 Slutevaluering

Læs mere

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Socialtilsyn takster 2016 KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Disposition Præsentation af takster for 2016 Tilbagemelding på kommentarer til Socialtilsynets årsrapport for 2014 Takster 2016

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson Den koordinerende indsatsplan Informationspjece til fagperson Tovholder Fagpersonen er tovholder på forløbet med en koordinerende indsatsplan og sikrer i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagprofessionelle,

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. maj 2007 Orientering vedr. Ankestyrelsens undersøgelse: Førtidspension efter arbejdsevnemetoden. Århus Kommune

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007

2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007 2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007 2 eksemplarer sendes i papirform til Ansøgningsfrist 28. marts 2007 kl. 12.00 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 8.december 2015 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Om implementeringen og udmøntningen af de enkelte indsatser i SOF kan nærmere oplyses:

Om implementeringen og udmøntningen af de enkelte indsatser i SOF kan nærmere oplyses: NOTAT Til Socialudvalget Notat om udmøntning af SOF s andel af Ældrepuljen Københavns Kommune fik primo marts 2014 bevilget 60,8 mio. kr. årligt fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Opsamling på workshops og dialogmøder. Frederik Giese og Morten Christensen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Opsamling på workshops og dialogmøder. Frederik Giese og Morten Christensen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Opsamling på workshops og dialogmøder Frederik Giese og Morten Christensen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Formålet med dialogprocessen er at sikre: Inspiration til nye tilgange, perspektiver

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere