DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj"

Transkript

1 DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen var 104 heraf 19 ved fuldmagt. Endvidere deltog Afdelingsdirektør Anette Dyhl, DATEA og ejendomsadministrator Ena Germann Sørensen, DA TEA samt revisor Jesper Buch fra BDO ScanRevision A/S For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: l. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmeudvalg. 4. Bestyrelsens beretning. Vedlægges. 5. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi. Bestyrelsen foreslår andelskronen fastsat til 6.508,00 pr. m Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering. 7. Indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at spisebilletterne stiger fra kr. 91,00 til 93,00 pr. stk. efter ønske fra forpagteren. Stigningen vil effektueres fra 1. maj Behandling af punkter fra sidste ordinære generalforsamling den 28. april Jf. vedtægternes 27, stk. 2 kan forslag vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Ændring af vedtægtens 23, stk. 2. Mellem køber og sælger oprettes en skriftlig aftale. Bestyrelsen kan forlange, at aftalen oprettes på en standardblanket. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Salgsaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer afuoldte udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde herved og ved afregning til pant- eller udlægshavere og de ved tvangssalg eller - auktion ændres til: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m. samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlagfor bestyrelsens op/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion.

2 skal godkendes af bestyrelsen ud- Vedtægtens 23, stk. 3. Alle vilkår for overdragelsen går. Ændring i nuværende 23, stk. 4 bliver efterfølgende 23, stk. 3. Købesummen skal indbetales til foreningen, som - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien - afregner restprovenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Andelsboligforeningen er berettiget til at tilbageholde et beløb til sikring af, at lejligheden afleveres i forsvarlig stand, samt et depositum til sikring af fraflyttende andelshavers opfyldelse af forpligtelse i forbindelse med varmeregnskab mv. Udbetaling af restbeløbet skal ske tidligst 2 og senest 4 uger efter overtagelsen ændres til: Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen. skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforening senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. Andelsboligforeningen afregner - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien - provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Vedtægtens 23, stk. 5 bliver efterfølgende 23, stk. 4. Såfremt køberen ønsker dette, skal bestyrelsen med køberen, senest 14 dage efter overtagelsen af boligen, gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen ændres til: Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget iforbindelse med boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til overdrageren. således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Vedtægtens 23, stk. 6 bliver efterfølgende 23, stk. 5. Forlanger køberen prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren udgår og erstattes af: Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 3-4 skal afregnes senest 21 dage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. Forslag fra beboerne.

3 8. Godkendelse af budget og eventuel ændring i boligafgift. 9. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Rasmussen og Inger Byskov er på valg og modtager genvalg. Suppleant Henny Borød modtager ikke genvalg men bestyrelsen indstiller Hans Schmidt. Suppleant Alice Normann modtager genvalg. 10. Eventuelt. Ad 1- valg af dirigent Foreningens formand Alice Graver bød velkommen og meddelte, at der sidste år var solgt 10 lejligheder og at der i år var der solgt 7. Derefter præsenterede Alice Graver bestyrelsen for de nye andelshavere og indstillede herefter Afdelingsdirektør Anette Dyhl som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og således lovlig og rettidigt indkaldt. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet mere end 1/5 af foreningens medlemmer var til stede. Dirigenten gennemgik dagsordenen. Forslagene vedrørende vedtægtsændringer fra sidste år ville blive behandlet først. Forslagene stillet af Bente og Hans Schmidt vedrørende indkøb afhjertestarter behandlet. vil derefter blive Forslaget stillet af Lis Schwartz vedrørende antal spisebilletter, kan ikke behandles med mindre, at alle i foreningen stemmer for forslaget. De andelshavere, der har købt en andel har ifølge vedtægten velerhvervede rettigheder, som ikke efterfølgende kan forringes uden 100% enighed. Herefter vil forslaget vedrørende udnyttelse af bridgelokalet blive delt i 2 afstemninger. Første afstemning vedrører stille aktiviteter og anden afstemning vedrører mere støjende aktiviteter. Forslag til vedtægtsændring vedrørende alderskrav kan ligeledes ikke behandles. Andelshaverne har også her velerhvervede rettigheder. Her gælder ligeledes kravet om 100% enighed. Bestyrelsen har stillet 2 forslag fra Køkkenudvalget. Forsalget vedrørende ændring af forpagtningskontraktens 9, stk. 5 er et samlet forslag og kan ikke opdeles. Det forslag på indkaldelsen vedrørende stigning i prisen på spisebilletter bortfalder, såfremt forslaget fra køkkenudvalget bliver vedtaget. I modsat fald skal forslaget omkring stigningen af prisen på spisebilletterne

4 behandles. Dagsordenens punkt 8 budget bliver rykket op før dagsordenens punkt 7 indkomne forslag. Dagsordenens punkt 6 behandles under formandens beretning. Dirigenten oplyste endvidere, at referaterne igen år ville blive beslutningsreferater. Ad 2 - valg af referent Dirigenten foreslog foreningens administrator Ena Gennann Sørensen som referent. Ena Germann Sørensen blev valgt. Ad 3 - valg af stemmeudvalg Ulla Jensen Tove Lind og Vivi Friis Pedersen blev enstemmigt valgt som stemmetællere. Ad 4 - bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var fremsendt til andelshaverne sammen med indkaldelsen. Der var følgende spørgsmål til beretningen. Poul Mortensen spurgte til hvornår indgangspartierne i blok B blev renoveret. Fonnanden Alice Graver meddelte, at det er et spørgsmål om prioritering, altanerne prioriteres først. Poul Mortensen var utilfreds med, at der var blevet isoleret under højhuset. Det har ikke været fremme som forslag. Det er ikke tilfredsstillende, at man skubber noget og fremmer noget andet. Bestyrelsen tager kritikken til efterretning. Henning Andersen udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde. Birthe Agger Nielsen spurgte om bestyrelsen havde tænkt sig at få isoleret under tagene. Ulla Jensen efterlyste en vedligeholdelsesplan. Henrik Rasmussen oplyste, at bestyrelsen har udarbejdet en vedligeholdelsesplan, men at den er udsat på grund af reparation af altanerne. Spørgsmålet om hvorledes vedligeholdelsesplanen skal prioriteres henlægges til et eventuelt beboermøde. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad 5 - Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi. Bestyrelsen foreslår andelskronen fastsat til 6.508,00 32,53 Foreningens revisor Jesper Buch gennemgik regnskab og forslag til andelsværdi. Der blev stillet spørgsmål til hvorfor foreningen havde valgt at rentetilpasse et lån på 19,3 mill. afdragsfrit til Dirigenten oplyste, at det ikke lige er til at lave om uden store omkostninger for foreningen. Bestyrelsen kikker på sagen. Vivi Friis Petersen spurgte til hvad beløbet på ca ,00 - konstruktion i terræn var. Det vil herefter blive undersøgt og ført til referat. Sagen er undersøgt og beløbet vedrører udskiftning af 170 m2 terrassebrædder - indkøb af ærte sten - indkøb af fliser ved 3 nye lamper - udskiftning af raftehegn - reparation af trapper i haven samt vejsalt. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Andelskronen blev gennemgået og herefter enstemmigt godkendt og er herefter på 6.508,00

5 Ad 8 - Godkendelse af budget og eventuel ændring i boligafgift. Revisor Jesper Buch fremlagde budgettet. Boligafgiften er uændret. Der var en længere diskussion omkring afsættelse af beløbet til vedligeholdelse af ejendommen og det blev besluttet, at bestyrelsen sørger for, at der bliver udarbejdet en vedligeholdelsesplan hurtigst muligt. Der vil derefter ville blive indkaldt til beboermøde, hvor denne ville blive drøftet. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 6 - Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering. Se beretningen. Bestyrelsen foranlediger udarbejdelse af en vedligeholdesesplan. Der henvises til beretningen samt diskussionen omkring vedligeholdelsen. Ad 7 - Forslag fra bestyrelsen - Stigning i spisebilletterne fra kr. 91,00 til kr. 93,00 pr. stk. Forslaget bortfaldt. Dirigenten gennemgik vedtægterne der var foreløbigt vedtaget på generalforsamlingen sidste år, idet der sidste år ikke var 2/3 tilstede til generalforsamlingen men at 2/3 stemte for. Såfremt 2/3 stemmer for forslaget er de herefter vedtaget. Vedtægtsændringerne blev herefter enstemmigt vedtaget. Forslag fra beboerne. Ad forslag 1 - Indkøb af hjertestarter - forslaget var omdelt. Hans Schmidt motiverede forslaget. Alice Graver oplyste at prisen er kr ,00 inc1. kursus for 12 personer i foreningen. Der var herefter en kortere drøftelse omkring forslaget. Forslaget blev herefter vedtaget idet kun to stemte imod. Ad forslag 2 - spisebilletter - forslaget var omdelt Lis Schwarts motiverede sit forslag og tog forbehold for underskuddet i regnskabet vedrørende køkkenvirksomheden, idet denne kører med stort underskud. Dirigenten oplyste, at der næste år udarbejdes et mere gennemskueligt regnskab og der kan vi også finde den rigtige pris på spisebilletterne. Ulla Jensen ønskede, at der blev kikket 5 år tilbage. Dirigenten oplyste, at antallet af spisebilletterne ikke kan ændres da det står i vedtægterne at det er pr. bolig. Forslaget blev ikke sendt til afstemning idet dette ligeledes ville kræve 100% enighed. Ad forslag 3 - vedrørende bridgerummet - Forslaget var omdelt.

6 Dirigenten delte forslaget i to dele. Det ene forslag går på at lokalet kan bruges til stilleaktiviteter såsom en frimærkeklub og skakaktiviteter. Der var en længere diskussion omkring forslaget der herefter blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten oplyste. at al henvendelse skulle ske til bestyrelsen Den anden del af forslaget, frokost for familien, mindre selskaber og kor og andre støjende aktiviteter. Der var en længere diskussion omkring emnet, der herefter blev sat til afstemning. Forslaget faldt idet kun 2 stemte for forslaget. Dirigenten oplyste, at der er andre lokaler f.eks. pej sestuen, der kan lånes til frokost. Ad forslag 4 - Alderkrav 70 år - Forslaget var omdelt Forslaget blev trukket. Ad forslag 5 - køkkenudvalget - Forslaget var omdelt Erik Poulsen motiverede forslaget. Der var en længere diskussion omkring forslaget. Forslaget blev herefter sat til afstemning. 68 stemmer for forslaget der herefter er vedtaget. Dirigenten gjorde opmærksom på, at det var en prøveordning der træder kraft 1. juli 2011 og udløber 31. december 2011, hvorefter der vil blive indkaldt til evt. ekstraordinær generalforsamling, hvor generalforsamlingen skulle tage stilling til om ordningen skulle fortsætte permanent. Forslaget om forhøjelse af spisebilletterne bortfalder. Valg til Bestyrelsen Henrik Rasmussen og Inger Byskov blev genvalgt. Hans Schmidt blev valgt som suppleant. Alice Nordmand genopstiller som suppleant og blev genvalgt. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand Alice graver Bestyrelsesmedlem Jørgen Wiberg Bestyrelsesmedlem Henrik Rasmussen Bestyrelsesmedlem Inger Byskov Bestyrelsesmedlem Erik Poulsen Suppleanter Suppleant Alice Normann Suppleant Hans Schmidt På valg 2013 På valg 2013 Ad - Eventuelt Jan van Amerongen efterlyste regler for optagelse af lån i andelen. Dirigenten oplyste, at adkomsterklæring udstedes af DATEA på bankes foranledning. Christian Schade takkede bestyrelsen for det store arbejde og blomsterpigerne for de flotte blomster.

7 Inger Byskov oplyste, at selskabslokalet en mulighed, som alle har. kunne opdeles og bruges til mindre selskaber. Det er Mourier spurgte om man skulle bruge køkkenet såfremt man bruger foreningens lokaler. Bestyrelsen svarede bekræftende herpå. Der var herefter ikke flere spørgsmål og dirigenten takkede for i år. General~orsatJ1.lingen sluttede , '!.' a ø ' l J. Ii {, ~ {i I ji L U~0UU" \ " Anette Dyhl, dirigerjt ~ Alice Graver, fo11land

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 28. marts 2011 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål... 3 Medlemmer... 3 Indskud... 3 Hæftelse... 5 Boligaftale... 5 Boligafgift... 6 Vedligeholdelse... 6 Forandringer...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl.

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl. VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl. CLAU Ad. Nørregade 7A,. Postbox2206 1018 København K Telefon33 12 37 36 1 som sat Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyøvej

Læs mere