God kendt på generalforsamlingen AN D E LSBOLIG FORE N I N G EN GAMMEL KONGEVEJ 162 A.Ð. AnSNECNSKAB FOR PERIODEN I. SEPTEMBER 2OO9-31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God kendt på generalforsamlingen AN D E LSBOLIG FORE N I N G EN GAMMEL KONGEVEJ 162 A.Ð. AnSNECNSKAB FOR PERIODEN I. SEPTEMBER 2OO9-31."

Transkript

1 God kendt på generalforsamlingen AN D E LSBOLIG FORE N I N G EN GAMMEL KONGEVEJ 162 A.Ð AnSNECNSKAB FOR PERIODEN I. SEPTEMBER 2OO9-31. AUGUST 2O1O

2 lndhold: Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance, aktiver Balance, passiver Noter Opgørelse af andelsværdi Side: t

3 Side 1 LEDELSESPATEGNING. Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for 1. september august 21 for Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 21 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 21. For at sikre en optimal styring af andelsboligforeningens fremtidige vedligeholdelsesopgaver, har bestyrelsen ladet udarbejde en vedligeholdelsesrapport indeholdende en 1O-årig drifts- og vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen anbefaler, at andelskronen opgøres med udgangspunkt i omtalte offentlige vurdering samt prioritetsgælden målt til kursværdi. Herudover er der hensat kr ,- til fremtidig vedligeholdelse. Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksbe rs. d{n128. oktober 21 rg Andersen rmand) á,"--ãø---:-. Anna Cathy Cecilia Palmer Ejnar Estrup Jensen Diego Tur Simonsen ^n t) VØ"ér-új) Lene Lund ADMINISTRATOR. NDOMSADMINISTRATION A/S Wffi

4 Side 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PATEGNING. Til medlemmerne iandelsboligforeningen Gamme! Kongevej 162 A-D. Vi har revíderet årsegnskabet for Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Íor regnskabsåret 1. september august 21, omfattende administrators og bestyrelsens godkendelse, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Vor revision har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Arsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik for andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet. Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et revisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik for andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision. Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 'I En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anførl i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold.

5 Side 3 Konklusion. Det er vor opfattelse, at åregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 21 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 2O1O i overensstemmelse med god regnskabsskik for andelsboligforeninger og vedtægternes krav til regäskabsaflæggelsen. rr, den 28. oktober 21 Co statsautoriserede revisorer p/s 3, 3 Helsingør statsautoriseret revisor

6 Side 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS. Arsregnskabet for Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og er aflagt i danske kroner; dog tilpasset forholdene i en andelsboligforening. Resultatopgørelsen. Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger; herunder vedrørende finansiering. Balancen. Ejendommen måles til omtalte offentlige vurdering. Der afskrives ikke på ejendommen. Prioritetsgæld måles til pantebrevsrestgældens kursværdi. Øvrige balanceposter måles til nominelværdi.

7 Side 5 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. SEPTEMBER 2OO9-31. AUGUST 2O1O NOTE Arsregnskab 2911 Budget 29fi INDTÆGTER Boligafgift Leje, erhverv Leje, kælderrum INDTÆGTER IALT UDGIFTER Eiendomsudqifter Reparation og vedligeholdelse Grundskyld Vand- og vandafgift Renovation Skorstensfejning Rottebekæmpelse Forbrændingsafgift Affaldsgebyr Elektricitet Gas Vicevært, feriepenge, lønsumsafgift og gebyrer Rengøringsartikler m.m. Vinduespolering Containerleje Snerydning og saltning Kontingenter Telefon, porto og kontorhold Generalforsamling og bestyrelsesmøder Beboermøder og arbejdsdage Administrationshonorar, fast honorar Administrationshonorar, tillægsydelser Revisionshonorar Varmeregnskabshonorar Mæglersalær, genudlejning Forsikringer Diverse incl. PBS-gebyrer ^ Ejendomsudgifter ialt

8 Side 6 Arsregnskab 29/1 Budget 29fi Finansierinqsudqifter Prioritetsydelse, Realkredit Danmark Rykkergebyrer/morarenter, kred itorer Renteindtægter, bank Låneomkostninger, nyt lån Finansieringsudgifter i alt UDGIFTER IALT ARrTS LIKVIDE RESULTAT Nedbrinqelse af qæld Prioritetsafdrag, Realkredit Danmark Nedbringelse af gæld i alt RESULTAT FØR SKAT Regulering af foreningsskat 28 Foreningsskat AneTs REGNSKABSMÆSSIGE RESULTAT Resultatdisponering: Anvendt henlæggelse til vedligeholdelse OvertørI årets overskud Arets resultat, disponeret

9 Side 7 BALANCE PR. 31. AUGUST 2O1O NOTE Arsregnskab 29/1 Arsregnskab 28/9 AKTIVER Ejendommen Gammel Kongevej 162 A-D Danske Bank AJS, Kassebeholdning, bestyrelsen Ti I godehavende bol igafgifvleje m.v., med lem mer/lejere Tilgodehavende, diverse Mellemregning vedrørende salg Kabel TV-reqnskab 29/1. Primosaldo + afholdte udgifter - a conto opkrævet AKTIVER IALT

10 Side 8 BALANCE PR. 31. AUGUST 2O1O NOTE Arsregnskab 29fi Arsregnskab 28/9 PASSIVER Eqenkapital. Andelsindskud Reservefond Henlæggelse til vedligeholdelse Nedskrivning af ejendom jfr. note 3 Kursregulering af prioritetsgæld Arets resultat Egenkapital ialt Gæld. Varmeregnskab 29/1. A conto opkrævet - afholdte udgifter Bredbåndsreqnskab 29/1. Primosaldo + a conto opkrævet - afholdte udgifter Prioritetsgæld, Realkredit Danmark (kursværdi) Prioritetsgæld, Realkredit Danmark (nominel værdi) Forudbetalt leje Forud betalt bol igafgifuleje m.v., med le m mer/lejere Feriepen geforpl igtelse Skyldig A-skat / AM-bidrag / lønsumsafgift Skyldige omkostninger Skyldig foreningsskat Gæld ialt PASSIVER IALT Eventualforpligtelser

11 Side I NOTER TIL REGNSKABET 1. REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE. Antenneanlæg Glarmester Maler Tømrerlsnedker Blikkenslager Reparation af varmeanlæg Elektriker Havearbejde Ingeniørhon orar (í-àrs syn altanproiekt og gàrdrenovering) Låsesmed, nøgler og nøgleskilte Vejog gårdanlæg lstandsættelse af kælder Diverse I alt FORENINGSSKAT. Arets samlede udgifter jfr. regnskabet - låneomkostninger Arets fradragsberettigede udgifter jfr. regnskabet Lejeindtægt iflg. regnskab Henførbare udgifter: (kr x I ) Skattepligtig indkomst til beskatning Negativ skattepligtig indkomst overført fra tidligere år - skattepligtig indkomst 29fi Negativ skattepligtig indkomst fremført til kommende år

12 Side 1 NOTER TIL REGNSKABET 3. EJENDOMMEN GAMMEL KONGEVEJ 162 A-D. Anskaffelsessum Opskrivning til offentlig vurdering primo Op-/nedskrivning i 29fi Bogført værdi pr. 31. august Den offentlige vurdering andrager pr. 1. oktober 28 kr. 62..,,, 4. PRIORITETSGÆLD. Hovedstol Renter Pantebrevsrestgæld Kursværdi Realkredit DK, variabel (nr. Realkredit DK, variabel (nr. 1) 2) lalt Lån nr. 1: Dette lån har p.t. en F5T-profil. Seneste refinansiering er foretaget pr. 1. januar 28. Næste refinansiering skal således ske med virkning pr. 1. januar 213. Rentesatsen er senest låst fast til 4,7388% p.a. Restløbetiden er pr. 31. august 21 fastlagt til 19 år og 4 måneder. Denne vil dog ændre sig iforbindelse med de kommende refinansieringer.

13 Side 11 NOTER TIL REGNSKABET Làn nr.2: Dette lån har p.t. en F3T-profil. Seneste refinansiering er foretaget pr. 1. januar 21. Næste refinansiering skal således ske med virkning pr. 1. januar 213. Rentesatsen er senest låst fast til2,8112% p.a. Restløbetiden er pr. 31. august 21 fastlagt til 23 àr og 4 måneder. Denne vil dog ændre sig iforbindelse med de kommende refinansieringer. 5. SKYLDIGE OMKOSTN INGER. DK Hostmaster A/S DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S. HOH Dansk Elektrolyse A/S Nybolig Erhverv København A/S Prebens Vinduespolering & Rengøring ApS Rønnow ApS TeleSat Inc. Tøm rermestrenes Gulvservice Aaen & Co statsautoriserede revisorer ps I alt ' EVENTUALFORPLIGTELSER. Ejerpantebrev, nom. kr. 215.,- tinglyst i ejendommen er i behold. Landsskatteretten har afsagt kendelse om, at der udløses beskatning, når den sidste lejlighed i foreningen, der har været udlejet til et ikke-medlem, overgår til at blive benyttet af et medlem på andelsbasis. Beskatningen vil ifølge landsskatteretten i givet fald omfatte alle de lejligheder, der siden den 19. maj 1994 er overgået til ændret anvendelse. Der er for nærværende forening ikke afsat til udskudt skat som følge af landsskatterettens kendelser, idet beskatning forudsætter at den sidste udlejede lejlighed rent faktuelt overgår til ændret anvendelse, hvilket for nærværende forening ikke er sket, og idet bestyrelsen har tilkendegivet, at dette ikke er hensigten.

14 Side 12 Fastsættelse af andelenes værdi pr. 3l ' auqust 21' Ejendommens kontantværdi iflg. den offentlige vurdering pr. 1. oktober 28 Maksimal egenkapital pr. 31. august 21 - henlagt til vedligeholdelse Reguleret egenkapital pr. 31. august , , , ,95 Nominel andelskapital pr. 31. august ,83 Under henvisning til Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at andelenes værdi pr. 31. august 21 i henhold til bekendtgørelsens $ 5, stk. 2 c er opgjort til kurs ,1 eller 1.36,351 pr. andelskrone. Andelskronens værdi beregnes således: kr ,95 (maksimal egenkapital) / kr ,83 (andelskapital) = l!j1_2569_ kr ,95 (reguleret egenkapital) / kr ,83 (andelskapital) = 1.36,351 Leil.nr. J 4 5 I o Navn Lene og Henrik Lund Malene Ravn og Bjarne Bo Berthelsen Doris Laursen Nezrin Gassanly og Ulrik Winzentsen Frank Nissen og Linda Feder Pia Lundgren Johansen Diego Tur Simonsen Kirsten Jonsgaard Larsen Chanel Rosetta Uhrenholt Anders Helt Lund Michael van Deurs Kirsten Schou Olesen Henrik Georg Andersen og Henrik Bøgh Leslye Toro Frederik Lewinsky og Christine Miller Hansen Birgit Dalgaard Antonio D'Elia Ejnar Estrup Jensen Emil Ruhwald Nielsen Lene Josefine Feldthaus Annette Estrup og Tom F. Jonasson Marianne Estrup Jensen og Salvatore Scredi Pia Laulund Møinichen Charlotte Sund Nielsen Anna Cathy Cecilia Palmer og Jane Spring Jakob Haahr-Pedersen Frank von Bülow Helle Nielsen Nathan Wester-Andersen Oprindeligt indskud 3.179, , ,3 2.36,9 2.36,9 2.36, , , 1.512, , , , 1.619, , 1.999, , , , Andelsværdi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere