Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen Sag nr.: Emne: 1. Omflytning af midler til rengøring, vedligeholdelse, opkridtning m.m Salling - Fjends Musikskole - vedtægtsændring Undersøelse af Skive Kommunes tilskud til selvejende haller - herunder forslag til en ny budgetmetode Budgetoplæg Skive Kunstmuseum (SNYK) ansøgning om projekt- og udviklingsmidler Udvidelse af Skive Biblioteks åbningstid Bilagsliste... 1

2 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Omflytning af midler til rengøring, vedligeholdelse, opkridtning m.m. J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller udvalget beslutter at flytte kr fra politikområdet Folkeoplysning til politikområdet Idræt udvalget beslutter at udbetale kr til fodboldklubber beliggende i de 3 gamle Salling Kommuner i 2007 til dækning af rengøring, vedligeholdelse, opkridtning m.m. Forvaltningens indstilling godkendt I budgettet for 2007 er der ikke afsat midler til fodboldklubberne i de gamle Salling Kommuner til midler til rengøring, vedligeholdelse, opkridtning af baner m.m. i lighed med den ordning der har været i Skive Kommune i årevis. Forvaltningen har til budget 2008 et ønske om at der må afsættes kr på budgettet til dette formål. For at imødekomme klubberne i indeværende år foreslås, at der flyttes kr fra politikområdet Folkeoplysning til politikområdet Idræt, og det samtidigt besluttes at fordele disse midler til ovennævnte klubber som kompensation i Under politikområdet Folkeoplysning har forvaltningen i indeværende år et overskud på kontoen aktivitetstilskud, og det er dette beløb der foreslås omflyttet til Idræt under stadioninspektørens område.

3 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Salling - Fjends Musikskole - vedtægtsændring J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Skive Byråd Kultur og Borgerservice indstiller udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme indstiller vedtægtsændringen til godkendelse, så Salling-Fjends Musikskole nu kommer til at hedde Skive Musikskole Forvaltningens indstilling anbefales. Bestyrelsen for Salling Fjends Musikskole har på et bestyrelsesmøde godkendt vedtægtsændring, så det fremtidige navn for musikskolen er Skive Musikskole. Bestyrelsen ansøger på den baggrund Skive Byråd om godkendelse af beslutningen.

4 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Undersøelse af Skive Kommunes tilskud til selvejende haller - herunder forslag til en ny budgetmetode J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Kultur og Borgerservice indstiller udvalget beslutter om der skal indføres en ny model for budgettering af tilskud til de selvejende haller efter objektive kriterier og i bekræftende fald, hvilken af de opstillede modeller der skal bruges udvalget beslutter om der skal ydes tilskud uanset gældssituationen og beløbets størrelse udvalget beslutter om der skal laves en vedligeholdelsespulje som skitseret i modellen udvalget beslutter om der skal oprettes en pulje på 2 mill. årligt til energibesparende foranstaltninger efter den skitserede model Udvalget gav udtryk for opbakning til de nye principper for tildeling af tilskud til hallerne, men ønskede flere parametre medtaget, bl.a. belægningsprocent. Udvalget ønskede også at Skive Hallerne, KCL, skulle inddrages i undersøgelsen. Forvaltningen blev bedt om en status for det tilrettede oplæg på mødet i august, og endelig fremlæggelse på mødet i september. Udvalget besluttede på mødet den 10. april, at økonomien i de selvejende haller skulle undersøges ud fra det fremlagte kommissorium. Baggrunden var, at udvalget de første par måneder af 2007, var blevet præsenteret for en lang række nye tiltag i form af ombygninger, tilbygning og renoveringsplaner der alle krævede, at udvalget forhøjede det årlige driftstilskud til hallerne væsentligt. Samtidig var der nu 10 selvejende haller fra 4 kommuner hvor økonomien var sammensat på 4 forskellige måder uden nogen vidste hvordan økonomien oprindeligt var skruet sammen. Forvaltningen nedsatte en arbejdsgruppe der hurtigt konstaterede, at det var svært at opfylde kommissorium med hensyn til mål, idet det var svært at nå frem til de rigtige tal.arbejds-

5 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN gruppen besluttede derfor at den fremtidige tildelingsmodel skulle bygge på objektive kriterier, så hallernes fremtidige tilskud byggede på neutrale beregninger, så alle haller vil få nogenlunde samme vilkår, ikke sådan at hallerne vil modtage det samme tilskud for finansieringen af hallerne er vidt forskellig. Ved at bygge på objektive kriterier undgår kommunen også en topstyring af hallerne der ville være en konsekvens ved at bruge subjektive kriterier. Der opereres med en model hvor der gives tilskud pr. m2 til Baneareal 500 kr. Andre aktiviteter 400 kr. (skydning, klub- og mødelokaler m.v.) Omklædningsrum 300 kr. Andet areal 150 kr. ( tilskuerareal og gange) Derudover gives der et tilskud til alle haller på kr svarende til ydelsen på et lån på kr Begrundelsen for dette tiltag er, at ligestille haller med store lån og haller med få eller ingen lån, så de haller der har klaret sig uden eller med meget få lån bevarer et incitament til at fortsætte ad denne vej. Der opereres med en variabel vedligeholdelsespulje, hvils størrelse afhænger af den evt. besparelsesprocent udvalget lægger til grund. På den måde kender hallerne deres tilskud, da en evt. besparelse tages fra vedligeholdelsespuljen. Der er et helt specielt afsnit om energibesparende foranstaltninger, hvor arbejdsgruppen foreslår at der oprettes en årlig pulje på 2 mill. kr. som hallerne kan søge. Da der ikke er lånebegrænsning på lån til energibesparende foranstaltninger vil der ikke være begrænsninger i forhold til kommunens økonomi med henblik låneramme eller deponi. Lånene er udgiftsneutralt for kommunen set over hele låneperioden. Materialetbestårafenrapport UndersøgelseafSkiveKommunestilskud til selvejende haller herunder forslag til en ny budgetm etode.derudovererderbilag vedr. Oplæg til ny budgetmetode i alt 5 bilag hvor arbejdsgruppen anbefaler bilag 1 A og hvor de øvrige 4 bilag indeholder alternativer i forhold til den anbefalede model Kortmateriale vedr. hallernes geografiske placering set i forholde til forsamlingshuse og kulturcentre Energiberegninger / modeller Da materialet stadig er under udarbejdelse vil det blive eftersendt til udvalget, så det er udvalget i hænde senest fredag den 15. juni

6 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Budgetoplæg 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Kultur og Borgerservice indstiller udvalget gennemgår budgetoplægget udvalget udarbejder en redegørelse for udvalgets budgetoplæg udvalget fremsender forslag til driftsudvidelser udvalget fremsender forslag til anlægsudvidelser udvalget fremsender forslag til reduktionsberedskab på 2 pct. udvalget fremsender forslag til evt. omprioriteringer Udvalget gennemgik oplæg til reduktionsblokke og fandt besparelsesforslag svarende til 2 pct.. Udvalget vil på sit møde i august prioritere disse besparelsesforslag, ligesom udvalget vil færdigbehandle budgetoplægget og komme med forslag til prioriterede drifts- og anlægsønsker På baggrund af budgettemadag den 24. maj har forvaltningen arbejdet videre med budgetoplægget samt drifts- og anlægsønsker. Som følge af økonomiudvalgets behandling af budget 2008 den 22. maj og beslutning om, at forvaltningerne skulle udarbejde et oplæg til reduktionsblokke på 2 pct. har forvaltningen lavet et katalog til budgetgennemgangen. Ud fra forandringskataloget skal udvalget så foretage en prioritering der ender i et reduktionsberedskab på 2 pct. Basisbudgettet er nu tilrettet og udskrives i politikområder, dvs. at basisbudgettet starter med 31 Erhverv og turisme, fortsættende med 32 By- og Landsbyudvikling osv. Vi har hermed samlet udgifterne hvor de hører hjemme og basisbudgettet er så opbygget i lighed med det trykte budget for 2007 Forvaltningen har nu samlet alle ønsker til drift- og anlæg på udvalgets område og udarbejdet

7 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN forslag til reduktionsberedskab. Dagsorden og budgetoplæg vil blive fremsendt elektronisk men vil også sammen med det øvrige budgetmateriale blive fremsendt i papirformat. Bilag: Budgetoplæg pr Budget 2008 (849448) (vedlagt i mappe)

8 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Skive Kunstmuseum (SNYK) ansøgning om projekt- og udviklingsmidler J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag Skive Byråd Kultur og Borgerservice indstiller udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme tager stilling til ansøgningen og i bekræftende fald søger om en tillægsbevilling for 2007 på i alt kr udvalget i tilfælde af et ja forhøjer budgetønskerne for 2008 og 2009 med kr til i alt kr Udvalget besluttede under behandlingen af punktet, at fremsende sagen til Museum Salling og opfordrer til hurtig sagsbehandling. Arbejdet med visionerne og planerne for det nye kunstmuseum i Skive har med al tydelighed vist, at Skiveegnen med SNYK vil få et innovativt og markant kunstmuseum uden sidestykke i Danmark.Kunstmuseethar ramt enniche og en profil, der har vakt stor national bevågenhed. På den baggrund sendes ansøgning om projektmidler til realisering af projektet for SNYK SKIVE NY KUNSTMUSEUM. Arbejdet med projektet er nu kommet så langt, at det helt afgørende fundament for projektets realisering er på plads. Ud over at projektet er videreudviklet og styrket i faglig henseende, har kunstmuseet fået opbygget mange kontakter og i stor udstrækning udbygget sit faglige - og finansielle - netværk. Kunstmuseet er blevet engageret i en lang række faglige relationer, som det udelukkende har været muligt at indgå i pga. kunstmuseumsprojektets store potentiale. Realisering af et banebrydende kunstmuseumsprojekt kræver en projektorganisation, der kan varetage og løfte arbejdet. For at afdække projektets behov og konkretisere projektopgaverne har Rambøll Management udført en omfattende rapport vedr. strategiudviklingen af SNYK. Rapporten der er vedlagt som bilag 1 indeholder en række konkrete anbefalinger og konklusioner. Realiseringen af SNYK er, som det fremgår, betinget af, af projektet kan organiseres omkring en effektiv projektstab. Stabsfunktionerne der er uddybet i Rambøll rapporten er følgende:

9 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Projektleder - 37 timer/ugentligt Kommunikationsmedarbejder - 30 timer/ugentligt Fundraisingmedarbjder 37 timer/ugentligt Sekretariat administrationsmedarbejder 37 timer/ugentligt For ovenstående ansættelser gælder, at de er tale om en projektansættelse fra august 2007 til projektet er afsluttet (forventet i 2009/10). Økonomien for at realisere ovenstående er i kr kr kr. Skive Kunstmuseum har i forvejen indsendt ansøgning om midler til budget 2008 og 2009, men det var før Rambøll rapporten var kendt. Når der tages højde for økonomien i Rambøll rapporten skal budgetønskerne for 2008 og 2009 forhøjes med kr. pr. år til i alt pr. år i 2008 og Det må forventes at ansøgningen for 2010 og 2011 igen falder til kr. Bilag: Ansøgning om projektmidler SNYK.pdf (852402) Bilag I - Rapport Rambøll Management.pdf (852403) Bilag II - Strategiske projektinitiativer.pdf (852405) Bilag III - Organisationsmodel realisering af SNYK.pdf (852407) Bilag IV - kapitalbehov-projektøkonomi pdf (852408) Bilag V - Økonomi og budget 2008.pdf (852409)

10 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Udvidelse af Skive Biblioteks åbningstid J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Skive Bibliotek kan udvide åbningstiden, så der holdes åbent 3 timer om søndagen i Vinterhalvåret. Forvaltningens indstilling godkendt Der er megen fokus på åbningstid. Tendensen går i retning af, at folk ønsker større og større valgfri-hed, og denne forudsætter den videst mulige grad af tilgængelighed. Åbningstid kan ses som en konkurrenceparameter. Med ibrugtagningen af det nye bibliotek vil Skive Bibliotek gerne benytte lejligheden til at udvide åbningstiden således, at der holdes åbent kl om søndagen i perioden 1. oktober til 31. marts. Der er ikke tale om nogen dramatisk udvidelse; men signaleffekten er tydelig. Succeskriteriet er, at besøgstallet om søndagen mindst skal ligge på niveau med det gennemsnitlige besøgstal på ugens øvrige dage. Den udvidede åbningstid finansieres ved interne effektiviseringer og omlægninger. På hverdagene er åbningstiden uændret: Mandag-fredag kl Lørdag kl (dog kl i perioden ).

11 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Bilagsliste 4. Budgetoplæg Budgetoplæg pr Budget Skive Kunstmuseum (SNYK) ansøgning om projekt- og udviklingsmidler 1. Ansøgning om projektmidler SNYK.pdf 2. Bilag I - Rapport Rambøll Management.pdf 3. Bilag II - Strategiske projektinitiativer.pdf 4. Bilag III - Organisationsmodel realisering af SNYK.pdf 5. Bilag IV - kapitalbehov-projektøkonomi pdf 6. Bilag V - Økonomi og budget 2008.pdf

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 30. september 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere