Modersmåls- og tosproget undervisning myter, realiteter og konsensus?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modersmåls- og tosproget undervisning myter, realiteter og konsensus?"

Transkript

1 Modersmåls- og tosproget undervisning myter, realiteter og onsensus? Konferencerapport november 2007 NGO Uddannelsesnetværet i samarbejde med Professionshøjsolen København og Danmars Pædagogise Universitetssole, Århus Universitet

2 Modersmåls- og tosproget undervisning - myter, realiteter og onsensus? Konferencerapport. Uddannelsesnetværet København 2008 Redatør: Lene Timm, Projetoordinator: Eva Iversen Engels orreturlæsning: JoAnna Pollonais Dans orreturlæsning: Inger Johanne Bolvig Tilrettelæggelse og prodution: Day One Aps ISBN: Rapporten foreligger også i en netbaseret udgave på Uddannelsesnetværets hjemmeside: www. uddannelsesnetvaeret.d Konferencen og rapporten er udgivet med midler fra Danida under en bevilling til Uddannelsesnetværet. Det er tilladt at citere fra udgivelsen og at opiere dele af udgivelsen med angivelse af ilde og forfatter. Uddannelsesnetværet er et fagligt netvær, som består af 24 medlemsorganisationer, der alle arbejder med uddannelse og udviling i Syd. Uddannelsesnetværet Fagligt netvær for dans NGO-bistand til uddannelse i Syd c/o IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N Tlf.: / Website: Uddannelsesnetværet 2008

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Om onferencen 3 Baggrund 3 Formål med onferencen 4 Målgrupper 4 Arbejdsform 4 Konferencerapport 5 Anbefalinger fra onferencen 6 Velomst 9 Tema 1 Pædagogi 11 Baggrundspapir fra Martha Qorro 12 Baggrundspapir fra Anne Holmen 25 Plenumdebat 35 Anbefalinger fra deltagerne om pædagogise aspeter 37 Tema 2 Medborgersab 42 Baggrundspapir fra Patricia Oliart 43 Baggrundspapir fra Birgit Broc-Utne 54 Plenumdebat 65 Anbefalinger fra deltagerne om medborgersabsaspeter 66 Tema 3 - Øonomi 71 Baggrundspapir fra Francois Grin 72 Plenumdebat 82 Anbefalinger fra deltagerne om øonomise aspeter 85 Tema 4 Politi 89 Baggrundspapir fra Bergthóra Kristjánsdóttír 90 Baggrundspapir fra Stephen Carney og Marianne Schultz 98 Plenumdebat 112 Anbefalinger fra deltagerne om politise aspeter 115 Afrunding 119 Redsaber til udvilingsarbejdet 121 Bilag 133 Program 134 Deltagerliste 136 Pressemeddelelse 139 Anbefalinger ved onferencen afslutning 140 Uddannelsesnetværet 2008 j1

4 Forord Uddannelsesnetværet afholdt den november 2007 i samarbejde med Danmars Pædagogise Universitetssole, Århus Universitet (DPU) og Professionshøjsolen København (UCC) en onference om modersmåls- og tosproget undervisning. Konferencen blev planlagt af en arbejdsgruppe bestående af Anne Holmen (Professor, DPU), Marcus Balslev (onsulent, UCC), Bergthóra Kristjánsdóttir (letor, UCC), Sanne Müller (Uddan nelsesonsulent, Ibis og formand for Uddannelsesnetværets styregruppe), Pia Sonnenborg (Ghana Vensabsgrupperne og Uddannelsesnetværets styregruppe), Lene Timm (onsulent, Complexitet), Katrine Petersen (studentermedhjælp i Uddannelsesnetværet) og Eva Iversen (oordinator for Uddannelsesnetværet). I alt 125 personer deltog i onferencen heriblandt NGOer, Danida, lærere, studerende, forsere, ommunale onsulenter og politiere. Alle har de bidraget til de disussioner og anbefalinger, som an læses i denne onferencerapport, der er udarbejdet af onsulent Lene Timm. Ud over deltagernes anbefalinger indeholder rapporten en introdution til onferencens arbejdsform og temaer, oplæg holdt af danse og udenlandse forsere, som var inviteret til onferencen, samt referater fra plenumdebatter og worshops. Såvel onferencen som rapporten er finansieret primært via Uddannelsesnetværets bevilling fra Danida. Det er vores håb, at rapporten vil bidrage til at øge viden om modersmåls- og tosproget undervisning og stimulere til yderligere debat og apacitetsopbygning blandt alle, som arbejder med uddannelse og undervisning i såvel Danmar som i udvilingslande. Uddannelsesnetværets styregruppe Januar j Uddannelsesnetværet 2008

5 11 Om onferencen Uddannelsesnetværet og samarbejdspartnerne ønser med denne onference at tage afsæt i, hvad en ræe forsere fra Nord og Syd mener, er myter og realiteter omring modersmåls- og tosproget undervisning. Vi lægger derefter op til, at de deltagende pratiere og beslutningstagere i fællessab sal forsøge at nå til onsensus om en ræe af de centrale sprogvalg i forhold til modersmåls- og tosproget undervisning. De fleste af verdens lande er multietnise og består af forsellige sproggrupper. I undervisningssystemerne er der behov for at tage stilling til en ræe valg, der vedrører sprog: Sal der undervises på borgernes modersmål eller på det fælles officielle sprog i landet? Kan det på langt sigt betale sig at tilbyde både modersmåls- og tosproget undervisning, fordi eleverne larer sig bedre i solen og i samfundet? Mange landes sprogpoliti hænger sammen med de forestillinger, de politise beslutningstagere har om medborgersab og betydning af ulturel identitet. Forestillinger, som ie nødvendigvis er funderet i forsningsbaseret viden, men som ofte har den onsevens, at der satses på indlæring af det officielle sprog, og at undervisning i minoritetsmodersmål udelades eller minimeres. Men ifølge pædagogis forsning er det en myte, at man lærer et andetsprog eller fremmedsprog bedre uden først at have lært sit modersmål. Konferencen sigter mod, at der bliver udveslet viden, erfaring og holdninger mellem NGOer, som arbejder med uddannelse i Syd, forsere og esperter fra Syd og Nord samt pratiere og beslutningstagere, som arbejder med modersmåls- og tosproget undervisning i Danmar. Målet er at bidrage til at valificere fremtidige politise beslutninger og prasis. Baggrund Successful education programmes require ( ) a relevant curriculum that can be taught and learned in a local language and builds upon the nowledge and experience of the teachers and learners. (The Daar Framewor for Action, 2000 (part of Goal no. 6: Improving all aspects of the quality of education) marerer halvvejen siden vedtagelsen af 2015-målene og opnåelsen af Uddannelse for Alle en uddannelse af god valitet. Flere børn ommer i sole i dag verden over, men valiteten af undervisningen er ie fulgt med. I Verdensbanens World Development Report 2007 onstateres det, at: The dramatic recent progress in the numbers of children completing primary schools, a Millennium Development Goal, does not fully address country needs because the children are not learning as much as they should. Many, even those who reach lower secondary levels, can hardly read or write and are unprepared to cope with the practicalities of daily life. (World Development Report, 2007, s. 6). En af årsagerne til den lave performance er, at mange børn i verden bliver undervist på et sprog, som de ie forstår. Det vanseliggør indlæring og gør indholdet i undervisningen fjernere fra barnets og i mange tilfælde også fra lærernes egne erfaringer og dagligliv. Et nyt studie af modersmålsundervisning i Afria peger på, at indledende undervisning på barnets første sprog i minimum 6-8 år og gradvis indførelse af andetsprog: will not only increase considerably the social returns of investments in education, but will additionally boost the social and economic development of African nations and contribute to the improvement of the continent to nowledge creation and scientific development. (Optimizing Learning and Education in Africa the Language Factor, Woring Document Draft, ADEA, UIE & GTZ, 2006, s. 7). Mens der, som nævnt i internationale doumenter, er en stigende opmærsomhed på, at modersmåls- og andetsprogs undervisning har betydning for tosprogede elevers soleresultater, går udvilingen i Danmar i en anden retning. Her præges de politise doumenter af to samtidige bevægelser. En international orientering, der rejser disussioner om, hvor- Uddannelsesnetværet 2008 j3

6 Eva Iversen: Brainstorm i worshop. dan uddannelsessystemet gennem øget fremmedsprogsundervisning og udveslingsprogrammer an øge elevers muligheder for at begå sig internationalt. Og en national orientering, der har medført et forstæret nationalt, monoulturelt og etsproget curriculum, hvor etnise minoritetssprog ie indgår. Siden 2001 har lovbeendtgørelsen for modersmålsundervisning til tosprogede elever i Danmar selnet mellem børn, der er indvandret fra EU og EØS (lande, der er omfattet af det Europæise Øonomise Samarbejde) og børn fra såaldte tredjelande. De første har ret til offentligt finansieret modersmålsundervisning, mens gruppen af børn fra tredjelande ie har, hvorved de reelt forselsbehandles ifølge gældende lov (Kristjánsdóttir; Evas sjulte børn). Tosprogede børn i nationalcurriculet, 2006). Forsningsmiljøet i Danmar understreger ligesom sprogforsere i resten af verden, at tosproget undervisning styrer minoritetsbørns personlige, sociale og ulturelle identitet og samtidig fremmer deres faglige udbytte af solen (Holmen og Ginman; Tal Dans ellers ommer I aldrig i sole i Dans Pædagogis Tidssrift nr. 3, 2006). Forsningen peger altså i en retning og den politise prasis i en anden. Formål med onferencen Formålet med onferencen er at sabe debat mellem forsere, pratiere og politiere og at sætte fous på modersmåls-/tosproget undervisning i offentligheden. Derudover er formålet at øge viden blandt danse NGO er om forsning og erfaringer indenfor modersmåls-/tosproget undervisning fra både Syd og Nord. Målgrupper Danse NGOer, Danida, danse undervisningsmyndigheder og institutioner, danse og udenlandse forsere, journalister, lærere, studerende, onsulentfirmaer, politiere og andre interesserede er blevet inviteret til onferencen. Arbejdsgruppen regnede med ca. 100 deltagere. I alt deltog 125 personer. Arbejdsform Konferencen er bygget op omring fire overordnede temaer: Tema 1: Pædagogise aspeter vedrørende modersmåls-/tosproget undervisning Tema 2: Medborgersabsaspeter vedrørende modersmåls-/tosproget undervisning Tema 3: Øonomise aspeter vedrørende modersmåls-/tosproget undervisning Tema 4: Politise aspeter vedrørende modersmåls-/tosproget undervisning Arbejdsformen har fundet inspiration i onsensus onference formen, der er en demoratis mødeform. Her fremlægger esperter deres viden om et emne. Efterfølgende stiller de sig til rådighed for uddybende spørgsmål og dialog med deltagerne. Herefter udformes et doument, der an være vejledende for fremtidig politi og prasis. Emner, der særligt egner sig til denne mødeform, an endetegnes ved at have atuel samfundsrelevans, forudsætte espertindsats, være mulige at afgrænse, indeholde uaflarede holdningsspørgsmål. Alle fire punter an siges at gælde for spørgsmål omring modersmåls- og tosproget undervisning i uddannelserne. Som det fremgår af onferenceprogrammet bagerst i 4j Uddannelsesnetværet 2008

7 11 denne rapport, varierer denne onference fra tidligere onsensusonferencer på en ræe punter: Konferencen stræer sig over to dage. Deltagerne er ie lægfol, men professionelle indenfor uddannelse. Forud for onferencen har arrangørerne stillet esperter fra Syd og Nord en ræe spørgsmål, som de ønser svar på. Spørgsmålene falder inden for de fire temaer, der er nævnt ovenfor. Under hvert tema er fremgangsmåden for onferencen: Først besvarer en eller evt. to esperter med forsellige profiler de stillede spørgsmål. Dernæst har alle deltagerne mulighed for at stille uddybende spørgsmål til esperterne i plenum. Derefter debatteres spørgsmål og svar i fire worshops, hvor der både deltager esperter, NGO repræsentanter, politiere og andre. Hver worshop har en facilitator og en referatsriver. På onferencens anden dag afsluttes om eftermiddagen med et åbent møde for pressen, politiere og andre interesserede, hvor de foreløbige anbefalinger fremlægges. worshops vil blive bearbejdet, så onferencerapporten så vidt muligt afspejler hovedtræ i anbefalinger og disussioner. Det an medføre, at der er indlæg og nuancer, der ie helt ommer til deres ret. Dette er imidlertid et nødvendigt valg, som Uddannelsesnetværet har truffet i et ønse om at få formidlet resultaterne fra onferencen i en oversuelig form, hvor de an indgå i fremtidige disussioner, planlægning og efteruddannelse blandt NGOerne såvel som blandt andre uddannelsesansvarlige i Danmar og i Syd. Navne på facilitatorer og referenter er nævt i deltagerlisten (i bilag). Konferencerapport På baggrund af de sriftlige espertoplæg, referat af plenumdebatterne samt referater fra de i alt 16 worshops, der gennemføres inden for de 4 temaer på onferencen, udarbejdes en onferencerapport. Formålet med onferencerapporten er at fastholde den viden, den erfaringsudvesling, de ideer og anbefalinger, der fremommer på onferencen. Worshop formen er valgt som en metode, der sal give deltagerne stor mulighed for dialog og vidensdeling. Derfor vil de i alt 16 worshops undervejs blive opdelt i mindre grupper, hvor deltagerne bedre an omme til orde. Dette betyder, at langtfra alt, hvad der bliver sagt, an blive ført til referat ligesom anbefalinger og begrundelser på tværs af de 16 Uddannelsesnetværet 2008 j5

8 Anbefalinger fra onferencen Ved onferencens afslutning blev der præsenteret en lang ræe anbefalinger, begrundelser og dilemmaer i forbindelse med de temaer, der har været disuteret i plenumdebatter og worshops. Materialet fra de i alt 16 worshops bliver nedenfor opsummeret i fire overordenede anbefalinger. Anbefaling vedrørende pædagogi Den første worshop satte fous på modersmålets betydning for læreprocessen blandt andet i forhold til sprogudviling og ommuniation, og den overordnede anbefaling herfra er, at: Der sal tilbydes modersmålsundervisning til alle elever som en integreret del af solens undervisning, fordi det forbedrer elevernes læringsbetingelser og soleresultater. Behovet for uddannelse og efteruddannelse af lærere var central i disussionerne i denne worshop. Opvalificering af læreruddannelsen hvad angår liniefag i minoritetsmodersmål/ loale sprog og interulturel pædagogi indgår derfor i de øvrige anbefalinger fra denne worshop. Det blev også disuteret, hvorvidt det er muligt at definere, i hvilet omfang elever har brug for undervisning i minoritetsmodersmål. Deltagerne anbefaler modersmålsundervisning gennem hele soleforløbet. Et spørgsmål om minimumsfastsættelser vil imidlertid altid være forbundet med læringsmål. Er det samfundets mål med solen at udvile ompetente tosprogede elever, eller er målet et sprogsifte for de tosprogede elever, så alle fungerer ompetent un på et sprog ved solens afslutning? Omfanget af den pædagogise indsats an derfor ie fastsættes generelt, men un i forhold til de onrete mål med undervisningen. Anbefaling vedrørende medborgersab Den anden worshop satte fous på at sprog, udover at facilitere læreprocessen, også har stor betydning for identitet. Spørgsmål om udviling af selvværd, gensidig anerendelse mellem elevgrupper og chancelighed i forhold til at få adgang til curriculum og til at udvile de ompetencer, der sal til for at unne agere som medborger, indgi i disussionerne. Den overordnede anbefaling herfra er, at: Solen sal anerende, inddrage og sætte høje ompetencemål for elevernes beherselse af modersmål såvel som majoritets/magtsproget i samfundet, fordi det øger chancelighed i solen og dermed muligheden for demoratis medborgersab. Den overordnede tilbagemelding fra de fire worshops pegede på stor enighed omring modersmålets betydning for ulturelt selvværd og identitet med understregning af, at adgangen til samfundets magtsprog er lige så centralt i et medborgersabsperspetiv. Derimod afspejler referaterne uenighed om, hvordan målet nås. Et perspetiv var, at inddragelse af modersmålsundervisning i solen forudsætter, at det bliver anerendt som en ret, alle børn har. Et andet perspetiv var, at spørgsmål om modersmålsundervisning sal integreres i ampen for uddannelse af høj valitet til alle. At gøre modersmålsundervisning til en selvstændig ret, an føre til splittelse mellem minoritetsgrupper, som har brug for at æmpe samlet mod fattigdom og undertryelse. Anbefaling vedrørende øonomi Den tredje worshop satte fous på de øonomise analyser, der an afdæe samfundsmæssige udgifter og øonomise vindinger ved at omlægge fra etsprogede til tosprogede undervisningsprogrammer, hvor langt flere elever an indgå i ommuniations- og læreprocesser. Den overordnede anbefaling fra denne worshop er, at: 6j Uddannelsesnetværet 2008

9 11 Der gennemføres øonomise analyser, der medregner de samfunds-øonomise udgifter, der på ort sigt er forbundet med indførelse af modersmålsundervisning-/tosproget undervisning af høj valitet, og de samfundsmæssige gevinster, det vil medføre på langt sigt. Denne overordnede anbefaling fra deltagerne er forbundet med anbefalinger om, at der igangsættes langtræende forsøg med tosprogede undervisningsprogrammer, som doumenteres og evalueres gennem tværfaglig forsning. De øonomise forhold, som er berørt i denne worshop, sal indgå i de øonomise analyser, der sal omme forud for sådanne udvilingsprogrammer og i den doumentation og forsning, som sal følge udvilingen i de mange modeller, der ifølge deltagerne på onferencen bør afprøves over tid for at afdæe effeten af tosprogede undervisningsprogrammer såvel i Danmar som i det arbejde, Danida støtter i Syd. Anbefalingen begrundes med, at deltagerne på tværs af grupperne mener, at modersmålsundervisning-/tosproget undervisning vil styre samfundsøonomien. Anbefaling vedrørende politi Den fjerde og sidste worshop satte fous på, hvile handlinger der på forsellige niveauer an medføre de ønsede ændringer i de uddannelsespolitise valg i Danmar og i udvilingsbistanden til Syd. Både i udvilingslande og i Danmar fastholdes dominansen af majoritetssprog som undervisningssprog. Med henvisning til, at vi i 2007 befinder os i EUs år for ligestilling og i 2008 går ind i FNs år for sproglige rettigheder, anbefaler deltagerne på onferencen: NGOer, Danida og andre atører i Danmar sal gennem formidling af forsning og gode erfaringer udbrede budsabet om modersmålsundervisning som forudsætning for at lære. I Syd anbefales NGOer og Danida at rette oplysningsampagner mod forældre og andre atører i civilsamfundet, der an stille rav til landets uddannelsespoliti. Danida og NGOer, der arbejder med uddannelse, anbefales desuden at foretage en onceptuel aflaring af sprogpoliti indenfor uddannelse med henbli på, at Definere hvordan modersmåls-/tosproget undervisning indgår i valitetsuddannelse Identificere hvad der mangler af viden på området Koordinere frembringelsen af evidensbaseret viden og god prasis Påvire den danse og internationale dagsorden på området I Danmar anbefales ansatte i dagtilbud og soler at sifte fra en etsprogspoliti til en tosprogspoliti, som bruger og udviler hjemmets sprog i hele barnets udvilings- og soleforløb. Staten anbefales lovmæssigt at lægge op til udviling af en tosproget prasis. Anbefalingerne begrundes med, at undervisningen ifølge Folesoleloven sal tage højde for det enelte barns alsidige udviling herunder dets sproglige og ulturelle forudsætninger. En interulturel/-sproglig uddannelsespoliti, der afspejler den flerulturelle virelighed, er derfor nødvendig. En sådan politi må både i lovtester, i undervisningen, i undervisningsmaterialer og i uddannelse af lærere tage højde for alle de sprog, der er repræsenteret i den danse folesole, I denne udvilingsproces anbefales Undervisningsministeren fx at tage OECDs anbefaling fra review af den danse folesole i 2004 til indtægt og udbede sig en ny undersøgelse af den tilgængelige doumentation vedrørende læreres brug af andre modersmål til at undervise tosprogede elever i dansundervisningen såvel som i de øvrige fag. (ursiv er gruppens tilføjelse) Anbefaling 368 i OECD rapport om Grundsolen i Danmar, Uddannelsestyrelsens temahæfteserie nr. 5, Uddannelsesnetværet 2008 j7

10 Vedrørende samarbejde mellem NGOerne, Danida og uddannelsessetoren i Danmar mener deltagerne, at en dagsorden om bedre undervisning i form af udviling af modersmåls-/tosproget undervisning, som der er slået til lyd for på denne onference, forudsætter en generel styrelse af en national vidensbase, af aademis apacitet, af faglige netvær samt af medier og af civilsamfundsorganisationer, der arbejder i feltet. En sådan styrelse an fx bestå i årlige onferencer som denne og gennem et netvær, der mødes mere regelmæssigt med repræsentanter fra Nord og Syd med repræsentanter for myndigheder, forsere, pratiere og organisationer med det formål at sætte fous på sprogs rolle i uddannelse, i Syd og i Danmar. Konret er der brug for: Forsning i modersmåls- og tosproget undervisning Pilotprojeter Integration af viden om sprog og uddannelse i journalistuddannelse/efteruddannelse for en retfærdig og morals rigtig prioritering af samfundets ressourcer at satse mere på modersmålet som et middel til at øge elevers udbytte af sole og adgang til medborgersab. Pressemeddelelsen findes i sin fulde længde i bilag. For dem, der gerne vil læse en mere udfoldet version af de begrundelser, uenigheder, dilemmaer og disussioner, der ligger bag anbefalingerne, er der lavet en uddybet opsamling på tværs af de fire worshops i slutningen af hvert tema. Pressemeddelelse fra onferencen Som afslutning på onferencen blev der udsendt en pressemeddelselse fra Uddannelsesnetværets styregruppe, som blandt andet indeholdt følgende begrundelse og anbefaling: Konferencen viste, at der er teoretise argumenter for, at modersmåls- og tosproget undervisning vil styre de elever, det i dag går dårligst i uddannelsessystemerne. Der er viden fra prasis om, at det er det, der sal til. Der er ligeledes beviser på, at det tenis er muligt. Derfor må det være udtry 8j Uddannelsesnetværet 2008

11 11 Velomst Velommen ved Anne Holmen, DPU Jeg vil gerne byde velommen hertil på vegne af Danmars Pædagogise Universitetssole ved Århus Universitet. Mit navn er Anne Holmen, og jeg er professor i tosprogethed og dans som andetsprog på Institut for Pædagogis Antropologi her på DPU. Det er mig en meget stor glæde at byde alle jer olleger af mange slags: forsere, lærere, studerende, journalister, politiere velomne til denne onference om modersmål og tosproget undervisning. Det er et meget vigtigt og til tider ontroversielt emne, som har været disuteret intensivt i mange år. Fatis er det sådan, at for 15 år siden begyndte vi at tale om, at vi sulle have den første onsensusonference i Danmar om dette emne, men den blev aldrig til noget. Men nu om NGO Uddannelsesnetværet heldigvis med ideen og inviterede os andre med i samarbejdet om en onference. Og det er den, vi er til i dag. Der er en masse sagundsab af både forsningsmæssig og pædagogis pratis art i det her rum fra Danmar og fra andre lande. Jeg tror, vi får nogle rigtig gode dage, hvor vi sal disutere både muligheder, potentialer, problemer og udfordringer i relation til dagens emne. Velommen. Velommen ved Sanne Müller, Uddannelses net været Velommen til jer alle and a special warm welcome to our presenters: Martha Qorro, Anne Holmen, Patricia Oliart, Birgit Broc-Utne, Francois Grin, Bergthora Kristiánsdóttir, Stephen Carney og Marianne Schultz. Det er godt at se, at så mange menneser fra så mange forsellige lande, fra så mange forsellige erhverv og med så mange forsellige erfaringer og viden indenfor modersmål og tosproget undervisning, er samlet her for at disutere og forhåbentlig omme videre. Mit navn er Sanne Müller. Jeg er uddannelsesrådgiver i U-landsorganisationen IBIS, som er en af de 24 organisationer (NGOer), der alle arbejder med uddannelse og udviling. Tilsammen udgør vi 24 organisationer Uddannelsesnetværet, et netvær etableret med støtte fra Danida (det danse udenrigsministeriums udvilingsafdeling), og jeg er forvinde for styregruppen i netværet. Det er dette netvær, der har taget initiativ til denne onference. Men vi har ie arbejdet alene - tværtimod - vi har haft et meget frugtbart og givende samarbejde med DPU og Professionshøjsolen København (herunder UC2 og CICED) om indholdet i og organiseringen af onferencen. Modersmål og to-sproget undervisning er et ompliceret og også stært politiseret emne, både her i Danmar, men også i udvilingslandene i Syd. Mange af uddannelsesnetværets medlemsorganisationer har med baggrund i deres eget arbejde i udvilingslande erfaret, at en væsentlig del af atastrofen i mange uddannelsessystemer har at gøre med manglen på modersmål i det formelle uddannelsessystem. Ofte findes der mange forsellige modersmål i et enelt udvilingsland, - en del af disse sprog er minoritetssprog, andre er majoritetssprog. Sprog er ie un sprog. Sprog er bærer af ulturelle og sociale værdier det giver mening til forståelse af os selv og vor omverden. I de allerfleste udvilingslande møder eleverne i solen primært det nationale dvs. ofte den tidligere olonimagts sprog som det eneste undervisningssprog et sprog, mange af dem ie ender, og meget ofte bliver dette sprog, hvad enten det er frans, spans, portugisis eller engels anvendt som modersmål og ie som andetsprog. Meget ofte er modersmål / loale sprog enten ie esisterende i uddannelsessystemet eller un som undervisningssprog nogle få år for derefter at forsvinde. Mange lærere, uddannede såvel som u-uddannede, ved ie meget eller slet intet om andetsprogsundervisning. Valg af og støtte til sprog er altså en vigtig fator i valiteten og effeten af bistandsarbejde, i særdeleshed inden for uddannelse. Vi så derfor i Uddannelsesnetværet et behov for og et ønse om at vide mere også i.f.t. de udfor- Uddannelsesnetværet 2008 j9

12 dringer og modsætninger, sprog ofte afstedommer hos forældre, undervisere, myndigheder og politiere. At arbejde med modersmål / tosprogethed er politis i såvel udvilings- som industrialiserede lande hvad enten der er tale om nation building / politis onflit/integration (danshed) m.m. Og i og med, at vi så mange paralleller fra disussionen i bistandsverdenen til disussionen i Danmar om modersmålets rolle som bærer af vor identitet og dermed selvværd, modersmålets rolle i forhold til at næe læseoden og hele værdien i at være tosproget så er denne onference også et ønse om at etablere ontat til og samarbejde med fol, der arbejder med uddannelse, modersmål og tosprogethed i DK, så vi gensidigt an inspirere og lære af hinanden. Tanegangen bag den arbejdsform, vi har valgt, er, at vi har bedt nogle internationale og danse esperter om at dele deres viden med os og samtidig har vi prioriteret, at deltagerne får mulighed for at disuterere med hinanden og udvesle erfaringer. Derfor er der også lagt stor vægt på worshops, hvor vi an omme i dybden med disussionerne. Der vil altså være et sift mellem fælles 1 /2 times oplæg med efterfølgende orte spørgsmål til oplægsholderne og 2 timers worshops omhandlende 4 temaer i løbet af de 2 dage. Oplægsholderne vil alle deltage i worshops - ligesom der er ansat facilitatorer og referenter. Alle deltagere vil på denne måde omme igennem alle temaer og forbliver i den samme gruppe under hele onferencen. Ideen er at bruge disussionerne og onlusionerne fra én worshop til den næste. Worshopsene er bygget op om hver især 3 spørgsmål, som I alle har modtaget i baggrundspapiret for onferencen. Arbejdsformen er inspireret af onsensusonference formen, der forsøger at få onferencer til at udmøntes i et produt i dette tilfælde en onferencerapport, der angiver både de begrundede anbefalinger, men også formidler de uenigheder, der måtte være i disussionerne i worshopsene. Formen er en måde at guide disussionerne på, så de bliver fremadrettede. Konferencen munder derfor ud i et åbent møde, hvor anbefalingerne fra deltagernes disussioner bliver fremlagt af onsulent Lene Timm. Alle vil umiddelbart efter onferencen på netværets hjemmeside unne finde de powerpoints, oplægsholderne anvender til deres præsentationer, og senere vil en afsluttende rapport blive fremsendt til alle deltagere på mail. 10j Uddannelsesnetværet 2008

13 11 Tema 1 Pædagogi Lene Godisen: Børn i Tanzania. Megen pædagogis forsning peger på, at det en myte, at eleven lærer et fremmedsprog bedre uden først at have lært sit modersmål. Konferencen sætter her fous på den pædagogise forsning og realiteter om, hvordan vi saber de bedste undervisningsbetingelser for både børn og vosne. Det handler om, hvilen betydning modersmålsundervisningen har for indlæring og performance, og om hvor længe undervisningen er nødvendig. Derudover ser vi på, hvilen balance der sal være mellem undervisning i modersmålet og indførelsen af andetsproget, når begge sprog sal beherses. Faren ved ie at tilbyde modersmålsundervisning er, ifølge nogle forsningsresultater, at eleverne ender med ie at beherse nogen af sprogene tilstræeligt til solebrug. Dette syldes, at det er nødvendigt for barnet at udvile en sprogforståelse og en beherselse af begreber på et vist niveau inden for det endte sprog, som man an bygge indlæringen af de nye begreber og sprog på. Hvis eleven barn som vosen ie beherser sit modersmål, er det derfor sværere at tilegne sig et andet sprog fuldstændigt. Barnet opnår i så fald heller ie den nødvendige begrebsdannelse på modersmålet og vil derfor have vanseligere ved at indlære andre fag som f.es. historie eller matemati på andetsproget. Der er således risio for, at børn, som ie har lært nogen af sprogene ordentligt, vil lare sig dårligere i solen og som onsevens heraf have færre muligheder på arbejdsmaredet. For at sabe de optimale betingelser for eleverne må det undersøges, hvor længe modersmålsundervisningen er nødvendig, og hvordan balancen mellem andetsproget og modersmålet sal være i forhold til at udvile elevernes ompetence på begge sprog. Utilstræelig sprogindlæring vil ofte være usynlig de første år: Indvandrerbørn an tale flydende dans fra en tidlig alder, og nogle afrianse børn taler 2 3 loale sprog, men det er ie nødvendigvis det samme som at beherse sproget tilstræeligt til at unne lare sig i en solesammenhæng. Da sprog indeholder mange aspeter, er det også vigtigt at undersøge forholdet mellem tale og srift. Det er ie alle sprog, der har et sriftsprog, og undervisningen sal tilrettelægges på en særlig måde i disse tilfælde. Hvis eleverne sal tilbydes en god sprogundervisning, ræver det, at der er undervisere, der har den rette uddannelse både pædagogis og ulturelt. Derfor sal det tages med i betragtningerne, hvad det ræver af en læreruddannelse at sire en god modersmåls-/ tosproget undervisning. Centrale spørgsmål til oplægsholdere og efterfølgende disussion i worshops Øger modersmåls-/tosproget undervisning elevernes performance i solen og i samfundet? Hvor længe er modersmåls-/tosproget undervisning nødvendig? Hvad ræver det af læreruddannelsen at uddanne valificerede lærere til modersmåls- /tosproget undervisning? Uddannelsesnetværet 2008 j11

14 Tema 1 Baggrundspapir fra Martha Qorro Prospects of mother tongue and bilingual education in Africa: with special reference to Tanzania Martha Qorro: Seniorletor ved Department of Foreign Languages and Linguistics at the University of Dar es Salaam (UDSM), Tanzania, hvor hun har undervist i engels siden 1983, samt dean for Faculty of Arts and Social Sciences. Hun har forset i brugen af sprog og sprogundervisning i undervisningssetoren i Tanzania og er medredatør af flere bøger, bl.a. fire bøger i relation til projetet the Language of Instruction in Tanzania and South Africa (LOITASA). Hun har også været medforfatter til bogen Language Crisis in Tanzania (udgivet i Dar es Salaam af Mui na Nyota Publishers). By Martha Qorro, (Ph.D.) There is ample research showing that students are quicer to learn to read and acquire other academic sills when first taught in their mother tongue. They also learn a second language more quicly than those initially taught in an unfamiliar language. [ ] Early mother tongue instruction is a ey strategy to reach the more than [ ] million children not in school and help them succeed. (UNICEF 1999) 1 Introduction Most African countries do not practice much mother tongue education worth writing home about, save for the first three years of schooling. That partly explains why this paper focuses on the prospects of bringing mother tongue and bilingual education into focus. Occasions lie this conference on Mother Tongue and Bilingual Education give those of us who come from Africa a chance to learn from other countries as to how they conduct mother tongue and bilingual education in their respective education systems. In many former British colonies, especially in Africa, education was initially offered in the mother tongue for the first three years of schooling before transitioning to a European language (English, French or Portuguese). In some countries, African languages of wider communication Kiswahili in the case of Tanzania 1 and Amharic in Ethiopia, have been used in education at least for the first five to seven years of primary education. English language was taught as a subject starting from the fifth year, and was made the language of instruction from the last two years of primary school (Std 7 and Std 8) up to the end of the school period in secondary or teacher education. This system of education turned out people who were bilingual, i.e. proficient in both an African language and a European language. Today, with the influence of liberalised economy and globalization, the tendency is to introduce European languages in the first year of school, with the intention that children become bilingual or multilingual in these languages while they are still young. Comparing students performance in those days with that of today s students, one finds that students in the old days performed better in learning both the African language and a European one, such as English, in the case of Tanzania. It is not clear why policy maers thought it necessary to start teaching foreign languages in the first year of school. What is clear, is that this early start seems to mae the learning of English more important than education itself. The focus of policy maers has shifted from how best to offer education to how best to learn/teach the English language. This shift is clear in the arguments made by policy maers and those who support the continued use of English as the language of instruction who rarely mention education; instead they point out that English is a very important language that we cannot afford to abandon. The myth that the best way to teach/learn English is to use it as the language of instruction is quite prevalent. The myth seems to be based on the (seemingly) simplistic reasoning that the more students exposed to English the better their English will become. This reasoning does not seem to tae into account the ind of English that students are exposed to. 1 In Tanzania, where ethnic languages amount to more than 120, most of which are not written, using all or selecting some of them is not a viable option. This mainly explains why Kiswahili was, and is seen as, the best alternative language of instruction since most Tanzanians understand it well. 12j Uddannelsesnetværet 2008

15 11 However, research in recent years has consistently shown that the continued use of English as the language of instruction has not helped students learn English language, nor has it enabled students to attain a good quality education. In the next section, the paper briefly examines the dangers of offering education in an unfamiliar language. The rest of the paper dwells on possible misunderstandings between language teaching and using a language for instruction. The impact of (the little practised) mother tongue education in Africa is highlighted along with studies conducted elsewhere. Why mother tongue and bilingual education have not been successfully implemented in Africa is another area discussed in the paper and finally, the paper focuses on pedagogical research about how to create the most favourable learning conditions for children and adults. 2 Dangers of using foreign languages as a medium of instruction Observations in some secondary school classrooms in Tanzania show that most students, and the majority of teachers, are seriously handicapped when using English as the language of instruction (Mlama and Matteru 1978, Rubagumya, Jones and Mwansoo 1998, Qorro 1999, Broc-Utne 2005, Vuzo 2005). Only a handful of students tae part in active learning. To illustrate the point Mlama and Matteru (1978) ased a Form 2 student the question: How will your secondary education be of use to you and to Tanzania? the student responded as follows: Example 1: My name secondary education is a treal secondary school for education in Dodoma region in Tanzania. The student are paying fees this school is not spend the sam thing for the education off lie the subject for year (Ibid. 39), They ased a Form 3 student the same question; the response was: Example 2: In my secondary education used to find the political in swahili. I dont now why dont you find all subjects in secondary in Swahili. They find others in swahili others in English. I thin if the subjects we can find in swahili the secondary it is their happy to enjoed the subject except eny reason. (Ibid. 40) When the students were ased the same question in Kiswahili: Unafiiri elimu ya seondari utaayopata itaunufaishaje wewe na nchi yao Tanzania? The response was: Example 3: Elimu nitaayopata atia shule ya seondari itaninufaisha mimi pamoja na taifa langu. Nitashirii iamilifu atia azi ya ujitolea nafsi yangu uondoa ujinga, magonjwa, nitashirii iamilifu uwafundisha wazee ambao hawaupata nafasi ya usoma (Ibid ). [Translation: the secondary education that I will get will benefit me and my country. I will participate fully in volunteering in person to remove ignorance, disease, I will participate fully in teaching the old who did not get a chance to study (authors translation)] These examples show not only how badly students perform when they respond in English, but also, how much better they respond in Kiswahili. Another classroom observation in a study by Rubagumya, Jones and Mwansoo (1998) reveals the following interaction between the teacher (T) and the students (SS) in a Biology lesson in Form III, (i.e. the third year of secondary education): Example 4 T: When you go home put some water in a jar, leave it direct on sun rays and observe the decrease of the amount of water. Have you Uddannelsesnetværet 2008 j13

16 understood? SS: (silence) T: Nasema, chuua chombo, uwee maji na iache wenye jua, maji yatauwaje? (I say tae a container with water and leave it in the sun, what will happen to the water?) SS: Yatapungua (it will decrease) T: Kwa nini? (Why) SS: Yatafyonzwa na mionzi ya jua (it will be evaporated by the sun s rays) (Rubagumya, Jones and Mwansoo 1998: 17) Example 4 shows that the teacher s instruction is not clear when it is given in English. It is difficult to tell whether it is the teacher s instructions or students lac of understanding that results in students silence. In a study by Qorro (1999) it was found that the majority of students simply sit and copy notes that their teachers have written on the blacboard (Qorro 1999). In cases where the teacher s handwriting was not legible, students did not as but simply copied words incorrectly and seemed unable to distinguish correctly and incorrectly spelled words. The next extract is taen from History notes by a Form III student: Example 5 EXPANSION OF STATE SYSTEM By the end of 18 th some at the States had become beig sertralised ing doms. By the middle at 19 th C states such as Buganda, Bunyoro, Anole, Rwanda and Burundi had become powertul througth trident and military conquest. The relaction at poriduction in the states was feudal. The forms of these relations varied from one area to another in the intcrlacustrine area the powerruler was based on his ownership and controlover land the major meams of prcduction. The ruling classes (feudl lords) apportioned arable lan d to the peasunts. From the feudal lords collected tribute. The Nyarubanja system in aragwe, and Nyunjo and Busolo system in Buganda were variation at these feudal relations. Anuther form of feudal relation was Ubagabice which clevdoped between the Tustsi and Hutu in Rwanda, Burund, and Buha. Here feudal plaction revelved catllo ownership. The Tutsi wduld some at thes catlle toa Hutu family. Land lord (master) mass cattled sebujca and his subject was called Mugabbi. (Source: Qorro 1999) The student from whose notes this extract was taen was in the third year of secondary education. He/she has one more year before completing secondary education. It is clear from the student s notes that the history lesson has not been learnt. The last example is from a study by Vuzo (2005) who, in a classroom observation, found that teachers, lie students, face problems when it comes to using English as the language of instruction. This extract is an example from a Commerce lesson in Form II where the teacher (T) and the student (S) interact: Example 6 T: Goods must be remain in the store to be ready for a changing of weather...it is a danger to sell all goods in the store The dangerous of selling all the goods in the store When goods are scarcity and sales are increase (T mixes language to elaborate what he was teaching) Nina maana uwa bidhaa ziipungua we need time for a preparation. Time to as for a new goods (in the course of the lesson he posed a question). T: How can we do before to sell all goods in the store? S: You must be care with that changes and maing time for a preparation (Source: Vuzo (2005:68-69) 14j Uddannelsesnetværet 2008

17 11 Example 6 clearly illustrates that very little learning, if any both in the subject matter (Commerce) and in the English language is taing place when the teacher uses English as the language of instruction. Considering that for every class there is one English language teacher and up to nine teachers of subjects such as Commerce, History, Geography, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics, Civics, and so on. The implication is that students will learn very little of the content subjects, very little or poor English and very little mother tongue or first language during the six years of secondary education. If that were not bad enough, it will be difficult for students who come from such school bacground to gain proficiency in English, even if they specialise in English language teaching. These examples illustrate the dangers of using unfamiliar language as medium of education. The dangers are that students do not learn their mother tongue or their first language; secondly, they fail to grasp the content of what is taught because the low level of proficiency is a barrier to learning; thirdly, in this ind of learning environment, students ability to learn the second or foreign language, such as English, is hampered. Overall, these examples show that it is, in fact, impossible to offer education without using the language of instruction in which teachers and students are proficient. Thus, I see education in the medium of an unfamiliar language as the best recipe to learn nothing. However those who argue for the continued use of English as the language of instruction believe that by using it, students eventually learn it in the process. That is, they are applying the wisdom: practice maes perfect. The trouble is no one has ased what ind of model is being practised. It therefore seems that there is a misunderstanding of what to practice, which is the topic of the next section. 3. Misunderstanding language teaching and using a language as medium of instruction In a study on parents views on the language of instruction in Tanzanian secondary schools (Qorro 2005), the majority of parents admitted that they were aware that when taught in English, students (their children) understood very little of what was taught. But when they were ased which language (between Kiswahili and English) they preferred their children to be taught in, the majority of parents (64.6%) still preferred English The reasons they gave varied, and some of them are: 1. English is an international language; it enables us to communicate with people from more countries. 2. If Kiswahili is used, the children will fail to get employed and to communicate with foreign companies. 3. Kiswahili is a young language and its terminology is not sufficient especially for science and technology. 4. English is more useful than Kiswahili in this era of science and technology and also to understand the issues of globalization. 5. If students are taught in Kiswahili, they will fail to do their final examinations which are set in English. 6. If Kiswahili is used, children will fail to continue with their studies outside the country. 7. An English medium is better in secondary schools because a lot of universities in the world use English as LOI. 8. The boos and syllabuses currently used are in English, it will tae a long time to change from this language. Our economy is still wea to handle the switch of LOI. 9. (Qorro 2005:102) Some of the parents in the sample (35,4%) had different views; they preferred Kiswahili as the language of instruction and their views were: 1. Kiswahili should be used because it is the nati- Uddannelsesnetværet 2008 j15

18 onal language and it is the language understood by most students. 2. The majority of students fail examinations, especially in subjects that require self-expression, because they don t understand English. 3. There are a lot of countries in the world that use their own languages and have done well. (Qorro 2005:102) many ways. For lac of a better model to express students different levels of proficiency and applying personal experience of teaching English and Kiswahili in Tanzania secondary schools, I have attempted to describe different levels/stages of proficiency that students go through and the approximation of language functions that they can perform at each level. The reasons given to support English as the language of instruction are good for English language teaching, and not for using it as the language of instruction. It is highly liely that parents, especially those who thin that English will die if it is not used as a medium, misunderstand English language teaching and using English as the language of instruction. They misunderstand the concepts and believe that English medium and English language teaching are synonymous. No one objects that English is an important language and that it should be taught effectively for students to learn it. English language teaching and using English as the language of instruction are two different things, each of which can, and in fact should be, conducted separately. 3 Language proficiency 2 levels: Conversational and academic proficiency 1. Extremely low level of proficiency: is a level at which the student can use the language only for the simplest functions. When forced to use language at this stage he/she learns by heart almost every word before speaing it out. It taes time to understand simple issues or instructions. Relationship between what is taught and the life he/she lives is not seen. Lessons are a bore and thoughts tend to shift away from classroom activities. At this stage quality education is impossible. The other misunderstanding is that students are expected to learn all subjects in English even when their level of proficiency is still very low. In a study that tested students ability to learn through English in the first year of secondary education (Qorro 2006), it was found that more than three quarters (77,1%) of students in the sample scored a D grade or below. Only 15 out of 388 students scored a B grade and none scored an A grade. These students have no option except to memorise whatever is taught in English. It is my strong belief that certain levels of proficiency in the language of instruction is necessary if students are to understand what is taught. Levels of proficiency in a language (highly simplified) can be elaborated in 2. Medium level of proficiency: is a level at which the student is able to give a person directions on where to go, or how to reach a certain place. At this level the speaer has a superficial understanding of what he/she hears or what is taught in the language. The tendency to memorise persists, although is greatly reduced. The student is able to write short simple sentences and to as simple questions. Chances of not understanding at all or misunderstanding the intended meaning exist. Language is still a hindrance in active participation during teaching/learning and normal conversation. 2 The levels are a continuum and there are certainly more than 3. The stages are an abstraction just to show proficiency levels as low, medium, and high; other levels (sub-levels) in-between exist. 16j Uddannelsesnetværet 2008

19 11 3. High level of proficiency: is a level at which the student is able to use the language to thin, discuss, debate, analyse, and assess various issues and concepts that are presented in class. The student is able to use the language to discover new thoughts, and can use the language independently to understand challenges that face him/her and address them. Language is not a hindrance in any ind of understanding. He/ she dose not need to memorise and instead applies his/her understanding to respond to challenges. It is at this stage of proficiency that a student can effectively and efficiently use the language of instruction to attain good quality education. Numerous research (Mlama na Matteru 1978, Criper and Dodd 1984, Roy-Campbell and Qorro 1987, Rubagumya, Jones and Mwansoo 1998, Qorro 1999, Mwinsheihe 2003, Puja 2003, Broc Utne 2004, Vuzo 2005) has shown that most Tanzanian secondary schools students fit the description given under level 1 above while most of those in tertiary education fit the description given under level 2, above in as far as the language of instruction, English, is concerned. Thus, the continued use of English as a language of instruction classifies them as deficient and bound to be failures. Most of these students learn to not be creative/inquisitive, to not as questions, to not thin and instead they copy, learn by heart/memorise, are afraid, have no confidence, accept everything without questioning, are apathetic and easily give up. In other words, most students in Tanzania s secondary schools and higher learning institutions do not receive the education intended for them because of their extremely low proficiency in English, the language of instruction. Therefore, instead of education fighting/ eradicating ignorance, it in fact nurtures ignorance. Since there is very little mother tongue education in Tanzania, except for students whose mother tongue is Kiswahili, we need to learn from other countries that practice mother tongue education. The next section examines mother tongue and bilingual education in South-East Asian countries through studies funded by UNESCO. 4. The impact of mother tongue learning 4.1 Studies on mother tongue education in Africa Since launching the LOITASA project in Tanzania and South Africa, more research has been conducted in the area of language in education (Broc-Utne (2005a), Broc-Utne and Desai (2004), Galabawa and Lwaitama (2004), Galabawa and Senoro (2005), Maleela (2003), Nomlomo (2003), Qorro (2003), Vuzo (2005) and others). In a comparative study of learners writing sills in English and Kiswahili in Tanzania and English and isixhosa in South Africa, Broc-Utne and Desai (2005) in which students were given pictures to describe in English and isixhosa (in the case of South Africa) and in English and Kiswahili (in the case of Tanzania), it was found that students description in Kiswahili had an explicit correlation between what the students wrote and what was found in the pictures. All 60 students who participated in the exercise reflected quite clearly what was shown in the pictures. The stories in Kiswahili were much longer and clearer. With regard to meaning, most of the students related the meaning of the story well and selected appropriate words. Expressions were used suitably showing creativity, which was lacing in the English stories. There was consistency and coherence in the stories written in Kiswahili. There was evidence of rich vocabulary in Kiswahili, which was lacing in the English versions of the story. As for grammatical ability, in the Kiswahili versions, sentences were well formed and had appropriate sequential organisation. Connecting words had been used creating interest and increasing the narrative flavour of the story. There was proper sentence construction Uddannelsesnetværet 2008 j17

20 and no grammatical, spelling and no tense errors in the Kiswahili stories (Broc-Utne and Desai 2005: ). In the case of isixhosa students, the stories written in English were largely incomprehensible and often not lined to the pictures while the isixhosa version was much more clearly expressed though a descriptive rather than narrative mode. Although the English used by students in Grade 7 learners was much better, it did not compare favourably with their isixhosa. When ased how they experienced the tas, all pupils said they enjoyed the tas but simply did not have the proficiency in English to express themselves clearly (Broc-Utne and Desai 2005: 228). In an earlier study (Mwizu 2002) the same pictures had been used and students ased to describe them in Kiswahili and English. The same trend was observed where students did very well in Kiswahili compared to their writing in English. In the English versions, the sentences were simple, short and uncoordinated. Students laced vocabulary with which to name and describe what they saw in the pictures. Due to these weanesses, it was sometimes difficult to comprehend what students wrote in English. Compared to the Kiswahili stories, the English ones laced detail (Mwizu 2002:57). Another comparative analysis of performance in Kiswahili and English as languages of instruction at the secondary school level in selected Tanzanian schools of Galabawa and Lwaitama (2005), found that students performance was much better when taught in Kiswahili than in English. Both the minimum and maximum scores were higher in Kiswahili than in English. Dispersions within the group were generally lower in the group taught in Kiswahili than those obtained in the English group, a finding which suggests that teaching in Kiswahili tended to mae students achievements and performance more homogenous. The within group dispersions obtained in the group taught in English tended to be high, suggesting wide learner performance differences when teaching is done in English (Galabawa and Lwaitama 2005: ). Broc-Utne (2005b) on a study of the African Girls Education Initiative supported through UNICEF, recounts her experience of sitting at the bac of classrooms in six African countries including Uganda, Swaziland, Namibia, Niger, Mali and Guinea as tragic. She observed children and teachers having great difficulty in expressing themselves in English (or French) because they rarely had exposure to these foreign languages. She believes, and I agree with her, that such situations require teaching effectively the European languages as subjects and using African languages of wider communication as languages of instruction. Parents, policy maers, educational planners and all other staeholders of education need to assess and understand the situation that prevails on the ground before they argue and mae decisions on language teaching and the language of instruction. Beyond the African continent researchers lie Cummins (1979, 1981) and Krashen (1985) further show that poor performance in the language of instruction results in poor performance, not only in subject matter teaching, but also in overall poor performance in the second or foreign language. These findings have been confirmed by studies in Tanzania by Roy-Campbell and Qorro (1987 and 1999). In other words, when students have a firm grasp/understanding of their specialized subjects that understanding gives them a firm ground on which to build the foundation for learning a second or foreign language, in this case English. However, this firm grasp or understanding, which is ey to the quality of education, can only be achieved when teachers and students understand the language of instruction. 4.2 Research on mother tongue and bilingual education elsewhere Sufficient research on bilingual education provides a rational and credible basis for use of the child s home 18j Uddannelsesnetværet 2008

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read?

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read? 1. How many of the lectures for this module have you participated in? None or almost none (0-20%) 0 0.0% Few (21-40%) 0 0.0% Some (41-60%) 1 5.9% Many (61-80%) 1 5.9% All or almost all (81-100%) 15 88.2%

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Teaching Responsible Conduct of Research - A report of experiences from the University of Copenhagen

Teaching Responsible Conduct of Research - A report of experiences from the University of Copenhagen Teaching Responsible ft her Conduct of Research - A report of experiences from older the University of Copenhagen Peter Sandøe KUdre Department of Large Animal Sciences Department of Food and Resource

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere