Modersmåls- og tosproget undervisning myter, realiteter og konsensus?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modersmåls- og tosproget undervisning myter, realiteter og konsensus?"

Transkript

1 Modersmåls- og tosproget undervisning myter, realiteter og onsensus? Konferencerapport november 2007 NGO Uddannelsesnetværet i samarbejde med Professionshøjsolen København og Danmars Pædagogise Universitetssole, Århus Universitet

2 Modersmåls- og tosproget undervisning - myter, realiteter og onsensus? Konferencerapport. Uddannelsesnetværet København 2008 Redatør: Lene Timm, Projetoordinator: Eva Iversen Engels orreturlæsning: JoAnna Pollonais Dans orreturlæsning: Inger Johanne Bolvig Tilrettelæggelse og prodution: Day One Aps ISBN: Rapporten foreligger også i en netbaseret udgave på Uddannelsesnetværets hjemmeside: www. uddannelsesnetvaeret.d Konferencen og rapporten er udgivet med midler fra Danida under en bevilling til Uddannelsesnetværet. Det er tilladt at citere fra udgivelsen og at opiere dele af udgivelsen med angivelse af ilde og forfatter. Uddannelsesnetværet er et fagligt netvær, som består af 24 medlemsorganisationer, der alle arbejder med uddannelse og udviling i Syd. Uddannelsesnetværet Fagligt netvær for dans NGO-bistand til uddannelse i Syd c/o IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N Tlf.: / Website: Uddannelsesnetværet 2008

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Om onferencen 3 Baggrund 3 Formål med onferencen 4 Målgrupper 4 Arbejdsform 4 Konferencerapport 5 Anbefalinger fra onferencen 6 Velomst 9 Tema 1 Pædagogi 11 Baggrundspapir fra Martha Qorro 12 Baggrundspapir fra Anne Holmen 25 Plenumdebat 35 Anbefalinger fra deltagerne om pædagogise aspeter 37 Tema 2 Medborgersab 42 Baggrundspapir fra Patricia Oliart 43 Baggrundspapir fra Birgit Broc-Utne 54 Plenumdebat 65 Anbefalinger fra deltagerne om medborgersabsaspeter 66 Tema 3 - Øonomi 71 Baggrundspapir fra Francois Grin 72 Plenumdebat 82 Anbefalinger fra deltagerne om øonomise aspeter 85 Tema 4 Politi 89 Baggrundspapir fra Bergthóra Kristjánsdóttír 90 Baggrundspapir fra Stephen Carney og Marianne Schultz 98 Plenumdebat 112 Anbefalinger fra deltagerne om politise aspeter 115 Afrunding 119 Redsaber til udvilingsarbejdet 121 Bilag 133 Program 134 Deltagerliste 136 Pressemeddelelse 139 Anbefalinger ved onferencen afslutning 140 Uddannelsesnetværet 2008 j1

4 Forord Uddannelsesnetværet afholdt den november 2007 i samarbejde med Danmars Pædagogise Universitetssole, Århus Universitet (DPU) og Professionshøjsolen København (UCC) en onference om modersmåls- og tosproget undervisning. Konferencen blev planlagt af en arbejdsgruppe bestående af Anne Holmen (Professor, DPU), Marcus Balslev (onsulent, UCC), Bergthóra Kristjánsdóttir (letor, UCC), Sanne Müller (Uddan nelsesonsulent, Ibis og formand for Uddannelsesnetværets styregruppe), Pia Sonnenborg (Ghana Vensabsgrupperne og Uddannelsesnetværets styregruppe), Lene Timm (onsulent, Complexitet), Katrine Petersen (studentermedhjælp i Uddannelsesnetværet) og Eva Iversen (oordinator for Uddannelsesnetværet). I alt 125 personer deltog i onferencen heriblandt NGOer, Danida, lærere, studerende, forsere, ommunale onsulenter og politiere. Alle har de bidraget til de disussioner og anbefalinger, som an læses i denne onferencerapport, der er udarbejdet af onsulent Lene Timm. Ud over deltagernes anbefalinger indeholder rapporten en introdution til onferencens arbejdsform og temaer, oplæg holdt af danse og udenlandse forsere, som var inviteret til onferencen, samt referater fra plenumdebatter og worshops. Såvel onferencen som rapporten er finansieret primært via Uddannelsesnetværets bevilling fra Danida. Det er vores håb, at rapporten vil bidrage til at øge viden om modersmåls- og tosproget undervisning og stimulere til yderligere debat og apacitetsopbygning blandt alle, som arbejder med uddannelse og undervisning i såvel Danmar som i udvilingslande. Uddannelsesnetværets styregruppe Januar j Uddannelsesnetværet 2008

5 11 Om onferencen Uddannelsesnetværet og samarbejdspartnerne ønser med denne onference at tage afsæt i, hvad en ræe forsere fra Nord og Syd mener, er myter og realiteter omring modersmåls- og tosproget undervisning. Vi lægger derefter op til, at de deltagende pratiere og beslutningstagere i fællessab sal forsøge at nå til onsensus om en ræe af de centrale sprogvalg i forhold til modersmåls- og tosproget undervisning. De fleste af verdens lande er multietnise og består af forsellige sproggrupper. I undervisningssystemerne er der behov for at tage stilling til en ræe valg, der vedrører sprog: Sal der undervises på borgernes modersmål eller på det fælles officielle sprog i landet? Kan det på langt sigt betale sig at tilbyde både modersmåls- og tosproget undervisning, fordi eleverne larer sig bedre i solen og i samfundet? Mange landes sprogpoliti hænger sammen med de forestillinger, de politise beslutningstagere har om medborgersab og betydning af ulturel identitet. Forestillinger, som ie nødvendigvis er funderet i forsningsbaseret viden, men som ofte har den onsevens, at der satses på indlæring af det officielle sprog, og at undervisning i minoritetsmodersmål udelades eller minimeres. Men ifølge pædagogis forsning er det en myte, at man lærer et andetsprog eller fremmedsprog bedre uden først at have lært sit modersmål. Konferencen sigter mod, at der bliver udveslet viden, erfaring og holdninger mellem NGOer, som arbejder med uddannelse i Syd, forsere og esperter fra Syd og Nord samt pratiere og beslutningstagere, som arbejder med modersmåls- og tosproget undervisning i Danmar. Målet er at bidrage til at valificere fremtidige politise beslutninger og prasis. Baggrund Successful education programmes require ( ) a relevant curriculum that can be taught and learned in a local language and builds upon the nowledge and experience of the teachers and learners. (The Daar Framewor for Action, 2000 (part of Goal no. 6: Improving all aspects of the quality of education) marerer halvvejen siden vedtagelsen af 2015-målene og opnåelsen af Uddannelse for Alle en uddannelse af god valitet. Flere børn ommer i sole i dag verden over, men valiteten af undervisningen er ie fulgt med. I Verdensbanens World Development Report 2007 onstateres det, at: The dramatic recent progress in the numbers of children completing primary schools, a Millennium Development Goal, does not fully address country needs because the children are not learning as much as they should. Many, even those who reach lower secondary levels, can hardly read or write and are unprepared to cope with the practicalities of daily life. (World Development Report, 2007, s. 6). En af årsagerne til den lave performance er, at mange børn i verden bliver undervist på et sprog, som de ie forstår. Det vanseliggør indlæring og gør indholdet i undervisningen fjernere fra barnets og i mange tilfælde også fra lærernes egne erfaringer og dagligliv. Et nyt studie af modersmålsundervisning i Afria peger på, at indledende undervisning på barnets første sprog i minimum 6-8 år og gradvis indførelse af andetsprog: will not only increase considerably the social returns of investments in education, but will additionally boost the social and economic development of African nations and contribute to the improvement of the continent to nowledge creation and scientific development. (Optimizing Learning and Education in Africa the Language Factor, Woring Document Draft, ADEA, UIE & GTZ, 2006, s. 7). Mens der, som nævnt i internationale doumenter, er en stigende opmærsomhed på, at modersmåls- og andetsprogs undervisning har betydning for tosprogede elevers soleresultater, går udvilingen i Danmar i en anden retning. Her præges de politise doumenter af to samtidige bevægelser. En international orientering, der rejser disussioner om, hvor- Uddannelsesnetværet 2008 j3

6 Eva Iversen: Brainstorm i worshop. dan uddannelsessystemet gennem øget fremmedsprogsundervisning og udveslingsprogrammer an øge elevers muligheder for at begå sig internationalt. Og en national orientering, der har medført et forstæret nationalt, monoulturelt og etsproget curriculum, hvor etnise minoritetssprog ie indgår. Siden 2001 har lovbeendtgørelsen for modersmålsundervisning til tosprogede elever i Danmar selnet mellem børn, der er indvandret fra EU og EØS (lande, der er omfattet af det Europæise Øonomise Samarbejde) og børn fra såaldte tredjelande. De første har ret til offentligt finansieret modersmålsundervisning, mens gruppen af børn fra tredjelande ie har, hvorved de reelt forselsbehandles ifølge gældende lov (Kristjánsdóttir; Evas sjulte børn). Tosprogede børn i nationalcurriculet, 2006). Forsningsmiljøet i Danmar understreger ligesom sprogforsere i resten af verden, at tosproget undervisning styrer minoritetsbørns personlige, sociale og ulturelle identitet og samtidig fremmer deres faglige udbytte af solen (Holmen og Ginman; Tal Dans ellers ommer I aldrig i sole i Dans Pædagogis Tidssrift nr. 3, 2006). Forsningen peger altså i en retning og den politise prasis i en anden. Formål med onferencen Formålet med onferencen er at sabe debat mellem forsere, pratiere og politiere og at sætte fous på modersmåls-/tosproget undervisning i offentligheden. Derudover er formålet at øge viden blandt danse NGO er om forsning og erfaringer indenfor modersmåls-/tosproget undervisning fra både Syd og Nord. Målgrupper Danse NGOer, Danida, danse undervisningsmyndigheder og institutioner, danse og udenlandse forsere, journalister, lærere, studerende, onsulentfirmaer, politiere og andre interesserede er blevet inviteret til onferencen. Arbejdsgruppen regnede med ca. 100 deltagere. I alt deltog 125 personer. Arbejdsform Konferencen er bygget op omring fire overordnede temaer: Tema 1: Pædagogise aspeter vedrørende modersmåls-/tosproget undervisning Tema 2: Medborgersabsaspeter vedrørende modersmåls-/tosproget undervisning Tema 3: Øonomise aspeter vedrørende modersmåls-/tosproget undervisning Tema 4: Politise aspeter vedrørende modersmåls-/tosproget undervisning Arbejdsformen har fundet inspiration i onsensus onference formen, der er en demoratis mødeform. Her fremlægger esperter deres viden om et emne. Efterfølgende stiller de sig til rådighed for uddybende spørgsmål og dialog med deltagerne. Herefter udformes et doument, der an være vejledende for fremtidig politi og prasis. Emner, der særligt egner sig til denne mødeform, an endetegnes ved at have atuel samfundsrelevans, forudsætte espertindsats, være mulige at afgrænse, indeholde uaflarede holdningsspørgsmål. Alle fire punter an siges at gælde for spørgsmål omring modersmåls- og tosproget undervisning i uddannelserne. Som det fremgår af onferenceprogrammet bagerst i 4j Uddannelsesnetværet 2008

7 11 denne rapport, varierer denne onference fra tidligere onsensusonferencer på en ræe punter: Konferencen stræer sig over to dage. Deltagerne er ie lægfol, men professionelle indenfor uddannelse. Forud for onferencen har arrangørerne stillet esperter fra Syd og Nord en ræe spørgsmål, som de ønser svar på. Spørgsmålene falder inden for de fire temaer, der er nævnt ovenfor. Under hvert tema er fremgangsmåden for onferencen: Først besvarer en eller evt. to esperter med forsellige profiler de stillede spørgsmål. Dernæst har alle deltagerne mulighed for at stille uddybende spørgsmål til esperterne i plenum. Derefter debatteres spørgsmål og svar i fire worshops, hvor der både deltager esperter, NGO repræsentanter, politiere og andre. Hver worshop har en facilitator og en referatsriver. På onferencens anden dag afsluttes om eftermiddagen med et åbent møde for pressen, politiere og andre interesserede, hvor de foreløbige anbefalinger fremlægges. worshops vil blive bearbejdet, så onferencerapporten så vidt muligt afspejler hovedtræ i anbefalinger og disussioner. Det an medføre, at der er indlæg og nuancer, der ie helt ommer til deres ret. Dette er imidlertid et nødvendigt valg, som Uddannelsesnetværet har truffet i et ønse om at få formidlet resultaterne fra onferencen i en oversuelig form, hvor de an indgå i fremtidige disussioner, planlægning og efteruddannelse blandt NGOerne såvel som blandt andre uddannelsesansvarlige i Danmar og i Syd. Navne på facilitatorer og referenter er nævt i deltagerlisten (i bilag). Konferencerapport På baggrund af de sriftlige espertoplæg, referat af plenumdebatterne samt referater fra de i alt 16 worshops, der gennemføres inden for de 4 temaer på onferencen, udarbejdes en onferencerapport. Formålet med onferencerapporten er at fastholde den viden, den erfaringsudvesling, de ideer og anbefalinger, der fremommer på onferencen. Worshop formen er valgt som en metode, der sal give deltagerne stor mulighed for dialog og vidensdeling. Derfor vil de i alt 16 worshops undervejs blive opdelt i mindre grupper, hvor deltagerne bedre an omme til orde. Dette betyder, at langtfra alt, hvad der bliver sagt, an blive ført til referat ligesom anbefalinger og begrundelser på tværs af de 16 Uddannelsesnetværet 2008 j5

8 Anbefalinger fra onferencen Ved onferencens afslutning blev der præsenteret en lang ræe anbefalinger, begrundelser og dilemmaer i forbindelse med de temaer, der har været disuteret i plenumdebatter og worshops. Materialet fra de i alt 16 worshops bliver nedenfor opsummeret i fire overordenede anbefalinger. Anbefaling vedrørende pædagogi Den første worshop satte fous på modersmålets betydning for læreprocessen blandt andet i forhold til sprogudviling og ommuniation, og den overordnede anbefaling herfra er, at: Der sal tilbydes modersmålsundervisning til alle elever som en integreret del af solens undervisning, fordi det forbedrer elevernes læringsbetingelser og soleresultater. Behovet for uddannelse og efteruddannelse af lærere var central i disussionerne i denne worshop. Opvalificering af læreruddannelsen hvad angår liniefag i minoritetsmodersmål/ loale sprog og interulturel pædagogi indgår derfor i de øvrige anbefalinger fra denne worshop. Det blev også disuteret, hvorvidt det er muligt at definere, i hvilet omfang elever har brug for undervisning i minoritetsmodersmål. Deltagerne anbefaler modersmålsundervisning gennem hele soleforløbet. Et spørgsmål om minimumsfastsættelser vil imidlertid altid være forbundet med læringsmål. Er det samfundets mål med solen at udvile ompetente tosprogede elever, eller er målet et sprogsifte for de tosprogede elever, så alle fungerer ompetent un på et sprog ved solens afslutning? Omfanget af den pædagogise indsats an derfor ie fastsættes generelt, men un i forhold til de onrete mål med undervisningen. Anbefaling vedrørende medborgersab Den anden worshop satte fous på at sprog, udover at facilitere læreprocessen, også har stor betydning for identitet. Spørgsmål om udviling af selvværd, gensidig anerendelse mellem elevgrupper og chancelighed i forhold til at få adgang til curriculum og til at udvile de ompetencer, der sal til for at unne agere som medborger, indgi i disussionerne. Den overordnede anbefaling herfra er, at: Solen sal anerende, inddrage og sætte høje ompetencemål for elevernes beherselse af modersmål såvel som majoritets/magtsproget i samfundet, fordi det øger chancelighed i solen og dermed muligheden for demoratis medborgersab. Den overordnede tilbagemelding fra de fire worshops pegede på stor enighed omring modersmålets betydning for ulturelt selvværd og identitet med understregning af, at adgangen til samfundets magtsprog er lige så centralt i et medborgersabsperspetiv. Derimod afspejler referaterne uenighed om, hvordan målet nås. Et perspetiv var, at inddragelse af modersmålsundervisning i solen forudsætter, at det bliver anerendt som en ret, alle børn har. Et andet perspetiv var, at spørgsmål om modersmålsundervisning sal integreres i ampen for uddannelse af høj valitet til alle. At gøre modersmålsundervisning til en selvstændig ret, an føre til splittelse mellem minoritetsgrupper, som har brug for at æmpe samlet mod fattigdom og undertryelse. Anbefaling vedrørende øonomi Den tredje worshop satte fous på de øonomise analyser, der an afdæe samfundsmæssige udgifter og øonomise vindinger ved at omlægge fra etsprogede til tosprogede undervisningsprogrammer, hvor langt flere elever an indgå i ommuniations- og læreprocesser. Den overordnede anbefaling fra denne worshop er, at: 6j Uddannelsesnetværet 2008

9 11 Der gennemføres øonomise analyser, der medregner de samfunds-øonomise udgifter, der på ort sigt er forbundet med indførelse af modersmålsundervisning-/tosproget undervisning af høj valitet, og de samfundsmæssige gevinster, det vil medføre på langt sigt. Denne overordnede anbefaling fra deltagerne er forbundet med anbefalinger om, at der igangsættes langtræende forsøg med tosprogede undervisningsprogrammer, som doumenteres og evalueres gennem tværfaglig forsning. De øonomise forhold, som er berørt i denne worshop, sal indgå i de øonomise analyser, der sal omme forud for sådanne udvilingsprogrammer og i den doumentation og forsning, som sal følge udvilingen i de mange modeller, der ifølge deltagerne på onferencen bør afprøves over tid for at afdæe effeten af tosprogede undervisningsprogrammer såvel i Danmar som i det arbejde, Danida støtter i Syd. Anbefalingen begrundes med, at deltagerne på tværs af grupperne mener, at modersmålsundervisning-/tosproget undervisning vil styre samfundsøonomien. Anbefaling vedrørende politi Den fjerde og sidste worshop satte fous på, hvile handlinger der på forsellige niveauer an medføre de ønsede ændringer i de uddannelsespolitise valg i Danmar og i udvilingsbistanden til Syd. Både i udvilingslande og i Danmar fastholdes dominansen af majoritetssprog som undervisningssprog. Med henvisning til, at vi i 2007 befinder os i EUs år for ligestilling og i 2008 går ind i FNs år for sproglige rettigheder, anbefaler deltagerne på onferencen: NGOer, Danida og andre atører i Danmar sal gennem formidling af forsning og gode erfaringer udbrede budsabet om modersmålsundervisning som forudsætning for at lære. I Syd anbefales NGOer og Danida at rette oplysningsampagner mod forældre og andre atører i civilsamfundet, der an stille rav til landets uddannelsespoliti. Danida og NGOer, der arbejder med uddannelse, anbefales desuden at foretage en onceptuel aflaring af sprogpoliti indenfor uddannelse med henbli på, at Definere hvordan modersmåls-/tosproget undervisning indgår i valitetsuddannelse Identificere hvad der mangler af viden på området Koordinere frembringelsen af evidensbaseret viden og god prasis Påvire den danse og internationale dagsorden på området I Danmar anbefales ansatte i dagtilbud og soler at sifte fra en etsprogspoliti til en tosprogspoliti, som bruger og udviler hjemmets sprog i hele barnets udvilings- og soleforløb. Staten anbefales lovmæssigt at lægge op til udviling af en tosproget prasis. Anbefalingerne begrundes med, at undervisningen ifølge Folesoleloven sal tage højde for det enelte barns alsidige udviling herunder dets sproglige og ulturelle forudsætninger. En interulturel/-sproglig uddannelsespoliti, der afspejler den flerulturelle virelighed, er derfor nødvendig. En sådan politi må både i lovtester, i undervisningen, i undervisningsmaterialer og i uddannelse af lærere tage højde for alle de sprog, der er repræsenteret i den danse folesole, I denne udvilingsproces anbefales Undervisningsministeren fx at tage OECDs anbefaling fra review af den danse folesole i 2004 til indtægt og udbede sig en ny undersøgelse af den tilgængelige doumentation vedrørende læreres brug af andre modersmål til at undervise tosprogede elever i dansundervisningen såvel som i de øvrige fag. (ursiv er gruppens tilføjelse) Anbefaling 368 i OECD rapport om Grundsolen i Danmar, Uddannelsestyrelsens temahæfteserie nr. 5, Uddannelsesnetværet 2008 j7

10 Vedrørende samarbejde mellem NGOerne, Danida og uddannelsessetoren i Danmar mener deltagerne, at en dagsorden om bedre undervisning i form af udviling af modersmåls-/tosproget undervisning, som der er slået til lyd for på denne onference, forudsætter en generel styrelse af en national vidensbase, af aademis apacitet, af faglige netvær samt af medier og af civilsamfundsorganisationer, der arbejder i feltet. En sådan styrelse an fx bestå i årlige onferencer som denne og gennem et netvær, der mødes mere regelmæssigt med repræsentanter fra Nord og Syd med repræsentanter for myndigheder, forsere, pratiere og organisationer med det formål at sætte fous på sprogs rolle i uddannelse, i Syd og i Danmar. Konret er der brug for: Forsning i modersmåls- og tosproget undervisning Pilotprojeter Integration af viden om sprog og uddannelse i journalistuddannelse/efteruddannelse for en retfærdig og morals rigtig prioritering af samfundets ressourcer at satse mere på modersmålet som et middel til at øge elevers udbytte af sole og adgang til medborgersab. Pressemeddelelsen findes i sin fulde længde i bilag. For dem, der gerne vil læse en mere udfoldet version af de begrundelser, uenigheder, dilemmaer og disussioner, der ligger bag anbefalingerne, er der lavet en uddybet opsamling på tværs af de fire worshops i slutningen af hvert tema. Pressemeddelelse fra onferencen Som afslutning på onferencen blev der udsendt en pressemeddelselse fra Uddannelsesnetværets styregruppe, som blandt andet indeholdt følgende begrundelse og anbefaling: Konferencen viste, at der er teoretise argumenter for, at modersmåls- og tosproget undervisning vil styre de elever, det i dag går dårligst i uddannelsessystemerne. Der er viden fra prasis om, at det er det, der sal til. Der er ligeledes beviser på, at det tenis er muligt. Derfor må det være udtry 8j Uddannelsesnetværet 2008

11 11 Velomst Velommen ved Anne Holmen, DPU Jeg vil gerne byde velommen hertil på vegne af Danmars Pædagogise Universitetssole ved Århus Universitet. Mit navn er Anne Holmen, og jeg er professor i tosprogethed og dans som andetsprog på Institut for Pædagogis Antropologi her på DPU. Det er mig en meget stor glæde at byde alle jer olleger af mange slags: forsere, lærere, studerende, journalister, politiere velomne til denne onference om modersmål og tosproget undervisning. Det er et meget vigtigt og til tider ontroversielt emne, som har været disuteret intensivt i mange år. Fatis er det sådan, at for 15 år siden begyndte vi at tale om, at vi sulle have den første onsensusonference i Danmar om dette emne, men den blev aldrig til noget. Men nu om NGO Uddannelsesnetværet heldigvis med ideen og inviterede os andre med i samarbejdet om en onference. Og det er den, vi er til i dag. Der er en masse sagundsab af både forsningsmæssig og pædagogis pratis art i det her rum fra Danmar og fra andre lande. Jeg tror, vi får nogle rigtig gode dage, hvor vi sal disutere både muligheder, potentialer, problemer og udfordringer i relation til dagens emne. Velommen. Velommen ved Sanne Müller, Uddannelses net været Velommen til jer alle and a special warm welcome to our presenters: Martha Qorro, Anne Holmen, Patricia Oliart, Birgit Broc-Utne, Francois Grin, Bergthora Kristiánsdóttir, Stephen Carney og Marianne Schultz. Det er godt at se, at så mange menneser fra så mange forsellige lande, fra så mange forsellige erhverv og med så mange forsellige erfaringer og viden indenfor modersmål og tosproget undervisning, er samlet her for at disutere og forhåbentlig omme videre. Mit navn er Sanne Müller. Jeg er uddannelsesrådgiver i U-landsorganisationen IBIS, som er en af de 24 organisationer (NGOer), der alle arbejder med uddannelse og udviling. Tilsammen udgør vi 24 organisationer Uddannelsesnetværet, et netvær etableret med støtte fra Danida (det danse udenrigsministeriums udvilingsafdeling), og jeg er forvinde for styregruppen i netværet. Det er dette netvær, der har taget initiativ til denne onference. Men vi har ie arbejdet alene - tværtimod - vi har haft et meget frugtbart og givende samarbejde med DPU og Professionshøjsolen København (herunder UC2 og CICED) om indholdet i og organiseringen af onferencen. Modersmål og to-sproget undervisning er et ompliceret og også stært politiseret emne, både her i Danmar, men også i udvilingslandene i Syd. Mange af uddannelsesnetværets medlemsorganisationer har med baggrund i deres eget arbejde i udvilingslande erfaret, at en væsentlig del af atastrofen i mange uddannelsessystemer har at gøre med manglen på modersmål i det formelle uddannelsessystem. Ofte findes der mange forsellige modersmål i et enelt udvilingsland, - en del af disse sprog er minoritetssprog, andre er majoritetssprog. Sprog er ie un sprog. Sprog er bærer af ulturelle og sociale værdier det giver mening til forståelse af os selv og vor omverden. I de allerfleste udvilingslande møder eleverne i solen primært det nationale dvs. ofte den tidligere olonimagts sprog som det eneste undervisningssprog et sprog, mange af dem ie ender, og meget ofte bliver dette sprog, hvad enten det er frans, spans, portugisis eller engels anvendt som modersmål og ie som andetsprog. Meget ofte er modersmål / loale sprog enten ie esisterende i uddannelsessystemet eller un som undervisningssprog nogle få år for derefter at forsvinde. Mange lærere, uddannede såvel som u-uddannede, ved ie meget eller slet intet om andetsprogsundervisning. Valg af og støtte til sprog er altså en vigtig fator i valiteten og effeten af bistandsarbejde, i særdeleshed inden for uddannelse. Vi så derfor i Uddannelsesnetværet et behov for og et ønse om at vide mere også i.f.t. de udfor- Uddannelsesnetværet 2008 j9

12 dringer og modsætninger, sprog ofte afstedommer hos forældre, undervisere, myndigheder og politiere. At arbejde med modersmål / tosprogethed er politis i såvel udvilings- som industrialiserede lande hvad enten der er tale om nation building / politis onflit/integration (danshed) m.m. Og i og med, at vi så mange paralleller fra disussionen i bistandsverdenen til disussionen i Danmar om modersmålets rolle som bærer af vor identitet og dermed selvværd, modersmålets rolle i forhold til at næe læseoden og hele værdien i at være tosproget så er denne onference også et ønse om at etablere ontat til og samarbejde med fol, der arbejder med uddannelse, modersmål og tosprogethed i DK, så vi gensidigt an inspirere og lære af hinanden. Tanegangen bag den arbejdsform, vi har valgt, er, at vi har bedt nogle internationale og danse esperter om at dele deres viden med os og samtidig har vi prioriteret, at deltagerne får mulighed for at disuterere med hinanden og udvesle erfaringer. Derfor er der også lagt stor vægt på worshops, hvor vi an omme i dybden med disussionerne. Der vil altså være et sift mellem fælles 1 /2 times oplæg med efterfølgende orte spørgsmål til oplægsholderne og 2 timers worshops omhandlende 4 temaer i løbet af de 2 dage. Oplægsholderne vil alle deltage i worshops - ligesom der er ansat facilitatorer og referenter. Alle deltagere vil på denne måde omme igennem alle temaer og forbliver i den samme gruppe under hele onferencen. Ideen er at bruge disussionerne og onlusionerne fra én worshop til den næste. Worshopsene er bygget op om hver især 3 spørgsmål, som I alle har modtaget i baggrundspapiret for onferencen. Arbejdsformen er inspireret af onsensusonference formen, der forsøger at få onferencer til at udmøntes i et produt i dette tilfælde en onferencerapport, der angiver både de begrundede anbefalinger, men også formidler de uenigheder, der måtte være i disussionerne i worshopsene. Formen er en måde at guide disussionerne på, så de bliver fremadrettede. Konferencen munder derfor ud i et åbent møde, hvor anbefalingerne fra deltagernes disussioner bliver fremlagt af onsulent Lene Timm. Alle vil umiddelbart efter onferencen på netværets hjemmeside unne finde de powerpoints, oplægsholderne anvender til deres præsentationer, og senere vil en afsluttende rapport blive fremsendt til alle deltagere på mail. 10j Uddannelsesnetværet 2008

13 11 Tema 1 Pædagogi Lene Godisen: Børn i Tanzania. Megen pædagogis forsning peger på, at det en myte, at eleven lærer et fremmedsprog bedre uden først at have lært sit modersmål. Konferencen sætter her fous på den pædagogise forsning og realiteter om, hvordan vi saber de bedste undervisningsbetingelser for både børn og vosne. Det handler om, hvilen betydning modersmålsundervisningen har for indlæring og performance, og om hvor længe undervisningen er nødvendig. Derudover ser vi på, hvilen balance der sal være mellem undervisning i modersmålet og indførelsen af andetsproget, når begge sprog sal beherses. Faren ved ie at tilbyde modersmålsundervisning er, ifølge nogle forsningsresultater, at eleverne ender med ie at beherse nogen af sprogene tilstræeligt til solebrug. Dette syldes, at det er nødvendigt for barnet at udvile en sprogforståelse og en beherselse af begreber på et vist niveau inden for det endte sprog, som man an bygge indlæringen af de nye begreber og sprog på. Hvis eleven barn som vosen ie beherser sit modersmål, er det derfor sværere at tilegne sig et andet sprog fuldstændigt. Barnet opnår i så fald heller ie den nødvendige begrebsdannelse på modersmålet og vil derfor have vanseligere ved at indlære andre fag som f.es. historie eller matemati på andetsproget. Der er således risio for, at børn, som ie har lært nogen af sprogene ordentligt, vil lare sig dårligere i solen og som onsevens heraf have færre muligheder på arbejdsmaredet. For at sabe de optimale betingelser for eleverne må det undersøges, hvor længe modersmålsundervisningen er nødvendig, og hvordan balancen mellem andetsproget og modersmålet sal være i forhold til at udvile elevernes ompetence på begge sprog. Utilstræelig sprogindlæring vil ofte være usynlig de første år: Indvandrerbørn an tale flydende dans fra en tidlig alder, og nogle afrianse børn taler 2 3 loale sprog, men det er ie nødvendigvis det samme som at beherse sproget tilstræeligt til at unne lare sig i en solesammenhæng. Da sprog indeholder mange aspeter, er det også vigtigt at undersøge forholdet mellem tale og srift. Det er ie alle sprog, der har et sriftsprog, og undervisningen sal tilrettelægges på en særlig måde i disse tilfælde. Hvis eleverne sal tilbydes en god sprogundervisning, ræver det, at der er undervisere, der har den rette uddannelse både pædagogis og ulturelt. Derfor sal det tages med i betragtningerne, hvad det ræver af en læreruddannelse at sire en god modersmåls-/ tosproget undervisning. Centrale spørgsmål til oplægsholdere og efterfølgende disussion i worshops Øger modersmåls-/tosproget undervisning elevernes performance i solen og i samfundet? Hvor længe er modersmåls-/tosproget undervisning nødvendig? Hvad ræver det af læreruddannelsen at uddanne valificerede lærere til modersmåls- /tosproget undervisning? Uddannelsesnetværet 2008 j11

14 Tema 1 Baggrundspapir fra Martha Qorro Prospects of mother tongue and bilingual education in Africa: with special reference to Tanzania Martha Qorro: Seniorletor ved Department of Foreign Languages and Linguistics at the University of Dar es Salaam (UDSM), Tanzania, hvor hun har undervist i engels siden 1983, samt dean for Faculty of Arts and Social Sciences. Hun har forset i brugen af sprog og sprogundervisning i undervisningssetoren i Tanzania og er medredatør af flere bøger, bl.a. fire bøger i relation til projetet the Language of Instruction in Tanzania and South Africa (LOITASA). Hun har også været medforfatter til bogen Language Crisis in Tanzania (udgivet i Dar es Salaam af Mui na Nyota Publishers). By Martha Qorro, (Ph.D.) There is ample research showing that students are quicer to learn to read and acquire other academic sills when first taught in their mother tongue. They also learn a second language more quicly than those initially taught in an unfamiliar language. [ ] Early mother tongue instruction is a ey strategy to reach the more than [ ] million children not in school and help them succeed. (UNICEF 1999) 1 Introduction Most African countries do not practice much mother tongue education worth writing home about, save for the first three years of schooling. That partly explains why this paper focuses on the prospects of bringing mother tongue and bilingual education into focus. Occasions lie this conference on Mother Tongue and Bilingual Education give those of us who come from Africa a chance to learn from other countries as to how they conduct mother tongue and bilingual education in their respective education systems. In many former British colonies, especially in Africa, education was initially offered in the mother tongue for the first three years of schooling before transitioning to a European language (English, French or Portuguese). In some countries, African languages of wider communication Kiswahili in the case of Tanzania 1 and Amharic in Ethiopia, have been used in education at least for the first five to seven years of primary education. English language was taught as a subject starting from the fifth year, and was made the language of instruction from the last two years of primary school (Std 7 and Std 8) up to the end of the school period in secondary or teacher education. This system of education turned out people who were bilingual, i.e. proficient in both an African language and a European language. Today, with the influence of liberalised economy and globalization, the tendency is to introduce European languages in the first year of school, with the intention that children become bilingual or multilingual in these languages while they are still young. Comparing students performance in those days with that of today s students, one finds that students in the old days performed better in learning both the African language and a European one, such as English, in the case of Tanzania. It is not clear why policy maers thought it necessary to start teaching foreign languages in the first year of school. What is clear, is that this early start seems to mae the learning of English more important than education itself. The focus of policy maers has shifted from how best to offer education to how best to learn/teach the English language. This shift is clear in the arguments made by policy maers and those who support the continued use of English as the language of instruction who rarely mention education; instead they point out that English is a very important language that we cannot afford to abandon. The myth that the best way to teach/learn English is to use it as the language of instruction is quite prevalent. The myth seems to be based on the (seemingly) simplistic reasoning that the more students exposed to English the better their English will become. This reasoning does not seem to tae into account the ind of English that students are exposed to. 1 In Tanzania, where ethnic languages amount to more than 120, most of which are not written, using all or selecting some of them is not a viable option. This mainly explains why Kiswahili was, and is seen as, the best alternative language of instruction since most Tanzanians understand it well. 12j Uddannelsesnetværet 2008

15 11 However, research in recent years has consistently shown that the continued use of English as the language of instruction has not helped students learn English language, nor has it enabled students to attain a good quality education. In the next section, the paper briefly examines the dangers of offering education in an unfamiliar language. The rest of the paper dwells on possible misunderstandings between language teaching and using a language for instruction. The impact of (the little practised) mother tongue education in Africa is highlighted along with studies conducted elsewhere. Why mother tongue and bilingual education have not been successfully implemented in Africa is another area discussed in the paper and finally, the paper focuses on pedagogical research about how to create the most favourable learning conditions for children and adults. 2 Dangers of using foreign languages as a medium of instruction Observations in some secondary school classrooms in Tanzania show that most students, and the majority of teachers, are seriously handicapped when using English as the language of instruction (Mlama and Matteru 1978, Rubagumya, Jones and Mwansoo 1998, Qorro 1999, Broc-Utne 2005, Vuzo 2005). Only a handful of students tae part in active learning. To illustrate the point Mlama and Matteru (1978) ased a Form 2 student the question: How will your secondary education be of use to you and to Tanzania? the student responded as follows: Example 1: My name secondary education is a treal secondary school for education in Dodoma region in Tanzania. The student are paying fees this school is not spend the sam thing for the education off lie the subject for year (Ibid. 39), They ased a Form 3 student the same question; the response was: Example 2: In my secondary education used to find the political in swahili. I dont now why dont you find all subjects in secondary in Swahili. They find others in swahili others in English. I thin if the subjects we can find in swahili the secondary it is their happy to enjoed the subject except eny reason. (Ibid. 40) When the students were ased the same question in Kiswahili: Unafiiri elimu ya seondari utaayopata itaunufaishaje wewe na nchi yao Tanzania? The response was: Example 3: Elimu nitaayopata atia shule ya seondari itaninufaisha mimi pamoja na taifa langu. Nitashirii iamilifu atia azi ya ujitolea nafsi yangu uondoa ujinga, magonjwa, nitashirii iamilifu uwafundisha wazee ambao hawaupata nafasi ya usoma (Ibid ). [Translation: the secondary education that I will get will benefit me and my country. I will participate fully in volunteering in person to remove ignorance, disease, I will participate fully in teaching the old who did not get a chance to study (authors translation)] These examples show not only how badly students perform when they respond in English, but also, how much better they respond in Kiswahili. Another classroom observation in a study by Rubagumya, Jones and Mwansoo (1998) reveals the following interaction between the teacher (T) and the students (SS) in a Biology lesson in Form III, (i.e. the third year of secondary education): Example 4 T: When you go home put some water in a jar, leave it direct on sun rays and observe the decrease of the amount of water. Have you Uddannelsesnetværet 2008 j13

16 understood? SS: (silence) T: Nasema, chuua chombo, uwee maji na iache wenye jua, maji yatauwaje? (I say tae a container with water and leave it in the sun, what will happen to the water?) SS: Yatapungua (it will decrease) T: Kwa nini? (Why) SS: Yatafyonzwa na mionzi ya jua (it will be evaporated by the sun s rays) (Rubagumya, Jones and Mwansoo 1998: 17) Example 4 shows that the teacher s instruction is not clear when it is given in English. It is difficult to tell whether it is the teacher s instructions or students lac of understanding that results in students silence. In a study by Qorro (1999) it was found that the majority of students simply sit and copy notes that their teachers have written on the blacboard (Qorro 1999). In cases where the teacher s handwriting was not legible, students did not as but simply copied words incorrectly and seemed unable to distinguish correctly and incorrectly spelled words. The next extract is taen from History notes by a Form III student: Example 5 EXPANSION OF STATE SYSTEM By the end of 18 th some at the States had become beig sertralised ing doms. By the middle at 19 th C states such as Buganda, Bunyoro, Anole, Rwanda and Burundi had become powertul througth trident and military conquest. The relaction at poriduction in the states was feudal. The forms of these relations varied from one area to another in the intcrlacustrine area the powerruler was based on his ownership and controlover land the major meams of prcduction. The ruling classes (feudl lords) apportioned arable lan d to the peasunts. From the feudal lords collected tribute. The Nyarubanja system in aragwe, and Nyunjo and Busolo system in Buganda were variation at these feudal relations. Anuther form of feudal relation was Ubagabice which clevdoped between the Tustsi and Hutu in Rwanda, Burund, and Buha. Here feudal plaction revelved catllo ownership. The Tutsi wduld some at thes catlle toa Hutu family. Land lord (master) mass cattled sebujca and his subject was called Mugabbi. (Source: Qorro 1999) The student from whose notes this extract was taen was in the third year of secondary education. He/she has one more year before completing secondary education. It is clear from the student s notes that the history lesson has not been learnt. The last example is from a study by Vuzo (2005) who, in a classroom observation, found that teachers, lie students, face problems when it comes to using English as the language of instruction. This extract is an example from a Commerce lesson in Form II where the teacher (T) and the student (S) interact: Example 6 T: Goods must be remain in the store to be ready for a changing of weather...it is a danger to sell all goods in the store The dangerous of selling all the goods in the store When goods are scarcity and sales are increase (T mixes language to elaborate what he was teaching) Nina maana uwa bidhaa ziipungua we need time for a preparation. Time to as for a new goods (in the course of the lesson he posed a question). T: How can we do before to sell all goods in the store? S: You must be care with that changes and maing time for a preparation (Source: Vuzo (2005:68-69) 14j Uddannelsesnetværet 2008

17 11 Example 6 clearly illustrates that very little learning, if any both in the subject matter (Commerce) and in the English language is taing place when the teacher uses English as the language of instruction. Considering that for every class there is one English language teacher and up to nine teachers of subjects such as Commerce, History, Geography, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics, Civics, and so on. The implication is that students will learn very little of the content subjects, very little or poor English and very little mother tongue or first language during the six years of secondary education. If that were not bad enough, it will be difficult for students who come from such school bacground to gain proficiency in English, even if they specialise in English language teaching. These examples illustrate the dangers of using unfamiliar language as medium of education. The dangers are that students do not learn their mother tongue or their first language; secondly, they fail to grasp the content of what is taught because the low level of proficiency is a barrier to learning; thirdly, in this ind of learning environment, students ability to learn the second or foreign language, such as English, is hampered. Overall, these examples show that it is, in fact, impossible to offer education without using the language of instruction in which teachers and students are proficient. Thus, I see education in the medium of an unfamiliar language as the best recipe to learn nothing. However those who argue for the continued use of English as the language of instruction believe that by using it, students eventually learn it in the process. That is, they are applying the wisdom: practice maes perfect. The trouble is no one has ased what ind of model is being practised. It therefore seems that there is a misunderstanding of what to practice, which is the topic of the next section. 3. Misunderstanding language teaching and using a language as medium of instruction In a study on parents views on the language of instruction in Tanzanian secondary schools (Qorro 2005), the majority of parents admitted that they were aware that when taught in English, students (their children) understood very little of what was taught. But when they were ased which language (between Kiswahili and English) they preferred their children to be taught in, the majority of parents (64.6%) still preferred English The reasons they gave varied, and some of them are: 1. English is an international language; it enables us to communicate with people from more countries. 2. If Kiswahili is used, the children will fail to get employed and to communicate with foreign companies. 3. Kiswahili is a young language and its terminology is not sufficient especially for science and technology. 4. English is more useful than Kiswahili in this era of science and technology and also to understand the issues of globalization. 5. If students are taught in Kiswahili, they will fail to do their final examinations which are set in English. 6. If Kiswahili is used, children will fail to continue with their studies outside the country. 7. An English medium is better in secondary schools because a lot of universities in the world use English as LOI. 8. The boos and syllabuses currently used are in English, it will tae a long time to change from this language. Our economy is still wea to handle the switch of LOI. 9. (Qorro 2005:102) Some of the parents in the sample (35,4%) had different views; they preferred Kiswahili as the language of instruction and their views were: 1. Kiswahili should be used because it is the nati- Uddannelsesnetværet 2008 j15

18 onal language and it is the language understood by most students. 2. The majority of students fail examinations, especially in subjects that require self-expression, because they don t understand English. 3. There are a lot of countries in the world that use their own languages and have done well. (Qorro 2005:102) many ways. For lac of a better model to express students different levels of proficiency and applying personal experience of teaching English and Kiswahili in Tanzania secondary schools, I have attempted to describe different levels/stages of proficiency that students go through and the approximation of language functions that they can perform at each level. The reasons given to support English as the language of instruction are good for English language teaching, and not for using it as the language of instruction. It is highly liely that parents, especially those who thin that English will die if it is not used as a medium, misunderstand English language teaching and using English as the language of instruction. They misunderstand the concepts and believe that English medium and English language teaching are synonymous. No one objects that English is an important language and that it should be taught effectively for students to learn it. English language teaching and using English as the language of instruction are two different things, each of which can, and in fact should be, conducted separately. 3 Language proficiency 2 levels: Conversational and academic proficiency 1. Extremely low level of proficiency: is a level at which the student can use the language only for the simplest functions. When forced to use language at this stage he/she learns by heart almost every word before speaing it out. It taes time to understand simple issues or instructions. Relationship between what is taught and the life he/she lives is not seen. Lessons are a bore and thoughts tend to shift away from classroom activities. At this stage quality education is impossible. The other misunderstanding is that students are expected to learn all subjects in English even when their level of proficiency is still very low. In a study that tested students ability to learn through English in the first year of secondary education (Qorro 2006), it was found that more than three quarters (77,1%) of students in the sample scored a D grade or below. Only 15 out of 388 students scored a B grade and none scored an A grade. These students have no option except to memorise whatever is taught in English. It is my strong belief that certain levels of proficiency in the language of instruction is necessary if students are to understand what is taught. Levels of proficiency in a language (highly simplified) can be elaborated in 2. Medium level of proficiency: is a level at which the student is able to give a person directions on where to go, or how to reach a certain place. At this level the speaer has a superficial understanding of what he/she hears or what is taught in the language. The tendency to memorise persists, although is greatly reduced. The student is able to write short simple sentences and to as simple questions. Chances of not understanding at all or misunderstanding the intended meaning exist. Language is still a hindrance in active participation during teaching/learning and normal conversation. 2 The levels are a continuum and there are certainly more than 3. The stages are an abstraction just to show proficiency levels as low, medium, and high; other levels (sub-levels) in-between exist. 16j Uddannelsesnetværet 2008

19 11 3. High level of proficiency: is a level at which the student is able to use the language to thin, discuss, debate, analyse, and assess various issues and concepts that are presented in class. The student is able to use the language to discover new thoughts, and can use the language independently to understand challenges that face him/her and address them. Language is not a hindrance in any ind of understanding. He/ she dose not need to memorise and instead applies his/her understanding to respond to challenges. It is at this stage of proficiency that a student can effectively and efficiently use the language of instruction to attain good quality education. Numerous research (Mlama na Matteru 1978, Criper and Dodd 1984, Roy-Campbell and Qorro 1987, Rubagumya, Jones and Mwansoo 1998, Qorro 1999, Mwinsheihe 2003, Puja 2003, Broc Utne 2004, Vuzo 2005) has shown that most Tanzanian secondary schools students fit the description given under level 1 above while most of those in tertiary education fit the description given under level 2, above in as far as the language of instruction, English, is concerned. Thus, the continued use of English as a language of instruction classifies them as deficient and bound to be failures. Most of these students learn to not be creative/inquisitive, to not as questions, to not thin and instead they copy, learn by heart/memorise, are afraid, have no confidence, accept everything without questioning, are apathetic and easily give up. In other words, most students in Tanzania s secondary schools and higher learning institutions do not receive the education intended for them because of their extremely low proficiency in English, the language of instruction. Therefore, instead of education fighting/ eradicating ignorance, it in fact nurtures ignorance. Since there is very little mother tongue education in Tanzania, except for students whose mother tongue is Kiswahili, we need to learn from other countries that practice mother tongue education. The next section examines mother tongue and bilingual education in South-East Asian countries through studies funded by UNESCO. 4. The impact of mother tongue learning 4.1 Studies on mother tongue education in Africa Since launching the LOITASA project in Tanzania and South Africa, more research has been conducted in the area of language in education (Broc-Utne (2005a), Broc-Utne and Desai (2004), Galabawa and Lwaitama (2004), Galabawa and Senoro (2005), Maleela (2003), Nomlomo (2003), Qorro (2003), Vuzo (2005) and others). In a comparative study of learners writing sills in English and Kiswahili in Tanzania and English and isixhosa in South Africa, Broc-Utne and Desai (2005) in which students were given pictures to describe in English and isixhosa (in the case of South Africa) and in English and Kiswahili (in the case of Tanzania), it was found that students description in Kiswahili had an explicit correlation between what the students wrote and what was found in the pictures. All 60 students who participated in the exercise reflected quite clearly what was shown in the pictures. The stories in Kiswahili were much longer and clearer. With regard to meaning, most of the students related the meaning of the story well and selected appropriate words. Expressions were used suitably showing creativity, which was lacing in the English stories. There was consistency and coherence in the stories written in Kiswahili. There was evidence of rich vocabulary in Kiswahili, which was lacing in the English versions of the story. As for grammatical ability, in the Kiswahili versions, sentences were well formed and had appropriate sequential organisation. Connecting words had been used creating interest and increasing the narrative flavour of the story. There was proper sentence construction Uddannelsesnetværet 2008 j17

20 and no grammatical, spelling and no tense errors in the Kiswahili stories (Broc-Utne and Desai 2005: ). In the case of isixhosa students, the stories written in English were largely incomprehensible and often not lined to the pictures while the isixhosa version was much more clearly expressed though a descriptive rather than narrative mode. Although the English used by students in Grade 7 learners was much better, it did not compare favourably with their isixhosa. When ased how they experienced the tas, all pupils said they enjoyed the tas but simply did not have the proficiency in English to express themselves clearly (Broc-Utne and Desai 2005: 228). In an earlier study (Mwizu 2002) the same pictures had been used and students ased to describe them in Kiswahili and English. The same trend was observed where students did very well in Kiswahili compared to their writing in English. In the English versions, the sentences were simple, short and uncoordinated. Students laced vocabulary with which to name and describe what they saw in the pictures. Due to these weanesses, it was sometimes difficult to comprehend what students wrote in English. Compared to the Kiswahili stories, the English ones laced detail (Mwizu 2002:57). Another comparative analysis of performance in Kiswahili and English as languages of instruction at the secondary school level in selected Tanzanian schools of Galabawa and Lwaitama (2005), found that students performance was much better when taught in Kiswahili than in English. Both the minimum and maximum scores were higher in Kiswahili than in English. Dispersions within the group were generally lower in the group taught in Kiswahili than those obtained in the English group, a finding which suggests that teaching in Kiswahili tended to mae students achievements and performance more homogenous. The within group dispersions obtained in the group taught in English tended to be high, suggesting wide learner performance differences when teaching is done in English (Galabawa and Lwaitama 2005: ). Broc-Utne (2005b) on a study of the African Girls Education Initiative supported through UNICEF, recounts her experience of sitting at the bac of classrooms in six African countries including Uganda, Swaziland, Namibia, Niger, Mali and Guinea as tragic. She observed children and teachers having great difficulty in expressing themselves in English (or French) because they rarely had exposure to these foreign languages. She believes, and I agree with her, that such situations require teaching effectively the European languages as subjects and using African languages of wider communication as languages of instruction. Parents, policy maers, educational planners and all other staeholders of education need to assess and understand the situation that prevails on the ground before they argue and mae decisions on language teaching and the language of instruction. Beyond the African continent researchers lie Cummins (1979, 1981) and Krashen (1985) further show that poor performance in the language of instruction results in poor performance, not only in subject matter teaching, but also in overall poor performance in the second or foreign language. These findings have been confirmed by studies in Tanzania by Roy-Campbell and Qorro (1987 and 1999). In other words, when students have a firm grasp/understanding of their specialized subjects that understanding gives them a firm ground on which to build the foundation for learning a second or foreign language, in this case English. However, this firm grasp or understanding, which is ey to the quality of education, can only be achieved when teachers and students understand the language of instruction. 4.2 Research on mother tongue and bilingual education elsewhere Sufficient research on bilingual education provides a rational and credible basis for use of the child s home 18j Uddannelsesnetværet 2008

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 %

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 % Page 1 of 7 Rolf Molich In English Hjælp Kursusbasen portalen.dtu.dk DTU DTV Log af (SSO) Personlig menu Forside Institut for Informatik og Matematisk Modellering Deltagerliste Meddelelser Kalender Konference

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere