LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture"

Transkript

1 KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Første præsentation: Kritiske perspektiver Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society

2 2 LOAC s målsætning Generelt At fremme et læringsperspektiv på amatørkultur Jf. EU s Memorandum om livslang læring, 2000 Hvorfor er amatørkultur vigtig fordi du lærer noget Specifikt At fremme et humanistisk læringsperspektiv, hvor dannelse er et nøgleord Hvorfor er kunstbaseret læring vigtig fordi du lærer noget med et højt dannelses-udbytte

3 3 Betydninger af humanisme og dannelse Humanisme: Menneske er et mål i sig selv (og ikke et middel) Mennesket må selv fastsætte mål for eget og fælles liv Humanismens kerneværdi er frihed Personlig autonomi (menneskerettigheder) Folkets suverænitet (demokratiske rettigheder) I humanistisk pædagogik er dannelse et grundbegreb Bildung dialektik: at danne sig frit efter et forbillede Selv-refleksion og social refleksion er forbundet Frihed for det fælles bedste Høj grad af kommunikativ fornuft Ledetråd: Afgørende kvalitet ved kunstbaseret læring er dannelse

4 4 Æstetisk fornuft og dannelse De tre fornuftsformer Den kognitive, moralske og æstetiske fornuft At søge det sande, det gode og det skønne Den æstetiske fornuft Oldgræske aisthesis - den konkrete, sanselige erkendelsesform til forskel fra den abstrakte logiske erkendelsesform Baumgarten, 1750 Opdeling i logisk og æstetisk fornuft (møder verden med følelserne forrest) De to former for erkendelse supplerer hinanden Kant, 1790 Fuld erkendelse opstår i interaktion mellem At anskue - sanseindtryk giver fylde og indhold At begribe - begreber giver orden og form til oplevelserne Uden anskuelsesmateriale bliver begribelsen sanseløs Schiller, 1794 Æstetisk dannelse udvikler anskuelse og følelsesmæssigt indhold Stadig bevægelse mellem konkret k anskuelse og almenbegreber b Æstetisk fornuft den mest frie af fornuftsformerne

5 Kunst baseret læring og dannelse 5 Den frie kunst har høj grad af dannelses-potentiale / kommunikativ fornuft Dialog mellem kunstværket og egen livshistorie En stilisering af livserfaringer (stemte og intense livstolkninger) Flerhed af formsprog - udvikler ens tolkningsregister Giver erfaringer med frihed til at tolke og gestalte virkelighed Frit rum til at udtrykke mening og mål Dannelsespotentialet udgør tværgående kvalitetskriterium for kunstarterne I professionel kunst henviser til resultatets påvirkning af den modtagende I amatørkultur henviser til processens påvirkning af den udøvende

6 6 Problem formulering Ledespørgsmål Hvad er amatørkulturens kerneydelse / raison d'être dêtre De aktives begrundelser Egenværdi - mål i sig selv Amatørens frihed og glæde Personlig udvikling, ligeværdigt fællesskab, tillid og kammeratskab De officielle politiske og administrative grunde Middel til at løse systemproblemer Social inklusion, empowerment, integration Styrket folkesundhed Oplevelsesøkonomi, branding, events, kreativ arbejdskraft, kulturindustri Humanistisk diskurs - med fokus på kerneydelsen (et mål) kontra Instrumentel diskurs - med fokus på periferiydelser (et middel)

7 7 Habermas differentiering af samfund og fornuft System Marked Stat instrumentel rationalitet (Hvordan om midler) - Økonomisk k fornuft f - Bureaukratisk fornuft Folkestyre Fri offentlighed Civilsamfund il Personlige sfære Livsverden Kommunikativ rationalitet (Hvorfor om mål og mening) - Hermeneutisk - narrativ fornuft - Moralsk fornuft - Æstetisk - ekspressiv fornuft Grundtvig: At kende forskellen mellem solskin og lyn Max Weber: Fornuftens jernbur

8 8 Differentiering af livsroller og læring System g g Kerneværdi i nødvendighedens rige - effektivitet og nytte Marked Stat Medarbejder Kunde / klient Demokratisk offentlighed Medborger Civilsamfund Personlig og privat sfære Livsverden Medmenneske MENNESKE Kerneværdi i frihedens rige - Autonomi og autenticitet Grundtvig: At finde sangen bag ploven Kant: To ting fyldet sindet med forundring: Stjernehimlen over mig og moralloven i mig

9 9 Habermas Systemet koloniserer livsverdenen System En gammel strid mellem de to kulturer har fået nyt liv Marked Stat Det nyliberale system Konkurrencestaten Markedsgørelse New public management Instrumentalisering Tilskuer demokrati Civilsamfundets privatisering Personlig afdannelse Livsverden Den koloniserede livsverden Fra public service til infotainement Fra tanke til faktura Fra dannelse til kompetencer Fra oplysning til omskoling Fra kunst til oplevelsesøkonomi

10 10 Modern man neoliberal man Menneske Medarbejder Klient Konsument Medborger Medmenneske Medarbejder

11 11 Vores værdigrundlag FN s Menneskerettighedserklæring Vedtaget 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling Artikel 1: Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. Artikel 22 Enhver har (..) krav på de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling Artikel 26 (..) Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder Artikel 27 Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse (..) Den amerikanske Uafhængighedserklæring 1776 Den amerikanske Uafhængighedserklæring, 1776 Den franske menneskerettighedserklæring, 1789 Den europæiske Menneskerettighedskonvention, 1950 Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder, 2000

12 12 1. Paradigme-strid / om livslang læring Forhistorie 1 og 2 John Dewey. Demokrati og uddannelse, 1916 Eduard Lindman: Meaning of Adult Education, 1926 Basil Yeaxlee: Lifelong Education, 1929 UNESCO introducerede livslang læring i 70erne Adgang til viden og kultur som en menneskeret Læring for menneskelig og demokratisk udvikling et humanistisk paradigme OECD overtog livslang læring i 80erne Beskæftigelsesegnethed i nye globale vidensøkonomi Læring som en investering i human capital Et økonomisk-instrumentelt k i t paradigme Edgar Fauré: Learning to be, 1972 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural l Organization OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

13 13 Lifelong Learning on EU s agenda OECDs forståelse blev den nye meta-fortælling i 90erne EU Commission: White Paper, 1993 Growth, Competitiveness and Employment. Challenges and Pathways to the 21th Century. EU Commission: White paper, 1996 Teaching and Learning. Towards the Learning Society Council: Luxemburg declaration, 1997 The European employment strategy included the definition of lifelong learning, Council: Lisbon strategy, March 2000 European Union shall become the most competitive and dynamic knowledge-based society in the world. EU Commission, Memorandum on Lifelong Learning, Nov 2000 Communication: Making a European area for lifelong learning, Nov 2001 The Parliament and the Council, December 2006 The European reference framework on key competences for lifelong l learning,

14 14 Modsætninger i EUs mål for livslang læring Memorandum, 2000 Beskæftigelsesegnethed contra aktivt medborgerskab Meddelelse, 2001 Beskæftigelsesegnethed contra aktivt medborgerskab social inklusion kulturel sammenhængskraft personlig realisering Modsatte mål Instrumentelle mål for en effektiv systemverden Humanistiske og demokratiske mål for en rig livsverden

15 15 Paradigme-skifte i Norden og Danmark Den nordiske udvikling Fra folkeoplysning til voksenlæring Folkeoplysningens nedbrud Den danske udvikling Nyttiggørelse af ikke-formel og uformel læring Danske redegørelser i 90erne om kvalitet i uddannelserne Fra dannelse til kompetencer Regeringens globaliseringsrapport om uddannelse og forskning, initiativer fordelt på 14 hovedområder Det 13. område har titlen Alle skal uddanne sig hele livet Folkeoplysningen, foreningslivet og civilsamfundet nævnes ikke

16 16 2. Paradigme-strid /om kunst, kultur og fritid Den nordiske kulturmodel / velfærdsstaten Humanistisk kulturpolitik demokratisering af kulturen (60erne, Bomholt, Sølvhøj og Koch) Fokus på kunstens indre værdier Personlig dannelse og demokratisk fællesskab Armslængde-princippet (støtte men ikke styre) Folkelig kulturpolitik - kulturelt demokrati (70erne, Helveg Petersen, Matthiasen, Lind) Øget deltagerorientering t i og mere amatørkultur Mere lokalt forankret Øget orientering mod civilsamfundet PS: Verdens bedste fritidslov i 1968

17 17 Paradigme-skifte for KULTUREN instrumentelle kulturmodeller / konkurrencestaten Fokus på kunstens ydre værdier kunst skal kunne betale sig Kunst og kultur som midler En kulturpolitik med socialpolitiske mål (slut 90erne, Lundgaard og Gerner) Tony Blairs tredje vej det civile samfund som statens tjener En kulturpolitik med erhvervspolitiske mål (00erne, Mikkelsen) Kreativitetsreserve, oplevelsesøkonomi, borgmesterkultur, pavarottisering *) En kulturpolitik med værdipolitiske mål (00erne, Mikkelsen) Danske kanons Gud, konge og fædreland *) EU s Lissabon Strategi, 2000: Kultur som en katalysator for vækst og jobskabelse - Kreativitet og innovation de nye buzzwords Danske redegørelser: Danmarks kreative potentiale, 2000 Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien 5 nye skridt, 2003,

18 18 Kommunal kulturpolitik A. Pavarottisering, eventkultur, borgmesterkultur, - for at gøre kommunen attraktiv for nye virksomheder og ny arbejdskraft B. Kulturturisme og oplevelsesøkonomi, city-branding - for at tiltrække turister t og få øget omsætning for handelsstandsforeningen d Pixi for kommunalpolitikere: Kultur og fritid. Lav koblede strategier, hvor kulturen og fritiden er med til at realisere politiske mål på andre områder Kulturens og fritidens egenværdi må vige for vigtige samfundsopgaver, såsom erhvervsudvikling, sundhed, integration, etc.

19 3. Paradigme-strid / om civilsamfundet 19 g Det klassiske foreningsdanmark Civilsamfundet som base for Individuel frihed og autonomi Det frie foreningsliv Den frie offentlige debat Hovedmål At sikre en stærk selvstændig læringskapacitet i civilsamfundets fora At sikre rum for personlig og demokratisk dannelse At sikre omfattende kommunikativ fornuft (i livsverdenen) Midler Frie folkeoplysning Frivillige foreninger Den frie kunst, amatørkultur og frivillige kulturelle foreninger

20 20 Paradigme-skifte for civilsamfundet Nyliberalisme og New Public Management Instrumentalisering / nyttiggørelse af de frie ressourcer Markedsgørelse og statsliggørelse Fra armslængde til styring Civilsamfundets privatisering Politisk kontrol kontraktstyring, projektmidler, evalueringskultur Udlicitering it i og privatisering i af velfærdsydelser d l - foreningslivet byder ind Fra samarbejde med frivillige foreninger til rekruttering af frivillige Kun de økonomisk nyttige dele af foreningslivet skal støttes Resultater Civilsamfundets læringskapacitet og kritiske fora smuldrer Tendenser for NGO området (den selvstændige kritik bliver tavs) Tendenser for folkeoplysningen (underleverandør) Tendenser for amatørkulturen (event kultur - tilskuere)

21 21 Opsamling på problemformulering Amatørkulturens raison d'être / eksistensberettigelse Varetager en kommunikativ og æstetisk læring med høj grad af personlig og demokratisk k dannelse Kerneydelser er At sikre rum for personlig realisering og frie fællesskaber At fremme en selvstændig læringskapacitet i civilsamfundet At styrke den kommunikative fornuft i livsverdenen Kulturpolitiske perspektiver Fastholde referencen til grundlæggende moderne europæiske idealer og værdier om det gode samfund Profiler et humanistisk læringssyn (læring i kontekst) Dokumentér den vigtige personlige og demokratiske læring Profilér kerneydelserne - også i forhold til den professionelle kunst og kultur Tidsånden kan være mere åben for en kritisk humanistisk dagsorden

DA DANNELSEN GIK UD. Interfolks Forlag EN KORTLÆGNING AF DET ALMENE SIGTE I NORDISK FOLKEOPLYSNING OG FORENINGSLIV HANS JØRGEN VODSGAARD

DA DANNELSEN GIK UD. Interfolks Forlag EN KORTLÆGNING AF DET ALMENE SIGTE I NORDISK FOLKEOPLYSNING OG FORENINGSLIV HANS JØRGEN VODSGAARD Uddannelsesbilledet i de nordiske lande er under opbrud. Et paradigmeskifte er gang - fra en humanistisk pædagogisk diskurs med fokus på personlig myndiggørelse, demokrati og dannelse til en instrumentel

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin & Venka

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Den særegne højskole idegrundlag og tradition

Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Den særegne højskole idegrundlag og tradition Folkehøjskolernes Forening i Danmark Den særegne højskole idegrundlag og tradition Hans Jørgen Vodsgaard januar 2000 -2- Indhold Indledning... 4 I. Idegrundlag... 6 1. VEU-systemet og forslag til ny højskolelov...

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad Provinsbyen der vil være kulturhovedstad en en undersøgelse af af Århus potentiale som vækstlagsby i forbindelse med processen frem mod Europæisk Kulturhovedstad 2017. 2017 A provincial town aspiring to

Læs mere

Hvad er virksomhedsetik?

Hvad er virksomhedsetik? KAPITEL 1 Hvad er virksomhedsetik? Virksomhedsetik går ud på at nå frem til de forsvarlige etiske principper og værdier, der skal bestemme offentlige og private virksomheders strategier og handlinger.

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Udredning ved Ove Korsgaard og undersøgelsesrapport ved Helene Horsbrugh og Niels Larsen 10-08-2010 LOF s landsorganisation Indledning Sammenhængen mellem aftenskoleundervisning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Mathematics in Action

Mathematics in Action Mathematics in Action Fællestræk trods forskelle Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education 1 Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education Mieke van Groenestijn

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere