Heldannelsens folkeskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heldannelsens folkeskole"

Transkript

1 Invitation til konferencen: Heldannelsens folkeskole - om en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse Hvordan kan vi formulere et dannelsesbegreb, der kan stå som en frugtbar syntese mellem fortid og fremtid? Hør oplæg stil kritiske spørgsmål gør en forskel Dannelse og kultur Dannelse og tænkning Dannelse og samfundsomlægning Dannelse og eksistens Dannelse og ledelse Dannelse og kritisk bevidsthed Dannelse og kunst Dannelse og skolens parter Tirsdag den 25. november på Vartov i København SOPHIA

2 Invitation til konferencen Heldannelsens folkeskole - om en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse Tirsdag den 25. november 2014, på Vartov, Farvergade 27, København Konferencen er tænkt som en forlængelse af vores september konference - På bagkant af reformerne - på forkant med konsekvenserne, hvor det blandt andet blev slået fast, at der er et markant underskud af dannelse i forhold til det meget stærke fokus på læring og kundskaber. På konferencen i september gik professor Peter Kemp så vidt som at kalde folkeskolen for halvdannelsens skole! Med konferencen Heldannelsens folkeskole - om en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse vil vi med 10 oplæg få beskrevet dannelsens mange facetter, som oplægsholderne og vi mener, det er vigtigt, børnene ikke kun stifter bekendtskab med, men også tilegner sig, så de bliver bedre rustet til at være børn, unge og senere voksne i et demokratisk samfund. Et samfund, hvor der hviler en forpligtelse på den enkelte om at være ikke kun vidende, men også forstandigt handlende. Vi håber, deltagerne vil være aktivt spørgende og meningssupplerende, så vi efter konferencen med stor styrke kan kræve, at dannelsesperspektivet kommer i fokus i diskussionen om formålet med folkeskolen. Tanken hermed er, at vi får skabt et perspektiv, der peger videre end blot basale kompetencer, og at der derved sættes en horisont for skolens dannelsesprojekt, der rækker langt længere end opnåelsen af en række faglige delmål. Vi håber også med konferencen at få markeret, hvor ødelæggende NPM og konkurrencestatstænkningen er for den demokratiske dannelse. Det herskende menneskesyn gør børn til objekter. Et humanistisk paradigmes menneskesyn anerkender, at børn - at vi alle - er både objekter og subjekter. Det enkelte menneske har en værdi i sig selv. Oplæggenes omdrejningspunkter bliver således en samlet dannelsestanke i folkeskolen, der forbereder børnene til handling så de lærer at bruge både forstand og fornuft i et almendannende perspektiv. Målet skal være udviklingen af myndige borgere og ikke konkurrencestatstrænede nytteindivider. Vi skal sikre en stærk syntese af arv og fremtid. Side 2 af 7

3 Med konferencen introducerer vi en ny arbejdsform: Sammen med det endelige konferenceprogram modtager deltagerne et A4 ark pr. oplæg med en koncentreret beskrivelse af oplægget - en slags stærkt udvidet manchet Det giver deltagerne mulighed for at forberede sig - og oplægsholderne kan uddybe emnet uden at skulle bruge tid på introduktion heraf. Vi forsøger denne arbejdsform i lyset af dannelsesbegrebets kompleksitet, og det deraf afledte behov for mange indlæg med nuancerede og meget forskellige vinkler. Efter konferencen vil vi kondensere oplæg, debat samt øvrigt indsendt materiale til en samlet beskrivelse af heldannelsens elementer. Dette materiale udsendes som pdf-fil. Målgruppen for konferencen er: Minister og Undervisningsudvalget, andre politikere, KL, lærere, pædagoger og skoleledere, de faglige foreninger på området, skoleforvaltningerne, elevog studerendes organisationer, forældreforeninger, forskere og undervisere på universiteterne og professionshøjskolerne, dannelsestænkere samt øvrige interessentgrupper på folkeskoleområdet. Prisen for konferencen er: kr. 600,00. (Studerende: kr. 350,-). Venlig hilsen SOPHIA Stig Skov Mortensen og leder Per Kjeldsen bestyrelsesformand Side 3 af 7

4 Oplægsholdere Marianne Jelved Kulturminister, R Åbner konferencen Dorthe Jørgensen Fornuftens betydning Professor, dr.phil. & dr.theol., Filosofi og idéhistorie, Aarhus Universitet Steen Nepper Larsen Uddannelsespolitisk modstandskraft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus Emdrup, Aarhus Universitet; kritiker; bestyrelsesmedlem, Sophia Jens Raahauge Sproglig dannelse Tidl. skoleleder, formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion, bestyrelsesmedlem, Sophia Peter Skov-Jakobsen Biskop over Københavns Stift Respekten for menneskelige fællesskaber Rasmus Willig lektor i sociologi, RUC, ph.d. Kritisk dannelse Liv la Cour Dannelse og miljø angående omstilling til et cand.scient.pol., Master of Science, bæredygtigt samfund fuldmægtig, klummeskriver og medl. af netværket Omstilling Nu. Jens Skou Olsen Kontrabassist, docent, Rytmisk Musikkonservatorium Kampskrift for unytten! Cecilia Lucia Fava og Charlotte Birk Bruun Folkeskoleforældre Hvad skal skolen bibringe? Ib Ravn Lektor, Aarhus Universitet Bankernes alkymiske pengeskabelse og vores kollektive uvidenhed herom Side 4 af 7

5 Oplæg Kulturminister Marianne Jelved Åbner konferencen. Dorthe Jørgensen Fornuftens betydning Det var ikke bare i 00 erne, vi kun skulle søge viden og helst ikke tænke over, hvad vi fandt. Sådan er det stadig, for sådan er tænkemåden i det såkaldte videnssamfund. Men hvad er pointen med kun at bruge forstanden, hvis vi faktisk også kan mobilisere fornuft? Hvad betyder fornuften for det gode liv og dermed også i pædagogik og læring? Steen Nepper Larsen Uddannelsespolitisk modstandskraft Det værste er næsten, at vi allerede fra barndommen udsættes for et veritabelt test-, kontrol- og evalueringssystem, der former os som strategiske subjekter. Kontrolsamfundets rationaler omplantes (u)mærkeligt til vore sind, og det uddannelsespolitiske sprog taber i flyvehøjde. Foredraget tegner konturerne af en kritisk dannelsestænkning og gør sig tanker om, hvorfra en uddannelsespolitisk modstandskraft kan springe. Nysgerrige børn og studerende er fælles om gerne at ville udforske verden og at møde undervisere og forskere, der vil andet og mere med dem end at gøre dem uddannelses- og arbejdsmarkedsparate med lynets hast. Jens Raahauge Sproglig dannelse Det rationelle sprog der er blevet altdominerende omkring skolereformens målstyring, kan beskrive hvordan vi når et bestemt mål, men for at formulere de mål vi stræber imod, må vi tage et kunstneriskæstetisk sprog i brug. Når man fornægter det kunstnerisk-æstetiske sprogs anvendelighed, fordi det ikke afføder målelige handlinger, sætter man i bedste fald skolen på en formålsløs, i værste fald på en orwellsk kurs. Sproget afslører om vi i skolen vil noget for mennesket eller om vi vil noget med mennesket. Peter Skov-Jakobsen Respekten for menneskelige fællesskaber Det historisk set lange slægtskab mellem skole og kirke afføder en naturlig interesse for skolens dannelsesprojekt fra kirkelig side. En for kraftig fokusering på elevernes tilegnelse af evidensbaseret paratviden kan svække blikket for værdierne i etableringen af menneskelige fællesskaber, der bl.a. funderer sig i tilværelsens religiøse aspekter. Disse kommer i særlig grad til udtryk via det mytisk-poetiske sprog, som er svært måleligt, umuligt at standardisere og sætte på formel, men som ikke desto mindre er en væsentlig del af den almene dannelse. Forsvinder det, eroderes samtalen som grundlag for udvikling af demokratiet. Side 5 af 7

6 Rasmus Willig Kritisk dannelse Vi ved lærerne er under pres på deres ytringsfrihed, deres kritiske dialog. Hvad betyder det for børnenes kritiske dannelse? Kommer det til at smitte af på dem, så deres kritiske engagement i skole- og samfundsliv hæmmes? Liv la Cour Dannelse og miljø angående omstilling til et bæredygtigt samfund Bæredygtighed handler om balance mellem planetens økosystem og vores sociale og økonomiske systemer. Om vores forhold til naturen, og om vores forhold til hinanden. Desværre er begge disse forhold under voldsomt pres og kommende generationer vil stå over for helt andre udfordringer end deres forældre. Folkeskolen har et afgørende ansvar for at træne børnene i at mestre de epokale udfordringer, så de lærer at begribe komplekse planetære, teknologiske og politiske dynamikker og samtidig trænes i samhørighed og empati. Kundskaber og dannelse, hoved og hjerte, må forenes for at børnene kan blive samfundsborgere, der formår at omsætte viden til bæredygtige handlinger. Jens Skou Olsen Kampskrift for unytten! Musikken har ét centralt, magisk budskab til os, og det handler om unytte. Ikke egennytte, ikke almennytte, men unytte. Levende rytmer, toner og klange, som klinger uden tanke på hverken sig selv eller på nytte. I vores kulturs forelskelse i bæredygtighed overhører vi barnets spørgsmål: hvorfor skal livet bæres - skal det ikke hellere væres? Vi skal ikke bære musikken, og musikken bærer ikke os - i det musiske bliver det tunge let, og det uoverkommelige lader sig uden videre gøre. Giver det mening at tale om "en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse"? Nej, dannelsen kommer til verden igennem kundskaberne på samme måde, som musikken kommer til verden igennem musikinstrumentet - og det allerbedst som uforfærdet, væredygtig unytte! Charlotte Birk Bruun og Cecilia Lucia Fava Hvad skal skolen bibringe? Hvordan får vi skabt en folkeskole, der ikke kun fokuserer på at kvalificere til et fremtidigt arbejdsliv, men som også giver næring til vores børns dannelse? Skolen skal i vores optik tilbyde mere end funktionelle, målbare færdigheder, men hvad er det egentlig, vi forventer af skolen. Som forældre og forældreorganisation ønsker vi at være med til at åbne op for en dialog omkring, hvad skolen skal bibringe vores børn. Ib Ravn Bankernes alkymiske pengeskabelse og vores kollektive uvidenhed herom I oplægget vil det påvises, at kendskab til vores betalingsmidler og hvor de kommer fra er fundamentalt for demokratiet. Uden en sådan viden kan vi ikke sammen afgøre, om vi ønsker os det nuværende pengesystem eller et andet. Dermed peger oplægget også på manglen på den dannelse, som gør os i stand til at over- og gennemskue finanssystemer, der også fungerer på transnationalt niveau. Side 6 af 7

7 Praktiske oplysninger Tid og sted: Tirsdag, , kl Vartov, Farvergade 27, København Der er morgenkaffe fra kl til kl Pris: Kr. 600,-. / Studerende: kr. 350,-. Prisen dækker materiale til konferencen, debathæfte, morgenkaffe, frokost inkl. 1 vand/øl samt kaffe/te og andre forfriskninger hele dagen. Tilmelding: Betaling: Arrangør: Senest pr. mail til: eller via Samtidig med tilmelding overføres deltagergebyret til Spar Nord Bank: Reg. nr kontonr , mærket Konference deltagernavn(e) og institution/organisation - eller på tilmeldingen anmodning om faktura med EAN nr. til institutionen. SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse SOPHIA - tænketank for pædagogik og dannelse SOPHIA blev stiftet i 2006 og er et forum for strategisk analyse og har et humanistisk-demokratisk værdigrundlag. SOPHIA arbejder for at kvalificere det skole- og uddannelsespolitiske beslutningsgrundlag og synet på pædagogik og dannelse, børns og unges udvikling, undervisning og uddannelse. SOPHIA ønsker at fremme forståelsen for en alsidig tilgang til udvikling, undervisning og læring baseret på dialog. SOPHIA arbejder for, at børn og unge tilegner sig både teoretisk viden og erfaringsbegrundet indsigt på et demokratisk dannelsesgrundlag. SOPHIA ønsker, at alle børn og unge, elever og studerende, uanset biologisk og social arv tillægges betydning for fællesskabet SOPHIA ønsker lokalt, institutionelt funderet råderum til pædagoger, lærere og andre undervisere og forskere ud fra det overordnede synspunkt, at didaktisk tænkning og praksis kræver professionel ansvarliggørelse og metodisk frihed. Side 7 af 7

Heldannelsens folkeskole

Heldannelsens folkeskole Heldannelsens folkeskole - om en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse Tirsdag den 25. november 2014, på Vartov, Farvergade 27, København Program 09.30-10.00 Morgenkaffe 10.00-10.05 Velkomst

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Invitation til konferencen: På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Folkeskolereformen er blevet vedtaget med nye rammer, struktur og arbejdstid, men der mangler en beskrivelse og stillingtagen

Læs mere

Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse

Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse Program for konferencen Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse Onsdag den 5. marts 2014, Vartov, Farvergade 27, København (Indgang i gården, Opgang

Læs mere

Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces

Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces Hvidbog: Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces Red.: Thomas Andreasen, Per Kjeldsen, Louise Nabe-Nielsen og Karen Prins Copyright: Tænketanken SOPHIA

Læs mere

Alle børns folkeskole

Alle børns folkeskole Alle børns folkeskole Copyright: SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse 1. udgave, 1. oplag, juni 2013 Omslag: Marie Holst Andersen Layout: Birte Holst Andersen Tryk: Vesterkopi, Aalborg ISBN 978-87-995279-2-2

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013

musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013 musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013 1 Skal Guldborgsund kommune blive den bedste udgave af sig selv, skal ungdomskulturen udvikles i forhold til en bæredygtig fremtid, og således

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013

Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013 Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013 Med Mogens Jensen som ordstyrer havde Socialdemokraterne inviteret kulturminister Marianne Jelved, børne- og undervisningsminister Christine Antorini,

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT Hvilken form for skole og undervisning ønskes i det næste århundrede, og hvorledes kan IKT integreres på en realistisk måde? Rum til læring. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT er den første

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer Udfordringer og behov for viden En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer i folkeskolen 2013 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere