Konference om selvbestemmelse og inklusion Rettigheder for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om selvbestemmelse og inklusion Rettigheder for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer"

Transkript

1 København, 7-8. juni 2012 LIGESTILLING Konference om selvbestemmelse og inklusion Rettigheder for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer København 7-8. juni

2 Konference om selvbestemmelse og inklusion MÅL Konferencens mål er at: øge bevidstheden om den rettighedsbaserede tilgang til handicap; give mulighed for at dele gode erfaringer og lære af hinanden; bidrage til udviklingen af praktiske anbefalinger til implementeringen af FN s Handicapkonvention. Konferencen vil give deltagerne mulighed for at diskutere centrale emner i relation til konventionens implementering i EU. Undersøgelser fra EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) vil give et overblik over situationen i den Europæiske Union, mens eksempler fra Danmark og andre medlemsstater mere detaljeret vil illustrere tingenes tilstand på nationalt niveau. Deltagerne vil have mulighed for at bidrage til udviklingen af konkrete løsninger for fremtiden. FRA S ARBEJDE MED RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP 2 Konferencen giver mulighed for at høre om og diskutere resultaterne af FRA s undersøgelse af situationen for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer. Undersøgelsen er baseret på interviews gennemført i Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Letland, Rumænien, Sverige og UK. Der er blevet gennemført interviews med personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer, deres familier og omsorgspersoner samt serviceudbydere og professionelle inden for sundhed, jura, handicap og socialområdet. Undersøgelsen beskriver erfaringer med omsorgen og behandling på institutioner, mulighederne og udfordringer for at leve et selvstændigt liv og retssikkerheden for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer.

3 København, 7-8. juni 2012 Resultaterne af FRA s undersøgelse om tvangsindlæggelse og behandling og om retslig handleevne vil også blive præsenteret og diskuteret med konferencedeltagerne. DELTAGERE Målsætningen er at bringe ca. 120 centrale aktører inden for handicapområdet sammen. Heriblandt: EU-institutioner og -organer (Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for den Europæiske Union); internationale organisationer (Komiteen for rettigheder for personer med handicap, FN s Højkommissariat for Menneskerettigheder, Europarådet); nationale embedsmænd og beslutningstagere (CRPD kontaktpunker, politikere); nationale menneskerettighedsinstitutioner, ligebehandlingsorganer og ombudsmænd; personer med handicap og organisationer, der repræsenterer personer med handicap; serviceudbydere; civilsamfundsorganisationer; jurister og personer, som arbejder med sundhedsydelser; og andre eksperter. 3

4 Konference om selvbestemmelse og inklusion PROGRAM Tidlig registrering Registrering :45 Velkomst ONSDAG DEN 6. JUNI TORSDAG DEN 7. JUNI Konference moderator: Simon Minty Morten Kjærum, Direktør for EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Karen Hækkerup, Social- og Integrationsminister Jonas Christoffersen, Direktør for Institut for Menneskerettigheder Stig Langvad, Medlem af Komiteen for rettigheder for personer med handicap og formand for Danske Handicaporganisationer :00 EU og FN s Handicapkonvention: forpligtelser som følge af ratificering af konventionen Aurel Ciobanu-Dordea, Direktør for Directorate D-Equality, DG Justice, Europa-kommissionen Retten for personer med handicap til deltagelse og inklusion i samfundet Kaffepause Sessionen vil se på emner relateret til: - retlig handleevne, - retten til at stemme, og - tvangsindlæggelse og behandling. Mario Oetheimer, Områdeansvarlig, EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Andrea Baršová, Direktør for Afdelingen for Menneskerettigheder og Minoritetsbeskyttelse, Regeringskontoret for Den Tjekkiske Republik Gábor Gombos, Medlem af Komiteen for rettigheder for personer med handicap Retten til selvbestemmelse for personer med handicap Sessionen vil se på emner relateret til: - retten til et selvstændigt liv, - af-institutionalisering, 4

5 København, 7-8. juni Frokost - familieliv, og - oplevelser af handicaprelateret mobning og chikane. Kasia Jurczak, Områdeansvarlig, EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Corinne Clermont, Vicepræsident, Nous Aussi, France Mike Smith, Kommissær, Ligestillings- og Menneskerettighedskommissionen i Storbritannien Arbejdsgrupper session 1: tre parallelle arbejdsgrupper 1: Ret til politisk deltagelse 2: Tvangsindlæggelse og behandling 3: Af-institutionalisering Konferencemiddag (Hotel Hilton Copenhagen Airport) FREDAG, 8. JUNI Arbejdsgrupper session 2: tre parallelle arbejdsgrupper Kaffepause 4: Retlig handleevne og støttet beslutningstagning 5: Familieliv 6: Mobning og chikane Afrapportering fra arbejdsgrupperne i plenum Vejen frem: Hvad bør EU gøre? Ordstyrer: Morten Kjærum, Direktør for EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Frokost Lisa Waddington, Professor i europæisk handicapret med støtte fra den europæiske interesseorganisation, European Disability Forum, Maastricht Universitet Jan Jařab, Regional repræsentant i Europa for FN s Højkommissær for Menneskerettigheder Konferencen vil foregå på engelsk. I plenum samt ved én arbejdsgruppe ved hver session vil der være simultantolkning til dansk. Desuden vil der i plenum være Real-time transskription på engelsk. 5

6 Konference om selvbestemmelse og inklusion Working groups Værter: Ordstyrer: 1. Ret til politisk deltagelse Thor FRA og Danske Handicaporganisationer Ioannis Dimitrakopoulos (Leder, Equality and Citizens Rights Department, FRA) Oplægsholdere: Jan Fiala ( Juridisk direktør, Disability Rights Center, Ungaren) Retten til at stemme for personer med svære handicap nylige udviklinger i international menneskeret David O Brien (Formand, National Advisory Council on Down Syndrome, Irland) Stemmeret min personlige rejse Ieva Leimane-Veldmeijere (Direktør, Resource Center for People with Mental Disability ZELDA, Letland) Ret til politisk deltagelse: mere end blot ret til at stemme Referent: Pat Clarke (Præsident, Down Syndrome International, Irland) Retten til politisk deltagelse er blandt de mest fundamentale civile og politiske menneskerettigheder. Retten er også et af de fundamentale principper i Handicapkonventionen, i hvilken retten til at stemme fremgår af artikel 29. På trods af dette retlige udgangspunkt oplever mange personer med intellektuelle handicap eller personer med psykiske helbredsproblemer i EU stadig at få frataget deres ret til politisk My stepfather arranged it this way so I can t vote and I do not even get called up for military service. (Mand, 37) When we talk about the situation of persons with mental health problems their problems should not be presented by us anymore but by them. (Interessent) deltagelse. Nogle personer udelukkes automatisk fra valgprocesser, fordi de er frataget deres retlige handleevne. I andre tilfælde er det en individuel vurdering, når en person anses for at være ude af stand til at stemme. Denne arbejdsgruppe tager udgangspunkt i Handicapkonventionens princip om, at alle personer med handicap skal garanteres deres politiske rettigheder og have mulighed for at nyde disse rettigheder på lige fod med andre. Arbejdsgruppen vil diskutere konkrete tiltag, der sikrer, at alle kan nyde deres ret til at stemme, ved at bede deltagerne om at: Identificere gode eksempler i forhold til at implementere og fremme retten til politisk delagelse i EU s medlemslande. Diskutere tiltag eller støtte, der kan være nødvendig for at muliggøre, at personer med intellektuelle handicap eller personer med psykisk sygdom kan stemme. Pege på områder for samarbejde mellem EU-institutioner, medlemslande og civilsamfund, herunder handicaporganisationer, for at sikre retten til at stemme på nationalt niveau og på EU niveau. 6

7 Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 2. Tvangsindlæggelse og -behandling Ellehammer København, 7-8. juni 2012 FRA og LPA Mario Oetheimer (Områdeansvarlig, FRA) Mette Ellingsdalen (Formand, We shall overcome, Norge) Tvang i psykiatrien som diskrimination på baggrund af handicap Zdenka Č. Travnik (Human Rights Ombudsman, Slovenien) Er tvangsindlæggelse og behandling nødvendig hvem har brug for det (læger, patienter, pårørende eller staten?) Karl Bach Jensen (LAP, Danmark) EU medlemslandenes lovgivning benytter en medicinsk tilgang i forhold til tvangsindlæggelse og tvangsbehandling. Handicapkonventionen har indført principper om ikke-diskrimination, som på dette område skal implementeres af EU landene. Målet med arbejdsgruppen er at samle og skabe et rum for dialog mellem personer med psykiske helbredsproblemer, personer med psykiske helbredsproblemer, læger, jurister, regeringsrepræsentanter og andre interessenter. Emner, der vil blive drøftet indbefatter: Skiftet fra at opfatte personer med psykiske helbredsproblemer som modtagere af medicinsk behandling i retning af at se personer med psykiske helbredsproblemer som rettighedshavere. Psykiatrilovgivning som grundlag for behandling af personer med psykiske helbredsproblemer: Hvordan skal ligebehandling og ikke-diskriminationsprincipper anvendes? Proceduremæssige garantier og klageprocedurerne: Virker de eller skal psykiatrilove afskaffes helt? Adgang til information, viden om rettigheder, alternativer og brugerdrevet støtte - identificere gode eksempler i EU. There is no life in institutions. The life there is hell. I do not wish anyone to experience it. It is a kind of prison. (Mand, 32) I ve got a wonderful clinic, I can turn up straight away in a crisis and I feel very comfortable there. (Kvinde, 50) 7

8 Konference om selvbestemmelse og inklusion Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 3. De-institutionalisation Heimdal FRA og Danske Handicaporganisationer Stig Langvad (Formand, DH) and Kasia Jurczak (Projektleder, FRA) Jan Jarab (Områderepræsentant for Europa, UN Office of the High Commissioner for Human Rights) Hvordan kan Europa sikre at borgere kan nyde retten til selvstændigt liv? Maria Nyman (Direktør, Mental Health Europe) Kortlægning af eksklusion Richard Kostenius (Bestyrelsesmedlem, Equality, Assistance and Inclusion ( JAG) Association, Sverige) Et liv i frihed: retlig repræsentant, personlig assistance og servicegarant John Evans (Bestyrelsesmedlem, European Network on Independent Living and European Disability Forum) Afinstitutionalisering har været på den politiske dagsorden på globalt, europæisk og på nationalt niveau i mange år. Afinstitutionalisering sigter mod at øge den personlige selvstændighed, selvbestemmelse og inklusion i samfundet for personer med handicap ved at muliggøre, at man kan vælge, hvor man vil bo, uanset ens handicap. På trods af den udbredte anvendelse af afinstitutionaliseringspolitikker i hele EU, lever over en million mennesker i institutioner i EU og nabolandene. Dette styrker segregationen af personer med handicap, og det reducerer de valg og den kontrol, personer med handicap kan udøve over deres daglige liv. Denne arbejdsgruppe vil undersøge mulighederne for at fremskynde afinstitutionaliseringprocesser i hele EU. De centrale spørgsmål, der skal overvejes, er: Hvilke faktorer bestemmer personlig autonomi og selvbestemmelse, og hvordan kan disse faktorer være en realitet for alle, uanset hvor man bor? Hvordan kan vi sikre, at folk kan vælge, hvor de vil bo? Er det muligt at yde specialiseret støtte til personer med handicap, uanset hvor de bor? Er det muligt for institutioner eller bosteder at være i overensstemmelse med Handicapkonventionen? I want my own key and my own front door. (Mand, 34) I prefer to live outside institutions. It is better to live in the community as in this way one can be among people, can find a job, can talk to people, and can laugh with them. But when one lives in institution one cannot find anything. (Kvinde, 44) 8

9 København, 7-8. juni Retlig handleevne og støttet beslutningstagning Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: Thor Institut for Menneskerettigheder Andreas Jull Sørensen (Sekretariatschef, Det Centrale Handicapråd) Maria Ventegodt Liisberg (Teamleder, handicap, IMR) Retlig handleevne praktiske udfordringer i relation til realiseringen af Handicapkonventionens artikel 12 med eksempler fra Danmark Hasan Bermek (Rådgiver ved Højkommissæren for Menneskerettigheder, Europarådet) Hvem bestemmer? Notat fra Højkommissæren for Menneskerettigheder om retlig handleevne Susanne Nour (Afdelingsleder, Ligebehandling, IMR) Anerkendelsen af at personer med handicap har retlig handleevne er en grundlæggende rettighed og nydelsen deraf en forudsætning for at kunne nyde andre rettigheder på lige fod med andre. Kun hvis en person har sin fulde retlige handleevne kan han eller hun træffe juridisk bindende beslutninger om for eksempel privatliv, arbejde, uddannelse, bolig eller politisk deltagelse. Handicapkonventionen er baseret på principperne om ligebehandling og selvbestemmelse, hvilket indebærer et paradigmeskift i forhold til respekten for den retlige handleevne hos personer med handicap. I henhold til artikel 12 i konventionen, skal deltagerstaterne - med henblik på at bevare selvbestemmelsen hos personer med handicap - fremme selvbestemmelse og bruge støttet beslutningstagning frem for substitueret beslutningstagning. Følgende spørgsmål af betydning for virkeliggørelsen af denne ret i EU vil blive drøftet: Hvad er formålet med værgemål og hvilke risici forbundet hermed? Hvad er forskellen mellem støttet beslutningstagning og substitueret beslutningstagning? Hvordan kan myndigheder fremme selvbestemmelsen hos personer med handicap og begrænse brugen af substitueret beslutningstagning? Hvilke typer af sikkerhedsforanstaltninger bør være til stede i forbindelse med værgemål? Findes der eksempler på god praksis i EU? My mum is my guardian and I can t say no to her. [...] If she wants me she can phone up the house. And the house phones her. Everything is controlled by her. And I can t breathe. (Kvinde, 27) Someone from the court came [ ] and then I chose her (the guardian) myself [ ] she had a file with her too, well, I do think it works well. (Kvinde, 50) 9

10 Konference om selvbestemmelse og inklusion Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 5. Familieliv Ellehammer Institut for Menneskerettigheder og LEV Signe Stensgaard Sørensen (Projektleder, IMR) Hanna Björg Sigurjónsdóttir (Lektor, University of Iceland, Island) Mikaela Starke (Lektor, University of Gothenburg, Sverige) Fælles oplæg under overskriften Forældre med intellektuelle handicap og deres børn: kort refleksion over forskning og viden om forældreskab og barndom Anna Lawson (Lektor, University of Leeds, UK) Handicapkonventionens artikel 23 kræver, at deltagerstaterne træffer effektive og passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination af personer med handicap i alle forhold vedrørende ægteskab, familieliv, forældreskab og personlige forhold på lige fod med andre. I praksis betyder virkeliggørelsen af denne ret forskellige ting for forskellige mennesker. Personer med handicap kan have vanskeligheder ved at leve sammen som en familie, mangle støtte til at kunne fungere som forælder, eller de kan opleve, at deres barn tvangsfjernes. Denne arbejdsgruppe vil fokusere på de udfordringer, som mennesker med intellektuelle handicap oplever. De centrale spørgsmål, der vil blive drøftet er: Hvordan kan det gøres muligt for personer med handicap at leve sammen som en familie? Hvad indebærer det at være forældre for personer med handicap? Hvad kan der gøres for at støtte personer med handicap, der er eller ønsker at blive forældre? Hvad vil barnets tarv sige i denne sammenhæng? I don t trust social services. If you are a parent with learning disabilities, they think you are not able to look after your kids (Mand, 38) My wife s opinion is most important. Then comes myself, perhaps my father, mother or brother, in that order. I always carry my mobile phone, and in any situation in life my wife and I call each other. (Mand, 47) 10

11 København, 7-8. juni 2012 Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 6. Mobning og chikane Heimdal FRA Monica Gutierrez (Forskningsassistent, FRA) Hilary Brown (Senior konsulent, Canterbury Christ Church University, United Kingdom) Mobning og chikane af personer med handicap: De tre R er: recognising, reporting and responding (anerkendelse, rapportering og reaktion) Camille Latimer (Inclusion Europe) Beskyttelse mod vold og mishandling Europæisk perspektiv af børn med intellektuelle handicap Oliver Lewis (Administrerende direktør, Mental Disability Advocacy Center, Ungarn) Mobning, chikane og vold mod personer med handicap forbliver ofte skjult. Mere oplysning er nødvendig for at forhindre, hvad der er både en krænkelse af grundlæggende rettigheder og en væsentlig hindring for at fremme et selvstændigt liv for personer med handicap. Chikane og vold påvirker børn og voksne med intellektuelt handicap eller med fysiske handicap eller psykiske helbredsproblemer. Fysisk og psykisk vold og seksuelle krænkelser forekommer i familier, i institutioner, i forbindelse med levering af tjenesteydelser eller ved dagligdags aktiviteter, som det at tage bussen eller gå tur i en park. Formålet med denne arbejdsgruppe er at diskutere: Udfordringer med at identificere og støtte ofre; Måder til forebyggelse af chikane og vold; Værktøjer til at håndtere sager, hvor vold er baseret på fordomme eller fjendtlighed; Gode eksempler hvor ofre sikres adgang til retsvæsenet Diskussionen vil præge udviklingen af FRA s nye projekt om børn med handicap, som vil se på børns oplevelser af diskrimination, inklusion og hadefulde ytringer. I often get insulted. I mean, somebody in the street may come up to me and start laughing at me for no reason. And they may also say four letter words to me. I don t want to repeat them. (Kvinde, 21) When I show the bus driver the disability card, he starts yelling so the whole bus can hear him: The invalids are here, again those invalids! (Kvinde, 25) 11

12 Konference om selvbestemmelse og inklusion Helping to make fundamental rights a reality for everyone in the European Union Bemærk: 12

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING Statistik som værktøj til fremme af kønsligestilling i kommunerne Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

Personer med funktionsnedsættelser i Danmark

Personer med funktionsnedsættelser i Danmark Personer med funktionsnedsættelser i Danmark Udredning nr. 3 Institut for Menneskerettigheder 2005 Personer med funktionsnedsættelser i Danmark Udredning nr. 3 Institut for Menneskerettigheder 2005 3 Kolofon

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ÆLDRE STATUS 2013 ÆLDRE STATUS 2013ÆLDRE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE INDHOLD HOVEDRESULTATER HVORFOR FOKUS PÅ FOLKESKOLEN OG LÆRERUDDANNELSEN? FORMÅL FØLGEGRUPPE ANBEFALINGER IDEKATALOG METODE SAMMENFATNING AF RESULTATER

Læs mere

Yogyakarta-principperne Dansk version

Yogyakarta-principperne Dansk version Yogyakarta-principperne Dansk version Tina Thranesen Den danske videnbank om kønsidentitet, transvestisme og transseksualisme www.thranesen.dk tina@thranesen.dk Denne danske oversættelse af principperne

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

Au pair og menneskehandlet?

Au pair og menneskehandlet? Au pair og menneskehandlet? rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden trine mygind korsby Au pair og menneskehandlet? rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d.

Læs mere

INVISIBLE GREEN Green City Tourism. Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet centerforkulturanalyse.ku.dk. Layout: Workz A/S www.workz.

INVISIBLE GREEN Green City Tourism. Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet centerforkulturanalyse.ku.dk. Layout: Workz A/S www.workz. I INVIS N EE R G E BL sm Touri Rapport udarbejdet af: Tine Damsholt og Carina Ren. Med bidrag af Beth Benedict Christensen og Mads D. Breddam Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet INVISIBLE

Læs mere

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin & Venka

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol 1 FN s konvention om rettigheder for personer med handicap Præambel De i denne konvention deltagende stater, som a) erindrer

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKEHANDEL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

MENNESKERET I DANMARK

MENNESKERET I DANMARK Statusrapporten gennemgår lovforslag, afgørelser, udtalelser og initiativer med menneskeretlig relevans i Danmark i perioden oktober 2004 til oktober 2005, Rapporten er inddelt efter de generelle rettigheder,

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

Omsorg og overvågning

Omsorg og overvågning Omsorg og overvågning Er det tåbeligt juristeri at insistere på, at også demente borgere har krav på respekt for deres privatliv? Skrevet af: Susanne Bækgaard Holm, VIA University College Udgivet i Social

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere