Konference om selvbestemmelse og inklusion Rettigheder for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om selvbestemmelse og inklusion Rettigheder for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer"

Transkript

1 København, 7-8. juni 2012 LIGESTILLING Konference om selvbestemmelse og inklusion Rettigheder for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer København 7-8. juni

2 Konference om selvbestemmelse og inklusion MÅL Konferencens mål er at: øge bevidstheden om den rettighedsbaserede tilgang til handicap; give mulighed for at dele gode erfaringer og lære af hinanden; bidrage til udviklingen af praktiske anbefalinger til implementeringen af FN s Handicapkonvention. Konferencen vil give deltagerne mulighed for at diskutere centrale emner i relation til konventionens implementering i EU. Undersøgelser fra EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) vil give et overblik over situationen i den Europæiske Union, mens eksempler fra Danmark og andre medlemsstater mere detaljeret vil illustrere tingenes tilstand på nationalt niveau. Deltagerne vil have mulighed for at bidrage til udviklingen af konkrete løsninger for fremtiden. FRA S ARBEJDE MED RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP 2 Konferencen giver mulighed for at høre om og diskutere resultaterne af FRA s undersøgelse af situationen for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer. Undersøgelsen er baseret på interviews gennemført i Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Letland, Rumænien, Sverige og UK. Der er blevet gennemført interviews med personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer, deres familier og omsorgspersoner samt serviceudbydere og professionelle inden for sundhed, jura, handicap og socialområdet. Undersøgelsen beskriver erfaringer med omsorgen og behandling på institutioner, mulighederne og udfordringer for at leve et selvstændigt liv og retssikkerheden for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer.

3 København, 7-8. juni 2012 Resultaterne af FRA s undersøgelse om tvangsindlæggelse og behandling og om retslig handleevne vil også blive præsenteret og diskuteret med konferencedeltagerne. DELTAGERE Målsætningen er at bringe ca. 120 centrale aktører inden for handicapområdet sammen. Heriblandt: EU-institutioner og -organer (Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for den Europæiske Union); internationale organisationer (Komiteen for rettigheder for personer med handicap, FN s Højkommissariat for Menneskerettigheder, Europarådet); nationale embedsmænd og beslutningstagere (CRPD kontaktpunker, politikere); nationale menneskerettighedsinstitutioner, ligebehandlingsorganer og ombudsmænd; personer med handicap og organisationer, der repræsenterer personer med handicap; serviceudbydere; civilsamfundsorganisationer; jurister og personer, som arbejder med sundhedsydelser; og andre eksperter. 3

4 Konference om selvbestemmelse og inklusion PROGRAM Tidlig registrering Registrering :45 Velkomst ONSDAG DEN 6. JUNI TORSDAG DEN 7. JUNI Konference moderator: Simon Minty Morten Kjærum, Direktør for EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Karen Hækkerup, Social- og Integrationsminister Jonas Christoffersen, Direktør for Institut for Menneskerettigheder Stig Langvad, Medlem af Komiteen for rettigheder for personer med handicap og formand for Danske Handicaporganisationer :00 EU og FN s Handicapkonvention: forpligtelser som følge af ratificering af konventionen Aurel Ciobanu-Dordea, Direktør for Directorate D-Equality, DG Justice, Europa-kommissionen Retten for personer med handicap til deltagelse og inklusion i samfundet Kaffepause Sessionen vil se på emner relateret til: - retlig handleevne, - retten til at stemme, og - tvangsindlæggelse og behandling. Mario Oetheimer, Områdeansvarlig, EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Andrea Baršová, Direktør for Afdelingen for Menneskerettigheder og Minoritetsbeskyttelse, Regeringskontoret for Den Tjekkiske Republik Gábor Gombos, Medlem af Komiteen for rettigheder for personer med handicap Retten til selvbestemmelse for personer med handicap Sessionen vil se på emner relateret til: - retten til et selvstændigt liv, - af-institutionalisering, 4

5 København, 7-8. juni Frokost - familieliv, og - oplevelser af handicaprelateret mobning og chikane. Kasia Jurczak, Områdeansvarlig, EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Corinne Clermont, Vicepræsident, Nous Aussi, France Mike Smith, Kommissær, Ligestillings- og Menneskerettighedskommissionen i Storbritannien Arbejdsgrupper session 1: tre parallelle arbejdsgrupper 1: Ret til politisk deltagelse 2: Tvangsindlæggelse og behandling 3: Af-institutionalisering Konferencemiddag (Hotel Hilton Copenhagen Airport) FREDAG, 8. JUNI Arbejdsgrupper session 2: tre parallelle arbejdsgrupper Kaffepause 4: Retlig handleevne og støttet beslutningstagning 5: Familieliv 6: Mobning og chikane Afrapportering fra arbejdsgrupperne i plenum Vejen frem: Hvad bør EU gøre? Ordstyrer: Morten Kjærum, Direktør for EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Frokost Lisa Waddington, Professor i europæisk handicapret med støtte fra den europæiske interesseorganisation, European Disability Forum, Maastricht Universitet Jan Jařab, Regional repræsentant i Europa for FN s Højkommissær for Menneskerettigheder Konferencen vil foregå på engelsk. I plenum samt ved én arbejdsgruppe ved hver session vil der være simultantolkning til dansk. Desuden vil der i plenum være Real-time transskription på engelsk. 5

6 Konference om selvbestemmelse og inklusion Working groups Værter: Ordstyrer: 1. Ret til politisk deltagelse Thor FRA og Danske Handicaporganisationer Ioannis Dimitrakopoulos (Leder, Equality and Citizens Rights Department, FRA) Oplægsholdere: Jan Fiala ( Juridisk direktør, Disability Rights Center, Ungaren) Retten til at stemme for personer med svære handicap nylige udviklinger i international menneskeret David O Brien (Formand, National Advisory Council on Down Syndrome, Irland) Stemmeret min personlige rejse Ieva Leimane-Veldmeijere (Direktør, Resource Center for People with Mental Disability ZELDA, Letland) Ret til politisk deltagelse: mere end blot ret til at stemme Referent: Pat Clarke (Præsident, Down Syndrome International, Irland) Retten til politisk deltagelse er blandt de mest fundamentale civile og politiske menneskerettigheder. Retten er også et af de fundamentale principper i Handicapkonventionen, i hvilken retten til at stemme fremgår af artikel 29. På trods af dette retlige udgangspunkt oplever mange personer med intellektuelle handicap eller personer med psykiske helbredsproblemer i EU stadig at få frataget deres ret til politisk My stepfather arranged it this way so I can t vote and I do not even get called up for military service. (Mand, 37) When we talk about the situation of persons with mental health problems their problems should not be presented by us anymore but by them. (Interessent) deltagelse. Nogle personer udelukkes automatisk fra valgprocesser, fordi de er frataget deres retlige handleevne. I andre tilfælde er det en individuel vurdering, når en person anses for at være ude af stand til at stemme. Denne arbejdsgruppe tager udgangspunkt i Handicapkonventionens princip om, at alle personer med handicap skal garanteres deres politiske rettigheder og have mulighed for at nyde disse rettigheder på lige fod med andre. Arbejdsgruppen vil diskutere konkrete tiltag, der sikrer, at alle kan nyde deres ret til at stemme, ved at bede deltagerne om at: Identificere gode eksempler i forhold til at implementere og fremme retten til politisk delagelse i EU s medlemslande. Diskutere tiltag eller støtte, der kan være nødvendig for at muliggøre, at personer med intellektuelle handicap eller personer med psykisk sygdom kan stemme. Pege på områder for samarbejde mellem EU-institutioner, medlemslande og civilsamfund, herunder handicaporganisationer, for at sikre retten til at stemme på nationalt niveau og på EU niveau. 6

7 Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 2. Tvangsindlæggelse og -behandling Ellehammer København, 7-8. juni 2012 FRA og LPA Mario Oetheimer (Områdeansvarlig, FRA) Mette Ellingsdalen (Formand, We shall overcome, Norge) Tvang i psykiatrien som diskrimination på baggrund af handicap Zdenka Č. Travnik (Human Rights Ombudsman, Slovenien) Er tvangsindlæggelse og behandling nødvendig hvem har brug for det (læger, patienter, pårørende eller staten?) Karl Bach Jensen (LAP, Danmark) EU medlemslandenes lovgivning benytter en medicinsk tilgang i forhold til tvangsindlæggelse og tvangsbehandling. Handicapkonventionen har indført principper om ikke-diskrimination, som på dette område skal implementeres af EU landene. Målet med arbejdsgruppen er at samle og skabe et rum for dialog mellem personer med psykiske helbredsproblemer, personer med psykiske helbredsproblemer, læger, jurister, regeringsrepræsentanter og andre interessenter. Emner, der vil blive drøftet indbefatter: Skiftet fra at opfatte personer med psykiske helbredsproblemer som modtagere af medicinsk behandling i retning af at se personer med psykiske helbredsproblemer som rettighedshavere. Psykiatrilovgivning som grundlag for behandling af personer med psykiske helbredsproblemer: Hvordan skal ligebehandling og ikke-diskriminationsprincipper anvendes? Proceduremæssige garantier og klageprocedurerne: Virker de eller skal psykiatrilove afskaffes helt? Adgang til information, viden om rettigheder, alternativer og brugerdrevet støtte - identificere gode eksempler i EU. There is no life in institutions. The life there is hell. I do not wish anyone to experience it. It is a kind of prison. (Mand, 32) I ve got a wonderful clinic, I can turn up straight away in a crisis and I feel very comfortable there. (Kvinde, 50) 7

8 Konference om selvbestemmelse og inklusion Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 3. De-institutionalisation Heimdal FRA og Danske Handicaporganisationer Stig Langvad (Formand, DH) and Kasia Jurczak (Projektleder, FRA) Jan Jarab (Områderepræsentant for Europa, UN Office of the High Commissioner for Human Rights) Hvordan kan Europa sikre at borgere kan nyde retten til selvstændigt liv? Maria Nyman (Direktør, Mental Health Europe) Kortlægning af eksklusion Richard Kostenius (Bestyrelsesmedlem, Equality, Assistance and Inclusion ( JAG) Association, Sverige) Et liv i frihed: retlig repræsentant, personlig assistance og servicegarant John Evans (Bestyrelsesmedlem, European Network on Independent Living and European Disability Forum) Afinstitutionalisering har været på den politiske dagsorden på globalt, europæisk og på nationalt niveau i mange år. Afinstitutionalisering sigter mod at øge den personlige selvstændighed, selvbestemmelse og inklusion i samfundet for personer med handicap ved at muliggøre, at man kan vælge, hvor man vil bo, uanset ens handicap. På trods af den udbredte anvendelse af afinstitutionaliseringspolitikker i hele EU, lever over en million mennesker i institutioner i EU og nabolandene. Dette styrker segregationen af personer med handicap, og det reducerer de valg og den kontrol, personer med handicap kan udøve over deres daglige liv. Denne arbejdsgruppe vil undersøge mulighederne for at fremskynde afinstitutionaliseringprocesser i hele EU. De centrale spørgsmål, der skal overvejes, er: Hvilke faktorer bestemmer personlig autonomi og selvbestemmelse, og hvordan kan disse faktorer være en realitet for alle, uanset hvor man bor? Hvordan kan vi sikre, at folk kan vælge, hvor de vil bo? Er det muligt at yde specialiseret støtte til personer med handicap, uanset hvor de bor? Er det muligt for institutioner eller bosteder at være i overensstemmelse med Handicapkonventionen? I want my own key and my own front door. (Mand, 34) I prefer to live outside institutions. It is better to live in the community as in this way one can be among people, can find a job, can talk to people, and can laugh with them. But when one lives in institution one cannot find anything. (Kvinde, 44) 8

9 København, 7-8. juni Retlig handleevne og støttet beslutningstagning Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: Thor Institut for Menneskerettigheder Andreas Jull Sørensen (Sekretariatschef, Det Centrale Handicapråd) Maria Ventegodt Liisberg (Teamleder, handicap, IMR) Retlig handleevne praktiske udfordringer i relation til realiseringen af Handicapkonventionens artikel 12 med eksempler fra Danmark Hasan Bermek (Rådgiver ved Højkommissæren for Menneskerettigheder, Europarådet) Hvem bestemmer? Notat fra Højkommissæren for Menneskerettigheder om retlig handleevne Susanne Nour (Afdelingsleder, Ligebehandling, IMR) Anerkendelsen af at personer med handicap har retlig handleevne er en grundlæggende rettighed og nydelsen deraf en forudsætning for at kunne nyde andre rettigheder på lige fod med andre. Kun hvis en person har sin fulde retlige handleevne kan han eller hun træffe juridisk bindende beslutninger om for eksempel privatliv, arbejde, uddannelse, bolig eller politisk deltagelse. Handicapkonventionen er baseret på principperne om ligebehandling og selvbestemmelse, hvilket indebærer et paradigmeskift i forhold til respekten for den retlige handleevne hos personer med handicap. I henhold til artikel 12 i konventionen, skal deltagerstaterne - med henblik på at bevare selvbestemmelsen hos personer med handicap - fremme selvbestemmelse og bruge støttet beslutningstagning frem for substitueret beslutningstagning. Følgende spørgsmål af betydning for virkeliggørelsen af denne ret i EU vil blive drøftet: Hvad er formålet med værgemål og hvilke risici forbundet hermed? Hvad er forskellen mellem støttet beslutningstagning og substitueret beslutningstagning? Hvordan kan myndigheder fremme selvbestemmelsen hos personer med handicap og begrænse brugen af substitueret beslutningstagning? Hvilke typer af sikkerhedsforanstaltninger bør være til stede i forbindelse med værgemål? Findes der eksempler på god praksis i EU? My mum is my guardian and I can t say no to her. [...] If she wants me she can phone up the house. And the house phones her. Everything is controlled by her. And I can t breathe. (Kvinde, 27) Someone from the court came [ ] and then I chose her (the guardian) myself [ ] she had a file with her too, well, I do think it works well. (Kvinde, 50) 9

10 Konference om selvbestemmelse og inklusion Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 5. Familieliv Ellehammer Institut for Menneskerettigheder og LEV Signe Stensgaard Sørensen (Projektleder, IMR) Hanna Björg Sigurjónsdóttir (Lektor, University of Iceland, Island) Mikaela Starke (Lektor, University of Gothenburg, Sverige) Fælles oplæg under overskriften Forældre med intellektuelle handicap og deres børn: kort refleksion over forskning og viden om forældreskab og barndom Anna Lawson (Lektor, University of Leeds, UK) Handicapkonventionens artikel 23 kræver, at deltagerstaterne træffer effektive og passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination af personer med handicap i alle forhold vedrørende ægteskab, familieliv, forældreskab og personlige forhold på lige fod med andre. I praksis betyder virkeliggørelsen af denne ret forskellige ting for forskellige mennesker. Personer med handicap kan have vanskeligheder ved at leve sammen som en familie, mangle støtte til at kunne fungere som forælder, eller de kan opleve, at deres barn tvangsfjernes. Denne arbejdsgruppe vil fokusere på de udfordringer, som mennesker med intellektuelle handicap oplever. De centrale spørgsmål, der vil blive drøftet er: Hvordan kan det gøres muligt for personer med handicap at leve sammen som en familie? Hvad indebærer det at være forældre for personer med handicap? Hvad kan der gøres for at støtte personer med handicap, der er eller ønsker at blive forældre? Hvad vil barnets tarv sige i denne sammenhæng? I don t trust social services. If you are a parent with learning disabilities, they think you are not able to look after your kids (Mand, 38) My wife s opinion is most important. Then comes myself, perhaps my father, mother or brother, in that order. I always carry my mobile phone, and in any situation in life my wife and I call each other. (Mand, 47) 10

11 København, 7-8. juni 2012 Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 6. Mobning og chikane Heimdal FRA Monica Gutierrez (Forskningsassistent, FRA) Hilary Brown (Senior konsulent, Canterbury Christ Church University, United Kingdom) Mobning og chikane af personer med handicap: De tre R er: recognising, reporting and responding (anerkendelse, rapportering og reaktion) Camille Latimer (Inclusion Europe) Beskyttelse mod vold og mishandling Europæisk perspektiv af børn med intellektuelle handicap Oliver Lewis (Administrerende direktør, Mental Disability Advocacy Center, Ungarn) Mobning, chikane og vold mod personer med handicap forbliver ofte skjult. Mere oplysning er nødvendig for at forhindre, hvad der er både en krænkelse af grundlæggende rettigheder og en væsentlig hindring for at fremme et selvstændigt liv for personer med handicap. Chikane og vold påvirker børn og voksne med intellektuelt handicap eller med fysiske handicap eller psykiske helbredsproblemer. Fysisk og psykisk vold og seksuelle krænkelser forekommer i familier, i institutioner, i forbindelse med levering af tjenesteydelser eller ved dagligdags aktiviteter, som det at tage bussen eller gå tur i en park. Formålet med denne arbejdsgruppe er at diskutere: Udfordringer med at identificere og støtte ofre; Måder til forebyggelse af chikane og vold; Værktøjer til at håndtere sager, hvor vold er baseret på fordomme eller fjendtlighed; Gode eksempler hvor ofre sikres adgang til retsvæsenet Diskussionen vil præge udviklingen af FRA s nye projekt om børn med handicap, som vil se på børns oplevelser af diskrimination, inklusion og hadefulde ytringer. I often get insulted. I mean, somebody in the street may come up to me and start laughing at me for no reason. And they may also say four letter words to me. I don t want to repeat them. (Kvinde, 21) When I show the bus driver the disability card, he starts yelling so the whole bus can hear him: The invalids are here, again those invalids! (Kvinde, 25) 11

12 Konference om selvbestemmelse og inklusion Helping to make fundamental rights a reality for everyone in the European Union Bemærk: 12

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Konference om handicap i København 5.-6. marts 2012

Konference om handicap i København 5.-6. marts 2012 Konference om handicap i København 5.-6. marts 2012 (Der kan forekomme mindre ændringer til programmet.) Tilgængelighed og Deltagelse fuld inklusion for mennesker med handicap i samfundet" Mennesker med

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

LIGESTILLING Juridisk beskyttelse af personer med sindslidelser i henhold til loven om ikke-forskelsbehandling

LIGESTILLING Juridisk beskyttelse af personer med sindslidelser i henhold til loven om ikke-forskelsbehandling LIGESTILLING Juridisk beskyttelse af personer med sindslidelser i henhold til loven om ikke-forskelsbehandling Forståelse af handicap som defineret i lovgivningen og forpligtelsen til i rimeligt omfang

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE FOTO: KHALIL ASHAWI /SCANPIX KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE I samarbejde med rødekors.dk FOTO: 10611 EMRAH /SCANPIX DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE Verden er vidne til en global flygtningekatastrofe,

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Invitation Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Et symposium organiseret af Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Udenrigsministeriet

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

HANDICAP STATUS 2013

HANDICAP STATUS 2013 HANDICAP STATUS 2013 HANDICAP STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere