Konference om selvbestemmelse og inklusion Rettigheder for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om selvbestemmelse og inklusion Rettigheder for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer"

Transkript

1 København, 7-8. juni 2012 LIGESTILLING Konference om selvbestemmelse og inklusion Rettigheder for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer København 7-8. juni

2 Konference om selvbestemmelse og inklusion MÅL Konferencens mål er at: øge bevidstheden om den rettighedsbaserede tilgang til handicap; give mulighed for at dele gode erfaringer og lære af hinanden; bidrage til udviklingen af praktiske anbefalinger til implementeringen af FN s Handicapkonvention. Konferencen vil give deltagerne mulighed for at diskutere centrale emner i relation til konventionens implementering i EU. Undersøgelser fra EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) vil give et overblik over situationen i den Europæiske Union, mens eksempler fra Danmark og andre medlemsstater mere detaljeret vil illustrere tingenes tilstand på nationalt niveau. Deltagerne vil have mulighed for at bidrage til udviklingen af konkrete løsninger for fremtiden. FRA S ARBEJDE MED RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP 2 Konferencen giver mulighed for at høre om og diskutere resultaterne af FRA s undersøgelse af situationen for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer. Undersøgelsen er baseret på interviews gennemført i Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Letland, Rumænien, Sverige og UK. Der er blevet gennemført interviews med personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer, deres familier og omsorgspersoner samt serviceudbydere og professionelle inden for sundhed, jura, handicap og socialområdet. Undersøgelsen beskriver erfaringer med omsorgen og behandling på institutioner, mulighederne og udfordringer for at leve et selvstændigt liv og retssikkerheden for personer med intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer.

3 København, 7-8. juni 2012 Resultaterne af FRA s undersøgelse om tvangsindlæggelse og behandling og om retslig handleevne vil også blive præsenteret og diskuteret med konferencedeltagerne. DELTAGERE Målsætningen er at bringe ca. 120 centrale aktører inden for handicapområdet sammen. Heriblandt: EU-institutioner og -organer (Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for den Europæiske Union); internationale organisationer (Komiteen for rettigheder for personer med handicap, FN s Højkommissariat for Menneskerettigheder, Europarådet); nationale embedsmænd og beslutningstagere (CRPD kontaktpunker, politikere); nationale menneskerettighedsinstitutioner, ligebehandlingsorganer og ombudsmænd; personer med handicap og organisationer, der repræsenterer personer med handicap; serviceudbydere; civilsamfundsorganisationer; jurister og personer, som arbejder med sundhedsydelser; og andre eksperter. 3

4 Konference om selvbestemmelse og inklusion PROGRAM Tidlig registrering Registrering :45 Velkomst ONSDAG DEN 6. JUNI TORSDAG DEN 7. JUNI Konference moderator: Simon Minty Morten Kjærum, Direktør for EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Karen Hækkerup, Social- og Integrationsminister Jonas Christoffersen, Direktør for Institut for Menneskerettigheder Stig Langvad, Medlem af Komiteen for rettigheder for personer med handicap og formand for Danske Handicaporganisationer :00 EU og FN s Handicapkonvention: forpligtelser som følge af ratificering af konventionen Aurel Ciobanu-Dordea, Direktør for Directorate D-Equality, DG Justice, Europa-kommissionen Retten for personer med handicap til deltagelse og inklusion i samfundet Kaffepause Sessionen vil se på emner relateret til: - retlig handleevne, - retten til at stemme, og - tvangsindlæggelse og behandling. Mario Oetheimer, Områdeansvarlig, EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Andrea Baršová, Direktør for Afdelingen for Menneskerettigheder og Minoritetsbeskyttelse, Regeringskontoret for Den Tjekkiske Republik Gábor Gombos, Medlem af Komiteen for rettigheder for personer med handicap Retten til selvbestemmelse for personer med handicap Sessionen vil se på emner relateret til: - retten til et selvstændigt liv, - af-institutionalisering, 4

5 København, 7-8. juni Frokost - familieliv, og - oplevelser af handicaprelateret mobning og chikane. Kasia Jurczak, Områdeansvarlig, EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Corinne Clermont, Vicepræsident, Nous Aussi, France Mike Smith, Kommissær, Ligestillings- og Menneskerettighedskommissionen i Storbritannien Arbejdsgrupper session 1: tre parallelle arbejdsgrupper 1: Ret til politisk deltagelse 2: Tvangsindlæggelse og behandling 3: Af-institutionalisering Konferencemiddag (Hotel Hilton Copenhagen Airport) FREDAG, 8. JUNI Arbejdsgrupper session 2: tre parallelle arbejdsgrupper Kaffepause 4: Retlig handleevne og støttet beslutningstagning 5: Familieliv 6: Mobning og chikane Afrapportering fra arbejdsgrupperne i plenum Vejen frem: Hvad bør EU gøre? Ordstyrer: Morten Kjærum, Direktør for EU s Agentur for Grundlæggende Rettigheder Frokost Lisa Waddington, Professor i europæisk handicapret med støtte fra den europæiske interesseorganisation, European Disability Forum, Maastricht Universitet Jan Jařab, Regional repræsentant i Europa for FN s Højkommissær for Menneskerettigheder Konferencen vil foregå på engelsk. I plenum samt ved én arbejdsgruppe ved hver session vil der være simultantolkning til dansk. Desuden vil der i plenum være Real-time transskription på engelsk. 5

6 Konference om selvbestemmelse og inklusion Working groups Værter: Ordstyrer: 1. Ret til politisk deltagelse Thor FRA og Danske Handicaporganisationer Ioannis Dimitrakopoulos (Leder, Equality and Citizens Rights Department, FRA) Oplægsholdere: Jan Fiala ( Juridisk direktør, Disability Rights Center, Ungaren) Retten til at stemme for personer med svære handicap nylige udviklinger i international menneskeret David O Brien (Formand, National Advisory Council on Down Syndrome, Irland) Stemmeret min personlige rejse Ieva Leimane-Veldmeijere (Direktør, Resource Center for People with Mental Disability ZELDA, Letland) Ret til politisk deltagelse: mere end blot ret til at stemme Referent: Pat Clarke (Præsident, Down Syndrome International, Irland) Retten til politisk deltagelse er blandt de mest fundamentale civile og politiske menneskerettigheder. Retten er også et af de fundamentale principper i Handicapkonventionen, i hvilken retten til at stemme fremgår af artikel 29. På trods af dette retlige udgangspunkt oplever mange personer med intellektuelle handicap eller personer med psykiske helbredsproblemer i EU stadig at få frataget deres ret til politisk My stepfather arranged it this way so I can t vote and I do not even get called up for military service. (Mand, 37) When we talk about the situation of persons with mental health problems their problems should not be presented by us anymore but by them. (Interessent) deltagelse. Nogle personer udelukkes automatisk fra valgprocesser, fordi de er frataget deres retlige handleevne. I andre tilfælde er det en individuel vurdering, når en person anses for at være ude af stand til at stemme. Denne arbejdsgruppe tager udgangspunkt i Handicapkonventionens princip om, at alle personer med handicap skal garanteres deres politiske rettigheder og have mulighed for at nyde disse rettigheder på lige fod med andre. Arbejdsgruppen vil diskutere konkrete tiltag, der sikrer, at alle kan nyde deres ret til at stemme, ved at bede deltagerne om at: Identificere gode eksempler i forhold til at implementere og fremme retten til politisk delagelse i EU s medlemslande. Diskutere tiltag eller støtte, der kan være nødvendig for at muliggøre, at personer med intellektuelle handicap eller personer med psykisk sygdom kan stemme. Pege på områder for samarbejde mellem EU-institutioner, medlemslande og civilsamfund, herunder handicaporganisationer, for at sikre retten til at stemme på nationalt niveau og på EU niveau. 6

7 Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 2. Tvangsindlæggelse og -behandling Ellehammer København, 7-8. juni 2012 FRA og LPA Mario Oetheimer (Områdeansvarlig, FRA) Mette Ellingsdalen (Formand, We shall overcome, Norge) Tvang i psykiatrien som diskrimination på baggrund af handicap Zdenka Č. Travnik (Human Rights Ombudsman, Slovenien) Er tvangsindlæggelse og behandling nødvendig hvem har brug for det (læger, patienter, pårørende eller staten?) Karl Bach Jensen (LAP, Danmark) EU medlemslandenes lovgivning benytter en medicinsk tilgang i forhold til tvangsindlæggelse og tvangsbehandling. Handicapkonventionen har indført principper om ikke-diskrimination, som på dette område skal implementeres af EU landene. Målet med arbejdsgruppen er at samle og skabe et rum for dialog mellem personer med psykiske helbredsproblemer, personer med psykiske helbredsproblemer, læger, jurister, regeringsrepræsentanter og andre interessenter. Emner, der vil blive drøftet indbefatter: Skiftet fra at opfatte personer med psykiske helbredsproblemer som modtagere af medicinsk behandling i retning af at se personer med psykiske helbredsproblemer som rettighedshavere. Psykiatrilovgivning som grundlag for behandling af personer med psykiske helbredsproblemer: Hvordan skal ligebehandling og ikke-diskriminationsprincipper anvendes? Proceduremæssige garantier og klageprocedurerne: Virker de eller skal psykiatrilove afskaffes helt? Adgang til information, viden om rettigheder, alternativer og brugerdrevet støtte - identificere gode eksempler i EU. There is no life in institutions. The life there is hell. I do not wish anyone to experience it. It is a kind of prison. (Mand, 32) I ve got a wonderful clinic, I can turn up straight away in a crisis and I feel very comfortable there. (Kvinde, 50) 7

8 Konference om selvbestemmelse og inklusion Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 3. De-institutionalisation Heimdal FRA og Danske Handicaporganisationer Stig Langvad (Formand, DH) and Kasia Jurczak (Projektleder, FRA) Jan Jarab (Områderepræsentant for Europa, UN Office of the High Commissioner for Human Rights) Hvordan kan Europa sikre at borgere kan nyde retten til selvstændigt liv? Maria Nyman (Direktør, Mental Health Europe) Kortlægning af eksklusion Richard Kostenius (Bestyrelsesmedlem, Equality, Assistance and Inclusion ( JAG) Association, Sverige) Et liv i frihed: retlig repræsentant, personlig assistance og servicegarant John Evans (Bestyrelsesmedlem, European Network on Independent Living and European Disability Forum) Afinstitutionalisering har været på den politiske dagsorden på globalt, europæisk og på nationalt niveau i mange år. Afinstitutionalisering sigter mod at øge den personlige selvstændighed, selvbestemmelse og inklusion i samfundet for personer med handicap ved at muliggøre, at man kan vælge, hvor man vil bo, uanset ens handicap. På trods af den udbredte anvendelse af afinstitutionaliseringspolitikker i hele EU, lever over en million mennesker i institutioner i EU og nabolandene. Dette styrker segregationen af personer med handicap, og det reducerer de valg og den kontrol, personer med handicap kan udøve over deres daglige liv. Denne arbejdsgruppe vil undersøge mulighederne for at fremskynde afinstitutionaliseringprocesser i hele EU. De centrale spørgsmål, der skal overvejes, er: Hvilke faktorer bestemmer personlig autonomi og selvbestemmelse, og hvordan kan disse faktorer være en realitet for alle, uanset hvor man bor? Hvordan kan vi sikre, at folk kan vælge, hvor de vil bo? Er det muligt at yde specialiseret støtte til personer med handicap, uanset hvor de bor? Er det muligt for institutioner eller bosteder at være i overensstemmelse med Handicapkonventionen? I want my own key and my own front door. (Mand, 34) I prefer to live outside institutions. It is better to live in the community as in this way one can be among people, can find a job, can talk to people, and can laugh with them. But when one lives in institution one cannot find anything. (Kvinde, 44) 8

9 København, 7-8. juni Retlig handleevne og støttet beslutningstagning Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: Thor Institut for Menneskerettigheder Andreas Jull Sørensen (Sekretariatschef, Det Centrale Handicapråd) Maria Ventegodt Liisberg (Teamleder, handicap, IMR) Retlig handleevne praktiske udfordringer i relation til realiseringen af Handicapkonventionens artikel 12 med eksempler fra Danmark Hasan Bermek (Rådgiver ved Højkommissæren for Menneskerettigheder, Europarådet) Hvem bestemmer? Notat fra Højkommissæren for Menneskerettigheder om retlig handleevne Susanne Nour (Afdelingsleder, Ligebehandling, IMR) Anerkendelsen af at personer med handicap har retlig handleevne er en grundlæggende rettighed og nydelsen deraf en forudsætning for at kunne nyde andre rettigheder på lige fod med andre. Kun hvis en person har sin fulde retlige handleevne kan han eller hun træffe juridisk bindende beslutninger om for eksempel privatliv, arbejde, uddannelse, bolig eller politisk deltagelse. Handicapkonventionen er baseret på principperne om ligebehandling og selvbestemmelse, hvilket indebærer et paradigmeskift i forhold til respekten for den retlige handleevne hos personer med handicap. I henhold til artikel 12 i konventionen, skal deltagerstaterne - med henblik på at bevare selvbestemmelsen hos personer med handicap - fremme selvbestemmelse og bruge støttet beslutningstagning frem for substitueret beslutningstagning. Følgende spørgsmål af betydning for virkeliggørelsen af denne ret i EU vil blive drøftet: Hvad er formålet med værgemål og hvilke risici forbundet hermed? Hvad er forskellen mellem støttet beslutningstagning og substitueret beslutningstagning? Hvordan kan myndigheder fremme selvbestemmelsen hos personer med handicap og begrænse brugen af substitueret beslutningstagning? Hvilke typer af sikkerhedsforanstaltninger bør være til stede i forbindelse med værgemål? Findes der eksempler på god praksis i EU? My mum is my guardian and I can t say no to her. [...] If she wants me she can phone up the house. And the house phones her. Everything is controlled by her. And I can t breathe. (Kvinde, 27) Someone from the court came [ ] and then I chose her (the guardian) myself [ ] she had a file with her too, well, I do think it works well. (Kvinde, 50) 9

10 Konference om selvbestemmelse og inklusion Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 5. Familieliv Ellehammer Institut for Menneskerettigheder og LEV Signe Stensgaard Sørensen (Projektleder, IMR) Hanna Björg Sigurjónsdóttir (Lektor, University of Iceland, Island) Mikaela Starke (Lektor, University of Gothenburg, Sverige) Fælles oplæg under overskriften Forældre med intellektuelle handicap og deres børn: kort refleksion over forskning og viden om forældreskab og barndom Anna Lawson (Lektor, University of Leeds, UK) Handicapkonventionens artikel 23 kræver, at deltagerstaterne træffer effektive og passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination af personer med handicap i alle forhold vedrørende ægteskab, familieliv, forældreskab og personlige forhold på lige fod med andre. I praksis betyder virkeliggørelsen af denne ret forskellige ting for forskellige mennesker. Personer med handicap kan have vanskeligheder ved at leve sammen som en familie, mangle støtte til at kunne fungere som forælder, eller de kan opleve, at deres barn tvangsfjernes. Denne arbejdsgruppe vil fokusere på de udfordringer, som mennesker med intellektuelle handicap oplever. De centrale spørgsmål, der vil blive drøftet er: Hvordan kan det gøres muligt for personer med handicap at leve sammen som en familie? Hvad indebærer det at være forældre for personer med handicap? Hvad kan der gøres for at støtte personer med handicap, der er eller ønsker at blive forældre? Hvad vil barnets tarv sige i denne sammenhæng? I don t trust social services. If you are a parent with learning disabilities, they think you are not able to look after your kids (Mand, 38) My wife s opinion is most important. Then comes myself, perhaps my father, mother or brother, in that order. I always carry my mobile phone, and in any situation in life my wife and I call each other. (Mand, 47) 10

11 København, 7-8. juni 2012 Værter: Ordstyrer: Oplægsholdere: Referent: 6. Mobning og chikane Heimdal FRA Monica Gutierrez (Forskningsassistent, FRA) Hilary Brown (Senior konsulent, Canterbury Christ Church University, United Kingdom) Mobning og chikane af personer med handicap: De tre R er: recognising, reporting and responding (anerkendelse, rapportering og reaktion) Camille Latimer (Inclusion Europe) Beskyttelse mod vold og mishandling Europæisk perspektiv af børn med intellektuelle handicap Oliver Lewis (Administrerende direktør, Mental Disability Advocacy Center, Ungarn) Mobning, chikane og vold mod personer med handicap forbliver ofte skjult. Mere oplysning er nødvendig for at forhindre, hvad der er både en krænkelse af grundlæggende rettigheder og en væsentlig hindring for at fremme et selvstændigt liv for personer med handicap. Chikane og vold påvirker børn og voksne med intellektuelt handicap eller med fysiske handicap eller psykiske helbredsproblemer. Fysisk og psykisk vold og seksuelle krænkelser forekommer i familier, i institutioner, i forbindelse med levering af tjenesteydelser eller ved dagligdags aktiviteter, som det at tage bussen eller gå tur i en park. Formålet med denne arbejdsgruppe er at diskutere: Udfordringer med at identificere og støtte ofre; Måder til forebyggelse af chikane og vold; Værktøjer til at håndtere sager, hvor vold er baseret på fordomme eller fjendtlighed; Gode eksempler hvor ofre sikres adgang til retsvæsenet Diskussionen vil præge udviklingen af FRA s nye projekt om børn med handicap, som vil se på børns oplevelser af diskrimination, inklusion og hadefulde ytringer. I often get insulted. I mean, somebody in the street may come up to me and start laughing at me for no reason. And they may also say four letter words to me. I don t want to repeat them. (Kvinde, 21) When I show the bus driver the disability card, he starts yelling so the whole bus can hear him: The invalids are here, again those invalids! (Kvinde, 25) 11

12 Konference om selvbestemmelse og inklusion Helping to make fundamental rights a reality for everyone in the European Union Bemærk: 12

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

European Disability Forum 1997-2007: Ti års kamp for rettigheder for mennesker med handicap

European Disability Forum 1997-2007: Ti års kamp for rettigheder for mennesker med handicap European Disability Forum 1997-2007: Ti års kamp for rettigheder for mennesker med handicap Et historisk tilbageblik på diskrimination af mennesker med handicap I 1997 stiftede europæiske og nationale

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012 v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU Disposition 1. Konventionen i hovedtræk 2. Ikrafttræden og retsvirkninger 3. Forholdet mellem

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Konference om handicap i København 5.-6. marts 2012

Konference om handicap i København 5.-6. marts 2012 Konference om handicap i København 5.-6. marts 2012 (Der kan forekomme mindre ændringer til programmet.) Tilgængelighed og Deltagelse fuld inklusion for mennesker med handicap i samfundet" Mennesker med

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Til Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, Movia og BAT (pr )

Til Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, Movia og BAT (pr  ) Til Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, Movia og BAT (pr e-mail) Kopi til Transportministeriet WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 89043269 8904 MOBIL

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

FN s Handicapkonvention

FN s Handicapkonvention FN s Handicapkonvention Hvorfor er konventionen vigtig og hvordan? 4. februar 2012 Knud Kristensen Mit indlæg Hvorfor er konventionen vigtig for os? Er vi handicappede? Hvilke konsekvenser har det? Påvirkningen

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder.

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. 1. scene alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. Is the owner at home? Owner what owner? The owner of the house. I am... & 2 You are the owner? Yes. You don't look like one. One what?

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Chameleon, Additional Work

Chameleon, Additional Work 44 (104) Chameleon, Additional Work Chameleon Crosswords Across 1 The facial expression of sudden pain (5) 4 When something is too small to be useful or important (e.g wages) (6) 6 Another word for "unfaithfulness"

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE Forfattere: 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SET ET MENNESKE- RETTIGHEDS FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder Og enhver har krav på

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR BEVIDSTGØRELSE ARTIKEL 8

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR BEVIDSTGØRELSE ARTIKEL 8 15. SEPTEMBER 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR BEVIDSTGØRELSE ARTIKEL 8 På baggrund af 6. følgegruppemøde den 15. april 2015 samt efterfølgende drøftelser og rådgivning fra SFI har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Odense Kommune, Handicap- og psykiatriafdelingen Et eksempel på hvordan man kan arbejde med at virkeliggøre intentionerne Oplæggets struktur

Læs mere

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Lars Merinder: psykiater, ph.d. og daglig leder i videnscenter for rusmiddelpsykiatri Lotte Sønderby: psykolog og mpa. Konstituteret formand i Dansk Fagligt

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR TILGÆNGELIGHED ARTIKEL 9

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR TILGÆNGELIGHED ARTIKEL 9 15. SEPTEMBER 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR TILGÆNGELIGHED ARTIKEL 9 På baggrund af 7. følgegruppemøde den 3. juni 2015 samt efterfølgende drøftelser og rådgivning fra SFI har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere