2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi."

Transkript

1 Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til formål å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Foreningen ble stiftet i Oslo i 1991 i forbindelse med den første Konferanse om leksikografi i Norden. 2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. fra: Jeg skal i det følgende berette om foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling. Foreningens aktiviteter har ikke ændret sig væsentligt siden stiftelsen i 1991: NFL afholder et symposium hvert år med efterfølgende udgivelse af et bind af tidsskriftet LexicoNordica. Og hvert andet år afholdes en konference med efterfølgende udgivelse af en konferencerapport i serien Nordiske Studier i Leksikografi. Vi nærmer os afslutningen på den 13. konference, denne gang afholdt i København. Men den verden som NFL er en del af, har forandret sig og forandrer sig stadig. Det gælder fagligt: Leksikografien har udviklet sig kraftigt, fra papirordbøger til elektroniske ordbøger og udnyttelse af tekstkorpora m.v. Og det gælder administrativt: NFL kunne i starten nyde godt af et nært samarbejde med Nordisk språksekretariat i Oslo som påtog sig foreningens sekretariatsfunktioner og var medarrangør af de nordiske leksikografikonferencer. Dette privilegium har foreningen ikke længere. I 1997 blev det nordiske sprogsamarbejde omorganiseret, og siden har NFL nydt godt af et samarbejde med Nordens språkråd og senest Nordisk Sprogkoordination. Men NFL har ikke nogen officiel status inden for dette samarbejde og må selv finansiere sin administration og sine aktiviteter. Administrationen er ikke ubetydelig i og med at NFL s aktiviteter har institutionskarakter, også størrelsesmæssigt. Men NFL har ikke en institution i ryggen, og det arbejde som lægges i NFL kan heller ikke altid eller uden videre udføres inden for de aktives almindelige arbejdstid. Det er godt med udfordringer, og det er nødvendigt at udvikle sig, også for NFL. Det gælder både fagligt og administrativt. Arbejdet i NFL skulle gerne centrere sig omkring de faglige aktiviteter, men i de senere år har arbejdet med at løse de administrative udfordringer taget forholdsmæssigt meget tid i bestyrelsen. Det er derfor vigtigt at tænke kreativt på dette punkt og gribe de muligheder der viser sig, så foreningen kan bevare fokus på det indholdsmæssige: det faglige, netværksdelen og det nordiske.

2 Denne årsberetning vil fortælle om NFL s aktiviteter siden sidste generalforsamling i august Spørgsmål om NFL s udfordringer og fremtid vil blive berørt undervejs, og de vil også blive taget op som særskilte punkter senere på generalforsamlingen. Der er desuden blevet uddelt et evalueringsskema ved denne konference, som jeg vil opfordre til at man udfylder og afleverer eller sender ind til NFL 1. NFL s bestyrelse: medlemmer og aktivitet På generalforsamlingen i Oslo d. 16. august 2013 blev følgende bestyrelse valgt: Henrik Hovmark, Danmark, formand (valgt 2013) Caroline Sandström, Finland, næstformand (valgt 2009) Pär Nilsson, Sverige, sekretær (valgt 2013) Jan Hoel, Norge, kasserer (valgt 2009) Þórdís Úlfarsdóttir, Island, bestyrelsesmedlem, webmaster (valgt 2013) Åse Wetås, Norge, suppleant (valgt 2009) Zakaris Svabo Hansen, Færøerne, suppleant (valgt 2011) Bestyrelsen har holdt et konstituerende møde umiddelbart efter seneste generalforsamling samt to ordinære møder, et ved symposiet i 2014 og et umiddelbart inden konferencen i Derudover har formand (næstformand og sekretær) haft møde med LexicoNordicas to hovedredaktører ved symposierne for at evaluere og for at diskutere praktiske spørgsmål, publikationsstrategi, ansøgninger og fremtid. Formanden og LexicoNordicas ene hovedredaktør Henrik Lorentzen har ligeledes haft en række møder med administratoren af Digitaliseringsprojektet Dansk Sprognævn, med grafiker Laurids Kristian Fahl og med firmaet Rosendahls. Formanden har endvidere haft en række møder med den nye Sprogkoordination, primært vedrørende hjemmeside. Formanden har også haft kontakt med grafiker i forbindelse med udarbejdelse af logo og banner til Digitaliseringsprojektet, og med softwarefirma i forbindelse med redigering af den nye hjemmeside og tilbud på administration via denne hjemmeside. Endelig har bestyrelsen været i løbende kontakt via e- mail og diskuteret løbende spørgsmål. 2. NFL s økonomi NFL s økonomi er i alt væsentligt uændret, og foreningen har en god reserve. Indtægterne fra medlemskontingenter er imidlertid vigende, og NFL s aktiviteter er stadig helt afhængige af fondsstøtte, først og fremmest fra Nordplus Nordiske Sprog. Kravene til at opnå støtte fra Nordplus og andre fonde er imidlertid blevet skærpet, både formelt og med hensyn til ansøgningskriterier, og man må regne med at skulle gøre en indsats for at evaluere, udvikle og målrette NFL s aktiviteter for at opnå fortsat støtte. Derudover må NFL regne med forskellige enkeltudgifter i de nærmeste år: - nye administrationsløsninger

3 - ny publiceringsplatform - revision af Nordisk leksikografisk ordbok 3. NFL s aktiviteter Symposier og LexicoNordica Der er blevet afholdt to symposier. Symposiet i 2014 blev afholdt i januar på Lysebu i Oslo og havde temaet Stora ordböcker i Norden. Symposiet i januar 2015 blev afholdt på Schæffergården i København og havde temaet Sproglige varieteter i nordiske ordbogsresurser. Leksikografer og andre fagfolk fra alle de nordiske lande bidrog som vanligt til de to symposier. NFL modtog støtte fra Nordplus Nordiske Sprog til afholdelsen af symposierne i 2014 og 2015, og fra Fondet for dansk-norsk samarbejde til afholdelsen af symposiet i Der er ligeledes blevet udgivet to numre af LexicoNordica med tematiske bidrag fra symposierne: LexicoNordica nr. 20 (2013) med temaet Leksikografi og lingvistisk i Norden, og LexicoNordica nr. 21 (2014) med temaet Stora ordböcker i Norden. NFL kunne atter glæde sig over støtte fra Nordplus Nordiske Sprog til udgivelsen af disse to publikationer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke LexicoNordicas redaktion, dels de fem landeredaktører, dels hovedredaktørerne Emma Sköldberg og Henrik Lorentzen for en stor indsats i forbindelse med både symposium og udgivelse af LexicoNordica. Rikke Hauge takkes også for administrativ hjælp og Laurids Kristian Fahl for layout og hjælp med distribution af LexicoNordica. LexicoNordicas redaktion har i den forløbne periode taget fat på diskussioner omkring både symposiets og LexicoNordicas fremtidige form. Samme emne er blevet berørt i NFL s bestyrelse og på møder mellem NFL s formand og LexicoNordicas to hovedredaktører. For symposiets vedkommende har man i de senere år ønsket at gøre symposiet tilgængelig for en bredere kreds, ikke mindst NFL s egne medlemmer. Dette er stadig målet, og man har både overvejet nye måder at afvikle symposiet på og nye typer aktiviteter, fx workshops. For LexicoNordicas vedkommende går overvejelserne naturligt nok især på om tidsskriftet fortsat skal udkomme på papir. Begge dele bliver taget op som et særskilt punkt på generalforsamlingen her i 2015 og i den evaluering som er blevet uddelt ved konferencen her i København. Konferencer og konferencerapport 13. Konference om Leksikografi i Norden blev afholdt i maj 2015 i København. Konferencen blev arrangeret af Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet i samarbejde med NFL. Arrangementskomitéen bestod af medarbejdere ved Afdeling for Dialektforskning (Ømålsordbogen).

4 For første gang havde NFL-konferencen denne gang et tema: Den digitale ordbogsbruger. Mange har deltaget med foredrag ved konferencen, både inden for og uden for temaet. NFL og arrangørerne gennemfører en evaluering af konferencen, herunder indførelsen af et tema. Nordplus Nordiske Sprog skal igen takkes for generøs og nødvendig støtte, og vi er glade for at NFL dermed stadig kan bidrage til nordisk sprogforståelse. Ligeledes takkes Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet for støtte og stor administrativ hjælp. Konferencerapporten fra den seneste konference i Oslo i 2013 udkom i Rapporten blev redigeret af Ruth Vatvedt Fjeld og Marit Hovdenak. Begge takkes for indsatsen. Rapporten blev udgivet med støtte fra Nordplus Nordiske Sprog, Språkrådet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Revision af Nordisk leksikografisk ordbok Bestyrelsen har diskuteret hvordan en revision af Nordisk Leksikografisk Ordbok kan gennemføres. Det praktiske arbejde er ikke sat i værk endnu, dels fordi bestyrelsen har været og stadig er optaget af arbejdet med andre, tidskrævende ting: Digitaliseringsprojektet, ny hjemmeside, research vedrørende fremtidig administration. Det vil også være naturligt at vente med at igangsætte en revision til foreningens publiceringsmodel og de tekniske muligheder i den forbindelse er afklaret. Bestyrelsen kan forhåbentlig tage fat på en revision i den kommende valgperiode. 4. Digitaliseringsprojektet Digitaliseringsprojektet blev yderligere forsinket i den forløbne periode, men nærmer sig nu endelig sin afslutning. NFL s to skriftserier, LexicoNordica og Nordiske Studier i Leksikografi (konferencerapporterne) er nu tilgængelige på ojs.statsbiblioteket.dk som søgbare pdf er med mulighed for at søge på en række metadata. Der er også udarbejdet bannere med NFL s logo til begge serier. Både LexicoNordicas hovedredaktører, især Henrik Lorentzen, og grafiker Laurids Kristian Fahl takkes for indsatsen i denne forbindelse. Det er meget glædeligt at foreningens publikationer på denne måde bliver tilgængelige for en større kreds og at foreningens aktiviteter hermed også kan bidrage til nordisk sprogforståelse. Det afsluttende arbejde i Digitaliseringsprojektet består i overvejelser over hvordan NFL s publikationer skal redigeres, udgives og publiceres i fremtiden. Research af forskellige løsningsmodeller samt en gennemgang af oplysningstyper i NFL s publikationer er blevet finansieret inden for Digitaliseringsprojektet, men konkrete løsninger skal finansieres på anden vis. NFL vil gerne takke Anni Renner Mortensen på Dansk Sprognævn for godt samarbejde, omhu og venlig hjælpsomhed i forbindelse med Digitaliseringsprojektet.

5 5. NFL s administration Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling arbejdet med at finde en løsning på NFL s administration. NFL kan ikke forvente at finde en institutionel løsning, og det har indtil videre heller ikke været muligt at finde en person som ville være villig til at overtage det arbejde som hidtil har været udført af Rikke Hauge. Samtidig har de folk der udfører tillidshverv for NFL, i bestyrelsen, redaktion m.v., ofte svært ved at finde tid til en større arbejdsindsats. Der har derfor været fokus på at finde en løsning som er så smidig, let og tids- og arbejdsbesparende som muligt, og som vil gøre arbejdet i NFL mere overskueligt og overkommeligt. Med hensyn til medlemsadministration, økonomi m.v. er der gode muligheder for at dette i fremtiden kan gøres ved hjælp af en webbaseret løsning der vil muliggøre indbetalinger direkte til en fælles konto fra alle nordiske lande. Efter at NFL s hjemmeside på den nye Sprogkoordination endelig blev færdig i efteråret 2014, har NFL fået et tilbud på udarbejdelse af medlemssider, tilmelding m.v. via denne side. Løsningen er imidlertid ikke billig og er heller ikke særlig fleksibel. En anden webbaseret løsning, baseret på billigere programmer, overvejes derfor. Spørgsmålet om den administrative arbejdsbyrde i forbindelse med salg, distribution og opbevaring af bøger m.v. bør kædes sammen med spørgsmålet om hvorvidt NFL s publikationer fortsat skal udkomme på papir. Foreningen bør undgå administration af lagre af bøger i fremtiden. Med hensyn til praktisk arbejde i forbindelse med faglige arrangementer vil der fortsat kræves en personindsats afhængig af omfanget og arten af arrangementer i fremtiden. 6. Kommunikation NFL s hjemmeside, under den nye Sprogkoordinations hjemmeside, kom endelig på plads i eftersommeren 2014 og er nu opdateret: Der er udarbejdet en QR-kode til denne webadresse. Vi har selv adgang til at redigere siderne, og systemet (Umbraco) er forholdsvis let at sætte sig ind i og bruge. Vi har fået mulighed for selv at lægge nyheder op i Sprogkoordinationens nyhedskalender. Placeringen på Sprogkoordineringen giver dermed gode muligheder for eksponering og falder også i tråd med NFL s ønske om at bidrage til nordisk sprogforståelse. Men bestyrelsen har overvejet andre muligheder for at gøre NFL synlig og for at skabe mulighed for mere uformel kommunikation, netværksdannelse osv., fx via Facebook.

6 Endelig skal nævnes at NFL har fået et logo, på alle nordiske sprog, til web og print, og at vi har fået brevpapir. Henrik Hovmark formand for NFL

LEDA-Nyt nr. 45 Marts 2008 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 45 Marts 2008 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard LEDA-Nyt nr. 45 Marts 2008 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard Indhold L E DA L E K S I K O G R A F E R I D A N M A R K Meddelelser fra bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Formandsberetning 1999-2001

Formandsberetning 1999-2001 Formandsberetning 1999-2001 Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale 1. Valg af dirigent Lisbeth blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst?

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere