FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge"

Transkript

1 FORSK16 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut November 2004 Modernismens skygge Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon Modernismens byggerier har på mange måder været en succes. Men modernismen har også haft en skyggeside, og det er i denne skyggeside at den arkitektoniske fornyelse skal udvikles. Redaktionen sluttet 25. oktober 2004 Ansvarshavende redaktør: Jesper Kirkeskov I redaktionen: Bjørn Axelsen Gusta Clasen Pia Dyregaard Design: Mollerup Designlab A/S Layout: Poul Fenger Tryk: Nørhaven Book Oplag: ISSN Gratis abonnement på FORSK kan bestilles via eller e-post til Oplys navn, stilling, virksomhed, postadresse, telefonnummer og e-post-adresse. I forbindelse med opførelsen af det ny LO-hovedsæde i Havnestaden har anvendelsen af partnering kostet ekstra i både tid og penge. FOTO: JENS FREDERIKSEN 3 Godt indeklima med både tegl og træ Valget mellem f.eks. tegl og træ har kun marginal betydning for indeklimaet. 4 Ingeniører og håndværkere mangler viden om alternativ isolering Undersøgelse viser at alternative isoleringsmaterialer SBi skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Blandede erfaringer med partnering udmærket kan erstatte de traditionelle materiale, og at en række problemer skyldes mang- Der har været store forventninger til de nye samarbejdsmodeller der lende indsigt i anvendelsen af går under betegnelser som partnering og lean construction. Men de alternative materialer. ikke alle steder forløber samarbejdet lige let. 5 I forbindelse med opførelsen af LO s hovedsæde i København Aktuelle udgivelser Environmental Indicators Potentialet for varmebesparelser Erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Måling på alternative isoleringsmaterialer Turbobygning af nye undervisningslokaler Tidlig prissætning og erfaringsopsamling Bedre produktivitet ved renovering Leg og læring ude Partnering i praksis Partnering i udførelse 3D-visualisering i arkitektkonkurrencer Digital visualisering i udbygning af RUC Moderne arkitektur hva er meningen? Læs mere om udgivelserne på bagsiden blev der i 2000 indgået en partneringaftale. De involverede parter vurderer efterfølgende at samarbejdet har resulteret i et byggeri af bedre kvalitet og arkitektur end traditionelt, dog på bekostning af både tid og økonomi. Undervejs har der været store problemer i samarbejdet, men partneringprocessen er løbende blevet forbedret. SBi har for Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemført en evaluering af hele forløbet med opførelsen af LO-hovedsædet.»Årsagen til problemerne er blandt andet at byggeriets traditionelle kontraktlige aftalesystem står i modsætning til de grundlæggende forudsætninger for partnering. En anden årsag er at parterne ikke var særlig motiverede over for partneringorganisationen, da det kom til stykket«, siger forsker Stefan Gottlieb. Han anbefaler kommende partneringsamarbejder at bruge Erhvervs- og Byggestyrelsens Vejledning i partnering, der indeholder praktiske fremgangsmåder og nyttige værktøjer til hvordan man kan implementere partnering i byggeriet. Mere om partnering i praksis på En tredjedel af boligernes varmeforbrug kan spares Det er muligt at spare op til 32 pct. af varmeforbruget i de danske boliger ved at udskifte vinduer og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage. 6 By og Byg er blevet til SBi Fra 10. november hedder det ikke længere By og Byg, men SBi. Ny bestyrelsesformand Borgmester Kurt Hockerup er ny bestyrelsesformand for SBi 7

2 Svært at opnå konsensus om miljøindikatorer for bygninger Udvikling af fælles miljøindikatorer kan synliggøre bygningers miljøeffekter og derved gøre det lettere for byggeriets parter at tage miljøhensyn i de relevante beslutningssituationer. Men er det overhovedet muligt for de relevante aktører at nå til konsensus om fælles miljøindikatorer? Det spørgsmål har arkitekt Sven Dammann analyseret i sit ph.d.-projekt, som er gennemført på SBi.»I dag er situationen præget af en mangfoldighed af indikatorsystemer som bliver brugt parallelt og som afspejler at opfattelsen af grønne bygninger er både meget forskellig og i mange tilfælde modsætningsfyldt blandt aktørerne. Den babyloniske mangel på fælles sprog gør det vanskeligt for byggebranchen at opnå læring på området. Der mangler et fælles grundlag for at kunne udvikle det grønne byggeri og for at kunne dele den viden og de erfaringer som aktørerne hver især har gjort sig«, mener Sven Dammann. Sven Dammanns forskning viser imidlertid at det kan blive svært at nå frem til en bred konsensus om fælles miljøindikatorer som kan samle alle aktører.»nogle af de centrale aktørgrupper står i dag så langt fra hinanden at det er tvivlsomt om de i den nærmeste fremtid vil kunne blive enige om hvordan miljøindikatorer for byggeri bør udformes«, konkluderer Sven Dammann. gsc Mere om ph.d.-projektet om miljøindikatorer på De fire aktørgrupper Sven Dammann har opdelt de relevante aktører i fi re grupper som repræsenterer de forskellige syn på miljøindikatorerne for byggeri: De PR-orienterede bygherrer Ønsker primært at bruge indikatorerne til at dokumentere og kommunikere miljømæssig ansvarlighed. De videnskabeligt orienterede ingeniører Ønsker præcise, videnskabeligt baserede og kvantitative indikatorer som medtager hele bygningens livsforløb. De æstetisk-hollistiske arkitekter Foretrækker tjeklisteindikatorer der giver enkle svar på konkrete formgivningsspørgsmål uden at indskrænke kreativiteten og kræve kedeligt ekstraarbejde. De sanselige lægmænd Ønsker letforståelige indikatorer som relaterer sig til miljøemner der er direkte vedkommende for brugerne af byggeriet. Digitalt værktøj til bygherrens budgetlægning og evaluering I forbindelse med planlægning af nye byggerier har bygherrerne brug for en tidlig og mere sikker prissætning, så der bliver bedre harmoni mellem de budgetterede og de faktiske udgifter. SBi er derfor i gang med udvikling af en såkaldt blokmodel der består af en digital datastruktur for bl.a. rum, konstruktioner og installationer. Modellen præsenteres i en 3D-visualisering som giver bygherren, ejeren og brugerne et sammenhængende overblik over priser, omfang og kvalitet. Blokmodellen er bl.a. afprøvet på en nybygning som Statens Forsknings- og Undervisningsbygninger (S-FoU) har opført for Danmarks Farmaceutiske Universitet. Her har modellen vist sig brugbar ikke blot til den tidlige prissætning, men også som ramme for erfaringsopsamling ved sagens afslutning, så den opsamlede viden kan bruges til prissætning på kommende sager. Modellen er desuden velegnet som støtte til bygherrens dialog med slutbrugerne og leverandørerne. Mere om blokmodellen på Byggeri i turbofart hvis man vil En positiv indstilling og vilje til at ville opfylde bygherrens ønsker om en kort byggetid var en væsentlig grund til at det lykkedes at opføre en undervisningsbygning på kvm. på bare 10 måneder. Bygherren, Statens Forsknings- og Undervisningsbygninger (S-FoU) og brugerne på Aalborg Universitet i Esbjerg ønskede nye undervisningslokaler opført på rekordtid. Planlægningen blev sat i gang i januar 2003, og november samme år fl yttede forskere og studerende ind i de nye lokaler.»bygherrens og brugernes forventninger til et turbobyggeri med hurtig levering blev i det store hele opfyldt, og evalueringen viste, at selvom der ikke forelå et egentligt turbokoncept, så kom man langt med en positiv instilling til forandring«, siger projektleder, seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, der har evalueret forløbet. Han tilføjer at selvom der var en række heldige omstændigheder forbundet med forsøget, så vil kommende turbobyggerier kunne drage stor nytte af de indhøstede erfaringer. Mere om byggeri i turbofart på 2

3 Modernismens skygge Det begyndte så godt, i tiden efter anden verdenskrig, Den arkitektoniske med et arkitektur- og boligideal om social lighed og nyskabelse skal sundhed for alle. Det førte til en kolossal mængde nye udvikles inden for boliger i byernes forstæder. Men et par årtier senere rammerne af den blev de samme byggerier kritiseret for at være ensfor- eksisterende by. Et mige og oplevelsesfattige. Modernismens boligideal vi- aktuelt eksempel ste sig at have en skyggeside. Det er denne skyggeside er disse boliger på nutidens arkitekter skal udforske. For det er i dén at den søjler. Boligerne arkitektoniske fornyelse skal udvikles. opføres på byens Opfordringen kommer fra seniorforsker og arkitekt forurenede grunde Claus Bech-Danielsen i hans nye bog, Moderne arkitektur hva er meningen?. samtidig med at der plantes piletræer, hvis rødder renser Lys og luft Modernismens idealer om sundhed, renhed, lighed, homogenitet og kollektivisme blev udviklet i mellemkrigstiden på baggrund af industrialismens overbefolkede byer med usunde boliger. Men det var først i efterkrigstiden at modernismens idealer for alvor blev styrende for de store boligbygge- Det gav miljøproblemer, som blev forstærket af de mange nye boligers energiforbrug til belysning og opvarmning. Boligernes indeklima gav nye sundheds- ILLUSTRATION: FORCE 4 den forurenede jord. Eksemplet forventes opført som led i den københavnske byggeudstilling, Copenhagen X. rier, der ved hjælp af masseproduktion blev iværksat for problemer, og der viste sig utætheder i fl ade tage og at komme datidens boligmangel til livs. betonskader på facaderne. Modernismens arkitekter ville skabe lys og luft til Desuden fi k efterkrigstidens systembyggerier en boligområderne. social slagside. De store almene boligbebyggelser fra Ifølge Claus Bech-Danielsen har modernismens 1960 erne og 1970 erne blev ghettoer for folk på overfør- byggeri på mange områder været en succes. Bl.a. blev selsindkomster, indvandrergrupper, fl ygtninge og andre boligmanglen og sundhedsproblemerne reduceret. ressourcesvage befolkningsgrupper. Kritikken af modernismens arkitekturkoncept tog fart. Bellahøj, placeret i det der i 1950 erne var Københavns udkant, er et af de første danske eksempler på at boligerne blev løftet op i den friske luft. Store vinduespartier og sydvendte altaner giver masser af dagslys og udsigt til grønne friarealer. Bivirkninger Men ikke så snart havde modernismens byggeri opfyldt sine mål, før der viste sig en række bivirkninger. I takt med at velstanden steg, steg også byvæksten. Store naturområder omkring byerne blev omdannet til boligområder, indkøbscentre, veje og parkeringspladser. Byspredningen førte til en forarmelse af de landskabelige kvaliteter, og transportforbruget steg. FOTO: CLAUS BECH-DANIELSEN. Ændrede idealer»i dag er kollektivisme trådt i baggrunden til fordel for individualisme, og nutidens idealer er forskellighed og mangfoldighed. Det er derfor på tide at gøre op med det åg, som modernismens lighedsprincipper har lagt på arkitekturen«, siger Claus Bech-Danielsen. Og da det ikke mere giver mening at opføre forstæder i stadig længere afstand fra byernes midte, mener han at den arkitektoniske nyskabelse skal udvikles inden for rammerne af den eksisterende by. I sin nye bog viser Claus Bech-Danielsen en række tendenser i nyere arkitektur der netop peger i den retning. Eksempelvis nævner han et nyt dansk boligprojekt der tager udgangspunkt i de mange forurenede grunde i vores byer. De forurenede grunde tilplantes med piletræer, hvis rødder i løbet af en årrække nedbryder forureningen. Beplantningen skaber en grøn oase midt i den tætte by, og midt i dette grønne åndehul opføres boliger, der forbindes med gangbroer. Dermed er de kvaliteter som modernisterne søgte i byernes periferi, etableret inden for grænserne af den eksisterende by. Læs mere om modernismens arkitektur på 3

4 Valget mellem f.eks. tegl og træ har kun marginal betydning for indeklimaet. Godt indeklima med både tegl og træ Man har af den seneste tids debat om murede huse versus træhuse kunnet få det indtryk at valget mellem tegl og træ også er et valg mellem godt og dårligt indeklima. Men det er ifølge seniorforsker Lars Gunnarsen fra SBi en alt for unuanceret fremstilling af sagen.»både tegl og træ har lange traditioner i dansk byggeri, og begge materialer vil også fremover have udbredt anvendelse. Det er ikke muligt at fremhæve det ene materiale på bekostning af det andet uden at se på den specifi kke anvendelse i det konkrete byggeri«, siger han. Lars Gunnarsen har for nylig gennemført en mindre undersøgelse af teglvægges betydning for indeklimaet. I undersøgelsen har han sammenlignet de indeklimamæssige egenskaber for vægge af fem forskellige materialer, nemlig tegl, beton, gips, træ og porebeton. Undersøgelsen viser at tegl har mange gode indeklimamæssige egenskaber, men samlet set kan man ikke på baggrund af undersøgelsen konkludere at teglvægge skulle være markant bedre for indeklimaet end f.eks. vægge af træ og beton.»når det gælder indeklimaet, er alle de gængse materialer som f.eks. tegl, træ og beton udmærkede, og de enkelte materialer har hver især både fordele og ulemper. Materialevalget må derfor bero på en helhedsvurdering som tager afsæt i det konkrete byggeprojekt«, pointerer Lars Gunnarsen. Han mener at valget mellem f.eks. tegl og træ som byggemateriale kun har marginal betydning for indeklimaet i moderne huse. Langt større betydning for indeklimaet har bygningens ventilationsforhold og valget af indvendige overfl ader såsom tæpper og gulvbelægninger. Brugernes adfærd med hensyn til bl.a. rengøring og tobaksrygning har naturligvis også stor betydning. gsc Mere om muret byggeri og indeklima på Dårligt stillede beboere har gavn af oprykningsret En undersøgelse af mobiliteten i den almene boligsektor viser bl.a. at især dårligt stillede familier har gavn af den såkaldte oprykningsret. Denne ordning går ud på at lejerne har fortrinsret til ledige boliger inden for det boligselskab som de i forvejen bor i. Ordningen medfører ikke færre ledige boliger, men betyder at det boligudbud der udbydes bredt til andre boligsøgende, bliver lidt anderledes.»oprykningsretten giver lejere, herunder også dårligt stillede familier, i den almene sektor mulighed for en god bolig der passer til deres skiftende behov«, siger seniorforsker Hans Skifter Andersen, der er medforfatter til undersøgelsen, som er fi nansieret og udgivet af Erhvers- og Byggestyrelsen. Han tilføjer at oprykningsretten, der blev indført i 1992, har betydet at der nu er blødt op på det ellers fastlåste almene boligmarked. Mere om virkninger af oprykningsretten på Ny klassifikation af undertage Undertage har i mange år været et problemområde som ofte har medført bekostelige byggeskader og efterfølgende udbedringer. Derfor etableres der nu en ny klassifi kationsordning for undertage. Den nye ordning har navnet DUKO, der er en forkortelse for Dansk Undertagsklassifi kationsordning. Ordningen er blevet til gennem et samarbejde mellem SBi, Dansk Byggeri, Byggematerialeindustrien under Dansk Industri, Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse. Ordningen vil blive administreret af SBi. Ordningen henvender sig særligt til bygherrer og projekterende, som den hjælper med at foretage systematisk valg af undertagsmaterialer. Valget sker på baggrund af en række forhold, bl.a. tagdækning og hældning. DUKO har fi re klasser af undertagsmaterialer. Der stilles de største krav til klasse H (høj). Klassifi cerede undertagsmaterialer kan fi ndes på ordningens hjemmeside, Her kan man også fi nde yderligere information om ordningen. bja Mere om undertagsklassifi kationsordningen på 4

5 Ingeniører og håndværkere mangler viden om alternativ isolering SBi har for nylig afsluttet en række undersøgelser af projektering og opførelse af et byggeri med alternative isoleringsmaterialer. Der er tale om byggeriet Borup Seniorby på Midtsjælland. Undersøgelserne viser at materialerne kan anvendes i stedet for traditionelle isoleringsmaterialer, men det kræver at både projekterende og udførende er særligt omhyggelige når de arbejder med alternativ isolering. Det skyldes at alternativ isolering, hvad enten der er tale om papir, halm, hør eller perlite, har andre fysiske egenskaber end mineraluld. Under byggeprocessen blev der observeret uheldige håndværksmæssige løsninger. Bl.a. blev der et sted anvendt lærredstape til at tætne en konstruktionsdel. Desuden blev der konstateret kuldebroer pga. udførelsesmæssige forhold, bl.a. mangelfuldt indblæst isolering.»disse og andre lignende problemer skyldes manglende indsigt i hvordan man anvender de alternative isoleringsmaterialer; en viden der tydeligvis kunne formidles bedre mellem materialeproducenter, projekterende og udførende«, påpeger seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen. Efter hans vurdering viser erfaringerne fra Borup Seniorby at nye byggematerialer ikke umiddelbart kan anvendes på samme måde som traditionelle materialer:»det er nødvendigt at kende et materiales egenskaber og at forholde sig til hvilken sammenhæng det skal anvendes i. Det gælder i øvrigt også andre nye byggematerialer, og ikke kun alternativ isolering«. I de kommende år må det forventes at der kommer mange nye byggematerialer på det danske marked som følge af fælles standarder og godkendelsesprocedurer i EU. Mange af materialerne vil kræve ny viden om korrekt projektering og udførelse.»er denne viden ikke til stede, vil det resultere i nye typer af skader, ofte med store efterfølgende omkostninger til udbedringer«, advarer Torben Valdbjørn Rasmussen.»På baggrund af målingerne og tidligere forskningsresultater vurderer vi at organiske isoleringsmaterialer udgør et brugbart alternativ til traditionelle isoleringsmaterialer«, siger Torben Valdbjørn Rasmussen. bja Mere om alternative isoleringsmaterialer og Borup Seniorby på En del af byggeriet i Borup Seniorby blev isoleret med mineraluld for at sammenligne dette med alternative isoleringsmaterialer. Der blev bl.a. anvendt hørmåtter som isoleringsmateriale. Byggeriet er blevet analyseret for kuldebroer vha. termografi sk fotografer ing. D e mørke områder viser hvor der er kolde overfl ader indenfor. De kolde overfl ader skyldes at isoleringen ikke fungerer korrekt. Ingen fugtproblemer Han fi nder dog ikke anledning til at fraråde alternativ isolering, selvom den ofte består af organisk materiale og derfor bl.a. har andre fugtegenskaber end traditionelle isoleringsmaterialer. Netop fugtegenskaberne har givet anledning til stor skepsis over for alternative isoleringsmaterialer. SBi har derfor foretaget omfattende fugtmålinger inde i den alternative isolering. Målingerne, der skete over en periode på halvandet år, har alle vist ac cep tab le fugtniveauer. Her ses et tilsvarende almindeligt billede af samme udsnit som ovenfor. 5

6 En tredjedel af boligernes varmeforbrug kan spares Det er muligt at spare op til 32 pct. af varmeforbruget i de danske boliger ved at udskifte vinduer og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage. Det viser en vurdering af potentialet for energibesparelser i boliger, som seniorforsker Kim Wittchen har foretaget på baggrund af oplysninger fra BBR-registret og Energimærkningsordningen. Kim Wittchen har beregnet at der på landsplan kan spares mere end 30 Peta-Joule om året, hvilket svarer til afbrænding af 830 millioner liter fyringsolie. Og det er endda et forsigt skøn. Han har nemlig kun medregnet forbedringer af de dårligste konstruktioner (med U-værdi over 1,0 W/m 2 K), og han har heller ikke medregnet besparelser som kræver mere omfattende ombygninger. Debatdag om energibesparelser Tirsdag 9. november 2004 holdt SBi sin årlige debatdag, som denne gang satte fokus på energibesparelser i byggeriet. På debatdagen blev der lagt op til en diskussion af udviklingen af lavenergibyggeri i Danmark: Hvad skal der til for at gøre det attraktivt for den danske byggebranche at gå i spidsen for lavenergibyggeri? Og hvordan får man en god forretning ud af at opføre nye lavenergihuse eller at energirenovere eksisterende bygninger? Debatdagen præsenterede i den forbindelse de såkaldte passivhuse som en interessant mulighed for nyt lavenergibyggeri. Mere om debatdagen om energibesparelser i byggeriet på Mest at spare på parcelhusene Generelt er potentialet for energibesparelser størst for parcelhusene, fordi de udgør næsten halvdelen af det samlede boligareal i Danmark. Ser man derimod på den enkelte bolig, kan de største energibesparelser opnås i de ældste huse opført før I disse boliger er uisolerede ydervægge årsag til det største varmetab, og varmetabet kan i mange tilfælde nedsættes væsentligt ved efterisolering, f.eks. indblæsning af isoleringsmateriale i hulmure. Udskiftning af vinduer er en anden meget effektiv metode til at nedsætte varmeforbruget i både ældre og nyere boliger. I 80 pct. af vinduesarealet i danske boliger sidder der nemlig enten termoruder eller vinduer med ét lag glas og forsatsruder. Ved at udskifte disse vinduer til nye lavenergiruder kan man nedsætte varmetabet ganske betragteligt. gsc Mere om potentielle varmebesparelser i eksisterende boliger på FOTO: ARCHITEKTBÜRO R+H RUDOLF Man kan ikke umiddelbart se det, men i de tyske passivhuse er man kommet ned på et energiforbrug der er 80 pct. lavere end i normalt byggeri. Ny ventilationsnorm på vej Der er særlig stort potentiale for at hente varmebesparelser i de dele af boligmassen som er opført før 1930 og i perioden TJ Parcelhuse Rækkehuse Stuehuse Etageboliger SBi er i øjeblikket involveret i arbejdet med at revidere normen for ventilationsanlæg (DS 447). Normen er en del af byggelovgivningen, som man skal følge når man indretter og udfører et mekanisk ventilationsanlæg. Den reviderede ventilationsnorm vil på en række områder være radikalt fornyet, bl.a. når det gælder kravene til anlæggenes energieffektivitet. Den nye norm vil f.eks. foreskrive hvordan man skal begrænse energiforbruget til ventilation under hensyntagen til indeklimaet. Arbejdet med at revidere ventilationsnormen er foregået i et samarbejde mellem SBi og Dansk Standard i tæt kontakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forslaget til den nye norm vil blive udsendt i offentlig høring i år, og normen forventes at kunne træde i kraft i begyndelsen af Mere om den nye ventilationsnorm på 6

7 Fra asfalt til undervisningshaver By og Byg er blevet til SBi Den mindre landsbyskole Kalvehave Skole i Langebæk Kommune kunne skrive sig ind i rækken af skoler med forsømte, utidssvarende udearealer, men kun indtil for nylig. Efter en ombygning byder skolegården nu på et attraktivt lege- og læringsmiljø. Forvandlingen af Kalvehave Skoles udearealer er et demonstrationseksempel der skal vise hvordan ældre, utidssvarende og nedslidte udearealer kan udvikles til inspirerende miljøer for leg og læring. Eksemplet er kommet i stand på initiativ fra Statens Forsknings- og Undervisningsbygninger, og SBi har fulgt og dokumenteret hele processen frem til den færdige skolegård. Skolegården var før ombygningen præget af hullede belægninger og et klatrestativ der havde kendt bedre dage. Nu består skolegården af forskellige undervisningshaver, legekrat med sandbassin, græs, vand-rende med tilhørende pumpe, siddetrappe og meget mere.»ombygningen må betegnes som en succes«, siger kultursociolog Benny Schytte fra SBi.»Nu lever Kalvehave Skole op til folkeskoleloven, der kræver et grønt islæt i undervisningen og giver børnene ret til et æstetisk udemiljø«. Erfaringerne fra ombygningsprocessen er tænkt at være til inspiration for andre skoler der står over for at skulle i gang med lignende skolegårdsprojekter. Hele forløbet er derfor samlet i en rapport, Leg og læring ude, der beskriver processen fra idéfase, inddragelse af personalegruppe og elever, valg af landskabsarkitekt, og skoleledelsens rolle, over skitseprojekt, og til den endelige plan for udførelse af ombygningen. Mere om Kalvehave Skoles udearealer på Statens Byggeforskningsinstitut blev i mange år kaldt SBI i daglig tale. Men for fi re år siden besluttede instituttets daværende ledelse at lægge denne forkortelse bag sig og erstatte den af kaldenavnet By og Byg. Nu er instituttet imidlertid vendt tilbage til en initialforkortelse som kaldenavn. Fra 10. november hedder det således ikke længere By og Byg, men SBi. Ligesom sidst man skiftede kaldenavn, beror det også denne gang på et behov for at udtrykke instituttets faglige profi l. Navnet By og Byg blev indført mens instituttet var tilknyttet det daværende By- og Boligministerium, og navnet skulle bl.a. udtrykke at byforskningen var en væsentlig del af instituttets virksomhed.»med de seneste, politisk besluttede ændringer af instituttets arbejdsopgaver udfører vi i dag kun meget lidt byforskning, og derfor er navnet By og Byg ikke længere dækkende«, siger instituttets direktør, Lone Møller Sørensen.»Når vi nu skriver SBi med lille i, er det dels fordi vi formelt set hedder Statens Byggeforskningsinstitut i to og ikke i tre ord, dels fordi vi ønsker at signalere at det ikke bare er det gamle SBI der kommer tilbage«, forklarer hun.»ud over at være anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet, vil vi gerne være kendt som bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Stærk faglighed, bredt samarbejde og god kommunikation er vigtige elementer i SBi s ny profi l«. Formelt set har instituttet lige siden etableringen i 1947 altid heddet Statens Byggeforskningsinstitut, og dette er fortsat tilfældet, uanset de vekslende kaldenavne. jek Statens Byggeforskningsinstitut hedder i daglig tale fremover SBi. På internettet har domænet sbi.dk hele tiden været virksomt parallelt med domænet byog-byg.dk. Begge adresser kan fortsat anvendes. Ny bestyrelsesformand for SBi Det var egentlig ikke meningen at eleverne skulle deltage i renoveringen af udearealerne på Kalvehave Skole, men omkring 20 af de mindre børn gik spontant ind i det ugelange arbejde med at pille den gamle fl isebelægning op. FOTO: MICHAEL NIELBO Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen har pr. 1. september udnævnt borgmester Kurt Hockerup (K) fra Vallensbæk Kommune som ny formand for Statens Bygge forskningsinstituts bestyrelse. Kurt Hockerup afl øser en anden borgmester på formandsposten, Ballerups Ove E. Dalsgaard (S). Samtidig med den ny bestyrelsesformand udnævnte ministeren to nye bestyrelsesmedlemmer, nemlig teknisk direktør Ida Garre fra Carl Bro og adm. direktør Leif Jensen fra VKR Holding. Ny næstformand er direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri. Endelig er kommunikationskonsulent Gusta Clasen nyvalgt som den ene af to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Mere om SBi s bestyrelse på Borgmester Kurt Hockerup er ny formand for SBi s bestyrelse. 7

8 Hvis der er ændringer til ovenstående adresse, bedes henvendelse rettet til SBi på e-post eller telefon Aktuelle udgivelser Tag en fotokopi af denne annonce, afkryds dine bestillinger og indsend listen til Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, eller send den pr. fax til Husk at sørge for at dit navn står i adressefeltet ovenfor. Du kan også sende en e-post til eller bestille direkte på Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Byggecentrum varetager salg og distribution af alle SBi s trykte udgivelser. Er din viden ajour? Vær sikker på løbende at få alle SBi s udgivelser inden for dit område, og spar samtidig penge: Tegn et SBi-abonnement. Læs mere på eller ring på telefon Environmental Indicators Ph.d.-afhandling om mulighederne for at opnå konsensus om miljøindikatorer for byggeri og fi nde frem til et fælles sprog på området. Environmental indicators for buildings. A search for a common language. Sven Dammann. By og Byg sider. Kr. 375,00. Udsendes ikke i abonnement. Potentialet for varmebesparelser Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger. Viser at det relativt let vil være muligt at spare en tredjedel af varmeforbruget. By og Byg Dokumentation 057: Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger. Kim B. Wittchen. By og Byg sider. Kr. 125,00. Udsendes ikke i abonnement. Erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Erfaringerfraopførelsenafetdemonstrationsbyggeri med ni forskellige isoleringsmaterialer. Der redegøres for hvordan isoleringsmaterialerne kræverforskellighåndværksmæssig udførelse. By og Byg Resultater 036: Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt. Torben Valdbjørn Rasmussen og Klavs Feilberg Hansen. By og Byg sider. Kr. 160,00. Indgår i SBi-abonnement Bygningsdele og materialer A. Måling på alternative isoleringsmaterialer Måling af fugt og kuldebroer i et demonstrationsbyggeri med ni forskellige isoleringsmaterialer. Fugtindholdet i isoleringsmaterialerne er målt over en periode på halvandet år. Ved termografering er det undersøgt om der er kuldebroer i byggeriet, og dermed om isoleringen virker korrekt. By og Byg Dokumentation 058: Måling på alternative Isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt. Torben Valdbjørn Rasmussen og Asta Nicolajsen. By og Byg sider. Kr. 220,00. Turbobygning af nye undervisningslokaler Evaluering af et undervisningsbyggeri opført på rekordtid. Desuden forslag til hvordan der kan udvikles et særligt turbokoncept til kommende, hurtigt opførte etagebygninger der samtidig bidraget til en effektivisering af branchen. By og Byg Dokumentation 059: Turbobygning af nye undervisningslokaler. Evaluering af tidsplaner og faktisk planlægnings- og byggetid på Aalborg Universitet i Esbjerg. Niels Haldor Bertelsen. By og Byg sider. Kr. 80,00. Udsendes ikke i abonnement. Tidlig prissætning og erfaringsopsamling Erfaringer med afprøvning af den såkaldte blokmodel på en nybygning ved Danmarks Farmaceutiske Universitet, der omfatter både den tidlige prissætning og erfaringsopsamling ved sagens afslutning. By og Byg Dokumentation 060: Bygherrens tidlige prissætning og erfaringsopsamling. Blokmodellen anvendt på en nybygning for Danmarks Farmaceutiske Universitet. Niels Haldor Bertelsen og Ernst Jan de Place Hansen. By og Byg sider. Kr. 185,00. Udsendes ikke i abonnement. Bedre produktivitet ved renovering Undersøgelse af de forskellige dele i renoveringsprocessen på basis af forsøg med tre ejendomme: Rollefordeling, beskrivelse af fejl og mangler, samt hvordan parterne kan gennemføre en systematisk dokumentation af priser, ressourceforbrug, produktionsresultat og værdier. By og Byg Dokumentation 061: Bedre produktivitet ved renovering. Forsøg med planlægning, styring og opfølgning på sager. Niels Haldor Bertelsen. By og Byg sider. Kr. 160,00. Udsendes ikke i abonnement. Leg og læring ude Dokumentation af et demonstrationsprojekt der viser hvor meget det betyder for brugen af skolers udearealer at de ombygges og udvikles til tidssvarende lege- og læringsmiljøer. By og Byg Dokumentation 056: Leg og Læring ude. Udvikling af udearealer på Kalvehave Skole. Benny Schytte og Karen Attwell. By og Byg sider. Kr. 125,00. Udsendes ikke i abonnement. Partnering i praksis Sammenfattende rapport på baggrund af tre delevalueringer vedrørende partneringsamarbejdet i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af LO s hovedsæde i København. By og Byg Resultater 037: Partnering i praksis. Vurdering af resultater og erfaringer fra opførelsen af LO s hovedsæde i Havnestaden. Stefan Christoffer Gottlieb, Henrik L. Bang og Jacob Norvig Larsen. By og Byg sider. Kr. 85,00. Indgår i SBi-abonnement Byggeøkonomi og produktivitet A. Partnering i udførelse Evaluering af brug af partnering i forbindelse med opførelsen af LO s Hovedsæde i Havnestaden. Fokuserer på projektets udførelsesfase og er den tredje delevaluering i en serie på fi re. By og Byg Dokumentation 064: Partnering i udførelse. Henrik L. Bang og Stefan Christoffer Gottlieb. By og Byg sider. Kr. 80,00. Udsendes ikke i abonnement. 3D-visualisering i arkitektkonkurrencer Bekrivelse af et forsøg med 3D-visualiseringer i tilknytning til bedømmelse af arkitektkonkurrencer. Interview af dommerkomitéen på konkurrencerne på Musikkens Hus i Nordjylland og nye bygninger til Roskilde Universitetscenter. By og Byg Dokumentation 063: 3Dvisualisering i arkitektkonkurrencer. Interview af fag- og lægdommere og forslag til fremtidige målsætninger. Niels Haldor Bertelsen. By og Byg sider. Kr. 75,00. Udsendes ikke i abonnement. Digital visualisering i udbygning af RUC Beskrivelse af tre forsøg med 3Dvisualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. By og Byg Dokumentation 062: Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter. Nils Lykke Sørensen. By og Byg sider. Kr. 70,00. Udsendes ikke i abonnement. Moderne arkitektur hva er meningen? Beskrivelse af modernismens arkitektur i lyset af de kulturelle værdier og samfundsmæssige forhold der har været af betydning i begyndelsen af det 20. århundrede. Eksempler på hvordan modernismen i anden halvdel af århundredet blev udfordret da velfærdssamfundet opfyldte sine mål og nye problemer kom til syne. Moderne arkitektur - hva er meningen? Claus Bech-Danielsen. Forlaget Systime sider. Kr. 255,00.

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev Forsk20 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut April 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Ådalen 6 Q 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-166226 Energikonsulent: Michael Sven Koch Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskonsulenten

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

By og Byg Dokumentation 057 Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger

By og Byg Dokumentation 057 Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger By og Byg Dokumentation 57 Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger Kim B. Wittchen By og Byg Dokumentation

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare

Læs mere