FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge"

Transkript

1 FORSK16 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut November 2004 Modernismens skygge Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon Modernismens byggerier har på mange måder været en succes. Men modernismen har også haft en skyggeside, og det er i denne skyggeside at den arkitektoniske fornyelse skal udvikles. Redaktionen sluttet 25. oktober 2004 Ansvarshavende redaktør: Jesper Kirkeskov I redaktionen: Bjørn Axelsen Gusta Clasen Pia Dyregaard Design: Mollerup Designlab A/S Layout: Poul Fenger Tryk: Nørhaven Book Oplag: ISSN Gratis abonnement på FORSK kan bestilles via eller e-post til Oplys navn, stilling, virksomhed, postadresse, telefonnummer og e-post-adresse. I forbindelse med opførelsen af det ny LO-hovedsæde i Havnestaden har anvendelsen af partnering kostet ekstra i både tid og penge. FOTO: JENS FREDERIKSEN 3 Godt indeklima med både tegl og træ Valget mellem f.eks. tegl og træ har kun marginal betydning for indeklimaet. 4 Ingeniører og håndværkere mangler viden om alternativ isolering Undersøgelse viser at alternative isoleringsmaterialer SBi skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Blandede erfaringer med partnering udmærket kan erstatte de traditionelle materiale, og at en række problemer skyldes mang- Der har været store forventninger til de nye samarbejdsmodeller der lende indsigt i anvendelsen af går under betegnelser som partnering og lean construction. Men de alternative materialer. ikke alle steder forløber samarbejdet lige let. 5 I forbindelse med opførelsen af LO s hovedsæde i København Aktuelle udgivelser Environmental Indicators Potentialet for varmebesparelser Erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Måling på alternative isoleringsmaterialer Turbobygning af nye undervisningslokaler Tidlig prissætning og erfaringsopsamling Bedre produktivitet ved renovering Leg og læring ude Partnering i praksis Partnering i udførelse 3D-visualisering i arkitektkonkurrencer Digital visualisering i udbygning af RUC Moderne arkitektur hva er meningen? Læs mere om udgivelserne på bagsiden blev der i 2000 indgået en partneringaftale. De involverede parter vurderer efterfølgende at samarbejdet har resulteret i et byggeri af bedre kvalitet og arkitektur end traditionelt, dog på bekostning af både tid og økonomi. Undervejs har der været store problemer i samarbejdet, men partneringprocessen er løbende blevet forbedret. SBi har for Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemført en evaluering af hele forløbet med opførelsen af LO-hovedsædet.»Årsagen til problemerne er blandt andet at byggeriets traditionelle kontraktlige aftalesystem står i modsætning til de grundlæggende forudsætninger for partnering. En anden årsag er at parterne ikke var særlig motiverede over for partneringorganisationen, da det kom til stykket«, siger forsker Stefan Gottlieb. Han anbefaler kommende partneringsamarbejder at bruge Erhvervs- og Byggestyrelsens Vejledning i partnering, der indeholder praktiske fremgangsmåder og nyttige værktøjer til hvordan man kan implementere partnering i byggeriet. Mere om partnering i praksis på En tredjedel af boligernes varmeforbrug kan spares Det er muligt at spare op til 32 pct. af varmeforbruget i de danske boliger ved at udskifte vinduer og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage. 6 By og Byg er blevet til SBi Fra 10. november hedder det ikke længere By og Byg, men SBi. Ny bestyrelsesformand Borgmester Kurt Hockerup er ny bestyrelsesformand for SBi 7

2 Svært at opnå konsensus om miljøindikatorer for bygninger Udvikling af fælles miljøindikatorer kan synliggøre bygningers miljøeffekter og derved gøre det lettere for byggeriets parter at tage miljøhensyn i de relevante beslutningssituationer. Men er det overhovedet muligt for de relevante aktører at nå til konsensus om fælles miljøindikatorer? Det spørgsmål har arkitekt Sven Dammann analyseret i sit ph.d.-projekt, som er gennemført på SBi.»I dag er situationen præget af en mangfoldighed af indikatorsystemer som bliver brugt parallelt og som afspejler at opfattelsen af grønne bygninger er både meget forskellig og i mange tilfælde modsætningsfyldt blandt aktørerne. Den babyloniske mangel på fælles sprog gør det vanskeligt for byggebranchen at opnå læring på området. Der mangler et fælles grundlag for at kunne udvikle det grønne byggeri og for at kunne dele den viden og de erfaringer som aktørerne hver især har gjort sig«, mener Sven Dammann. Sven Dammanns forskning viser imidlertid at det kan blive svært at nå frem til en bred konsensus om fælles miljøindikatorer som kan samle alle aktører.»nogle af de centrale aktørgrupper står i dag så langt fra hinanden at det er tvivlsomt om de i den nærmeste fremtid vil kunne blive enige om hvordan miljøindikatorer for byggeri bør udformes«, konkluderer Sven Dammann. gsc Mere om ph.d.-projektet om miljøindikatorer på De fire aktørgrupper Sven Dammann har opdelt de relevante aktører i fi re grupper som repræsenterer de forskellige syn på miljøindikatorerne for byggeri: De PR-orienterede bygherrer Ønsker primært at bruge indikatorerne til at dokumentere og kommunikere miljømæssig ansvarlighed. De videnskabeligt orienterede ingeniører Ønsker præcise, videnskabeligt baserede og kvantitative indikatorer som medtager hele bygningens livsforløb. De æstetisk-hollistiske arkitekter Foretrækker tjeklisteindikatorer der giver enkle svar på konkrete formgivningsspørgsmål uden at indskrænke kreativiteten og kræve kedeligt ekstraarbejde. De sanselige lægmænd Ønsker letforståelige indikatorer som relaterer sig til miljøemner der er direkte vedkommende for brugerne af byggeriet. Digitalt værktøj til bygherrens budgetlægning og evaluering I forbindelse med planlægning af nye byggerier har bygherrerne brug for en tidlig og mere sikker prissætning, så der bliver bedre harmoni mellem de budgetterede og de faktiske udgifter. SBi er derfor i gang med udvikling af en såkaldt blokmodel der består af en digital datastruktur for bl.a. rum, konstruktioner og installationer. Modellen præsenteres i en 3D-visualisering som giver bygherren, ejeren og brugerne et sammenhængende overblik over priser, omfang og kvalitet. Blokmodellen er bl.a. afprøvet på en nybygning som Statens Forsknings- og Undervisningsbygninger (S-FoU) har opført for Danmarks Farmaceutiske Universitet. Her har modellen vist sig brugbar ikke blot til den tidlige prissætning, men også som ramme for erfaringsopsamling ved sagens afslutning, så den opsamlede viden kan bruges til prissætning på kommende sager. Modellen er desuden velegnet som støtte til bygherrens dialog med slutbrugerne og leverandørerne. Mere om blokmodellen på Byggeri i turbofart hvis man vil En positiv indstilling og vilje til at ville opfylde bygherrens ønsker om en kort byggetid var en væsentlig grund til at det lykkedes at opføre en undervisningsbygning på kvm. på bare 10 måneder. Bygherren, Statens Forsknings- og Undervisningsbygninger (S-FoU) og brugerne på Aalborg Universitet i Esbjerg ønskede nye undervisningslokaler opført på rekordtid. Planlægningen blev sat i gang i januar 2003, og november samme år fl yttede forskere og studerende ind i de nye lokaler.»bygherrens og brugernes forventninger til et turbobyggeri med hurtig levering blev i det store hele opfyldt, og evalueringen viste, at selvom der ikke forelå et egentligt turbokoncept, så kom man langt med en positiv instilling til forandring«, siger projektleder, seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, der har evalueret forløbet. Han tilføjer at selvom der var en række heldige omstændigheder forbundet med forsøget, så vil kommende turbobyggerier kunne drage stor nytte af de indhøstede erfaringer. Mere om byggeri i turbofart på 2

3 Modernismens skygge Det begyndte så godt, i tiden efter anden verdenskrig, Den arkitektoniske med et arkitektur- og boligideal om social lighed og nyskabelse skal sundhed for alle. Det førte til en kolossal mængde nye udvikles inden for boliger i byernes forstæder. Men et par årtier senere rammerne af den blev de samme byggerier kritiseret for at være ensfor- eksisterende by. Et mige og oplevelsesfattige. Modernismens boligideal vi- aktuelt eksempel ste sig at have en skyggeside. Det er denne skyggeside er disse boliger på nutidens arkitekter skal udforske. For det er i dén at den søjler. Boligerne arkitektoniske fornyelse skal udvikles. opføres på byens Opfordringen kommer fra seniorforsker og arkitekt forurenede grunde Claus Bech-Danielsen i hans nye bog, Moderne arkitektur hva er meningen?. samtidig med at der plantes piletræer, hvis rødder renser Lys og luft Modernismens idealer om sundhed, renhed, lighed, homogenitet og kollektivisme blev udviklet i mellemkrigstiden på baggrund af industrialismens overbefolkede byer med usunde boliger. Men det var først i efterkrigstiden at modernismens idealer for alvor blev styrende for de store boligbygge- Det gav miljøproblemer, som blev forstærket af de mange nye boligers energiforbrug til belysning og opvarmning. Boligernes indeklima gav nye sundheds- ILLUSTRATION: FORCE 4 den forurenede jord. Eksemplet forventes opført som led i den københavnske byggeudstilling, Copenhagen X. rier, der ved hjælp af masseproduktion blev iværksat for problemer, og der viste sig utætheder i fl ade tage og at komme datidens boligmangel til livs. betonskader på facaderne. Modernismens arkitekter ville skabe lys og luft til Desuden fi k efterkrigstidens systembyggerier en boligområderne. social slagside. De store almene boligbebyggelser fra Ifølge Claus Bech-Danielsen har modernismens 1960 erne og 1970 erne blev ghettoer for folk på overfør- byggeri på mange områder været en succes. Bl.a. blev selsindkomster, indvandrergrupper, fl ygtninge og andre boligmanglen og sundhedsproblemerne reduceret. ressourcesvage befolkningsgrupper. Kritikken af modernismens arkitekturkoncept tog fart. Bellahøj, placeret i det der i 1950 erne var Københavns udkant, er et af de første danske eksempler på at boligerne blev løftet op i den friske luft. Store vinduespartier og sydvendte altaner giver masser af dagslys og udsigt til grønne friarealer. Bivirkninger Men ikke så snart havde modernismens byggeri opfyldt sine mål, før der viste sig en række bivirkninger. I takt med at velstanden steg, steg også byvæksten. Store naturområder omkring byerne blev omdannet til boligområder, indkøbscentre, veje og parkeringspladser. Byspredningen førte til en forarmelse af de landskabelige kvaliteter, og transportforbruget steg. FOTO: CLAUS BECH-DANIELSEN. Ændrede idealer»i dag er kollektivisme trådt i baggrunden til fordel for individualisme, og nutidens idealer er forskellighed og mangfoldighed. Det er derfor på tide at gøre op med det åg, som modernismens lighedsprincipper har lagt på arkitekturen«, siger Claus Bech-Danielsen. Og da det ikke mere giver mening at opføre forstæder i stadig længere afstand fra byernes midte, mener han at den arkitektoniske nyskabelse skal udvikles inden for rammerne af den eksisterende by. I sin nye bog viser Claus Bech-Danielsen en række tendenser i nyere arkitektur der netop peger i den retning. Eksempelvis nævner han et nyt dansk boligprojekt der tager udgangspunkt i de mange forurenede grunde i vores byer. De forurenede grunde tilplantes med piletræer, hvis rødder i løbet af en årrække nedbryder forureningen. Beplantningen skaber en grøn oase midt i den tætte by, og midt i dette grønne åndehul opføres boliger, der forbindes med gangbroer. Dermed er de kvaliteter som modernisterne søgte i byernes periferi, etableret inden for grænserne af den eksisterende by. Læs mere om modernismens arkitektur på 3

4 Valget mellem f.eks. tegl og træ har kun marginal betydning for indeklimaet. Godt indeklima med både tegl og træ Man har af den seneste tids debat om murede huse versus træhuse kunnet få det indtryk at valget mellem tegl og træ også er et valg mellem godt og dårligt indeklima. Men det er ifølge seniorforsker Lars Gunnarsen fra SBi en alt for unuanceret fremstilling af sagen.»både tegl og træ har lange traditioner i dansk byggeri, og begge materialer vil også fremover have udbredt anvendelse. Det er ikke muligt at fremhæve det ene materiale på bekostning af det andet uden at se på den specifi kke anvendelse i det konkrete byggeri«, siger han. Lars Gunnarsen har for nylig gennemført en mindre undersøgelse af teglvægges betydning for indeklimaet. I undersøgelsen har han sammenlignet de indeklimamæssige egenskaber for vægge af fem forskellige materialer, nemlig tegl, beton, gips, træ og porebeton. Undersøgelsen viser at tegl har mange gode indeklimamæssige egenskaber, men samlet set kan man ikke på baggrund af undersøgelsen konkludere at teglvægge skulle være markant bedre for indeklimaet end f.eks. vægge af træ og beton.»når det gælder indeklimaet, er alle de gængse materialer som f.eks. tegl, træ og beton udmærkede, og de enkelte materialer har hver især både fordele og ulemper. Materialevalget må derfor bero på en helhedsvurdering som tager afsæt i det konkrete byggeprojekt«, pointerer Lars Gunnarsen. Han mener at valget mellem f.eks. tegl og træ som byggemateriale kun har marginal betydning for indeklimaet i moderne huse. Langt større betydning for indeklimaet har bygningens ventilationsforhold og valget af indvendige overfl ader såsom tæpper og gulvbelægninger. Brugernes adfærd med hensyn til bl.a. rengøring og tobaksrygning har naturligvis også stor betydning. gsc Mere om muret byggeri og indeklima på Dårligt stillede beboere har gavn af oprykningsret En undersøgelse af mobiliteten i den almene boligsektor viser bl.a. at især dårligt stillede familier har gavn af den såkaldte oprykningsret. Denne ordning går ud på at lejerne har fortrinsret til ledige boliger inden for det boligselskab som de i forvejen bor i. Ordningen medfører ikke færre ledige boliger, men betyder at det boligudbud der udbydes bredt til andre boligsøgende, bliver lidt anderledes.»oprykningsretten giver lejere, herunder også dårligt stillede familier, i den almene sektor mulighed for en god bolig der passer til deres skiftende behov«, siger seniorforsker Hans Skifter Andersen, der er medforfatter til undersøgelsen, som er fi nansieret og udgivet af Erhvers- og Byggestyrelsen. Han tilføjer at oprykningsretten, der blev indført i 1992, har betydet at der nu er blødt op på det ellers fastlåste almene boligmarked. Mere om virkninger af oprykningsretten på Ny klassifikation af undertage Undertage har i mange år været et problemområde som ofte har medført bekostelige byggeskader og efterfølgende udbedringer. Derfor etableres der nu en ny klassifi kationsordning for undertage. Den nye ordning har navnet DUKO, der er en forkortelse for Dansk Undertagsklassifi kationsordning. Ordningen er blevet til gennem et samarbejde mellem SBi, Dansk Byggeri, Byggematerialeindustrien under Dansk Industri, Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse. Ordningen vil blive administreret af SBi. Ordningen henvender sig særligt til bygherrer og projekterende, som den hjælper med at foretage systematisk valg af undertagsmaterialer. Valget sker på baggrund af en række forhold, bl.a. tagdækning og hældning. DUKO har fi re klasser af undertagsmaterialer. Der stilles de største krav til klasse H (høj). Klassifi cerede undertagsmaterialer kan fi ndes på ordningens hjemmeside, Her kan man også fi nde yderligere information om ordningen. bja Mere om undertagsklassifi kationsordningen på 4

5 Ingeniører og håndværkere mangler viden om alternativ isolering SBi har for nylig afsluttet en række undersøgelser af projektering og opførelse af et byggeri med alternative isoleringsmaterialer. Der er tale om byggeriet Borup Seniorby på Midtsjælland. Undersøgelserne viser at materialerne kan anvendes i stedet for traditionelle isoleringsmaterialer, men det kræver at både projekterende og udførende er særligt omhyggelige når de arbejder med alternativ isolering. Det skyldes at alternativ isolering, hvad enten der er tale om papir, halm, hør eller perlite, har andre fysiske egenskaber end mineraluld. Under byggeprocessen blev der observeret uheldige håndværksmæssige løsninger. Bl.a. blev der et sted anvendt lærredstape til at tætne en konstruktionsdel. Desuden blev der konstateret kuldebroer pga. udførelsesmæssige forhold, bl.a. mangelfuldt indblæst isolering.»disse og andre lignende problemer skyldes manglende indsigt i hvordan man anvender de alternative isoleringsmaterialer; en viden der tydeligvis kunne formidles bedre mellem materialeproducenter, projekterende og udførende«, påpeger seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen. Efter hans vurdering viser erfaringerne fra Borup Seniorby at nye byggematerialer ikke umiddelbart kan anvendes på samme måde som traditionelle materialer:»det er nødvendigt at kende et materiales egenskaber og at forholde sig til hvilken sammenhæng det skal anvendes i. Det gælder i øvrigt også andre nye byggematerialer, og ikke kun alternativ isolering«. I de kommende år må det forventes at der kommer mange nye byggematerialer på det danske marked som følge af fælles standarder og godkendelsesprocedurer i EU. Mange af materialerne vil kræve ny viden om korrekt projektering og udførelse.»er denne viden ikke til stede, vil det resultere i nye typer af skader, ofte med store efterfølgende omkostninger til udbedringer«, advarer Torben Valdbjørn Rasmussen.»På baggrund af målingerne og tidligere forskningsresultater vurderer vi at organiske isoleringsmaterialer udgør et brugbart alternativ til traditionelle isoleringsmaterialer«, siger Torben Valdbjørn Rasmussen. bja Mere om alternative isoleringsmaterialer og Borup Seniorby på En del af byggeriet i Borup Seniorby blev isoleret med mineraluld for at sammenligne dette med alternative isoleringsmaterialer. Der blev bl.a. anvendt hørmåtter som isoleringsmateriale. Byggeriet er blevet analyseret for kuldebroer vha. termografi sk fotografer ing. D e mørke områder viser hvor der er kolde overfl ader indenfor. De kolde overfl ader skyldes at isoleringen ikke fungerer korrekt. Ingen fugtproblemer Han fi nder dog ikke anledning til at fraråde alternativ isolering, selvom den ofte består af organisk materiale og derfor bl.a. har andre fugtegenskaber end traditionelle isoleringsmaterialer. Netop fugtegenskaberne har givet anledning til stor skepsis over for alternative isoleringsmaterialer. SBi har derfor foretaget omfattende fugtmålinger inde i den alternative isolering. Målingerne, der skete over en periode på halvandet år, har alle vist ac cep tab le fugtniveauer. Her ses et tilsvarende almindeligt billede af samme udsnit som ovenfor. 5

6 En tredjedel af boligernes varmeforbrug kan spares Det er muligt at spare op til 32 pct. af varmeforbruget i de danske boliger ved at udskifte vinduer og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage. Det viser en vurdering af potentialet for energibesparelser i boliger, som seniorforsker Kim Wittchen har foretaget på baggrund af oplysninger fra BBR-registret og Energimærkningsordningen. Kim Wittchen har beregnet at der på landsplan kan spares mere end 30 Peta-Joule om året, hvilket svarer til afbrænding af 830 millioner liter fyringsolie. Og det er endda et forsigt skøn. Han har nemlig kun medregnet forbedringer af de dårligste konstruktioner (med U-værdi over 1,0 W/m 2 K), og han har heller ikke medregnet besparelser som kræver mere omfattende ombygninger. Debatdag om energibesparelser Tirsdag 9. november 2004 holdt SBi sin årlige debatdag, som denne gang satte fokus på energibesparelser i byggeriet. På debatdagen blev der lagt op til en diskussion af udviklingen af lavenergibyggeri i Danmark: Hvad skal der til for at gøre det attraktivt for den danske byggebranche at gå i spidsen for lavenergibyggeri? Og hvordan får man en god forretning ud af at opføre nye lavenergihuse eller at energirenovere eksisterende bygninger? Debatdagen præsenterede i den forbindelse de såkaldte passivhuse som en interessant mulighed for nyt lavenergibyggeri. Mere om debatdagen om energibesparelser i byggeriet på Mest at spare på parcelhusene Generelt er potentialet for energibesparelser størst for parcelhusene, fordi de udgør næsten halvdelen af det samlede boligareal i Danmark. Ser man derimod på den enkelte bolig, kan de største energibesparelser opnås i de ældste huse opført før I disse boliger er uisolerede ydervægge årsag til det største varmetab, og varmetabet kan i mange tilfælde nedsættes væsentligt ved efterisolering, f.eks. indblæsning af isoleringsmateriale i hulmure. Udskiftning af vinduer er en anden meget effektiv metode til at nedsætte varmeforbruget i både ældre og nyere boliger. I 80 pct. af vinduesarealet i danske boliger sidder der nemlig enten termoruder eller vinduer med ét lag glas og forsatsruder. Ved at udskifte disse vinduer til nye lavenergiruder kan man nedsætte varmetabet ganske betragteligt. gsc Mere om potentielle varmebesparelser i eksisterende boliger på FOTO: ARCHITEKTBÜRO R+H RUDOLF Man kan ikke umiddelbart se det, men i de tyske passivhuse er man kommet ned på et energiforbrug der er 80 pct. lavere end i normalt byggeri. Ny ventilationsnorm på vej Der er særlig stort potentiale for at hente varmebesparelser i de dele af boligmassen som er opført før 1930 og i perioden TJ Parcelhuse Rækkehuse Stuehuse Etageboliger SBi er i øjeblikket involveret i arbejdet med at revidere normen for ventilationsanlæg (DS 447). Normen er en del af byggelovgivningen, som man skal følge når man indretter og udfører et mekanisk ventilationsanlæg. Den reviderede ventilationsnorm vil på en række områder være radikalt fornyet, bl.a. når det gælder kravene til anlæggenes energieffektivitet. Den nye norm vil f.eks. foreskrive hvordan man skal begrænse energiforbruget til ventilation under hensyntagen til indeklimaet. Arbejdet med at revidere ventilationsnormen er foregået i et samarbejde mellem SBi og Dansk Standard i tæt kontakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forslaget til den nye norm vil blive udsendt i offentlig høring i år, og normen forventes at kunne træde i kraft i begyndelsen af Mere om den nye ventilationsnorm på 6

7 Fra asfalt til undervisningshaver By og Byg er blevet til SBi Den mindre landsbyskole Kalvehave Skole i Langebæk Kommune kunne skrive sig ind i rækken af skoler med forsømte, utidssvarende udearealer, men kun indtil for nylig. Efter en ombygning byder skolegården nu på et attraktivt lege- og læringsmiljø. Forvandlingen af Kalvehave Skoles udearealer er et demonstrationseksempel der skal vise hvordan ældre, utidssvarende og nedslidte udearealer kan udvikles til inspirerende miljøer for leg og læring. Eksemplet er kommet i stand på initiativ fra Statens Forsknings- og Undervisningsbygninger, og SBi har fulgt og dokumenteret hele processen frem til den færdige skolegård. Skolegården var før ombygningen præget af hullede belægninger og et klatrestativ der havde kendt bedre dage. Nu består skolegården af forskellige undervisningshaver, legekrat med sandbassin, græs, vand-rende med tilhørende pumpe, siddetrappe og meget mere.»ombygningen må betegnes som en succes«, siger kultursociolog Benny Schytte fra SBi.»Nu lever Kalvehave Skole op til folkeskoleloven, der kræver et grønt islæt i undervisningen og giver børnene ret til et æstetisk udemiljø«. Erfaringerne fra ombygningsprocessen er tænkt at være til inspiration for andre skoler der står over for at skulle i gang med lignende skolegårdsprojekter. Hele forløbet er derfor samlet i en rapport, Leg og læring ude, der beskriver processen fra idéfase, inddragelse af personalegruppe og elever, valg af landskabsarkitekt, og skoleledelsens rolle, over skitseprojekt, og til den endelige plan for udførelse af ombygningen. Mere om Kalvehave Skoles udearealer på Statens Byggeforskningsinstitut blev i mange år kaldt SBI i daglig tale. Men for fi re år siden besluttede instituttets daværende ledelse at lægge denne forkortelse bag sig og erstatte den af kaldenavnet By og Byg. Nu er instituttet imidlertid vendt tilbage til en initialforkortelse som kaldenavn. Fra 10. november hedder det således ikke længere By og Byg, men SBi. Ligesom sidst man skiftede kaldenavn, beror det også denne gang på et behov for at udtrykke instituttets faglige profi l. Navnet By og Byg blev indført mens instituttet var tilknyttet det daværende By- og Boligministerium, og navnet skulle bl.a. udtrykke at byforskningen var en væsentlig del af instituttets virksomhed.»med de seneste, politisk besluttede ændringer af instituttets arbejdsopgaver udfører vi i dag kun meget lidt byforskning, og derfor er navnet By og Byg ikke længere dækkende«, siger instituttets direktør, Lone Møller Sørensen.»Når vi nu skriver SBi med lille i, er det dels fordi vi formelt set hedder Statens Byggeforskningsinstitut i to og ikke i tre ord, dels fordi vi ønsker at signalere at det ikke bare er det gamle SBI der kommer tilbage«, forklarer hun.»ud over at være anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet, vil vi gerne være kendt som bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Stærk faglighed, bredt samarbejde og god kommunikation er vigtige elementer i SBi s ny profi l«. Formelt set har instituttet lige siden etableringen i 1947 altid heddet Statens Byggeforskningsinstitut, og dette er fortsat tilfældet, uanset de vekslende kaldenavne. jek Statens Byggeforskningsinstitut hedder i daglig tale fremover SBi. På internettet har domænet sbi.dk hele tiden været virksomt parallelt med domænet byog-byg.dk. Begge adresser kan fortsat anvendes. Ny bestyrelsesformand for SBi Det var egentlig ikke meningen at eleverne skulle deltage i renoveringen af udearealerne på Kalvehave Skole, men omkring 20 af de mindre børn gik spontant ind i det ugelange arbejde med at pille den gamle fl isebelægning op. FOTO: MICHAEL NIELBO Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen har pr. 1. september udnævnt borgmester Kurt Hockerup (K) fra Vallensbæk Kommune som ny formand for Statens Bygge forskningsinstituts bestyrelse. Kurt Hockerup afl øser en anden borgmester på formandsposten, Ballerups Ove E. Dalsgaard (S). Samtidig med den ny bestyrelsesformand udnævnte ministeren to nye bestyrelsesmedlemmer, nemlig teknisk direktør Ida Garre fra Carl Bro og adm. direktør Leif Jensen fra VKR Holding. Ny næstformand er direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri. Endelig er kommunikationskonsulent Gusta Clasen nyvalgt som den ene af to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Mere om SBi s bestyrelse på Borgmester Kurt Hockerup er ny formand for SBi s bestyrelse. 7

8 Hvis der er ændringer til ovenstående adresse, bedes henvendelse rettet til SBi på e-post eller telefon Aktuelle udgivelser Tag en fotokopi af denne annonce, afkryds dine bestillinger og indsend listen til Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, eller send den pr. fax til Husk at sørge for at dit navn står i adressefeltet ovenfor. Du kan også sende en e-post til eller bestille direkte på Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Byggecentrum varetager salg og distribution af alle SBi s trykte udgivelser. Er din viden ajour? Vær sikker på løbende at få alle SBi s udgivelser inden for dit område, og spar samtidig penge: Tegn et SBi-abonnement. Læs mere på eller ring på telefon Environmental Indicators Ph.d.-afhandling om mulighederne for at opnå konsensus om miljøindikatorer for byggeri og fi nde frem til et fælles sprog på området. Environmental indicators for buildings. A search for a common language. Sven Dammann. By og Byg sider. Kr. 375,00. Udsendes ikke i abonnement. Potentialet for varmebesparelser Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger. Viser at det relativt let vil være muligt at spare en tredjedel af varmeforbruget. By og Byg Dokumentation 057: Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger. Kim B. Wittchen. By og Byg sider. Kr. 125,00. Udsendes ikke i abonnement. Erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Erfaringerfraopførelsenafetdemonstrationsbyggeri med ni forskellige isoleringsmaterialer. Der redegøres for hvordan isoleringsmaterialerne kræverforskellighåndværksmæssig udførelse. By og Byg Resultater 036: Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt. Torben Valdbjørn Rasmussen og Klavs Feilberg Hansen. By og Byg sider. Kr. 160,00. Indgår i SBi-abonnement Bygningsdele og materialer A. Måling på alternative isoleringsmaterialer Måling af fugt og kuldebroer i et demonstrationsbyggeri med ni forskellige isoleringsmaterialer. Fugtindholdet i isoleringsmaterialerne er målt over en periode på halvandet år. Ved termografering er det undersøgt om der er kuldebroer i byggeriet, og dermed om isoleringen virker korrekt. By og Byg Dokumentation 058: Måling på alternative Isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt. Torben Valdbjørn Rasmussen og Asta Nicolajsen. By og Byg sider. Kr. 220,00. Turbobygning af nye undervisningslokaler Evaluering af et undervisningsbyggeri opført på rekordtid. Desuden forslag til hvordan der kan udvikles et særligt turbokoncept til kommende, hurtigt opførte etagebygninger der samtidig bidraget til en effektivisering af branchen. By og Byg Dokumentation 059: Turbobygning af nye undervisningslokaler. Evaluering af tidsplaner og faktisk planlægnings- og byggetid på Aalborg Universitet i Esbjerg. Niels Haldor Bertelsen. By og Byg sider. Kr. 80,00. Udsendes ikke i abonnement. Tidlig prissætning og erfaringsopsamling Erfaringer med afprøvning af den såkaldte blokmodel på en nybygning ved Danmarks Farmaceutiske Universitet, der omfatter både den tidlige prissætning og erfaringsopsamling ved sagens afslutning. By og Byg Dokumentation 060: Bygherrens tidlige prissætning og erfaringsopsamling. Blokmodellen anvendt på en nybygning for Danmarks Farmaceutiske Universitet. Niels Haldor Bertelsen og Ernst Jan de Place Hansen. By og Byg sider. Kr. 185,00. Udsendes ikke i abonnement. Bedre produktivitet ved renovering Undersøgelse af de forskellige dele i renoveringsprocessen på basis af forsøg med tre ejendomme: Rollefordeling, beskrivelse af fejl og mangler, samt hvordan parterne kan gennemføre en systematisk dokumentation af priser, ressourceforbrug, produktionsresultat og værdier. By og Byg Dokumentation 061: Bedre produktivitet ved renovering. Forsøg med planlægning, styring og opfølgning på sager. Niels Haldor Bertelsen. By og Byg sider. Kr. 160,00. Udsendes ikke i abonnement. Leg og læring ude Dokumentation af et demonstrationsprojekt der viser hvor meget det betyder for brugen af skolers udearealer at de ombygges og udvikles til tidssvarende lege- og læringsmiljøer. By og Byg Dokumentation 056: Leg og Læring ude. Udvikling af udearealer på Kalvehave Skole. Benny Schytte og Karen Attwell. By og Byg sider. Kr. 125,00. Udsendes ikke i abonnement. Partnering i praksis Sammenfattende rapport på baggrund af tre delevalueringer vedrørende partneringsamarbejdet i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af LO s hovedsæde i København. By og Byg Resultater 037: Partnering i praksis. Vurdering af resultater og erfaringer fra opførelsen af LO s hovedsæde i Havnestaden. Stefan Christoffer Gottlieb, Henrik L. Bang og Jacob Norvig Larsen. By og Byg sider. Kr. 85,00. Indgår i SBi-abonnement Byggeøkonomi og produktivitet A. Partnering i udførelse Evaluering af brug af partnering i forbindelse med opførelsen af LO s Hovedsæde i Havnestaden. Fokuserer på projektets udførelsesfase og er den tredje delevaluering i en serie på fi re. By og Byg Dokumentation 064: Partnering i udførelse. Henrik L. Bang og Stefan Christoffer Gottlieb. By og Byg sider. Kr. 80,00. Udsendes ikke i abonnement. 3D-visualisering i arkitektkonkurrencer Bekrivelse af et forsøg med 3D-visualiseringer i tilknytning til bedømmelse af arkitektkonkurrencer. Interview af dommerkomitéen på konkurrencerne på Musikkens Hus i Nordjylland og nye bygninger til Roskilde Universitetscenter. By og Byg Dokumentation 063: 3Dvisualisering i arkitektkonkurrencer. Interview af fag- og lægdommere og forslag til fremtidige målsætninger. Niels Haldor Bertelsen. By og Byg sider. Kr. 75,00. Udsendes ikke i abonnement. Digital visualisering i udbygning af RUC Beskrivelse af tre forsøg med 3Dvisualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. By og Byg Dokumentation 062: Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter. Nils Lykke Sørensen. By og Byg sider. Kr. 70,00. Udsendes ikke i abonnement. Moderne arkitektur hva er meningen? Beskrivelse af modernismens arkitektur i lyset af de kulturelle værdier og samfundsmæssige forhold der har været af betydning i begyndelsen af det 20. århundrede. Eksempler på hvordan modernismen i anden halvdel af århundredet blev udfordret da velfærdssamfundet opfyldte sine mål og nye problemer kom til syne. Moderne arkitektur - hva er meningen? Claus Bech-Danielsen. Forlaget Systime sider. Kr. 255,00.

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut December 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser SBi 2011:22 Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser Evaluering af ti renoveringer med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference bips nyt 4 / 2005 bips 4 / 2005 1 Sandhedens time i Odense Som

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

Bæredygtigt byggeri og grønne job

Bæredygtigt byggeri og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Bæredygtigt byggeri og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev Forsk20 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut April 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende

Læs mere