Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug for folkebiblioteker, som deltager i samarbejdet om Danskernes Digitale Bibliotek, for folkebibliotekers netbiblioteker og bibliotek.dk. Leverandøren stiller servicen til rådighed for de nævnte brugere og drifter samt vedligeholder sit system. Opgørelsen af benyttelse af bibliotekernes hjemmesider og netbibliotekernes sites vil i den nationale biblioteksstatistik udelukkende blive baseret på leverandørens statistiksystem. Løsningen indebærer, at bibliotekerne ikke behøver at anvende andre statistikværktøjer til opgørelse af webstatistik. Det skal være muligt for et deltagende bibliotek eller netbibliotek at benchmarke diverse relevante statistikker for vilkårlige perioder. Leverandørens system understøtter periode-benchmarking, sådan at bibliotekerne får et værktøj, der kan benyttes til at måle effektiviteten af deres webbaserede indsatser og webredaktionelle elementer. Et bibliotek skal kunne måle relevante statistikker for to perioder (på uge-, måneds-, og årsbasis). De relevante statistikmålinger omfatter som minimum uden begrænsninger sidevisninger, besøg, besøgende og befolkningsrelaterede statistikker, såsom besøg pr indbyggere og øvrige relaterede og/eller deriverede målinger. Da det er hensigten, at bibliotekerne benytter leverandørens system som en fælles statistikløsning, der fokuserer på få nøgletal, og at bibliotekerne ikke behøver andre statistikværktøjer, skal leverandørens system også kunne levere mere detaljeret statistik, der kan anvendes til lokal brug. Lokalt skal statistikløsningen både understøtte bl.a. benchmarking og almindelig kendte lokale målinger, såsom oversigt over søgeord, referrers mv. Leverandørens system indsamler statistik fra hjemmesider, kataloger og netbibliotekers wesites gennem et script, der er placeret på de pågældende websites. På baggrund af de indsamlede oplysninger genereres en række rapporter, der indeholder de mest gængse oplysninger om benyttelsen. Løsningsbeskrivelse Id Type af krav Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M1 Minimumskrav Tilbudsgiver skal udarbejde en løsningsbeskrivelse, der redegør for Tilbudsgiver skal udarbejde løsningsbeskrivelse/ udfylde bilag 2 den statistikløsning, som tilbudsgiver Hvis tilbudsgiver ikke udarbejder stiller til rådighed for de omfattede løsningsbeskrivelse eller udfylder 1

2 M2 biblioteker og institutioner. Minimumskrav Eventuelle licensbetingelser skal vedlægges løsningsbeskrivelsen. bilag 2, anses tilbuddet for ikke Hvis der er licens tilknyttet statistikløsning, og tilbudsgiver ikke til bilag 2 vedlægger licensbetingelserne, anses tilbuddet M3 Minimumskrav Hvis tilbudsgivers løsning forudsætter snitflader til andre systemer, skal tilbudsgiver i løsningsbeskrivelsen redegøre for integrationer og snitflader hertil. Hvis tilbudsgivers løsning forudsætter snitflader til andre systemer, og tilbudsgiver ikke redegør herfor i bilag 2, anses tilbuddet for ikke Tidsplan for implementeringsforløb med driftsprøve Id Type af krav Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M4 Minimumskrav Tilbudsgiver skal udarbejde en tidsplan for implementering af statistikløsningen. Det lægges til grund, at statistikløsningen skal implementeres hos 98 folkebiblioteker, 3 netbiblioteker og det nationale website bibliotek.dk. Tidsplanen skal gøre rede for tilbudsgivers krav til ordregives medvirken i perioden. For hver aktivitet i tidsplanen skal det fremgå, hvilke øvrige aktiviteter, der skal være gennemført, for at den pågældende aktivitet kan påbegyndes. For hver aktivitet gælder det, at det skal være muligt for ordregiver på målbar måde at konstatere, om aktiviteten er påbegyndt. For hver aktivitet i tidsplanen skal det fremgå, hvilke betingelser der Tilbudsgiver skal udfylde/udarbejde bilag 3 (tidsplan). Hvis tilbudsgiver ikke udfylder/udarbejder bilag 3, anses tilbuddet for ikke Tilbudsgiver skal i bilag 3 (tidsplan) redegøre for de i ordregivers beskrivelse anførte emner. Hvis leverandøren ikke i bilag 3 redegør for disse emner, anses tilbuddet for ikke 2

3 skal være opfyldt, for at en aktivitet er afsluttet. For hver aktivitet gælder det, at det skal være muligt for ordregiver på målbar måde at konstatere, om aktiviteten er afsluttet. Tilbudsgivers tidsplan for implementering skal sikre uafbrudt tilgængelighed af webstatistikløsning for bibliotekerne i perioden mellem den tidligere leverandørs drift af statistikløsning og den nye leverandørs drift af statistikløsning. Tidsplanen skal indeholde gennemførelse af driftsprøve. Tilbudsgivers tidsplan i bilag 3 skal indeholde gennemførelse af driftsprøve. Hvis leverandørens tidsplan ikke indeholder gennemførelse af en driftsprøve, anses tilbuddet for ikke Driftsprøve Id Type af krav Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse K1 Krav Driftsprøven skal anvende saglige driftsparametre og vare mindst to uger. K2 Krav Efter driftsprøven redegør tilbudsgiver skriftligt for driftsprøvens udfald og fremsender redegørelsen samt en dertil udarbejdet risikoanalyse med angivelse af de handlinger, der agtes foretaget som konsekvens af driftsprøvens resultat. 3

4 Sizing: Skalerbarhed, kapacitet mv. Id Type af krav Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M5 Minimumskrav Tilbudsgiverens løsning skal dimensioneres til 105 hjemmesider og dertil hørende 5 mio. sidevisninger om måneden. M6 M7 Minimumskrav Tilbudsgiverens løsning skal kunne skaleres, sådan at antallet af omfattede hjemmesider stiger til 200 med dertil hørende 15 mio. månedlige sidevisninger uden ændringer i serviceniveau eller tilgængelighed. Minimumskrav Tilbudsgiverens statistikløsning skal give mulighed for onlineanalyse af historiske data fra tidligere år på samme tekniske vilkår som for data for det indeværende år. Løsningens kapacitet skal understøtte, at analyser vedrørende historiske data kan afvikles med samme svartider som analyser vedrørende data fra indeværende periode (år). tager minimumskravet, anses tilbuddet for ikke tager minimumskravet, anses tilbuddet for ikke tager minimumskravet, anses tilbuddet for ikke M8 (O1) Minimuskrav (option) Som option skal tilbudsgiver tilbyde, at brugerkredsen til tilbudsgivers statistikløsning udvides med andre biblioteker og institutioner enten successivt eller samlet i større grupper i et omfang, der maksimalt kan udgøre 200 hjemmesider. En udvidelse af brugerkredsen på én gang i et omfang svarende til 25 pct. af de samlede omfattede hjemmesider kan kun ske efter et af ordregiver afgivet varsel på 3 måneder. Ordregiver skal kunne udnytte optionen indtil 3 år efter kontraktens indgåelse. Tilbudsgiver skal i bilag 4 (priser) angive pris på optionen vedrørende udvidelse af brugerkredsen til statistikløsningen med andre biblioteker og institutioner. Hvis tilbudsgiver i bilag 4 tager minimumskravet eller ikke angiver pris for optionen, anses tilbuddet for ikke M9 Minimumskrav Tilbudsgiver skal særskilt anføre pris for, at det enkelte bibliotek selv kan tilkøbe statistikløsningen til et eller flere domæner med angivelse af pris pr. ekstra domæne. Det er det enkelte Tilbudsgiver skal i bilag 4 (priser) angive pris for de enkelte bibliotekers tilkøb af statistikløsningen pr. ekstra domæne. Hvis tilbudsgiver i bilag 4 tager 4

5 bibliotek, som for egen regning tilkøber statistikløsning for ekstradomæner. minimumskravet eller ikke angiver pris pr. ekstra domæne, anses tilbuddet for ikke Klientens system/ddb-infrastruktur Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M10 Minimumskrav Systemet skal i dets funktionelle helhed afvikles over for brugere i en almindelig webbrowser. Tilbudsgiver må ikke stille krav til yderligere software hos brugerne til afvikling af systemet ud over en browser og evt. gængse og platformneutrale browserudvidelser. K3 Krav Systemet skal i udseende og funktion være identisk i følgende browsere: - Mozilla Firefox - Google Chrome - Internet Explorer - Apple Safari Tilbudsgiver skal i bilag 2 (løsningsbeskrivelse) nærmere redegøre for systemets afvikling over for brugerne. tager minimumskravet eller ikke redegør for systemets afvikling over for brugerne, anses tilbuddet for ikke K4 Krav Systemet skal understøtte den seneste stabile version og op til de seneste tre versioner af de i krav K3 anførte browsere. Anvendelse af baselinebrowserversioner skal fremsendes og godkendes af ordregiver senest 15 dage efter kontraktindgåelse. M11 Minimumskrav Systemet skal kunne tilgås af ordregiver og brugerne via almindelig internetforbindelse på minimum 2 Mbit/s. M12 Minimumskrav Tilbudsgiver må med sit system ikke stille særlige krav til netværkskonfiguration på operativsystemniveau på klientsiden. tilbuddet for ikke tilbuddet for ikke 5

6 K5 Krav De væsentligste funktioner i tilbudsgivers system skal kunne afvikles i mobile enheder. K6 Krav Systemets understøttelse af mobile enheder skal være platformneutral. K7 Krav En sidevisning i systemet må ikke fylde mere end 1024 KB. Tilbudsgiver bør i bilag 2 (løsningsbeskrivelse) nærmere redegøre for, i hvilket omfang tilbudsgivers system kan afvikles i mobile enheder. Systemkrav Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M13 Minimumskrav Systemet skal indsamle webstatistik fra de omfattede biblioteker og institutioner og via webgrænseflader præsentere relevante statistikker. tilbuddet M14 Minimumskrav Med hensyn til lokal statistik skal tilbudsgivers system tillade, at et deltagende bibliotek kan benchmarke lokalt på diverse relevante statistikker på uge-, måned-, og årsniveau. tilbuddet M15 M16 M17 Lokalt skal systemet også understøtte benchmarking på almindeligt kendte lokale målinger, som fx oversigt over søgeord, referrers mv. Minimumskrav Lokalt skal systemet understøtte benchmarking på almindeligt kendte lokale målinger, som fx oversigt over søgeord, referrers m.fl. Minimumskrav Med hensyn til benchmark-statistik skal systemet understøtte et deltagende biblioteks eller en deltagende institutions benchmarking imod et vilkårligt andet deltagende bibliotek eller en deltagende institution, eller imod et gennemsnit på totalmængden af deltagende biblioteker og institutioner på diverse relevante statistikker på uge-, månedog årsniveau. Minimumskrav Med hensyn til global statistik skal systemet understøtte udstilling af aggregerede statistikker for det samlede grundlag af deltagende biblioteker og institutioner. tilbuddet tilbuddet tilbuddet 6

7 Statistikkerne skal inkludere Besøg, Sidevisninger, og befolkningsrelaterede statistikker som Besøg pr indbyggere for folkebiblioteker. Der skal kunne segmenteres i de globale statistikker. Som minimum i følgende segmenter: - Folkebiblioteker - Netbiblioteker - Nationale sites som fx bibliotek.dk Tilbudsgiver skal som en del af vedligeholdsydelsen kunne implementere flere segmenter på kundens opfordring. M18 Minimumskrav Systemet skal understøtte målinger der inkluderer: - Sidevisninger - Besøg - Besøgende Endvidere skal systemet understøtte befolkningsrelaterede statistikker som besøg pr indbyggere, og øvrige relaterede og/eller deriverede målinger. K8 Krav Det forudsættes, at systemets modenhed og stabilitet er på et niveau, der ikke løbende kræver opdatering på hjemmesiderne ved ændring af kode e.l. Det er udgangspunktet, at systemet maksimalt kræver opdatering af kode e.l. på hjemmesiderne 2 gange årligt. M19 Minimumskrav Leverandøren skal tilbyde implementeringssupport til de deltagende biblioteker og institutioner. K9 Krav Systemet skal udstille funktionalitet til afrapportering af statistikker på basis af brugervalgte parametre på forskellige dimensioner, såsom tidsinterval, institutionelt grundlag etc. K10 Krav Systemet skal give særlig adgang for en nærmere mellem tilbudsgiver og ordregiver aftalt kreds af superbrugere, hvorved disse brugere hos de enkelte biblioteker og tilbuddet tilbuddet Tilbudsgiver bør i bilag 2 (løsningsbeskrivelsen) nærmere redegøre for, hvilken adgang der gives til superbrugere. 7

8 M20 M21 M22 institutioner bl.a. kan: - Konstatere korrekt transmission af webstatistikdata til systemet fra deres tilkoblede hjemmeside(r) - Generere egne rapporter. Evt. kan de omhandlede brugere tillige få adgang til rapporttyper af mere specialiseret og/eller kompleks karakter. Minimumskrav Rå webstatistikdata, der er indsendt fra de deltagende biblioteker eller institutioners hjemmesider, er hjemmesideejernes ejendom og tilhører også ordregiver på hjemmesideejernes vegne. Minimumskrav Webstatistiske analyser og rapporter, som baserer sig på det indsamlede datamateriale, er ordregivers ejendom. Minimumskrav Tilbudsgiver er forpligtet til af egen drift at videreudvikle og justere systemet, sådan at systemet understøtter de målinger, der findes relevante for de omfattede biblioteker og institutioner. tilbuddet tilbuddet M23 (O2) Minimumskrav (option) Tilbudsgiver skal foreslå målingstyper med kort forklaring af typernes relevans. Tilbudsgiver skal som option tilbyde sporing af det enkelte biblioteks eller den enkelte institutions webbaserede aktivitetsniveau på tredjeparts platforme, hvor det pågældende bibliotek er til stede og har aktiv interesse, fx diverse sociale medier. Ordregiver skal kunne udnytte optionen efter et af ordregiver afgivet varsel på 3 måneder indtil 3 år efter kontraktens indgåelse. Hvis tilbudsgiver ikke i bilag 2 foreslår målingstyper med kort forklaring af typernes relevans, anses tilbuddet for ikke Tilbudsgiver skal i bilag 4 (priser) afgive pris på optionen vedrørende sporing af det enkelte biblioteks eller den enkelte institutions aktivitetsniveau på tredjeparts platforme. Hvis tilbudsgiver i bilag 4 tager minimumskravet eller ikke angiver pris for optionen, anses tilbuddet for ikke K11 Krav Tilbudsgiver skal være indstillet på efter særskilt aftale med kunden at tilbyde at udføre opgaver vedrørende implementering af statistikløsningen i forhold til andre af kunden benyttede 8

9 systemer, fx implementering og eksekvering af migreringsveje, der dækker det samlede datagrundlag for webstatistikken i den nationale bibliotekssektor, til tredjepartsløsninger og andre leverandører. Informationssikkerhed Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M24 Minimumskrav I det omfang der med statistikløsningen behandles personoplysninger eller dette kan forekomme, skal tilbudsgiver overholde persondataloven, og tilbudsgiver skal indgå databehandleraftale med ordregiver, hvis der med løsningen behandles personoplysninger i henhold til persondataloven, eller dette vil kunne forekomme. K12 Krav Systemet i driftskonfiguration skal overholde ISO K13 Krav Systemet skal leve op til danske (og internationale) standarder for sikkerhed og overholde krav til sikkerhed og adgangskontrol i overensstemmelse med gængse normer på webstatistikområdet. K14 Krav Systemets adgangskontrol og rettighedsstyring baseres på roller og organisatorisk enhed med mulighed for individuel tildeling af rettigheder. tilbuddet M25 M26 Minimumskrav Der skal være adgangssikkerhed på bruger- og brugergruppeniveau. Visse stamdata på f.eks. organisation, ansættelse mv. må kun ændres af autoriseret personale. Minimumskrav Dataopsamling fra de omfattede hjemmesider skal være SSLkrypteret. tilbuddet tilbuddet 9

10 Dokumentation Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers beskrivelse K15 Krav Tilbudsgiver skal sørge for, at systemet omfatter brugerdokumentation som onlinehjælp i form af beskrivelser af, hvordan funktionalitet i grænsefladen anvendes. K16 Krav Tilbudsgiver skal levere en systemvejledning, som skal bistå brugerne i relevante brugssituationer. Vejledningen skal omfatte alle væsentlige funktioner for almindelige brugere og superbrugere. K17 Krav Tilbudsgiver skal dokumentere dataformat for det indsamlede grundlag for rå webstatistiske data såvel som for persisterede analytiske bearbejdelser af de indsamlede data. M27 Minimumskrav Den samlede webstatistikinformation gøres periodevis tilgængeligt i platformsneutralt dataformat, som fx CSV. tilbuddet for ikke Kommunikation Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M28 Minimumskrav Tilbudsgiver skal årligt indberette relevante nøgletal til Danmarks Statistik efter nærmere aftale med ordregiver om indhold af og tidsfrist for indberetning af nøgletal. K18 Krav Tilbudsgiver skal regelmæssigt foretage statusrapportering til kunden vedr. emner, der uden begrænsning omfatter følgende emner: - Driftsstatus - Periodevis tilgængelighed og svartider i henhold til kravene med id-nr. K20, 10

11 K21 og K22 - Antal problems og incidents der har været behandlet i forbindelse med opfyldelse af minimumskravet med idnr. M34 - Status på indberetning i henhold til minimumskravet med id-nr. M28 - Status på vedligeholdelsesopgaver i perioden - Status på forbedringer både foreslåede, godkendte og gennemførte i den pågældende periode. M29 Minimumskrav Tilbudsgiver skal benytte værktøjer til udviklings- og vedligeholdelsesplanlægning for og styring af systemet. Hosting, support og hotline Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse K19 Krav Tilbudsgiver skal levere driftsafvikling af systemet i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering af dataoverførsler fra integrationer. M30 M31 Minimumskrav Tilbudsgiver skal føre regnskab over målt driftseffektivitet, svartider og svarhastighed med henblik på driftsrapportering. Minimumskrav Systemet skal driftsafvikles hele døgnet alle dage, bortset fra når der udføres ændringer i servicevinduer. K20 Krav Tilbudsgiver skal mindst 30 dage inden udgangen af et år fremsende op til 6 datoer for servicevinduer i det kommende år. K21 Krav Servicemålene for systemets 11

12 driftseffektivitet i produktionsmiljøet udgør 99,9 pct. af den fastsatte driftstid, jf. M31. K22 Krav Ved fremvisning af sider i systemet inkl. rapporter skal svartiden være 1 sekund eller mindre i 99 pct. af alle transaktioner. M32 Minimumskrav Tilbudsgiver skal yde 1st line support i forbindelse med statistikløsningen. Ved 1st line support forstås den ydelse, som tilbudsgiver leverer via den etablerede SPOC-funktion. Henvendelser fra bibliotekerne m.fl. modtages og registreres, og fejl eller problemer, som ikke kræver teknisk support, udbedres. Fejl, som kræver teknisk assistance, viderestilles til 2nd line support, og der foretages opfølgning på sagen med henblik på at sikre, at udbedring sker inden for rammerne af den eksisterende SLA. 1st line support gør brug af vidensbase vedrørende kendte supportemner. M33 M34 Minimumskrav Tilbudsgiver skal yde 2nd line support i den af ordregiver udvalgte service desk, herunder ved opbygning og vedligeholdelse af en problem- og incident- vidensbase. Ved 2nd line support forstås teknisk support i forbindelse med servicenedbrud eller fejlrettelse som følge af systemændringer mv. Supportsagen er overtaget fra 1st line support. Hvis der er tale om en tilbagevendende fejl, initieres en problem-management-proces. Minimumskrav Tilbudsgiver skal yde 3rd line support gennem den af ordregiver udvalgte service desk. Ved 3rd line support forstås 12

13 support vedrørende opgaver, som 2nd line support har kategoriseret som et problem. 3rd line support ydes, når en support-henvendelse kan være forårsaget af en fejl eller mangel i systemet. M35 Minimumskrav Tilbudsgiver skal vedligeholde systemet i kontraktperioden. Vedligeholdelse dækker udrulning af opdateringer til systemet og/eller til evt. dataindsamlingskode på de tilknyttede hjemmesider. M36 Minimumskrav Tilbudsgivers vedligeholdelse skal dække fejlrettelser i systemet både som patching og/eller opgraderinger af den i systemet benyttede tekniske infrastruktur. K23 Krav Tilbudsgiver tilbyder implementering af ny funktionalitet eller faciliteter, som fx nye rapporter. M37 Minimumskrav Alle rå webstatistiske data, der indgår i systemets analyser, skal løbende eller med jævne mellemrum stilles til rådighed for ordregiver i system- og platformneutralt format. M38 Minimumskrav Systemet skal initialiseres med historiske rå webstatistiske data, således at tilbudsgivers system allerede fra første driftsdag tilbyder relevant webstatistisk funktionalitet. K24 Krav Mindst 99 pct. af de kald, der genereres fra hjemmesider til systemet i forbindelse med dataindsamling, skal vare mindre end 100 millisekunder. M39 Minimumskrav Mindst 99 pct. af de kald, der genereres fra hjemmesider til systemet i forbindelse med dataindsamling, skal vare mindre M40 end 250 millisekunder. Minimumskrav Tilbudsgiver skal koordinere udgivelse af nye versioner af systemet med ordregivers releaseplaner for ordregivers samlede tekniske arkitektur. Systemets 13

14 årlige release-plan skal tage udgangspunkt i ordregivers platforms release-plan, som rummer fra 2 til 4 årlige releases. Uddannelse af brugere med særlig adgang Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse K25 Krav Tilbudsgiver skal på grundlag af K10 om særlig adgang for superbrugere løbende afholde et uddannelsesforløb for udpegede personer (en person pr. deltagende bibliotek eller institution) med et indhold og en varighed, der gør brugerne i stand til konstruktivt at anvende superbrugeradgangen som omhandlet i K10. Tilbudsgiver bør i bilag 2 nærmere redegøre for uddannelsesforløbets indhold og varighed. 14

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Danskernes Digitale Bibliotek. Ved Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR-nr.

K O N T R A K T. mellem. Danskernes Digitale Bibliotek. Ved Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR-nr. K O N T R A K T mellem Danskernes Digitale Bibliotek Ved Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR-nr. 26489865 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse

Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse Side 2 af 12 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Vision og mål... 3 1.3. Målgruppe... 3 2. Begreber... 4 2.1. Begrebsliste... 4 3. Opgavebeskrivelse...

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

DDB CMS april 2014. Lanceringsplan Hostingplaner Migrering Undervisning Manualer Inddragelse

DDB CMS april 2014. Lanceringsplan Hostingplaner Migrering Undervisning Manualer Inddragelse DDB CMS april 2014 Agenda Lanceringsplan Tidsplan for udrulning af driftsløsninger Hostingplaner Migrering Undervisning Undervisernetværk (CB erne) Undervisning for redaktører i indholdsproduktion og opsætning

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE VUC Storstrøm Juni 2008 Indholdsfortegnelse Bilag:... 3 1. Udbyder... 4 2. Tilbuddets form... 4 2.1 Tilbuddets udformning... 4 2.3 Dokumentation...

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere