Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler. Version 2.1-2003"

Transkript

1 Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler Version

2

3 Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler Version Bente Frøkjær, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2003

4 Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version Pharmakon, december 2003 ISBN Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel Fax

5 Indledning Denne evidensrapport over effekten af opfølgning på resultater af lægemiddelterapi (farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler) er udarbejdet som en del af Danmarks Apotekerforenings Dokumentationsdatabase i apotekspraksis. Formålet med databasen er at sikre, at apotekssektoren til stadighed har adgang til opdateret viden om effekten af apotekspraksis. Første version af evidensrapporten blev udarbejdet i januar Denne rapport er opdateret og medtager evidensen af undersøgelser publiceret i 2002 og første halvår af Evidensrapporten indeholder fagligt bearbejdede beskrivelser af undersøgelser over effekten af apotekspraksis (datablade) samt en beskrivelse af den samlede dokumentation på området. Der er udarbejdet 7 evidensrapporter inden for følgende områder: 1. Distribution og receptekspedition 2. Patientinformation om receptmedicin 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi (farmaceutisk omsorg) 4. Egenomsorg 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug 7. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer. Evidensrapporterne omhandler undersøgelser i apotekspraksis, som indeholder en effektevaluering af en intervention. Undersøgelsernes effekt er inddelt i følgende endelige og intermediære resultatmål: økonomiske effekter; effekter på helbred og trivsel (inklusiv kliniske effektmål); effekt på tilfredshed; effekt på viden, holdning og adfærd i forhold til lægemidler, sygdom og sundhed; effekt på lægemiddelrelaterede problemer; effekt på lægemiddelforbrug og effekt på procesmål. Evidensrapporterne omfatter undersøgelser, der er publiceret i internationalt anerkendte tidsskrifter eller i relevante danske tidsskrifter fra 1990 og fremefter. Endvidere medtages danske og nordiske rapporter over undersøgelser i apotekspraksis. Evidensrapporterne er i 2003 geografisk udvidet til også at omfatte ikke-europæiske undersøgelser. Databasens primære brugere er Danmarks Apotekerforening, apotekerne og Pharmakon a/s. Den er udviklet og vedligeholdes af Pharmakon a/s. De enkelte datablad kan findes i den søgbare, elektroniske version af databasen på og via Danmarks Apotekerforenings hjemmeside. Faglige redaktører: Lone Betina Damsø, Bente Frøkjær, Birthe Søndergaard. Evidensrapport 3 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.1, december 2003 Pharmakon

6

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Afgrænsning... 9 Rapportens indhold...11 Hovedkonklusion...13 Metode og datakvalitet...14 Konklusioner på design...16 Kontrollerede undersøgelser...16 Før-efter undersøgelser uden kontrolgruppe...17 Beskrivende undersøgelser...18 Evidens på de enkelte resultatmål...19 Datablad...19 helbred og trivsel...20 Økonomisk analyse...22 tilfredshed...23 individers viden, holdning og adfærd (sundhed, sygdom, medicin)...23 lægemiddelrelaterede problemer...24 lægemiddelforbrug...24 Perspektivering...25 Oversigt over datablade...27 Bilag 1.1 Søgestrategi Bilag 1.2 Søgestrategi Bilag 2. Kvalitetskategorier...161

8

9 Afgrænsning Denne rapport dækker aktiviteter inden for opfølgning på resultaterne af lægemiddelterapi (farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler), nærmere beskrevet som klinisk farmaceutiske interventioner i forbindelse med vurdering af enkeltpersoners medicinering på apotek og i hjemmet kliniske problemstillinger i forbindelse med medicingennemgang kliniske problemstillinger i forbindelse med farmaceutsamtale på apotek eller i hjemmet. Farmaceutisk omsorg defineres som Ansvaret for tilvejebringelse af lægemiddelterapi med det formål at opnå bestemte resultater, som forbedrer patientens livskvalitet 1. Begrebet farmaceutisk omsorg dækker kvalitetssikring af lægemiddelterapiens resultater for den enkelte patient. Der lægges ikke primært vægt på tekniske eller kliniske resultater, men på livskvalitet og omsorg for den individuelle patient. Farmaceutisk omsorg arbejder ud fra en systematisk, struktureret, kontinuert og dokumenteret proces. Farmaceutsamtale defineres i denne rapport på samme måde, som det er gjort i diverse temaår på apoteket: Farmaceutsamtalen tager udgangspunkt i lægemiddelbehandlingen, men fokuserer også på at styrke den enkelte til bedre at kunne mestre sin hverdag, både med lægemidler og andre udfordringer. Formålet med farmaceutsamtaler er, at apoteket bidrager til at fokusere på patientens daglige problemer først og fremmest lægemiddelrelaterede problemer at foreslå individuelle løsninger, som hjælper patienten til en bedre behandling og dermed en bedre tilværelse med sin sygdom. Evidensrapporten omhandler undersøgelser, der beskriver en farmaceutisk omsorgsaktivitet og farmaceutsamtaler, og som evaluerer effekten af denne intervention. Eksempler på aktiviteter, som er beskrevet i rapporten, er: Farmaceutisk omsorg til patientgrupper og sygdomsgrupper Farmaceutisk omsorg i skranken Interventioner i forbindelse med lægemiddelrelaterede problemer Farmaceutsamtaler med ældre i hjemmet Undersøgelser, der fokuserer på lægemiddelrelaterede problemer, er kun med i rapporten, hvis der beskrives en intervention, der omhandler identifikation, forebyggelse eller løsning af lægemiddelrelaterede problemer, og som evaluerer effekten af denne intervention. Kvaliteten af de inkluderede undersøgelser og dermed styrken af evidens for effekt er vurderet ud fra undersøgelsernes design (se endvidere bilag 2). Der er anvendt følgende 4 kvalitetskategorier: A. Metaanalyser og randomiserede, kontrollerede undersøgelser med stort patientantal B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering C. Undersøgelser uden sammenligning med kontrolgruppe (fx før-efterundersøgelser) D. Deskriptive undersøgelser, observationsstudier og kvalitative undersøgelser. 1 Hepler CD, Strand LM. Oppertunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care. Am J Hosp Pharm 1990;47:

10 Undersøgelser, som ikke passer ind i den anvendte definition af farmaceutisk omsorg, men hvor forfatterne alligevel definerer ydelsen som farmaceutisk omsorg, er ikke med i denne rapport. Det kan fx dreje sig om sundhedsfremmende aktiviteter til den brede befolkning (temaår, kampagner) (se Evidensrapport nr. 5) eller aktiviteter i forbindelse med patientinformation (se Evidensrapport nr. 2). Farmaceutisk omsorg til håndkøbskunder og identifikation og løsning af lægemiddelrelaterede problemer i forbindelse med brug af håndkøbspræparater er beskrevet i Evidensrapport nr. 4 Egenomsorg. Undersøgelser, der udelukkende afdækker antal og art af lægemiddelrelaterede problemer blandt forskellige patientgrupper, men hvor der ikke er foretaget en intervention i forhold til problemerne, er medtaget i Evidensrapport nr. 7 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer. Rapporten indeholder kun farmaceutiske omsorgsaktiviteter gennemført på apotek. Farmaceutiske omsorgsaktiviteter i fx lægepraksis (primary care pharmacists) og aktiviteter over for plejehjem (consulting pharmacists) er medtaget i Evidensrapport nr. 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. 10

11 Rapportens indhold Litteratursøgning Undersøgelserne i Evidensrapport version 1.1 er udvalgt på baggrund af en søgning foretaget i International Pharmaceutical Abstract (IPA) og Medline for perioden Søgestrategien findes som bilag 1.1. I 2003 er to nye elektroniske søgninger gennemført samlet for alle evidensrapporterne. Første søgning er gennemført i april 2003 og anden søgning i oktober Der er gennemført en samlet litteratursøgning i International Pharmaceutical Abstract (IPA) og Medline for perioden Søgestrategien er omlagt til kun at omfatte en generel søgning samlet for evidensrapporterne 1-6. Søgestrategien er vedlagt som bilag 1.2. Desuden er det spanske tidsskrift Pharmaceutical Care håndsøgt for perioden 2001 til og med oktober Opdatering Opdateringen af Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi (farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler) version 2 til og med oktober 2003 resulterede i 17 nye datablade. Den største del af disse datablade kan relateres til de to nye søgninger, mens en del også skyldes den geografiske udvidelse af dokumentationsrapporterne til at inkludere amerikanske, australske og canadiske undersøgelser. Enkelte datablade er lavet for artikler, der tidligere er indsamlet, men ikke beskrevet. Oversigt over referencer for artikler, der er vurderet, men ikke fundet egnet til at blive omtalt i evidensrapporterne, kan findes på den elektroniske version af dokumentationsdatabasen. Geografisk spredning Rapporten resumerer 50 artikler, heraf 23 undersøgelser gennemført i Europa, 6 fra Canada, 2 fra Australien og 13 fra USA. De europæiske artikler fordeler sig på 6 artikler fra Danmark, 3 fra Finland, 2 fra Holland, 10 fra Storbritannien, 1 fra Tyskland, 1 fra Spanien, 1 fra Portugal, 1 fra Malta og 1 fælleseuropæisk undersøgelse. De nye, der er kommet med i den opdaterede version af denne dokumentationsrapport, er fra USA, Canada, Australien, UK, Spanien, Portugal og Finland. Undersøgelsernes design Evidensen for farmaceutisk omsorgs effekt bygger på 19 randomiserede, kontrollerede undersøgelser, 4 kontrollerede undersøgelser, 14 før-efterundersøgelser, hvor interventionsgruppen har fungeret som deres egen kontrol, og endelig er der 7 beskrivende undersøgelser. Næsten halvdelen af undersøgelserne bygger altså på data, hvor der har været en sammenlignelig kontrolgruppe, hvilket styrker evidensen for den opnåede effekt af farmaceutisk omsorg. De fleste undersøgelser måler på mere end 1 resultatmål, hvilket også styrker dokumentationen. Til gengæld betyder det, at flere artikler beskriver forskellige evalueringer fra den samme undersøgelse. Nogle af undersøgelserne indsamler, trods det kontrollerede design, kun data fra interventionspatienterne. Nogle af de kontrollerede undersøgelser vil derfor, for nogle af resultatmålene, ikke indeholde oplysninger om kontrolgruppen. Der kan være mange grunde til dette, fx at indsamling af bestemte data fra kontrolgruppen ville være en intervention i sig selv (fx måling af blodtryk, identifikation af lægemiddelrelaterede problemer). Spørgsmål om tilfredsheden af farmaceutisk omsorg kan selvsagt kun stilles til interventionsgrupperne. 11

12 Aktiviteter Der er fundet 20 undersøgelser, som omhandler farmaceutisk omsorg og 7 undersøgelser om farmaceutsamtale. Der er fundet 2 undersøgelser, som omhandler medicingennemgang. De resterende 13 undersøgelser omhandler andre former for interventioner og programmer. 12 undersøgelser omhandler farmaceutisk omsorg til ældre, og 10 af undersøgelserne omhandler farmaceutisk omsorg til astmapatienter. 5 undersøgelser beskriver effekter af interventioner til diabetespatienter, der er 4 undersøgelser om hypertensionspatienter og 4 undersøgelser om programmer til patienter med forhøjet kolesterol. En undersøgelse omhandler patienter med høj risiko for hjerte-karsygdomme, 1 er om gigtpatienter, 1 undersøgelse beskriver effekter af program til psykisk syge patienter. En undersøgelse omhandler flere patientgrupper, men igen er der tale om astmapatienter, hypertensionspatienter, diabetespatienter og patienter med forhøjet kolesterol. Endelig er der undersøgelser, som retter sig bredt mod medicinbrugere (det er typisk medicingennemgang). De fleste af de fundne undersøgelser omhandler farmaceutiske omsorgsaktiviteter til store sygdomsgrupper og til ældre. Der er tale om kroniske sygdomme, hvor der er gode behandlingsmæssige muligheder med lægemidler. Behandlingens resultat er i høj grad afhængigt af kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og af, at behandlingen implementeres. Endvidere findes der på de pågældende områder muligheder for at monitorere resultaterne af behandlingen (blodtryk, blodsukker, peakflow, kolesteroltal). 12

13 Hovedkonklusion Der er stærk evidens for, at farmaceutisk omsorg kan påvirke kliniske parametre (blodtryk, blodsukker og kolesterol) i en positiv retning. Der er god effekt på patienternes symptomstatus Der er god evidens for en positiv påvirkning af helbredsrelateret livskvalitet hos astmapatienter og hos patienter med forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk og diabetes. Tre ud af fem undersøgelser blandt ældre viser ingen forskel mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen Der er en tendens til faldende indlæggelsesfrekvens blandt ældre og færre kontakter til sundhedsvæsenet Der er evidens for, at farmaceutiske omsorgsprogrammer er omkostningseffektive. Der er god evidens for, at lægemiddeludgifterne stiger eller er uforandret Der er god evidens for patienternes tilfredshed med de farmaceutiske omsorgsprogrammer Der er modstridende resultater på effekten af viden. Således viser halvdelen af undersøgelserne ingen effekt på viden. Der er evidens for en mere positiv holdning til apoteks rolle og faglige kompetence. Der er evidens for øget compliance, dog ikke for ældre Der er evidens for, at farmaceutiske omsorgsprogrammer kan medvirke til løsning af lægemiddelrelaterede problemer, og at der er høj acceptrate hos læge og patient Der er evidens for mere rationel lægemiddelanvendelse hos patienter med forhøjet kolesterol og blandt astmapatienter. Der er en tendens til, at ældreprogrammerne ikke påvirker lægemiddelforbruget. 13

14 Metode og datakvalitet Evidensrapporten omhandler 44 undersøgelser beskrevet i 50 forskellige datablade. Datablade med ID-numre højere end 3.33 er fra opdateringen i Undersøgelsernes forsøgsdesign, den gennemførte aktivitet og landet, hvor undersøgelsen er gennemført, fremgår af tabellen nedenfor. Kategori A. Metaanalyser og randomiserede, kontrollerede undersøgelser B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering evt. med Undersøgelse (Datablad) Aktivitet 3.1/3.13/3.14 Farmaceutisk omsorg til astmapatienter 3.2 Medicingennemgang for ældre over 65 år 3.4 Farmaceutisk omsorg til blodtrykspatienter 3.7 Farmaceutisk omsorg til ældre 3.9 Farmaceutisk omsorg til ældre 3.10 Farmaceutisk omsorg til astmapatienter 3.16 Farmaceutisk omsorg til blodtrykspatienter i en apotekskæde 3.17 Farmaceutisk omsorg til ældre 3.18 Farmaceutisk omsorg til astmapatienter 3.19 Program til patienter med forhøjet kolesterol 3.23 Farmaceutisk omsorg til ældre 3.24 Farmaceutsamtale i hjemmet hos ældre patienter 3.26 Farmaceutisk omsorg til astmapatienter 3.34 Farmaceutisk omsorg til blodtrykspatienter på landet 3.41 Farmaceutisk omsorg til patienter med astma og KOL 3.43 Farmaceutisk omsorg til børn med astma 3.46 Farmaceutisk omsorg til ældre i eget hjem 3.47 Apoteksbaseret intervention til patienter med høj risiko for hjerte-karsygdomme 3.49 Apoteksprogram: selvhåndtering for astmapatienter 3.15 Apoteksfarmaceuter og praktiserende læger samarbejder om program for astmapatienter Land Danmark Skotland USA Europa Canada Tyskland USA Holland Holland USA Danmark Danmark Malta Portugal USA USA Canada Canada England Nordirland 14

15 anvendelse af historisk kontrolgruppe C. Undersøgelser uden kontrolgruppe og førefterundersøgelser D. Beskrivende undersøgelser, observationsstudier og kvalitative undersøgelser 3.22 Farmaceutisk omsorg til USA patienter med hypertension, diabetes, astma og forhøjet kolesterol 3.44/3.50 Apoteksbaseret forebyggelsesprogram til hypertensionspatienter Canada 3.48 Farmaceutiske Australien rådgivningsydelser for bedre medicinhåndtering 3.3 Farmaceutisk omsorg til USA patienter med forhøjet kolesterol 3.5 Farmaceutisk omsorg til Danmark patienter med type-2 diabetes 3.6 Farmaceutisk omsorg til Australien patienter med mere end 3 lægemidler 3.11/3.12 Interventionsprogram til Finland astmapatienter 3.20 Farmaceutisk omsorg til USA diabetikere 3.21 Farmaceutisk omsorg i USA skranken til diabetespatienter 3.28 Farmaceutsamtale i hjemmet England hos ældre patienter 3.32 Farmaceutsamtale med USA ældre diabetikere 3.33 Farmaceutisk omsorg til Skotland ældre 3.35 Farmaceutisk intervention til Finland astmapatienter 3.36/3.37/ Apoteksprogram til USA 3.45 diabetespatienter 3.38 Lægemiddelrelaterede USA problemer og livskvalitet hos gigtpatienter 3.39 Farmaceutisk omsorg til Spanien patienter med forhøjet kolesterol 3.42 Farmaceutisk intervention til Canada patienter med forhøjet kolesterol 3.8 Lægemiddelrelaterede Canada problemer hos ældre og farmaceutisk intervention 3.25 Farmaceutsamtale i hjemmet England 3.27 Medicingennemgang England 3.29 Farmaceutsamtale i hjemmet England hos ældre patienter 3.30 Farmaceutsamtale i hjemmet England hos psykisk syge patienter 3.31 Farmaceutsamtale i hjemmet England hos ældre patienter 15

16 3.40 Løsning af lægemiddelrelaterede problemer hos patienter efter henvisning fra hjemmeplejen USA Konklusioner på design Kontrollerede undersøgelser Der er fundet 23 randomiserede, kontrollerede undersøgelser om farmaceutisk omsorg, hvoraf de 4 af undersøgelserne er kontrollerede undersøgelser uden randomisering. Der er 8 om farmaceutisk omsorg til astmapatienter, 7 undersøgelser om farmaceutisk omsorg til ældre, 4 undersøgelser om patienter med forhøjet blodtryk og risiko for hjertekarsygdomme, 1 undersøgelse om farmaceutisk omsorg til patienter med forhøjet kolesterol, 1 undersøgelse om farmaceutisk omsorg til en bredere patientgruppe (astma, diabetes, hypertension og forhøjet kolesterol) og endelig 1 til patienter med forhøjet risiko for hjertekarsygdomme og 1 undersøgelse om bedre medicinhåndtering. helbred og trivsel 6 af de kontrollerede undersøgelser viser signifikant forbedring af helbredsrelateret eller sygdomsspecifik livskvalitet. Der var signifikante forbedringer i symptomerne for både astmapatienter og blodtrykspatienter i 10 af undersøgelserne, mens forbedringerne for ældre patienter ikke kunne påvises. Økonomisk analyse Der er gennemført økonomiske analyser for 10 af undersøgelserne. 3 af dem viser en stigning i medicinudgifter for interventionsgruppen i forhold til kontrolgruppen, 2 af dem viser ingen forskel og 1 enkelt undersøgelse (3.48) viser besparelser på medicinudgifterne. Der er 2 undersøgelser (3.1 og 3.23), hvor der er lavet omkostningseffekt analyse med gode resultater. Endelig er der 1 undersøgelse (3.50), hvor der er gennemført en analyse af omkostningsfordele med positivt resultat. tilfredshed Der er 12 undersøgelser, hvor effekten på tilfredshed er undersøgt. 6 af undersøgelserne viser en signifikant øgning i tilfredsheden i interventionsgruppen, mens 1 undersøgelse viser fald i tilfredshed fra start til slut. Endelig er der 3 undersøgelser, hvor der ikke var signifikant forskel på tilfredshed i interventionsgruppe og kontrolgruppe. I en undersøgelse (3.19) er tilfredsheden størst i kontrolgruppen. I den sidste af undersøgelserne (3.15) er tilfredsheden kun undersøgt i interventionsgruppen og kun ved slut. viden, holdning og adfærd Der er 18 undersøgelser, hvor effekten på viden, holdning og adfærd er undersøgt. 9 af undersøgelserne har analyseret effekten på viden, de 3 af dem viser signifikant øget viden (3.10, 3.13 og 3.48), mens 1 viser fald i viden, og de øvrige ikke viser nogen forskel. Der er 9 undersøgelser af effekten på compliance, hvor de fleste af undersøgelserne ikke har kunnet vise en forskel på compliance. Der var dog en stigning i 3.7, 3.17, 3.18 og undersøgelser har analyseret effekten på inhalationsteknik, og de 3 af undersøgelserne viser signifikant fald i inhalationsfejl eller signifikant forbedring i inhalationsteknik. Den sidste af undersøgelserne viser ingen forskel (3.43). 5 undersøgelser har analyseret effekten på holdninger og forventninger: Interventionsgruppen havde signifikant højere forventninger (3.9), signifikant forskel på holdning til farmaceutens rolle (3.18), og i den sidste sås en positiv ændring i interventionspatienternes holdning til farmaceuternes viden. lægemiddelrelaterede problemer Der er 7 kontrollerede undersøgelser, som har analyseret effekten på lægemiddelrelaterede problemer. Alle undersøgelserne viser, at farmaceutisk omsorg har god effekt på løsning af lægemiddelrelaterede problemer. Det er vist, at kvinder har signifikant flere 16

17 lægemiddelrelaterede problemer og diagnoser (3.8). En undersøgelse (3.8) viste, at de hyppigste lægemiddelrelaterede problemer var behov for lægemiddel, anvendelse af forkert lægemiddel, og uhensigtsmæssig anvendelse af lægemidlet. En anden undersøgelse (3.17) viste, at de hyppigste var bivirkninger, problemer med at læse doseringsetiketten og at huske at tage medicinen. lægemiddelforbrug 12 af de kontrollerede undersøgelser analysere effekten af farmaceutisk omsorg på lægemiddelforbrug. 5 af undersøgelserne omhandler farmaceutisk omsorg til ældre; den ene undersøgelse (3.7) viser signifikant flere ændringer i lægemiddelbehandlingen, mens den anden (3.23) viser signifikant fald i antal ændringer, og ligeledes faldt antal lægemidler signifikant. 3 af undersøgelserne analyserer effekten af farmaceutisk omsorg til astmapatienter. En større dansk undersøgelse (3.14) viser signifikant fald i anvendelse af beta-2-agonister og signifikant stigning i brug af inhalerede steroider. I en tilsvarende hollandsk undersøgelse (3.18) ses et signifikant fald i forbrug af forebyggende medicin. Den amerikanske undersøgelse (3.43) viser ingen forskel. procesmål Der er 14 af de kontrollerede undersøgelser, som analyserer effekten på procesmål. 7 af undersøgelserne opgør antal interventioner eller rekommandationer til patient eller læge, og nogle af disse opgør også acceptraten hos patienter og hos læger. Lægernes acceptrate varierer fra 53% til 94%. Patienternes acceptrate er opgjort til 60% og 76% respektiv i de to undersøgelser, der har opgjort det. 7 af undersøgelserne opgør antallet af gennemførte konsultationer, samtaler eller andre kontakter. Endelig er der 4 undersøgelser, der opgør tidsforbruget og 2, der opgør antal lægemiddelrelaterede problemer. Før-efter undersøgelser uden kontrolgruppe Der er fundet 14 undersøgelser uden kontrolgrupper og før-efterundersøgelser. Der er 3 undersøgelser om farmaceutisk omsorg til diabetespatienter, 1 om farmaceutsamtaler til diabetikere og 1 om et apoteksprogram til diabetikere. Der er 3 undersøgelser om farmaceutisk omsorg til patienter med forhøjet kolesterol, 2 om farmaceutisk intervention over for astmapatienter. Endelig er der en enkelt undersøgelse om farmaceutisk omsorg til gigtpatienter, 1 om farmaceutisk omsorg til ældre og 1 om farmaceutisk omsorg til polyfarmacipatienter. helbred og trivsel 3 af undersøgelserne viser signifikant forbedring af helbredsrelateret eller sygdomsspecifik livskvalitet. Der var signifikante forbedringer i symptomerne for astmapatienter. Blodsukkerværdierne faldt signifikant i den ene af undersøgelserne, og kolesterolværdierne faldt signifikant i 2 af undersøgelserne. Kontakter til sundhedsvæsen faldt i 1 af undersøgelserne, og i en anden undersøgelse sås fald i sygedage over en årrække. Økonomisk analyse Der er gennemført økonomisk analyse for 7 af de 14 undersøgelser, hvoraf de 3 af undersøgelserne dog repræsenterer den samme store undersøgelse. En af undersøgelserne viser fald i både medicinudgifter og udgifter til sundhedsydelser og dermed et samlet fald i sundhedsudgifter, mens en anden viser stigning i medicinudgifterne isoleret, men fald i de samlede medicinudgifter på grund af fald i tabte arbejdsdage. I en undersøgelse om farmaceutisk omsorg til diabetespatienter sås signifikant stigning i diabetesspecifikke omkostninger, men et fald i patienternes samlede sundhedsudgifter. Der er 1 undersøgelse, der har undersøgt betalingsvillighed. tilfredshed Der er 8 undersøgelser, hvor effekten på tilfredshed er undersøgt. 2 af undersøgelserne viser en signifikant øgning i tilfredsheden, mens 3 af undersøgelserne viser en stigende tilfredshed. 3 af undersøgelserne har kun undersøgt tilfredsheden ved forsøgets afslutning og har her kunnet vise tilfredshed med programmet. Én af undersøgelserne har analyseret patienternes holdning til anvendeligheden af elementerne i programmet. 17

18 viden, holdning og adfærd Der er 11 undersøgelser, hvor effekten på viden, holdning og adfærd er undersøgt. 5 undersøgelser har analyseret effekten på viden, de 2 af dem viser signifikant øget viden (3.12 og 3.32). Der er 4 undersøgelser af effekten på compliance, hvoraf 1 (3.20) viste signifikant forbedret compliance. De øvrige undersøgelser har undersøgt holdning til sygdom og medicin og til farmaceutens rolle. De sidste 2 undersøgelser har analyseret adfærd med hensyn til blodsukkermåling og overholdelse af kostplan. lægemiddelrelaterede problemer Der er 5 undersøgelser, der enten opgør antallet af lægemiddelrelaterede problemer eller analyserer effekten på dem. 2 af undersøgelserne sammenligner antal og art af lægemiddelrelaterede problemer ved start og efter 1 år (3.35 og 3.38). lægemiddelforbrug 4 af undersøgelserne analyserer effekten af farmaceutisk omsorg på lægemiddelforbruget. En undersøgelse viser, at der ikke er signifikant forskel på antal lægemidler fra start til slut. De øvrige undersøgelser indeholder opgørelser over forbrugt, men ingen statistisk sammenligning. procesmål Der er 7 af undersøgelserne, som analyserer effekten på procesmål. 5 af undersøgelserne opgør antal konsultationer eller samtaler, og 3 af dem opgør henvendelser til læger eller andre sundhedsprofessionelle. Endelig er der 4 undersøgelser, der opgør tidsforbruget og 3, der opgør antal lægemiddelrelaterede problemer. Beskrivende undersøgelser Der er fundet 7 undersøgelser, som falder ind under kategorien beskrivende undersøgelser, observationsstudier og kvalitative undersøgelser. Der er 4 undersøgelser om farmaceutsamtaler i hjemmet med ældre eller med psykisk syge patienter. Der er 1 om medicingennemgang og 2 om løsning af lægemiddelrelaterede problemer. helbred og trivsel Der er ingen af undersøgelserne, der analyserer effekt på helbred og trivsel. Økonomisk analyse Der er 1 undersøgelse, der opgør værdien af den kasserede medicin og pris for hjemmebesøg og hospitalsindlæggelser. tilfredshed Der er ingen af undersøgelserne, der analyserer effekt på tilfredshed. viden, holdning og adfærd Der er 1 undersøgelse, der opgør patienternes viden om deres compliance. lægemiddelrelaterede problemer Der er ingen af undersøgelserne, der analyserer effekt på lægemiddelrelaterede problemer. lægemiddelforbrug Der er ingen af undersøgelserne, der analyserer effekt på lægemiddelforbrug. procesmål Der er 6 af undersøgelserne, som analyserer effekten på procesmål. 4 af undersøgelserne opgør forslag til ændringer eller interventioner, og 3 af dem opgør gennemførte besøg eller medicingennemgang. Endelig er der 4 undersøgelser, der opgør tidsforbruget og 2, der opgør antal lægemiddelrelaterede problemer. 18

19 Evidens på de enkelte resultatmål Resultaterne fra de 50 artikler omhandlende effekten af opfølgning på lægemiddelterapi (farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler) fordeler sig på effekter inden for områderne helbred og trivsel, økonomi, viden, holdning og adfærd, lægemiddelrelaterede problemer, lægemiddelforbrug samt procesmål. Fordelingen fremstår af nedenstående tabel. Resultatmål Design Datablad I alt helbred og trivsel Økonomisk analyse tilfredshed viden, holdning og adfærd lægemiddelrelatered e problemer lægemiddelforbrug A. Randomiserede, kontrollerede undersøgelser B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering C. Undersøgelser uden kontrolgruppe 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.23, 3.24, 3.34, 3.41, 3.43, 3.46, 3.47, , 3.44, 3.48, , 3.5, 3.6, 3.11, 3.20, 3.21, 3.32, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.42, , 3.2, 3.4, 3.7, 3.23, 3.24, , 3.48, , 3.20, 3.28, 3.36, 3.37, 3.42, A. Randomiserede, kontrollerede undersøgelser B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering C. Undersøgelser uden kontrolgruppe D. Beskrivende undersøgelser A. Randomiserede, kontrollerede 3.1/3.13, 3.4, 3.7, 3.9, undersøgelser 3.17, 3.18, 3.19, 3.23, B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering C. Undersøgelser uden kontrolgruppe A. Randomiserede, kontrollerede undersøgelser B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering C. Undersøgelser uden kontrolgruppe 3.41, 3.43, , 3.5, 3.6, 3.20, 3.35, 3.36, 3.42, /3.13, 3.4, 3.7, 3.9, 3.10, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.23, 3.24, 3.41, , , 3.44, , 3.5, 3.6, 3.12, 3.20, 3.21, 3.28, 3.32, 3.37, 3.38, 3.42 D. Beskrivende undersøgelser A. Randomiserede, kontrollerede undersøgelser C. Undersøgelser uden kontrolgruppe A. Randomiserede, kontrollerede undersøgelser B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering C. Undersøgelser uden kontrolgruppe 3.2, 3.8, 3.13, 3.17, 3.23, 3.34, , 3.6, 3.21, 3.35, , 3.7, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.23, 3.24, 3.43, 3.46, , 3.6, 3.11, 3.21, 4 19

20 procesmål A. Randomiserede, kontrollerede undersøgelser 3.7, 3.8, 3.13, 3.16, 3.18, 3.19, 3.23, 3.24, 3.43, 3.46, , 3.44, , 3.11, 3.28, 3.32, B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering C. Undersøgelser uden kontrolgruppe 3.35, 3.36, D. Beskrivende undersøgelser 3.25, 3.27, 3.29, 3.30, 3.31, af de danske artikler beskriver forskellige evalueringer af den samme undersøgelse (3.1, 3.13 og 3.14), 3 finske evalueringer omhandler evalueringer af samme undersøgelse (3.11, 3.12 og 3.35), 2 canadiske artikler omhandler det samme studie (3.8 og 3.9), 2 andre canadiske artikler (3.44 og 3.50) beskriver resultater fra det samme studie, og endelig er der en række amerikanske artikler, som beskriver forskellige evalueringer af den sammen undersøgelse (3.36, 3.37 og 3.45). helbred og trivsel Der er stærk evidens for, at farmaceutisk omsorg kan påvirke kliniske parametre (blodtryk, blodsukker og kolesterol) i en positiv retning. Der er god effekt på patienternes symptomstatus. Der er god evidens for en positiv påvirkning af helbredsrelateret livskvalitet hos astmapatienten og hos patienter med forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk og diabetes. Tre ud af fem undersøgelser blandt ældre viser ingen forskel mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen. Der er en tendens til faldende indlæggelsesfrekvens blandt ældre og færre kontakter til sundhedsvæsenet. Mange af undersøgelserne (36 datablade) har undersøgt effekt på helbred og trivsel. Af disse er de 23 kontrollerede undersøgelser. 4 astmaundersøgelser har evalueret patienternes symptomstatus eller enkeltsymptomer. Den danske undersøgelse (3.13) finder et signifikant fald i astmasymptomstatus i interventionsgruppen; den tyske undersøgelse (3.10) finder ligeledes et signifikant fald i selvvurderet astmasværhedsgrad; undersøgelsen fra Finland (3.11) viser et signifikant fald i 3 ud af 5 symptomindikatorer (undersøgelsen er uden kontrolgruppe), og endelig findes der i den nordirske undersøgelse (3.15) en tendens til forbedrede symptomer. Der findes dog ingen forskel i procent symptomdage mellem grupperne. 3 undersøgelser om farmaceutisk omsorg til ældre (3.7, 3.23) måler patientvurderede symptomer. De to af undersøgelserne viser positive virkninger på de ældres selvrapporterede symptomer og på symptombelastning. I den europæiske undersøgelse (3.7) vurderer de ældre, at kontrollen med deres symptomer er blevet bedre efter deltagelse i undersøgelsen. Den danske ældreundersøgelse (3.23) viser, at symptombelastningen faldt signifikant for fem ud af ni symptomgrupper ved mindst en af de gennemførte evalueringer. Den tredje undersøgelse (3.46) viser en stigning i selvrapporterede symptomer i interventionsgruppen, mens antallet faldt i kontrolgruppen. Den danske diabetesundersøgelse (3.5) viser, at andelen af patienter, som er generet eller meget generet af symptomer på forhøjet blodtryk, faldt med 16%, og andelen af patienter med symptomer på for lavt blodsukker faldt med 8%. Oplysningerne er selvrapporterede, og der er ikke anvendt en kontrolgruppe. Kliniske effektmål: 18 undersøgelser måler effekten af farmaceutisk omsorg på patienternes kliniske data. 5 undersøgelser måler effekten på peakflow (3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.41). De 4 undersøgelser finder, at der ikke er nogen signifikant ændring af patienternes peakflow i forhold til kontrolgruppen, mens den sidste (3.41) finder signifikant højere peakflow på interventionsapotekerne sammenlignet med kontrolapotekerne uden intervention, men ikke højere end kontrolapoteker med peakflow monitorering. Undersøgelse 3.11 er uden 20

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003

Læs mere

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2003

Læs mere

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.1-2003

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.1-2003 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.1-2003 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.1-2003 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007 Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pia Knudsen og Charlotte Rossing Juni 2007 Dokumentationsdatabasenotat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pharmakon, juni 2007 ISBN

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service

Læs mere

Forord. Faglig redaktør: Marianne Møller.

Forord. Faglig redaktør: Marianne Møller. Forord Denne Evidensrapport over effekten af apotekets rådgivning om sundhedsfremme, og hermed også selvmedicinering, er udarbejdet som en del af Danmarks Apotekerforenings Dokumentationsdatabase i apotekspraksis.

Læs mere

Evidensrapport 10. Opportunistiske screeninger. Version 1.1-2005

Evidensrapport 10. Opportunistiske screeninger. Version 1.1-2005 Evidensrapport 10 Opportunistiske screeninger Version 1.1-2005 Evidensrapport 10 Opportunistiske screeninger Version 1.1-2005 Charlotte Rossing, Hanne Herborg Juli 2005 Evidensrapport 10. Opportunistiske

Læs mere

Evalueringer af apotekssystemer

Evalueringer af apotekssystemer Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Rapport Evalueringer

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.2-2004

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.2-2004 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.2-2004 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.2-2004 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December

Læs mere

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Bente Kirkeby, Birthe Søndergaard, Anna Bira Larsen, Lene Sørensen, Else

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter 2005 Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning en litteraturgennemgang med fokus på

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#!

!#$%&'(&)*&+%+)+%,#! Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt!!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#! -#./01."0&"(23(4".%5%#*$)6"$#"&(+$167".(,6(',420%8#&! 9,$+"#(:#."$&"#( ;8$"#("#&(?@#."$688$.( =,$&'#%#6&"#7"."#(/,$(:04"#(A$8'&%&!

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Nr. 11 november 2008

farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Nr. 11 november 2008 farmaci Nr. 11 november 2008 Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Skal man forsøge at få astmapatienterne til at følge behandlingen?* eller lade behandlingen følge patienterne?

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere