Randers Kommunes personalepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommunes personalepolitik"

Transkript

1 Randers Kommunes personalepolitik

2

3 Randers Kommunes personalepolitik Intro Forord Om personalepolitikken Bærende værdier Den attraktive arbejdsplads Rekruttering og fastholdelse Kompetenceudvikling Seniorforhold Socialt ansvar og engagement INDHOLDSFORTEGNELSE Øvrige delpolitikker Lønpolitik Omlægninger og besparelser Jubilæer Tjenestefrihed Vold og trusler Rygning Alkohol og misbrug Form dit arbejdsliv Noter... 50

4 4

5 Kun ved at arbejde med politikken bliver den til noget! 5

6 Forord Personalepolitikken. er. én. af. hjørnestenene. for.hvordan.vi.ønsker.der.arbejdes.og.samarbejdes.i.randers.kommune..den.er.kommet. til.verden.som.resultat.af.en.lang.række.drøftelser.i.med.systemet.om,.hvordan.man.skal. samarbejde. og. på. hvilket. værdigrundlag. det. skal.ske. Det.er.hensigten,.at.disse.værdier.skal.kunne. bruges,.uanset.hvilken.af.randers.kommunes. arbejdspladser.man.er.på..men.reel.betydning. i.hverdagen.får.værdierne.først.hvis.de.bliver. debatteret,. brugt. og. udfordret.. Politikken. er. udarbejdet. på. en. grundlæggende. antagelse. om,. at. hverken. ledere. eller. medarbejdere. ligger.inde.med.det.rette.svar.på.alting,.men. at.de.i.samarbejde.kan.fi.nde.løsninger.på.de. udfordringer,.der.opstår.dagligt..derfor.er.det. vigtigt,.at.man.på.alle.arbejdspladser.drøfter. hvad. personalepolitikken. betyder. netop. her.. En.diskussion.der.aldrig.bliver.færdig. vi. sikrer. at. medarbejderne. får. mulighed. for. at. videreudvikle. både. faglige. og. personlige. kompetencer,. og. samtidig. gør. arbejdspladsen. så. attraktiv. at. de. ikke. ønsker. at. forlade. den..ja.gerne.sådan.at.mange.ønsker.at.blive. medarbejder.i.randers.kommune. Som. nævnt. er. personalepolitikken. en. af. hjørnestenene,. men. der. er. også. andre.. En. anden. er. MED-aftalen,. hvor. rammerne. for. den.formaliserede.del.af.samarbejdet.mellem. ledelse.og.medarbejdere.er.aftalt.og.beskrevet.med.rettigheder.og.pligter..medens.personalepolitikken. primært. vedrører. relationen. mellem.ledelse.og.medarbejdere,.så.er.ledelsesgrundlaget.en.beskrivelse.af.principperne. for. hvordan. det. forventes,. at. ledelse. udøves. i. forhold. til. hele. organisationen,. borgere. og. omverdenen.. Endelig. beskriver. Randersmodellen.relationerne.mellem.byrådet.og.de. udførende. dele. af. organisationen,. herunder. principperne.for.aftale-.og.økonomistyring. Personalepolitikken. er. dynamisk.. Der. vil. løbende.blive.ændret.og.udarbejdet.nye.tillæg,. medens.selve.politikken.forventes.at.have.en. længere.holdbarhed. Som. nævnt. er. det. kun. ved. at. arbejde. med. politikken. at. den. bliver. til. noget.. Så. held. og. lykke.med.arbejdet. En. af. bestræbelserne. med. udformningen. af. personalepolitikken.har.været.på.en.gang.at. gøre.den.så.præcis,.kortfattet.og.generel.som. muligt.. Det. betyder. på. den. anden. side,. at. der. er. en. række. spørgsmål,. som. man. med. rette.kan.forvente.er.omfattet.af.en.personalepolitik,.som.ikke.er.behandlet.her..derfor.er. personelpolitikken. suppleret. med. en. række. tillæg,. som. tager. mere. konkrete. og. afgrænsede.spørgsmål.op. I.personalepolitikken.slås.det.fast,.at.medarbejderne. anses. som. den. vigtigste. resurse. i. organisationen..derfor.er.det.også.et.gennemgående.tema.i.både.politik.og.tillæg,.hvordan. Bent.Peter.Larsen. Formand Jojo.Verndal Næstformand 6

7 FORORD 7

8 Randers Kommunes personalepolitik I. Randers. Kommune. anses. medarbejderne. for.at.være.arbejdspladsens.vigtigste.resurse. Randers.Kommune.ønsker.at.være.en.offentlig. virksomhed,. som. udvikler. sig. i. samspil. med.det.omgivende.samfund,.og.som.fremstår.som.en.vedkommende.arbejdsplads,.der. er.attraktiv.for.allerede.ansatte.medarbejdere. og.for.personer,.der.ønsker.at.blive.ansat. Personalepolitikken.skal.medvirke.til.at.sætte. gode.vilkår.og.udviklende.rammer.for.medarbejderne,.sådan.at.det.resulterer.i.den.bedst. mulige.service.for.borgerne. En. velfungerende. personalepolitik. er. grundlaget.for.et.godt.arbejdsmiljø,.og.skal.fremme. arbejdsglæde.og.trivsel. Værdibaseret ledelse Arbejdet. skal. tilrettelægges. på. en. sådan. måde,.at.ledere.og.medarbejdere,.på.grundlag. af. lovgivning,. byrådets. vedtagelser. og. organisationens.værdier,.selvstændigt.vurderer. og.beslutter,.hvad.der.skal.gøres..og.gør.det!. Viden.om.et.problems.art.og.kompleksitet.er. størst. der. hvor. problemet. opstår.. Derfor. har. de. medarbejdere,. der. møder. problemerne. kompetence.og.beføjelse.til.at.løse.dem.. Ledernes.opgave.er..i.dialog.med.medarbejderne..at.angive.retning.og.rammer..Et.vigtigt. element.heri.er.løbende.at.drøfte.værdierne,. og. hvilke. konsekvenser. de. har. for. løsningen. af.opgaverne. Medindflydelse Randers. Kommunes. MED-aftale. er. baseret. på.at.det.er.en.værdibaseret.virksomhed,.som. arbejder.til.gavn.for.borgerne.. Randers. Kommune. vil. være. kendt. for. en. åben.kultur,.som.orienterer.sig.mod.borgerne. og.inddrager.dem.i.kommunens.ydelser. Medarbejdernes. medindfl.ydelse,. medbestemmelse.og.medansvar.er.et.omdrejningspunkt,.som.forpligter.til.at.personalepolitikken. og. dens. værdier. leves. ud. i. organisationen. i. det.daglige.arbejde. 8

9 OM PERSONALEPOLITIKKEN 9

10 10

11 Bærende værdier Randers. Kommunes. overordnede. personalepolitik.bygger.på.en.række.grundlæggende. værdier,. som. også. er. fundament. for. øvrige. enkeltpolitikker. og. den. personaleadministrative.praksis.. Personalepolitikken,. enkeltpolitikkerne. og. den. administrative. praksis. udgør. tilsammen. en. helhed,. der. supplerer. hinanden. og. som. tilsammen. angiver. rettigheder,. pligter. og. muligheder. Personalepolitikken.bygger. på.6.bærende.værdier: BÆRENDE VÆRDIER Ordentlighed Ligeværdighed Forskellighed Udvikling Frihed Åbenhed Disse. værdier. er. gældende. i. alle. forhold. omkring.medarbejderne.og.dækker.den.enkeltes.forhold.til.randers.kommune.lige.fra.den. allerførste. kontakt. gennem. jobannonce. over. ansættelsessamtale,. introduktion. til. arbejdspladsen,.det.daglige.arbejde.og.til.en.værdig. afsked.med.arbejdspladsen. Det.er.alles.ansvar,.at.de.seks.værdier.indarbejdes.i.enhver.aktivitet,.der.udføres.i.Randers. Kommunes.regi. 11

12 Bærende værdier indhold Ordentlighed..alle.behandler.hinanden..og.andre..med.respekt.og.hensyn..vi.har.tillid.til.hinanden..vi.siger.det.vi.mener,.og.gør.det.vi.siger..aftaler.holdes Ligeværdighed.vi.taler.med.og.til.hinanden..ikke.om.hinanden..meninger.og.synspunkter.respekteres.uanset.hvem.der.fremsætter. dem,.og.drøftes.alene.på.baggrund.af.deres.indhold Forskellighed.vi.er.ikke,.og.skal.ikke.være.ens.mangfoldighed.er.en.styrke.for.organisationen.vi.diskriminerer.ikke Udvikling.opgavernes.indhold.og.løsning.er.under.konstant.udvikling.alle.medarbejdere.medvirker.til.udvikling.af.nye.og.bedre.løsninger..det.forventes.at.alle.søger.personlig.og.faglig.udvikling.vi.er.risikovillige.uden.at.være.ufornuftige Frihed.under.ansvar.for.organisationens.mål.er.der.frihed.til.at.handle Åbenhed.vi.kommunikerer.åbent.og.ærligt.såvel.internt.som.eksternt.både.i.hverdag.og.fest.vi.giver.ros.og.ris.vi.giver.hinanden.konstruktiv.kritik.alle.kan.og.bør.give.information.om.deres.sagsområde 12

13 BÆRENDE VÆRDIER INDHOLD 1

14 14

15 Den attraktive arbejdsplads 15

16 Den attraktive arbejdsplads Randers.Kommune.ønsker.at.være.en.attraktiv. arbejdsplads.. Det. ønsker. vi. for. at. kunne. tiltrække.og.fastholde.dygtige.medarbejdere.i. konkurrence.med.andre.arbejdspladser. Som. led. i. bestræbelserne. på. at. være. en. attraktiv. arbejdsplads,. har. vi. udformet. 4. delpolitikker.om.henholdsvis;.rekruttering.og. fastholdelse,.kompetenceudvikling,.seniorforhold.samt.socialt.ansvar.og.engagement.. Disse. 4. delpolitikker. skal. ses. i. indbyrdes. sammenhæng. og. i. sammenhæng. med. Randers. Kommunes. overordnede. personalepolitik.. Sammen. skaber. de. rammen. om. Randers.Kommune,.som.en.attraktiv.arbejdsplads. Ordentlighed Hvornår.kan.det.være.vigtigt,. at.vi.viser.hensyn.til.en.kollega? Hvordan.kan.vi.udtrykke.respekt. for.hinanden.i.hverdagen? Hvordan.kan.vi.sikre,. at.alle.siger.hvad.de.mener,. og.at.vi.gør.det.vi.siger? TA EN SNAK OM Hvorfor.er.det.vigtigt,.at.vi.holder. og.overholder.alle.aftaler? 16

17 DEN ATRRAKTIVE ARBEJDSPLADS 17

18 Ligeværdighed. TA EN SNAK OM Hvad.kan.vi.gøre,. så.vi.taler.til.og.med.hinanden..og.ikke.om.hinanden? Hvorfor.er.det.vigtigt, at.vi.alle.har.ret.til.at.udtrykke.en.mening,. også.når.vi.ikke.er.enige? Hvordan.sørger.vi.for,.at.det. er.synspunktet.og.ikke.personen,. der.bliver.drøftet? 18

19 Rekruttering og fastholdelse Randers. Kommune. ønsker. at. tiltrække. og. fastholde.kvalifi.ceret.arbejdskraft,.således.at. der.i.fremtiden.fortsat.kan.leveres.service.af. høj.kvalitet.til.borgerne. Randers. Kommunes. ønsker. at. være. i. forreste. række. og. sætte. nye. standarder,. når. det. gælder. nytænkning. på. en. række. felter,. for. på. denne. måde. at. kunne. være. en. attraktiv. arbejdsplads. for. både. kommende. og. nuværende.arbejdskraft. I.det.følgende.er.der.valgt.nogle.fokusområder,.som.opfattes.som.centrale.i.arbejdet.med. at.opfylde.dette.mål. God ledelse Randers.Kommunes.ledere.udøver.ledelse.ud. fra. det. samme. udgangspunkt.. Der. er. fokus. på. god. ledelse,. som. i. dagligdagen. indebærer,. at. de. som. leder. besidder. en. bred. vifte. af.kompetencer,.som.betyder,.at.de.mål.der. udtrykkes.i.personalepolitik,.ledelsesgrundlag. og.styringsmodel.efterleves. Ledere. skal. være. klædt. på. til. at. sikre. en. kompetent. ledelse. af. kommunens. mange. arbejdspladser.. Dette. virkeliggøres. bl.a.. gennem. en. målrettet. lederuddannelse,. som. tager.afsæt.i.samme.ledelsesgrundlag. Trivsel Alle.medarbejderes.trivsel.har.central.betydning.. Medvirkende. til. god. trivsel. er. at. der. er. fokus. på. sundhed,. arbejdsmiljø. samt. det. sociale.liv. Randers.Kommune.er.en.meget.stor.arbejdsplads,. med. en. stor. mangfoldighed. i. medarbejdergruppen. i. relation. til. f.eks.. handicap,. køn,. alder. og. etnicitet.. Medarbejdere. har. forskellige. behov,. alt. efter. hvilken. livsfase,. de. befi.nder. sig. i,. og. det. er. vigtigt. at. skabe. balance.mellem.arbejdsliv.og.privatliv.for.den. enkelte.medarbejder.. Et.særligt.fokus.bør.der.være.på.de.nyansattes. trivsel,. som. der. rettes. en. række. særlige. indsatser.mod,.sådan.at.de.bliver.taget.godt. imod.og.føler.sig.velkomne. Strategisk rekruttering Som. konsekvens. af. den. skærpede. konkurrence. om. kvalifi.ceret. arbejdskraft,. er. det. væsentligt,. at. samle. kræfterne. om. rekrutteringsindsatsen..dette.kan.f.eks..indebære,.at. der. arbejdes. i. netværk. imellem. kommunes. forskellige. fagområder,. således. at. rekrutteringsindsatsen. kontinuerligt. opdateres. og. opkvalifi.ceres. Kompetenceudvikling Det. er. afgørende,. at. der. sættes. systematisk. fokus. på. hver. enkelt. medarbejders. kompetencer. og. kompetenceudvikling,. men. også. den. enkelte. arbejdsplads. kompetencebehov. har. betydning. for. medarbejdersammensætningen. Det. er. væsentligt,. at. sikre,. at. den. enkelte. arbejdsplads. medarbejdersammensætning. afspejler. de. behov,. arbejdspladsen. har. for. at.kunne.sikre,.at.opgaverne.løses.med.den. forventede.kvalitet. REKRUTTERING 19

20 20

21 Fastholdelse I. forhold. til. fastholdelse. er. det. vigtigt. at. sikre,. at. medarbejderne. fortsat. udvikles,. og. samtidig. hele. tiden. afspejler. virksomhedens. kompetencebehov. Det. skal. være. muligt. for. medarbejdere. med. særlige. kompetencer,. at. inddrage. disse. kompetencer.i.hverdagen,.i.det.omfang.det.er. relevant. for. opgaveløsningen.. Det. kan. f.eks.. dreje.sig.om.særlig.grad.af.servicemindethed,. særlig.god.evne.til.at.drage.omsorg.for.andre,. evne.til.at.tænke.fremadrettet.etc. I. forbindelse. med. kompetenceafklaring. af. medarbejdere,.bør.der.spørges.ind.til.kompetencer.og.talenter,.som.der.kan.være.særligt. brug.for.på.hver.enkelt.arbejdsplads. Vi. ønsker. også. at. fastholde. medarbejdere,. der.i.kortere.eller.længere.perioder,.har.behov. for. at. være. ansat. på. ekstraordinære. ansættelsesvilkår. Vi. skaber. rum. og. mulighed. for. at. fastholde. medarbejderne. i. videst. muligt. omfang,. og. samtidig.sikre.en.god.balance.mellem.ansatte. på.ordinære..og.ekstraordinære.vilkår. Fastholdelse.er.medarbejdernes.og.ledelsens. fælles.ansvar. Attraktive ansættelsesvilkår Helt.grundlæggende.og.afgørende.vilkår,.som. løn,. arbejdstid,. ferie. og. frihed. er. selvfølgelig. udgangspunktet.. Men. derudover. er. der. en. række.strenge.at.spille.på. Arbejdsvilkår. er. et. af. de. forhold,. der. kan. arbejdes.med..det.skal.fx.være.muligt.at.planlægge. hjemmearbejdsdage;. at. tilrettelægge. arbejdstiden,. så. medarbejderne. kan. blive. hjemme. og. passe. et. sygt. barn,. eller. i. øvrigt. opnå. tjenestefrihed. til. både. arbejdsmæssige. og. private. formål.. Alt. sammen. i. et. omfang,. hvor.det.naturligt.kan.indpasses.i.tjenesten. Sådanne.vilkår.kan.sikres.ved.at.gøre.arbejdstiden.mere.fl.eksibel.. Behovene. vil. være. lige. så. forskellige,. som. medarbejderne.. En. ansættelsesaftale. vil. kunne. indebære,. at. der. ud. fra. saglige. og. faglige. begrundelser. gælder. forskellige. ansættelsesvilkår. for. hver. enkelt. medarbejder.. I. yderste. konsekvens. kan.dette.betyde,.at.der.tilbydes.individuelle. ansættelsesvilkår.for.hver.enkelt.medarbejder.. Det.stiller.en.væsentlig.udfordring.op.for.såvel. arbejdsplads,.som.ledere,.i.og.med.at.der.skal. tages. hensyn. til. at. der. ikke. opstår. urimelige. forskelle,.som.i.sagens.natur.vil.kunne.danne. grund.for.konfl.ikter. Elev- og praktikpladser Randers. Kommune. ønsker. at. investere. i. fremtiden. ved. at. tiltrække,. udvikle. og. fastholde. de. bedst. kvalifi.cerede. medarbejdere.. Et.middel.hertil.er.at.spille.en.aktiv.rolle.som. uddannelsessted.. Det. gælder. både. i. forhold. til. egentlige. uddannelsesstillinger,. men. også. hvor. praktikken. spiller. en. væsentlig. rolle. i. uddannelsesforløbet. Derfor.er.uddannelse.af.fremtidige.medarbejdere.en.opgave.som.alle.dele.af.organisationen.skal.bidrage.til. FASTHOLDELSE 21

22 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling. er. gældende. for. alle. ansatte..det.er.en.investering.i.fremtiden.for. organisationen. og. for. den. enkelte. medarbejder.. Ansvaret. for. kompetenceudvikling. er. både.fælles.og.individuelt.. Randers. Kommune. defi.nerer. kompetencer. som.den.viden,.kunnen.og.de.holdninger,.der. skal. til. for. at. udføre. en. specifi.k. opgave. i. en. given.sammenhæng..således.er.der.fokus.på. det.hele.menneske.ved.både.faglige,.sociale. og.personlige.kompetencer. Randers Kommunes mål med kompetenceudvikling er:.at.levere.god.service.til.borgerne..at.et.højt.kompetenceniveau.skal.medvirke. til.effektive.opgaveløsninger..at.investere.i.fremtiden..at. sikre. den. enkeltes. værdi. på. arbejdsmarkedet..at. sikre. spændende. og. attraktive. arbejdspladser,. der. medvirker. til. fastholdelse. og. rekruttering. af. kvalifi.cerede.medarbejdere TA EN SNAK OM Forskellighed. Hvorfor.er.det.godt.for.vores. arbejdsplads,.at.vi.ikke.er.ens? Hvordan.kan.vi.udnytte.vores.forskellighed. til.at.udvikle.vores.arbejdsplads? Hvad.kan.vi.gøre.for.at.sikre,.at.kollegaer. ikke.bliver.diskrimineret? 22

23 KOMPETENCEUDVIKLING 2

24 24

25 Fokusområder i kompetenceudvikling Læringsmiljøer Det. er. i. jobbet. man. for. alvor. udvikler. sine. kompetencer. og. rykker. grænser. for. hvad. man.formår,.derfor.skal.der.særligt.fokus.på. arbejdspladsens.læringsmiljø. Vi. prioriterer. videndeling,. netværking. og. udvikling.af.de.faglige.miljøer,.såvel.lokalt.som. tværsektorielt..ydermere.sætter.vi.kompetenceudviklingen.i.et.globalt.perspektiv,.og.giver. mulighed. for. at. samarbejde. og. udvikle. på. tværs.af.landegrænser. TA EN SNAK OM Udvikling. Hvordan.kan.vi.sørge.for,. at.vores.arbejdsplads.følger. med.opgavernes.forandring? Hvad.kan.vi.gøre.for.at.udvikle.nye.og.bedre. løsninger.og.nye.måder.at.gøre.tingene.på? Hvorfor.er.det.vigtigt,.at.vi.hele.tiden. søger.personlig.og.faglig.udvikling? Hvor.går.grænsen,.for. hvornår.vi.er.risikovillige,.og.hvornår. vi.er.ufornuftige? Faglig udvikling Kompetenceudvikling. er. en. livslang. proces,. og. derfor. er. det. relevant. også. med. faglig. udvikling. på. arbejdspladsen.. For. til. stadighed. at. kunne. løse. opgaverne. i. en. foranderlig. verden,. er. det. vigtigt. at. få. skabt. balance. mellem. faglige. krav. og. faglige. kompetencer.. Vi.forventer.at.faglig.udvikling.indgår.som.en. del.af.denne.dynamiske.balancegang. Ledelsesudvikling I. Randers. Kommune. vil. vi. have. god. ledelse. som.motiverer.og.sikrer.udvikling.af.kommunen. som. en. attraktiv. arbejdsplads.. Vi. har. fokus. på. leder-. og. førledelsesudvikling. med. afsæt. i. det. værdibaserede. ledelsesgrundlag.. Inddragelse,. sammenhæng,. respekt,. åbenhed.og.handlekraft.er.ledelsesværdier.vi.prioriterer.. Lederne. er. rollemodeller. for. organisationen,. derfor. udvikler. vi. ledelsesredskaber. og. gør. lederne. til. forandringsagenter.. Vi. har. særligt. fokus.på.det.personlige.lederskab.. Medarbejderudviklingssamtaler Den. enkeltes. kompetenceudvikling. drøftes. og.planlægges.ved.årlige.medarbejderudviklingssamtaler.og.ved.udarbejdelse.af.skriftlige. kompetenceudviklingsplaner..det.er.værktøjer. mellem. leder. og. medarbejder.. Herigennem. skal. både. organisationens. og. medarbejderens.behov.for.kompetencetilegnelse.tilgodeses,.så.opgaveløsningen.sker.og.udvikles. Succeskriterier. for. kompetenceudvikling. er,. når. de. opstillede. mål. nås. og. den. ønskede. ændring.fi.nder.sted. FOKUSOMRÅDER 25

26 Seniorforhold Dette. tillæg. er. sat. i. sammenhæng. med. tillæggene. om. rekruttering. og. fastholdelse.. Der. indgår. således. elementer,. som. kan. både. tiltrække. og. fastholde. medarbejdere. fra. seniorgruppen,. ligesom. den. indeholder. elementer,.som.medvirker.til.at.sikre.eventuelle. skånebehov. samt. særlige. ordninger. for. nedsat.tid.og.fratrædelse. Randers. Kommune. har. et. mål. om,. at. øge. tilbagetrækningsalderen. for. kommunens. medarbejdere. med. 0,5. år. pr.. år. den. næste. 10.år. Randers. Kommune. er. bevidst. om,. at. det. er. vigtigt. at. sætte. nogle. gode. rammer. op. for. seniorerne,.således.at.de.føler.motivation.og. lyst.til.fortsat.at.blive.på.arbejdsmarkedet. Desuden skal seniorpolitikken sikre..at.seniorer.fortsat.kompetenceudvikles.på.lige. vilkår.med.de.øvrige.medarbejdere.i.randers. Kommune...at. de. sidste. år. på. arbejdsmarkedet. bliver. gode,.og.at.arbejdsglæden.bevares...at. seniorerne. ikke. nedslides. i. løbet. af. de. sidste.år.på.arbejdspladsen...at.vigtige.kompetencer.bevares.på.arbejdspladsen...at.der.også.rekrutteres.seniorer.til.virksomheden. Der. skal. tages. udgangspunkt. i. hver. enkelt. seniors. individuelle. behov.. Dette. sikres. ved. at. seniorernes. MUS-samtaler. indeholder. en. drøftelse.af.hvilke.vilkår.der.kan.være.relevant. at.benytte.for.den.enkelte. Samtidig. er. det. vigtigt. at. de. seniorpolitiske. rammer.i.randers.kommune.gør.det.attraktivt.for.seniorer,.at.søge.til.randers.kommune. som.ny.arbejdskraft. Randers.Kommunes.seniorpolitik.skal.medvirke.til.at.intentionen.med.en.seniorpolitik.skal. være. et. middel. til. at. sikre. gode. rammer. for. motivation,. fastholdelse. og. rekruttering. af. seniorer. TA EN SNAK OM Frihed. Hvorfor.er.det.vigtigt,. at.vi.respekterer.vores.organisations.mål. og.handler.i.overensstemmelse. med.dem? Hvad.kan.vi.gøre,. hvis.vi.ikke.kender.organisationens.mål? Hvordan.kan.vi.få.indfl.ydelse. på.organisationens.mål? 26

27 SENIORFORHOLD 27

28 TA EN SNAK OM Åbenhed Hvorfor.er.det.vigtigt,.at.vi.altid. kommunikerer.åbent.og.ærligt.i.enhver. sammenhæng? Hvordan.kan.vi.give.hinanden.både. ros.og.ris.på.en.positiv.måde? Hvad.kan.vi.gøre,.for.at.kritik.bliver. konstruktiv.og.en.måde.til.at. komme.videre.på? Hvornår.skal.vi.informere.hinanden. om.egne.sagsområder? 28

29 Socialt ansvar og engagement Randers.Kommune.løfter.sit.sociale.ansvar.i. fællesskab.med.det.øvrige.samfund.i.forhold. til. udsatte. grupper. og. medarbejdere,. som. kommer.i.en.særlig.situation. Tillægget. til. personalepolitikken. om. socialt. ansvar. og.. engagement. udspringer. af. Rammeaftale.om.det.sociale.kapitel. Den.sociale.ansva.rlighed.skal.være.er.en.del. af.kulturen.i.randers.kommune,.og.er.i.øvrigt. i. tråd. med. den. samlede. personalepolitik.. Kommunen. vil. være. en. rummelig. virksomhed.med.et.fordomsfrit.arbejdsmiljø..værdien. om.forskellighed,.i.personalepolitikken.sætter. en.standard.for.randers.kommunes.sociale. engagement. Udgangspunktet.er,.at.vi.har.et.særligt.ansvar. for.vores.egne.medarbejdere. Politikken.udmøntes.decentralt.i.åbenhed.og. dialog.med.medarbejderne. Det.. sociale. ansvar. virkeliggøres. gennem. initiativer,. som. fremmer. beskæftigelsen. af. medarbejdere,. som. er. omfattet. af. parternes. Rammeaftale.om.det.sociale.kapitel. Der. vil. blive. udarbejdet. et. sæt. retningslinier. for.ansættelse.på.særlige.vilkår.i.alle.virksomhedens.aftaleenheder..disse.retningslinier.er. en.kombination.af.bestemmelserne.i.rammeaftale.om.det.sociale.kapitel,.og.retningslinier,. som. er. gældende. for. ansættelse. på. særlige. vilkår. i. Randers. Kommune.. F.eks.. at. der. altid.gennemføres.en.ansættelsessamtale.for. at. sikre,. at. ansættelsesforholdet. kan. få. den. størst.mulige.succes. Udsatte. grupper. og. medarbejdere,. som. kommer.i.en.særlig.situation,.skal.hjælpes. Målgruppen. er. medarbejdere,. som. får. problemer. med. at. passe. deres. arbejde,. og. risikerer.at.miste.deres.job.eller.tilknytningen. til. arbejdsmarkedet. i. det. hele. taget.. Medarbejdere,.der.bliver.syge.eller.kommer.til.skade. og. får. nedsat. arbejdsevne.. Målgruppen. er. også. fx. mennesker. med. handicap,. tidligere. straffede,.omsorgssvigtede,.langtidsledige.og. andre,. som. kan. være. på. kanten. af. arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesmulighederne.er.aftalebaserede.job.på.særlige.vilkår,.fl.eksjob,.ansættelse. med.løntilskud.og.virksomhedspraktik. Randers.Kommune.er.sig.bevidst,.at.målgrupperne.tilbydes.beskæftigelse.med.et.meningsfyldt.indhold.på.lige.vilkår.med.kommunens. øvrige. ansatte,. samtidig. med. at. der. tages. hensyn.til.de.særlige.behov,.som.den.pågældende.måtte.have. Ansættelse. på. særlige. vilkår. sker. efter. en. konkret.vurdering.af.behovet.og.mulighederne. på. den. enkelte. arbejdsplads.. Det. understreges,.at.der.netop.er.tale.om.særlige.vilkår,. som.ikke.må.indgå.i.en.konkurrencesituation. med.ansættelse.på.ordinære.vilkår. SOCIALT ANSVAR OG ENGAGEMENT 29

30 0

31 Øvrige delpolitikker 1

32 Øvrige delpolitikker Ud.over.de.4.delpolitikker,.der.skaber.rammen. om.den.attraktive.arbejdsplads,.er.der.udformet.6.øvrige.delpolitikker,.der.på.mere.specifi.kke. områder. understøtter. Rander. Kommunes. personalepolitik.. Det. gælder:. Lønpolitik,. politik. for. omlægning. og. besparelser,. jubilæer,.vold.og.trusler,.rygning.samt.alkohol.og. misbrug. TA EN SNAK OM Hvordan.kan.vi.alle. bidrage.til.at.nyansatte. kolleger.trives? Hvad.vil.det.sige,.at.vi.trives.på.vores. arbejdsplads,.og.hvad.betyder.det. i.hverdagen? Hvornår.kan.det.være. særligt.vigtigt,.at.se.på.vores.trivsel. på.arbejdspladsen? Hvorfor.er.det.vigtigt.for.vores.trivsel,. at.der.er.balance.mellem. privatliv.og.arbejdsliv? 2

33 ØVRIGE DELPOLITIKKER

34 Lønpolitik Generelle aftaler og overenskomster, er grundlaget og omdrejningspunktet for dette tillæg om løndannelse i Randers Kommune. Randers Kommune er en sammenhængende organisatorisk enhed, og dette skal tilgodeses i løndannelsen. Samtidig skal der være rummelighed til at tilgodese de enkelte arbejdspladsers forskellighed. Økonomien i den lokale løndannelse og dens enkelte elementer skal være kendte og gennemskuelige. Der skal være åbenhed og synlighed omkring lønudviklingen og de enkelte løndele. MED-udvalgene skal medvirke til at sikre dette gennem drøftelse og stillingtagen. I lokallønsforhandlingerne indgår overenskomstaftalte midler til lokal løndannelse samt det økonomiske råderums lønelementer, herunder tilbageløbsmidler. Randers Kommune overholder udmøntningsgarantien, jf. de aftalte retningslinier i KTO aftalen. Generelt skal alle medarbejdere i Randers Kommune være sikret en lønudvikling, knyttet til udviklingen af kvalifikationer, funktioner og kompetencer. Det er i Randers Kommune, endvidere ikke hensigten, at medarbejdere, i en længere periode, udelukkende oppebærer grundløn uden tillæg af kvalifikationsløn og/eller funktionsløn, ligesom det er hensigten, at engangsvederlag kun skal være et honoreringsprincip i forbindelse med særlige aftale opgaver. Lønpolitikken er et centralt redskab til at sikre en målrettet, kvalitativ service på alle niveauer, for kommunens borgere og brugere. Lønpolitikken skal således, gennem en nøje sammenhæng mellem lønfastsættelsen og en samlet vurdering af den enkelte medarbejders/gruppers kvalifikationer, funktioner og kompetencer, medvirke til at fremme service, kvalitet og effektivitet samt et godt arbejdsmiljø, hvorved der kan skabes resultater i forhold til kommunens målsætninger og opgaver. Lønpolitikken skal endvidere være et redskab for kommunen som helhed og de enkelte arbejdssteder, således at disse, målrettet, kan anvende kvalifikations- og funktionslønkriterierne og udvikle medarbejdernes kvalifikationer, funktioner og kompetencer. Lønpolitikken skal medvirke til at der er en klar overensstemmelse mellem lønnen og medarbejdernes arbejdsopgaver, ansvar, kompetencer og opfyldelse af organisationens mål herunder arbejdsopgavernes karakter og indhold af kerneydelser. Der skal være en synlig sammenhæng mellem medarbejdernes opgavevaretagelse og honoreringen herfor. Medarbejdernes/gruppernes initiativ, engagement og evne til at opnå resultater alene eller i fællesskab, vil kunne indgå i løndannelsen. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter skal kunne følge samme lønudvikling, som de medarbejdere, de repræsenterer. De faglige organisationer og Randers Kommune er enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsystem fungerer tilfredsstillende. Forhandlinger foregår med respekt for parternes ret til at have forskellige tilgange til lønforhandlingerne (den årlige drøftelse af lønpolitikken og en aftale om en effektiv og forsvarlig lokal forhandlingsafvikling er helt afgørende herfor). Der er enighed om, at der kan indgås forhåndsaftale mellem de faglige organisationer og Randers Kommune. TA EN SNAK OM Hvilke værdier giver mest. mening for dig i dit arbejde? Hvordan støtter værdierne. både arbejdspladsen og dig? Hvilke faktorer har betydning for, hvordan vi fører værdierne ud i livet? Hvordan udvikler vi. arbejdspladsen i overensstemmelse. med værdierne? 34

35 LØNPOLITIK 5

36 6

37 Omlægninger og besparelser Tillægget.om.udvikling.og.kompetence.indeholder. en. beskrivelse. af. retningslinier. og. muligheder. i. forbindelse. med. omlægninger. og. besparelser.. Den. forhandlingsberettigede. organisation.inddrages.i.denne.dialog.. Målet. er,. at. ingen. medarbejdere. eller. ledere. afskediges. i. forbindelse. med. organisationsændringer,. besparelser,. ændrede. kompetenceområder,. nedlæggelse. af. kompetenceområder,. udbud. mv.. Kun. i. tilfælde,. hvor. genplacering. ikke. er. mulig,. vil. afskedigelse. kunne. komme. på. tale.. I. sådanne. tilfælde. hjælper.randers.kommune.den.pågældende. medarbejder. eller. leder. så. godt,. som. muligt. med.hensyn.til.kompetenceafklaring.og.hjælp. til.jobsøgning,.således.at.den.afskedigede.får. den.bedst.mulige.chance.til.at.få.en.god.start. på.et.nyt.arbejdsliv..den.forhandlingsberettigede.organisation.inddrages.i.denne.dialog. Der er enighed om at 5 hovedprincipper er gældende: 1...Ved. større. besparelser,. rationaliseringer. eller. omlægninger. inddrages. MED-systemet,. tillidsrepræsentanter. og. organisationerne.efter.de.herom.gældende.regler. 2...Hvis.det.viser.sig.at.en.eller.fl.ere.faggrupper. i. særlig. grad. rammes. af. besparelsen/omlægningen. fokuseres. der. i. særlig. grad.på.kontakten.til.denne.gruppe Det. vurderes. om. personalereduktionen. kan. realiseres. inden. for. en. realistisk. tidshorisont,.almindeligvis.inden.for.et.år. 4...Hvis.dette.ikke.vurderes.at.være.realistisk,. skal.det.vurderes,.om.der.er.mulighed.for. at. tilbyde. passende. jobs. andre. steder. inden.for.randers.kommune. OMLÆGNINGER OG BESPARELSER TA EN SNAK OM Hvad.kan.have.indfl.ydelse.på,. om.vi.føler.os.trygge. sammen.med.vores.kolleger? Hvad.kan.vi.selv.gøre,. for.at.skabe.tryghed.i.hverdagen? Hvilken.betydning.har.det.for.vores.arbejde,. at.vi.føler.os.trygge? Hvornår..og.i.hvilke.situationer.. skal.vi.være.særlig.opmærksomme. på.tryghed? 5...Hvis. dette. ikke. vurderes. muligt,. kan. det. blive.nødvendigt.at.gribe.til.afsked..i.så.fald. aftales. vilkårene. herfor.. Ligeledes. aftales. det.konkret.hvilke.tilbud.om.kompetenceudvikling,.hjælp.til.jobsøgning.etc..der.skal. tilbydes.de.medarbejdere,.der.afskediges. Der.er.endvidere.aftalt.en.drejebog.for.omplaceringer. i. forbindelse. med. særlige. situationer.i.organisationen..drejebogen.skal.blandt. andet. sikre,. at. særlige. situationer. håndteres. ensartet.i.hele.den.kommunale.arbejdsplads. 7

38 Jubilæer Randers.Kommune.ønsker.synligt.at.påskønne. og. fejre. de. ansatte,. som. har. arbejdet. i. Randers.Kommune.i.25,.40.og.50.år.. Der. udbetales. et. jubilæumsgratiale. ved. 25- års,.40-års.og.50-års.jubilæet. Ansatte,.der.har.40.års.jubilæum,.kan.indstilles.efter.vurdering.hos.fagdirektøren.til.Dronningens.fortjenstmedalje. Det.forventes.af.den.enkelte.leder,.at.jubilarerne.tilbydes.en.markering.af.deres.jubilæum,. og.at.denne.markering.og.omtale.heraf.tilrettelægges. i. et. samarbejde. med. jubilaren. og. udgiften. afholdes. af. arbejdsstedet.. Randers. Kommune.har.derfor.besluttet,.at.der.decentralt. afsættes. midler. til. fejring. af. jubilæer. på. den.enkelte.arbejdsplads. Jubilarerne.inviteres.til.en.frokost.med.borgmester. og. direktion. (kvartalsvis),. hvor. borgmesteren. overrækker. kommunens. gave. til. jubilarerne. Nærmere. oplysninger. jubilæumsgratiale. kan. fi.ndes.på.broen.under.fanen:. Personale,. og. menupunkterne:. Politikker. og. aftaler.>.politikker.>.personalepolitikken. 8

PERSONALE POLITIK.

PERSONALE POLITIK. PERSONALE POLITIK www.broen.randers.dk 1 Forord / Intro 3 Bærende værdier 5 Rekruttering 7 Fastholdelse 7 Kompetenceudvikling 8 Seniorforhold 9 Sygefravær og trivsel 10 Socialt ansvar og engagement 11

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK i Skanderborg Kommune FORORD Skanderborg Kommune er en rigtig god arbejdsplads - jeg er glad for at være her! I hverdagen møder vi tit kolleger, der siger sådan både nyansatte og erfarne.

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Personalepolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Personalepolitik Februar 2008. Region Hovedstaden

Personalepolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Personalepolitik Februar 2008. Region Hovedstaden Personalepolitik Februar 2008 Personalepolitik for Sibirisk Gran. Det Biovidenskabelige Fakultet Visualisering af personalepolitikken 2 Personalepolitikken vejen til attraktive job Personalepolitisk vision

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE Forslag til PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 PERSONALEPOLITIKKEN... 3 ANSÆTTELSESPOLITIK... 5 UDDANNELSESPOLITIK... 6 POLITIK FOR MEDARBEJDERSAMTALER... 7 FRIHEDSPOLITIK...

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Personalepolitik. Natur og Udvikling

Personalepolitik. Natur og Udvikling Personalepolitik Natur og Udvikling Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere Indledning. I lønpolitikken for Børnehaven Regnbuen er der taget udgangspunkt i de samme retningslinier som lønpolitikken for Middelfart kommune, samt de gældende overenskomster / forhåndsaftaler fra de

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Foto: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Rebild Kommune Personalepolitik Forord Personalepolitikken er et

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik Frederiksberg Kommunes Personalepolitik Personalepolitiske værdier Frederiksberg Kommunes Personalepolitik bygger på de personalepolitiske værdier: Respekt og anerkendelse Vi vil opnå respekt og anerkendelse

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Personalepolitik. College

Personalepolitik. College Personalepolitik College KOLD: Du vil opdage, at du selv har ansvaret. Du er nødt til at vise din vilje for at tage din plads. Personalepolitik Forståelse giver nye kræfter... 4 Ansættelse... 7 Sundhed,

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Værktøjer til en ordentlig spareproces. - Når du står foran omstilling, omorganisering, omplacering eller afskedigelse

Værktøjer til en ordentlig spareproces. - Når du står foran omstilling, omorganisering, omplacering eller afskedigelse Værktøjer til en ordentlig spareproces - Når du står foran omstilling, omorganisering, omplacering eller afskedigelse Indholdsfortegnelse Personalepolitisk værktøjskasse består af værktøjer til forskellige

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere