Randers Kommunes personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommunes personalepolitik"

Transkript

1 Randers Kommunes personalepolitik

2

3 Randers Kommunes personalepolitik Intro Forord Om personalepolitikken Bærende værdier Den attraktive arbejdsplads Rekruttering og fastholdelse Kompetenceudvikling Seniorforhold Socialt ansvar og engagement INDHOLDSFORTEGNELSE Øvrige delpolitikker Lønpolitik Omlægninger og besparelser Jubilæer Tjenestefrihed Vold og trusler Rygning Alkohol og misbrug Form dit arbejdsliv Noter... 50

4 4

5 Kun ved at arbejde med politikken bliver den til noget! 5

6 Forord Personalepolitikken. er. én. af. hjørnestenene. for.hvordan.vi.ønsker.der.arbejdes.og.samarbejdes.i.randers.kommune..den.er.kommet. til.verden.som.resultat.af.en.lang.række.drøftelser.i.med.systemet.om,.hvordan.man.skal. samarbejde. og. på. hvilket. værdigrundlag. det. skal.ske. Det.er.hensigten,.at.disse.værdier.skal.kunne. bruges,.uanset.hvilken.af.randers.kommunes. arbejdspladser.man.er.på..men.reel.betydning. i.hverdagen.får.værdierne.først.hvis.de.bliver. debatteret,. brugt. og. udfordret.. Politikken. er. udarbejdet. på. en. grundlæggende. antagelse. om,. at. hverken. ledere. eller. medarbejdere. ligger.inde.med.det.rette.svar.på.alting,.men. at.de.i.samarbejde.kan.fi.nde.løsninger.på.de. udfordringer,.der.opstår.dagligt..derfor.er.det. vigtigt,.at.man.på.alle.arbejdspladser.drøfter. hvad. personalepolitikken. betyder. netop. her.. En.diskussion.der.aldrig.bliver.færdig. vi. sikrer. at. medarbejderne. får. mulighed. for. at. videreudvikle. både. faglige. og. personlige. kompetencer,. og. samtidig. gør. arbejdspladsen. så. attraktiv. at. de. ikke. ønsker. at. forlade. den..ja.gerne.sådan.at.mange.ønsker.at.blive. medarbejder.i.randers.kommune. Som. nævnt. er. personalepolitikken. en. af. hjørnestenene,. men. der. er. også. andre.. En. anden. er. MED-aftalen,. hvor. rammerne. for. den.formaliserede.del.af.samarbejdet.mellem. ledelse.og.medarbejdere.er.aftalt.og.beskrevet.med.rettigheder.og.pligter..medens.personalepolitikken. primært. vedrører. relationen. mellem.ledelse.og.medarbejdere,.så.er.ledelsesgrundlaget.en.beskrivelse.af.principperne. for. hvordan. det. forventes,. at. ledelse. udøves. i. forhold. til. hele. organisationen,. borgere. og. omverdenen.. Endelig. beskriver. Randersmodellen.relationerne.mellem.byrådet.og.de. udførende. dele. af. organisationen,. herunder. principperne.for.aftale-.og.økonomistyring. Personalepolitikken. er. dynamisk.. Der. vil. løbende.blive.ændret.og.udarbejdet.nye.tillæg,. medens.selve.politikken.forventes.at.have.en. længere.holdbarhed. Som. nævnt. er. det. kun. ved. at. arbejde. med. politikken. at. den. bliver. til. noget.. Så. held. og. lykke.med.arbejdet. En. af. bestræbelserne. med. udformningen. af. personalepolitikken.har.været.på.en.gang.at. gøre.den.så.præcis,.kortfattet.og.generel.som. muligt.. Det. betyder. på. den. anden. side,. at. der. er. en. række. spørgsmål,. som. man. med. rette.kan.forvente.er.omfattet.af.en.personalepolitik,.som.ikke.er.behandlet.her..derfor.er. personelpolitikken. suppleret. med. en. række. tillæg,. som. tager. mere. konkrete. og. afgrænsede.spørgsmål.op. I.personalepolitikken.slås.det.fast,.at.medarbejderne. anses. som. den. vigtigste. resurse. i. organisationen..derfor.er.det.også.et.gennemgående.tema.i.både.politik.og.tillæg,.hvordan. Bent.Peter.Larsen. Formand Jojo.Verndal Næstformand 6

7 FORORD 7

8 Randers Kommunes personalepolitik I. Randers. Kommune. anses. medarbejderne. for.at.være.arbejdspladsens.vigtigste.resurse. Randers.Kommune.ønsker.at.være.en.offentlig. virksomhed,. som. udvikler. sig. i. samspil. med.det.omgivende.samfund,.og.som.fremstår.som.en.vedkommende.arbejdsplads,.der. er.attraktiv.for.allerede.ansatte.medarbejdere. og.for.personer,.der.ønsker.at.blive.ansat. Personalepolitikken.skal.medvirke.til.at.sætte. gode.vilkår.og.udviklende.rammer.for.medarbejderne,.sådan.at.det.resulterer.i.den.bedst. mulige.service.for.borgerne. En. velfungerende. personalepolitik. er. grundlaget.for.et.godt.arbejdsmiljø,.og.skal.fremme. arbejdsglæde.og.trivsel. Værdibaseret ledelse Arbejdet. skal. tilrettelægges. på. en. sådan. måde,.at.ledere.og.medarbejdere,.på.grundlag. af. lovgivning,. byrådets. vedtagelser. og. organisationens.værdier,.selvstændigt.vurderer. og.beslutter,.hvad.der.skal.gøres..og.gør.det!. Viden.om.et.problems.art.og.kompleksitet.er. størst. der. hvor. problemet. opstår.. Derfor. har. de. medarbejdere,. der. møder. problemerne. kompetence.og.beføjelse.til.at.løse.dem.. Ledernes.opgave.er..i.dialog.med.medarbejderne..at.angive.retning.og.rammer..Et.vigtigt. element.heri.er.løbende.at.drøfte.værdierne,. og. hvilke. konsekvenser. de. har. for. løsningen. af.opgaverne. Medindflydelse Randers. Kommunes. MED-aftale. er. baseret. på.at.det.er.en.værdibaseret.virksomhed,.som. arbejder.til.gavn.for.borgerne.. Randers. Kommune. vil. være. kendt. for. en. åben.kultur,.som.orienterer.sig.mod.borgerne. og.inddrager.dem.i.kommunens.ydelser. Medarbejdernes. medindfl.ydelse,. medbestemmelse.og.medansvar.er.et.omdrejningspunkt,.som.forpligter.til.at.personalepolitikken. og. dens. værdier. leves. ud. i. organisationen. i. det.daglige.arbejde. 8

9 OM PERSONALEPOLITIKKEN 9

10 10

11 Bærende værdier Randers. Kommunes. overordnede. personalepolitik.bygger.på.en.række.grundlæggende. værdier,. som. også. er. fundament. for. øvrige. enkeltpolitikker. og. den. personaleadministrative.praksis.. Personalepolitikken,. enkeltpolitikkerne. og. den. administrative. praksis. udgør. tilsammen. en. helhed,. der. supplerer. hinanden. og. som. tilsammen. angiver. rettigheder,. pligter. og. muligheder. Personalepolitikken.bygger. på.6.bærende.værdier: BÆRENDE VÆRDIER Ordentlighed Ligeværdighed Forskellighed Udvikling Frihed Åbenhed Disse. værdier. er. gældende. i. alle. forhold. omkring.medarbejderne.og.dækker.den.enkeltes.forhold.til.randers.kommune.lige.fra.den. allerførste. kontakt. gennem. jobannonce. over. ansættelsessamtale,. introduktion. til. arbejdspladsen,.det.daglige.arbejde.og.til.en.værdig. afsked.med.arbejdspladsen. Det.er.alles.ansvar,.at.de.seks.værdier.indarbejdes.i.enhver.aktivitet,.der.udføres.i.Randers. Kommunes.regi. 11

12 Bærende værdier indhold Ordentlighed..alle.behandler.hinanden..og.andre..med.respekt.og.hensyn..vi.har.tillid.til.hinanden..vi.siger.det.vi.mener,.og.gør.det.vi.siger..aftaler.holdes Ligeværdighed.vi.taler.med.og.til.hinanden..ikke.om.hinanden..meninger.og.synspunkter.respekteres.uanset.hvem.der.fremsætter. dem,.og.drøftes.alene.på.baggrund.af.deres.indhold Forskellighed.vi.er.ikke,.og.skal.ikke.være.ens.mangfoldighed.er.en.styrke.for.organisationen.vi.diskriminerer.ikke Udvikling.opgavernes.indhold.og.løsning.er.under.konstant.udvikling.alle.medarbejdere.medvirker.til.udvikling.af.nye.og.bedre.løsninger..det.forventes.at.alle.søger.personlig.og.faglig.udvikling.vi.er.risikovillige.uden.at.være.ufornuftige Frihed.under.ansvar.for.organisationens.mål.er.der.frihed.til.at.handle Åbenhed.vi.kommunikerer.åbent.og.ærligt.såvel.internt.som.eksternt.både.i.hverdag.og.fest.vi.giver.ros.og.ris.vi.giver.hinanden.konstruktiv.kritik.alle.kan.og.bør.give.information.om.deres.sagsområde 12

13 BÆRENDE VÆRDIER INDHOLD 1

14 14

15 Den attraktive arbejdsplads 15

16 Den attraktive arbejdsplads Randers.Kommune.ønsker.at.være.en.attraktiv. arbejdsplads.. Det. ønsker. vi. for. at. kunne. tiltrække.og.fastholde.dygtige.medarbejdere.i. konkurrence.med.andre.arbejdspladser. Som. led. i. bestræbelserne. på. at. være. en. attraktiv. arbejdsplads,. har. vi. udformet. 4. delpolitikker.om.henholdsvis;.rekruttering.og. fastholdelse,.kompetenceudvikling,.seniorforhold.samt.socialt.ansvar.og.engagement.. Disse. 4. delpolitikker. skal. ses. i. indbyrdes. sammenhæng. og. i. sammenhæng. med. Randers. Kommunes. overordnede. personalepolitik.. Sammen. skaber. de. rammen. om. Randers.Kommune,.som.en.attraktiv.arbejdsplads. Ordentlighed Hvornår.kan.det.være.vigtigt,. at.vi.viser.hensyn.til.en.kollega? Hvordan.kan.vi.udtrykke.respekt. for.hinanden.i.hverdagen? Hvordan.kan.vi.sikre,. at.alle.siger.hvad.de.mener,. og.at.vi.gør.det.vi.siger? TA EN SNAK OM Hvorfor.er.det.vigtigt,.at.vi.holder. og.overholder.alle.aftaler? 16

17 DEN ATRRAKTIVE ARBEJDSPLADS 17

18 Ligeværdighed. TA EN SNAK OM Hvad.kan.vi.gøre,. så.vi.taler.til.og.med.hinanden..og.ikke.om.hinanden? Hvorfor.er.det.vigtigt, at.vi.alle.har.ret.til.at.udtrykke.en.mening,. også.når.vi.ikke.er.enige? Hvordan.sørger.vi.for,.at.det. er.synspunktet.og.ikke.personen,. der.bliver.drøftet? 18

19 Rekruttering og fastholdelse Randers. Kommune. ønsker. at. tiltrække. og. fastholde.kvalifi.ceret.arbejdskraft,.således.at. der.i.fremtiden.fortsat.kan.leveres.service.af. høj.kvalitet.til.borgerne. Randers. Kommunes. ønsker. at. være. i. forreste. række. og. sætte. nye. standarder,. når. det. gælder. nytænkning. på. en. række. felter,. for. på. denne. måde. at. kunne. være. en. attraktiv. arbejdsplads. for. både. kommende. og. nuværende.arbejdskraft. I.det.følgende.er.der.valgt.nogle.fokusområder,.som.opfattes.som.centrale.i.arbejdet.med. at.opfylde.dette.mål. God ledelse Randers.Kommunes.ledere.udøver.ledelse.ud. fra. det. samme. udgangspunkt.. Der. er. fokus. på. god. ledelse,. som. i. dagligdagen. indebærer,. at. de. som. leder. besidder. en. bred. vifte. af.kompetencer,.som.betyder,.at.de.mål.der. udtrykkes.i.personalepolitik,.ledelsesgrundlag. og.styringsmodel.efterleves. Ledere. skal. være. klædt. på. til. at. sikre. en. kompetent. ledelse. af. kommunens. mange. arbejdspladser.. Dette. virkeliggøres. bl.a.. gennem. en. målrettet. lederuddannelse,. som. tager.afsæt.i.samme.ledelsesgrundlag. Trivsel Alle.medarbejderes.trivsel.har.central.betydning.. Medvirkende. til. god. trivsel. er. at. der. er. fokus. på. sundhed,. arbejdsmiljø. samt. det. sociale.liv. Randers.Kommune.er.en.meget.stor.arbejdsplads,. med. en. stor. mangfoldighed. i. medarbejdergruppen. i. relation. til. f.eks.. handicap,. køn,. alder. og. etnicitet.. Medarbejdere. har. forskellige. behov,. alt. efter. hvilken. livsfase,. de. befi.nder. sig. i,. og. det. er. vigtigt. at. skabe. balance.mellem.arbejdsliv.og.privatliv.for.den. enkelte.medarbejder.. Et.særligt.fokus.bør.der.være.på.de.nyansattes. trivsel,. som. der. rettes. en. række. særlige. indsatser.mod,.sådan.at.de.bliver.taget.godt. imod.og.føler.sig.velkomne. Strategisk rekruttering Som. konsekvens. af. den. skærpede. konkurrence. om. kvalifi.ceret. arbejdskraft,. er. det. væsentligt,. at. samle. kræfterne. om. rekrutteringsindsatsen..dette.kan.f.eks..indebære,.at. der. arbejdes. i. netværk. imellem. kommunes. forskellige. fagområder,. således. at. rekrutteringsindsatsen. kontinuerligt. opdateres. og. opkvalifi.ceres. Kompetenceudvikling Det. er. afgørende,. at. der. sættes. systematisk. fokus. på. hver. enkelt. medarbejders. kompetencer. og. kompetenceudvikling,. men. også. den. enkelte. arbejdsplads. kompetencebehov. har. betydning. for. medarbejdersammensætningen. Det. er. væsentligt,. at. sikre,. at. den. enkelte. arbejdsplads. medarbejdersammensætning. afspejler. de. behov,. arbejdspladsen. har. for. at.kunne.sikre,.at.opgaverne.løses.med.den. forventede.kvalitet. REKRUTTERING 19

20 20

21 Fastholdelse I. forhold. til. fastholdelse. er. det. vigtigt. at. sikre,. at. medarbejderne. fortsat. udvikles,. og. samtidig. hele. tiden. afspejler. virksomhedens. kompetencebehov. Det. skal. være. muligt. for. medarbejdere. med. særlige. kompetencer,. at. inddrage. disse. kompetencer.i.hverdagen,.i.det.omfang.det.er. relevant. for. opgaveløsningen.. Det. kan. f.eks.. dreje.sig.om.særlig.grad.af.servicemindethed,. særlig.god.evne.til.at.drage.omsorg.for.andre,. evne.til.at.tænke.fremadrettet.etc. I. forbindelse. med. kompetenceafklaring. af. medarbejdere,.bør.der.spørges.ind.til.kompetencer.og.talenter,.som.der.kan.være.særligt. brug.for.på.hver.enkelt.arbejdsplads. Vi. ønsker. også. at. fastholde. medarbejdere,. der.i.kortere.eller.længere.perioder,.har.behov. for. at. være. ansat. på. ekstraordinære. ansættelsesvilkår. Vi. skaber. rum. og. mulighed. for. at. fastholde. medarbejderne. i. videst. muligt. omfang,. og. samtidig.sikre.en.god.balance.mellem.ansatte. på.ordinære..og.ekstraordinære.vilkår. Fastholdelse.er.medarbejdernes.og.ledelsens. fælles.ansvar. Attraktive ansættelsesvilkår Helt.grundlæggende.og.afgørende.vilkår,.som. løn,. arbejdstid,. ferie. og. frihed. er. selvfølgelig. udgangspunktet.. Men. derudover. er. der. en. række.strenge.at.spille.på. Arbejdsvilkår. er. et. af. de. forhold,. der. kan. arbejdes.med..det.skal.fx.være.muligt.at.planlægge. hjemmearbejdsdage;. at. tilrettelægge. arbejdstiden,. så. medarbejderne. kan. blive. hjemme. og. passe. et. sygt. barn,. eller. i. øvrigt. opnå. tjenestefrihed. til. både. arbejdsmæssige. og. private. formål.. Alt. sammen. i. et. omfang,. hvor.det.naturligt.kan.indpasses.i.tjenesten. Sådanne.vilkår.kan.sikres.ved.at.gøre.arbejdstiden.mere.fl.eksibel.. Behovene. vil. være. lige. så. forskellige,. som. medarbejderne.. En. ansættelsesaftale. vil. kunne. indebære,. at. der. ud. fra. saglige. og. faglige. begrundelser. gælder. forskellige. ansættelsesvilkår. for. hver. enkelt. medarbejder.. I. yderste. konsekvens. kan.dette.betyde,.at.der.tilbydes.individuelle. ansættelsesvilkår.for.hver.enkelt.medarbejder.. Det.stiller.en.væsentlig.udfordring.op.for.såvel. arbejdsplads,.som.ledere,.i.og.med.at.der.skal. tages. hensyn. til. at. der. ikke. opstår. urimelige. forskelle,.som.i.sagens.natur.vil.kunne.danne. grund.for.konfl.ikter. Elev- og praktikpladser Randers. Kommune. ønsker. at. investere. i. fremtiden. ved. at. tiltrække,. udvikle. og. fastholde. de. bedst. kvalifi.cerede. medarbejdere.. Et.middel.hertil.er.at.spille.en.aktiv.rolle.som. uddannelsessted.. Det. gælder. både. i. forhold. til. egentlige. uddannelsesstillinger,. men. også. hvor. praktikken. spiller. en. væsentlig. rolle. i. uddannelsesforløbet. Derfor.er.uddannelse.af.fremtidige.medarbejdere.en.opgave.som.alle.dele.af.organisationen.skal.bidrage.til. FASTHOLDELSE 21

22 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling. er. gældende. for. alle. ansatte..det.er.en.investering.i.fremtiden.for. organisationen. og. for. den. enkelte. medarbejder.. Ansvaret. for. kompetenceudvikling. er. både.fælles.og.individuelt.. Randers. Kommune. defi.nerer. kompetencer. som.den.viden,.kunnen.og.de.holdninger,.der. skal. til. for. at. udføre. en. specifi.k. opgave. i. en. given.sammenhæng..således.er.der.fokus.på. det.hele.menneske.ved.både.faglige,.sociale. og.personlige.kompetencer. Randers Kommunes mål med kompetenceudvikling er:.at.levere.god.service.til.borgerne..at.et.højt.kompetenceniveau.skal.medvirke. til.effektive.opgaveløsninger..at.investere.i.fremtiden..at. sikre. den. enkeltes. værdi. på. arbejdsmarkedet..at. sikre. spændende. og. attraktive. arbejdspladser,. der. medvirker. til. fastholdelse. og. rekruttering. af. kvalifi.cerede.medarbejdere TA EN SNAK OM Forskellighed. Hvorfor.er.det.godt.for.vores. arbejdsplads,.at.vi.ikke.er.ens? Hvordan.kan.vi.udnytte.vores.forskellighed. til.at.udvikle.vores.arbejdsplads? Hvad.kan.vi.gøre.for.at.sikre,.at.kollegaer. ikke.bliver.diskrimineret? 22

23 KOMPETENCEUDVIKLING 2

24 24

25 Fokusområder i kompetenceudvikling Læringsmiljøer Det. er. i. jobbet. man. for. alvor. udvikler. sine. kompetencer. og. rykker. grænser. for. hvad. man.formår,.derfor.skal.der.særligt.fokus.på. arbejdspladsens.læringsmiljø. Vi. prioriterer. videndeling,. netværking. og. udvikling.af.de.faglige.miljøer,.såvel.lokalt.som. tværsektorielt..ydermere.sætter.vi.kompetenceudviklingen.i.et.globalt.perspektiv,.og.giver. mulighed. for. at. samarbejde. og. udvikle. på. tværs.af.landegrænser. TA EN SNAK OM Udvikling. Hvordan.kan.vi.sørge.for,. at.vores.arbejdsplads.følger. med.opgavernes.forandring? Hvad.kan.vi.gøre.for.at.udvikle.nye.og.bedre. løsninger.og.nye.måder.at.gøre.tingene.på? Hvorfor.er.det.vigtigt,.at.vi.hele.tiden. søger.personlig.og.faglig.udvikling? Hvor.går.grænsen,.for. hvornår.vi.er.risikovillige,.og.hvornår. vi.er.ufornuftige? Faglig udvikling Kompetenceudvikling. er. en. livslang. proces,. og. derfor. er. det. relevant. også. med. faglig. udvikling. på. arbejdspladsen.. For. til. stadighed. at. kunne. løse. opgaverne. i. en. foranderlig. verden,. er. det. vigtigt. at. få. skabt. balance. mellem. faglige. krav. og. faglige. kompetencer.. Vi.forventer.at.faglig.udvikling.indgår.som.en. del.af.denne.dynamiske.balancegang. Ledelsesudvikling I. Randers. Kommune. vil. vi. have. god. ledelse. som.motiverer.og.sikrer.udvikling.af.kommunen. som. en. attraktiv. arbejdsplads.. Vi. har. fokus. på. leder-. og. førledelsesudvikling. med. afsæt. i. det. værdibaserede. ledelsesgrundlag.. Inddragelse,. sammenhæng,. respekt,. åbenhed.og.handlekraft.er.ledelsesværdier.vi.prioriterer.. Lederne. er. rollemodeller. for. organisationen,. derfor. udvikler. vi. ledelsesredskaber. og. gør. lederne. til. forandringsagenter.. Vi. har. særligt. fokus.på.det.personlige.lederskab.. Medarbejderudviklingssamtaler Den. enkeltes. kompetenceudvikling. drøftes. og.planlægges.ved.årlige.medarbejderudviklingssamtaler.og.ved.udarbejdelse.af.skriftlige. kompetenceudviklingsplaner..det.er.værktøjer. mellem. leder. og. medarbejder.. Herigennem. skal. både. organisationens. og. medarbejderens.behov.for.kompetencetilegnelse.tilgodeses,.så.opgaveløsningen.sker.og.udvikles. Succeskriterier. for. kompetenceudvikling. er,. når. de. opstillede. mål. nås. og. den. ønskede. ændring.fi.nder.sted. FOKUSOMRÅDER 25

26 Seniorforhold Dette. tillæg. er. sat. i. sammenhæng. med. tillæggene. om. rekruttering. og. fastholdelse.. Der. indgår. således. elementer,. som. kan. både. tiltrække. og. fastholde. medarbejdere. fra. seniorgruppen,. ligesom. den. indeholder. elementer,.som.medvirker.til.at.sikre.eventuelle. skånebehov. samt. særlige. ordninger. for. nedsat.tid.og.fratrædelse. Randers. Kommune. har. et. mål. om,. at. øge. tilbagetrækningsalderen. for. kommunens. medarbejdere. med. 0,5. år. pr.. år. den. næste. 10.år. Randers. Kommune. er. bevidst. om,. at. det. er. vigtigt. at. sætte. nogle. gode. rammer. op. for. seniorerne,.således.at.de.føler.motivation.og. lyst.til.fortsat.at.blive.på.arbejdsmarkedet. Desuden skal seniorpolitikken sikre..at.seniorer.fortsat.kompetenceudvikles.på.lige. vilkår.med.de.øvrige.medarbejdere.i.randers. Kommune...at. de. sidste. år. på. arbejdsmarkedet. bliver. gode,.og.at.arbejdsglæden.bevares...at. seniorerne. ikke. nedslides. i. løbet. af. de. sidste.år.på.arbejdspladsen...at.vigtige.kompetencer.bevares.på.arbejdspladsen...at.der.også.rekrutteres.seniorer.til.virksomheden. Der. skal. tages. udgangspunkt. i. hver. enkelt. seniors. individuelle. behov.. Dette. sikres. ved. at. seniorernes. MUS-samtaler. indeholder. en. drøftelse.af.hvilke.vilkår.der.kan.være.relevant. at.benytte.for.den.enkelte. Samtidig. er. det. vigtigt. at. de. seniorpolitiske. rammer.i.randers.kommune.gør.det.attraktivt.for.seniorer,.at.søge.til.randers.kommune. som.ny.arbejdskraft. Randers.Kommunes.seniorpolitik.skal.medvirke.til.at.intentionen.med.en.seniorpolitik.skal. være. et. middel. til. at. sikre. gode. rammer. for. motivation,. fastholdelse. og. rekruttering. af. seniorer. TA EN SNAK OM Frihed. Hvorfor.er.det.vigtigt,. at.vi.respekterer.vores.organisations.mål. og.handler.i.overensstemmelse. med.dem? Hvad.kan.vi.gøre,. hvis.vi.ikke.kender.organisationens.mål? Hvordan.kan.vi.få.indfl.ydelse. på.organisationens.mål? 26

27 SENIORFORHOLD 27

28 TA EN SNAK OM Åbenhed Hvorfor.er.det.vigtigt,.at.vi.altid. kommunikerer.åbent.og.ærligt.i.enhver. sammenhæng? Hvordan.kan.vi.give.hinanden.både. ros.og.ris.på.en.positiv.måde? Hvad.kan.vi.gøre,.for.at.kritik.bliver. konstruktiv.og.en.måde.til.at. komme.videre.på? Hvornår.skal.vi.informere.hinanden. om.egne.sagsområder? 28

29 Socialt ansvar og engagement Randers.Kommune.løfter.sit.sociale.ansvar.i. fællesskab.med.det.øvrige.samfund.i.forhold. til. udsatte. grupper. og. medarbejdere,. som. kommer.i.en.særlig.situation. Tillægget. til. personalepolitikken. om. socialt. ansvar. og.. engagement. udspringer. af. Rammeaftale.om.det.sociale.kapitel. Den.sociale.ansva.rlighed.skal.være.er.en.del. af.kulturen.i.randers.kommune,.og.er.i.øvrigt. i. tråd. med. den. samlede. personalepolitik.. Kommunen. vil. være. en. rummelig. virksomhed.med.et.fordomsfrit.arbejdsmiljø..værdien. om.forskellighed,.i.personalepolitikken.sætter. en.standard.for.randers.kommunes.sociale. engagement. Udgangspunktet.er,.at.vi.har.et.særligt.ansvar. for.vores.egne.medarbejdere. Politikken.udmøntes.decentralt.i.åbenhed.og. dialog.med.medarbejderne. Det.. sociale. ansvar. virkeliggøres. gennem. initiativer,. som. fremmer. beskæftigelsen. af. medarbejdere,. som. er. omfattet. af. parternes. Rammeaftale.om.det.sociale.kapitel. Der. vil. blive. udarbejdet. et. sæt. retningslinier. for.ansættelse.på.særlige.vilkår.i.alle.virksomhedens.aftaleenheder..disse.retningslinier.er. en.kombination.af.bestemmelserne.i.rammeaftale.om.det.sociale.kapitel,.og.retningslinier,. som. er. gældende. for. ansættelse. på. særlige. vilkår. i. Randers. Kommune.. F.eks.. at. der. altid.gennemføres.en.ansættelsessamtale.for. at. sikre,. at. ansættelsesforholdet. kan. få. den. størst.mulige.succes. Udsatte. grupper. og. medarbejdere,. som. kommer.i.en.særlig.situation,.skal.hjælpes. Målgruppen. er. medarbejdere,. som. får. problemer. med. at. passe. deres. arbejde,. og. risikerer.at.miste.deres.job.eller.tilknytningen. til. arbejdsmarkedet. i. det. hele. taget.. Medarbejdere,.der.bliver.syge.eller.kommer.til.skade. og. får. nedsat. arbejdsevne.. Målgruppen. er. også. fx. mennesker. med. handicap,. tidligere. straffede,.omsorgssvigtede,.langtidsledige.og. andre,. som. kan. være. på. kanten. af. arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesmulighederne.er.aftalebaserede.job.på.særlige.vilkår,.fl.eksjob,.ansættelse. med.løntilskud.og.virksomhedspraktik. Randers.Kommune.er.sig.bevidst,.at.målgrupperne.tilbydes.beskæftigelse.med.et.meningsfyldt.indhold.på.lige.vilkår.med.kommunens. øvrige. ansatte,. samtidig. med. at. der. tages. hensyn.til.de.særlige.behov,.som.den.pågældende.måtte.have. Ansættelse. på. særlige. vilkår. sker. efter. en. konkret.vurdering.af.behovet.og.mulighederne. på. den. enkelte. arbejdsplads.. Det. understreges,.at.der.netop.er.tale.om.særlige.vilkår,. som.ikke.må.indgå.i.en.konkurrencesituation. med.ansættelse.på.ordinære.vilkår. SOCIALT ANSVAR OG ENGAGEMENT 29

30 0

31 Øvrige delpolitikker 1

32 Øvrige delpolitikker Ud.over.de.4.delpolitikker,.der.skaber.rammen. om.den.attraktive.arbejdsplads,.er.der.udformet.6.øvrige.delpolitikker,.der.på.mere.specifi.kke. områder. understøtter. Rander. Kommunes. personalepolitik.. Det. gælder:. Lønpolitik,. politik. for. omlægning. og. besparelser,. jubilæer,.vold.og.trusler,.rygning.samt.alkohol.og. misbrug. TA EN SNAK OM Hvordan.kan.vi.alle. bidrage.til.at.nyansatte. kolleger.trives? Hvad.vil.det.sige,.at.vi.trives.på.vores. arbejdsplads,.og.hvad.betyder.det. i.hverdagen? Hvornår.kan.det.være. særligt.vigtigt,.at.se.på.vores.trivsel. på.arbejdspladsen? Hvorfor.er.det.vigtigt.for.vores.trivsel,. at.der.er.balance.mellem. privatliv.og.arbejdsliv? 2

33 ØVRIGE DELPOLITIKKER

34 Lønpolitik Generelle aftaler og overenskomster, er grundlaget og omdrejningspunktet for dette tillæg om løndannelse i Randers Kommune. Randers Kommune er en sammenhængende organisatorisk enhed, og dette skal tilgodeses i løndannelsen. Samtidig skal der være rummelighed til at tilgodese de enkelte arbejdspladsers forskellighed. Økonomien i den lokale løndannelse og dens enkelte elementer skal være kendte og gennemskuelige. Der skal være åbenhed og synlighed omkring lønudviklingen og de enkelte løndele. MED-udvalgene skal medvirke til at sikre dette gennem drøftelse og stillingtagen. I lokallønsforhandlingerne indgår overenskomstaftalte midler til lokal løndannelse samt det økonomiske råderums lønelementer, herunder tilbageløbsmidler. Randers Kommune overholder udmøntningsgarantien, jf. de aftalte retningslinier i KTO aftalen. Generelt skal alle medarbejdere i Randers Kommune være sikret en lønudvikling, knyttet til udviklingen af kvalifikationer, funktioner og kompetencer. Det er i Randers Kommune, endvidere ikke hensigten, at medarbejdere, i en længere periode, udelukkende oppebærer grundløn uden tillæg af kvalifikationsløn og/eller funktionsløn, ligesom det er hensigten, at engangsvederlag kun skal være et honoreringsprincip i forbindelse med særlige aftale opgaver. Lønpolitikken er et centralt redskab til at sikre en målrettet, kvalitativ service på alle niveauer, for kommunens borgere og brugere. Lønpolitikken skal således, gennem en nøje sammenhæng mellem lønfastsættelsen og en samlet vurdering af den enkelte medarbejders/gruppers kvalifikationer, funktioner og kompetencer, medvirke til at fremme service, kvalitet og effektivitet samt et godt arbejdsmiljø, hvorved der kan skabes resultater i forhold til kommunens målsætninger og opgaver. Lønpolitikken skal endvidere være et redskab for kommunen som helhed og de enkelte arbejdssteder, således at disse, målrettet, kan anvende kvalifikations- og funktionslønkriterierne og udvikle medarbejdernes kvalifikationer, funktioner og kompetencer. Lønpolitikken skal medvirke til at der er en klar overensstemmelse mellem lønnen og medarbejdernes arbejdsopgaver, ansvar, kompetencer og opfyldelse af organisationens mål herunder arbejdsopgavernes karakter og indhold af kerneydelser. Der skal være en synlig sammenhæng mellem medarbejdernes opgavevaretagelse og honoreringen herfor. Medarbejdernes/gruppernes initiativ, engagement og evne til at opnå resultater alene eller i fællesskab, vil kunne indgå i løndannelsen. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter skal kunne følge samme lønudvikling, som de medarbejdere, de repræsenterer. De faglige organisationer og Randers Kommune er enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsystem fungerer tilfredsstillende. Forhandlinger foregår med respekt for parternes ret til at have forskellige tilgange til lønforhandlingerne (den årlige drøftelse af lønpolitikken og en aftale om en effektiv og forsvarlig lokal forhandlingsafvikling er helt afgørende herfor). Der er enighed om, at der kan indgås forhåndsaftale mellem de faglige organisationer og Randers Kommune. TA EN SNAK OM Hvilke værdier giver mest. mening for dig i dit arbejde? Hvordan støtter værdierne. både arbejdspladsen og dig? Hvilke faktorer har betydning for, hvordan vi fører værdierne ud i livet? Hvordan udvikler vi. arbejdspladsen i overensstemmelse. med værdierne? 34

35 LØNPOLITIK 5

36 6

37 Omlægninger og besparelser Tillægget.om.udvikling.og.kompetence.indeholder. en. beskrivelse. af. retningslinier. og. muligheder. i. forbindelse. med. omlægninger. og. besparelser.. Den. forhandlingsberettigede. organisation.inddrages.i.denne.dialog.. Målet. er,. at. ingen. medarbejdere. eller. ledere. afskediges. i. forbindelse. med. organisationsændringer,. besparelser,. ændrede. kompetenceområder,. nedlæggelse. af. kompetenceområder,. udbud. mv.. Kun. i. tilfælde,. hvor. genplacering. ikke. er. mulig,. vil. afskedigelse. kunne. komme. på. tale.. I. sådanne. tilfælde. hjælper.randers.kommune.den.pågældende. medarbejder. eller. leder. så. godt,. som. muligt. med.hensyn.til.kompetenceafklaring.og.hjælp. til.jobsøgning,.således.at.den.afskedigede.får. den.bedst.mulige.chance.til.at.få.en.god.start. på.et.nyt.arbejdsliv..den.forhandlingsberettigede.organisation.inddrages.i.denne.dialog. Der er enighed om at 5 hovedprincipper er gældende: 1...Ved. større. besparelser,. rationaliseringer. eller. omlægninger. inddrages. MED-systemet,. tillidsrepræsentanter. og. organisationerne.efter.de.herom.gældende.regler. 2...Hvis.det.viser.sig.at.en.eller.fl.ere.faggrupper. i. særlig. grad. rammes. af. besparelsen/omlægningen. fokuseres. der. i. særlig. grad.på.kontakten.til.denne.gruppe Det. vurderes. om. personalereduktionen. kan. realiseres. inden. for. en. realistisk. tidshorisont,.almindeligvis.inden.for.et.år. 4...Hvis.dette.ikke.vurderes.at.være.realistisk,. skal.det.vurderes,.om.der.er.mulighed.for. at. tilbyde. passende. jobs. andre. steder. inden.for.randers.kommune. OMLÆGNINGER OG BESPARELSER TA EN SNAK OM Hvad.kan.have.indfl.ydelse.på,. om.vi.føler.os.trygge. sammen.med.vores.kolleger? Hvad.kan.vi.selv.gøre,. for.at.skabe.tryghed.i.hverdagen? Hvilken.betydning.har.det.for.vores.arbejde,. at.vi.føler.os.trygge? Hvornår..og.i.hvilke.situationer.. skal.vi.være.særlig.opmærksomme. på.tryghed? 5...Hvis. dette. ikke. vurderes. muligt,. kan. det. blive.nødvendigt.at.gribe.til.afsked..i.så.fald. aftales. vilkårene. herfor.. Ligeledes. aftales. det.konkret.hvilke.tilbud.om.kompetenceudvikling,.hjælp.til.jobsøgning.etc..der.skal. tilbydes.de.medarbejdere,.der.afskediges. Der.er.endvidere.aftalt.en.drejebog.for.omplaceringer. i. forbindelse. med. særlige. situationer.i.organisationen..drejebogen.skal.blandt. andet. sikre,. at. særlige. situationer. håndteres. ensartet.i.hele.den.kommunale.arbejdsplads. 7

38 Jubilæer Randers.Kommune.ønsker.synligt.at.påskønne. og. fejre. de. ansatte,. som. har. arbejdet. i. Randers.Kommune.i.25,.40.og.50.år.. Der. udbetales. et. jubilæumsgratiale. ved. 25- års,.40-års.og.50-års.jubilæet. Ansatte,.der.har.40.års.jubilæum,.kan.indstilles.efter.vurdering.hos.fagdirektøren.til.Dronningens.fortjenstmedalje. Det.forventes.af.den.enkelte.leder,.at.jubilarerne.tilbydes.en.markering.af.deres.jubilæum,. og.at.denne.markering.og.omtale.heraf.tilrettelægges. i. et. samarbejde. med. jubilaren. og. udgiften. afholdes. af. arbejdsstedet.. Randers. Kommune.har.derfor.besluttet,.at.der.decentralt. afsættes. midler. til. fejring. af. jubilæer. på. den.enkelte.arbejdsplads. Jubilarerne.inviteres.til.en.frokost.med.borgmester. og. direktion. (kvartalsvis),. hvor. borgmesteren. overrækker. kommunens. gave. til. jubilarerne. Nærmere. oplysninger. jubilæumsgratiale. kan. fi.ndes.på.broen.under.fanen:. Personale,. og. menupunkterne:. Politikker. og. aftaler.>.politikker.>.personalepolitikken. 8

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere