Randers Kommunes personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommunes personalepolitik"

Transkript

1 Randers Kommunes personalepolitik

2

3 Randers Kommunes personalepolitik Intro Forord Om personalepolitikken Bærende værdier Den attraktive arbejdsplads Rekruttering og fastholdelse Kompetenceudvikling Seniorforhold Socialt ansvar og engagement INDHOLDSFORTEGNELSE Øvrige delpolitikker Lønpolitik Omlægninger og besparelser Jubilæer Tjenestefrihed Vold og trusler Rygning Alkohol og misbrug Form dit arbejdsliv Noter... 50

4 4

5 Kun ved at arbejde med politikken bliver den til noget! 5

6 Forord Personalepolitikken. er. én. af. hjørnestenene. for.hvordan.vi.ønsker.der.arbejdes.og.samarbejdes.i.randers.kommune..den.er.kommet. til.verden.som.resultat.af.en.lang.række.drøftelser.i.med.systemet.om,.hvordan.man.skal. samarbejde. og. på. hvilket. værdigrundlag. det. skal.ske. Det.er.hensigten,.at.disse.værdier.skal.kunne. bruges,.uanset.hvilken.af.randers.kommunes. arbejdspladser.man.er.på..men.reel.betydning. i.hverdagen.får.værdierne.først.hvis.de.bliver. debatteret,. brugt. og. udfordret.. Politikken. er. udarbejdet. på. en. grundlæggende. antagelse. om,. at. hverken. ledere. eller. medarbejdere. ligger.inde.med.det.rette.svar.på.alting,.men. at.de.i.samarbejde.kan.fi.nde.løsninger.på.de. udfordringer,.der.opstår.dagligt..derfor.er.det. vigtigt,.at.man.på.alle.arbejdspladser.drøfter. hvad. personalepolitikken. betyder. netop. her.. En.diskussion.der.aldrig.bliver.færdig. vi. sikrer. at. medarbejderne. får. mulighed. for. at. videreudvikle. både. faglige. og. personlige. kompetencer,. og. samtidig. gør. arbejdspladsen. så. attraktiv. at. de. ikke. ønsker. at. forlade. den..ja.gerne.sådan.at.mange.ønsker.at.blive. medarbejder.i.randers.kommune. Som. nævnt. er. personalepolitikken. en. af. hjørnestenene,. men. der. er. også. andre.. En. anden. er. MED-aftalen,. hvor. rammerne. for. den.formaliserede.del.af.samarbejdet.mellem. ledelse.og.medarbejdere.er.aftalt.og.beskrevet.med.rettigheder.og.pligter..medens.personalepolitikken. primært. vedrører. relationen. mellem.ledelse.og.medarbejdere,.så.er.ledelsesgrundlaget.en.beskrivelse.af.principperne. for. hvordan. det. forventes,. at. ledelse. udøves. i. forhold. til. hele. organisationen,. borgere. og. omverdenen.. Endelig. beskriver. Randersmodellen.relationerne.mellem.byrådet.og.de. udførende. dele. af. organisationen,. herunder. principperne.for.aftale-.og.økonomistyring. Personalepolitikken. er. dynamisk.. Der. vil. løbende.blive.ændret.og.udarbejdet.nye.tillæg,. medens.selve.politikken.forventes.at.have.en. længere.holdbarhed. Som. nævnt. er. det. kun. ved. at. arbejde. med. politikken. at. den. bliver. til. noget.. Så. held. og. lykke.med.arbejdet. En. af. bestræbelserne. med. udformningen. af. personalepolitikken.har.været.på.en.gang.at. gøre.den.så.præcis,.kortfattet.og.generel.som. muligt.. Det. betyder. på. den. anden. side,. at. der. er. en. række. spørgsmål,. som. man. med. rette.kan.forvente.er.omfattet.af.en.personalepolitik,.som.ikke.er.behandlet.her..derfor.er. personelpolitikken. suppleret. med. en. række. tillæg,. som. tager. mere. konkrete. og. afgrænsede.spørgsmål.op. I.personalepolitikken.slås.det.fast,.at.medarbejderne. anses. som. den. vigtigste. resurse. i. organisationen..derfor.er.det.også.et.gennemgående.tema.i.både.politik.og.tillæg,.hvordan. Bent.Peter.Larsen. Formand Jojo.Verndal Næstformand 6

7 FORORD 7

8 Randers Kommunes personalepolitik I. Randers. Kommune. anses. medarbejderne. for.at.være.arbejdspladsens.vigtigste.resurse. Randers.Kommune.ønsker.at.være.en.offentlig. virksomhed,. som. udvikler. sig. i. samspil. med.det.omgivende.samfund,.og.som.fremstår.som.en.vedkommende.arbejdsplads,.der. er.attraktiv.for.allerede.ansatte.medarbejdere. og.for.personer,.der.ønsker.at.blive.ansat. Personalepolitikken.skal.medvirke.til.at.sætte. gode.vilkår.og.udviklende.rammer.for.medarbejderne,.sådan.at.det.resulterer.i.den.bedst. mulige.service.for.borgerne. En. velfungerende. personalepolitik. er. grundlaget.for.et.godt.arbejdsmiljø,.og.skal.fremme. arbejdsglæde.og.trivsel. Værdibaseret ledelse Arbejdet. skal. tilrettelægges. på. en. sådan. måde,.at.ledere.og.medarbejdere,.på.grundlag. af. lovgivning,. byrådets. vedtagelser. og. organisationens.værdier,.selvstændigt.vurderer. og.beslutter,.hvad.der.skal.gøres..og.gør.det!. Viden.om.et.problems.art.og.kompleksitet.er. størst. der. hvor. problemet. opstår.. Derfor. har. de. medarbejdere,. der. møder. problemerne. kompetence.og.beføjelse.til.at.løse.dem.. Ledernes.opgave.er..i.dialog.med.medarbejderne..at.angive.retning.og.rammer..Et.vigtigt. element.heri.er.løbende.at.drøfte.værdierne,. og. hvilke. konsekvenser. de. har. for. løsningen. af.opgaverne. Medindflydelse Randers. Kommunes. MED-aftale. er. baseret. på.at.det.er.en.værdibaseret.virksomhed,.som. arbejder.til.gavn.for.borgerne.. Randers. Kommune. vil. være. kendt. for. en. åben.kultur,.som.orienterer.sig.mod.borgerne. og.inddrager.dem.i.kommunens.ydelser. Medarbejdernes. medindfl.ydelse,. medbestemmelse.og.medansvar.er.et.omdrejningspunkt,.som.forpligter.til.at.personalepolitikken. og. dens. værdier. leves. ud. i. organisationen. i. det.daglige.arbejde. 8

9 OM PERSONALEPOLITIKKEN 9

10 10

11 Bærende værdier Randers. Kommunes. overordnede. personalepolitik.bygger.på.en.række.grundlæggende. værdier,. som. også. er. fundament. for. øvrige. enkeltpolitikker. og. den. personaleadministrative.praksis.. Personalepolitikken,. enkeltpolitikkerne. og. den. administrative. praksis. udgør. tilsammen. en. helhed,. der. supplerer. hinanden. og. som. tilsammen. angiver. rettigheder,. pligter. og. muligheder. Personalepolitikken.bygger. på.6.bærende.værdier: BÆRENDE VÆRDIER Ordentlighed Ligeværdighed Forskellighed Udvikling Frihed Åbenhed Disse. værdier. er. gældende. i. alle. forhold. omkring.medarbejderne.og.dækker.den.enkeltes.forhold.til.randers.kommune.lige.fra.den. allerførste. kontakt. gennem. jobannonce. over. ansættelsessamtale,. introduktion. til. arbejdspladsen,.det.daglige.arbejde.og.til.en.værdig. afsked.med.arbejdspladsen. Det.er.alles.ansvar,.at.de.seks.værdier.indarbejdes.i.enhver.aktivitet,.der.udføres.i.Randers. Kommunes.regi. 11

12 Bærende værdier indhold Ordentlighed..alle.behandler.hinanden..og.andre..med.respekt.og.hensyn..vi.har.tillid.til.hinanden..vi.siger.det.vi.mener,.og.gør.det.vi.siger..aftaler.holdes Ligeværdighed.vi.taler.med.og.til.hinanden..ikke.om.hinanden..meninger.og.synspunkter.respekteres.uanset.hvem.der.fremsætter. dem,.og.drøftes.alene.på.baggrund.af.deres.indhold Forskellighed.vi.er.ikke,.og.skal.ikke.være.ens.mangfoldighed.er.en.styrke.for.organisationen.vi.diskriminerer.ikke Udvikling.opgavernes.indhold.og.løsning.er.under.konstant.udvikling.alle.medarbejdere.medvirker.til.udvikling.af.nye.og.bedre.løsninger..det.forventes.at.alle.søger.personlig.og.faglig.udvikling.vi.er.risikovillige.uden.at.være.ufornuftige Frihed.under.ansvar.for.organisationens.mål.er.der.frihed.til.at.handle Åbenhed.vi.kommunikerer.åbent.og.ærligt.såvel.internt.som.eksternt.både.i.hverdag.og.fest.vi.giver.ros.og.ris.vi.giver.hinanden.konstruktiv.kritik.alle.kan.og.bør.give.information.om.deres.sagsområde 12

13 BÆRENDE VÆRDIER INDHOLD 1

14 14

15 Den attraktive arbejdsplads 15

16 Den attraktive arbejdsplads Randers.Kommune.ønsker.at.være.en.attraktiv. arbejdsplads.. Det. ønsker. vi. for. at. kunne. tiltrække.og.fastholde.dygtige.medarbejdere.i. konkurrence.med.andre.arbejdspladser. Som. led. i. bestræbelserne. på. at. være. en. attraktiv. arbejdsplads,. har. vi. udformet. 4. delpolitikker.om.henholdsvis;.rekruttering.og. fastholdelse,.kompetenceudvikling,.seniorforhold.samt.socialt.ansvar.og.engagement.. Disse. 4. delpolitikker. skal. ses. i. indbyrdes. sammenhæng. og. i. sammenhæng. med. Randers. Kommunes. overordnede. personalepolitik.. Sammen. skaber. de. rammen. om. Randers.Kommune,.som.en.attraktiv.arbejdsplads. Ordentlighed Hvornår.kan.det.være.vigtigt,. at.vi.viser.hensyn.til.en.kollega? Hvordan.kan.vi.udtrykke.respekt. for.hinanden.i.hverdagen? Hvordan.kan.vi.sikre,. at.alle.siger.hvad.de.mener,. og.at.vi.gør.det.vi.siger? TA EN SNAK OM Hvorfor.er.det.vigtigt,.at.vi.holder. og.overholder.alle.aftaler? 16

17 DEN ATRRAKTIVE ARBEJDSPLADS 17

18 Ligeværdighed. TA EN SNAK OM Hvad.kan.vi.gøre,. så.vi.taler.til.og.med.hinanden..og.ikke.om.hinanden? Hvorfor.er.det.vigtigt, at.vi.alle.har.ret.til.at.udtrykke.en.mening,. også.når.vi.ikke.er.enige? Hvordan.sørger.vi.for,.at.det. er.synspunktet.og.ikke.personen,. der.bliver.drøftet? 18

19 Rekruttering og fastholdelse Randers. Kommune. ønsker. at. tiltrække. og. fastholde.kvalifi.ceret.arbejdskraft,.således.at. der.i.fremtiden.fortsat.kan.leveres.service.af. høj.kvalitet.til.borgerne. Randers. Kommunes. ønsker. at. være. i. forreste. række. og. sætte. nye. standarder,. når. det. gælder. nytænkning. på. en. række. felter,. for. på. denne. måde. at. kunne. være. en. attraktiv. arbejdsplads. for. både. kommende. og. nuværende.arbejdskraft. I.det.følgende.er.der.valgt.nogle.fokusområder,.som.opfattes.som.centrale.i.arbejdet.med. at.opfylde.dette.mål. God ledelse Randers.Kommunes.ledere.udøver.ledelse.ud. fra. det. samme. udgangspunkt.. Der. er. fokus. på. god. ledelse,. som. i. dagligdagen. indebærer,. at. de. som. leder. besidder. en. bred. vifte. af.kompetencer,.som.betyder,.at.de.mål.der. udtrykkes.i.personalepolitik,.ledelsesgrundlag. og.styringsmodel.efterleves. Ledere. skal. være. klædt. på. til. at. sikre. en. kompetent. ledelse. af. kommunens. mange. arbejdspladser.. Dette. virkeliggøres. bl.a.. gennem. en. målrettet. lederuddannelse,. som. tager.afsæt.i.samme.ledelsesgrundlag. Trivsel Alle.medarbejderes.trivsel.har.central.betydning.. Medvirkende. til. god. trivsel. er. at. der. er. fokus. på. sundhed,. arbejdsmiljø. samt. det. sociale.liv. Randers.Kommune.er.en.meget.stor.arbejdsplads,. med. en. stor. mangfoldighed. i. medarbejdergruppen. i. relation. til. f.eks.. handicap,. køn,. alder. og. etnicitet.. Medarbejdere. har. forskellige. behov,. alt. efter. hvilken. livsfase,. de. befi.nder. sig. i,. og. det. er. vigtigt. at. skabe. balance.mellem.arbejdsliv.og.privatliv.for.den. enkelte.medarbejder.. Et.særligt.fokus.bør.der.være.på.de.nyansattes. trivsel,. som. der. rettes. en. række. særlige. indsatser.mod,.sådan.at.de.bliver.taget.godt. imod.og.føler.sig.velkomne. Strategisk rekruttering Som. konsekvens. af. den. skærpede. konkurrence. om. kvalifi.ceret. arbejdskraft,. er. det. væsentligt,. at. samle. kræfterne. om. rekrutteringsindsatsen..dette.kan.f.eks..indebære,.at. der. arbejdes. i. netværk. imellem. kommunes. forskellige. fagområder,. således. at. rekrutteringsindsatsen. kontinuerligt. opdateres. og. opkvalifi.ceres. Kompetenceudvikling Det. er. afgørende,. at. der. sættes. systematisk. fokus. på. hver. enkelt. medarbejders. kompetencer. og. kompetenceudvikling,. men. også. den. enkelte. arbejdsplads. kompetencebehov. har. betydning. for. medarbejdersammensætningen. Det. er. væsentligt,. at. sikre,. at. den. enkelte. arbejdsplads. medarbejdersammensætning. afspejler. de. behov,. arbejdspladsen. har. for. at.kunne.sikre,.at.opgaverne.løses.med.den. forventede.kvalitet. REKRUTTERING 19

20 20

21 Fastholdelse I. forhold. til. fastholdelse. er. det. vigtigt. at. sikre,. at. medarbejderne. fortsat. udvikles,. og. samtidig. hele. tiden. afspejler. virksomhedens. kompetencebehov. Det. skal. være. muligt. for. medarbejdere. med. særlige. kompetencer,. at. inddrage. disse. kompetencer.i.hverdagen,.i.det.omfang.det.er. relevant. for. opgaveløsningen.. Det. kan. f.eks.. dreje.sig.om.særlig.grad.af.servicemindethed,. særlig.god.evne.til.at.drage.omsorg.for.andre,. evne.til.at.tænke.fremadrettet.etc. I. forbindelse. med. kompetenceafklaring. af. medarbejdere,.bør.der.spørges.ind.til.kompetencer.og.talenter,.som.der.kan.være.særligt. brug.for.på.hver.enkelt.arbejdsplads. Vi. ønsker. også. at. fastholde. medarbejdere,. der.i.kortere.eller.længere.perioder,.har.behov. for. at. være. ansat. på. ekstraordinære. ansættelsesvilkår. Vi. skaber. rum. og. mulighed. for. at. fastholde. medarbejderne. i. videst. muligt. omfang,. og. samtidig.sikre.en.god.balance.mellem.ansatte. på.ordinære..og.ekstraordinære.vilkår. Fastholdelse.er.medarbejdernes.og.ledelsens. fælles.ansvar. Attraktive ansættelsesvilkår Helt.grundlæggende.og.afgørende.vilkår,.som. løn,. arbejdstid,. ferie. og. frihed. er. selvfølgelig. udgangspunktet.. Men. derudover. er. der. en. række.strenge.at.spille.på. Arbejdsvilkår. er. et. af. de. forhold,. der. kan. arbejdes.med..det.skal.fx.være.muligt.at.planlægge. hjemmearbejdsdage;. at. tilrettelægge. arbejdstiden,. så. medarbejderne. kan. blive. hjemme. og. passe. et. sygt. barn,. eller. i. øvrigt. opnå. tjenestefrihed. til. både. arbejdsmæssige. og. private. formål.. Alt. sammen. i. et. omfang,. hvor.det.naturligt.kan.indpasses.i.tjenesten. Sådanne.vilkår.kan.sikres.ved.at.gøre.arbejdstiden.mere.fl.eksibel.. Behovene. vil. være. lige. så. forskellige,. som. medarbejderne.. En. ansættelsesaftale. vil. kunne. indebære,. at. der. ud. fra. saglige. og. faglige. begrundelser. gælder. forskellige. ansættelsesvilkår. for. hver. enkelt. medarbejder.. I. yderste. konsekvens. kan.dette.betyde,.at.der.tilbydes.individuelle. ansættelsesvilkår.for.hver.enkelt.medarbejder.. Det.stiller.en.væsentlig.udfordring.op.for.såvel. arbejdsplads,.som.ledere,.i.og.med.at.der.skal. tages. hensyn. til. at. der. ikke. opstår. urimelige. forskelle,.som.i.sagens.natur.vil.kunne.danne. grund.for.konfl.ikter. Elev- og praktikpladser Randers. Kommune. ønsker. at. investere. i. fremtiden. ved. at. tiltrække,. udvikle. og. fastholde. de. bedst. kvalifi.cerede. medarbejdere.. Et.middel.hertil.er.at.spille.en.aktiv.rolle.som. uddannelsessted.. Det. gælder. både. i. forhold. til. egentlige. uddannelsesstillinger,. men. også. hvor. praktikken. spiller. en. væsentlig. rolle. i. uddannelsesforløbet. Derfor.er.uddannelse.af.fremtidige.medarbejdere.en.opgave.som.alle.dele.af.organisationen.skal.bidrage.til. FASTHOLDELSE 21

22 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling. er. gældende. for. alle. ansatte..det.er.en.investering.i.fremtiden.for. organisationen. og. for. den. enkelte. medarbejder.. Ansvaret. for. kompetenceudvikling. er. både.fælles.og.individuelt.. Randers. Kommune. defi.nerer. kompetencer. som.den.viden,.kunnen.og.de.holdninger,.der. skal. til. for. at. udføre. en. specifi.k. opgave. i. en. given.sammenhæng..således.er.der.fokus.på. det.hele.menneske.ved.både.faglige,.sociale. og.personlige.kompetencer. Randers Kommunes mål med kompetenceudvikling er:.at.levere.god.service.til.borgerne..at.et.højt.kompetenceniveau.skal.medvirke. til.effektive.opgaveløsninger..at.investere.i.fremtiden..at. sikre. den. enkeltes. værdi. på. arbejdsmarkedet..at. sikre. spændende. og. attraktive. arbejdspladser,. der. medvirker. til. fastholdelse. og. rekruttering. af. kvalifi.cerede.medarbejdere TA EN SNAK OM Forskellighed. Hvorfor.er.det.godt.for.vores. arbejdsplads,.at.vi.ikke.er.ens? Hvordan.kan.vi.udnytte.vores.forskellighed. til.at.udvikle.vores.arbejdsplads? Hvad.kan.vi.gøre.for.at.sikre,.at.kollegaer. ikke.bliver.diskrimineret? 22

23 KOMPETENCEUDVIKLING 2

24 24

25 Fokusområder i kompetenceudvikling Læringsmiljøer Det. er. i. jobbet. man. for. alvor. udvikler. sine. kompetencer. og. rykker. grænser. for. hvad. man.formår,.derfor.skal.der.særligt.fokus.på. arbejdspladsens.læringsmiljø. Vi. prioriterer. videndeling,. netværking. og. udvikling.af.de.faglige.miljøer,.såvel.lokalt.som. tværsektorielt..ydermere.sætter.vi.kompetenceudviklingen.i.et.globalt.perspektiv,.og.giver. mulighed. for. at. samarbejde. og. udvikle. på. tværs.af.landegrænser. TA EN SNAK OM Udvikling. Hvordan.kan.vi.sørge.for,. at.vores.arbejdsplads.følger. med.opgavernes.forandring? Hvad.kan.vi.gøre.for.at.udvikle.nye.og.bedre. løsninger.og.nye.måder.at.gøre.tingene.på? Hvorfor.er.det.vigtigt,.at.vi.hele.tiden. søger.personlig.og.faglig.udvikling? Hvor.går.grænsen,.for. hvornår.vi.er.risikovillige,.og.hvornår. vi.er.ufornuftige? Faglig udvikling Kompetenceudvikling. er. en. livslang. proces,. og. derfor. er. det. relevant. også. med. faglig. udvikling. på. arbejdspladsen.. For. til. stadighed. at. kunne. løse. opgaverne. i. en. foranderlig. verden,. er. det. vigtigt. at. få. skabt. balance. mellem. faglige. krav. og. faglige. kompetencer.. Vi.forventer.at.faglig.udvikling.indgår.som.en. del.af.denne.dynamiske.balancegang. Ledelsesudvikling I. Randers. Kommune. vil. vi. have. god. ledelse. som.motiverer.og.sikrer.udvikling.af.kommunen. som. en. attraktiv. arbejdsplads.. Vi. har. fokus. på. leder-. og. førledelsesudvikling. med. afsæt. i. det. værdibaserede. ledelsesgrundlag.. Inddragelse,. sammenhæng,. respekt,. åbenhed.og.handlekraft.er.ledelsesværdier.vi.prioriterer.. Lederne. er. rollemodeller. for. organisationen,. derfor. udvikler. vi. ledelsesredskaber. og. gør. lederne. til. forandringsagenter.. Vi. har. særligt. fokus.på.det.personlige.lederskab.. Medarbejderudviklingssamtaler Den. enkeltes. kompetenceudvikling. drøftes. og.planlægges.ved.årlige.medarbejderudviklingssamtaler.og.ved.udarbejdelse.af.skriftlige. kompetenceudviklingsplaner..det.er.værktøjer. mellem. leder. og. medarbejder.. Herigennem. skal. både. organisationens. og. medarbejderens.behov.for.kompetencetilegnelse.tilgodeses,.så.opgaveløsningen.sker.og.udvikles. Succeskriterier. for. kompetenceudvikling. er,. når. de. opstillede. mål. nås. og. den. ønskede. ændring.fi.nder.sted. FOKUSOMRÅDER 25

26 Seniorforhold Dette. tillæg. er. sat. i. sammenhæng. med. tillæggene. om. rekruttering. og. fastholdelse.. Der. indgår. således. elementer,. som. kan. både. tiltrække. og. fastholde. medarbejdere. fra. seniorgruppen,. ligesom. den. indeholder. elementer,.som.medvirker.til.at.sikre.eventuelle. skånebehov. samt. særlige. ordninger. for. nedsat.tid.og.fratrædelse. Randers. Kommune. har. et. mål. om,. at. øge. tilbagetrækningsalderen. for. kommunens. medarbejdere. med. 0,5. år. pr.. år. den. næste. 10.år. Randers. Kommune. er. bevidst. om,. at. det. er. vigtigt. at. sætte. nogle. gode. rammer. op. for. seniorerne,.således.at.de.føler.motivation.og. lyst.til.fortsat.at.blive.på.arbejdsmarkedet. Desuden skal seniorpolitikken sikre..at.seniorer.fortsat.kompetenceudvikles.på.lige. vilkår.med.de.øvrige.medarbejdere.i.randers. Kommune...at. de. sidste. år. på. arbejdsmarkedet. bliver. gode,.og.at.arbejdsglæden.bevares...at. seniorerne. ikke. nedslides. i. løbet. af. de. sidste.år.på.arbejdspladsen...at.vigtige.kompetencer.bevares.på.arbejdspladsen...at.der.også.rekrutteres.seniorer.til.virksomheden. Der. skal. tages. udgangspunkt. i. hver. enkelt. seniors. individuelle. behov.. Dette. sikres. ved. at. seniorernes. MUS-samtaler. indeholder. en. drøftelse.af.hvilke.vilkår.der.kan.være.relevant. at.benytte.for.den.enkelte. Samtidig. er. det. vigtigt. at. de. seniorpolitiske. rammer.i.randers.kommune.gør.det.attraktivt.for.seniorer,.at.søge.til.randers.kommune. som.ny.arbejdskraft. Randers.Kommunes.seniorpolitik.skal.medvirke.til.at.intentionen.med.en.seniorpolitik.skal. være. et. middel. til. at. sikre. gode. rammer. for. motivation,. fastholdelse. og. rekruttering. af. seniorer. TA EN SNAK OM Frihed. Hvorfor.er.det.vigtigt,. at.vi.respekterer.vores.organisations.mål. og.handler.i.overensstemmelse. med.dem? Hvad.kan.vi.gøre,. hvis.vi.ikke.kender.organisationens.mål? Hvordan.kan.vi.få.indfl.ydelse. på.organisationens.mål? 26

27 SENIORFORHOLD 27

28 TA EN SNAK OM Åbenhed Hvorfor.er.det.vigtigt,.at.vi.altid. kommunikerer.åbent.og.ærligt.i.enhver. sammenhæng? Hvordan.kan.vi.give.hinanden.både. ros.og.ris.på.en.positiv.måde? Hvad.kan.vi.gøre,.for.at.kritik.bliver. konstruktiv.og.en.måde.til.at. komme.videre.på? Hvornår.skal.vi.informere.hinanden. om.egne.sagsområder? 28

29 Socialt ansvar og engagement Randers.Kommune.løfter.sit.sociale.ansvar.i. fællesskab.med.det.øvrige.samfund.i.forhold. til. udsatte. grupper. og. medarbejdere,. som. kommer.i.en.særlig.situation. Tillægget. til. personalepolitikken. om. socialt. ansvar. og.. engagement. udspringer. af. Rammeaftale.om.det.sociale.kapitel. Den.sociale.ansva.rlighed.skal.være.er.en.del. af.kulturen.i.randers.kommune,.og.er.i.øvrigt. i. tråd. med. den. samlede. personalepolitik.. Kommunen. vil. være. en. rummelig. virksomhed.med.et.fordomsfrit.arbejdsmiljø..værdien. om.forskellighed,.i.personalepolitikken.sætter. en.standard.for.randers.kommunes.sociale. engagement. Udgangspunktet.er,.at.vi.har.et.særligt.ansvar. for.vores.egne.medarbejdere. Politikken.udmøntes.decentralt.i.åbenhed.og. dialog.med.medarbejderne. Det.. sociale. ansvar. virkeliggøres. gennem. initiativer,. som. fremmer. beskæftigelsen. af. medarbejdere,. som. er. omfattet. af. parternes. Rammeaftale.om.det.sociale.kapitel. Der. vil. blive. udarbejdet. et. sæt. retningslinier. for.ansættelse.på.særlige.vilkår.i.alle.virksomhedens.aftaleenheder..disse.retningslinier.er. en.kombination.af.bestemmelserne.i.rammeaftale.om.det.sociale.kapitel,.og.retningslinier,. som. er. gældende. for. ansættelse. på. særlige. vilkår. i. Randers. Kommune.. F.eks.. at. der. altid.gennemføres.en.ansættelsessamtale.for. at. sikre,. at. ansættelsesforholdet. kan. få. den. størst.mulige.succes. Udsatte. grupper. og. medarbejdere,. som. kommer.i.en.særlig.situation,.skal.hjælpes. Målgruppen. er. medarbejdere,. som. får. problemer. med. at. passe. deres. arbejde,. og. risikerer.at.miste.deres.job.eller.tilknytningen. til. arbejdsmarkedet. i. det. hele. taget.. Medarbejdere,.der.bliver.syge.eller.kommer.til.skade. og. får. nedsat. arbejdsevne.. Målgruppen. er. også. fx. mennesker. med. handicap,. tidligere. straffede,.omsorgssvigtede,.langtidsledige.og. andre,. som. kan. være. på. kanten. af. arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesmulighederne.er.aftalebaserede.job.på.særlige.vilkår,.fl.eksjob,.ansættelse. med.løntilskud.og.virksomhedspraktik. Randers.Kommune.er.sig.bevidst,.at.målgrupperne.tilbydes.beskæftigelse.med.et.meningsfyldt.indhold.på.lige.vilkår.med.kommunens. øvrige. ansatte,. samtidig. med. at. der. tages. hensyn.til.de.særlige.behov,.som.den.pågældende.måtte.have. Ansættelse. på. særlige. vilkår. sker. efter. en. konkret.vurdering.af.behovet.og.mulighederne. på. den. enkelte. arbejdsplads.. Det. understreges,.at.der.netop.er.tale.om.særlige.vilkår,. som.ikke.må.indgå.i.en.konkurrencesituation. med.ansættelse.på.ordinære.vilkår. SOCIALT ANSVAR OG ENGAGEMENT 29

30 0

31 Øvrige delpolitikker 1

32 Øvrige delpolitikker Ud.over.de.4.delpolitikker,.der.skaber.rammen. om.den.attraktive.arbejdsplads,.er.der.udformet.6.øvrige.delpolitikker,.der.på.mere.specifi.kke. områder. understøtter. Rander. Kommunes. personalepolitik.. Det. gælder:. Lønpolitik,. politik. for. omlægning. og. besparelser,. jubilæer,.vold.og.trusler,.rygning.samt.alkohol.og. misbrug. TA EN SNAK OM Hvordan.kan.vi.alle. bidrage.til.at.nyansatte. kolleger.trives? Hvad.vil.det.sige,.at.vi.trives.på.vores. arbejdsplads,.og.hvad.betyder.det. i.hverdagen? Hvornår.kan.det.være. særligt.vigtigt,.at.se.på.vores.trivsel. på.arbejdspladsen? Hvorfor.er.det.vigtigt.for.vores.trivsel,. at.der.er.balance.mellem. privatliv.og.arbejdsliv? 2

33 ØVRIGE DELPOLITIKKER

34 Lønpolitik Generelle aftaler og overenskomster, er grundlaget og omdrejningspunktet for dette tillæg om løndannelse i Randers Kommune. Randers Kommune er en sammenhængende organisatorisk enhed, og dette skal tilgodeses i løndannelsen. Samtidig skal der være rummelighed til at tilgodese de enkelte arbejdspladsers forskellighed. Økonomien i den lokale løndannelse og dens enkelte elementer skal være kendte og gennemskuelige. Der skal være åbenhed og synlighed omkring lønudviklingen og de enkelte løndele. MED-udvalgene skal medvirke til at sikre dette gennem drøftelse og stillingtagen. I lokallønsforhandlingerne indgår overenskomstaftalte midler til lokal løndannelse samt det økonomiske råderums lønelementer, herunder tilbageløbsmidler. Randers Kommune overholder udmøntningsgarantien, jf. de aftalte retningslinier i KTO aftalen. Generelt skal alle medarbejdere i Randers Kommune være sikret en lønudvikling, knyttet til udviklingen af kvalifikationer, funktioner og kompetencer. Det er i Randers Kommune, endvidere ikke hensigten, at medarbejdere, i en længere periode, udelukkende oppebærer grundløn uden tillæg af kvalifikationsløn og/eller funktionsløn, ligesom det er hensigten, at engangsvederlag kun skal være et honoreringsprincip i forbindelse med særlige aftale opgaver. Lønpolitikken er et centralt redskab til at sikre en målrettet, kvalitativ service på alle niveauer, for kommunens borgere og brugere. Lønpolitikken skal således, gennem en nøje sammenhæng mellem lønfastsættelsen og en samlet vurdering af den enkelte medarbejders/gruppers kvalifikationer, funktioner og kompetencer, medvirke til at fremme service, kvalitet og effektivitet samt et godt arbejdsmiljø, hvorved der kan skabes resultater i forhold til kommunens målsætninger og opgaver. Lønpolitikken skal endvidere være et redskab for kommunen som helhed og de enkelte arbejdssteder, således at disse, målrettet, kan anvende kvalifikations- og funktionslønkriterierne og udvikle medarbejdernes kvalifikationer, funktioner og kompetencer. Lønpolitikken skal medvirke til at der er en klar overensstemmelse mellem lønnen og medarbejdernes arbejdsopgaver, ansvar, kompetencer og opfyldelse af organisationens mål herunder arbejdsopgavernes karakter og indhold af kerneydelser. Der skal være en synlig sammenhæng mellem medarbejdernes opgavevaretagelse og honoreringen herfor. Medarbejdernes/gruppernes initiativ, engagement og evne til at opnå resultater alene eller i fællesskab, vil kunne indgå i løndannelsen. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter skal kunne følge samme lønudvikling, som de medarbejdere, de repræsenterer. De faglige organisationer og Randers Kommune er enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsystem fungerer tilfredsstillende. Forhandlinger foregår med respekt for parternes ret til at have forskellige tilgange til lønforhandlingerne (den årlige drøftelse af lønpolitikken og en aftale om en effektiv og forsvarlig lokal forhandlingsafvikling er helt afgørende herfor). Der er enighed om, at der kan indgås forhåndsaftale mellem de faglige organisationer og Randers Kommune. TA EN SNAK OM Hvilke værdier giver mest. mening for dig i dit arbejde? Hvordan støtter værdierne. både arbejdspladsen og dig? Hvilke faktorer har betydning for, hvordan vi fører værdierne ud i livet? Hvordan udvikler vi. arbejdspladsen i overensstemmelse. med værdierne? 34

35 LØNPOLITIK 5

36 6

37 Omlægninger og besparelser Tillægget.om.udvikling.og.kompetence.indeholder. en. beskrivelse. af. retningslinier. og. muligheder. i. forbindelse. med. omlægninger. og. besparelser.. Den. forhandlingsberettigede. organisation.inddrages.i.denne.dialog.. Målet. er,. at. ingen. medarbejdere. eller. ledere. afskediges. i. forbindelse. med. organisationsændringer,. besparelser,. ændrede. kompetenceområder,. nedlæggelse. af. kompetenceområder,. udbud. mv.. Kun. i. tilfælde,. hvor. genplacering. ikke. er. mulig,. vil. afskedigelse. kunne. komme. på. tale.. I. sådanne. tilfælde. hjælper.randers.kommune.den.pågældende. medarbejder. eller. leder. så. godt,. som. muligt. med.hensyn.til.kompetenceafklaring.og.hjælp. til.jobsøgning,.således.at.den.afskedigede.får. den.bedst.mulige.chance.til.at.få.en.god.start. på.et.nyt.arbejdsliv..den.forhandlingsberettigede.organisation.inddrages.i.denne.dialog. Der er enighed om at 5 hovedprincipper er gældende: 1...Ved. større. besparelser,. rationaliseringer. eller. omlægninger. inddrages. MED-systemet,. tillidsrepræsentanter. og. organisationerne.efter.de.herom.gældende.regler. 2...Hvis.det.viser.sig.at.en.eller.fl.ere.faggrupper. i. særlig. grad. rammes. af. besparelsen/omlægningen. fokuseres. der. i. særlig. grad.på.kontakten.til.denne.gruppe Det. vurderes. om. personalereduktionen. kan. realiseres. inden. for. en. realistisk. tidshorisont,.almindeligvis.inden.for.et.år. 4...Hvis.dette.ikke.vurderes.at.være.realistisk,. skal.det.vurderes,.om.der.er.mulighed.for. at. tilbyde. passende. jobs. andre. steder. inden.for.randers.kommune. OMLÆGNINGER OG BESPARELSER TA EN SNAK OM Hvad.kan.have.indfl.ydelse.på,. om.vi.føler.os.trygge. sammen.med.vores.kolleger? Hvad.kan.vi.selv.gøre,. for.at.skabe.tryghed.i.hverdagen? Hvilken.betydning.har.det.for.vores.arbejde,. at.vi.føler.os.trygge? Hvornår..og.i.hvilke.situationer.. skal.vi.være.særlig.opmærksomme. på.tryghed? 5...Hvis. dette. ikke. vurderes. muligt,. kan. det. blive.nødvendigt.at.gribe.til.afsked..i.så.fald. aftales. vilkårene. herfor.. Ligeledes. aftales. det.konkret.hvilke.tilbud.om.kompetenceudvikling,.hjælp.til.jobsøgning.etc..der.skal. tilbydes.de.medarbejdere,.der.afskediges. Der.er.endvidere.aftalt.en.drejebog.for.omplaceringer. i. forbindelse. med. særlige. situationer.i.organisationen..drejebogen.skal.blandt. andet. sikre,. at. særlige. situationer. håndteres. ensartet.i.hele.den.kommunale.arbejdsplads. 7

38 Jubilæer Randers.Kommune.ønsker.synligt.at.påskønne. og. fejre. de. ansatte,. som. har. arbejdet. i. Randers.Kommune.i.25,.40.og.50.år.. Der. udbetales. et. jubilæumsgratiale. ved. 25- års,.40-års.og.50-års.jubilæet. Ansatte,.der.har.40.års.jubilæum,.kan.indstilles.efter.vurdering.hos.fagdirektøren.til.Dronningens.fortjenstmedalje. Det.forventes.af.den.enkelte.leder,.at.jubilarerne.tilbydes.en.markering.af.deres.jubilæum,. og.at.denne.markering.og.omtale.heraf.tilrettelægges. i. et. samarbejde. med. jubilaren. og. udgiften. afholdes. af. arbejdsstedet.. Randers. Kommune.har.derfor.besluttet,.at.der.decentralt. afsættes. midler. til. fejring. af. jubilæer. på. den.enkelte.arbejdsplads. Jubilarerne.inviteres.til.en.frokost.med.borgmester. og. direktion. (kvartalsvis),. hvor. borgmesteren. overrækker. kommunens. gave. til. jubilarerne. Nærmere. oplysninger. jubilæumsgratiale. kan. fi.ndes.på.broen.under.fanen:. Personale,. og. menupunkterne:. Politikker. og. aftaler.>.politikker.>.personalepolitikken. 8

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Personalepolitik. Jammerbugt Kommunes

Personalepolitik. Jammerbugt Kommunes Jammerbugt Kommunes Personalepolitik Overordnet personalepolitik og delpolitikker for: Forebyggelse af arbejdsbetinget stress Intern information Kompetenceudvikling Løn Misbrug Mobning og seksuel chikane

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Fælles personalepolitik

Fælles personalepolitik Fælles personalepolitik MED-Hovedudvalget 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bornholms Regionskommunes værdigrundlag... 2 Den fælles personalepolitik i Bornholms Regionskommune... 3 Alkohol

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere