Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner"

Transkript

1 Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og vejledning når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler. Hillerød Hospital har i forbindelse med implementering af Misbrugspolitik for Region Hovedstaden udarbejdet en misbrugspolitik for Hillerød Hospital, hvor den lokale ordning omkring misbrugsnetværkspersoner og regler for indtagelse af alkohol er skitseret. Nedenfor er oversigt over de forskellige politikker, vejledninger og aftale om at indgå i et behandlingsforløb, som benyttes i forbindelse med et eventuelt misbrug. Bilag 1: Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inkl. udefunktioner og aftaleark om at indgå i et behandlingsforløb Politikken indeholder: Formål Aftaleark om at indgå i et behandlingsforløb. Lokale regler for brug af rusmidler Aftalearket skal benyttes, når der indgås aftale Misbrugs-netværkspersonordning på Hillerød Hospital om behandling med den berørte medarbejder. Kopi af aftaleark skal opbevares i Enhed for Udviklings rolle personalesagen i Enhed for Personale. Bilag 2: Information om misbrugspolitik udleveres til ansatte Der er endvidere udarbejdet et informationsark til udlevering til ansatte på Hillerød Hospital, som blandt andet indeholder: Information omkring misbrugspolitikken Hvilke signaler du som kollega skal være opmærksom på, og hvor du kan henvende dig. Bilag 3: Hvor kan man få taget blodprøve på en medarbejder i forbindelse med mistanke om misbrug Information om hvordan man gør, hvis en medarbejder indvilliger i at få foretaget en blodprøve i forbindelse med mistanke om misbrug. Bilag 4: Misbrugspolitik for Region Hovedstaden Politikken indeholder: Formål Definition på misbrug Grundlæggende principper Roller og ansvar og muligheder for hjælp. Bilag 5: Regionens vejledning Når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan man håndterer misbrugsproblemer hos ansatte i Region Hovedstaden. Af indhold kan blandt andet nævnes: Symptomer på misbrug Hvis en ansat møder påvirket på arbejdet Gennemgang af den nødvendige samtale henvises til afsnittet om den nødvendige Hvor kan man få rådgivning, støtte og behandling samtale herunder referat, blodprøvetagning, opbevaring af samtaleark/referat. Fordeling af roller og ansvar. Ovenstående dokumenter kan alle findes på IntraNord. Hvis der opstår spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte Enhed for Udvikling, v/arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen eller Udviklingschef Lotte Falck 1

2 Bilag 1 Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner Misbrugspolitikken for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er en ramme for håndtering af misbrug af legale og illegale rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. For yderligere uddybning se Misbrugspolitik for Region Hovedstaden. Formål med misbrugspolitikken på Hillerød Hospital Det er formålet at: Støtte overforbrugere/misbrugere i at bevare deres arbejde ved at tilbyde den nødvendige hjælp gennem aftalte betingelser Forebygge, at ansatte udvikler alkohol-, medicin eller andet misbrug Sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø Sikre alle ansatte tryghed og trivsel Sikre misbrugere og deres familier tryghed ved og tillid til misbrugshjælpen Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen Sikre kvalitet og effektivitet på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner. Regler om brug af rusmidler på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner: Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med arbejdet. Det er ikke tilladt, at ansatte i arbejdstiden er påvirket af eller indtager euforiserende medicin, alkohol og eller andre rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. Ved særlige arrangementer som fx jubilæer, receptioner og jul/nytår kan afdelingsledelsen/direktionen dispensere og tillade alkohol. Der skal samtidig bydes på alkoholfrie drikke. Reglen gælder alle ansatte samt personer, der midlertidigt udfører arbejde på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner. Hillerød Hospital henviser til Regionens Misbrugspolitik og opfordrer til, at Misbrugspolitik for Region Hovedstaden og vejledning til håndtering af ansatte med misbrugsproblemer gennemlæses inden håndtering af en misbrugssag. Netværkspersoner en særlig ordning på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner På Hillerød Hospital ønsker vi, at iværksætte en så tidlig indsats, som det er muligt for at forebygge misbrug. Vi ønsker, at sætte ind og hjælpe medarbejdere, der er på vej til at oparbejde et misbrug. Derfor udpeges misbrugs-netværks-personer på alle afdelinger på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner. Netværkspersonerne vil være i afdelingens nærmiljø, og uddannet i at spotte eventuelle misbrugsproblemer på et tidligt tidspunkt Denne funktion overtager ikke nærmeste leders medarbejderansvar (se bilag 4, Regionens misbrugspolitik side 4). Som en god kollega/leder skal man kontakte afdelingens netværkspersoner, når man har mistanke om eller kendskab til, at en ansat har overforbrugs-/misbrugsproblemer. Det er ikke illoyalt at kontakte netværkspersoner med henblik på at hjælpe kolleger ud af misbrug tværtimod. Det er vigtigt, at det foregår under hensyntagen til, at den ansatte er i en sårbar og svær situation. Netværkspersonernes ansvar og kompetence er beskrevet på side 5. Netværkspersonen(erne) tager første kontakt med misbrugeren for at gøre opmærksom på sine iagttagelser, sin bekymring, og at der skal følges op. Det er målet, at forsøge at opnå erkendelse af problemet og afklare, om den ansatte er villig til at gøre noget ved det. Det kan evt. ske efter koordination med Enhed for Udvikling, som kan være behjælpelig med vejledning. 2

3 Netværkspersonen har tavshedspligt. Netværkspersonen skal informere nærmeste leder, når den ansatte er påvirket af eller indtager euforiserende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. I forhold til bekymringsstadiet behøver netværkspersonen ikke at informere den nærmeste leder. Når der afholdes en samtale i forbindelse med mistanke om misbrug Når lederen afholder en samtale med en ansat skal der tages referat af samtalen som dokumentation. Referat /samtaleark skal underskrives af alle parter, der har deltaget i samtalen herunder også den ansatte. Hvis en ansat er blevet tilbudt blodprøve og har afslået, skal det noteres, at den ansatte er blevet tilbudt en blodprøve men har afslået. Jf. de personalepolitiske regler, har den ansatte mulighed for at tage en bisidder med til samtalen. Aftaleformular, se side 4. Aftalte betingelser for rådgivnings-/behandlingsforløb og opfølgning Der indgås fortrolig skriftlig aftale mellem den ansatte og nærmeste leder/afdelingsleder om betingelser i forbindelse med rådgivnings-/behandlingsforløb til afhjælpning af misbrug. Aftalen har tjenstlig karakter. Rådgivnings/behandlingens indhold og længde aftales mellem den ansatte og rådgivnings/behandlingsstedet. Rådgiveren/behandleren er omfattet af lovbunden tavshedspligt, og selve rådgivnings/behandlingsforløbets indhold er derfor et fortroligt anliggende mellem den ansatte og rådgiveren/behandleren. Den ansatte er forpligtet til at orientere nærmeste leder, såfremt rådgivningen/behandlingen kræver fravær i arbejdstiden. Den ansatte giver netværkspersonerne tilladelse til kontakt med rådgivnings-/behandlingsstedet omkring fremmøde. Afdelingens netværkspersoners eventuelle opfølgning på rådgivnings- /behandlingsforløbet aftales særskilt med den ansatte/nærmeste leder. Det er dog aftalt, at nærmeste leder ved rådgivnings-/behandlingsforløbets afslutning deltager i et fælles møde med den ansatte og rådgiveren/behandleren. Lederen forpligter sig til at se bort fra aftalen 12 måneder efter indgåelsen, såfremt den ansatte igen er fuldt funktionsdygtig. Herefter vil aftalen ingen indflydelse have på ansættelsesforholdet eller evt. muligheder for stillingsskift eller avancement fremover. Hvor kan jeg hente hjælp svar på mine spørgsmål? Enhed for Udvikling kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål til selve politikken eller en konkret problemstilling i forbindelse med mistanke om misbrug. Enhed for Udvikling administrerer netværkspersonsordningen. Enhed for Udvikling, kontaktpersoner Arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen, mail tlf og Udviklingschef Lotte Falck, tlf Enhed for Udvikling arbejdsopgaver/rolle i forbindelse med Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er beskrevet på side 5. Oversigt over netværkspersoner og over netværkspersonens ansvar/pligter findes på Intra Nord. Misbrugspolitikken skal diskuteres i de lokale MED-udvalg. Godkendt af Virk MED den 22. februar

4 Aftale om at indgå i et behandlingsforløb til afhjælpning af et misbrugsproblem FORTROLIGT Der er den, 20 indgået aftale mellem medarbejder og leder om at medarbejderen indgår i et behandlingsforløb til afhjælpning af sit misbrugsproblem. Behandlingen vil foregå på: og starter den 20 Behandlingens indhold og længde aftales mellem medarbejderen og behandlingsstedet. Medarbejderen er forpligtet til at orientere lederen såfremt behandlingen kræver fravær i arbejdstiden. Arbejdspladsens eventuelle opfølgning på behandlingsforløbets udvikling aftales særskilt mellem behandlingsstedet, medarbejderen og lederen. Medarbejderen er bekendt med, at en manglende overholdelse af det aftalte behandlingsforløb vil medføre iværksættelse af de foreskrevne regler for afvikling af ansættelsesforholdet. Så længe behandling forløber tilfredsstillende, vil der ikke ske ændringer i ansættelsesforholdet. Efter 12 måneder at regne fra dags dato, vil der blive set bort fra denne aftale, som herefter ingen indflydelse vil have på ansættelsesforholdet inkl. avancementemuligheder, såfremt medarbejderen igen er fuldt funktionsdygtig. Medarbejder Dato Leder Dato 4

5 Funktionsbeskrivelse for netværkspersoner fordeling af ansvar/pligter Hvad er en netværksperson? Netværkspersonerne er den person, som ansatte med overforbrugs- /misbrugsproblemer kan henvende sig til, hvis pågældende ønsker støtte og hjælp. Hvordan bliver jeg netværksperson? Der udpeges (mindst) to netværkspersoner af det lokale MED-udvalg, en medarbejder- og en ledelsesrepræsentant, som på afdelingen har ansvar for målrettet at se tegnene på og gribe ind overfor en ansat med begyndende alkohol-, medicin- og eller rusmiddeloverforbrug/-misbrug, henvise til hjælpeforanstaltninger og indgå konkrete aftaler med den ansatte. Hvem kan blive netværksperson? Netværkspersonen kan være tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller blot en engageret ansat. Det er vigtigt at vælge en netværksperson, som: Har kollegernes tillid Har mod og medfølelse overfor kolleger Kan lytte Tåler afvisninger Undgår at moralisere Kan repræsentere alle faggrupper på afdelingen. Netværkspersoners ansvar og kompetence Netværkspersonen(erne) tager første kontakt med misbrugeren med henblik på at gøre opmærksom på sine iagttagelser, sin bekymring, og at der skal følges op. Det er målet, at forsøge at opnå erkendelse af problemet og afklare, om den ansatte er villig til at gøre noget ved det. Det kan evt. ske efter koordination med Arbejdsmiljøenheden, som kan være behjælpelig med vejledning. Denne funktion overtager ikke nærmeste leders medarbejderansvar (se Regionens misbrugspolitik side 4). Netværkspersonen har tavshedspligt. Netværkspersonen skal informere nærmeste leder, når den ansatte er påvirket af eller indtager euforiserende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt.. I forhold til bekymringsstadiet behøver netværkspersonen ikke at informere den nærmeste leder. Uddannelse/træning af netværkspersoner Nordsjællands Misbrugscenter træner og uddanner netværkspersoner til at se tegnene på misbrug hos en kollega og gribe ind overfor/tage hånd om misbrugeren. Kontakt Enhed for Udvikling, hvis du er blevet valgt/udpeget til netværksperson i din afdeling. Du vil herefter få tilbud om at deltage i kursus på Nordsjællands Misbrugscenter. Læs mere om kursets indhold og kursusdatoer på IntraNord. ½ årsmøder for netværkspersonerne Netværkspersonerne inviteres til ½ årsmøder (forår/efterår), hvor aktuelle problemstillinger drøftes. Enhed for Udvikling - opgaver At rådgive og vejlede netværkspersoner i deres daglige arbejde At afholde ½ årsmøder (forår/efterår) for netværkspersonerne med henblik på at styrke deres motivation og færdigheder gennem erfaringsudveksling, faglig sparring og diskussioner At koordinere og sørge for, at nye netværkspersoner trænes og uddannes At opdatere liste med navne, telefonnumre og mailadresser på aktuelle netværkspersoner på alle afdelinger. Når der kommer nye netværkspersoner skal den enkelte afdeling give besked til Enhed for Udvikling. Liste over netværkspersoner opdateres på IntraNord. Kontaktpersoner i Enhed for Udvikling: Arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen, mail tlf og Udviklingschef Lotte Falck, tlf

6 Bilag 2 Udleveres til ansatte: Information om misbrugs-politik Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inkl. udefunktioner har en misbrugspolitik for at: Støtte overforbrugere/misbrugere i at bevare deres arbejde ved at tilbyde den nødvendige hjælp Sikre misbrugere og deres familier tryghed ved og tillid til misbrugshjælpen. gennem aftalte betingelser. Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid Forebygge, at ansatte udvikler alkohol-, medicin- til patientplejen og behandlingen. eller andet rusmiddelforbrug. Sikre kvalitet og effektivitet på Hillerød Hospital Sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. inkl. udefunktioner. Sikre alle ansattes tryghed og trivsel. Regler om brug af rusmidler på Hillerød Hospital De overordnede regler er: Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med arbejdet. Det er derfor ikke tilladt, at ansatte er påvirket af eller indtager medicin, alkohol og/eller andre rusmidler i arbejdstiden, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. Ved særlige arrangementer som f.eks. jubilæer, receptioner og jul kan afdelingsledelsen dispensere og tillade alkohol. Der skal samtidig bydes på alkoholfrie drikke. Reglen gælder alle ansatte samt personer, der midlertidigt udfører arbejde på Hillerød Hospital. Misbrugsnetværkspersoner en særlig ordning på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner På Hillerød Hospital ønsker vi, at iværksætte en så tidlig indsats som det er muligt. For at forebygge misbrug ønsker vi, at sætte ind og hjælpe medarbejdere, der er på vej til at oparbejde et misbrug. Derfor udpeges misbrugs-netværkspersoner på alle afdelinger på Hillerød Hospital. Netværkspersonerne vil være tættere på personalet og uddannet i at spotte eventuelle misbrugsproblemer på et tidligt tidspunkt. Hvad kan du gøre som kollega? omsorg for hinanden Som en god kollega/leder skal man kontakte afdelingens netværkspersoner, når man har mistanke om - eller kendskab til, at en medarbejder har overforbrugs-/misbrugsproblemer. Det er ikke illoyalt at kontakte netværkspersoner med henblik på at hjælpe kollegaer ud af misbrug - tværtimod. Det er vigtigt, at det foregår under hensyntagen til, at medarbejderen er i en sårbar og svær situation. Kolleger og ledere behøver ikke dybtgående kendskab til misbrug og behandling for at gribe ind overfor et menneske med formodet misbrug. Det bør overlades til professionelle behandlere at konstatere misbruget. Som kollega/leder skal du primært fokusere på den arbejdsmæssige præstation og øget sygefravær. Kend signalerne og grib tidligt ind Blandt misbrugsbehandlere er der enighed om, at tidlig indgriben giver bedre mulighed for effektfuld hjælp. For at kunne gribe tidligt ind er det vigtigt at kende til de signaler, der kan være tegn på et misbrug. Signalerne på misbrug er forskellige alt efter om det er misbrug af alkohol, medicin eller illegale rusmidler. Signaler på misbrug generelt kan være: Arbejdspræstationen er forringet Virker påvirket af alkohol eller medicin Abstinenser (fx sveder, fryser, er rød i hovedet, ryster på hænderne) Humørsvingninger Påfaldende adfærd/fravær i pauser Særligt for alkoholafhængige Hyppigt sygefravær Udebliver uden at give meddelelse Udpræget rastløshed Unormalt sløv eller træt, uklar snøvlende tale, håndskriften bliver utydelig/ulæselig Store eller små pupiler. Lugter af alkohol Særligt ved afhængighed af medicin eller illegale stoffer Opholder sig unormalt ofte i eller omkring medicinrummet Møder op på arbejdspladsen, selvom vedkommende har fri/ferie for at komme i medicinskabet. Påvirket på arbejde Hvis en ansat møder tydeligt påvirket på arbejde, skal der handles med det samme. Vær så vidt muligt flere om at konstatere problemet kontakt nærmeste leder således, at det er lederen, der vurderer næste step - om der skal afholdes en samtale/medarbejderen skal sendes hjem mv. Læs mere i Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner eller kontakt din lokale misbrugsnetværksperson: Du kan finde politikken og liste over lokale netværkspersoner på IntraNord. 6

7 Bilag 3 Hvor kan man få taget en blodprøve på en medarbejder i forbindelse med mistanke om misbrug Hvis den ansatte siger ja til at få tage en blodprøve følges denne procedure: Lederen kontakter Klinisk Biokemisk Afdeling, den vagthavende bioanalytiker og laver en aftale om, at de kommer over på Klinisk Biokemisk Afdeling for at få foretaget en blodprøve i forbindelse med mistanke om et misbrug Hillerød Hospital I dagarbejdstiden ringes på 4170 Efter kl. 15 ringes til den vagthavende bioanalytiker på 5950 Frederikssund Hospital I dagarbejdstiden ringes på 5395 Efter kl. 15 ringes på 5407 Helsingør Hospital I dagarbejdstiden ringes på 2226 Efter kl. 15 ringes på 2003/eller 2048 Lederen oplyser sit telefonnummer, og får telefonisk opringning fra Klinisk Biokemisk Afdeling indenfor forholdsvis kort tid 1-2 timer med svar på blodprøven. Svartiden kan dog variere afhængig af prøvetidstidspunktet og travlhed i vagten. Klinisk Biokemisk Afdeling rekvirerer blodprøven i LABKA, når det drejer sig om en S-ethanol. Afdelingen bliver ikke faktureret i forbindelse med en S-ethanol prøve. Hvis der er behov for andre forgiftningsprøver sendes de ud af hospitalet til analysering andre steder, og den pågældende afdeling bliver faktureret. Lederen skal i disse tilfælde medbringe afdelingens eannr., som noteres på blodprøvens følgeseddel. 7

8 Bilag 4 Misbrugspolitik for Region Hovedstaden se seperat fil Bilag 5 Regionens vejledning når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler se seperat fil 8

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Hvordan hjælper du dine kollegaer?

Hvordan hjælper du dine kollegaer? Hvordan hjælper du dine kollegaer? Temasession TR-Forum 2014 Dagsorden Pia Kjær Øulee, MiljøTeam A/S Magnus Købke, TSU Projekt Nøglepersoner i MiljøTeam A/S Martin Koch Pedersen, PensionDanmark PensionDanmarks

Læs mere

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops?

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen Seniorkonsulent Anne Sophie Hensgen Arbejdsmiljøkonference d. 11. november 2014 Formål 1.

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere