Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner"

Transkript

1 Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og vejledning når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler. Hillerød Hospital har i forbindelse med implementering af Misbrugspolitik for Region Hovedstaden udarbejdet en misbrugspolitik for Hillerød Hospital, hvor den lokale ordning omkring misbrugsnetværkspersoner og regler for indtagelse af alkohol er skitseret. Nedenfor er oversigt over de forskellige politikker, vejledninger og aftale om at indgå i et behandlingsforløb, som benyttes i forbindelse med et eventuelt misbrug. Bilag 1: Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inkl. udefunktioner og aftaleark om at indgå i et behandlingsforløb Politikken indeholder: Formål Aftaleark om at indgå i et behandlingsforløb. Lokale regler for brug af rusmidler Aftalearket skal benyttes, når der indgås aftale Misbrugs-netværkspersonordning på Hillerød Hospital om behandling med den berørte medarbejder. Kopi af aftaleark skal opbevares i Enhed for Udviklings rolle personalesagen i Enhed for Personale. Bilag 2: Information om misbrugspolitik udleveres til ansatte Der er endvidere udarbejdet et informationsark til udlevering til ansatte på Hillerød Hospital, som blandt andet indeholder: Information omkring misbrugspolitikken Hvilke signaler du som kollega skal være opmærksom på, og hvor du kan henvende dig. Bilag 3: Hvor kan man få taget blodprøve på en medarbejder i forbindelse med mistanke om misbrug Information om hvordan man gør, hvis en medarbejder indvilliger i at få foretaget en blodprøve i forbindelse med mistanke om misbrug. Bilag 4: Misbrugspolitik for Region Hovedstaden Politikken indeholder: Formål Definition på misbrug Grundlæggende principper Roller og ansvar og muligheder for hjælp. Bilag 5: Regionens vejledning Når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan man håndterer misbrugsproblemer hos ansatte i Region Hovedstaden. Af indhold kan blandt andet nævnes: Symptomer på misbrug Hvis en ansat møder påvirket på arbejdet Gennemgang af den nødvendige samtale henvises til afsnittet om den nødvendige Hvor kan man få rådgivning, støtte og behandling samtale herunder referat, blodprøvetagning, opbevaring af samtaleark/referat. Fordeling af roller og ansvar. Ovenstående dokumenter kan alle findes på IntraNord. Hvis der opstår spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte Enhed for Udvikling, v/arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen eller Udviklingschef Lotte Falck 1

2 Bilag 1 Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner Misbrugspolitikken for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er en ramme for håndtering af misbrug af legale og illegale rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. For yderligere uddybning se Misbrugspolitik for Region Hovedstaden. Formål med misbrugspolitikken på Hillerød Hospital Det er formålet at: Støtte overforbrugere/misbrugere i at bevare deres arbejde ved at tilbyde den nødvendige hjælp gennem aftalte betingelser Forebygge, at ansatte udvikler alkohol-, medicin eller andet misbrug Sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø Sikre alle ansatte tryghed og trivsel Sikre misbrugere og deres familier tryghed ved og tillid til misbrugshjælpen Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen Sikre kvalitet og effektivitet på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner. Regler om brug af rusmidler på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner: Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med arbejdet. Det er ikke tilladt, at ansatte i arbejdstiden er påvirket af eller indtager euforiserende medicin, alkohol og eller andre rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. Ved særlige arrangementer som fx jubilæer, receptioner og jul/nytår kan afdelingsledelsen/direktionen dispensere og tillade alkohol. Der skal samtidig bydes på alkoholfrie drikke. Reglen gælder alle ansatte samt personer, der midlertidigt udfører arbejde på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner. Hillerød Hospital henviser til Regionens Misbrugspolitik og opfordrer til, at Misbrugspolitik for Region Hovedstaden og vejledning til håndtering af ansatte med misbrugsproblemer gennemlæses inden håndtering af en misbrugssag. Netværkspersoner en særlig ordning på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner På Hillerød Hospital ønsker vi, at iværksætte en så tidlig indsats, som det er muligt for at forebygge misbrug. Vi ønsker, at sætte ind og hjælpe medarbejdere, der er på vej til at oparbejde et misbrug. Derfor udpeges misbrugs-netværks-personer på alle afdelinger på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner. Netværkspersonerne vil være i afdelingens nærmiljø, og uddannet i at spotte eventuelle misbrugsproblemer på et tidligt tidspunkt Denne funktion overtager ikke nærmeste leders medarbejderansvar (se bilag 4, Regionens misbrugspolitik side 4). Som en god kollega/leder skal man kontakte afdelingens netværkspersoner, når man har mistanke om eller kendskab til, at en ansat har overforbrugs-/misbrugsproblemer. Det er ikke illoyalt at kontakte netværkspersoner med henblik på at hjælpe kolleger ud af misbrug tværtimod. Det er vigtigt, at det foregår under hensyntagen til, at den ansatte er i en sårbar og svær situation. Netværkspersonernes ansvar og kompetence er beskrevet på side 5. Netværkspersonen(erne) tager første kontakt med misbrugeren for at gøre opmærksom på sine iagttagelser, sin bekymring, og at der skal følges op. Det er målet, at forsøge at opnå erkendelse af problemet og afklare, om den ansatte er villig til at gøre noget ved det. Det kan evt. ske efter koordination med Enhed for Udvikling, som kan være behjælpelig med vejledning. 2

3 Netværkspersonen har tavshedspligt. Netværkspersonen skal informere nærmeste leder, når den ansatte er påvirket af eller indtager euforiserende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. I forhold til bekymringsstadiet behøver netværkspersonen ikke at informere den nærmeste leder. Når der afholdes en samtale i forbindelse med mistanke om misbrug Når lederen afholder en samtale med en ansat skal der tages referat af samtalen som dokumentation. Referat /samtaleark skal underskrives af alle parter, der har deltaget i samtalen herunder også den ansatte. Hvis en ansat er blevet tilbudt blodprøve og har afslået, skal det noteres, at den ansatte er blevet tilbudt en blodprøve men har afslået. Jf. de personalepolitiske regler, har den ansatte mulighed for at tage en bisidder med til samtalen. Aftaleformular, se side 4. Aftalte betingelser for rådgivnings-/behandlingsforløb og opfølgning Der indgås fortrolig skriftlig aftale mellem den ansatte og nærmeste leder/afdelingsleder om betingelser i forbindelse med rådgivnings-/behandlingsforløb til afhjælpning af misbrug. Aftalen har tjenstlig karakter. Rådgivnings/behandlingens indhold og længde aftales mellem den ansatte og rådgivnings/behandlingsstedet. Rådgiveren/behandleren er omfattet af lovbunden tavshedspligt, og selve rådgivnings/behandlingsforløbets indhold er derfor et fortroligt anliggende mellem den ansatte og rådgiveren/behandleren. Den ansatte er forpligtet til at orientere nærmeste leder, såfremt rådgivningen/behandlingen kræver fravær i arbejdstiden. Den ansatte giver netværkspersonerne tilladelse til kontakt med rådgivnings-/behandlingsstedet omkring fremmøde. Afdelingens netværkspersoners eventuelle opfølgning på rådgivnings- /behandlingsforløbet aftales særskilt med den ansatte/nærmeste leder. Det er dog aftalt, at nærmeste leder ved rådgivnings-/behandlingsforløbets afslutning deltager i et fælles møde med den ansatte og rådgiveren/behandleren. Lederen forpligter sig til at se bort fra aftalen 12 måneder efter indgåelsen, såfremt den ansatte igen er fuldt funktionsdygtig. Herefter vil aftalen ingen indflydelse have på ansættelsesforholdet eller evt. muligheder for stillingsskift eller avancement fremover. Hvor kan jeg hente hjælp svar på mine spørgsmål? Enhed for Udvikling kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål til selve politikken eller en konkret problemstilling i forbindelse med mistanke om misbrug. Enhed for Udvikling administrerer netværkspersonsordningen. Enhed for Udvikling, kontaktpersoner Arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen, mail tlf og Udviklingschef Lotte Falck, tlf Enhed for Udvikling arbejdsopgaver/rolle i forbindelse med Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er beskrevet på side 5. Oversigt over netværkspersoner og over netværkspersonens ansvar/pligter findes på Intra Nord. Misbrugspolitikken skal diskuteres i de lokale MED-udvalg. Godkendt af Virk MED den 22. februar

4 Aftale om at indgå i et behandlingsforløb til afhjælpning af et misbrugsproblem FORTROLIGT Der er den, 20 indgået aftale mellem medarbejder og leder om at medarbejderen indgår i et behandlingsforløb til afhjælpning af sit misbrugsproblem. Behandlingen vil foregå på: og starter den 20 Behandlingens indhold og længde aftales mellem medarbejderen og behandlingsstedet. Medarbejderen er forpligtet til at orientere lederen såfremt behandlingen kræver fravær i arbejdstiden. Arbejdspladsens eventuelle opfølgning på behandlingsforløbets udvikling aftales særskilt mellem behandlingsstedet, medarbejderen og lederen. Medarbejderen er bekendt med, at en manglende overholdelse af det aftalte behandlingsforløb vil medføre iværksættelse af de foreskrevne regler for afvikling af ansættelsesforholdet. Så længe behandling forløber tilfredsstillende, vil der ikke ske ændringer i ansættelsesforholdet. Efter 12 måneder at regne fra dags dato, vil der blive set bort fra denne aftale, som herefter ingen indflydelse vil have på ansættelsesforholdet inkl. avancementemuligheder, såfremt medarbejderen igen er fuldt funktionsdygtig. Medarbejder Dato Leder Dato 4

5 Funktionsbeskrivelse for netværkspersoner fordeling af ansvar/pligter Hvad er en netværksperson? Netværkspersonerne er den person, som ansatte med overforbrugs- /misbrugsproblemer kan henvende sig til, hvis pågældende ønsker støtte og hjælp. Hvordan bliver jeg netværksperson? Der udpeges (mindst) to netværkspersoner af det lokale MED-udvalg, en medarbejder- og en ledelsesrepræsentant, som på afdelingen har ansvar for målrettet at se tegnene på og gribe ind overfor en ansat med begyndende alkohol-, medicin- og eller rusmiddeloverforbrug/-misbrug, henvise til hjælpeforanstaltninger og indgå konkrete aftaler med den ansatte. Hvem kan blive netværksperson? Netværkspersonen kan være tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller blot en engageret ansat. Det er vigtigt at vælge en netværksperson, som: Har kollegernes tillid Har mod og medfølelse overfor kolleger Kan lytte Tåler afvisninger Undgår at moralisere Kan repræsentere alle faggrupper på afdelingen. Netværkspersoners ansvar og kompetence Netværkspersonen(erne) tager første kontakt med misbrugeren med henblik på at gøre opmærksom på sine iagttagelser, sin bekymring, og at der skal følges op. Det er målet, at forsøge at opnå erkendelse af problemet og afklare, om den ansatte er villig til at gøre noget ved det. Det kan evt. ske efter koordination med Arbejdsmiljøenheden, som kan være behjælpelig med vejledning. Denne funktion overtager ikke nærmeste leders medarbejderansvar (se Regionens misbrugspolitik side 4). Netværkspersonen har tavshedspligt. Netværkspersonen skal informere nærmeste leder, når den ansatte er påvirket af eller indtager euforiserende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt.. I forhold til bekymringsstadiet behøver netværkspersonen ikke at informere den nærmeste leder. Uddannelse/træning af netværkspersoner Nordsjællands Misbrugscenter træner og uddanner netværkspersoner til at se tegnene på misbrug hos en kollega og gribe ind overfor/tage hånd om misbrugeren. Kontakt Enhed for Udvikling, hvis du er blevet valgt/udpeget til netværksperson i din afdeling. Du vil herefter få tilbud om at deltage i kursus på Nordsjællands Misbrugscenter. Læs mere om kursets indhold og kursusdatoer på IntraNord. ½ årsmøder for netværkspersonerne Netværkspersonerne inviteres til ½ årsmøder (forår/efterår), hvor aktuelle problemstillinger drøftes. Enhed for Udvikling - opgaver At rådgive og vejlede netværkspersoner i deres daglige arbejde At afholde ½ årsmøder (forår/efterår) for netværkspersonerne med henblik på at styrke deres motivation og færdigheder gennem erfaringsudveksling, faglig sparring og diskussioner At koordinere og sørge for, at nye netværkspersoner trænes og uddannes At opdatere liste med navne, telefonnumre og mailadresser på aktuelle netværkspersoner på alle afdelinger. Når der kommer nye netværkspersoner skal den enkelte afdeling give besked til Enhed for Udvikling. Liste over netværkspersoner opdateres på IntraNord. Kontaktpersoner i Enhed for Udvikling: Arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen, mail tlf og Udviklingschef Lotte Falck, tlf

6 Bilag 2 Udleveres til ansatte: Information om misbrugs-politik Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inkl. udefunktioner har en misbrugspolitik for at: Støtte overforbrugere/misbrugere i at bevare deres arbejde ved at tilbyde den nødvendige hjælp Sikre misbrugere og deres familier tryghed ved og tillid til misbrugshjælpen. gennem aftalte betingelser. Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid Forebygge, at ansatte udvikler alkohol-, medicin- til patientplejen og behandlingen. eller andet rusmiddelforbrug. Sikre kvalitet og effektivitet på Hillerød Hospital Sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. inkl. udefunktioner. Sikre alle ansattes tryghed og trivsel. Regler om brug af rusmidler på Hillerød Hospital De overordnede regler er: Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med arbejdet. Det er derfor ikke tilladt, at ansatte er påvirket af eller indtager medicin, alkohol og/eller andre rusmidler i arbejdstiden, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. Ved særlige arrangementer som f.eks. jubilæer, receptioner og jul kan afdelingsledelsen dispensere og tillade alkohol. Der skal samtidig bydes på alkoholfrie drikke. Reglen gælder alle ansatte samt personer, der midlertidigt udfører arbejde på Hillerød Hospital. Misbrugsnetværkspersoner en særlig ordning på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner På Hillerød Hospital ønsker vi, at iværksætte en så tidlig indsats som det er muligt. For at forebygge misbrug ønsker vi, at sætte ind og hjælpe medarbejdere, der er på vej til at oparbejde et misbrug. Derfor udpeges misbrugs-netværkspersoner på alle afdelinger på Hillerød Hospital. Netværkspersonerne vil være tættere på personalet og uddannet i at spotte eventuelle misbrugsproblemer på et tidligt tidspunkt. Hvad kan du gøre som kollega? omsorg for hinanden Som en god kollega/leder skal man kontakte afdelingens netværkspersoner, når man har mistanke om - eller kendskab til, at en medarbejder har overforbrugs-/misbrugsproblemer. Det er ikke illoyalt at kontakte netværkspersoner med henblik på at hjælpe kollegaer ud af misbrug - tværtimod. Det er vigtigt, at det foregår under hensyntagen til, at medarbejderen er i en sårbar og svær situation. Kolleger og ledere behøver ikke dybtgående kendskab til misbrug og behandling for at gribe ind overfor et menneske med formodet misbrug. Det bør overlades til professionelle behandlere at konstatere misbruget. Som kollega/leder skal du primært fokusere på den arbejdsmæssige præstation og øget sygefravær. Kend signalerne og grib tidligt ind Blandt misbrugsbehandlere er der enighed om, at tidlig indgriben giver bedre mulighed for effektfuld hjælp. For at kunne gribe tidligt ind er det vigtigt at kende til de signaler, der kan være tegn på et misbrug. Signalerne på misbrug er forskellige alt efter om det er misbrug af alkohol, medicin eller illegale rusmidler. Signaler på misbrug generelt kan være: Arbejdspræstationen er forringet Virker påvirket af alkohol eller medicin Abstinenser (fx sveder, fryser, er rød i hovedet, ryster på hænderne) Humørsvingninger Påfaldende adfærd/fravær i pauser Særligt for alkoholafhængige Hyppigt sygefravær Udebliver uden at give meddelelse Udpræget rastløshed Unormalt sløv eller træt, uklar snøvlende tale, håndskriften bliver utydelig/ulæselig Store eller små pupiler. Lugter af alkohol Særligt ved afhængighed af medicin eller illegale stoffer Opholder sig unormalt ofte i eller omkring medicinrummet Møder op på arbejdspladsen, selvom vedkommende har fri/ferie for at komme i medicinskabet. Påvirket på arbejde Hvis en ansat møder tydeligt påvirket på arbejde, skal der handles med det samme. Vær så vidt muligt flere om at konstatere problemet kontakt nærmeste leder således, at det er lederen, der vurderer næste step - om der skal afholdes en samtale/medarbejderen skal sendes hjem mv. Læs mere i Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner eller kontakt din lokale misbrugsnetværksperson: Du kan finde politikken og liste over lokale netværkspersoner på IntraNord. 6

7 Bilag 3 Hvor kan man få taget en blodprøve på en medarbejder i forbindelse med mistanke om misbrug Hvis den ansatte siger ja til at få tage en blodprøve følges denne procedure: Lederen kontakter Klinisk Biokemisk Afdeling, den vagthavende bioanalytiker og laver en aftale om, at de kommer over på Klinisk Biokemisk Afdeling for at få foretaget en blodprøve i forbindelse med mistanke om et misbrug Hillerød Hospital I dagarbejdstiden ringes på 4170 Efter kl. 15 ringes til den vagthavende bioanalytiker på 5950 Frederikssund Hospital I dagarbejdstiden ringes på 5395 Efter kl. 15 ringes på 5407 Helsingør Hospital I dagarbejdstiden ringes på 2226 Efter kl. 15 ringes på 2003/eller 2048 Lederen oplyser sit telefonnummer, og får telefonisk opringning fra Klinisk Biokemisk Afdeling indenfor forholdsvis kort tid 1-2 timer med svar på blodprøven. Svartiden kan dog variere afhængig af prøvetidstidspunktet og travlhed i vagten. Klinisk Biokemisk Afdeling rekvirerer blodprøven i LABKA, når det drejer sig om en S-ethanol. Afdelingen bliver ikke faktureret i forbindelse med en S-ethanol prøve. Hvis der er behov for andre forgiftningsprøver sendes de ud af hospitalet til analysering andre steder, og den pågældende afdeling bliver faktureret. Lederen skal i disse tilfælde medbringe afdelingens eannr., som noteres på blodprøvens følgeseddel. 7

8 Bilag 4 Misbrugspolitik for Region Hovedstaden se seperat fil Bilag 5 Regionens vejledning når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler se seperat fil 8

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune

Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune Rusmiddelpolitik Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune Rusmiddelpolitik I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel,

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere