IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart"

Transkript

1 IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart

2 Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens formål og hjælper med at skabe et miljø, du som -elev trives og lærer i. Som elev på handelsgymnasiet har du pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, som i det store hele går ud på at beskrive din pligt til at deltage aktivt i undervisningen og følge reglerne for almindelig orden og samvær samt de konsekvenser, der er for elever, der ikke følger studie- og ordensreglerne. De enkelte lærerteams kan inden for de overordnede regler formulere studie- og ordensregler for deres teams, som understøtter de overordnede regler. Møder du velforberedt og til tiden, afleverer du de opgaver der stilles, er du aktiv i timerne, og indgår du i de gruppeprocesser der lægges op til, får du ingen problemer. Vi beder dig dog gennemlæse studie- og ordensreglerne, så du kender vores forventninger til dig. Kaj Habekost Rektor IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart 2

3 Indholdsfortegnelse Studieregler hos Fredericia Middelfart... 4 Mødepligt...4 Ordensregler... 6 Mistanke om misbrug...7 Misbrug...7 Forebyggelse...7 Konsekvenser af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler... 8 Studieinaktivitet... 9 Oprykning... 9 Ansvar... 9 Snyd med opgaver... 9 Skriftlige advarsler... 9 Klagemulighed og -behandling... 9 Regelgrundlag... 9 Kontakt os

4 Studieregler hos Fredericia Middelfart Mødepligt Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og om fraværet er velbegrundet. Der findes ingen ret til fravær og derfor ingen godkendte fraværsgrunde. Det vil sige, at også fravær som følge af busforsinkelser, sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer, session, barsel m.v. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan medregnes som fravær. Ifølge Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) (Lovbekendtgørelse nr. 861 af 05/07/2010), har du som elev på handelsgymnasiet pligt til at deltage i undervisningen. Det fremgår af lovens 21. Kapitel 4 mødepligt, aktiv deltagelse, oprykning m.v. 21. Eleverne har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Stk. 2. Skolen er forpligtet til at gribe ind over for elevers fravær. Bestemmelser herom fastsættes i skolens studieog ordensregler, jf Den enkelte skole fastsætter studie- og ordensregler, jf. dog stk. 3. Skolen gør eleverne bekendt med studie- og ordensreglerne. Stk. 2. Eleverne har pligt til at følge studie- og ordensreglerne. Skolen træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger skolens studieog ordensregler. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om studie- og ordensreglerne, herunder om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger studie- og ordensreglerne. 23. Skolens leder kan i særlige tilfælde nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis det vurderes, at eleven ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Det er en nødvendig - men ikke tilstrækkelig - forudsætning for nægtelse af oprykning, at eleven har under 2,0 i gennemsnit. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om skolens adgang til at nægte en elev oprykning. 4

5 2hhd på Koldinghus, 2013 Aktiv i undervisningen Pligten til at deltage i undervisningen indebærer ikke blot, at du skal møde til undervisningen, men også at du afleverer de stillede hjemmeopgaver til tiden og i det omfang, skolen har fastsat, og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum, men også at du er aktiv i timerne, aktiv i gruppe- og projektarbejde, og at du deltager i prøver, ekskursioner og andre arbejdsopgaver, som en del af undervisningen. Skolen kan forlange at få oplysning om årsagen til dit fravær, herunder stille krav om dokumentation. Ved længerevarende sygdom eller gentagne sygdomsperioder kræver vi, at du stiller med en lægeerklæring, som du selv skal betale. Dit fravær registreres og behandles i overensstemmelse med skolens procedure for fraværsregistrering. Se Fraværs- og frafaldspolitik. Fravær Fravær kan have forskellige årsager, og vi lægger vægt på at kunne tage individuelle hensyn. Derfor sker behandlingen af fravær med udgangspunkt i den enkelte elevs konkrete situation. 5

6 Ordensregler Vi er mange elever, lærere og øvrige medarbejdere, som omgås hinanden i et aktivt og travlt studiemiljø. Det kræver nogle almindelige færdselsregler at få det til at fungere i det daglige. Vi forventer at du møder og deltager aktivt i undervisningen (se nærmere under afsnittet Studieregler) at du viser respekt, hensyn og ansvar i omgang med mennesker, inventar og materiel at du gennem din adfærd og dit sprogbrug fremmer en god omgangstone mellem alle på skolen at du viser en personlig fremtræden, som er i overensstemmelse med normerne i virksomheder og i samfundet i øvrigt er du i tvivl så spørg! at du ikke ryger på skolens område, da dette er forbudt ved lov at du kun nyder alkohol i forbindelse med fester eller ved særlige arrangementer, hvor det er tilladt at du i undervisningstiden ikke anvender it og internet til andet end undervisnings-relaterede ting at du hverken foretager eller modtager opkald/sms på mobiltelefon i undervisningstiden at du spiser og drikker i kantinen/cafeen og kun der at du selv tager ansvaret for opbevaring af penge og værdigenstande, da skolen ikke kan erstatte stjålne eller bortkomne ting at du er ansvarlig for oprydningen i kantinen at klassen er ansvarlig for, at der er orden i klasselokalet, at alt affald er lagt i papirkurven og stolene stillet på plads, når klasselokalet forlades 6

7 Vi accepterer ikke mobning snyd med opgaver og lignende støjende, larmende eller på anden måde negativ adfærd, som virker forstyrrende i et studiemiljø alkohol og beruset adfærd i undervisningstiden og på skolens område bortset fra sociale arrangementer, hvor alkohol er tilladt narkotika og narkotikapåvirket adfærd på skolens område eller i forbindelse med skolearrangementer som studieture, fester mv. Ovennævnte kan medføre bortvisning. Salg eller formidling af narkotika på skolens område, eller i forbindelse med studieture, ekskursioner medfører bortvisning. Salg og brug af narkotika er ulovligt ifølge dansk lovgivning. Mistanke om misbrug Hvis elever eller skolens personale har mistanke om / konstaterer / er bekymret for, at en elev har problemer med stoffer, kan de kontakte en studievejleder eller rektor. Rektor og elevens studievejleder vil tage kontakt til den elev, der har problemet med henblik på at afdække og stoppe misbruget. Hvis en elev virker påvirket i undervisningstiden, kontaktes rektor. Dette kan indebære kontakt til de kommunale myndigheder. Skolen kan stille krav om regelmæssig drug-/alkoholtests. Hvis eleven er under 18 år kontaktes forældre. Misbrug I tilfælde af misbrug udarbejdes en aftale, som eleven skal leve op til. Overholdes den ikke, kan det betyde, at eleven bortvises. Formålet er at stoppe misbruget, så uddannelsen kan gennemføres. Forebyggelse Elevrådet på afholder relevante forebyggende arrangementer. 7

8 Konsekvenser af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler Rektor afgør ud fra karakteren af overtrædelsen eller omfanget af dine forsømmelser, hvilke foranstaltninger der iværksættes, herunder om overtrædelsen skal sanktioneres med en samtale (pædagogisk tilrettevisning), en skriftlig advarsel (som sendes anbefalet mod kvittering til indehaveren af forældremyndigheden, hvis du er under 18 år) eller midlertidig udelukkelse fra undervisningen i enkelte fag eller fra undervisningen som helhed. En overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan også medføre, at du skal aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Midlertidig udelukkelse En midlertidig udelukkelse fra undervisningen kan finde sted i op til 10 sammenhængende skoledage på et skoleår i særlig grove tilfælde (disse dage tæller med i dit fravær). Samtidig med en midlertidig udelukkelse fra undervisningen får du en skriftlig advarsel, som oplyser om konsekvenserne af en gentagelse af den adfærd, som har medført den midlertidige udelukkelse fra undervisningen. Du kan bortvises fra skolen, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været forsøgt. Sanktionerne vil normalt først blive iværksat efter én forudgående skriftlig advarsel, og efter at du har haft mulighed for at udtale dig. Den ansvarlige rektor kan dog uden forudgående advarsel bortvise dig fra skolen, hvis du groft overtræder skolens ordensregler fx i tilfælde af vold/chikane mod kammerater/ansatte, indtagelse af alkohol/narkotika i skoletiden el.lign. 8

9 Studieinaktivitet Hvis dine lærere vurderer, at du ikke deltager i undervisningen med den studieaktivitet, som er påkrævet herunder ikke afleverer de stillede opgaver i en tilstrækkelig kvalitet - vil du enten blive indstillet til at aflægge prøver i alle fag eller ikke blive indstillet til prøve og som konsekvens af dette gå skoleåret om eller blive udmeldt. Studieaktivitet er en forudsætning for at modtage SU. Skolen indberetter studieinaktive elever til SU-Styrelsen, og din ret til SU bortfalder. Når vi igen vurderer, at du er studieaktiv, kan du på ny søge om SU. Oprykning Hvis du ved afslutningen af 1hhx eller 2hhx har et karaktergennemsnit på under 2,0, kan vi på baggrund af en vurdering af dit hidtidige udbytte af undervisningen, studieadfærd (herunder fremmøde, studieaktivitet og afleveringer) og dine muligheder for at gennemføre det følgende skoleår beslutte, at du ikke kan oprykkes til næste klassetrin. Ansvar Beskadigelse af skolens undervisningsmaterialer, udstyr, inventar og bygninger medfører normalt erstatningsansvar. Manglende aflevering af bøger og andre udleverede undervisningsmaterialer ved skoleårets afslutning medfører automatisk erstatningskrav. Snyd med opgaver Hvis vi konstaterer, at du afleverer en opgave, som du ikke selv har skrevet, eller ikke selv har skrevet dele af, vil det medføre en advarsel, og opgaven betragtes som ikke afleveret. Hvis du igen snyder med opgaver, kan det medføre, at du udelukkes fra undervisningen og enten udmeldes eller får lov til at gå skoleåret om. Snyd eller forsøg på snyd i forbindelse med prøver og eksamen behandles efter skolens eksamensreglement. Skriftlige advarsler Skriftlige advarsler overføres ikke fra et skoleår til et andet med mindre der er tale om alvorlige gentagelsestilfælde eller lignende. Rektor afgør dette i de konkrete tilfælde. Klagemulighed og -behandling Du kan skriftligt klage over en sanktion, som er iværksat i henhold til skolens studie- og ordensregler. Du skal inden 2 uger efter, at skolen har meddelt dig sin afgørelse, aflevere din klage til rektor, som sender den videre til Undervisningsministeriet. Rektor ledsager din klage med en udtalelse, du inden da har haft en uges frist til at kommentere skriftligt. En klage har ikke opsættende virkning på skolens afgørelse. Du kan ikke klage over en pædagogisk tilrettevisning. Læs endvidere den grundige beskrivelse: Klagebehandling. Regelgrundlag Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr af 04/12/2006: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id=25217 Vejledning til bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser VEJ nr. 92 af 4/12/2006 (Gældende): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id=25215 /Juni

10 Studie- Fredericia og ordensregler Middelfart Kontakt os Studiesekretær Helle Løvendahl Jensen tlf.: mail: IBC International Business College Tvedvej 7, 6000 Kolding Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia Dr. Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa Studievejleder Hanne G. Thomsen tlf.: mail: Studievejleder Søren Overgaard tlf.: mail: Rektor Kaj Habekost tlf.: mail: 10

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere