Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7"

Transkript

1 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

2 125597/ (2383)

3 INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet med elektrisk styring, motordrevet spjæld, lysstofrør og metaltrådsfilter. Emhætten er udstyret med automatisk strømafbrydelse. Safe Plus har også automatisk brandslukningsfunktion til håndtering af brand på komfuret. Installation, vedligeholdelse m.m. fremgår af denne vejledning. TEKNISKE DATA Udsugningsluften må ikke tilsluttes en skorsten som anvendes til udledning af røggas fra f.eks. gaskaminer, brændeovne eller oliefyr m.m. Montering af emhætten Afstanden mellem komfur og kappe skal være cm for Safe og cm for Safe+. Af hensyn til optimal slukningsfunktion for Safe+ må komfurets bredde højst være 60 cm. Emhætten må ikke monteres over et gaskomfur. Fig. 1 Bredde SAFE Bredde SAFE + 60 cm 60 cm Øvrige mål se Fig. 1 Fig. 2 Emhætten kan placeres under eller indbygget i skabsrækken, Fig. 2. El-tilslutning 230 V ~ med jord Belysning Lysstofrør fatning G W bredde 60 cm Se separat vejledning. Strømafbryderenhed Brandslukningsenhed Må ikke opbevares eller håndteres ved temperaturer under +5 C eller højere end +50 C. INSTALLATION Afkast af udsugningsluftmængden skal ske i henhold til gældende forskrifter. Fig. 3 Emhætten kan monteres ved hjælp af konsoller, som kan købes som tilbehør, Fig. 3. Monteringsanvisning til tilbehør følger med udstyret /

4 Elektrisk installation Emhætten leveres med ledning og stik med jordforbindelse for tilslutning stikkontakt med jord og separat styreledning til f.eks. spjæld. Stikkontakten skal være tilgængelig efter monteringen. Anden type af tilslutning eller skift af kabel skal udføres af fagmand. Emhætten må ikke sluttes til stikkontakten, før strømafbryder-/brandslukningsenheden er kalibreret. Justering af spjæld Se separat vejledning. TILBEHØR Monteringssæt for tilslutning til afkastkanal. Overskab til emhætte (skabshøjde 110 cm). Beslagsæt. Vandsensor. Montering af strømafbryderenhed PCU 2. Monter strømafbryderenhed på et passende sted bag komfuret, Fig. 4. Kontroller, at komfur og ovn er slukket. Gør komfuret strømfrit ved at afbryde sikringerne til komfuret. Elektrisk installation af strømafbryderenhed, se separat vejledning. Installation skal udføres af en fagkyndig person. Komfurets sikringer må ikke indkobles! Montering af slukningsenhed, kun Safe+ Kontroller, at slukningsenheden ikke har skader eller lækager. Ryst enheden, kontroller, at den ikke rasler. Hvis den rasler, skal den udskiftes. Kontakt Systemairs kundeservice. Fig. 5 Installer det medfølgende beslag på emhætten Fig. 5A. Installer det medfølgende beslag på emhætten Fig. 5B. Monter derefter slukningsenheden i beslaget. Fig. 4 Der skal være forbindelse til nul i stikkontakten for, at strømafbryderenheden kan fungere! Kontroller, at komfur og ovn er slukket. Gør komfuret strømfrit ved at afbryde sikringerne til komfuret. 1. Træk komfuret frem, og fjern det fra udtaget. Fig. 6 Tilslut styreledninger og slange til slukningsmiddel fra emhætten til slukningsenheden, Fig. 6A /

5 Sørg for, at slangen til slukningsmiddel ikke bliver bøjet eller klemt, Fig. 6B! Før komfuret sættes tilbage på sin plads, skal der udføres kalibrering og funktionskontrol af enhederne! OPSTART Kalibrering af strømafbryder- og slukningsenhed Fig Kontroller, at alle kogeplader og ovnen er afbrudt. 2. Tilslut emhættens ledning til stikkontakten. 3. Tryk på symbolet for programmeringsindstilling på emhættens panel Fig. 7A, ca. fem sekunder. 4. Kobl komfurets sikringer til. Der lyder et bip, når emhætten og strømafbryderenheden får forbindelse med hinanden. 5. Når advarselslamperne og indikatorlamper for OK og låsesymbolet begynder at blinke skiftevis, Fig. 7B, kan komfuret kalibreres. For komfur med ovn: 4. Kontroller, at indikatorlampen på OKsymbolet blinker med fem sekunders mellemrum, Fig. 10. Kalibreringen er nu færdig. For komfur uden ovn: Fig Tænd den største kogeplade med højeste effekt. 2. Tryk på OK-symbolet og hold det inde, Fig Sluk for kogepladen, når der høres en biplyd. 4. Kontroller, at indikatorlampen på OKsymbolet blinker med fem sekunders mellemrum, Fig. 10. Kalibreringen er nu færdig. Fig. 10 Fig. 11 Kalibreringen kan udføres igen, hvis der er behov for det. Tryk programmeringssymbolet, Fig. 11, i fem sekunder, indtil signalet lyder, og start derefter kalibreringen igen. Fig Tænd ovnen på højeste temperatur. 2. Tryk på låsesymbolet og hold det inde, Fig Sluk for ovnen, når der høres en biplyd /

6 FUNKTIONSKONTROL Funktionskontrol af komfurvagt og brandslukning Efter installation og kalibrering skal der udføres en funktionskontrol. Børnesikringen skal være aktiveret under kontrollen. Fig. 12 Aktiver børnesikringen ved at trykke på låseknappen, Fig Kontroller, at børnesikringen giver lydsignal og lyssignal og derefter afbryder strømmen, når man prøver at tænde for en af kogepladerne. Sluk for kogepladen, når børnesikringen har afbrudt strømmen. Tryk derefter på låsesymbolet. Børnesikringen skal aktiveres igen. Gentag dette for alle kogeplader og ovnen. Ovnens lydsignal er noget lavere end kogepladens. Hvis komfuret har induktion, skal der sættes en gryde med vand på kogepladen. 2. Kontroller, at slukningsenhedens slange ikke er bøjet eller klemt. 3. Kontroller, at indikatorlampen på OKsymbolet blinker med fem sekunders mellemrum, Fig Kontroller, at indikatorlampen for service ikke er tændt, Fig /

7 BETJENING SÅDAN BETJENES EMHÆTTEN Det er ikke tilladt at flambere under emhætten. Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, når emhætten anvendes sammen med produkter, som bruger anden energi en elektricitet, f.eks. gaskomfur, gaskamin, oliefyr, brændeovn. Inden produktet anvendes af personer med nedsat mental, sensorisk eller fysisk kapacitet, eller af børn, skal de oplyses om, hvordan produktet anvendes. Funktion strømafbryder A Fig. 13 A. Belysning B. Spjældfunktion C. Indikatorlampe (tændt ved åbent spjæld) Ved madlavning åbnes spjældet. Spjældet lukkes automatisk efter 60 min. eller ved tryk igen på knappen B. Lad gerne spjældet være åbent lidt tid før og efter madlavningen for at forhindre spredning af mados i rummet. B C Funktion Safety System Fig. 14 A. Advarselslampe for overophedet plade eller ovn B. Advarselslampe for automatisk brandslukning C. Advarselslampe for vandlækage (hvis vandsensor er monteret) D. Knap til styring og kontrol af funktioner E. Indikatorlampe for aktiverede funktioner F. Knap for børnesikring på komfur G. Indikatorlampe for børnesikring H. Knap for programmeringsindstilling I. Indikatorlampe for servicebehov Safe System overvåger automatisk temperaturændringer på komfuret. Når der opstår en situation med forhøjet temperatur, afgiver systemet alarm og slukker for strømmen til komfuret. Modellen Safe+ kan også slukke en brand, der opstår på komfuret. Kogepladerne er højst tændt i 5 timer. Hvis der ikke registreres aktivitet eller tilstedeværelse rundt om komfuret, er de højst tændt i 3 timer. Ovnen er højst tændt i 12 timer. Tryk på OK-knappen for at bruge komfur eller ovn igen. Fig. 14D. Når systemet er tændt og fungerer normalt, blinker OK-symbolets indikatorlampe med fem sekunders mellemrum. Funktion for børnesikring /

8 1. Børnesikringen aktiveres automatisk ved at holde låseknappen, Fig. 14F, inde i seks sekunder, indtil der lyder to høje bip. 2. Når indikatorlampen lyser, er funktionen slået til. 3. For at bruge komfuret igen skal du frakoble børnesikringen ved at trykke på låsesymbolet. 4. Der lyder en alarm, og indikatorlampen blinker, hvis man prøver at bruge komfurets ovn eller komfuret uden at slå børnesikringen fra. 5. Hvis børnesikringen har afbrudt strømmen, skal du kontrollere, at alle kogeplader og ovnen er slukket. Tryk derefter på låsesymbolet for at genoprette normal funktion. Funktioner ved alarm Overophedet kogeplade eller ovn Komfurvagten laver korte biplyde og blinkende advarselslys og slukker for strømmen til komfuret efter 15 sekunder. Automatisk brandslukning, kun Safe+ Hvis komfurets temperatur fortsætter med at stige, udsender brandslukningsfunktionen korte biplyde og blinkende advarselslys og udløser automatisk slukning 15 sekunder efter, at komfurvagten har afbrudt strømmen. Denne funktion findes kun på Safe+. Brandslukning fungerer kun ved brand på komfuret, ikke ved ild i ovnen eller andre steder i køkkenet. Vandlækage Ikke inkluderet i standardudstyret, sælges som tilbehør. Se separat vejledning. Handlinger ved alarm En alarm kvitteres ved at trykke på OK-symbolen inden for 15 sekunder for at undgå, at komfurvagten afbryder strømmen. De første 45 minutter efter, at der er kvitteret for en alarm, reagerer systemet ikke så hurtigt i en lignende situation. Hvis situationen er kritisk, når alarmen er udløst, og der stadig er fare, skal redningstjenesten kontaktes omgående. Handlinger efter alarm/brandslukning Efter en alarm lyser indikatorlampen på komfurets børnesikring. Varning Kogepladerne er varme, risiko for forbrændinger! 1. Kvitter for alarmen ved at trykke på OKsymbolet. 2. Kontroller, at alle kodeplader og ovnen er slukket. 3. Hvis der er opstået brand, skal vicevært eller lokal brandmyndighed kontaktes. 4. Efter automatisk brandslukning skal komfuret og området omkring det rengøres. Bær beskyttelseshandsker, og undgå, at slukningsvæsken kommer i kontakt med øjne eller slimhinder. 5. Kontroller, at branden eller slukningsvæsken ikke har påvirket komfurets eller emhættens funktioner. 6. Efter brandslukning skal sikkerhedssystemet serviceres, og slukningsenheden skal udskiftes. Kontakt kundeservice. 7. Hvis situationen tillader det, og der ikke er nogen risiko, kan komfuret bruges igen. 8. Tryk på OK-symbolet og derefter låsesymbolet for at genoprette normal funktion. Servicelampen lyser, indtil brandslukningsenheden er blevet udskiftet. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Risikoen for brandspredning øges, hvis emhætten ikke rengøres som angivet. Emhætten tørres af med en fugtig klud og opvaskemiddel. Undgå at trykke på kontrolpanel og sensorer. Filteret skal rengøres cirka 2 gange om måneden ved normal brug /

9 Brandslukningsenhedens tekniske levetid i Safe+ er 10 år. Udskiftning af CTU'en anbefales efter 5 år. Produktet er omfattet af gældende elektriske direktiver. FEJLINDIKATIONER Indikatorlampe for servicebehov Fig Løsn filterpatronen ved at trykke på låsene på forkanten. 2. Skil filteret ad, og fjern filterdugen ved at løsne filterholderen, Fig Læg filterklædet og filterkurven løst i varmt vand med opvaskemiddel. Filterpatronen (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskine. Emhætten skal rengøres indvendigt nogle gange årligt. 1. Den skal tørres af indvendigt med en fugtig klud og opvaskemiddel. 2. Sæt filterpatronen tilbage, og skub den op, så den sidder fast i låsene. Udskiftning af lysrør Fig. 17 Hvis indikatorlampen for servicebehov lyser konstant, Fig. 17A, tskal du trykke på OKsymbolet, Fig. 17B. Systemet viser med advarselslamperne, hvilken type fejl der er opstået. Fejlkode for strømafbryderenheden Fig. 16 Lampeglasset løsnes ved at trykke låsene i pilens retning, se Fig. 16.Lysstofrør kan nu udskiftes. (Lysstofrør fatning G 23). HVIS EMHÆTTEN IKKE FUNGERER Kontroller sikringen. Afprøv belysning og alle hastighederne, så du ved, hvad der ikke fungerer. Hvis indikatorlampen for service lyser: Se afsnittet "Fejlindikationer". Tjek "Fejlfindingsskema", hvis der ikke findes nogen løsning på problemet der. Service Ring Systemair A/S, tel Fig. 18 Hvis advarselslampen for vandlækage lyser, er forbindelsen med strømafbryderenheden for svag, Fig Kobl komfurets sikringer fra. 2. Kobl sikringerne til igen for at starte systemet igen. 3. Hvis problemet ikke er løst, bedes du kontakte kundeservice /

10 Fejlkode for styreenhedens sensor FEJLFINDINGSSKEMA SAFE, SAFE+ og systemer udstyret med vandsensor Fig. 19 Hvis advarselslampen for overophedet komfur eller ovn lyser, er der et problem med styreenhedens sensorer, Fig. 19. Kontakt Systemairs kundeservice. Fejlkode for brandslukningsenheden Fig. 20 Kun Safe Plus-modeller. Hvis advarselslampen for automatisk brandslukning lyser, er der et problem med brandslukningsenheden, Fig. 20. Enheden kan være tom, eller dennes forbindelser kan være forkerte. Kontakt Systemairs kundeservice. Fig. 21 A. Advarselslampe for overophedet plade eller ovn B. Advarselslampe for automatisk brandslukning C. Advarselslampe for vandlækage D. Knap til styring og kontrol af funktioner E. Indikatorlampe for aktiverede funktioner F. Knap for børnesikring på komfur G. Indikatorlampe for børnesikring H. Knap for programmeringsindstilling I. Indikatorlampe for servicebehov /

11 Fejl/problem SAFE-modeller Komfuret starter ikke. Systemet giver ofte alarm uden grund. Indikatorlampen for børnesikring, Fig. 12, blinker med tætte mellemrum. Strømafbryderenheden slukker for strømmen og tænder derefter igen umiddelbart efter, at strømmen blev afbrudt. Indikatorlampen for aktiverede funktioner, Fig. 21, blinkar ikke med fem sekunders mellemrum. Opstart og kalibrering mislykkedes. SAFE+ modeller Servicelampen lyser, og advarselslampen for automatisk slukning blinker med fem sekunders mellemrum, Fig. 21. Modeller udstyret med vandsensor Systemet giver gentagne advarsler om vandlækage, Fig. 21. Handling Kontroller, om børnesikringen er aktiveret, se afsnittet om børnesikring. Lav en ny funktionskontrol, se afsnittet "Funktionskontrol". Hvis systemet fortsætter med at give alarm ofte og uden grund, kan alarmgrænsen justeres, se afsnittet "Justering af alarmgrænsen". Komfuret er blevet startet med børnesikringen aktiveret. Se afsnittet om børnesikring for nulstilling af komfurets børnesikring. Kontroller, at strømafbryderenheden er tilsluttet korrekt. Installation og reparation skal udføres af en fagkyndig person. Kontroller, at emhættens ledning er korrekt tilsluttet til en stikkontakt, og at der er strøm i stikkontakten. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde emhætten fra stikkontakten. Kontakt Systemairs kundeservice. For at kunne bruge komfuret som sædvanlig, indtil problemet er løst, skal du slukke komfuret ved at afbryde sikringerne. Strømmen skal være afbrudt i mindst 5 sekunder, før sikringen kobles til igen. Strømafbryderenheden kan være tilsluttet forkert. En fagkyndig person skal kontrollere den elektriske installation. Hvis den elektriske installation er udført korrekt, kan der være fejl på strømafbryderenheden. Kontakt Systemairs kundeservice. Systemet har udført en automatisk slukning, se afsnittet om "Handlinger efter alarm" Gør komfuret strømfrit. Kontroller, at der ikke er vandlækage. Kontroller, at vandsensoren er tilsluttet korrekt, se den separate vejledning for vandsensoren. Kobl komfuret til igen /

12 JUSTERING AF ALARM Fig. 22 Safety System overvåger automatisk temperaturændringer på komfuret. For at få pålidelig overvågning af komfuret skal alarmens følsomhed være tilpasset til monteringstypen og placeringen i køkkenet. Se retningslinjer for alarm, Fig. 22. Ved levering er værdien på alarmen indstillet til 7. Hvis systemet ofte giver alarm eller gør det unødvendigt, kan alarmens følsomhed justeres. Værdi 1 3 er høj følsomhed, hvor systemet tidligt giver alarm. Værdi er lav følsomhed, hvor det tager længere tid, før systemet giver alarm. Lad være med at indstille alarmen til en højere værdi end 9 ved montering og opstart. Det er mere sikkert at have en højere følsomhed for alarmen fra begyndelsen. Fig. 23 Advarselslamperne for alarm angiver den indstillede værdi på alarmen, Fig. 23. Fig. 24 Justering af alarm Aktiver justering af alarmen ved at trykke én gang på knappen for programmeringsindstilling, Fig. 24A. Indikatorlampen for aktiverede funktioner tændes, Fig. 24B. Fig. 25 Sæt følsomheden for alarmen op ved at trykke på knappen for børnesikring, Fig. 25A. Så reagerer alarmen hurtigere /

13 Sæt følsomheden for alarmen ned ved at trykke på OK-symbolet, Fig. 25B. Så tager det længere tid, før alarmen aktiveres. Sænk ikke alarmens følsomhed med mere end ét trin ad gangen. For lav følsomhed kan føre til dårlig overvågning af komfuret, hvilket kan få alvorlige følger. Fig. 26 Godkend den nye indstilling ved at trykke knappen for programmeringsindstilling, Fig. 26. EMBALLAGE- OG PRODUKTGENBRUG Emballage skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse Symbolet angiver, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til genbrugsstation for genanvendelse af el- og elektronikkomponenter. Ved at sikre korrekt håndtering medvirker du til at forebygge eventuelle negative miljø- og sundhedseffekter, der kan opstå ved bortskaffelse som almindeligt affald. For yderligere oplysninger om genbrug bør du kontakte de lokale myndigheder eller forretningen, hvor varen er købt /

14

15

16 125597/ (2383)

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK Brugervejledning Forglemmigej Elektronisk kalender Art.nr 402250 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri... 6 Skift

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 31-3122 - 3131-3150 - 3155-3161 - 3175 3176-3326 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 31 262 250 Min 635 Max 1015 600 400 80 1 2 3 1 2 3 5 4 3131 4 5 3150-3155 262 250 Min 675

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere