Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7"

Transkript

1 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

2 125597/ (2383)

3 INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet med elektrisk styring, motordrevet spjæld, lysstofrør og metaltrådsfilter. Emhætten er udstyret med automatisk strømafbrydelse. Safe Plus har også automatisk brandslukningsfunktion til håndtering af brand på komfuret. Installation, vedligeholdelse m.m. fremgår af denne vejledning. TEKNISKE DATA Udsugningsluften må ikke tilsluttes en skorsten som anvendes til udledning af røggas fra f.eks. gaskaminer, brændeovne eller oliefyr m.m. Montering af emhætten Afstanden mellem komfur og kappe skal være cm for Safe og cm for Safe+. Af hensyn til optimal slukningsfunktion for Safe+ må komfurets bredde højst være 60 cm. Emhætten må ikke monteres over et gaskomfur. Fig. 1 Bredde SAFE Bredde SAFE + 60 cm 60 cm Øvrige mål se Fig. 1 Fig. 2 Emhætten kan placeres under eller indbygget i skabsrækken, Fig. 2. El-tilslutning 230 V ~ med jord Belysning Lysstofrør fatning G W bredde 60 cm Se separat vejledning. Strømafbryderenhed Brandslukningsenhed Må ikke opbevares eller håndteres ved temperaturer under +5 C eller højere end +50 C. INSTALLATION Afkast af udsugningsluftmængden skal ske i henhold til gældende forskrifter. Fig. 3 Emhætten kan monteres ved hjælp af konsoller, som kan købes som tilbehør, Fig. 3. Monteringsanvisning til tilbehør følger med udstyret /

4 Elektrisk installation Emhætten leveres med ledning og stik med jordforbindelse for tilslutning stikkontakt med jord og separat styreledning til f.eks. spjæld. Stikkontakten skal være tilgængelig efter monteringen. Anden type af tilslutning eller skift af kabel skal udføres af fagmand. Emhætten må ikke sluttes til stikkontakten, før strømafbryder-/brandslukningsenheden er kalibreret. Justering af spjæld Se separat vejledning. TILBEHØR Monteringssæt for tilslutning til afkastkanal. Overskab til emhætte (skabshøjde 110 cm). Beslagsæt. Vandsensor. Montering af strømafbryderenhed PCU 2. Monter strømafbryderenhed på et passende sted bag komfuret, Fig. 4. Kontroller, at komfur og ovn er slukket. Gør komfuret strømfrit ved at afbryde sikringerne til komfuret. Elektrisk installation af strømafbryderenhed, se separat vejledning. Installation skal udføres af en fagkyndig person. Komfurets sikringer må ikke indkobles! Montering af slukningsenhed, kun Safe+ Kontroller, at slukningsenheden ikke har skader eller lækager. Ryst enheden, kontroller, at den ikke rasler. Hvis den rasler, skal den udskiftes. Kontakt Systemairs kundeservice. Fig. 5 Installer det medfølgende beslag på emhætten Fig. 5A. Installer det medfølgende beslag på emhætten Fig. 5B. Monter derefter slukningsenheden i beslaget. Fig. 4 Der skal være forbindelse til nul i stikkontakten for, at strømafbryderenheden kan fungere! Kontroller, at komfur og ovn er slukket. Gør komfuret strømfrit ved at afbryde sikringerne til komfuret. 1. Træk komfuret frem, og fjern det fra udtaget. Fig. 6 Tilslut styreledninger og slange til slukningsmiddel fra emhætten til slukningsenheden, Fig. 6A /

5 Sørg for, at slangen til slukningsmiddel ikke bliver bøjet eller klemt, Fig. 6B! Før komfuret sættes tilbage på sin plads, skal der udføres kalibrering og funktionskontrol af enhederne! OPSTART Kalibrering af strømafbryder- og slukningsenhed Fig Kontroller, at alle kogeplader og ovnen er afbrudt. 2. Tilslut emhættens ledning til stikkontakten. 3. Tryk på symbolet for programmeringsindstilling på emhættens panel Fig. 7A, ca. fem sekunder. 4. Kobl komfurets sikringer til. Der lyder et bip, når emhætten og strømafbryderenheden får forbindelse med hinanden. 5. Når advarselslamperne og indikatorlamper for OK og låsesymbolet begynder at blinke skiftevis, Fig. 7B, kan komfuret kalibreres. For komfur med ovn: 4. Kontroller, at indikatorlampen på OKsymbolet blinker med fem sekunders mellemrum, Fig. 10. Kalibreringen er nu færdig. For komfur uden ovn: Fig Tænd den største kogeplade med højeste effekt. 2. Tryk på OK-symbolet og hold det inde, Fig Sluk for kogepladen, når der høres en biplyd. 4. Kontroller, at indikatorlampen på OKsymbolet blinker med fem sekunders mellemrum, Fig. 10. Kalibreringen er nu færdig. Fig. 10 Fig. 11 Kalibreringen kan udføres igen, hvis der er behov for det. Tryk programmeringssymbolet, Fig. 11, i fem sekunder, indtil signalet lyder, og start derefter kalibreringen igen. Fig Tænd ovnen på højeste temperatur. 2. Tryk på låsesymbolet og hold det inde, Fig Sluk for ovnen, når der høres en biplyd /

6 FUNKTIONSKONTROL Funktionskontrol af komfurvagt og brandslukning Efter installation og kalibrering skal der udføres en funktionskontrol. Børnesikringen skal være aktiveret under kontrollen. Fig. 12 Aktiver børnesikringen ved at trykke på låseknappen, Fig Kontroller, at børnesikringen giver lydsignal og lyssignal og derefter afbryder strømmen, når man prøver at tænde for en af kogepladerne. Sluk for kogepladen, når børnesikringen har afbrudt strømmen. Tryk derefter på låsesymbolet. Børnesikringen skal aktiveres igen. Gentag dette for alle kogeplader og ovnen. Ovnens lydsignal er noget lavere end kogepladens. Hvis komfuret har induktion, skal der sættes en gryde med vand på kogepladen. 2. Kontroller, at slukningsenhedens slange ikke er bøjet eller klemt. 3. Kontroller, at indikatorlampen på OKsymbolet blinker med fem sekunders mellemrum, Fig Kontroller, at indikatorlampen for service ikke er tændt, Fig /

7 BETJENING SÅDAN BETJENES EMHÆTTEN Det er ikke tilladt at flambere under emhætten. Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, når emhætten anvendes sammen med produkter, som bruger anden energi en elektricitet, f.eks. gaskomfur, gaskamin, oliefyr, brændeovn. Inden produktet anvendes af personer med nedsat mental, sensorisk eller fysisk kapacitet, eller af børn, skal de oplyses om, hvordan produktet anvendes. Funktion strømafbryder A Fig. 13 A. Belysning B. Spjældfunktion C. Indikatorlampe (tændt ved åbent spjæld) Ved madlavning åbnes spjældet. Spjældet lukkes automatisk efter 60 min. eller ved tryk igen på knappen B. Lad gerne spjældet være åbent lidt tid før og efter madlavningen for at forhindre spredning af mados i rummet. B C Funktion Safety System Fig. 14 A. Advarselslampe for overophedet plade eller ovn B. Advarselslampe for automatisk brandslukning C. Advarselslampe for vandlækage (hvis vandsensor er monteret) D. Knap til styring og kontrol af funktioner E. Indikatorlampe for aktiverede funktioner F. Knap for børnesikring på komfur G. Indikatorlampe for børnesikring H. Knap for programmeringsindstilling I. Indikatorlampe for servicebehov Safe System overvåger automatisk temperaturændringer på komfuret. Når der opstår en situation med forhøjet temperatur, afgiver systemet alarm og slukker for strømmen til komfuret. Modellen Safe+ kan også slukke en brand, der opstår på komfuret. Kogepladerne er højst tændt i 5 timer. Hvis der ikke registreres aktivitet eller tilstedeværelse rundt om komfuret, er de højst tændt i 3 timer. Ovnen er højst tændt i 12 timer. Tryk på OK-knappen for at bruge komfur eller ovn igen. Fig. 14D. Når systemet er tændt og fungerer normalt, blinker OK-symbolets indikatorlampe med fem sekunders mellemrum. Funktion for børnesikring /

8 1. Børnesikringen aktiveres automatisk ved at holde låseknappen, Fig. 14F, inde i seks sekunder, indtil der lyder to høje bip. 2. Når indikatorlampen lyser, er funktionen slået til. 3. For at bruge komfuret igen skal du frakoble børnesikringen ved at trykke på låsesymbolet. 4. Der lyder en alarm, og indikatorlampen blinker, hvis man prøver at bruge komfurets ovn eller komfuret uden at slå børnesikringen fra. 5. Hvis børnesikringen har afbrudt strømmen, skal du kontrollere, at alle kogeplader og ovnen er slukket. Tryk derefter på låsesymbolet for at genoprette normal funktion. Funktioner ved alarm Overophedet kogeplade eller ovn Komfurvagten laver korte biplyde og blinkende advarselslys og slukker for strømmen til komfuret efter 15 sekunder. Automatisk brandslukning, kun Safe+ Hvis komfurets temperatur fortsætter med at stige, udsender brandslukningsfunktionen korte biplyde og blinkende advarselslys og udløser automatisk slukning 15 sekunder efter, at komfurvagten har afbrudt strømmen. Denne funktion findes kun på Safe+. Brandslukning fungerer kun ved brand på komfuret, ikke ved ild i ovnen eller andre steder i køkkenet. Vandlækage Ikke inkluderet i standardudstyret, sælges som tilbehør. Se separat vejledning. Handlinger ved alarm En alarm kvitteres ved at trykke på OK-symbolen inden for 15 sekunder for at undgå, at komfurvagten afbryder strømmen. De første 45 minutter efter, at der er kvitteret for en alarm, reagerer systemet ikke så hurtigt i en lignende situation. Hvis situationen er kritisk, når alarmen er udløst, og der stadig er fare, skal redningstjenesten kontaktes omgående. Handlinger efter alarm/brandslukning Efter en alarm lyser indikatorlampen på komfurets børnesikring. Varning Kogepladerne er varme, risiko for forbrændinger! 1. Kvitter for alarmen ved at trykke på OKsymbolet. 2. Kontroller, at alle kodeplader og ovnen er slukket. 3. Hvis der er opstået brand, skal vicevært eller lokal brandmyndighed kontaktes. 4. Efter automatisk brandslukning skal komfuret og området omkring det rengøres. Bær beskyttelseshandsker, og undgå, at slukningsvæsken kommer i kontakt med øjne eller slimhinder. 5. Kontroller, at branden eller slukningsvæsken ikke har påvirket komfurets eller emhættens funktioner. 6. Efter brandslukning skal sikkerhedssystemet serviceres, og slukningsenheden skal udskiftes. Kontakt kundeservice. 7. Hvis situationen tillader det, og der ikke er nogen risiko, kan komfuret bruges igen. 8. Tryk på OK-symbolet og derefter låsesymbolet for at genoprette normal funktion. Servicelampen lyser, indtil brandslukningsenheden er blevet udskiftet. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Risikoen for brandspredning øges, hvis emhætten ikke rengøres som angivet. Emhætten tørres af med en fugtig klud og opvaskemiddel. Undgå at trykke på kontrolpanel og sensorer. Filteret skal rengøres cirka 2 gange om måneden ved normal brug /

9 Brandslukningsenhedens tekniske levetid i Safe+ er 10 år. Udskiftning af CTU'en anbefales efter 5 år. Produktet er omfattet af gældende elektriske direktiver. FEJLINDIKATIONER Indikatorlampe for servicebehov Fig Løsn filterpatronen ved at trykke på låsene på forkanten. 2. Skil filteret ad, og fjern filterdugen ved at løsne filterholderen, Fig Læg filterklædet og filterkurven løst i varmt vand med opvaskemiddel. Filterpatronen (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskine. Emhætten skal rengøres indvendigt nogle gange årligt. 1. Den skal tørres af indvendigt med en fugtig klud og opvaskemiddel. 2. Sæt filterpatronen tilbage, og skub den op, så den sidder fast i låsene. Udskiftning af lysrør Fig. 17 Hvis indikatorlampen for servicebehov lyser konstant, Fig. 17A, tskal du trykke på OKsymbolet, Fig. 17B. Systemet viser med advarselslamperne, hvilken type fejl der er opstået. Fejlkode for strømafbryderenheden Fig. 16 Lampeglasset løsnes ved at trykke låsene i pilens retning, se Fig. 16.Lysstofrør kan nu udskiftes. (Lysstofrør fatning G 23). HVIS EMHÆTTEN IKKE FUNGERER Kontroller sikringen. Afprøv belysning og alle hastighederne, så du ved, hvad der ikke fungerer. Hvis indikatorlampen for service lyser: Se afsnittet "Fejlindikationer". Tjek "Fejlfindingsskema", hvis der ikke findes nogen løsning på problemet der. Service Ring Systemair A/S, tel Fig. 18 Hvis advarselslampen for vandlækage lyser, er forbindelsen med strømafbryderenheden for svag, Fig Kobl komfurets sikringer fra. 2. Kobl sikringerne til igen for at starte systemet igen. 3. Hvis problemet ikke er løst, bedes du kontakte kundeservice /

10 Fejlkode for styreenhedens sensor FEJLFINDINGSSKEMA SAFE, SAFE+ og systemer udstyret med vandsensor Fig. 19 Hvis advarselslampen for overophedet komfur eller ovn lyser, er der et problem med styreenhedens sensorer, Fig. 19. Kontakt Systemairs kundeservice. Fejlkode for brandslukningsenheden Fig. 20 Kun Safe Plus-modeller. Hvis advarselslampen for automatisk brandslukning lyser, er der et problem med brandslukningsenheden, Fig. 20. Enheden kan være tom, eller dennes forbindelser kan være forkerte. Kontakt Systemairs kundeservice. Fig. 21 A. Advarselslampe for overophedet plade eller ovn B. Advarselslampe for automatisk brandslukning C. Advarselslampe for vandlækage D. Knap til styring og kontrol af funktioner E. Indikatorlampe for aktiverede funktioner F. Knap for børnesikring på komfur G. Indikatorlampe for børnesikring H. Knap for programmeringsindstilling I. Indikatorlampe for servicebehov /

11 Fejl/problem SAFE-modeller Komfuret starter ikke. Systemet giver ofte alarm uden grund. Indikatorlampen for børnesikring, Fig. 12, blinker med tætte mellemrum. Strømafbryderenheden slukker for strømmen og tænder derefter igen umiddelbart efter, at strømmen blev afbrudt. Indikatorlampen for aktiverede funktioner, Fig. 21, blinkar ikke med fem sekunders mellemrum. Opstart og kalibrering mislykkedes. SAFE+ modeller Servicelampen lyser, og advarselslampen for automatisk slukning blinker med fem sekunders mellemrum, Fig. 21. Modeller udstyret med vandsensor Systemet giver gentagne advarsler om vandlækage, Fig. 21. Handling Kontroller, om børnesikringen er aktiveret, se afsnittet om børnesikring. Lav en ny funktionskontrol, se afsnittet "Funktionskontrol". Hvis systemet fortsætter med at give alarm ofte og uden grund, kan alarmgrænsen justeres, se afsnittet "Justering af alarmgrænsen". Komfuret er blevet startet med børnesikringen aktiveret. Se afsnittet om børnesikring for nulstilling af komfurets børnesikring. Kontroller, at strømafbryderenheden er tilsluttet korrekt. Installation og reparation skal udføres af en fagkyndig person. Kontroller, at emhættens ledning er korrekt tilsluttet til en stikkontakt, og at der er strøm i stikkontakten. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde emhætten fra stikkontakten. Kontakt Systemairs kundeservice. For at kunne bruge komfuret som sædvanlig, indtil problemet er løst, skal du slukke komfuret ved at afbryde sikringerne. Strømmen skal være afbrudt i mindst 5 sekunder, før sikringen kobles til igen. Strømafbryderenheden kan være tilsluttet forkert. En fagkyndig person skal kontrollere den elektriske installation. Hvis den elektriske installation er udført korrekt, kan der være fejl på strømafbryderenheden. Kontakt Systemairs kundeservice. Systemet har udført en automatisk slukning, se afsnittet om "Handlinger efter alarm" Gør komfuret strømfrit. Kontroller, at der ikke er vandlækage. Kontroller, at vandsensoren er tilsluttet korrekt, se den separate vejledning for vandsensoren. Kobl komfuret til igen /

12 JUSTERING AF ALARM Fig. 22 Safety System overvåger automatisk temperaturændringer på komfuret. For at få pålidelig overvågning af komfuret skal alarmens følsomhed være tilpasset til monteringstypen og placeringen i køkkenet. Se retningslinjer for alarm, Fig. 22. Ved levering er værdien på alarmen indstillet til 7. Hvis systemet ofte giver alarm eller gør det unødvendigt, kan alarmens følsomhed justeres. Værdi 1 3 er høj følsomhed, hvor systemet tidligt giver alarm. Værdi er lav følsomhed, hvor det tager længere tid, før systemet giver alarm. Lad være med at indstille alarmen til en højere værdi end 9 ved montering og opstart. Det er mere sikkert at have en højere følsomhed for alarmen fra begyndelsen. Fig. 23 Advarselslamperne for alarm angiver den indstillede værdi på alarmen, Fig. 23. Fig. 24 Justering af alarm Aktiver justering af alarmen ved at trykke én gang på knappen for programmeringsindstilling, Fig. 24A. Indikatorlampen for aktiverede funktioner tændes, Fig. 24B. Fig. 25 Sæt følsomheden for alarmen op ved at trykke på knappen for børnesikring, Fig. 25A. Så reagerer alarmen hurtigere /

13 Sæt følsomheden for alarmen ned ved at trykke på OK-symbolet, Fig. 25B. Så tager det længere tid, før alarmen aktiveres. Sænk ikke alarmens følsomhed med mere end ét trin ad gangen. For lav følsomhed kan føre til dårlig overvågning af komfuret, hvilket kan få alvorlige følger. Fig. 26 Godkend den nye indstilling ved at trykke knappen for programmeringsindstilling, Fig. 26. EMBALLAGE- OG PRODUKTGENBRUG Emballage skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse Symbolet angiver, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til genbrugsstation for genanvendelse af el- og elektronikkomponenter. Ved at sikre korrekt håndtering medvirker du til at forebygge eventuelle negative miljø- og sundhedseffekter, der kan opstå ved bortskaffelse som almindeligt affald. For yderligere oplysninger om genbrug bør du kontakte de lokale myndigheder eller forretningen, hvor varen er købt /

14

15

16 125597/ (2383)

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere