Sikring af taletelefoni i faste telenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikring af taletelefoni i faste telenet"

Transkript

1 Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts Side 1 af 7

2 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål Formålet med sikring af taletelefoni i faste telenet Sikringsordningens funktion og anvendelse Tekniske forhold vedrørende sikrede telefoner Betjening af en sikret telefon Myndigheder der kan bestille sikrede telefoner Administrativt ansvar Begrænsning af antallet af sikrede telefoner Bestilling af sikrede telefoner Ordforklaring... 6 Bilag: 1. Bestillingsblanket vedrørende sikrede telefoner 2. Orientering til bestillere, abonnenter og brugere 3. Skitsering af tekniske forhold vedrørende tilslutning af sikrede telefoner (analoge enkelttilslutninger) til faste telenet 7. marts Side 2 af 7

3 1. Vejledningens formål Denne vejledning er udgivet med baggrund i bekendtgørelse nr. 598 af 18. juni 2009 om sikring af offentlige telenet og teletjenester. Formålet med vejledningen er at give de myndigheder, som bestiller sikring af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet (sikrede telefoner), den fornødne viden om - Sikringsordningens formål - Sikringsordningens funktion - Sikringsordningens anvendelse - Tekniske forhold vedrørende sikrede telefoner - Praktiske forhold vedrørende bestilling af sikrede telefoner - Praktiske forhold vedrørende skift til anden udbyder af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet Denne vejledning erstatter "Sikring af taletelefoni i faste telenet. Vejledning for rekvirenter og udbydere, udgivet af IT og Telestyrelsen i september Formålet med sikring af taletelefoni i faste telenet Ud over de offentlige telenets fysiske og forsyningsmæssige beskyttelsesforanstaltninger er de offentlige taletelefonitjenester i faste telenet udstyret med en særlig sikringsordning, der har til formål at sikre afviklingen af samfundsvigtig teletrafik under kriser eller krig, samt i katastrofer og under andre ekstraordinære situationer i fredstid. Sikringsordningen indebærer, at der fra særligt udpegede telefoner kan foretages opkald i beredskabssituationer, hvor tjenesten er begrænset på grund af overbelastning, skader eller andre fejl i det faste telenet til taletelefoni. 3. Sikringsordningens funktion og anvendelse Sikrede telefoner kan anvendes døgnet rundt og har to mulige funktionstilstande. Disse benævnes hhv. SIKRET FORTRINSRET og SIKRET ADGANG. Sikrede telefoner er i telenettet altid i tilstanden SIKRET FORTRINSRET. Funktionen er indrettet således, at telefoncentralen, hvis den overbelastes, ekspederer opkald fra sikrede telefoner før opkald fra andre telefoner. I situationer med overbelastning af de offentlige faste telenet til taletelefoni har sikrede telefoner ved opkaldsforsøg således fortrin til at blive betjent af telefoncentralen. Tilstanden SIKRET ADGANG indføres, hvis beredskabssituationer forstærker nødvendigheden af hurtig og sikker afvikling af samfundsvigtig trafik i offentlige faste telenet til taletelefoni. Når SIKRET ADGANG er indført, er det alene fra de sikrede telefoner, at der er adgang til at foretage opkald i offentlige faste telenet til taletelefoni. Der vil i kortere eller længere perioder ikke kunne foretages opkald fra ikke-sikrede telefoner. 7. marts Side 3 af 7

4 Ikke-sikrede telefoner vil altid kunne modtage opkald. Når funktionen SIKRET ADGANG er iværksat, vil det ikke være muligt at foretage opkald fra ikke-sikrede telefoner til Alarm 112. Tilstanden SIKRET ADGANG kan indføres i hele landet, i begrænsede områder eller i en enkelt telefoncentrals område. Bemyndigelsen til at iværksætte tilstanden SIKRET ADGANG er tillagt Center for Cybersikkerhed (CFCS). 4. Tekniske forhold vedrørende sikrede telefoner Bekendtgørelsen om sikring af offentlige telenet og teletjenester sætter ingen begrænsninger med hensyn til sikring af taletelefoni i faste telenet. Imidlertid indeholder den ingen pligt til at sikre PABC'er, ISDN2, ISDN30 og kundelænker m.v. Grænsefladen for sikringen er nettermineringspunktet hos den enkelte abonnent. I medfør af 2, pkt. 6, i Lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester er nettermineringspunktet defineret til at være en fysisk eller en logisk grænseflade i et telenet, der udgør en slutbrugers tilslutning til dette. Myndigheder, der ønsker "sikrede telefoner" koblet op til PABC-udstyr, er selv ansvarlige for de administrative og tekniske forhold i egen PABC. Det videre forløb med tilslutning til offentlige faste telenet med taletelefoni af en PABC's tilkoblede "sikrede telefoner", herunder om sikringen teknisk kan gennemføres, bør, inden bestilling af sikring iværksættes, være afklaret med den aktuelle udbyder. Hvis en abonnent har fået etableret fast spærring i udbyders central af en telefonforbindelse, vil denne forbindelse ikke kunne sikres. Bilag 3 viser en skitsering af tekniske forhold vedrørende tilslutning af sikrede telefoner til faste telenet. 5. Betjening af en sikret telefon Ved opkald fra sikrede telefoner skal man afvente klartone med telefonen aktiveret. Imidlertid kan overbelastning forårsage, at der høres optagettone. I så fald må telefonen aktiveres på ny, og klartone atter afventes. 6. Myndigheder der kan bestille sikrede telefoner De myndigheder, der kan bestille sikrede telefoner hos udbydere af offentlig taletelefoni i faste telenet, benævnes rekvirenter. Rekvirenterne er: - Beredskabsstyrelsens afdelinger - Totalforsvarsregionerne og - Rigspolitiets afdelinger og Politikredsene Rekvirenterne bestiller sikring af telefoner inden for eget område. 7. marts Side 4 af 7

5 Desuden kan CFCS og udbydere af taletelefoni i offentlige faste telenet rekvirere sikrede telefoner direkte hos relevante udbydere. Den enkelte rekvirent bestiller sikring af telefoner hos den udbyder af taletelefoni i offentlige faste telenet, som leverer abonnement på den sikrede telefons fysiske acces tilslutning. 7. Administrativt ansvar Det er til enhver tid den enkelte rekvirents ansvar at tilpasse antallet af sikrede telefoner - og disses placeringer - til de behov, som rekvirenten skal tilgodese. Endvidere er rekvirenterne ansvarlige for den fornødne ajourføring af oplysningerne om de sikrede telefoner i takt med flytninger, navne- og adresseændringer, nummerændringer m.v. Udbyderne skal i samarbejde med rekvirenterne løbende kontrollere, om der er overensstemmelse mellem antal bestilte sikrede telefoner og de faktiske forhold. Nummerportering Ønsker en abonnent med en sikret telefon at beholde sit telefonnummer ved skift til anden udbyder af offentlige faste telenet med taletelefoni, følger det af 8 i bekendtgørelse om sikring af offentlige telenet og teletjenester: - At den afgivende udbyder skal underrette den modtagende udbyder om, hvilken myndighed der er rekvirent til den pågældende sikrede telefon - At den modtagende udbyder skal underrette den rekvirerende myndighed om det ændrede forhold - At rekvirenten skriftligt over for den nye udbyder skal bekræfte modtagelsen af underretningen. 8. Begrænsning af antallet af sikrede telefoner For at kunne sikre størst mulig fremkommelighed i taletelefonitjenester i faste telenet skal udbyderne sikre, at det samlede antal abonnenter med etableret sikring under en telefoncentral ikke overstiger en nærmere fastsat grænse af telefoncentralens samlede kapacitet for antal tilsluttede abonnenter. I de tilfælde, hvor antallet af sikrede telefoner på en telefoncentral overstiger denne grænse, skal udbyderen af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet meddele dette skriftligt til CFCS og til de implicerede rekvirenter. Endvidere skal udbyderne iværksætte en reduktion i antallet af sikrede telefoner på den aktuelle central. Denne reduktion skal være koordineret mellem parterne. 9. Bestilling af sikrede telefoner Ved bestilling af sikrede telefoner udfyldes en bestillingsblanket, som rekvirenten sender til den aktuelle udbyder af offentlige faste telenet med taletelefoni. 7. marts Side 5 af 7

6 Når blanketten er udfyldt, bør det overvejes at klassificere denne TIL TJENESTEBRUG. Den sikkerhedsmæssige beskyttelse af administrationen af sikringsordningen gennemføres i den forbindelse på grundlag af Statsministeriets cirkulære nr. 204 af 7. december 2001, vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU eller WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt. Bestillingsblanketten er vedlagt denne vejledning som bilag 1 og må anvendes i kopi. Der skal udfyldes én blanket for hvert telefonnummer, der ønskes sikret. Bilag 2, som indeholder en kort beskrivelse af sikringsordningen og en gennemgang af, hvordan blankettens enkelte rubrikker udfyldes, kan vedlægges bestillingsblanketten til brug for vejledning af bestillere m.fl. 10. Ordforklaring I det følgende forklares fagudtryk, der kan være aktuelle i forbindelse med sikrede telefoner. En stjerne (*) efter et ord markerer, at ordet forklares særskilt i ordlisten. Der henvises i øvrigt til Kapitel 2, Definitioner, i Lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Abonnent Bruger (person/institution) af telenet eller teletjeneste, som er tildelt et abonnentnummer og som ikke på kommercielt grundlag stiller de pågældende telenet eller pågældende tjeneste til rådighed for andre. Bestiller Den person/institution i rekvirentens* organisation m.v., der ønsker en telefon sikret. Bruger Ved bruger skal i denne vejledning forstås en person/institution, som abonnenten ønsker registreret hos udbyderen af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet som bruger af den sikrede telefon. Bruger og abonnent kan være samme person/institution. CFCS Center for Cybersikkerhed. Resortmyndighed for IKT beredskab i Danmark. Se mere på Enkelttilslutning I denne vejledning skal enkelttilslutning forstås som en analog abonnentforbindelse fra nettermineringspunktet hos abonnenten til udbyderens telefoncentral. Fast spærring Fast spærring giver mulighed for at forhindre alle eller visse kategorier af afgående opkald fra telefonen (undtagen alarmopkald). Hemmeligt/udeladt nummer Hemmeligt/udeladt telefonnummer vil ikke blive oplyst ved forespørgsel til udbyderen. 7. marts Side 6 af 7

7 Klartone Klartonen (en ubrudt 425 Hz tone) angiver, at telefonapparatet er blevet tilsluttet telefoncentralens udstyr for modtagelse af nummervalg, og at nummervalget kan begynde. Nettermineringspunkt Den fysiske eller logiske grænseflade i telenet, der udgør en slutbrugers tilslutning til dette. Nummerportering Skift fra en udbyder til en anden med bibeholdelse af telefonnummer. Rekvirent Betegner en myndighed eller instans, der kan bestille sikrede telefoner hos en udbyder af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet. SIKRET ADGANG Den ene af sikringsordningens to funktionstilstande. I denne tilstand har kun de sikrede telefoner adgang til at foretage opkald. Med tilstanden SIKRET ADGANG kan ikke-sikrede telefoner modtage opkald. SIKRET FORTRINSRET Den anden af sikringsordningens to funktionstilstande. I denne tilstand ekspederer telefoncentralen - såfremt den overbelastes opkald fra sikrede telefoner før opkald fra andre telefoner. Sikret telefonnummer Betegner et abonnentnummer, der er tilsluttet sikringsordningen. Sikret telefon Se sikret telefonnummer*. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet Parter, der på kommercielt grundlag stiller offentlig taletelefoni i faste telenet til rådighed for flere abonnenter. Yderligere information om ordningen kan fås via eller ved henvendelse til IKTberedskab i Center for Cybersikkerhed på telefon inden for centerets telefontid. 7. marts Side 7 af 7

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Indledning... 2 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner... 4 1

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner Stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner Rapport fra IT- og Telestyrelsens arbejdsgruppe vedrørende stedbestemmelse af alarmopkald (112) fra mobiltelefoner IT- og Telestyrelsen, 30. juni 2004

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002 24.4.2002 L 108/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere