Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01"

Transkript

1 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

2

3 Dansk Indhold 1. Indledning Advarsler Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer Montering og ibrugtagning Anvendelse af sikkerhedssystemet til komfurer Service og vedligehold Systemets tekniske data Problemløsning Bilag Overensstemmelseserklæring 3

4 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 1. Indledning Tillykke med dit køb af Smart eller Premium sikkerhedssystem til komfur, som øger sikkerheden i dit hjem. I denne vejledning beskrives anvendelse, montering og vedligehold af sikkerhedssystemet. Med produktet følger også en separat brugsanvisning for komfurets emhætte. Læs omhyggeligt vejledninger igennem før montering, og gem dem i hele anlæggets levetid. Sikkerhedssystem til komfurer er den eneste sikkerhedsløsning til komfurer, som er intelligent, har strømtilførsel, som kan forebygge faresituationer og slukning, som slukker ildebrand på komfuret. Systemet forsøger altid at reducere faresituationerne og omkostningerne forårsaget heraf ved at gribe ind i situationen på et så tidligt stade som muligt. Takket være det intelligente multisensorsystem kan anlægget adskille faresituationer fra normal madlavning, og det forstyrrer derfor ikke normal madlavning, men reagerer hurtigt på faresituationer. Systemet reagerer fx ikke unødigt på damp, som opstår ved madlavning, som en brandalarm monteret i køkkenet gør. Derimod observerer systemet faresituationer, som udvikler sig hurtigt, som fx brand i fedt, som komfurets timer ikke kan nå at forhindre. Gode og sikre madlavningsstunder! 1.1. Producentens kontaktoplysninger SAFERA sikkerhedssystem til komfurer er udarbejdet i samarbejde med Thermex Scandinavia. Sikkerhedssystemer er konstrueret og fremstillet af SAFERA Oy, som er finsk ekspert inden for brandsikkerhedsteknik til hjemmet. Sikkerhedssystemet er et førsteklasses produkt, mærket med det finske Nøgleflag som garanterer finsk oprindelse. SAFERA Oy Thermex Skandinavia 4

5 Dansk 2. Advarsler Læs hele vejledningen, inden produktet monteres og tages i brug. Følg de opgivne anvisninger omhyggeligt for at undgå person- og produktskade. Vær især opmærksom på instruktioner, markeret som følger: ADVARSEL! Følg advarselsmarkerede anvisninger særligt omhyggeligt for at undgå skader på person og ejendom. OBS! Følg observationsmarkerede anvisninger omhyggeligt for at undgå skader på ejendom. TIPS Instruktioner i brugen af systemet Husk i forbindelse med brug og vedligehold af systemet Sikkerhedssystemet til komfurer må kun anvendes til formålet, se punkt 3. Beskrivelse af sikkerhedssystem til komfurer. Leverandøren påtager sig intet ansvar for skader, forårsaget af forkert brug eller montering. Service på sikkerhedssystemet må kun udføres af autoriseret reparatør, og der må kun anvendes originale SAFERA-reservedele. Kontakt producentens produktsupport med hensyn til service af emhætten. ADVARSEL! Elinstallationer må kun udføres af autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler. ADVARSEL! I Premium-modellen findes et slukningssystem, som under tryk sprøjter slukkemiddel på komfurområdet i tilfælde af ildebrand. Mundstykket sidder i den nederste del af centralenheden (A, se beskrivelse af systemet). Undgå at placere ansigtet under mundstykket, eller at se direkte ind i mundstykket nedefra. ADVARSEL! Sikkerhedssystemet til komfurer erstatter ikke den anbefalede brandalarm, som bør være i lejligheden. Sørg for, at boligens brandsikkerhed er i henhold til alle forskrifter. 5

6 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2.2. Sikker brug af komfuret samt komfurbrand Sikkerhedssystemet til komfurer er designet til at forebygge person- og ejendomsskader forårsaget af komfurbrand. Specielt farlige komfurbrande er brand i fedt, som ikke nødvendigvis kan slukkes med en almindelig håndildslukker eller brandtæppe uden instruktion. Ofte er husstandens medlemmer ikke til stede, når ildebranden udbryder, og derfor påbegyndes slukningsarbejdet ikke hurtigt nok til at undgå skader. Sikkerhedssystemet til komfurer forebygger, at sådanne farlige situationer opstår. Premium er effektiv beskyttelse, også mod brand opstået i fedt. ADVARSEL! Brug altid komfuret på en ansvarlig og sikker måde, trods den ekstra beskyttelse som sikkerhedssystemet til komfurer giver. 6

7 Dansk 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer Sikkerhedssystem til komfurer er en elegant løsning til at forbedre komfurets sikkerhed Produktets anvendelsesformål Sikkerhedssystem til komfurer er designet til at forbedre sikkerheden på de mest almindelige komfurer, som anvendes i husholdninger, og er en meget effektiv beskyttelse mod komfurbrande. Vær altid meget omhyggelig ved brug af komfuret, og følg producentens anvisninger til en sikker brug af såvel komfur som emhætte. Rengøring af emhættens fedtfilter i henhold til producentens anvisninger forbedrer komfurets brugersikkerhed yderligere. Sørg også for, at børn ikke leger i nærheden af komfuret. Sørg for, at komfur og emhætte er designet til at undgå komfurbrande og med en primær slukning. Hvis der opstår brand, skal man tage de nødvendige forholdsregler for at undgå yderligere skade. Ring om nødvendigt 112 ved en komfurbrand, beskriv roligt situationen, og følg de instruktioner, der gives ADVARSEL! Flambering må ikke foregå under emhætten Kompatibilitet Sikkerhedssystemet til komfurer er kompatibelt med så godt som alle almindelige elkomfurer og kogeplader beregnet til husholdningen: Traditionelle støbejernskomfurer og kogeplader Keramiske komfurer og kogeplader Induktionskomfurer og kogeplader Sikkerhedskomfurer og kogeplader med timer, restvarmeindikering, børnesikring eller eget system til frakobling af el. Premium-modellen passer til komfurer, som er højst 60 cm brede. Smart-modellen passer også til komfurer, som er 90 cm brede. Sikkerhedssystemet til komfurer er også kompatibelt med komfurer, hvis egne sikkerhedsegenskaber kræver kontinuerlig strømtilførsel for at fungere (bl.a. komfurets timer og restvarmeindikering). Systemet frakobler kun elektriciteten til komfuret i farlige situationer, og ved normal brug fungerer komfurets sikkerhedsegenskaber normalt. 7

8 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING ADVARSEL! Sikkerhedssystemet til komfurer må kun anvendes til almindelig husholdning. Systemet må ikke anvendes i erhvervskøkkener eller med komfurer og kogeplader beregnet til erhvervsbrug. ADVARSEL! Når systemet har slået elektriciteten til komfuret fra, får komfurets egne sikkerhedsindstillinger ikke tilført strøm. Fx fungerer indikeringslamperne for varme plader i så fald ikke. TIPS Et eventuelt ur skal indstilles på ny, efter elektriciteten til komfuret har været slået fra (se komfurets brugsanvisning) Beskrivelse af systemet Sikkerhedssystem til komfurer fås til mange forskellige emfang og emhætter. Sikkerhedssystemet består af centralenheden (A), som er monteret i emhættens nederste del, hvor betjeningspanelet (B) findes og strømtilførselsenheden (C), som forbindes til komfurets elforsyning. I Premiummodellen findes derudover slukningsenheden (D), som er monteret inden i emhætten eller i nærheden af afgangskanalen. Mellem centralenheden (A) og strømtilførselsenheden (C) findes en trådløs Wireless-forbindelse, som er beregnet til tilpasninger, hvor sikkerheden er af afgørende betydning. Den trådløse forbindelse letter monteringen, da der ikke er behov for kabler mellem systemerne. 8

9 Dansk Figur 1. Sikkerhedssystem til komfurer. (A) centralenhed: betjeningspanel (B), sensorer og mundstykke (mundstykke kun i Premiummodellen). (B) Betjeningspanel: funktionsknapper og indikeringslamper, som fortæller systemets status. (C) strømtilførselsenheden kontrollerer komfurets strømtilførsel i farlige situationer. (D) slukningsenheden er kun inklusive i Premium-modellen. Slukningsenheden, som er integreret i emhætten, har en slukningsmiddelbeholder og kan anvendes en gang. (E) strømforsyning til centralenheden (A). 9

10 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Betjeningspanel I følgende figur beskrives betjeningspanel samt indikeringslampernes og trykknappernes funktioner. (1) Knap til børnesikring (2) OK-knap (3) Indikeringslampe for børnesikring (4) Indikeringslampe for aktivitet (5) Indikeringslampe for faresituation med komfuret (6) Indikeringslampe for slukningsalarm (7) Indikeringslampe for lækagealarm (8) Knap til justering (9) Indikeringslampe for servicebehov Figur 2. Betjeningspanel Pakkens indhold Pakken indeholder en emhætte, monterings- og brugsanvisning samt Sikkerhedssystemet. Pakken bør indeholde: Emfang eller emhætte Centralenhed (A) Strømtilførselsenhed (C) Slukningsenhed (D) (kun i Premium-modellen) Strømtilførsel (E) Brugs- og monteringsvejledning, kvikguide til brug og montering Slukningsvæskens sikkerhedsdatablad (kun i Premium-modellen) 10

11 Dansk 3.4. Overensstemmelseserklæring SAFERA forsikrer gennem CE-mærkningen, at sikkerhedssystemet til komfurer opfylder de krav og standarder, som stilles iht. EU-direktiverne (se tabel 1). Overensstemmelseserklæring i detaljer er vedlagt som bilag. Tabel 1. Sammenfatning af overensstemmelse. Ref. nr. 2006/95/EG 2004/108/EG 75/324/EEG 2008/47/EG 2002/95/EG 2002/96/EG Rubrik Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EEG (EMC) Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes love og andre forfatninger angående aerosolbeholdere. Direktiv om tilpasninger som følge af tekniske fremskridt af rådets direktiv 75/324/EEG om tilnærmelse af medlemsstaternes love og andre forfatninger angående aerosolbeholdere Direktiv om begrænsning i brugen af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS) Direktiv om affald, som udgøres af eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter (WEEE) 11

12 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 4. Montering og ibrugtagning Anvend denne rækkefølge ved monteringen: 1. Forberedelse 2. Montering af anlægget 3. Indstilling af alarmgrænsen, så den passer til køkkenet 4. Kontrol af anlæggets funktion 5. Udfyldning af kontrolliste for monteringen (i kvikguide for montering) 4.1. Forberedelse Tjek pakkens indhold, og at produkterne er i fejlfri stand. Foretag en visuel kontrol af pakkens indhold og anlæggets stand (se 3.3 Pakkens indhold). Hvis du observerer mangler i indhold eller anlæggets stand, fx ridser eller sprækker, beder vi dig kontakte forhandleren eller Thermex Serviceafdeling. ADVARSEL! Produktet må kun monteres, hvis det er i fejlfri stand. OBS! Hvis anlægget opbevares i et koldt rum, skal det opvarmes til rumtemperatur, inden det kobles til elforsyningen Komfurets strømtilførsel kobles fra under monteringen Komfurets strømtilførsel bør frakobles, inden anlægget monteres. ADVARSEL! Komfurets og strømtilførselsenhedens (C) eltilslutninger må kun udføres af en professionel elinstallatør Montering af anlægget Monter emhætten i henhold til producentens anvisninger, men følg monteringsmålene for sikkerhedssystemet til komfurer, da disse kan afvige fra emhættens anvisninger (se figur 4). Det skal sikres, at komfuret er kompatibelt med sikkerhedssystemet (se punkt 3.1 Produktets anvendelsesformål). Det skal sikres, at der findes et ledigt elstik til centralenhedens strømforsyning, og at emhætten ikke forhindrer montering af strømforsyning til stikket. 12

13 Dansk I bredden Centralenheden i midten af kogepladen mm Komfurets bredde maks. Premium 60 cm Smart 90 cm Komfur Højde Dybde Premium maks.60 cm mm Centralenheden i midten Smart maks.60 cm mm af kogepladen mm Smart cm mm Figur 3. Sikkerhedsemhættens monteringsmål 13

14 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Koblingsskemaet Koblingsskema for strømtilførselsenheden (C) og alternative koblingsmåder. IN OUT PE Gul-grøn PE N Blå N L Brun 230V maks. 16A 400V maks. 10A L Sort L Grå 230V maks. 16A 400V maks. 10A 230V maks. 16A 400V maks. 10A Komfur/ovn 3-faset kobling PE PE Gul-grøn PE Gul-grøn eller N N Blå N Blå L L Brun L Brun L L Sort L Sort L L Grå L Grå 1-faset kobling OBS! maks. 230V/16A PE PE Gul-grøn PE Gul-grøn N N Blå N Blå L L Brun L Brun L Sort L Sort L Grå L Grå 14

15 Dansk Anlæggenes koblingsrækkefølge Sikkerhedssystemet skaber automatisk en trådløs forbindelse mellem centralenheden (A) og strømtilførselsenheden (C) ved monteringen, når anlæggene tilsluttes elnettet i følgende rækkefølge: 1. Det skal sikres, at komfurets strømforsyning er spændingsløs ved at skrue alle sikringer på komfuret løs. Det skal også sikres, at komfuret ikke er slået til, dvs. alle kontakter står på nul. 2. Monter strømtilførselsenheden (C) i henhold til koblingsskemaet for komfurets strømforsyning. 3. kobl strømforsyningen (E) til centralenheden (A), hvorefter centralenheden vil søge forbindelse til strømforsyningsenheden (C). 4. Sæt spænding på komfurets strømforsyning, hvorefter strømforsyningsenheden (C) skaber forbindelse til centralenheden (A). Når der er skabt forbindelse, afgiver anlægget et lydsignal, og alle centralenhedens (A) indikeringslamper blinker en gang. 5. Indikeringslampen for aktivitet (4) begynder at blinke hurtigt. Vent i 20 sekunder, indtil anlægget afgiver et langt vedvarende lydsignal. 6. Har komfuret en ovn? o Ja: Tænd for ovnen: Tryk på knappen for børnesikring (1). Når lydsignalet stopper, slukker du for ovnen. o Nej: Sæt den største varmeplade på maksimal effekt. Tryk på OK-knappen (2). Når lydsignalet stopper, slukker du for pladen. ADVARSEL! Det skal sikres, at komfurets strømforsyning er koblet fra centralt, inden strømtilførselsenheden (C) installeres. ADVARSEL! I strømtilførselsenhedens (C) udløb vil der være spænding, da indgangen er sluttet til elnettet. ADVARSEL! Monter strømtilførselsenheden (C) bag komfuret eller i et skab i nærheden, så den ikke udsættes for fugt. Det skal sikres, at alle kabler kan bevæge sig frit, og at de ikke er i klemme fx bag emhætten eller komfuret. OBS! Før montering skal det sikres, at alle komfurets kontakter er slået fra, så anlæggets automatiske kalibrering fungerer korrekt, når det tages i brug. OBS! Centralenheden (A) sluttes med egen strømforsyning (E) til elstikket, som en såkaldt fast kobling (langsigtet brug). Det skal sikres, at elstikket opfylder standardkrav. 15

16 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING TIPS Hvis du tilslutter en induktionsplade uden ovn, bør du placere en metalbeholder på komfuret, så du kan tænde for pladen i henhold til koblingsrækkefølgen Indstilling af alarmgrænsen, så den passer til køkkenet Indstil alarmgrænsen under monteringen, så den passer til dit køkken. Se anvisningerne i punkt 5.4 indstilling af alarmgrænse. ADVARSEL! Indstil ikke alarmgrænsens værdi til højere end 9 samtidig med monteringen. Hvis køkkenmiljøet fordrer en højere alarmgrænse, er det bedre at justere niveauet, når komfuret er taget i brug, i tilfælde af gentagne fejlalarmer. På den måde reagerer anlægget på en farlig situation på et så tidligt stadie som muligt Kontrol af anlæggets funktion Når komfuret er i normal og funktionsdygtig stand, blinker indikeringslampen for aktivitet (4) med fem sekunders interval. Tjek anlæggets funktion efter montering ved at slå børnesikring til og tænde en af komfurets plader på laveste funktion. Anlægget skal så afgive alarm og slå komfurets elektricitet fra efter fem sekunder. Sluk komfuret, og tænd for elektriciteten igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1). Gentag testen for alle plader. Slå derefter børnesikringen til, og tjek, at ovnen også afgiver børnesikringsalarm. TIPS Hvis ingen af pladerne afgiver alarm, bør du tjekke, at alt er forbundet korrekt. Forbind alting i henhold til anvisningen i punkt 4.5. OBS! Hvis indikeringslampen for servicebehov (9) lyser uafbrudt, er der en funktionsfejl på anlægget. Se punkt Problemløsning. OBS! Anlægget bør monteres og kontrolleres i henhold til anvisningerne. Leverandøren påtager sig intet ansvar for skader eller omkostninger, der kan henføres til forkert montering Udskiftning af komfur Hvis du udskifter komfuret, bør du kalibrere strømtilførselsenheden (C) på ny ved at trykke på knappen for justering (8) i seks sekunder og derefter slukke for strømtilførslen til komfuret i ti sekunder. Gentag punkt fra punkt 4. til 6. 16

17 Dansk 4.6. Montering af lækagealarm Lækagealarm fås som tillægsudstyr til både Smart og Premium sikkerhedssystem til komfurer. Hvis sikkerhedssystemets strømtilførselsenhed (C) er forsynet med Lækagealarm, fås det også med ekstra lækagesensorer, forlængerledning til lækagesensorerne og forgreninger til lækagesensorledningen. Lækagesensorerne monteres på steder, hvor det er sandsynligt, at en lækage kan opstå. Vi anbefaler montering i drypbakken til opvaskemaskinen og nederst i hjørnet under køkkenvasken. Man kan højst koble fire lækagesensorer til en strømtilførselsenhed. Eventuelle ekstra sensorer sælges separat. 17

18 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 1. Klæb lækagesensorerne (F) på plads med de klæbepuder, som leveres med sensorerne. 2. Tilslut den første lækagesensors kobling (G) til strømtilførselsenhedens kobling (H). 3. Hvis du tilkobler ekstra sensorer, kobles den ekstra lækagesensors kobling (G) til den foregående sensors kobling (I). 4. test den sidste sensors (F) funktion ved at holde en fugtig papirserviet mod sensoren i cirka 15 sekunder. Når lækagealarmen observerer fugt, afgiver den et lydsignal, og både indikeringslampen for aktivitet (4) og indikeringslampen for alarm (5) blinker med fem sekunders interval. 5. kvitter for lækagealarmen ved at trykke på OK-knappen (2). Anlægget vil i en time ikke afgive en ny lækagealarm, da sensorerne skal nå at tørre. 6. Tør den testede sensor. 18

19 Dansk 5. Brug af sikkerhedssystemet til komfurer Sikkerhedssystemet til komfurer har automatiske sikkerhedsfunktioner, som betyder, at anlægget altid yder maksimal beskyttelse mod komfurbrande, uanset hvordan brugeren agerer. Anlægget er i beredskab, også når komfuret eller emhætten ikke er tændt. Anlægget iagttager temperaturforandringer i området omkring komfuret. Når det observerer en farlig situation, afgiver det alarm via et lydsignal og slår strømmen til komfuret fra. Hvis faren videreudvikler sig, og der bliver ildebrand, slukker systemet hurtigt branden, straks efter den er antændt for at minimere skaderne (slukningsfunktionen findes kun i Premium-modellen). Derudover har sikkerhedssystemet til komfurer også en børnesikring, som er specielt beregnet til børnefamilier og husholdninger med husdyr, hvor den effektivt forebygger farlige situationer ved at forhindre børn og husdyr i at anvende komfuret uhensigtsmæssigt At påbegynde og afslutte madlavningen Hvis børnesikringen er aktiveret, kan komfuret ikke benyttes via dets egne knapper. Indikeringslampen for børnesikring (3) lyser. Kobl børnesikringen fra før brug af komfuret ved at trykke på knappen for børnesikring (1) en gang, hvorefter indikeringslampen for børnesikring (3) slukker. Efter madlavningen kan du koble børnesikringen på igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1) en gang Automatisk børnesikring Børnesikringen har også en automatfunktion. Hvis den automatiske børnesikring er aktiveret, tilkobler børnesikringen automatisk ca. 10 minutter efter brug af komfuret eller 60 minutter efter brug af ovnen. Den automatiske børnesikring er som forvalg ude af funktion. Du kan aktivere den automatiske børnesikring ved at holde knappen for børnesikring (1) trykket ned i seks sekunder, indtil du hører to høje lydsignaler. Du kan inaktivere den automatiske børnesikring ved at holde knappen for børnesikring (1) trykket ned i seks sekunder, indtil du hører et langt lavt lydsignal. 19

20 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 5.2. Når børnesikringen har forhindret brug af komfuret Når indikeringslampen for børnesikring (3) blinker, har nogen forsøgt at bruge komfuret, mens børnesikringen har været aktiveret, hvorefter elektriciteten til komfuret er slået fra. Du kan koble børnesikringen til igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1) en gang, hvorefter indikeringslampen for børnesikring (3) slukker. ADVARSEL! Hvis børnesikringen har afbrudt strømforsyningen til komfuret, fungerer evt. indikeringslamper, som advarer mod varme plader, ikke. Komfurets plader kan være varme, efter at strømmen er slået fra. OBS! Hvis komfuret er tændt, når du aktiverer børnesikringen, vil anlægget informere herom og frakoble elektriciteten til komfuret efter fem sekunder. Sæt først alle komfurets knapper på nul. TIPS Sikkerhedssystemet til komfurer passer også til komfurer, hvis sikkerhedsegenskaber kræver kontinuerlig strømtilførsel (bl.a. komfurets timer og restvarmeindikering). Komfurets egne sikkerhedsegenskaber modtager driftsspænding ligesom normalt, selv om børnesikringen er aktiveret. Elektriciteten til komfuret kobles kun fra i farlige situationer Handling i farlige situationer Systemet informerer om forskellige farlige situationer som følger: Farlige, varme komfuromgivelser: Indikeringslampe for faresituation med komfuret (5) lyser. Ildebrand eller en meget varm komfuromgivelse: Indikeringslampen for slukningsalarm (6) lyser. Vandlækage observeret: Indikeringslampen for lækagealarm (7) lyser. 20

21 Dansk Farlige, varme komfuromgivelser Sikkerhedssystemet for komfurer adskiller farlige situationer fra normal madlavning. Når indikeringslampen for farlige situationer med komfuret (5) lyser, afgiver systemet en alarm om farlig, varm komfuromgivelse, alarmerer via lydsignal og slår komfurets elektricitet fra efter 15 sekunder. Sikkerhedssystemet for komfurer har også en timer, som afgiver alarm, hvis komfuret ikke slukkes efter 3 timer uden at være i brug, eller hvis komfuret har været tændt 5 timer i træk. Man kan kvittere for alarmen ved at trykke på OK-knappen (2), hvorefter madlavningen kan fortsætte. OBS! Sikkerhedssystemet for komfurer forsøger at undgå uberettiget alarm, så man i nogle madlavningssituationer kan forhøje temperaturen væsentligt, uden at alarmen går. Sikkerhedssystemet afgiver først alarm, når situationen bliver farlig for omgivelserne. OBS! Sikkerhedssystemet for komfurer klarer altid selv de farlige situationer automatisk uden forholdsregler for brugeren, og derfor er alarmen indstillet på et lavere lydniveau end brandalarmer, for at forbedre brugervenligheden. Sådan skal du gøre, når du hører en alarm: 1. Find roligt ud af, hvad der har forårsaget alarmen. En typisk alarm kan skyldes, at en tom plade stadig er tændt, opvarmning af en forkert plade eller en kasserolle, som er kogt tør. 2. Hvis der ingen fare er, og du kan håndtere situationen selv, kan du kvittere for alarmen og forhindre, at strømmen slås fra ved at trykke på OK-knappen (2). Derefter kan du fortsætte madlavningen som normalt. Efter kvitteringen overgår systemet i en tilstand i 45 minutter, hvor samme situation ikke vil forårsage en alarm igen. 3. Hvis du ikke kvitterer for alarmen inden for 15 sekunder, slår systemet elektriciteten til komfuret fra for at forhindre, at en farlig situation udvikler sig. Anlægget informerer om, at elektriciteten er slået fra ved et kort gentaget lydsignal og en blinkende indikeringslampe for en farlig situation med komfuret (5). 4. kvitter for elafbrydelse for fortsat at kunne lave mad ved at trykke på OK-knappen (2), og slå elektriciteten til komfuret til igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1). Hvis du har et traditionelt komfur med mekaniske kontakter, bør du først dreje alle komfurets kontakter i nulstilling. 5. Det skal sikres, at den farlige situation ikke kan gentage sig. 21

22 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING ADVARSEL Da sikkerhedssystemet til komfurer har frakoblet elektriciteten til komfuret, fungerer indikeringslampen, som advarer mod varme plader, ikke. Komfurets plader kan være varme, efter at strømmen er slået fra. OBS! Hold dig i ro i tilfælde af alarm. Alarmen slår elektriciteten til komfuret fra, hvorefter nye farlige situationer effektivt kan forebygges. I de fleste tilfælde kan du fortsætte madlavningen som normalt efter at have kvitteret for alarmen. TIPS Hvis de uhensigtsmæssige alarmen gentages, bør du indstille alarmgrænsens følsomhed, så den passer til dit køkken, efter punkt 5.4 Indstilling af alarmgrænse Ildebrand eller meget varme komfuromgivelser (kun Premium-modellen) Sikkerhedssystemet til komfurer observerer hurtigt en ildebrand, som antændes på komfuret. Når indikeringslampen for slukningsalarm (6) lyser, afgiver systemet først alarm med en hurtig gentaget alarmsignal og frakobler umiddelbart elektriciteten til komfuret for at stoppe varmeproduktionen. Hvis den farlige situation fortsætter, uden at der kvitteres for alarmen, slukker systemet komfurbranden 15 sekunder efter alarmen (kun Premium-modellen). ADVARSEL! Slukningsområdets størrelse er cirka 60 x 60 cm, når anlægget er monteret på 65 centimeters højde, ved lavere montering er slukningsområdet mindre. OBS! Sikkerhedssystemet til komfurer slukker kun ildebrande på komfuret, ikke i ovnen eller andre steder i køkkenet. OBS! Sikkerhedssystemet til komfurer kan ikke nødvendigvis slukke meget voldsomme brande, og derfor bør man følge myndighedernes anvisninger, hvis en komfurbrand opstår. ADVARSEL! Opbevar ikke elektriske apparater i umiddelbar nærhed af komfuret. Ved en slukning kan slukningsmidlet forårsaget funktionsforstyrrelser i disse og risiko for elektrisk stød. 22

23 Dansk Hvis sikkerhedssystemet til komfurer har slukket en ildebrand, bør du gøre som følger: 1. Vurder roligt situationen. Ring 112, og sig dit navn, din adresse, og hvad der er sket. 2. Inden du rører ved det våde komfurområde, bør du frakoble strømtilførslen til komfuret fra centralt hold eller sikringsskabet for at sikre, at der ikke er risiko for elektrisk stød. 3. kvitter for slukningen ved at trykke på OK-knappen (2) en gang. 4. Tjek ventilationen for at få eventuelle røggasser ud af lejligheden. 5. Inden du begynder at rengøre komfuret efter slukningen, bør du sikre, at der ikke er efterladt varme genstande, som kasseroller eller væsker på komfuret, og at pladerne er kølet af. Vent mindst to timer efter slukningen, inden du begynder rengøringen. 6. Fjern slukningsmidlet fra komfuret med en fugtig klud eller husholdningspapir. Brug gummihandsker, når du håndterer slukningsvæsken. Vær forsigtig, så slukningsvæsken ikke kommer i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis det alligevel skulle ske, så følg anvisningerne i Sikkerhedsforskrifterne. 7. Tør området omkring komfuret omhyggeligt, specielt på bagsiden og under komfuret. 8. kontakt Thermex Serviceafdeling for udskiftning af slukningsenheden (D) efter slukningen. Systemet fortæller om udført slukning ved en blinkende indikeringslampe for servicebehov (9), indtil service er udført. Foretag de nødvendige serviceforholdsregler efter slukningen (se punkt Service og vedligehold). ADVARSEL! Hvis en ildebrand fortsætter eller er nået at antænde, og du ikke tror, du selv kan slukke den, kan du lade sikkerhedssystemet til komfurer slukke ilden. Bemærk, at systemet er beregnet til primær slukning, og ring derfor ved behov 112 i tilfælde af brand og sikr dig, at ildebranden er slukket. Det skal sikres, at den farlige situation ikke kan gentage sig, og at røggasserne ledes ud. ADVARSEL! Inden du rører ved det våde komfur, skal du frakoble komfurets strømforsyning centralt eller i sikringsskabet, for at forhindre elektrisk stød. ADVARSEL! Komfuret, genstande på komfuret og slukningsvæske kan være varme efter slukningen. Vent mindst to timer, inden du begynder rengøringen. OBS! Hvis der er tale om en lille brand, som hurtigt slukker af sig selv, vil anlægget ikke slukke den for at undgå unødige slukninger. 23

24 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Vandlækage observeret (ekstraudstyr) Lækagealarmen er designet til at detektere typiske vandlækager, som sker i køkkenet, fx skader forårsaget af køkkenvaskens vandlås, opvaskemaskine samt køl og frys. Lækagealarmens lækagesensorer observerer både vand, som drypper på den, og vand som løber langs med gulvet, hvorefter indikeringslampen for lækagealarm (7) tændes, og systemet afgiver alarm med et stille lydsignal. Hvis systemet observerer en vandlækage, bør du gøre som følger: 1. Kvitter for alarmen ved at trykke på OK-knappen (2). 2. Find årsagen til alarmen. 3. Inden du foretager yderligere foranstaltningen, bør du frakoble strømtilførslen til komfuret fra centralt hold eller sikringsskabet for at sikre, at der ikke er risiko for elektrisk stød. 4. Tør den våde sensor (F). Hvis ikke sensoren tørres, vil anlægget afgive en ny alarm en time efter, at du har kvitteret for alarmen. 24

25 Dansk 5.4. Indstilling af alarmgrænse Sikkerhedssystemet til komfurer identificerer situationer, som afviger fra komfurets normale funktion baseret på temperaturskift. For at sikre en pålidelig funktion bør sikkerhedssystemets alarmgrænse tilpasses til køkkenmiljøet. En korrekt alarmgrænse sikrer, at anlægget reagerer på farlige situationer uden at forårsage fejlalarmer i forbindelse med madlavning. Hvis køkkenet er åbent, og eller emhættens monteringshøjde er høj, stiger temperaturen langsommere, og derfor bør alarmgrænsen være lavere. Som forhåndsindstilling er komfuret planlagt til en monteringshøjde på 65 cm, hvor komfuret er i midten af bordpladen mod væggen. Tabel 2. Vejledende værdier til indstilling af alarmgrænsen efter køkkenomgivelserne. Køkkenomgivelser Monteringshøjde cm Alarmgrænse Komfuret i midten af bordet mod væggen Komfuret i hjørnet op mod to vægge Komfuret er monteret i en kogeø eller i et andet åbent rum Komfuret i midten af bordet mod væggen: Komfuret monteret op mod to vægge: 25

26 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Komfuret er monteret i en kogeø eller i et andet åbent rum: Figur 4. Køkkenmiljøer i henhold til Tabel 2. Indikeringslamperne for alarm (5, 6 og 7) angiver alarmgrænsens værdi i henhold til tabellen. Den forhåndsindstillede alarmgrænse er 6. Tabel 3. Præsentation af alarmgrænse Indikeringslampe for alarmgrænse Alarmgrænsens værdi Værdi mellem 1 og 3 Værdi mellem 4 og 6 (forhåndsindstillet 6) Værdi mellem 7 og 9 Værdi mellem 10 og 12 Hvis anlægget afgiver alarm gentagne gange i situationer, hvor der ikke er nogen fare, eller hvis anlægget ikke reagerer på en tydeligt farlig situation, kan du justere anlæggets alarmgrænse, så den afviger fra de vejledende værdier. Indstil alarmgrænsen som følger: 1. For at kunne indstille alarmgrænsen skal du trykke på knappen for indstilling (8) en gang, hvorefter indikeringslampen for aktivitet (4) tænder. 2. Indstil alarmgrænsen ved at trykke på knappen for børnesikring (1) (sænker alarmgrænsen) eller på OK-knappen (2) (forhøjer alarmgrænsen). Ved at sænke alarmgrænsen reagerer systemet hurtigere på farlige situationer. Ved at løfte alarmgrænsen mindskes antallet af fejlalarmer. 26

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere