Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01"

Transkript

1 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

2

3 Dansk Indhold 1. Indledning Advarsler Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer Montering og ibrugtagning Anvendelse af sikkerhedssystemet til komfurer Service og vedligehold Systemets tekniske data Problemløsning Bilag Overensstemmelseserklæring 3

4 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 1. Indledning Tillykke med dit køb af Smart eller Premium sikkerhedssystem til komfur, som øger sikkerheden i dit hjem. I denne vejledning beskrives anvendelse, montering og vedligehold af sikkerhedssystemet. Med produktet følger også en separat brugsanvisning for komfurets emhætte. Læs omhyggeligt vejledninger igennem før montering, og gem dem i hele anlæggets levetid. Sikkerhedssystem til komfurer er den eneste sikkerhedsløsning til komfurer, som er intelligent, har strømtilførsel, som kan forebygge faresituationer og slukning, som slukker ildebrand på komfuret. Systemet forsøger altid at reducere faresituationerne og omkostningerne forårsaget heraf ved at gribe ind i situationen på et så tidligt stade som muligt. Takket være det intelligente multisensorsystem kan anlægget adskille faresituationer fra normal madlavning, og det forstyrrer derfor ikke normal madlavning, men reagerer hurtigt på faresituationer. Systemet reagerer fx ikke unødigt på damp, som opstår ved madlavning, som en brandalarm monteret i køkkenet gør. Derimod observerer systemet faresituationer, som udvikler sig hurtigt, som fx brand i fedt, som komfurets timer ikke kan nå at forhindre. Gode og sikre madlavningsstunder! 1.1. Producentens kontaktoplysninger SAFERA sikkerhedssystem til komfurer er udarbejdet i samarbejde med Thermex Scandinavia. Sikkerhedssystemer er konstrueret og fremstillet af SAFERA Oy, som er finsk ekspert inden for brandsikkerhedsteknik til hjemmet. Sikkerhedssystemet er et førsteklasses produkt, mærket med det finske Nøgleflag som garanterer finsk oprindelse. SAFERA Oy Thermex Skandinavia 4

5 Dansk 2. Advarsler Læs hele vejledningen, inden produktet monteres og tages i brug. Følg de opgivne anvisninger omhyggeligt for at undgå person- og produktskade. Vær især opmærksom på instruktioner, markeret som følger: ADVARSEL! Følg advarselsmarkerede anvisninger særligt omhyggeligt for at undgå skader på person og ejendom. OBS! Følg observationsmarkerede anvisninger omhyggeligt for at undgå skader på ejendom. TIPS Instruktioner i brugen af systemet Husk i forbindelse med brug og vedligehold af systemet Sikkerhedssystemet til komfurer må kun anvendes til formålet, se punkt 3. Beskrivelse af sikkerhedssystem til komfurer. Leverandøren påtager sig intet ansvar for skader, forårsaget af forkert brug eller montering. Service på sikkerhedssystemet må kun udføres af autoriseret reparatør, og der må kun anvendes originale SAFERA-reservedele. Kontakt producentens produktsupport med hensyn til service af emhætten. ADVARSEL! Elinstallationer må kun udføres af autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler. ADVARSEL! I Premium-modellen findes et slukningssystem, som under tryk sprøjter slukkemiddel på komfurområdet i tilfælde af ildebrand. Mundstykket sidder i den nederste del af centralenheden (A, se beskrivelse af systemet). Undgå at placere ansigtet under mundstykket, eller at se direkte ind i mundstykket nedefra. ADVARSEL! Sikkerhedssystemet til komfurer erstatter ikke den anbefalede brandalarm, som bør være i lejligheden. Sørg for, at boligens brandsikkerhed er i henhold til alle forskrifter. 5

6 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2.2. Sikker brug af komfuret samt komfurbrand Sikkerhedssystemet til komfurer er designet til at forebygge person- og ejendomsskader forårsaget af komfurbrand. Specielt farlige komfurbrande er brand i fedt, som ikke nødvendigvis kan slukkes med en almindelig håndildslukker eller brandtæppe uden instruktion. Ofte er husstandens medlemmer ikke til stede, når ildebranden udbryder, og derfor påbegyndes slukningsarbejdet ikke hurtigt nok til at undgå skader. Sikkerhedssystemet til komfurer forebygger, at sådanne farlige situationer opstår. Premium er effektiv beskyttelse, også mod brand opstået i fedt. ADVARSEL! Brug altid komfuret på en ansvarlig og sikker måde, trods den ekstra beskyttelse som sikkerhedssystemet til komfurer giver. 6

7 Dansk 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer Sikkerhedssystem til komfurer er en elegant løsning til at forbedre komfurets sikkerhed Produktets anvendelsesformål Sikkerhedssystem til komfurer er designet til at forbedre sikkerheden på de mest almindelige komfurer, som anvendes i husholdninger, og er en meget effektiv beskyttelse mod komfurbrande. Vær altid meget omhyggelig ved brug af komfuret, og følg producentens anvisninger til en sikker brug af såvel komfur som emhætte. Rengøring af emhættens fedtfilter i henhold til producentens anvisninger forbedrer komfurets brugersikkerhed yderligere. Sørg også for, at børn ikke leger i nærheden af komfuret. Sørg for, at komfur og emhætte er designet til at undgå komfurbrande og med en primær slukning. Hvis der opstår brand, skal man tage de nødvendige forholdsregler for at undgå yderligere skade. Ring om nødvendigt 112 ved en komfurbrand, beskriv roligt situationen, og følg de instruktioner, der gives ADVARSEL! Flambering må ikke foregå under emhætten Kompatibilitet Sikkerhedssystemet til komfurer er kompatibelt med så godt som alle almindelige elkomfurer og kogeplader beregnet til husholdningen: Traditionelle støbejernskomfurer og kogeplader Keramiske komfurer og kogeplader Induktionskomfurer og kogeplader Sikkerhedskomfurer og kogeplader med timer, restvarmeindikering, børnesikring eller eget system til frakobling af el. Premium-modellen passer til komfurer, som er højst 60 cm brede. Smart-modellen passer også til komfurer, som er 90 cm brede. Sikkerhedssystemet til komfurer er også kompatibelt med komfurer, hvis egne sikkerhedsegenskaber kræver kontinuerlig strømtilførsel for at fungere (bl.a. komfurets timer og restvarmeindikering). Systemet frakobler kun elektriciteten til komfuret i farlige situationer, og ved normal brug fungerer komfurets sikkerhedsegenskaber normalt. 7

8 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING ADVARSEL! Sikkerhedssystemet til komfurer må kun anvendes til almindelig husholdning. Systemet må ikke anvendes i erhvervskøkkener eller med komfurer og kogeplader beregnet til erhvervsbrug. ADVARSEL! Når systemet har slået elektriciteten til komfuret fra, får komfurets egne sikkerhedsindstillinger ikke tilført strøm. Fx fungerer indikeringslamperne for varme plader i så fald ikke. TIPS Et eventuelt ur skal indstilles på ny, efter elektriciteten til komfuret har været slået fra (se komfurets brugsanvisning) Beskrivelse af systemet Sikkerhedssystem til komfurer fås til mange forskellige emfang og emhætter. Sikkerhedssystemet består af centralenheden (A), som er monteret i emhættens nederste del, hvor betjeningspanelet (B) findes og strømtilførselsenheden (C), som forbindes til komfurets elforsyning. I Premiummodellen findes derudover slukningsenheden (D), som er monteret inden i emhætten eller i nærheden af afgangskanalen. Mellem centralenheden (A) og strømtilførselsenheden (C) findes en trådløs Wireless-forbindelse, som er beregnet til tilpasninger, hvor sikkerheden er af afgørende betydning. Den trådløse forbindelse letter monteringen, da der ikke er behov for kabler mellem systemerne. 8

9 Dansk Figur 1. Sikkerhedssystem til komfurer. (A) centralenhed: betjeningspanel (B), sensorer og mundstykke (mundstykke kun i Premiummodellen). (B) Betjeningspanel: funktionsknapper og indikeringslamper, som fortæller systemets status. (C) strømtilførselsenheden kontrollerer komfurets strømtilførsel i farlige situationer. (D) slukningsenheden er kun inklusive i Premium-modellen. Slukningsenheden, som er integreret i emhætten, har en slukningsmiddelbeholder og kan anvendes en gang. (E) strømforsyning til centralenheden (A). 9

10 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Betjeningspanel I følgende figur beskrives betjeningspanel samt indikeringslampernes og trykknappernes funktioner. (1) Knap til børnesikring (2) OK-knap (3) Indikeringslampe for børnesikring (4) Indikeringslampe for aktivitet (5) Indikeringslampe for faresituation med komfuret (6) Indikeringslampe for slukningsalarm (7) Indikeringslampe for lækagealarm (8) Knap til justering (9) Indikeringslampe for servicebehov Figur 2. Betjeningspanel Pakkens indhold Pakken indeholder en emhætte, monterings- og brugsanvisning samt Sikkerhedssystemet. Pakken bør indeholde: Emfang eller emhætte Centralenhed (A) Strømtilførselsenhed (C) Slukningsenhed (D) (kun i Premium-modellen) Strømtilførsel (E) Brugs- og monteringsvejledning, kvikguide til brug og montering Slukningsvæskens sikkerhedsdatablad (kun i Premium-modellen) 10

11 Dansk 3.4. Overensstemmelseserklæring SAFERA forsikrer gennem CE-mærkningen, at sikkerhedssystemet til komfurer opfylder de krav og standarder, som stilles iht. EU-direktiverne (se tabel 1). Overensstemmelseserklæring i detaljer er vedlagt som bilag. Tabel 1. Sammenfatning af overensstemmelse. Ref. nr. 2006/95/EG 2004/108/EG 75/324/EEG 2008/47/EG 2002/95/EG 2002/96/EG Rubrik Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EEG (EMC) Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes love og andre forfatninger angående aerosolbeholdere. Direktiv om tilpasninger som følge af tekniske fremskridt af rådets direktiv 75/324/EEG om tilnærmelse af medlemsstaternes love og andre forfatninger angående aerosolbeholdere Direktiv om begrænsning i brugen af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS) Direktiv om affald, som udgøres af eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter (WEEE) 11

12 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 4. Montering og ibrugtagning Anvend denne rækkefølge ved monteringen: 1. Forberedelse 2. Montering af anlægget 3. Indstilling af alarmgrænsen, så den passer til køkkenet 4. Kontrol af anlæggets funktion 5. Udfyldning af kontrolliste for monteringen (i kvikguide for montering) 4.1. Forberedelse Tjek pakkens indhold, og at produkterne er i fejlfri stand. Foretag en visuel kontrol af pakkens indhold og anlæggets stand (se 3.3 Pakkens indhold). Hvis du observerer mangler i indhold eller anlæggets stand, fx ridser eller sprækker, beder vi dig kontakte forhandleren eller Thermex Serviceafdeling. ADVARSEL! Produktet må kun monteres, hvis det er i fejlfri stand. OBS! Hvis anlægget opbevares i et koldt rum, skal det opvarmes til rumtemperatur, inden det kobles til elforsyningen Komfurets strømtilførsel kobles fra under monteringen Komfurets strømtilførsel bør frakobles, inden anlægget monteres. ADVARSEL! Komfurets og strømtilførselsenhedens (C) eltilslutninger må kun udføres af en professionel elinstallatør Montering af anlægget Monter emhætten i henhold til producentens anvisninger, men følg monteringsmålene for sikkerhedssystemet til komfurer, da disse kan afvige fra emhættens anvisninger (se figur 4). Det skal sikres, at komfuret er kompatibelt med sikkerhedssystemet (se punkt 3.1 Produktets anvendelsesformål). Det skal sikres, at der findes et ledigt elstik til centralenhedens strømforsyning, og at emhætten ikke forhindrer montering af strømforsyning til stikket. 12

13 Dansk I bredden Centralenheden i midten af kogepladen mm Komfurets bredde maks. Premium 60 cm Smart 90 cm Komfur Højde Dybde Premium maks.60 cm mm Centralenheden i midten Smart maks.60 cm mm af kogepladen mm Smart cm mm Figur 3. Sikkerhedsemhættens monteringsmål 13

14 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Koblingsskemaet Koblingsskema for strømtilførselsenheden (C) og alternative koblingsmåder. IN OUT PE Gul-grøn PE N Blå N L Brun 230V maks. 16A 400V maks. 10A L Sort L Grå 230V maks. 16A 400V maks. 10A 230V maks. 16A 400V maks. 10A Komfur/ovn 3-faset kobling PE PE Gul-grøn PE Gul-grøn eller N N Blå N Blå L L Brun L Brun L L Sort L Sort L L Grå L Grå 1-faset kobling OBS! maks. 230V/16A PE PE Gul-grøn PE Gul-grøn N N Blå N Blå L L Brun L Brun L Sort L Sort L Grå L Grå 14

15 Dansk Anlæggenes koblingsrækkefølge Sikkerhedssystemet skaber automatisk en trådløs forbindelse mellem centralenheden (A) og strømtilførselsenheden (C) ved monteringen, når anlæggene tilsluttes elnettet i følgende rækkefølge: 1. Det skal sikres, at komfurets strømforsyning er spændingsløs ved at skrue alle sikringer på komfuret løs. Det skal også sikres, at komfuret ikke er slået til, dvs. alle kontakter står på nul. 2. Monter strømtilførselsenheden (C) i henhold til koblingsskemaet for komfurets strømforsyning. 3. kobl strømforsyningen (E) til centralenheden (A), hvorefter centralenheden vil søge forbindelse til strømforsyningsenheden (C). 4. Sæt spænding på komfurets strømforsyning, hvorefter strømforsyningsenheden (C) skaber forbindelse til centralenheden (A). Når der er skabt forbindelse, afgiver anlægget et lydsignal, og alle centralenhedens (A) indikeringslamper blinker en gang. 5. Indikeringslampen for aktivitet (4) begynder at blinke hurtigt. Vent i 20 sekunder, indtil anlægget afgiver et langt vedvarende lydsignal. 6. Har komfuret en ovn? o Ja: Tænd for ovnen: Tryk på knappen for børnesikring (1). Når lydsignalet stopper, slukker du for ovnen. o Nej: Sæt den største varmeplade på maksimal effekt. Tryk på OK-knappen (2). Når lydsignalet stopper, slukker du for pladen. ADVARSEL! Det skal sikres, at komfurets strømforsyning er koblet fra centralt, inden strømtilførselsenheden (C) installeres. ADVARSEL! I strømtilførselsenhedens (C) udløb vil der være spænding, da indgangen er sluttet til elnettet. ADVARSEL! Monter strømtilførselsenheden (C) bag komfuret eller i et skab i nærheden, så den ikke udsættes for fugt. Det skal sikres, at alle kabler kan bevæge sig frit, og at de ikke er i klemme fx bag emhætten eller komfuret. OBS! Før montering skal det sikres, at alle komfurets kontakter er slået fra, så anlæggets automatiske kalibrering fungerer korrekt, når det tages i brug. OBS! Centralenheden (A) sluttes med egen strømforsyning (E) til elstikket, som en såkaldt fast kobling (langsigtet brug). Det skal sikres, at elstikket opfylder standardkrav. 15

16 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING TIPS Hvis du tilslutter en induktionsplade uden ovn, bør du placere en metalbeholder på komfuret, så du kan tænde for pladen i henhold til koblingsrækkefølgen Indstilling af alarmgrænsen, så den passer til køkkenet Indstil alarmgrænsen under monteringen, så den passer til dit køkken. Se anvisningerne i punkt 5.4 indstilling af alarmgrænse. ADVARSEL! Indstil ikke alarmgrænsens værdi til højere end 9 samtidig med monteringen. Hvis køkkenmiljøet fordrer en højere alarmgrænse, er det bedre at justere niveauet, når komfuret er taget i brug, i tilfælde af gentagne fejlalarmer. På den måde reagerer anlægget på en farlig situation på et så tidligt stadie som muligt Kontrol af anlæggets funktion Når komfuret er i normal og funktionsdygtig stand, blinker indikeringslampen for aktivitet (4) med fem sekunders interval. Tjek anlæggets funktion efter montering ved at slå børnesikring til og tænde en af komfurets plader på laveste funktion. Anlægget skal så afgive alarm og slå komfurets elektricitet fra efter fem sekunder. Sluk komfuret, og tænd for elektriciteten igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1). Gentag testen for alle plader. Slå derefter børnesikringen til, og tjek, at ovnen også afgiver børnesikringsalarm. TIPS Hvis ingen af pladerne afgiver alarm, bør du tjekke, at alt er forbundet korrekt. Forbind alting i henhold til anvisningen i punkt 4.5. OBS! Hvis indikeringslampen for servicebehov (9) lyser uafbrudt, er der en funktionsfejl på anlægget. Se punkt Problemløsning. OBS! Anlægget bør monteres og kontrolleres i henhold til anvisningerne. Leverandøren påtager sig intet ansvar for skader eller omkostninger, der kan henføres til forkert montering Udskiftning af komfur Hvis du udskifter komfuret, bør du kalibrere strømtilførselsenheden (C) på ny ved at trykke på knappen for justering (8) i seks sekunder og derefter slukke for strømtilførslen til komfuret i ti sekunder. Gentag punkt fra punkt 4. til 6. 16

17 Dansk 4.6. Montering af lækagealarm Lækagealarm fås som tillægsudstyr til både Smart og Premium sikkerhedssystem til komfurer. Hvis sikkerhedssystemets strømtilførselsenhed (C) er forsynet med Lækagealarm, fås det også med ekstra lækagesensorer, forlængerledning til lækagesensorerne og forgreninger til lækagesensorledningen. Lækagesensorerne monteres på steder, hvor det er sandsynligt, at en lækage kan opstå. Vi anbefaler montering i drypbakken til opvaskemaskinen og nederst i hjørnet under køkkenvasken. Man kan højst koble fire lækagesensorer til en strømtilførselsenhed. Eventuelle ekstra sensorer sælges separat. 17

18 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 1. Klæb lækagesensorerne (F) på plads med de klæbepuder, som leveres med sensorerne. 2. Tilslut den første lækagesensors kobling (G) til strømtilførselsenhedens kobling (H). 3. Hvis du tilkobler ekstra sensorer, kobles den ekstra lækagesensors kobling (G) til den foregående sensors kobling (I). 4. test den sidste sensors (F) funktion ved at holde en fugtig papirserviet mod sensoren i cirka 15 sekunder. Når lækagealarmen observerer fugt, afgiver den et lydsignal, og både indikeringslampen for aktivitet (4) og indikeringslampen for alarm (5) blinker med fem sekunders interval. 5. kvitter for lækagealarmen ved at trykke på OK-knappen (2). Anlægget vil i en time ikke afgive en ny lækagealarm, da sensorerne skal nå at tørre. 6. Tør den testede sensor. 18

19 Dansk 5. Brug af sikkerhedssystemet til komfurer Sikkerhedssystemet til komfurer har automatiske sikkerhedsfunktioner, som betyder, at anlægget altid yder maksimal beskyttelse mod komfurbrande, uanset hvordan brugeren agerer. Anlægget er i beredskab, også når komfuret eller emhætten ikke er tændt. Anlægget iagttager temperaturforandringer i området omkring komfuret. Når det observerer en farlig situation, afgiver det alarm via et lydsignal og slår strømmen til komfuret fra. Hvis faren videreudvikler sig, og der bliver ildebrand, slukker systemet hurtigt branden, straks efter den er antændt for at minimere skaderne (slukningsfunktionen findes kun i Premium-modellen). Derudover har sikkerhedssystemet til komfurer også en børnesikring, som er specielt beregnet til børnefamilier og husholdninger med husdyr, hvor den effektivt forebygger farlige situationer ved at forhindre børn og husdyr i at anvende komfuret uhensigtsmæssigt At påbegynde og afslutte madlavningen Hvis børnesikringen er aktiveret, kan komfuret ikke benyttes via dets egne knapper. Indikeringslampen for børnesikring (3) lyser. Kobl børnesikringen fra før brug af komfuret ved at trykke på knappen for børnesikring (1) en gang, hvorefter indikeringslampen for børnesikring (3) slukker. Efter madlavningen kan du koble børnesikringen på igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1) en gang Automatisk børnesikring Børnesikringen har også en automatfunktion. Hvis den automatiske børnesikring er aktiveret, tilkobler børnesikringen automatisk ca. 10 minutter efter brug af komfuret eller 60 minutter efter brug af ovnen. Den automatiske børnesikring er som forvalg ude af funktion. Du kan aktivere den automatiske børnesikring ved at holde knappen for børnesikring (1) trykket ned i seks sekunder, indtil du hører to høje lydsignaler. Du kan inaktivere den automatiske børnesikring ved at holde knappen for børnesikring (1) trykket ned i seks sekunder, indtil du hører et langt lavt lydsignal. 19

20 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 5.2. Når børnesikringen har forhindret brug af komfuret Når indikeringslampen for børnesikring (3) blinker, har nogen forsøgt at bruge komfuret, mens børnesikringen har været aktiveret, hvorefter elektriciteten til komfuret er slået fra. Du kan koble børnesikringen til igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1) en gang, hvorefter indikeringslampen for børnesikring (3) slukker. ADVARSEL! Hvis børnesikringen har afbrudt strømforsyningen til komfuret, fungerer evt. indikeringslamper, som advarer mod varme plader, ikke. Komfurets plader kan være varme, efter at strømmen er slået fra. OBS! Hvis komfuret er tændt, når du aktiverer børnesikringen, vil anlægget informere herom og frakoble elektriciteten til komfuret efter fem sekunder. Sæt først alle komfurets knapper på nul. TIPS Sikkerhedssystemet til komfurer passer også til komfurer, hvis sikkerhedsegenskaber kræver kontinuerlig strømtilførsel (bl.a. komfurets timer og restvarmeindikering). Komfurets egne sikkerhedsegenskaber modtager driftsspænding ligesom normalt, selv om børnesikringen er aktiveret. Elektriciteten til komfuret kobles kun fra i farlige situationer Handling i farlige situationer Systemet informerer om forskellige farlige situationer som følger: Farlige, varme komfuromgivelser: Indikeringslampe for faresituation med komfuret (5) lyser. Ildebrand eller en meget varm komfuromgivelse: Indikeringslampen for slukningsalarm (6) lyser. Vandlækage observeret: Indikeringslampen for lækagealarm (7) lyser. 20

21 Dansk Farlige, varme komfuromgivelser Sikkerhedssystemet for komfurer adskiller farlige situationer fra normal madlavning. Når indikeringslampen for farlige situationer med komfuret (5) lyser, afgiver systemet en alarm om farlig, varm komfuromgivelse, alarmerer via lydsignal og slår komfurets elektricitet fra efter 15 sekunder. Sikkerhedssystemet for komfurer har også en timer, som afgiver alarm, hvis komfuret ikke slukkes efter 3 timer uden at være i brug, eller hvis komfuret har været tændt 5 timer i træk. Man kan kvittere for alarmen ved at trykke på OK-knappen (2), hvorefter madlavningen kan fortsætte. OBS! Sikkerhedssystemet for komfurer forsøger at undgå uberettiget alarm, så man i nogle madlavningssituationer kan forhøje temperaturen væsentligt, uden at alarmen går. Sikkerhedssystemet afgiver først alarm, når situationen bliver farlig for omgivelserne. OBS! Sikkerhedssystemet for komfurer klarer altid selv de farlige situationer automatisk uden forholdsregler for brugeren, og derfor er alarmen indstillet på et lavere lydniveau end brandalarmer, for at forbedre brugervenligheden. Sådan skal du gøre, når du hører en alarm: 1. Find roligt ud af, hvad der har forårsaget alarmen. En typisk alarm kan skyldes, at en tom plade stadig er tændt, opvarmning af en forkert plade eller en kasserolle, som er kogt tør. 2. Hvis der ingen fare er, og du kan håndtere situationen selv, kan du kvittere for alarmen og forhindre, at strømmen slås fra ved at trykke på OK-knappen (2). Derefter kan du fortsætte madlavningen som normalt. Efter kvitteringen overgår systemet i en tilstand i 45 minutter, hvor samme situation ikke vil forårsage en alarm igen. 3. Hvis du ikke kvitterer for alarmen inden for 15 sekunder, slår systemet elektriciteten til komfuret fra for at forhindre, at en farlig situation udvikler sig. Anlægget informerer om, at elektriciteten er slået fra ved et kort gentaget lydsignal og en blinkende indikeringslampe for en farlig situation med komfuret (5). 4. kvitter for elafbrydelse for fortsat at kunne lave mad ved at trykke på OK-knappen (2), og slå elektriciteten til komfuret til igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1). Hvis du har et traditionelt komfur med mekaniske kontakter, bør du først dreje alle komfurets kontakter i nulstilling. 5. Det skal sikres, at den farlige situation ikke kan gentage sig. 21

22 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING ADVARSEL Da sikkerhedssystemet til komfurer har frakoblet elektriciteten til komfuret, fungerer indikeringslampen, som advarer mod varme plader, ikke. Komfurets plader kan være varme, efter at strømmen er slået fra. OBS! Hold dig i ro i tilfælde af alarm. Alarmen slår elektriciteten til komfuret fra, hvorefter nye farlige situationer effektivt kan forebygges. I de fleste tilfælde kan du fortsætte madlavningen som normalt efter at have kvitteret for alarmen. TIPS Hvis de uhensigtsmæssige alarmen gentages, bør du indstille alarmgrænsens følsomhed, så den passer til dit køkken, efter punkt 5.4 Indstilling af alarmgrænse Ildebrand eller meget varme komfuromgivelser (kun Premium-modellen) Sikkerhedssystemet til komfurer observerer hurtigt en ildebrand, som antændes på komfuret. Når indikeringslampen for slukningsalarm (6) lyser, afgiver systemet først alarm med en hurtig gentaget alarmsignal og frakobler umiddelbart elektriciteten til komfuret for at stoppe varmeproduktionen. Hvis den farlige situation fortsætter, uden at der kvitteres for alarmen, slukker systemet komfurbranden 15 sekunder efter alarmen (kun Premium-modellen). ADVARSEL! Slukningsområdets størrelse er cirka 60 x 60 cm, når anlægget er monteret på 65 centimeters højde, ved lavere montering er slukningsområdet mindre. OBS! Sikkerhedssystemet til komfurer slukker kun ildebrande på komfuret, ikke i ovnen eller andre steder i køkkenet. OBS! Sikkerhedssystemet til komfurer kan ikke nødvendigvis slukke meget voldsomme brande, og derfor bør man følge myndighedernes anvisninger, hvis en komfurbrand opstår. ADVARSEL! Opbevar ikke elektriske apparater i umiddelbar nærhed af komfuret. Ved en slukning kan slukningsmidlet forårsaget funktionsforstyrrelser i disse og risiko for elektrisk stød. 22

23 Dansk Hvis sikkerhedssystemet til komfurer har slukket en ildebrand, bør du gøre som følger: 1. Vurder roligt situationen. Ring 112, og sig dit navn, din adresse, og hvad der er sket. 2. Inden du rører ved det våde komfurområde, bør du frakoble strømtilførslen til komfuret fra centralt hold eller sikringsskabet for at sikre, at der ikke er risiko for elektrisk stød. 3. kvitter for slukningen ved at trykke på OK-knappen (2) en gang. 4. Tjek ventilationen for at få eventuelle røggasser ud af lejligheden. 5. Inden du begynder at rengøre komfuret efter slukningen, bør du sikre, at der ikke er efterladt varme genstande, som kasseroller eller væsker på komfuret, og at pladerne er kølet af. Vent mindst to timer efter slukningen, inden du begynder rengøringen. 6. Fjern slukningsmidlet fra komfuret med en fugtig klud eller husholdningspapir. Brug gummihandsker, når du håndterer slukningsvæsken. Vær forsigtig, så slukningsvæsken ikke kommer i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis det alligevel skulle ske, så følg anvisningerne i Sikkerhedsforskrifterne. 7. Tør området omkring komfuret omhyggeligt, specielt på bagsiden og under komfuret. 8. kontakt Thermex Serviceafdeling for udskiftning af slukningsenheden (D) efter slukningen. Systemet fortæller om udført slukning ved en blinkende indikeringslampe for servicebehov (9), indtil service er udført. Foretag de nødvendige serviceforholdsregler efter slukningen (se punkt Service og vedligehold). ADVARSEL! Hvis en ildebrand fortsætter eller er nået at antænde, og du ikke tror, du selv kan slukke den, kan du lade sikkerhedssystemet til komfurer slukke ilden. Bemærk, at systemet er beregnet til primær slukning, og ring derfor ved behov 112 i tilfælde af brand og sikr dig, at ildebranden er slukket. Det skal sikres, at den farlige situation ikke kan gentage sig, og at røggasserne ledes ud. ADVARSEL! Inden du rører ved det våde komfur, skal du frakoble komfurets strømforsyning centralt eller i sikringsskabet, for at forhindre elektrisk stød. ADVARSEL! Komfuret, genstande på komfuret og slukningsvæske kan være varme efter slukningen. Vent mindst to timer, inden du begynder rengøringen. OBS! Hvis der er tale om en lille brand, som hurtigt slukker af sig selv, vil anlægget ikke slukke den for at undgå unødige slukninger. 23

24 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Vandlækage observeret (ekstraudstyr) Lækagealarmen er designet til at detektere typiske vandlækager, som sker i køkkenet, fx skader forårsaget af køkkenvaskens vandlås, opvaskemaskine samt køl og frys. Lækagealarmens lækagesensorer observerer både vand, som drypper på den, og vand som løber langs med gulvet, hvorefter indikeringslampen for lækagealarm (7) tændes, og systemet afgiver alarm med et stille lydsignal. Hvis systemet observerer en vandlækage, bør du gøre som følger: 1. Kvitter for alarmen ved at trykke på OK-knappen (2). 2. Find årsagen til alarmen. 3. Inden du foretager yderligere foranstaltningen, bør du frakoble strømtilførslen til komfuret fra centralt hold eller sikringsskabet for at sikre, at der ikke er risiko for elektrisk stød. 4. Tør den våde sensor (F). Hvis ikke sensoren tørres, vil anlægget afgive en ny alarm en time efter, at du har kvitteret for alarmen. 24

25 Dansk 5.4. Indstilling af alarmgrænse Sikkerhedssystemet til komfurer identificerer situationer, som afviger fra komfurets normale funktion baseret på temperaturskift. For at sikre en pålidelig funktion bør sikkerhedssystemets alarmgrænse tilpasses til køkkenmiljøet. En korrekt alarmgrænse sikrer, at anlægget reagerer på farlige situationer uden at forårsage fejlalarmer i forbindelse med madlavning. Hvis køkkenet er åbent, og eller emhættens monteringshøjde er høj, stiger temperaturen langsommere, og derfor bør alarmgrænsen være lavere. Som forhåndsindstilling er komfuret planlagt til en monteringshøjde på 65 cm, hvor komfuret er i midten af bordpladen mod væggen. Tabel 2. Vejledende værdier til indstilling af alarmgrænsen efter køkkenomgivelserne. Køkkenomgivelser Monteringshøjde cm Alarmgrænse Komfuret i midten af bordet mod væggen Komfuret i hjørnet op mod to vægge Komfuret er monteret i en kogeø eller i et andet åbent rum Komfuret i midten af bordet mod væggen: Komfuret monteret op mod to vægge: 25

26 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Komfuret er monteret i en kogeø eller i et andet åbent rum: Figur 4. Køkkenmiljøer i henhold til Tabel 2. Indikeringslamperne for alarm (5, 6 og 7) angiver alarmgrænsens værdi i henhold til tabellen. Den forhåndsindstillede alarmgrænse er 6. Tabel 3. Præsentation af alarmgrænse Indikeringslampe for alarmgrænse Alarmgrænsens værdi Værdi mellem 1 og 3 Værdi mellem 4 og 6 (forhåndsindstillet 6) Værdi mellem 7 og 9 Værdi mellem 10 og 12 Hvis anlægget afgiver alarm gentagne gange i situationer, hvor der ikke er nogen fare, eller hvis anlægget ikke reagerer på en tydeligt farlig situation, kan du justere anlæggets alarmgrænse, så den afviger fra de vejledende værdier. Indstil alarmgrænsen som følger: 1. For at kunne indstille alarmgrænsen skal du trykke på knappen for indstilling (8) en gang, hvorefter indikeringslampen for aktivitet (4) tænder. 2. Indstil alarmgrænsen ved at trykke på knappen for børnesikring (1) (sænker alarmgrænsen) eller på OK-knappen (2) (forhøjer alarmgrænsen). Ved at sænke alarmgrænsen reagerer systemet hurtigere på farlige situationer. Ved at løfte alarmgrænsen mindskes antallet af fejlalarmer. 26

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte.

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. siemens-home.dk Siemens. Fremtiden flytter ind. Introduktion 05 Stort udvalg af emhætter 06 Forskellige typer emhætter 07 Sådan fungerer en emhætte 08

Læs mere