Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual Simatek Filterstyring GFC 32"

Transkript

1 Manual Original brugsanvisning _DK Ver

2 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion 8 8. Nedrensning 8 9. Rensetryk-overvågning Kortslutnings-alarm på udgange Alarm ved mikroprocessor-fejl Fejlsøgning Sikringstabel Fabriksindstillinger/Program-menu Oversigt Samlingstegning Simatek GFC 32: Eldiagram for Simatek GFC 32: 20 ventiler Overensstemmelseserklæring 15 BEMÆRK: Tal skrevet i firkantede parenteser [ ] svarer til numrene på side 13. VIGTIGT: Læs vejledningen grundigt igennem før ibrugtagning af styringen, og opbevar den til senere brug. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. Ret til ændringer forbeholdes. Bemærk: Filterstyring GFC 32 må kun installeres af kvalificeret personel _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 2

3 1. Generelt Simatek GFC 32 er udviklet til at kontrollere membranventiler monteret på dysefiltre til støvudskilning via filterposer eller filterpatroner. De vigtigste faciliteter for Simatek GFC 32 er: Manuel indstilling af puls- og pausetid. Kan styres fra en ekstern switch eller PLC. Automatisk detektering af tilsluttede ventiler, mens ikke tilsluttede udelades. Nedrensning med mulighed for valg af antal renseserier. 2. Tekniske data Kasse/indkapsling Grå ABS plastkasse med transparent låg. (Valgfri montering af to skruer til sikring af låg) Beskyttelsesgrad IP65 Mål Simatek GFC 32: 20/32 udgange: Udvendige mål 296 x 256 x 118. Vægt Simatek GFC 32: 20/32 udgange: Ca. 3,5 kg. Klemrækker Plug-in klemblokke, maks. 2,5 mm² Temperatur Opbevaring: -20 C/+80 C. Drift: -10 C/+50 C, med driftsbelastning 30 % Forsynings- og udgangsspænding Indgang: 230 V (± 10%) 50/60 Hz / Udgang: 115/230/24 V AC, 24 V DC Indgang: 115 V (± 10%) 50/60 Hz / Udgang: 115/24 V AC, 24 V DC Se side 6, 6.1. Speciel version: 24 V DC/24 V DC Effektforbrug Optaget effekt maks. 2,5 VA. Belastning pr. udgang: Maks. 25 VA/AC eller 20 W/DC. Pulstid 0,01 9,99 sek. Pausetid sek. Max driftsbelastning 30% Fjernbetjenings-funktion Aktiveret fra ekstern normalt åben kontakt Nedrensning Aktiveret fra en ekstern normalt lukket kontakt Alarm-relæ Kortslutning eller Watch Dog (elektronisk overvågning af mikroprocessoren) Relæ maks. 2 A 250 V AC, potentialefri kontakt Hovedsikring 1 A træg V; 2 A træg V AC og 24 V DC Styringen skal bortskaffes i henhold til gældende europæiske regler på området. Nul på forsyningsspændingen skal være jordet, hvis dette ikke er tilfældet skal der monteres en skilletransformer hvor nul på afgangssiden forbindes til jord. Hvis dette ikke følges brænder styringen af. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 3

4 3. Installationsvejledning Styringen må ikke udsættes for direkte sollys, da printkortet derved kan blive overophedet. Det er hensigtsmæssigt, at styringen konstant er forsynet med spænding således, at Ned rensning kan køre når ventilatoren er stoppet. Beskyt styringen mod regn, indtrængende vand og fugt. Vand som trænger ind via et låg, der ikke er lukket korrekt, kan skade printkortet. Kabler må kun føres ind gennem filterstyringens bund. Elektroniske styringer bør ikke installeres på vibrerende flader. Anvend kun kabelforskruninger med en beskyttelsesgrad på mindst IP65 og af passende størrelse (svarende til størrelsen på kablet). Strømforsynings ledning skal forsynes med en afbryder før styringen. Forsøg ikke at reparere styringen selv kontakt Simatek! Elektrisk tilslutning skal udføres ved en autoriseret el-installatør for at undgå brandfare og risiko for elektrisk stød. Ved elektrisk tilslutning skal de forskellige kabeltyper holdes adskilt (elforsyning, relækontakter, ventiludgange, 4-20 ma udgang) og det skal samtidig sikres, at ledningerne ikke føres tæt forbi printkortet. Før styringen åbnes skal det sikres at spændingsforsyningen er afbrudt (on/off-knap [1] på 0 og klemmer [4] afbrudt), inklusive forbindelsen til alarm/signal-relæer. Alle elektriske forbindelser til styringen, inklusive til magnetventiler, skal fremføres adskilt fra andre effektkabler. Jumpere til forsyningsspændingen må kun flyttes af kvalificeret personel og kun ifølge vejledningen. Forkert placering af en jumper (til forsyningsspænding) kan betyde fare for personalets sikkerhed _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 4

5 4. Før tilslutning TJEK: 1. At elforsyningen til Simatek GFC 32 er afbrudt (on/off [1] på 0 og at klemmerne [4] er frakoblet). 2. At spændingsforsyningen angivet som IN på den gule mærkat [22] stemmer overens med forsyningsspændingen (spænding og frekvens). 3. At udgangsspændingen til ventilerne angivet som OUT på den gule mærkat [22] stemmer overens med spændingen/frekvensen angivet på magnetventilerne. 5. Elektrisk tilslutning 1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 2. Kontroller, at forsyningsspændingen til Simatek GFC 32 er afbrudt (on/off [1] på 0 og klemmerne [4] frakoblet). 3. Træk klemrækkerne ud [2]. 4. Tjek, at forsyningsspændingen til ventilerne, angivet som OUT på den gule mærkat [22], svarer til den spænding/frekvens som er angivet på ventilerne. 5. Forbind ventilerne til terminalerne [2], imellem terminal C og de nummererede udgange. 6. Jordforbindelse af ventilerne er påkrævet, når udgangsspændingen er 48 V. 7. Forbind ALDRIG C eller ventiludgang til jord [3]. 8. C er indbyrdes forbundet på printkortet. 9. Udgangene er statiske, med nulgennemgangsaktivering, for at forebygge elektrisk støj. 10. Kontroller, at magnetventilerne er forbundet korrekt, og at der ikke er forbindelse mellem ventiludgang og C til Jord [3], ved en isolationsmåling. 11. Sæt klemrækkerne tilbage på plads [2]. 12. Sæt terminaldækslet [20] på plads og spænd skruerne. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 5

6 6. Indstillinger 6.1 Spænding TJEK: 1. At forsyningsspændingen til Simatek GFC 32 er afbrudt (on/off-knap [1] på 0 og klemmerne [4] frakoblet). 2. At forsyningsspændingen angivet på den gule mærkat [22] ved IN svarer til netspændingen. 3. At udgangsspændingen angivet på den gule mærkat [22] ved OUT svarer til den spænding/frekvens som er angivet på magnetventilerne. Hvis kriterierne i disse 3 punkter er opfyldt, fortsæt til afsnit 6.2. Ellers skal vejledningen herunder følges nøje! A. Omkobling af forsyningsspænding: 1. Løsn de to skruer [21] (hvis monteret), og åbn det transparente låg på Simatek GFC Løsn de fire skruer i frontpanelet. Løft frontpanelet uden at fjerne det, da det er forbundet til styringens bund! 3. Tjek, at forsyningsspændingen, som kan omkobles ved hjælp af jumperne [5], svarer til forsyningsspændingen (eks. begge sat til 230 V). 4. Er de to spændinger forskellige flyttes jumperne [5], så samme spænding vælges. 5. Fortsæt til 6.1B. B. Omkobling af udgangsspænding: 1. Kontroller, at udgangsspændingen, valgbar med jumperne [6] og [6A] svarer til den spænding der er angivet på magnetventilerne. (Eks: begge sat til 230 V). 2. Hvis de to spændinger er forskellige, flyttes jumperne [6] og [6A], for at vælge samme spænding som angivet på magnetventilerne. 3. Vigtigt: De to jumpere [6] og [6A] skal være placeret på samme spænding. C. Omkobling mellem AC og DC på udgangene: 1. Sørg for, at frekvensen på udgangene, valgbar med jumper [8], svarer til den der er angivet på magnetventilerne (eks. Begge sat til AC). 2. Er dette ikke tilfældet, flyttes jumper [8], så der vælges den frekvens, der er angivet på magnetventilerne. 3. Sæt frontpanelet tilbage på plads og spænd de fire skruer. 4. Luk det transparente låg og spænd de to skruer [21] (hvis monteret). Der må ikke vælges 115 eller 230 V DC for udgangene! _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 6

7 6.2 Valg af parametre Kontroller, at alle elektriske forbindelser er udført som beskrevet i afsnit 5. Tænd for styringen (on/off [1] på 1) LED WD [18] og LED Remote [35] lyser. På displayet [7] vises fabrikationskoden for Simatek GFC 32 i få sekunder. Umiddelbart efter vises bogstavet E (run) sammen med nummeret på næste ventil som aktiveres. 1) Tryk Select menu [9]: Tallet 1 blinker på displayet [7]: Vælg Pulstid (0, 01-9,99 sek.) vha. +/ knapperne [10]. 2) Tryk Select menu [9]: Tallet 2 blinker på displayet [7]: Vælg Pausetid (1-999 sek.) vha. +/ knapperne [10]. 3) Tryk Select menu [9]: Tallet 3 blinker på displayet [7]: Vælg Pausetid i Nedrensning (1-999 sek.) vha. +/ knapperne [10]. 4) Tryk Select menu [9]: Tallet 4 blinker på displayet [7]: Vælg antal serier af Nedrensning (0-99) vha. +/ knapperne [10]. Vælg 0 hvis Nedrensning ønskes udeladt. 5) Tryk Select menu [9]: På displayet [7] vises bogstavet E (run) sammen med nummeret på næste ventil som aktiveres: Renseserien påbegyndes. LED PULSE [11] lyser, når en ventil aktiveres. LED PAUSE [12] lyser, mens Simatek GFC 32 venter på at aktivere den næste ventil. BEMÆRK! Ventiler aktiveres begyndende med ventil nr. 1 og fremefter. Simatek GFC 32 springer automatisk over ikke tilsluttede udgange. Ventilnumrene vises i hurtig sekvens på displayet [7]. Tjek at ingen ventiler springes over i første serie. Det anbefales at sætte Simatek GFC 32 til at rense filteret med lavest mulige frekvens (lang pausetid), for at reducere den lille støvudledning, der opstår i forbindelse med trykluftrensningen, opnå forlænget levetid på poserne samt mindske forbruget af trykluft. Pausetiden skal muliggøre tiltrækkelig rensning af filteret under de værst tænkelige forhold, men bør aldrig være kortere end den tid det tager at genopbygge trykket i trykluftbeholderen. Under valg af parametre (i Select menu) vil Simatek GFC 32 returnere til almindelig drift indenfor 5 min. hvis ingen taster betjenes. Hvis ingen ventiler er tilsluttet, vil numrene på alle ventiler vises på displayet. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 7

8 7. Fjernbetjenings-funktion BEMÆRK! Simatek GFC 32 leveres med en lus mellem klemmerne Remote [26] og Common [37]. Ønskes fjernbetjenings-funktionen anvendt, følg instruktionen herunder. Hvis fjernbetjenings-funktionen ikke ønskes anvendt, må lusen ikke fjernes. Aktivering af fjernbetjenings-funktionen: 1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 2. Fjern lusen mellem klemmerne Remote [26] og Common [37]. 3. Det eksterne signal føres via en potentialefri kontakt til terminalerne Remote [26] og Common [37] (Eks.: Kontakt fra DP Monitor). 4. Sæt terminaldækslet [20] på plads og spænd skruerne. 5. Slut kontakten mellem Remote [26] og Common [37] for at aktivere fjernbetjenings-funktionen. 6. Hvis forbindelsen mellem Remote [26] og Common [37] afbrydes, stopper Simatek GFC 32, og LED Remote [35] og LED Pause [12] er slukket. Slut kontakten for at genoptage rensning ved den ventil, hvor den blev afbrudt. 8. Nedrensning Det anbefales, at køre en eller flere serier af Nedrensning efter hver kørsel for at fjerne udskilt støv fra filteret. Nedrensning påbegyndes hver gang ventilatoren stoppes. For at aktivere Nedrensning: 1. Vælg Pausetid og antal serier af Nedrensning (Se afsnit 6.2). 2. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 3. Tilslut en ekstern kontakt mellem terminalerne Fan [36] og Common [37] (sluttes når ventilator er slukket). 4. Sæt terminaldækslet [20] tilbage på plads og spænd skruerne. 5. Nedrensning starter så snart ventilatoren stoppes, kontakten mellem terminalerne Fan [36] og Common [37] sluttes, og LED Shut down [33] blinker. BEMÆRK: er der valgt 0 i trin 4 under afsnit 6.2, stopper Simatek GFC 32 så snart kontakten mellem terminalerne Fan [36] og Common [37] sluttes. (LED Shut down [33] lyser). 6. Så snart Nedrensning er afsluttet, lyser LED Fan [33] fast. Start ventilatoren for at starte renseserien på ny. Renseserien starter nu fra ventil nr Rensetryk-overvågning Det er muligt at tilslutte en ekstern trykmåler-kontakt til Low pressure-terminalerne [29]. Når denne kontakt sluttes, stopper Simatek GFC 32. For at aktivere Rensetryk-overvågningsfunktionen: 1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 2. Tilslut en ekstern trykmåler contact til Low pressure-terminalerne [29]. 3. Sæt terminaldækslet [20] tilbage på plads og spænd skruerne. 4. Indstil værdien for det lavest ønskede tryk på trykmåleren. Når trykket kommer under den valgte værdi, sluttes kontakten og Simatek GFC 32 stopper _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 8

9 10. Kortslutnings-alarm på udgange Hvis LED Alarm [17] lyser betyder det, at der er fejl på en eller flere af ventilerne. Simatek GFC 32 aktiverer ikke de ventiler der er fejl på, men vil i stedet udelukke dem fra renseserien. For at få vist de ventiler der er fejl på: 1. Tryk på + knappen [10]: På displayet [7] vises nu bogstavet A efterfulgt af nummeret på den udgang der er i alarm. 2. Tryk på + knappen [10] flere gange for at aflæse numrene på alle udgange i alarm. Tryk på - knappen [10] for at vende tilbage til E (run). 3. Ret fejlen. 4. Tryk på knappen Alarm reset [19]: Alarmen afbrydes, da fejlen nu er rettet. Ønskes alarm signalet overført til en ekstern enhed, tages signalet fra klemmerne All common [38] og No [39] eller Nc [40]. 11. Alarm ved mikroprocessor-fejl Fejl på Mikroprocessoren vises ved, at LED WD [18] slukker. Kunden kan ikke selv rette denne fejl: Kontakt Simatek. Dette vil også aktivere Alarm-kontakten. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 9

10 12. Fejlsøgning Problem Mulig årsag Løsning Displayet er blankt/slukket tog alle LED er slukket. På displayet vises numrene på alle udgangene i hurtig sekvens. Ingen strømforsyning. Tjek tilslutningen af strømforsyningen på klemrækken [4], og at den korrekte spænding er valgt. Ingen udgange tilsluttet. Kontroller forbindelser til ventiler [2]. Enkelte ventiler ignoreres/springes over. Displayet viser rækkefølgen for aktivering af ventiler, men ventilerne aktiveres ikke. Simatek GFC 32 er forbundet forkert til magnetventilerne. Spolerne i magnetventilerne er afbrudt. Transformer på print defekt. Printet er beskadiget. Kontroller forbindelser [2]. Kontroller spolerne i magnetventilerne. Kontakt Simatek Kontakt Simatek Udgangsspændingen til ventilerne er forskellig fra den spænding, der er angivet på spolerne. Flyt de to jumpere [6] og [6A] så spændingen svarer til den der er angivet på spolerne vælges. LED WD [18] er slukket. Fejl på mikroprocessor. Kontakt Simatek. LED REMOTE [35] er slukket og Simatek GFC 32 er i block mode. LED ALARM [17] lyser. Lusen på Remote-terminalerne [26] er fjernet. Forbindelsen mellem Remoteterminalerne [26] er afbrudt Kortslutning på en eller flere udgange. Sæt lusen tilbage på terminalerne [26]. Slut forbindelsen mellem terminalerne [26] Se afsnit 10. VIGTIGT: Hvis Simatek GFC 32 anvendes med en forsyningsspænding på 24 V DC, sørg for at spændingen ikke er lavere end 24 V, og at spændingen er tilstrækkelig i forhold til belastningen. 13. Sikringstabel Mål Værdi Type Nr. på oversigt Beskrivelse 5 x 20 1A T [23] Hovedsikring med 115/230 V forsyning 5 x 20 2A T [23] Hovedsikring med 24/48 V forsyning 5 x ma T [31] External contacts supply 5 x ma T [32] 5 V intern strømforsyning Ved udskiftning af sikringer skal ovenstående respekteres _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 10

11 14. Fabriksindstillinger/Program-menu 14.1 Pulstid Simatek anbefaler en pulstid på 0,2 sek. Anbefalet pausetid for SimPact 4T/4T-R filtre 14.2 Pausetid Pausetiden beregnes ud fra en tilsigtet gennemskylningstid for filteret på 180 sek. Se anbefalet pausetid ved tidsstyring for den aktuelle filtertype., dog skal pausetiden modsvare kompressorens kapacitet (kompressor skal kunne nå at opbygge trykket i trykluftbeholderen inden næste puls) Pausetid nedrensning Under Nedrensning kan pausetiden sættes så den passer til den enkelte type af støv, dog skal pausetiden modsvare kompressorens kapacitet Renseserier Poserensning vil fortsætte i det valgte antal serier (første til sidste ventil), efter slutning af terminalerne Fan [36 og Common [37] (ventilatoren er slukket). Eventuelt udstyr som fjerner det udskilte støv fra filteret, skal køre under Nedrensning. Simatek anbefaler 2-3 serier, idet den igangværende serie betragtes som første rense-serie. Første serie vil altså ikke nødvendigvis være en fuld serie. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 11

12 15. Oversigt [1] On/off-knap [2] Klemmer til ventiler [3] Jordforbindelse til ventiler [4] Klemmer til strømforsyning [5] Jumper til omkobling af forsyningsspænding [6] Jumper til omkobling af udgangsspænding [6A] Jumper til omkobling af udgangsspænding [7] Display [8] Jumper til omkobling mellem AC og DC på udgangene [9] Trykknap Select Menu [10] Trykknapper +/- [11] LED Puls [12] LED Pause [15] LED Low pressure (Rensetryk-overvågning) [17] LED Alarm [18] LED WD [19] Alarm reset-knap [20] Terminaldæksel [21] Skruer til sikring af transparent låg (valgfrit) [22] Gul mærkat med angivelse af IN/OUT spænding og frekvens [23] Hovedsikring [24] Relæ-terminaler [25] Fabrikationskode og serienummer [26] Remote-klemmer (fjernbetjening) [27] Rensetrykovervågnings-terminaler [31] Sikring til udgange [32] Sikring til intern strømforsyning +5 V [33] LED Shut down (nedrensning) [35] LED Remote-funktion (fjernbetjening) [36] Fan-Terminal [37] Common-klemmer (- eller nul) [38] Alarm common terminal [39] Alarm No terminal [40] Alarm Nc terminal _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 12

13 16. Samlingstegning Simatek GFC 32:20 Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 13

14 17. Eldiagram for Simatek GFC 32: 20 ventiler _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 14

15 18. Overensstemmelseserklæring Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 15

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Quick Guide - se bagsiden

Quick Guide - se bagsiden Vejledning for Ventilationsvagt VV53X med tryktransmitter, overvågning og alarm til procesventilation Indeholder trykmåling og tryktransmitter og overvågning med alarm i to trykområder: V530 Overvågning

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning Ontech GSM 9030 Brugsanvisning adanska Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM 9030. Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere