IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia"

Transkript

1 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version januar 2007 CBL / SCE-IUa

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORMÅL... 4 MÅL... 4 ANSVAR OG ORGANISATION... 5 REGELSÆT... 7 FYSISK SIKKERHED... 8 DATASIKKERHED... 9 DATAKOMMUNIKATION UDVIKLING OG ANSKAFFELSE DOKUMENTATION DRIFT AF IT-SYSTEMER NØDBEREDSKAB SANKTIONER RAPPORTERING OM BRUD PÅ IT-SIKKERHEDEN IKRAFTTRÆDELSE BILAG 1: KONTROL OG OPFØLGNING BILAG 2: RETNINGSLINIER FOR DEN FYSISKE SIKKERHED IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 2 af 17

3 Indledning IT-anvendelsen i Trafikselskabet Movia skal understøtte virksomhedens forretningsområder. Movia ønsker, at alle medarbejdere har en sikkerhedsorienteret kultur og en bevidst holdning til brugen af pc og begrebet IT-sikkerhed. Der lægges vægt på reel sikkerhed fremfor formel sikkerhed. For at sikre dette skal ledelsen have en klar holdning til IT-sikkerheden og medvirke til dens gennemførelse. IT-politikkens sikkerhedsdel skaber grundlaget for, at Movia kan have en visionær ITanvendelse, der dels tilgodeser kundernes forventninger, og dels muliggør en bredspektret IT-systemanvendelse. IT-politikkens sikkerhedsdel fastsætter hovedprincipperne for den overordnede IT-sikkerhed i Movia, herunder placering af ansvaret for varetagelse af IT-sikkerheden. De overordnede regler uddybes og præciseres dels i en række bilag til politikken samt i dokumenterne ITpolitik og IT-systemer ansvarsfordeling. IT-politikkens sikkerhedsdel vedrører alle brugere af virksomhedens IT-systemer og ITbaserede infrastruktur. IT-politikkens sikkerhedsdel er struktureret i overensstemmelse med følgende figur: IT-politik Retningslinier der vedrører alle medarbejdere i Movia Retningslinier der vedrører medarbejdere som anvender IT-systemer IT-sikkerhedspolitik IT-systemer - ansvarsfordeling IT-politikkens sikkerhedsdel har fastsat hovedprincipperne for den overordnede IT-sikkerhed i Movia og er et målrettet krav til ledelsen, mens IT-politikkens pc-del uddyber og præciserer retningslinierne for anvendelse af pc i Movia og er et målrettet krav til alle medarbejdere. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 3 af 17

4 Formål IT-politikkens sikkerhedsdel har til formål at sikre: at IT-sikkerheden er naturligt afbalanceret i forhold til de værdier og informationer, som skal beskyttes at ansvaret for de enkelte elementer i IT-komplekset er entydigt placeret at IT-sikkerheden indarbejdes i forretningsgange, når IT-systemer anvendes at IT-sikkerheden etableres på et effektivt og ensartet niveau, så risikoen for alvorlige fejl begrænses Mål Mål: IT-sikkerheden skal være en afvejning af væsentlighed og risiko. Sikringen skal stå mål med risikoen. Det vil sige, at man ikke vil sikre sig for enhver pris, men være bevidst om enhver risiko IT-sikkerhedspolitikken tilstræber at være: Forebyggende Realistisk Operationel Logisk Acceptabel Kontrollerbar I det daglige skal IT-sikkerhedspolitikken afspejle såvel myndighedskrav som virksomhedens egne behov. Der skal være et sikkerhedsniveau svarende til det, som er god praksis i et selskab af Movias størrelse og karakter. Endvidere skal IT-sikkerhedspolitikken skærpe de enkelte IT-brugeres opmærksomhed på sikkerhed i forbindelse med anvendelse af de forskellige systemer samt sikre: at alle IT-brugere er beskyttet af et entydigt regelsæt. at virksomheden beskyttes mod skader forvoldt af personalet som følge af uvidenhed, forglemmelse eller undladelse. at personalet beskyttes mod ubegrundet mistanke om sikkerhedsbrud. For at efterkomme dette, skal alle IT-brugere - også nye medarbejdere - introduceres til Trafikselskabet Movias IT-politik. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 4 af 17

5 Ansvar og organisation Mål: Ansvar og organisation skal være synlig med henblik på at skabe en sikkerhedsorienteret og bevidst holdning til IT-sikkerhed. Øverste sikkerhedsansvarlige Det overordnede ansvar for IT-sikkerhedspolitikken er placeret hos direktionen, som er ansvarlig for opfølgning og kontrol. Direktionen godkender den årlige sikkerhedsrapport. Ændringer til IT-sikkerhedspolitikken skal godkendes af direktionen. Linieledelsen A-cheferne & B-cheferne Linieledelsen har ansvaret for den daglige overholdelse af IT-sikkerhedspolitikken. Systemejer Et gennemgående begreb i IT-sikkerhedspolitikken er systemejer. For alle IT-systemer skal der identificeres en systemejer, som tildeles ansvaret for, at der i forbindelse med anvendelsen af systemerne varetages en hensigtsmæssig sikkerhed. I Trafikselskabet Movia er det B- cheferne, der er systemejere. Hvis en C-chef (gruppeleder) findes er denne systemejer. Systemejernes opgaver og ansvar fremgår af IT-politikken og IT-systemer ansvarsfordeling for specielt udviklet eller tilpasset programmel. For hvert system stilles der krav om, at der skal være: Forretningsgange Brugervejledning Systemdokumentation Udviklings-, drifts- og serviceaftaler Backupaftaler Systemejerne skal følge op på, at den aftalte datakvalitet, som Linieledelsen har ansvaret for, er i orden. Systemejerne skal i forbindelse med anvendelse af data, der modtages, fødes eller beregnes i systemet, varetage en hensigtsmæssig sikkerhed og kvalitetskontrol. Systemejerne er ansvarlige for anmeldelser til Datatilsynet. Systemejerne har den koordinerende rolle i forbindelse med behandling af henvendelser fra kunder, brugere og myndigheder i forbindelse med videregivelse, indsigtsret og indsigelsesret. IT-chefen IT-chefen er chef for IT & Udviklingsafdelingen og skal påse, at der til stadighed er etableret forretningsgange og procedurer, som støtter overholdelsen af IT-sikkerhedspolitikken. Med udgangspunkt i information fra afdelingscheferne og IT-medarbejderne, har IT-chefen ansvaret for, at IT-sikkerhedspolitikken løbende ajourføres i takt med udviklingen og ibrugtagning af nyt hardware eller software. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 5 af 17

6 Ud over ansvaret for ajourføring og planlægning af IT-anvendelsen generelt, har IT-chefen ansvaret for fysisk sikkerhed og logisk adgang til netværket. IT-chefen har ansvaret for, at der gennemføres en årlig kontrol og opfølgning af, hvorvidt reglerne i IT-sikkerhedspolitikken i praksis efterleves. Der skal udarbejdes en rapport, som skal foreligges direktionen for godkendelse. Varetagelsen af sikkerheden kontrolleres og revideres ud fra en konkret vurdering af væsentlighed og risiko. De konkrete forhold der skal indgå i vurderingen fremgår af bilag 1: Kontrol og opfølgning. IT-drift IT-drift følger udstukne og aftalte retningslinier for IT-sikkerhedsarbejde i forbindelse med ITanvendelsen og IT-udviklingen. Dette vedrører tekniske driftsopgaver, support, stillingtagen til sikkerhed i fællesskab med systemejerne. IT-drift opdaterer antivirusprogram og sikrer, at det løbende er i anvendelse. IT-drift er ansvarlig for opbygning og vedligeholdelse af netværket samt en oversigt over netværket. Alle eksterne kommunikationsforbindelser skal godkendes af IT-drift, som i samarbejde med leverandøren skal vedligeholde oversigter over kommunikationsudstyr og netværk. IT-drift registrerer hardware og software, som repræsenterer en væsentlig værdi og udarbejder beredskabsplan for serverrum og netinfrastruktur. Ansvarsområder Placering i organisationen Direktionen Linieledelsen A-chefer & S-chefer Systemejer IT-chefen Ansvar Øverste sikkerhedsansvarlig Ansvarlig for opfølgning og kontrol Godkender den årlige sikkerhedsrapport Godkender ændringer i IT-sikkerhedspolitikken Ansvarlig for den daglige overholdelse af IT-sikkerhedspolitikken Ansvarlig for IT-sikkerheden i egne systemer Ansvarlig for at følge op på, at den aftalte datakvalitet, som Linieledelsen har ansvaret for, er i orden Ansvarlig for anmeldelser til datatilsynet Chef for IT & Udviklingsafdelingen Påser, at der tilstadighed er etableret forretningsgange og procedurer, som støtter overholdelsen af IT-sikkerhedspolitikken Ansvarlig for at IT-sikkerhedspolitikken løbende ajourføres i takt med 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 6 af 17

7 udviklingen og ibrugtagning af nyt hardware eller software Ansvarlig for ajourføring og planlægning af IT-anvendelsen generelt Ansvarlig for den fysiske sikkerhed og logiske adgang til netværket Ansvarlig for, at der gennemføres en årlig kontrol og opfølgning, og der rapporteres til IT-udvalget og direktionen IT-drift Superbrugere Intern Service Medarbejdere generelt Varetager dagligt sikkerhedsarbejde i forbindelse med IT-anvendelsen i henhold til udstukne og aftalte retningslinier Opdaterer antivirusprogram og sikrer, at det løbende er i anvendelse på alle pc'er Ansvarlig for opbygning og vedligeholdelse af netværket samt en oversigt over netværket og eksterne kommunikationsforbindelser Godkender alle eksterne kommunikationsforbindelser Registrerer hardware og software, som repræsenterer en væsentlig værdi og udarbejder beredskabsplan for serverrum og netinfrastruktur Ansvarlig for årlig gennemgang af brugeridenter i de enkelte IT-systemer Ansvarlig for aftale om alarmforanstaltninger Varetagelse af IT-sikkerheden ved overholdelse af ITsikkerhedspolitikken samt almindelig sund fornuft. Regelsæt Mål: For at sikre, at IT-udviklingen styres af Movias udvikling, skal der være en IT-strategi og en udviklingsplan, som sikrer dette. Herved sikres, at IT-udviklingen på kapacitetssiden er tilpasset den udviklingstakt, som Movia ønsker af følge. IT-strategier og politikker IT-organisationen er reguleret af en række retningslinier og regelsæt, som skal være med til at sikre en høj og ensartet kvalitet i forbindelse med IT-anvendelsen. Ud over ITsikkerhedspolitikken består familien af IT-strategier og IT-politikker i Movia af følgende dokumenter: IT-strategi IT-udviklingsplan IT-trafiksystemer - ansvarsfordeling Projektguiden Lov om behandling af personoplysninger (Dataloven) Dataloven har til formål at sikre følsomme data imod misbrug. Er der tale om en samling af oplysninger, eksempelvis en telefonbog, en adresseliste eller et personalekartotek, er Dataloven gældende. Alle elektroniske kommunikations elementer er omfattet af Dataloven. Dataloven er omfattet af den almindelige delegationsret. Projektejerne og systemejerne har ansvaret for, at kravene i Dataloven overholdes og at der udarbejdes anmeldelser til Datatilsynet. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 7 af 17

8 Forvaltningsloven Forvaltningsloven gælder for afgørelsessager og kun for parter. Det vil sige, at Movia er omfattet af forvaltningsloven i de sager, hvor der vil blive eller er truffet en afgørelse af Movia. Forvaltningsloven er en minimumslov, der fremhæver de minimumsregler, som forvaltningen skal følge i en afgørelsessag. Forvaltningsloven handler om følgende emner; inhabilitet, aktindsigt, vejledning, fuldmagt, partshøring, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt. Forvaltningsloven er en lov, der søger at sikre, at borgerne får nogle processuelle garantier, når sagerne behandles. Offentlighedsloven Offentlighedsloven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning. Det vil sige, at Movia er omfattet af reglerne i offentlighedsloven. Offentlighedsloven indeholder regler om notatpligt og aktindsigt. Efter offentlighedsloven har enhver mulighed for at få aktindsigt. Det er dog ikke alle dokumenter, der skal gives aktindsigt i fx ikke interne arbejdsdokumenter. Fysisk sikkerhed Mål: Den fysiske sikring af Movias IT-installation er i overensstemmelse med den værdi IT-udstyr og data repræsenterer. Movia ønsker at sikre de fysiske installationer mod ulykker, hærværk, tyveri og forsyningssvigt. Kravene til sikring af centralt udstyr er således højere end kravene til sikring af udstyr i kontormiljøerne. Fastsættelse af sikkerhedsniveauet skal ske i henhold til vedlagte bilag 2: Retningslinier for den fysiske sikkerhed. Alarmsystemer Movia vil etablere tilstrækkelige alarmforanstaltninger på relevante bygninger og lokaler således, at eventuelle uregelmæssigheder alarmeres til døgnbemandet intern eller ekstern funktion. Intern service har ansvaret for aftale om alarmforanstaltninger. Registrering af aktiver/forsikring Af hensyn til genskabelsen skal IT-drift varetage registrering af samtlige hardware- og fælles softwareenheder, som repræsenterer en væsentlig værdi. Forsikring af systemer og hardware til sikring af IT-infrastrukturen, følger trafikselskabets almindelige regler vedrørende forsikring af aktiver. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 8 af 17

9 Datasikkerhed Mål: Det skal sikres, at data som anvendes i Movias forretningsgange til enhver tid har en tilstrækkelig høj kvalitet. Det er kun autoriserede brugere, der har adgang til interne data, blandt andet for at sikre mod misbrug af fortrolige oplysninger og manipulation af data. Der føres kontrol med anvendelsen af data for at forhindre fejl i løbet af databehandlingen. Der skal være stabilitet i driften. Datagrundlaget i IT-systemerne repræsenterer en væsentlig værdi, ligesom der i enkelte tilfælde kan være tale om fortrolige oplysninger. Disse værdier skal sikres mod uautoriseret adgang og imod tab og forvanskning. Systemejerne skal derfor i fællesskab med IT-drift fastsætte et sikkerhedsniveau, som er i overensstemmelse med de værdier, der skal sikres, og samtidig gøre det muligt for brugerne at opnå en fornuftig anvendelse af systemerne. Fastsættelse af sikkerhedsniveauet skal ske i henhold til nedenstående og IT-politikken. Adgang Det er kun personer med et tjenstligt behov kan få adgang til interne IT-systemer herunder data. Systemejer er ansvarlig for at definere, hvilke systemer eller informationer medarbejdere og leverandører skal have adgang til. Systemejerne godkender retningslinier for tildeling og ændring af autorisationer, som sikrer ovenstående. Vedligeholdelsen varetages af IT-drift og superbrugere. Retningslinier fremgår af dokumenterne (netværksadgange) og (vpn-adgange til it-netværket) omhandlende adgange til netværk indefra og udefra. Sletning af autorisation For at sikre, at fratrådte brugerautorisationer slettes, skal personaleafdelingen eller superbrugerne hver måned skriftlig orientere IT-drift om fratrædelse af IT-brugere. Endvidere skal der foretages en årlig gennemgang af brugeradgange i de enkelte ITsystemer. Kontrollen udføres af superbrugerne. Anvendelse (logning) Der skal etableres et logningsniveau (registrering af system- og dataanvendelsen), når det er relevant. Projektejeren og senere systemejeren tager stilling til logningsniveauet. Logningen skal som minimum være i overensstemmelse med Persondataloven og struktureres ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. IT-afdelingen vil gerne rådgive om dette. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 9 af 17

10 Sikkerhedskopiering Der er udarbejdet et dokument, der redegør for sikkerhedskopieringen i Movia (dok.nr: 27722) Destruktion af data og databærende medier af enhver art Der er udarbejdet et dokument, der redegør for datadestruktion i Movia. (dok.nr 27721) Datakvalitet Systemer må ikke tages i brug før der er gennemført tilfredsstillende brugertest, hvor omfanget afhænger af væsentlighed og risiko. Efterfølgende ændringer af systemet skal tillige testes. Systemejeren har ansvaret for, at der altid findes en ajourført brugervejledning og forretningsgang. Endvidere er systemejeren ansvarlig for sikkerheden og videreudvikling af systemet. Der henvises til dokumentet Movias IT-trafiksystemer ansvarsfordeling. Virus og spyware Der er etableret sikkerhedsprocedurer, som beskytter IT-systemerne imod virusangreb. Dette skal finde sted, dels ved hjælp af fornuftige værktøjer til at imødegå aktuelle risici, dels ved at motivere de enkelte IT-brugere til varetagelse af god IT-skik. Retningslinier herfor er beskrevet i dokument Virus og spyware. Datakommunikation Mål: Der skal stilles et netværk til rådighed således, at alle IT-brugere kan opnå hurtig og sikker adgang til netressourcer. Samtidig skal det sikres, at uvedkommende ikke kan opnå adgang til Movias IT-systemer. Sikkerhedsforanstaltningerne gælder både interne og eksterne net- og kommunikationsforbindelser. Sikkerheden skal understøttes af drifts- og reaktionsprocedurer til imødegåelse af uønskede hændelser. Fastsættelse af sikkerhedsniveauet skal ske i henhold til mål, nedenstående samt IT-politikken. Netværk Der skal være en klar sikkerhedsmæssig adskillelse mellem Trafikselskabet Movias interne net og eksterne forbindelser til og fra trafikselskabet. Alle eksterne kommunikationsforbindelser skal godkendes af IT-drift, som i samarbejde med leverandøren skal vedligeholde oversigter over kommunikationsudstyr og netværk. Ved ændringer i net- og kommunikationssystemer skal det sikres, at der ikke tilføjes nogen forringelse af sikkerheden. Der skal være indbyggede kontroller i net- og kommunikationssystemerne, der kontrollerer systemernes tilgængelighed, ydeevne, oppetid, driftsstabilitet og IT-sikkerhed. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 10 af

11 Firewall (Brandmur) Indgangsdørene til Movia skal være sikret således, at det kun er autoriserede IT-brugere, som kan komme ind. Adgangen til netværket skal være beskyttet med en firewall. Opsætning og administration af denne skal håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Firewall-software skal løbende vedligeholdes i takt med fremkomsten af stadig flere risici. Firewall skal overvåges og logmateriale fra firewall skal håndteres regelmæssigt og konsekvent. Administration og håndtering af firewall fremgår endvidere af dokument (firewall). Hjemmearbejdspladser / Mobile arbejdspladser Fleksible arbejdspladser kan være pc er med netværksadgang eller enkeltstående pcarbejdspladser, som er placeret i hjemmet eller andre steder. Mobile arbejdspladser dækker nye typer af databærende og databehandlende udstyr, eksempelvis WAP telefoner, Palm pilots, digitale kalendere, stregkodescannere med mere. Det er beskrevet nærmere i dokumenterne (hjemmearbejdspladser) og (netværksadgange). Internet, herunder e-post Der er udarbejdet retningslinier for anvendelse af Internet og e-post på Movias edb-udstyr. Retningslinierne herfor er beskrevet i dokumenterne , og Udvikling og anskaffelse Mål: Ved anvendelse af aftalte forretningsgange og retningslinier skal det sikres, at de systemer der udvikles og vedligeholdes, er pålidelige og effektive. Projektejeren har ansvaret for, at et projekt afleverer et færdigt og velaftestet system til systemejeren. Projektejeren skal endvidere sikre, at der bliver udarbejdet en brugervejledning og en forretningsgang, herunder hvilke interne kontroller, der skal udføres i forbindelse med databehandlingen. De nærmere retningslinier fremgår af de principper, der anvendes i PRINCE2. Ingen systemer må sættes i produktion uden test og godkendelse af en ansvarlig (ofte superbrugeren), som er udpeget af systemejeren. For at sikre, at opdatering af nye programversioner kan ske på sikkerhedsmæssig hensigtsmæssig vis, skal der for alle væsentlige IT-systemer etableres tre miljøer - henholdsvis systemtest, brugertest og produktion. For IT-systemer, som er udviklet hos en leverandør, skal der altid tages stilling til deponering af kildeteksten til de enkelte programmer. Se også afsnit vedrørende Datakvalitet. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 11 af

12 Dokumentation Dokumentationen af systemer og forretningsgange skal sikre, at en almindelig IT-kyndig kan skabe sig tilstrækkelig indsigt i konstruktioner og procedurer til at kunne videreføre systemerne. For alle IT-systemer skal der foretages en vurdering af behovet for dokumentation af virkemåde, sikkerhed, procedurer med videre. Dette gælder tillige driftsopgaver som sikkerhedsadministration og teknisk opsætning. Dokumentationen har blandt andet til formål, at eliminere afhængighed af nøglepersoner. For alle IT-systemer, der behandler data, som danner grundlag for regnskabsaflæggelse, skal dokumentationen leve op til kravene i gældende bogføringslov. Dokumentation skal opbevares betryggende. Begge dele er systemejernes ansvar. Se også afsnit vedrørende Datakvalitet. Drift af IT-systemer Mål: Automatisering og præventive foranstaltninger, herunder kontinuerlig overvågning af IT-udstyrets anvendelse skal sikre en sikker og stabil drift. For ethvert IT-system skal systemejeren sikre, at der udarbejdes driftsaftale med IT-drift. Herved sikres den størst mulig automatisering og præventive foranstaltninger - herunder kontinuert overvågning af IT-udstyrets kapacitet og anvendelse - samt rapportering og opfølgning af alle særlige hændelser (fejl og undtagelser), der har relation til drifts-, systemeller datasikkerheden. Driftsprocedurerne skal tilrettelægges, så det kun er autoriserede brugere, der har adgang til produktionsprogrammer og data. Autorisationen bestemmes af systemejeren. For alle driftsmiljøer skal der foretages en konkret vurdering af behovet for serviceaftale med leverandør. Fravalg af serviceaftale skal begrundes og dokumenteres af systemejer. Et IT-system, som skal afvikles internt, kan ikke komme i drift før der foreligger en driftsaftale med IT-drift. Nødberedskab Mål: At sikre, at væsentlige forretningsgange og opgaver, indenfor en given tidsperiode, kan videreføres i prioriteret og kontrolleret rækkefølge. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 12 af

13 Trafikselskabet skal råde over et ajourført nødberedskab således, at forretningsgangene ikke vil blive unødigt hæmmet i forbindelse med eventuelle nødsituationer i IT-driften. Nødberedskabet skal stå i naturligt forhold til vigtigheden af det driftsmiljø, som skal beskyttes. Systemejere har ansvaret for, at der udarbejdes beredskabsplaner i forhold til afhængigheden af de enkelte IT-systemer. Omfanget af beredskabsplan fastlægges i samarbejde med IT & Udviklingsafdelingen, herunder fastlæggelse af organisationsplan, som i tilfælde af en katastrofe sikrer præcise kompetence- og ansvarsforhold. Beredskabsplan opbevares i tre eksemplarer - en hos IT-chefen, en i IT & Udviklingsafdelingen og en i eksternt tapearkiv/fjernlager. For at sikre den nødvendige teknik og ressourcer i relation til de enkelte beredskabsplaner har IT-chefen ansvaret for, at der udarbejdes en overordnet beredskabsplan for serverrummet, kommunikationsudstyr og netværket. Sanktioner Ansvaret for at efterleve sikkerheden omkring IT-anvendelsen, er placeret hos den enkelte medarbejder. Det skal derfor fremhæves, at overtrædelse af IT-politikkens sikkerhedsområde, herunder relaterede bilag samt den vedtagne IT-politik og vil efter omstændighederne kunne medføre sanktioner. Ved overtrædelse af IT-sikkerheden tages initiativ til at korrigere adfærden. Hvis dette ikke lykkes skal påtale til nærmeste overordnede ske straks. Alle medarbejdere har pligt til at gøre opmærksom på, hvis IT-politikken ikke overholdes. Rapportering om brud på IT-sikkerheden Ved brud på gældende sikkerhedsbestemmelser skal IT-chefen hurtigst muligt informeres om følgende forhold: Dato og tidspunkt for hændelsen. Område eller afdeling hvor hændelsen er sket. Fyldestgørende beskrivelse af hændelsen, herunder hvilken regel der er afveget fra. Afhængig af situationens alvor skal IT-chefen orientere linieledelsen om hændelsen. Ikrafttrædelse IT-politikkens sikkerhedsområde med tilhørende bilag træder i kraft den 1. januar 2007 og afløser hidtil gældende sikkerhedsregler på området. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 13 af

14 Bilag 1: Kontrol og opfølgning En gang om året skal der udarbejdes en sikkerhedsrapport. Formålet med at udarbejde sikkerhedsrapporten hvert år er, at IT-sikkerhedsspørgsmål til en del at dagligdagen og sikre, at IT-sikkerhedsspørgsmål og problemstillinger behandles løbende. Rapporten skal vurdere og belyse følgende områder: 1. Vurdering af dokumentation på brugerniveau Der skal udarbejdes en oversigt over hvilke systemer, der findes brugervejledning og forretningsgange for. På oversigten skal der være angivelse af dokumenternes omfang og kvalitet samt konsekvenserne for IT-sikkerheden ved eventuelle mangler. 2. Vurderingen af IT-driftsmiljø samt dokumentation af programmer og driftsprocedurer Der skal udarbejdes en oversigt over omfanget af dokumentation af programmer og driftsprocedurer samt en vurdering af eventuelle konsekvenser for IT-sikkerheden. Der skal endvidere udarbejdes en oversigt over backupaftaler og procedurer. På oversigten skal det angives, hvor de fysiske backupper opbevares. Endvidere skal IT-driftsmiljøets sikkerhed vurderes, eksempelvis om anvendelsen af et test- og produktionsmiljø bliver fulgt. 3. Vurdering af udviklings-, drifts- og serviceaftaler Der skal udarbejdes en oversigt over hvilke systemer, der forefindes udviklings- drifts- og serviceaftaler for, samt kommentarer til deres indhold og omfang. Herudover skal eventuelle mangler og konsekvenser for IT-sikkerheden vurderes. Det skal checkes om, alle kontrakter med IT-leverandører forefindes i underskreven stand efter gældende retningslinier. Det skal checkes om opgaver og ansvar i henhold til dokumentet IT- trafiksystemer opgaver og ansvarsfordeling bliver efterkommet. 4. Vurdering af den fysiske sikkerhed Der skal udarbejdes en oversigt over de fysiske sikkerhedsforanstaltninger med kommentarer. 5. Vurdering af beredskab ved totalt nedbrud Der skal udarbejdes en rapport med kommentarer til beredskabsplan ved totalt nedbrud. Rapporten skal forelægges og godkendes af direktionen. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 14 af

15 Bilag 2: Retningslinier for den fysiske sikkerhed Den fysiske sikkerhed skal have et niveau, som står i naturligt forhold til de ting, som skal sikres. I Movia skal der derfor sondres imellem centrale enheder og decentrale enheder. Ved centrale enheder forstås servere og komponenter, som er relateret til lokalnettet, mens decentrale enheder omfatter pc er og printere, som er placeret i kontormiljøet. Sikkerhedsklasse I omfatter edb-rum indeholdende servere, kommunikation m.m., hvor den fysiske sikkerhed har højeste prioritet. Teknikrum, krydsfelter og øvrige komponenter til opretholdelse af Movias IT-infrastruktur er tillige omfattet af sikkerhedsklasse I. Sikkerhedsklasse II omfatter IT & Udviklingsafdelingens lokaler, hvor der forefindes væsenligt IT-udstyr og materiale Sikkerhedsklasse III omfatter pc er, printere og øvrigt slutbrugerudstyr, som er placeret på kontorerne. Endvidere er hjemmearbejdspladser og andet periferiudstyr omfattet af sikkerhedsklasse III. Sikkerhedsklasse I Omfatter servere, backupanlæg og kommunikationsudstyr, der som hovedregel er placeret i det centrale edb- og serverrum i IT & Udviklingsafdelingen og telefoncentralen i kælderen. For den del af Movias IT-anvendelse, som har højeste sikkerhedsprioritet, gælder følgende retningslinier for den fysiske sikkerhed: Bygningsindretning Der skal være indrettet et dedikeret lokale til opbevaring af centrale servere. Rummet skal være udformet således, at det kun er muligt at opnå adgang via en hoveddør. Der må - hvis det er muligt - ikke være vinduer. I givet fald skal disse sikres mod indbrud. Lokalet skal altid være aflåst Lokalet skal være udstyret med de fornødne tekniske installationer: El-tilførsel i tilstrækkelige mængder - eventuelt opdelt på flere grupper, nødstrøm, køleanlæg samt brandslukningsudstyr. Samtidig skal lokalet være indbrudssikret og have alarm. Der bør ikke være nogen form for vandgennemføring i lokalet. Alle tekniske installationer skal sikres med samme omhu som selve IT-udstyret. Alarmsystemer Movia skal etableres tilstrækkelige alarmforanstaltninger således, at eventuelle uregelmæssigheder alarmeres til de ansvarlige. Der skal etableres alarm til registrering af indbrud samt indbrudsforsøg. Alarmerne skal være tilsluttet rådighedsvagten og døgnbemandet vagtcentral. Der skal etableres alarm til registrering af brand, dels lydalarm i bygningen, dels alarm til brandvæsen. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 15 af

16 Der skal være alarm på nødstrømsanlæg således, at administrator adviseres ved strømudfald. Der skal være alarm på køleanlæg i serverrum til registrering af temperaturer over en fastsat grænseværdi. Der skal være systemalarmer ved kritiske systemmæssige grænseværdier. Sikkerhedsklasse II Omfatter IT & Udviklingsafdelingens lokaler, hvor der forefindes væsentligt IT-udstyr og materiale. For sikkerhedsklasse II, gælder følgende fysiske sikkerhed: Bygningsindretning Pc er, printere og øvrige komponenter, der benyttes til overvågning, drift og udvikling, skal opbevares i sikrede omgivelser således, at uautoriseret adgang minimeres. Der skal, afhængig af de fysiske rammer, etableres de fornødne tekniske installationer, i overensstemmelse med sikkerhedsklasse I. Dette gælder primært el-forsyning og alarmer. Adgangskontrol Det er kun Movias ansatte som må have fysisk adgang til IT & Udviklingsafdelingen. Uden for normal arbejdstid skal adgang til IT & Udviklingsafdelingen være yderligere sikret sikret med særligt låsesystem (kort eller nøgle). Alarmsystemer Uden for normal arbejdstid skal der etableres alarmforanstaltninger på relevante lokaler således, at eventuelle uregelmæssigheder alarmeres til de ansvarlige i overensstemmelse med sikkerhedsklasse I. Sikkerhedsklasse III Omfatter almindeligt IT-udstyr, som er placeret i kontormiljøer, primært pc er og printere. Endvidere omfatter sikkerhedsklasse III hjemmearbejdspladser og forskelligt perifert udstyr. For sikkerhedsklasse III gælder følgende fysiske sikkerhed: Bygningsindretning Pc er, printere og øvrige komponenter skal opbevares i sikrede omgivelser således, at uautoriseret adgang minimeres. Der skal - afhængig af de fysiske rammer, etableres de fornødne tekniske installationer, i overenstemmelse med sikkerhedsklasse I. Dette gælder primært el-forsyning og alarmer. Adgangskontrol Det er kun Movias ansatte, som må have adgang til pc er, printere og øvrige komponenter. IT-drift har ansvaret for, at IT-udstyret er funktionsdygtigt. 072 IT-politikkens sikkerhedsområde v 10-THECA Side 16 af

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret marts 2014) Side 1 af 62 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik... 1 Indledning og formål... 6 Bilag:... 6 Hvem er

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4 Syddansk Universitet IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed Version 2010.4 17-11-2010 Indholdsfortegnelse Generelt 2 1 Indledning 2 2 Termer og definitioner

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet God IT Skik Berthing, Hans Henrik Aabenhus; Mogensen, Jess Kjær; Lind, Bo; Gotfredsen, Knut; Joensen, Thomas B.; Mikkelsen, Niels Thor; Nielsen, Frank S. Publication date: 2011 Document

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 E Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere