Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for 2011-2014 mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark."

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 16. november 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen Telefon: Referat Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark. Tidspunkt: Den 29. oktober 2012 kl Sted: Byrådssalen, Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde Deltagere: Marianne Machon, Solveig Gaardsmand, Bo Libergren, Susanne Linnet og Flemming Kjær. Herudover var Sisi Eibye, Marianne Rasmussen, Bente Fournaise, Finn Udsen, Inge Skov Madsen, Christian Reventlow, Mads Christian Haugaard, Annette Lunde Stougaard, Anita Lerche og Arne Vesth Pedersen til stede. 1. Sundhedsaftalen og det fælles udgangspunkt: visionen Fælles Sundhed. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i hver af de 22 syddanske kommuner har indgået aftaler om samarbejdet på sundhedsområdet. Aftalerne skal sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløb, der går på tværs af sygehuset, kommunen og almen praksis. En sundhedsaftale består dels af grundaftalen, som er fælles for alle kommuner i regionen, dels af specifikke aftaler indgået af regionen og den enkelte kommune. Ved møderne forud for den endelige godkendelse af de nuværende sundhedsaftaler, (som gælder for perioden 1. februar december 2014) udtrykte flere af de syddanske kommuner ønske om et politisk midtvejsmøde i Dette ønske har Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, gerne villet imødekomme, og i konsekvens heraf er en møderække blevet arrangeret, hvori dagens møde indgår. Formålet er at gøre en midtvejsstatus over det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i almindelighed og implementeringen af sundhedsaftalerne i særdeleshed. Visionen Fælles Sundhed er det politiske udgangspunkt for sundhedsaftalerne. Den er et fremtidsbillede om sammenhæng, der er omsat i ti initiativer og en række konkrete fælles indsatser, som viser, hvordan kommuner, region og praksis kan gøre visionen til virkelighed. Der blev den 2. oktober 2012 afholdt en konference om opfølgningen på Fælles Sundhed. Hér blev der bl.a. fremlagt en operationalisering af visionens indsatsområder med en lyskurvgrafik, som skal give overblik over, hvor indsatsen allerede er godt i gang (markeret med grønt), hvor der stadig er plads til forbedringer (markeret med gult) og hvor der er særlige udfordringer (markeret med rødt).

2 På midtvejsmødet mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark drøftes, hvordan den kommunespecifikke aftale mellem parterne overordnet har fungeret hidtil som et middel, der skal bidrage til at omsætte den fælles vision til virkelighed. 1.a: Visionen Fælles Sundhed 1.b: Operationalisering af Fælles Sundhed oversigt. 1.c. Specifik sundhedsaftale mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark - Marianne Machon bød indledningsvis velkommen til mødet, og deltagerne præsenterede sig for hinanden. Herefter blev dagsordenspunkterne 1 og 2 drøftet under ét. Referat af denne drøftelse er anført under punkt Status på sundhedsaftalen og samarbejdet mellem kommune og sygehus. Sundhedsaftalen er den overordnede ramme om samarbejdet mellem kommunen og dens primære samarbejdspartner blandt sygehusene i Kerteminde Kommunes tilfælde Odense Universitetshospital. Der er nedsat en række lokale samordningsfora, der bl.a. skal medvirke til at gennemføre de indsatser, som fremgår af sundhedsaftalen herunder Samordningsforum Fyn (SOFF) og et særskilt psykiatrisk samordningsforum. De lokale samarbejdsfora afgiver årligt en beretning om varetagelsen af opgaverne i henhold til sundhedsaftalerne, samt om forhold der har været drøftet i årets løb. Der foreligger en sammenfatning af disse årsberetninger, som bliver suppleret af en række korte notater, der giver et oversigt over status m.h.t. udvalgte delaftaler, der indgår i sundhedsaftalen, herunder: - indsatsen for personer med kronisk sygdom; - indlæggelses- og udskrivningsforløb; - genoptræning; - behandlingsredskaber og hjælpemidler; - forebyggelse og sundhedsfremme; - indsatsen for mennesker med sindslidelser 2.a: Samlet status fra de lokale samordningsfora b: Midtvejsstatus på sundhedsaftalen vedr. forebyggelse og sundhedsfremme samt indsatser for borgere med kronisk sygdom. 2.c: Status for aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb. 2.d: Status på grundaftalen om genoptræning. 2.e: Status på grundaftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler 2.f.: Status på indsatsen over for mennesker med en sindslidelse Kerteminde Side 2 af 7

3 - Der var blandt deltagerne en fælles opfattelse af, at samarbejdet mellem kommune og region på sundhedsområdet generelt fungerer godt. Eksempelvis er SAM:BO (samarbejdsaftalen om indlæggelser og udskrivelser) meget velfungerende. Endvidere arbejdes der løbende på yderligere forbedringer af snitfladerne i samarbejdet, f.eks. de tekniske problemer, der har været omkring fødselsanmeldelserne. 3. Fødeplanen. Kerteminde Kommune har med udgangspunkt i den vedtagne fødeplan tilrettelagt sin indsats således, at det er muligt at tilbyde barselsvisit til alle fødende 1-2 dage efter udskrivelsen. I praksis betyder dette, at Kerteminde Kommunes sundhedspleje, når der modtages fødselsmeddelelse, umiddelbart herefter kontakter den nybagte mor og tilbyder hjemmebesøg/barselsvisit. Formålet med barselsbesøget er at sikre mor og barns trivsel, at understøtte etableringen af amningen, og at medvirke til et godt efterfødselsforløb og dermed undgå behovet for genindlæggelser, som følge af dårlig trivsel hos barnet. Bilag 3a Notat vedrørende Fødeplanen. - Kerteminde Kommune løser de opgaver, som fødeplanen tillægger kommunerne, men ønsker at overtage (dele af) den opfølgende indsats efter de normale fødselsforløb. Der blev i den forbindelse peget på, at kommunens personale også er indstillet på at indgå i en vagtordning, som omfatter weekenden. Det blev hertil bemærket, at det for Region Syddanmark var et centralt hensyn at sikre et ensartet serviceniveau for både fødende og nyfødte overalt i regionen. Med det udgangspunkt vil Region Syddanmark anmode følgegruppen, der er nedsat i relation til fødeplanen, om at beskrive de første syv dage efter normale fødselsforløb. Dette med henblik på at afdække, hvilke dele af forløbet, der kræver en læge-eller jordemoderfaglig indsats, og hvilke dele, der vil kunne overgå til den kommunale sundhedspleje. Desuden vil Odense Universitetshospital blive anmodet om at se på visitationen til jordemoderkonsultationerne i Kerteminde og Odense med henblik på at overveje, om betjeningen af Kerteminde Kommunes borgere kan gøres mere hensigtsmæssig. 4. Tilbud til overvægtige børn og unge i alderen 0-18 år, eksempelvis ud fra en Shared Caremodel. Der er med udgangspunkt i sundhedsplejens registreringer foretaget en opgørelse over antallet af overvægtige børn i Kerteminde Kommune. Andelen af overvægtige børn i aldersgruppen 0-16 år under ét udgjorde 24,2%. Side 3 af 7

4 Region Syddanmark opgjorde i 2010, at andelen af årige i regionen som helhed, der var overvægtige, udgjorde 26,6%. Kerteminde kommune ønsker at drøfte muligheder for en fælles indsats på dette område, gerne med udgangspunkt i en Shared Care-model. Bilag 4a Notat om tilbud til overvægtige børn og unge 0 18 år, eksempelvis i forbindelse med Shared Care-modellerne. - Kerteminde Kommune gav udtryk for bekymring over udbredelsen af overvægt blandt børn og unge, også fordi problemet ofte viser sig at vare ved ind i voksenlivet. Kommunen fandt på denne baggrund, at der på dette felt er basis for et projekt, der involverer både kommune og region. Det blev aftalt, at Kerteminde Kommune sammen med teamet vedr. forebyggelse og kronisk sygdom i regionens Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet skulle udrede, hvad råderummet for en fælles indsats er. 5. Genindlæggelser Shared Care-model for den ældre medicinske patient Sundhed og Pleje i Kerteminde Kommune igangsætter en indsats i forhold til forebyggelse af genindlæggelser gennem opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse. Indsatsen retter sig hovedsageligt mod den geriatriske, medicinske patient i alderen fra 65 år og opefter, som udskrives efter indlæggelse på OUH / Svendborg Sygehus. Kerteminde Kommune ønsker på denne baggrund at drøfte muligheden for en Shared Care-model for den ældre medicinske patient. - Det blev under dette punkt bemærket, at Region Syddanmark har indgået en 2-aftale om opfølgende hjemmebesøg, der benyttes for lidt, og at kommune og region med fordel kunne lave en fælles henvendelse til de praktiserende læger herom. Det blev desuden anført, at hvis hyppige genindlæggelser er et problem i relation til bestemte diagnoser, kunne der være brug for i Samordningsforum Fyn at drøfte, om der på disse felter er muligheder for at ændre patientforløbene. Kerteminde Kommune redegjorde for positive resultater af et projekt, hvorigennem patienter med type 2-diabetes har fået en større grad af sygdomserkendelse. Projektet afsluttes ved årets udgang. En opsamling af projektets forløb og resultater vil blive sendt til Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark. Der blev afslutningsvis peget på, at opfølgende hjemmebesøg er en hovedindsats i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Side 4 af 7

5 6. Behandlingen af psykisk syge med misbrugsproblemer. Kerteminde Kommune ønsker at drøfte de særlige problemstillinger, der knytter sig til udredning og behandling af psykisk syge misbrugere. Det er svært at få borgere i denne gruppe udredt. Psykiatrien melder, at borgere med misbrug ikke kan udredes og behandles. Misbrugscenteret kan ikke behandle psykisk syge borgere. Egen læge og psykiatrisk speciallæge kan ikke vejlede i disse ofte alvorlige sager, hvor socialpsykiatri og hjemmepleje står alene med borgere, som måske også er voldelige/kriminelle. Disse borgere er også ofte svært anbringelige, da de enten ikke kan rummes i en institution, eller de forlader denne. - Med udgangspunkt i en konkret sag var der enighed om, at gruppen af psykisk syge misbrugere repræsenterer en stor udfordring, og at disse gråzonepatienter kun kan hjælpes gennem en fælles indsats, hvor alle relevante parter bidrager. Et bidrag til løsning af problemerne kan være at skabe rum til en løbende kontakt mellem Psykiatrisk Afdeling P i Odense og Kerteminde Kommune. Der er i det sønderjyske område positive erfaringer med at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. indsatsten over for de årige. Det er uvist om en specialinstitution målrettet behandling af psykisk syge misbrugere ville være en løsning, al den stund at det er uklart, om de andre kommuner i Region Syddanmark ville efterspørge pladser på en sådan institution. Socialområdet i Region Syddanmark orienteres om sagen med henblik på at overveje, om dette emnefelt bør tildeles særskilt opmærksomhed i rammeaftalesammenhæng. Desuden etableres direkte kontakt mellem Kerteminde Kommune og Psykiatrisk Afdeling P om den konkrete sag. Under dette punkt drøftedes også problemstillingen med lange ventetider (omkring ét år) hos de privatpraktiserende psykiatere. Region Syddanmark understregede, at man fremadrettet agtede at gøre brug af en aftale om, at de praktiserende psykiatere skal bruge 20 pct. af deres arbejdstid på udredning. Endelig tilkendegav Kerteminde Kommune et ønske om, at kommunikationen i forbindelse med udskrivninger på psykiatriområdet kommer til at fungere lige så godt som i somatikken. Der blev hertil svaret fra Region Syddanmarks side, at de tekniske forudsætninger for at imødekomme dette ønske nu var ved at være på plads. 7. Samarbejdet med praksissektoren. Den alment praktiserende læge spiller i mange sammenhænge en nøglerolle som indgangen til sundhedsvæsenet og som tovholderen med det samlede overblik over den enkelte patients behandlingsforløb. Et godt samarbejde med praksissektoren er derfor en vigtig forudsætning for, at det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet generelt kan være velfungerende. I Syddanmark har der i samarbejdet med praksissektoren bl.a. været fokus på systematik i medicingennemgangen for ældre patienter. Indsatserne på dette felt giver almen praksis værktøjer til Side 5 af 7

6 at varetage tovholderrollen på medicinområdet og understøtter samtidig samarbejdet mellem kommune og almen praksis. Hertil kommer, at der i Region Syddanmark er indgået flere aftaler, som understøtter de praktiserende lægers mulighed for at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Som grundlag for drøftelsen af samarbejdet med praksissektoren foreligger et statusnotat samt materiale, der belyser brugen af de lokale aftaler, som supplerer overenskomsten om almen praksis. Det bemærkes i denne forbindelse, at Kerteminde Kommune har igangsat flere målrettede initiativer i forhold til KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion), som vil styrkes ved tættere samarbejde med almen praksis. Ligeledes er der sat midler af til en målrettet opfølgning i forhold til udskrevne patienter i samarbejde med almen praksis for at nedsætte antallet af genindlæggelser. Der ønskes på denne baggrund en drøftelse af muligheder for styrket samarbejdet med almen praksis. 7a: Statusnotat om samarbejdet med praksissektoren - Kerteminde 7b: Oversigt over 2-aftaler og deres anvendelse. - Kerteminde Kommune redegjorde for særlige udfordringer for arbejdet i det kommunalt lægelige udvalg. 8. Implementering af it, telemedicin og velfærdsteknologi i sundhedsarbejdet. En fælles it-strategi for kommuner og region i Syddanmark understøtter samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren. Et statusnotat beskriver, hvordan der siden 2007 er blevet arbejdet med at bruge it som et redskab til at styrke kommunikation og information på tværs af sektorgrænser. Desuden er der igangsat en lang række projekter, hvor telemedicin anvendes til at understøtte diagnosticering, behandling og kontrol, bl.a. i forhold til kronisk syge patienter. Den nye, fælles it-strategi bygger videre på de allerede opnåede resultater, samtidig med at den skitserer nogle nye indsatsområder. Kerteminde Kommune ønsker under dette punkt en status på den elektroniske kommunikation med de psykiatriske afdelinger på Odense Universitetshospital. Kommunen oplever, at der ikke på afdelingerne er generel viden om den elektroniske kommunikation med kommunen og de aftaler, som gælder herfor. For nuværende sender en oversygeplejerske en mail til myndighedschefen om indlagte patienter fra Kerteminde Kommune, da kommunen ikke ville modtage information herom ad anden vej. Desuden ønsker Kerteminde Kommune under dette punkt at drøfte muligheden for anvendelse af telekommunikation ved ambulante undersøgelser på OUH/Svendborg Sygehus. Side 6 af 7

7 8.a. Status for implementering af it, telemedicin, og velfærdsteknologi - Kerteminde. - Det blev aftalt, at muligheden for brug af telekommunikation ved ambulante undersøgelser skulle drøftes i Samordningsforum Fyn. 9. Perspektiverne for fremtiden og den næste sundhedsaftale. På baggrund af de foregående dagsordenspunkter drøftes fremtidsperspektiverne for samarbejdet mellem kommune og region på sundhedsområdet, herunder hvilke udfordringer der med fordel vil kunne adresseres i den kommende sundhedsaftale. - Der blev peget på, at formen på den næste sundhedsaftale ville lægge op til en tydeligere adskillelse af politisk og teknisk indhold. I forhold aftalens indhold blev følgende opmærksomhedspunkter nævnt: - praksissektoren, herunder dens medejerskab til aftalen; - psykiatrien, herunder dens muligheder for at kommunikere med kommunerne; - de 0-18-årige og deres forældre (herunder fødselsbetjeningen). 10. Gensidig orientering og drøftelse i øvrigt. Emner, som ligger ud over sundhedsaftalen, men som vedrører det tværsektorielle samarbejde mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark, drøftes under dette punkt, bl.a. ændringerne i den kommunale medfinansiering fra Bilagsmaterialet skitserer dels den overordnede sammenhæng mellem regionens økonomiske rammer og den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, dels status i henseende til Kerteminde Kommunes medfinansiering. 10.a: Notatet Kommunal medfinansiering og regionernes rammer 10.b: Aktivitetsafregning og kommunal medfinansiering i Region Syddanmark 2012 Kerteminde Kommune. - Status vedr. Kerteminde Kommunes bidrag til medfinansieringen på sundhedsområdet blev drøftet. Under dette punkt oplyste Kerteminde Kommune endvidere, at man også hér arbejder frem mod etableringen af et sundhedshus. Side 7 af 7

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for 2011-2014 mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for 2011-2014 mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 27. november 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark.

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 13. november 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Tønder Kommune og Region Syddanmark.

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Tønder Kommune og Region Syddanmark. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 2. oktober 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631104

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Heidi Lund Pedersen E-mail: Heidi.Lund.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Deltagere: SKU m.fl. Praktiserende læger

Deltagere: SKU m.fl. Praktiserende læger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 17. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersn@rsyd.dk Telefon: 2920 1318 Mødereferat

Læs mere

1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18

1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18 1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18 Sundhedssamarbejdets værdier Sundhedsaftalen er rammen om et forpligtende samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter fælles mål, som vi arbejder

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 23. november 2012 Udarbejdet af: Heidi Lund Pedersen E-mail: Heidi.Lund.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Odense Kommune og Region Syddanmark.

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Odense Kommune og Region Syddanmark. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 27. november 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen".

Høring: Evaluering og afrapportering projekt det sammenhængende sundhedsvæsen. Punkt 3. Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen". 2014-28512 Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget godkender At

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Varde Kommune og Region Syddanmark

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Varde Kommune og Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 3. oktober 2012 Udarbejdet af: Heidi Lund Pedersen E-mail: Heidi.Lund.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631323

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 20. august 2008 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 10.12. 2013, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 4,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Specifikke kommunale sundhedsaftaler. mellem Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune 2011-2014

Specifikke kommunale sundhedsaftaler. mellem Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune 2011-2014 4. november 2010 Specifikke kommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune 2011-2014 1 Indholdsfortegnelse Specifikke aftaler vedr. værdier, samarbejde og organisering... 3 Specifikke

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN FREDENSBORG KOMMUNE 16. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Fredensborg

Læs mere

Københavns Kommune har modtaget Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 i høring.

Københavns Kommune har modtaget Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 i høring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen UDKAST Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis c/o Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 27-09-2012 Sagsnr. 2012-141580 Dokumentnr. 2012-764049

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE I N PUT TIL T E MADRØFTELSE Det nære sundhedsvæsen Kommunernes sundhedsindsats er vokset siden kommunalreformen. Hvor kommunerne i mange år har arbejdet med sundhedstjenester til børn, arbejder alle kommuner

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 14. november 2012 Udarbejdet af: Heidi Lund Pedersen E-mail: Heidi.Lund.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

Region Syddanmark. Det gode genoptræningsforløb

Region Syddanmark. Det gode genoptræningsforløb Region Syddanmark Det gode genoptræningsforløb Projektbeskrivelse til ansøgning om projektstøtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklingsog analysepulje 2006 Odense den 3. april 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Region Syddanmark og de 22 kommuner Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Region Syddanmark og de 22 kommuner 1 Baggrund Baggrund i Kræftplan III fra 2010 Herunder Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram

Læs mere

Økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet

Økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Birgitte Ebbe Mathiesen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Birgitte.Ebbe.Mathiesen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/11042 Telefon: 76631334 Dato:

Læs mere

Uddybet implementeringsplan jf. Implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation ifm. kræft kap. 9

Uddybet implementeringsplan jf. Implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation ifm. kræft kap. 9 Implementeringsplan for forløbsprogrammet vedr. rehabilitering og palliation ifm. kræft Implementeringen af forløbsprogrammet kræver en koordineret tværfaglig og tværsektoriel indsats, og forankres i sundhedsaftaleregi.

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN GRIBSKOV KOMMUNE 16. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gribskov Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Gribskov Kommune

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007 Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse 1 Region Syddanmark og de 22 kommuner Aftalens tilblivelse og revision Organisatorisk: Arbejdsgruppen Intensivt tidsforløb Drøftelser og

Læs mere

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne.

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne. I Norddjurs kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk social og kulturel forskellighed. Børn/unge i familier, hvor der er fysisk eller psykisk sygdom, sociale problemer

Læs mere

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Kommunens overordnede målsætning for standarden: Bidrage til lige muligheder for udfoldelse, udvikling

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Journal nr.: 10/6198 Telefon: 76631319 Dato: 1. december 2010 e-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk O Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler

Læs mere

Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2

Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 31. august 2010 Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2 Møde nr. 5 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

3. møde i den tværsektorielle følgegruppe for demens

3. møde i den tværsektorielle følgegruppe for demens Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 10/15471 Dato: 13. november 2012 Udarbejdet af: Birthe Navntoft E-mail: Birthe.Navntoft@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Dato: 25. august 2015 Brevid: 2579762 Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemmeside, hvor faktabokse og links

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient 2. oktober 2012. 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Forløbsoversigt for indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse... 4 3

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Visionsindsats Succeskriterium Status (rød-gul-grøn) Vi gør en aktiv indsats for lighed i sundhed Vi vurderer både Kronikerfirkanten i Grundaftalen om mennesker

Læs mere

Temamøde 26. april 2012 Middelfart: Samarbejdet mellem sygehus, kommune og praktiserende læge.

Temamøde 26. april 2012 Middelfart: Samarbejdet mellem sygehus, kommune og praktiserende læge. Temamøde 26. april 2012 Middelfart: Samarbejdet mellem sygehus, kommune og praktiserende læge. Oplæg ved: Afdelingschef Anette Bækgaard Jakobsen, Psykiatri- og Socialstaben og Udviklings- og kvalitetskoordinator

Læs mere

Deltagere: Social og omsorgsudvalget: Henning Due Lorentzen, Formand Bente Ankersen, Næstformand Cecilie Roed Schultz, Medlem

Deltagere: Social og omsorgsudvalget: Henning Due Lorentzen, Formand Bente Ankersen, Næstformand Cecilie Roed Schultz, Medlem Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 9. oktober 2014 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 29201318 Mødereferat

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Haderslev kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Haderslev kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/21810 Dato: 5. september 2014 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 29201318

Læs mere

PLO s politik vedr. samarbejdet med kommunerne

PLO s politik vedr. samarbejdet med kommunerne PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 28-11-2015 Sagsnr. / Dok.nr. 2015-913 / 1116971 PLO s politik vedr. samarbejdet med kommunerne Indledning Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet hen

Læs mere

Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder. Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder. Regionshospitalet Hammel Neurocenter Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder Regionshospitalet Hammel Neurocenter Fire specialiseringsniveauer Almen genoptræning Basalt niveau Avanceret niveau

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Regnskab 2012. Budget 2013. Budget 2017 Drift 232 233 232 231 231 230

Regnskab 2012. Budget 2013. Budget 2017 Drift 232 233 232 231 231 230 Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 232 233 232 231 231 230 ramme 1 62 65 64 64 64 64 Andre faste ejendomme 0 0 0 0 0 0 Kommunal

Læs mere

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent 7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent Udvalget for fremtidens sygehuse 2068433 Brevid: Resume På mødet den 5. marts 2013 drøftede Udvalget for fremtidens sygehuse belægning

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 3. februar 2014 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 29.

Læs mere

IMPLEMENTERING AF SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE

IMPLEMENTERING AF SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE TILGANGE OG REDSKABER PJECE OM IMPLEMENTERINGSKAPACITET OG IMPLEMENTERINGSPROCESSEN INSPIRATION IMPLEMENTERING AF SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE Tilgange og redskaber baseret på erfaringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REGION MIDTJYLLAND

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REGION MIDTJYLLAND DANSKE FYSIOTERAPEUTER REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland Primær Sundhed Att. Lisbeth Ulberg Poulsen Skottenborg 26 8800 Viborg 25. marts 2009 Høringssvar til udkast til praksisplan. Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - et debatoplæg

Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - et debatoplæg Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - et debatoplæg 1. maj 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet.

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Indledning. I Randers Kommune arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt med rehabilitering på flere fronter.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS)

Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS) Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS) Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser 1 Indledning: Kommunerne har ansvaret for at administrere langt de fleste af de sociale ydelser

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN RØDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Rødovre Kommune og

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 3. juni 2013. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 3. juni 2013. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 3. juni 2013

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden

Læs mere

Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis 2013 Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer. Forskningsoverlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København

Sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer. Forskningsoverlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer Forskningsoverlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Indsatsen Målet med indsatsen At give mennesker med sindslidelser

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Onkologisk Afdeling R

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Onkologisk Afdeling R Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Onkologisk Afdeling R Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden version af den

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland Punkt 9. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland 2014-002157 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Patientsikkerhed i Næstved Kommune. Årsberetning 2015. om utilsigtede hændelser

Patientsikkerhed i Næstved Kommune. Årsberetning 2015. om utilsigtede hændelser Sagsnr.: 27.66.08-G01-21-16 Dato: 01-04-2016 Sagsbehandler: Camilla Kit Clausen Patientsikkerhed i Næstved Kommune Årsberetning 2015 om utilsigtede hændelser Side 1 af 8 Indhold 1.0 Indledning og lovgrundlag...3

Læs mere

Koordinerende sagsbehandlere i Jobcenter København

Koordinerende sagsbehandlere i Jobcenter København Koordinerende sagsbehandlere i Jobcenter København 14. november 2013 Side 1 Hvilke overvejelser har vi gjort os? > Hvad betyder det for jobcentrets rolle? > Er man overhovedet sagsbehandler på et jobcenter?

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Sundhedsplejens Telefonvagt

Sundhedsplejens Telefonvagt Sundhedsplejens Telefonvagt i Region Midtjylland Årsrapport 2014 Telefon 7020 8018 Træffes hver dag kl. 17.00 til kl. 19.00 når du er i tvivl, og din egen sundhedsplejerske holder fri Grafisk Service 1228

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - somatik

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - somatik Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagØU_131209_pkt.12.03 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - somatik 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb, der

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

NOTAT OM SUNDHEDSAFDELINGENS BUDGETØNSKER 2009 Dato 13.06.08

NOTAT OM SUNDHEDSAFDELINGENS BUDGETØNSKER 2009 Dato 13.06.08 NOTAT OM SUNDHEDSAFDELINGENS BUDGETØNSKER 2009 Dato 13.06.08 Budgetønskerne er en afspejling af de opgaver, som kommer udefra via sundhedsaftaler med Region Syddanmark, lovændringer og finanslov samt Nordfyns

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde på Aalborg Sygehus, tirsdag den 13. marts 2012 kl. 14:00 16:00, Hobrovej 42a, lokale 240. Referat:

Kontaktudvalgsmøde på Aalborg Sygehus, tirsdag den 13. marts 2012 kl. 14:00 16:00, Hobrovej 42a, lokale 240. Referat: Lisbeth Kjær Lagoni, Sygeplejefaglig direktør (Formand) Jens Ole Skov, Sygehusdirektør Morten Noreng, Lægefaglig direktør Lone Nørgaard, Oversygeplejerske, Akut- og Traumecentret Louise Weikop, Kvalitetskoordinator

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning

Kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandard for aflastning 1 Kvalitetsstandard for aflastning Område Randers Kommune tilbyder aflastningsophold til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 8.december 2015 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Spørgsmål angående rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende

Spørgsmål angående rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Bemærkninger til konkrete forslag høring af Social Strategi

Bemærkninger til konkrete forslag høring af Social Strategi Bemærkninger til konkrete forslag høring af Social Strategi Høringspart Forslag Bemærkning Ændring Kommuner Holstebro og Silkeborg kommuner En tydeligere definition af, hvad specialisering er og af regionens

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere