retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet"

Transkript

1 retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet betænkning nr

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Ju bet.

3 Indholdsfortegnelse Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium side 7 Sammenfatning side 11 Kapitel 1. De gældende regler om erstatning fra Staten til ofe forforbrydelser side Indledning. side Billigheds- eller retskravsordning side Særlige bestemmelser om nedsættelse eller bortfald side Domstolsafgørelse eller nævnsordning side 20 Kapitel 2. Erstatningsnaevnets praksis side Statistiske oplysninger side Erstatningsnævnets praksis - almindelige bemærkninger side Nævnets praksis efter lovens 8, stk. l...side Indledning side Skadelidte har deltaget i slagsmål side Provokerende optræden fra skadelidtes side side Skadelidte har udsat sig for en særlig risiko for en lovovertrædelse side Forholdet mellem praksis efter 8, stk. 1, og den almindelige erstatningsret..side Almindelige bemærkninger side Anvendelse af reglerne om "egen skyld" og "accept af risiko" på de under 2.3. refererede sagstyper side Nævnets praksis efter lovens 8, stk. 2...side Nævnets krav til dokumentation m.v side 43

4 Kapitel 3. Fremmed ret side Indledning..side Finland side Norge side Sverige side Den europæiske konvention om erstatning til ofre for voldsforbrydelser side 50 Kapitel 4. Hoved punkter i kritikken af den gældende ordning side 53 Kapitel 5. Arbejdsgruppens overvejelser side Almindelige bemærkninger side Materielle regler side Processuelle regler side Ændringer i offererstatningsloven som følge af gennemførelsen af loven om erstatningsansvar side De økonomiske konsekvenser af arbejdsgruppens forslag side 75 Udkast til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser med tilhørende bemærkninger side 78 Bilag Bilag 1. Lov nr. 227 af 26. maj 1976 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser side 89

5 Bilag 2. Notat af 10. august 1983 med tilhørende bilag, udarbejdet af erstatningsnævnet side 92 Underbilag 1 side 103 Underbilag 2 side 120 Underbilag 3 side 122 Bilag 3. European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes side 132 Bilag 4. Beslutningsforslag vedtaget af folketinget den 27. maj 1983 side 138 Bilag 5. Oversigt over de vigtigste ændringer som følge af loven om erstatningsansvar side 143

6

7 Arbejdsgruppens sammensætning gg kommissorium. 7 Den 27. maj 1983 vedtog folketinget en folketingsbeslutning om erstatning til ofre for forbrydelser. Folketinget ønskede, at muligheden for at give skadelidte et egentligt retskrav på erstatning skulle undersøges. Justitsministeriet nedsatte på denne baggrund den 15. september 1983 en arbejdsgruppe til at overveje de spørgsmål, som var rejst i folketingsbeslutningen og i forslaget hertil. Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: "Folketinget vedtog den 27. maj 1983 med tilslutning fra samtlige partier et forslag til folketingsbeslutning om erstatning til ofre for forbrydelser. Efter folketingsbeslutningen "opfordres regeringen til at tage initiativ til en ændring af den gældende ordning med "billighedserstatning", således at skadelidte får et retskrav på erstatning, i hvert fald for så vidt angår sager, hvor der foreligger dom om erstatningsudmålingen". Der vedlægges et eksemplar af beslutningsforslaget samt udskrift af folketingets forhandlinger. Efter de gældende regler i lov nr. 227 af 26. maj 1976 om erstatning til ofre for forbrydelser, der er gennemført på grundlag af forslaget i betænkning nr. 751/1975, kan der fra statskassen ydes erstatning for personskade, der forvoldes ved overtrædelse af straffeloven, og for tingsskade, der ved en overtrædelse af straffeloven forvoldes af personer, over for hvilke samfundet gennem institutionsanbringelse har truffet foranstaltninger af kriminalretlig eller i øvrigt af forsorgsmæssig karakter. Afgørelse om erstatning træffes af et nævn, der er nedsat af justitsministeriet (erstatningsnævnet). Den gældende ordning er udformet således, at skadelidte ikke har et egentligt retskrav på erstatning. Erstatning, der også kan ydes for ikke-økonomisk skade (godtgørelse), ydes som en billighedserstatning, hvor udgangspunktet for opgørelsen af tabet er almindelige erstatningsretlige regler, men hvor det forhold, at erstatningen ydes ud fra en konkret rimelighedsvurdering kan bevirke, at erstatningen ikke altid vil svare til fuld erstatning efter almindelige regler. Loven indeholder i 7 en særlig regel om fradrag i erstatningen for ydelser efter den sociale lovgivning, pensionsydelser, forsikringsydelser m.v. og i 8 en særlig egen skyldsregel, der i forhold til almindelige erstatningsretlige regler giver en udvidet adgang til nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af egen skyld. Folketingets beslutning gør det påkrævet at overveje den nærmere gennemførelse af ændringen af erstatningens karakter og i den forbindelse, hvorvidt den angivne ændring giver anledning til andre ændringer af den gældende erstatningsordning.

8 8 Det må bl.a. overvejes, om gennemførelsen af en ordning, hvorefter ofret har retskrav på erstatning fra staten, nødvendiggør visse særregler med henblik på at modvirke risiko for misbrug af ordningen. Der kan i den forbindelse henvises til betænkning nr. 751/1975, side 31-32, hvor der blandt andet peges på tilfælde, hvor der er tale om vold i familie- eller samlivsforhold, og hvor erstatningspligt for staten undertiden kan forekomme mindre rimelig, f.eks. fordi parterne efter at være forsonede fortsætter samlivet, således at skadevolderen herefter kan komme til at nyde godt af den erstatning, der udbetales af: statskassen på grund af hans egen skadevoldende handling. Den angivne ændring af erstatningens karakter giver endvidere anledning til at overveje forholdet mellem domstolene og erstatningsnævnet. I den forbindelse må man være opmærksom på, at en eventuel ændring af kompetencefordelingen mellem domstolene og nævnet vil gøre det nødvendigt at overveje, hvilke særlige processuelle regler der må gennemføres med henblik på at sikre en rimelig varetagelse af statens interesser, således at statskassen ikke som følge af rettens bundethed af skadelidtes og tiltaltes påstande pålægges at udrede en erstatning, der går udover, hvad der efter sagens omstændigheder er materielt grundlag for. Det samme gælder en eventuel ordning, hvorefter domstolenes afgørelse af erstatningsspørgsmålet på de punkter, hvor der ikke gælder særlige regler for erstatning fra staten, tillægges bindende virkning for nævnets afgørelse. Hertil kommer, at justitsministeriet påtænker i næste folketingsår at fremsætte forslag til en erstatningslov på grundlag bl.a. af erstatninglovsudvalgets betænkning nr. 976/1983. Justitsministeriet har endnu ikke taget endelig stilling til lovforslagets nærmere udformning. På baggrund af forslagene i betænkningen må det imidlertid forventes, at lovforslaget vil indebære en væsentlig forhøjelse af erstatningerne for personskade og tab af forsørger. Der kan derfor være anledning til at overveje konsekvenserne af en sådan forhøjelse af erstatningsniveauet for udbetalingen af erstatning fra statskassen til ofre for forbrydelser samt andre spørgsmål, som erstatningsloven måtte give anledning til vedrørende loven om erstatning til ofre for forbrydelser. Der henvises i den forbindelse til betænkning nr. 751/1975, side 31. På denne baggrund har justitsministeriet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på, at der kan foretages en samlet gennemgang og vurdering af de ovennævnte spørgsmål og andre spørgsmål, som folketingsbeslutningen om ændring af loven om erstatning til ofre for forbrydelser måtte give anledning til, og i forbindelse hermed at udarbejde udkast til nye regler. Justitsministeriet skal anmode om, at arbejdsgruppens indstilling må foreligge inden udgangen af april De ovennævnte spørgsmål i anledning af den påtænkte almindelige erstatningslov vil dog, såfremt det viser sig hensigtsmæssigt, kunne udskilles til en delbetænkning, der afgives på et senere tids-

9 9 punkt." Justitsministeren genfremsatte den 6. februar 1984 det forslag til lov om erstatningsansvar, som er omtalt i kommissoriets tredjesidste afsnit, og som var blevet fremsat for folketinget den 14. december 1983 inden udskrivelsen af folketingsvalg. Efter at det lå klart, at dette lovforslag kunne forventes vedtaget af folketinget i slutningen af folketingssamlingen (2. samling), jfr. nu lov nr. 228 af 23. maj 1984, er det fundet ønskeligt, at arbejdsgruppen afgiver en samlet betænkning også omfattende de spørgsmål, som gennemførelsen af loven om erstatningsansvar giver anledning til vedrørende loven om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Bl.a. med henblik på at muliggøre dette har justitsministeriet udskudt fristen for afgivelsen af arbejdsgruppens betænkning indtil sommeren 1984, således at den endelige udformning af loven om erstatningsansvar kunne indgå i arbejdsgruppens overvejelser. Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Statsadvokat Poul Arnholm (udpeget af rigsadvokaten), Advokat Arne Bierfreund (udpeget af advokatrådet), Kontorchef i justitsministeriet Michael Elmer (udpeget af justitsministeriet) (formand), Fuldmægtig i justitsministeriet Ida Heide-Jørgensen (udpeget af justitsministeriet), Dommer Hans Rosenmeier (udpeget af Den danske dommerforening), Byretsdommer Otto Werner (udpeget af nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser). Hvervet som sekretær for arbejdsgruppen har været varetaget af fuldmægtig Ida Heide-Jørgensen og fuldmægtig Jeppe Skadhauge, begge justitsministeriet.

10 10 Arbejdsgruppen har holdt 8 møder. København, den 21. august 1984 Poul Arnholm Ida Heide-Jørgensen (tillige sekretær) Arne Bierfreund Hans Rosenmeier Elmer (formand) Otto Werner Jeppe Skadhauge (sekretær)

11 11 Sammenfatning. Arbejdsgruppen blev nedsat af justitsministeriet i september 1983 på baggrund af en folketingsbeslutning vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser. Folketinget ønskede, at muligheden for at give skadelidte et retskrav på erstatning fra staten skulle undersøges, og arbejdsgruppen skulle overveje de spørgsmål, som var rejst i folketingsbeslutningen og i forslaget hertil. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning fremgår af betænkningen side 7 ff. De gældende regler om erstatning fra staten til personer, der har lidt tab som følge af en forbrydelse, er nærmere beskrevet i betænkningens kapitel 1. Efter den gældende ordning har skadelidte ikke noget egentligt retskrav på erstatning. Erstatningen ydes som en billighedserstatning, og loven indeholder særlige bestemmelser, hvorefter erstatningen i visse tilfælde kan nedsættes eller bortfalde. Efter bestemmelsen i lovens 8 kan erstatningen fra staten således nedsættes eller helt bortfalde, hvis skadelidte har medvirket til skaden, eller skaden er opstået under sådanne forhold, at erstatning ikke findes rimelig. Loven indeholder endvidere regler om fradrag i erstatningen af ydelser, som skadelidte modtager fra anden side som følge af den pågældende forbrydelse. Den statslige erstatningsordning administreres af et nævn nedsat af justitsministeriet med en dommer som formand. Efter loven træffer nævnet den endelige administrative afgørelse i disse sager. Betænkningen indeholder i Kapitel 2 en gennemgang af erstatningsnævnets praksis særligt med hensyn til anvendelsen af nedsættelses- og bortfaldsreglerne i lovens 8. Der foretages i den forbindelse en gennemgang af forskellige typer af tilfælde, der har ført til nedsættelse eller bortfald af erstatning. Med henblik på at vurdere den selvstændige betydning af den særlige regel i lovens 8 foretages der endvidere en sammenligning af nævnets praksis vedrørende nedsættelse eller bortfald af erstatning med den praksis, der er fastlagt af domstolene med hensyn til anvendelsen af de almindelige erstatningsretlige regler, herunder især reglerne om nedsættel-

12 12 se eller bortfald af erstatning i tilfælde af "egen skyld" og "accept af risiko". Sammenligningen viser, at erstatningen fra staten efter nævnets praksis som følge af anvendelsen af den særlige regel i 8 i visse tilfælde er bortfaldet eller nedsat i videre omfang, end det ville have været tilfældet efter de almindelige erstatningsregler. I kapitel 3 i betænkningen redegøres der for lovgivningen i de øvrige nordiske lande. Der findes endvidere en beskrivelse af bestræbelserne i Europarådet for at opnå en større harmonisering af medlemslandenes lovgivning på området, og endelig gennemgås bestemmelserne i Europarådskonventionen, der blev åbnet for undertegnelse i I kapitel 4 opsummeres hovedpunkterne i kritikken af den gældende ordning, således som den er kommet til udtryk i bemærkningerne til den folketingsbeslutning, der lå til grund for arbejdsgruppens nedsættelse. Kritikken vedrører bl.a. spørgsmålet om retskravs- eller billighedsordning, herunder især den særlige regel i lovens 8, stk. 1, og spørgsmålet om nævnets afgørelser i forhold til afgørelser truffet af domstolene. Arbejdsgruppens overvejelser og forslag til ændring af den gældende ordning findes i betænkningens kapitel 5. Arbejdsgruppens medlemmer er enige om, at det må anses for ubetænkeligt at ændre loven, således at der skal ydes skadelidte erstatning. Arbejdsgruppen har samtidig overvejet, om også særreglen i lovens 8, stk. 1, om nedsættelse eller bortfald af erstatninger bør ændres. Et flertal i arbejdsgruppen (5 medlemmer) finder det - på baggrund af en sammenligning mellem nævnets praksis med hensyn til anvendelsen af 8 og praksis ved domstolene for så vidt angår de almindelige erstatningsregler - tvivlsomt, om der er behov for at opretholde reglen i 8, i det omfang den går videre end den almindelige erstatningsret. Det er flertallets opfattelse, at fordelene ved en ophævelse af denne særregel vejer tungere end u- lemperne ved, at der i videre omfang end i dag skal udbetales erstatninger. Flertallet stiller derfor forslag om en æn-

13 13 dring af loven, således at det ved afgørelser om erstatning fra staten bliver dansk rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar, der finder anvendelse, herunder også reglerne om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af skadelidtes medvirken til skaden eller accept af risiko for skade. Et mindretal (1 medlem) finder, at adgangen til i videre omfang, end der er mulighed for efter den almindelige erstatningsret, at lade erstatningen fra staten nedsætte eller bortfalde bør opretholdes. Mindretallet stiller derfor forslag om en ændring af særreglen i lovens 8, således at bestemmelsens indhold præciseres i overensstemmelse med nævnets nuværende praksis. Arbejdsgruppen har endvidere overvejet de processuelle regler i forbindelse med administrationen af erstatningsordningen med henblik på, om der må antages at være behov for en hel eller delvis overførelse af kompetencen i disse sager til domstolene. En sådan overførelse ville imidlertid efter arbejdsgruppens opfattelse medføre væsentlige problemer og må samtidig påregnes at ville medføre et betydeligt merarbejde for domstolene. Et flertal (5 medlemmer) i arbejdsgruppen finder endvidere, at den kritik, der har været af den bestående ordning, hvorunder en erstatning fastsat af domstolene under straffesagen senere er blevet nedsat af nævnet, bør imødekommes dels ved den af det samme flertal foreslåede ophævelse af særreglen i 8, stk. 1, og dels ved en ny regel om, at domstolenes afgørelse af erstatningsspørgsmålet skal være bindende for nævnet. Dette forslag vil bevirke,, at skadelidte som altovervejende hovedregel vil få en erstatning svarende til den, som er fastsat ved dommen. Et mindretal (1 medlem) finder ikke, at erstatningsnævnet bør være bundet af domstolsafgørelser i forholdet mellem skadelidte og skadevolderen. Der er i øvrigt enighed i arbejdsgruppen om, at de foreslåede ændringer vil indebære en forbedring af domstolenes muligheder for at prøve erstatningsnævnets afgørelser. Bl.a. under hensyn hertil og til, at dette nævn efter sin sammensætning er et domstolslignende organ, er der enighed i gruppen om, at der ikke er grundlag for at indsætte særlige regler om domstolsprøvelse i offererstatningsloven, og at de almindelige regler

14 14 i grundlovens 63 om domstolsprøvelse af administrative afgørelser således er tilstrækkelige. Ved loven om erstatningsansvar er der gennemført en væsentlig forhøjelse af erstatningerne for personskade og tab af forsørger. Bilag 5 til betænkningen indeholder en oversigt over de vigtigste ændringer i erstatningsniveauet som følge af den nævnte lov, og det fremgår bl.a. heraf, at de nye udmålingsregler i visse tilfælde vil kunne betyde mere end en 5-dobling af erstatningerne. I overensstemmelse med kommissoriet har arbejdsgruppen drøftet, i hvilket omfang der bør gennemføres ændringer i offererstatningsloven som følge af dette forhøjede erstatningsniveau. Der er enighed i arbejdsgruppen om at stille forslag om, at der - som en slags borgerligt jævnmål - gennemføres maksimumsbegrænsninger af størrelsen af de erstatninger, der kan ydes efter offererstatningsloven. Kapitel 5 indeholder afslutningsvis en gennemgang af de økonomiske konsekvenser af arbejdsgruppens forslag. Konklusionen er, at forslagene vil indebære en betydelig reduktion i merudgifterne for staten som følge af gennemførelsen af loven om erstatningsansvar.

15 1.5 Kapitel 1 De gældende regler OM erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Indledning. Det følger af dansk rets almindelige erstatningsregel, at den, som forsætligt eller uagtsomt forårsager skade for en anden, er forpligtet til at erstatte den skadelidte hans tab. Denne regel gælder naturligvis også, hvor skaden er forvoldt ved en forbrydelse. I praksis vil situationen imidlertid ofte være den, at skadevolderens ansvar, når der er begået en forbrydelse, ikke vil være dækket af en forsikring, og at lovovertræderen er ude af stand til at betale erstatning. Hertil kommer, at der er en væsentlig kriminalpolitisk interesse knyttet til, at ofte for forbrydelser, herunder navnlig voldsforbrydelser og andre integritetskrænkelser, får en gunstig stilling. På denne baggrund er der gennem de senere år i den vestlige verden og således også i Danmark gennemført særlige statslige erstatningsordninger til fordel for ofre for forbrydelser. De gældende regler om erstatning fra staten til personer, der har lidt tab som følge af lovovertrædelser, findes i lov nr. 277 af 26. maj om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Loven blev gennemført på grundlag af lovudkastet i betænkning nr. 751/1975, der blev afgivet af et udvalg under justitsministeriet. Loven er optrykt som bilag 1 til betænkningen. Efter lovens kapitel 1 kan staten yde erstatning og godtgørelse for personskade, der er forvoldt ved overtrædelse af borgerlig straffelov ( 1). Skader som følge af overtrædelse af særlovgivningen, f.eks. færdselsloven, er således ikke omfattet af loven. Overtrædelsen skal som hovedregel være begået i Danmark. Afgår skadelidte ved døden som følge af den pågældende forbrydelse, kan der endvidere ydes erstatning til den, som derved har mistet en forsørger ( 2).

16 16 Efter lovens kapitel 2 kan der i et vist omfang tillige ydes erstatning for tingsskade, som ved overtrædelse af borgerlig straffelov er forvoldt af personer, der er anholdt eller fængslet, eller som er tvangsanbragt på institutioner bl.a. under kriminalforsorgen ( 3). Erstatning kan ydes såvel for skader, som er forvoldt på institutionens område, som for skader forvoldt uden fer denne, f.eks. i forbindelse med udgangstilladelser eller under en undvigelse ( 4). I lovens kapitel 3 findes en række bestemmelser, der fastsætter de nærmere betingelser for og den nærmere fremgangsmåde ved udbetaling af erstatning efter loven. Det er således f.eks. som hovedregel en forudsætning for tilkendelse af erstatning, at forbrydelsen er blevet anmeldt til politiet uden unødigt ophold, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning ( 10). Loven indeholder endvidere i 7 og 8 særlige regler for opgørelsen af størrelsen af det erstatningskrav, der kan godtgøres af staten. Disse regler kan bevirke, at erstatningen fra staten ikke altid vil svare til den erstatning, som skadelidte kan kræve hos skadevolderen. 7 giver således en særlig regel om fradrag i erstatningen for ydelser efter den sociale lovgivning, pensionsydelser, forsikringsydelser m.v., og denne bestemmelse er udtryk for det princip, at offererstatning forbeholdes den personkreds, som ikke på anden måde får sit tab erstattet. Af motiverne til lovforslaget fremgår det bl.a., at der ved udformningen af denne bestemmelse er lagt vægt på, at erstatningsordningens primære formål er at hjælpe de ofre, som ikke fra anden side får deres tab dækket, og som indtager en særlig ugunstig position i erstatningsmæssig henseende. Denne betingelse er ikke opfyldt, hvis skadelidtes tab f.eks. er dækket gennem forsikring, og det vil virke mindre rimeligt, om en skadelidt, der allerede fra et forsikringsselskab har modtaget fuld erstatning, skulle modtage yderligere erstatning fra det offentlige. I 8 findes der en særlig egen skyldsregel, der i forhold til de almindelige regler om erstatning fra skadevolderen giver en udvidet adgang til nedsættelse eller bortfald af er-

17 17 statningen fra staten på grund af forhold, der vedrører den skadelidtes optræden. Reglen i 8 er nærmere omtalt under afsnit 1.3., og afsnit indeholder en nærmere gennemgang af praksis efter denne bestemmelse. Erstatningsordningen administreres efter lovens 11 af et nævn, der er nedsat af justitsministeriet. Erstatningsnævnet består af en formand, der skal være dommer, og af 2 andre medlemmer, hvoraf det ene medlem udnævnes efter indstilling fra socialministeriet og det andet efter indstilling fra advokatrådet. Til nævnet er der i øvrigt knyttet et sekretariat, der for tiden består af 2 byretsdommere Bi1ligheds - e1ler retskravsordning. Efter den gældende ordning har skadelidte ikke et egentligt retskrav på erstatning. Dette fremgår af ordlyden såvel af 1 og 2 vedrørende personskade og tab af forsørger som af 3 vedrørende tingsskade, hvorefter "Staten kan yde erstatning...". 0g især er den tidligere omtalte regel i 8 om nedsættelse af erstatningen i tilfælde, hvor "...erstatning ikke findes rimelig", et udtryk for, at erstatning ydes efter et billighedsprincip og ikke et retskravsprincip. At erstatningen således ydes efter en billighedsordning, betyder naturligvis ikke, at der vilkårligt kan nægtes erstatning fra staten. Erstatning ydes med udgangspunkt i en opgørelse af tabet efter de almindelige erstatningsretlige regler. Det forhold, at erstatningen ydes ud fra en konkret rimelighedsvurdering, kan imidlertid bevirke, at det tilkendte beløb fra staten ikke altid vil svare til fuld erstatning efter de almindelige regler om erstatning fra skadevolderen. Spørgsmålet om, hvorvidt der burde gives skadelidte et egentligt retskrav på erstatning, blev indgående drøftet i betænkning nr. 751/1975. Det anføres her til støtte for et billighedsprincip (side 16 ff), at en billighedsordning vil muliggøre en mere smidig administration af erstatningsordningen, ligesom en sådan ordning giver bedre muligheder for at hol-

18 18 de ordningens økonomiske konsekvenser for det offentlige inden for bestemte rammer. Man havde jo ikke på daværende tidspunkt noget erfaringsgrundlag at støtte sig på. Justitsministeriets lovforslag blev udformet i overensstemmelse med betænkningsudkastet. Samtidig blev det fremhævet i bemærkningerne, at man, efter at ordningen havde fungeret i nogen tid, ville kunne overveje, om der på baggrund af de indvundne erfaringer var grundlag for at ændre ordningen, således at skadelidte kunne få et egentligt retskrav på erstatning. _1.J>. Sær_l i^e be s t.emme 1 ser_ om _ned sæt t e 1 se el 1 er_ bortfald. Den gældende ordnings karakter af en billighedserstatning fremgår som tidligere nævnt især af bestemmelsen i lovens 8 om nedsættelse eller bortfald af skadelidtes krav mod staten. Efter 8, stk. 1, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har medvirket til skaden, eller skaden er opstået under sådanne forhold, at erstatning ikke findes rimelig. Erstatningen kan efter 8, stk. 2, endvidere nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har undladt at træffe sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, herunder tegning af forsikring. Udtrykket medvirken i _8, stk. 1, omfatter efter motiverne ikke blot egentlig "egen skyld" i erstatningsretlig forstand, men også tilfælde, hvor erstatning efter almindelige erstatningsregler ikke tilkendes, fordi skadelidte har deltaget i en særlig risikobetonet adfærd ("accept af risiko"). I forhold til almindelige erstatningsretlige regler om egen skyld og accept af risiko betyder bestemmelsens sidste led imidlertid i princippet yderligere, at der efter gældende ret består en udvidet adgang til at afslå eller nedsætte erstatningen fra staten, hvis skaden er opstået under forhold, hvor erstatning ikke findes rimelig. Erstatningsnævnet er således f.eks. ikke bundet af en eventuel domstolsafgørelse om skadelidtes sagesløshed, jfr. straffelovens 244, stk. 4, eller af en domstolsafgørelse, der - efter en prøvelse af spørgsmålet om egen skyld og accept af risiko - tilkender skadelid-

19 19 te fuld erstatning hos skadevolderen. Bestemmelsen i 8 anvendes som nærmere omtalt i kapitel 2.3. i erstatningsnævnets praksis bl.a. i tilfælde, hvor skadelidte har optrådt provokerende eller har udsat sig for en særlig risiko ved at opsøge steder, der i almindelighed må opfattes som et farligt miljø, f.eks. steder, hvor man ved, at der ofte er slagsmål. Efter 8jr stk._2, kan erstatning for tingsskade, udover de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har undladt at træffe sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, herunder tegning af forsikring. Bestemmelsen anvendes i erstatningsnævnets praksis bl.a. i tilfælde, hvor skadelidte har undladt at foretage rimelig aflåsning, eller hvor skadelidte har ladet sin bopæl være ubeboet gennem længere tid. Endvidere kan erstatningen tænkes nedsat i tilfælde af skader på særligt kostbare kunstgenstande, frimærke- og møntsamlinger. Efter bestemmelsen i 8, stk. 2, kan de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, som skadelidte selv bør træffe, også omfatte tegning af sædvanlig forsikring. Herom anføres det i betænkningen fra 1975: "Undladelse af at tegne sædvanlig forsikring vil efter omstændighederne også kunne medføre nedsættelse eller bortfald af erstatning. Således må brandforsikring på bygninger i almindelighed betegnes som en sædvanlig forsikring i denne forbindelse. Derimod vil man næppe generelt i dag kunne betragte kaskoforsikring for motorkøretøjer som "sædvanlig". Det er over for udvalget oplyst, at kaskoforsikring er tegnet for ca % af de her i landet indregistrerede biler." Justitsministeriet har ved besvarelsen af et spørgsmål fra folketingets retsudvalg under lovforslagets behandling i folketinget tiltrådt disse synspunkter, og det tilføjedes i ministeriets besvarelse, at det ikke ved formuleringen af bestemmelsen har været hensigten, at det på forhånd endeligt skulle fastlægges, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal anses for sædvanlige. Ved den valgte formulering er det tværtimod tilsigtet at åbne mulighed for, at indholdet af dette begreb kan undergå ændringer i overensstemmelse med f.eks.

20 20 ændrede forsikringsforhold og -vaner. l._4. Domstolsafgørelse eller_ nævnsordning Den gældende erstatningsordning administreres af et nævn nedsat af justitsministeriet, bestående af en dommer, der er formand, en advokat og en særligt socialretlig sagkyndig. Ved udarbejdelsen af lovforslaget til offererstatningsloven overvejede justitsministeriet bl.a. på grundlag af udtalelser i nogle høringssvar, om administrationen af ordningen kunne henlægges til domstolene. I bemærkningerne til lovforslaget anføres herom: "Behandlingen kunne i vidt omfang ske i forbindelse med straffesagen mod skadevolderen sammen med behandlingen af skadelidtes erstatningskrav mod skadevolderen. Den udvikling, der er sket i den senere tid, hvorefter opgaver, som traditionelt har været domstolsanliggender, i stedet henlægges til administrative nævn, er ikke uden betænkelighed. Den administrative behandling frembyder ikke samme retlige garantier som domstolsordningen. Udvalget har lagt vægt på, at der sker en centraliseret og ensartet behandling af alle ansøgninger om erstatning. Dette ville inden for domstolsorganisationen kunne ske ved, at alle sager henlægges til én ret, f.eks. Københavns byret, således at sagerne behandles af samme dommer gennem en årrække. Efter justitsministeriets opfattelse taler meget for at henlægge erstatningsordningens administration til domstolene. Når man dog i lovforslaget har medtaget den af udvalget foreslåede løsning, skyldes det i første række, at der, således som ordningen nu er foreslået, er tale om en billighedsordning af overvejende social karakter. Endvidere har man lagt vægt på, at der i mange tilfælde, hvor der vil blive ansøgt om erstatning af statskassen, ikke vil eksistere en straffesag, som erstatningssagen kan behandles sammen med. Det gælder således tilfælde, hvor gerningsmanden er ukendt eller under 15 år, eller hvor tiltale mod skadevolderen frafaides." De nærmere regler for erstatningsnævnets behandling af sager om erstatning er fastsat i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 397 af 5. september 1979 om forretningsorden for nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser. Med henblik på at sikre, at personer, der er berettiget til at fremsætte erstatningskrav i henhold til loven, gøres be-

21 21 kendt med muligheden herfor, er der endvidere af rigsadvokaten givet nærmere retningslinier for politiets behandling af erstatningskrav under straffesager, jfr. rigsadvokatens meddelelse nr. 6/77 af 6. juli Det fremgår heraf, at politiet ved behandling af anmeldelser om straffelovsovertrædelser, der har medført personskade, skal henlede skadelidtes opmærksomhed på muligheden for at opnå erstatning af statskassen, og på, at det i almindelighed er en betingelse herfor, at der under en eventuel straffesag mod skadevolderen er nedlagt påstand om erstatning. Ansøgning om erstatning udfærdiges normalt på særlige ansøgningsskemaer, der udleveres af politiet, og ansøgningen skal som regel først indsendes til erstatningsnævnet, når straffesagen er afsluttet. Er gerningsmanden ukendt, eller rejses der af andre grunde ikke nogen straffesag, kan ansøgningen straks sendes til nævnet. Ifølge forretningsordenen for nævnet drager formanden omsorg for sagens forberedelse, ligesom han afgør, hvilke oplysninger der skal indhentes til brug ved sagens behandling, f.eks. i form af udskrifter af sygehusjournaler. Efter lovens 16 har nævnet den endelige administrative afgørelse af de sager, der indbringes for nævnet. Lovligheden af nævnets afgørelser kan imidlertid i medfør af den almindelige bestemmelse herom i grundlovens 63 indbringes for domstolene.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere