V i b r o p l e x - N ø g l e n.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V i b r o p l e x - N ø g l e n."

Transkript

1 E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender= som Mod tageramatører. Kontingentet er Kr Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad OZ, som udkommer den 15. i hver Maaned, er inkluderet. Alle Forespørgsler besvares af Klubbens Sekretær og Redaktør Helmer Petersen* Adr.: E. D. R., Postboks 79, København K., Telef. Central hver Mandag Kl Vibroplex-Nøglen. Naar man har siddet og hamret paa den gamle»gaardpumpe«i nogle Aar, kommer der en Dag, hvor man finder det trættende og ønsker sig en bedre og lettere Nøgle at arbejde med. Jeg har derfor fremstillet en halvautomatisk Nøgle en saakaldt Vibroplex som jeg gerne vil give nogle Oplysninger om. Af en Messingplade ca. 3 mm tyk udskæres to Plader paa 40X40 mm. Disse skal, som Tegningen viser, bruges til Lejer for Morsearmen, og samtidig tjene til at fastholde Stopskruerne samt Kontaktsøjlen (til Stregerne). Dernæst afskæres 4 Søjler af 8 mm Rundmessing ca. 20 mm lange med 1/8 Gevind i begge Ender. Paa Midten af 3 af disse bores nu et 2,5 mm Hul til 1/8 Gevind eller passende til de Stopskruer man eventuelt har ved Haanden. Over Stopskruerne A og B indskydes nu en Fjeder af ikke for svær Fjedertraad, som skal sørge for, at Morsearmen holdes i Midtstilling. Selve Morsearmen fremstilles let af et Stykke 8x8 mm Messing ca. 40 mm langt, hvoraf de 5 min anvendes til Fastspænding af Haandtaget, der bestaar af en rund Skive og et aflangt Stykke Ebonitplade. I Enden af Morsearmen skæres nu en»kærv«passende til et Fjederblad paa ca. 0,25 mm. Lodret med»kærven«bores et 4 mm Hul og i dette drives et Stykke 4 mm Fodstaal, som er filet til med Pinoler i begge Ender. Afstanden fra Enden af Morsearmen til Hullet kan være ca. 15 mm. Med samme Skrue, som skal fastholde Fjederbladet, fastspændes Kontaktfjederen (Fosforbronce). Kontaktsøjlen skal isoleres med et Par Ebonitskiver i begge Ender. Nu skulde Morsearmene og Lejrene være færdige, og jeg gaar nu over til at beskrive selve Vibratoren. Paa Fjederbladets frie Ende monteres nu et Stykke 5X5 mm Messing (10 mm langt) med Kærv i den ene Ende og et 1/8 Gevind Hul i den anden. Paa den modsatte Side af den fritstaaende Kontaktsøjle paaskrues et Stykke Messingplade paa 15X10 mm ca. 1 mm tykt. Paa dette fastskrues nu en bøjet Kontaktfjeder, saaledes at Fjederen kommer til at gaa oven over Vibratoren og saa højt oppe, at Loddet L kan gaa fri under den. Højden af den fritstaaende Kontaktsøjle kan derved let bestemmes. Fjederen maa ikke være af for haardt Materiale, da den skal give et blødt Anslag for at give Prikkerne en tilstrækkelig Længde. Loddet bør være af 10 mm rund Messing ca. 20 mm langt. Til Slut vil jeg lige omtale Stop og Dæmpebroen, som er aftegnet sort paa Tegningen. Af et Stykke Ebonit 5 mm tykt udskæres et Stykke paa 10x60 mm; dette anbringes paa to Søjler. En aflang Rille files i Ebonitten; til senere Brug for Indstillingen af Dæmperen. Dæmperen C fremstilles af et Stykke Messing paa 10x10x10 med 1/8 Gevind foroven og et paa Siden til Fastspænding af Dæmpefjederen. Nu er Nøglen færdig og skal nu blot stilles ind. Det foregaar paa følgende Maade:.Stopskruerne indstilles saaledes, at Morsearmen faar en Vandring paa ca. 6 mm (2 mm til hver Side regnet med Stopskruerne). Armen føres nu helt over til venstre, og Kontaktiskruen indstilles nu til en god og sikker Kontakt (letfjedrende). Naar delte er gjort, føres Armen til højre og den fritstaaende Kontaktskrue indstilles først, naar Vibratoren er helt i Ro, saaledes at den lige rører ved Kontaktfjederen (Prikkerne). Til Slut mangler man kun at indstille Dæmperen. Morsearmen skal da staa i Hvilestilling, og Dæmperen stilles nu saaledes, at Fjederen lige rører ved Vibratoren. Med lidt Fingerfærdighed og Snilde kan denne Nøgle blive til megen Glæde for dens Ejer. Dens Skrivehastighed er fra 30 til 140 Tegn pr. Minut. Hvis denne Beskrivelse og Skitse blot maa faa nogle ganske faa hams til at fremstille en Vibroplex, vil jeg blive meget glad for at høre, om de skulde finde paa en eller anden Forbedring. OZ7KB

2 TRAFF1C NOTES. OZ7KB (KØBENHAVN) HELLO AGN ALL OZ HAMS! Mit Resonanspunkt, som det ikke har været mig muligt at finde før for godt en Maaned siden, sidder nu paa sin gamle Plads i Senderen (CO FD PA) og virker med fornyet Kraft (50 W). Modtageren er ombygget til Schnell 1V1 og virker over al Forventning. Jeg har kun arbejdet paa 40 Meter Band med følgende Stationer: W1CH, W2CXC, W2BXA, W3T.M. W4EG, W1CH gav mig r9, ellers var QRK i Gennemsnit r6 paa den anden Side af Dammen. U.S.A. var her ro til r9. En meget fornøjelig QSO havde jeg med CT3AB paa Madeira, Styrken var paa begge Sider rå. CT2AE paa Øen St. Michal gav mig rs ib QSA 10. Hi! Det er nok Vibroplexen, der gør sit lii det. (Tak for Ideen, 7T). AU7CH og 7KAO i Georgien rapporterede mig med r5. Jeg gad vide, hvornaar de der ovre faa;r en ordentlig Tone paa deres Stationer, de er alle til Hobe højst t2 vy bd, Spanien har ogsaa givet mig en Del Rapporter gennemgaaende lydende paa QRK r7-8. Af gode spanske Stationer kan jeg nævne: EAR13, 16, 37, 96, 121, 122, 126, 200, EARF, EARFG, EARMC, EARKL og EARO. EAR128 beder mig om at hilse alle DR og OZ Hams og beder disse om at rapportere ham, hans Input er ca. 5 Watt. EAR125 oplyser, al QSL card til Spanien kau sendes til Postbox 272, Madrid (R.E.). Hele Europa udenfor 1000 km gaar fint ind fra Kl. ca. 20 til ca. 24, der kommer da en stærk Svækkelse af Signalerne fra r8 til r4; henad Kl. 2,30 kommer en Gruppe W, PY, VE og HH ind med r6 og stiger hurtigt til r8-9 for hen ved Kl. 4,30 at falde til r4-5; paa dette Tidspunkt høres igen nogle faa EAR, CT, HB osv. FM og SU kommer godt ind henad Kl. 1, men det er meget vanskeligt at faa QSO, da de formelig overfaldes af Amerikanere, der er ude efter WAC. Forholdene paa 40 Meter kan saaledes siges at være nogenlunde taalelige, trods Solpletter, QRN og AC QRM. OZ7KB. OZ7DV Søndag den 5. Juli var OZ7K, OZ5X og OZ7DV ude med transportabel Sender, der arbejdede under Kaldesignalet XOZ7K. Om Formiddagen arbejdedes der paa 3,5 MC med ca. 1½ Watt paa 2 Stk. Tb 03/5. Der blev opnaaet QSO med OZ7F, ri; OZ7Q, r3-4, og OZ5G, r4-5. Om Eftermiddagen arbejdede vi paa 7 MC med 1 Stk. Radio Record T34, der med ca. 150 Volt paa Pladen gav 4 Watt. Der blev gennemført QSO med XG6RW, der gav r5 og meddelte, al han havde Besøg af 30 Hams. Den næste QSO var med en anden transportabel, XD4MSG, der gav r7. Tiden var desværre begrænset, og efter en QSO med G2VZ, r5, maatte vi pakke sammen. QRA var»ertebjerg«ved Tommerup, og som Antennemast anvendtes et Generalstabsmærke. Højden, der naturligvis har meget at sige under saadanne Forhold, var 125 mtr. over Havets Overflade. Eventuelle Lytterrapporter modtages gerne af OZ7K. OZ7DV. NY LICENSERET STATION OZ7VE Viggo Eithz, Vestergade 21, Storehedinge. OZ7WH (KØBENHAVN 0) Da Lauge Koch Ekspeditionen startede i Juni Maaned var jeg.nede for at tage Afsked med to af mine Soraner Venner, som er med paa denne Ekspedition, for Resien to kendte Geologer. Gennem mine Venner fik jeg Forbindelse med to Telegrafister, som skal varetage Stationerne paa Østgrønland. Den nordlige Station paa Bredde 74,3 Eskimonæsset Klaveringøen, Telegrafist Axel Nielsen, Kaldesignal OYA. Den sydlige Station 100 Sømil sydligere, Bredde 72,9, ligger paa Ella Øen, Telegrafist: Dr. Lemos, Kaldesignal OYB. Begge Stationer arbejder sædvanligvis paa 34 Mtr., men har bedt mig oplyse, at de ogsaa vil aflytte Amatørbaandene, og i særlig Grad de danske Amatører. Hvorvidt de vil kunne sende paa Amatørbaandene var Telegrafisterne endnu ikke klar over; men lyt i. hvert Fald paa 34 Mlr. og kald dem op enten paa 40 eller paa 20 meter. I Oktober Maaned ventes Stationerne i Gang og vil antagelig arbejde et a to Aar. Med to Dages Mellemrum har jeg haft Besøg af to Englændere. Den 3. Juli af G2KV Mr. W. J, Crampton, Elektroingeniør; han var meget interesseret i Telefoni og komplimenterede de danske Amatører for Kvaliteten. Den anden Englænder var her den 5. Juli. Ham har opholdt sig en Del i Spanien, Portugal, Tyskland og Sverige, og det var da ikke underligt, at han var et helt Sproggeni (Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk og ganske udmærket Svensk). Hans Kaldesignal er G2IY A. C. Wilberforce, under Opholdet i Spnaien EAR W. Jeg spurgte ham tilfældigt, hvad CT I AA var, og han fortalte mig, at han ikke kunde komme uden om nogen Amatør, uden at dette Spørgsmaal blev rettet ham. Gaaden er: CT I AA er nærmest en commerciel Station med Reklame i Baghaand for Indehaverens Forretning. Stationen arbejder ikke alene paa korte Bølger, men tillige som Radiofonistation paa de lange Bølger; thi i Portugal eksisterer der ikke nogen Statsradiofoni. Begge. de engelske Amatører bad mig indstændigt at hilse de danske liams. Jeg selv starter antagelig nogle Smaature, maaske ogsaa længere Ture pr. Sejlbaad med min Broder, Komponisten Ebbe Hammerich, og har da min lige færdigsyede trausportable Sender med, med hvilken jeg haaber at faa Forbindelse med danske Amatører saavel paa 40 som 80 mtr. enten med Morse eller Telefoni. 73 s til alle hams. M. W. Hammerich, OZ7WH. Sidste 0 Z. Grundet paa en beklagelig Fejl fra Trykkeriets Side blev der trykt 25 Eksemplarer for lidt af sidste»oz«. Bogtrykkeren vil nu optrykke Bladet, og vi beder de Medlemmer, der ikke har modtaget»oz«for Juni Maaned, om at meddele os dette, hvorefter Bladet skal blive sendt snarest muligt. Til Salg, En Et,ankeromformer med Transformator (1000, 500, 5, 2½ Volt Sok. Sp.) sælges straks for højeste Bud. Henvendelse til Bo Brøndum-Nielsen, GI. Vartovvej 22, eller Telefon Ry vang 1042.

3 Series-feed contra parallel-feed Det er maaske ikke to jævnbyrdige Modstandere, vi her stiller op mod hinanden; men vi lader dem nu saa godt, de formaar, kæmpe om Førstepladsen. Vi skal se, at Jævnbyrdigheden under visse Forhold, nemlig høj Anodespænding, slet ikke er saa ringe endda. Men lad os først se lidt paa, hvad det er for noget, vi sætter op mod hinanden. Parallel-feed skal her betegne en bestemt Maade at tilføre. Senderen Anodestrøm. Betegnelsen er amerikansk. Ved at betragte et Kredsløb med parallel-feed se»oz«juli 1929 ses let, at Navnet slet ikke er saa daarligt valgt, da Anodejævnstrømmen løber parallelt med Højfrekvensstrømmen i Svingningskredsen. De fleste kender sikkert Systemets Virkemaade. De af Lampen genererede Svingninger afspærres med Spærrespolen fra Batterikredsløbet og paatrykkes Svingningskredsen. Dette ser meget tilforladeligt ud; men denne Verdens Ufuldkommenhed gør sig ogsaa her gældende. Spærrespolen spærrer nemlig ikke effektivt, og paa Grund af Kredsenes Parallelitet virker Batterikredsen temmelig stærkt dæmpende paa Svingningskredsen. Tilbagekobling kan bøde en Del paa dette Forhold. Ved Forstærkere haves jo sjældent Tilbagekobling, saa her maa man finde sig i er lidt mindre Udgangseffekt end den, man kunde opnaa, hvis Spærrespolen var fuldkommen*). Endnu værre stiller Forholdene sig, hvis der paa en eller anden Maade opstaar Resonans i de to Kredse; i saa Fald kan Energitabet fra Svingningskredsen udmærket blive saa stor, at en selvsvingende Sender, selv med stærk Tilbagekobling, nægter at fungere. Vi ser altsaa, at Parallelforbindelsen altid vil give Anledning til en Del Tab af Højfrekvensenergi. Hvorfor saa overhovedet anvende et saadant System, som bevisligt lider af saa store Mangler. Jo, Metoden har en Fordel fremfor series-feed, og denne bliver større, jo større Højspændingen bliver. Svingningskredsen behøver nemlig ikke at blive udsat for denne høje Spænding, saa en Berøring af Spolen eller Kondensatoren ikke kan faa slet saa ubehagelige Følger, som hvis dette var Tilfældet. Stopkondensatoren, der afspærrer Pladespændingen fra Svingningskredsen, skal naturligvis kunne udholde Pladespændingen; Tabene i den maa heller ikke være for store. Glimmerkondensatorer er udmærkede. Anvendes en daarlig Kondensator her, løber man den Risiko, at Højfrekvensstrømmen nedbryder Isolationen mellem Pladesættene, og et Gennemslag bliver Resultatet. Nogle Kondensatorer med Papirmellemlæg har yderligere den Skavank, at der er en betydelig Selvinduktion i dem. En Følge af, at de er lavede af to sammenrullede Plader med Papir imellem. Kapaciteten kan være ca. 500 cm, men er ikke kritisk. Ved series-feed bortfalder den Aarsag til Tab, som Spærrespolen giver Anledning til ved parallel-feed; dermed er meget vundet, saa meget, at det altid, hvis Driftspændingen ikke er meget høj, tilraades at benytte denne Tilførselsform for Anodestrømmen. Særlig Begyndere gør vel i at anvende series-feed, da dette System ikke indeholder saa mange Faldgruber som parallel-feed, og en Begynder anvender vel næppe særlig høj Driftspænding. En Sender, hvori er anvendt series-feed er beskrevet i»oz«januar Til push-pull Sendere anvendes fortrinsvis series-feed, se»oz«december 1930 og Januar 1931; men parallel-feed kan dog ogsaa anvendes, se»oz«august Series-feed Systemet besidder den Ulempe, at Svingningskredsen bliver udsat for den fulde Driftspænding. Derved aabnes store Muligheder for Kortslutning og»smæk«over Fingrene. Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende Sikringer, hvor det nu kan blive nødvendigt. Som god Regel kan anføres, at series-feed altid bør anvendes, hvor det ikke netop drejer sig om høje Driftspændinger; i saa Fald er det sikrest at anvende parallel-feed; men der bliver flere Hensyn at tage, da Spærrespolen, hvor simpel den end synes, komplicerer 'Sagen en Del. Etinceile. *) Svingningskredsen gøres saa vidt muligt tabsfri. Til Salg. Paa Grund af ændrede Strømforhold ønskes et nyt, ubrugt Metal 20 Watt Senderrør, Mærke»E 20«, 5 Volt Glødespænding, 450 Volt Anodespænding, solgt eller byttet med Anodeakkumulator (ca. 100 Volt), der kan bruges til Sendeformaal. Styrmand A. Nickel, DR058, C/S»Edouard Suenson«, Redmolen. Kbhvn. 0. Tlf. Ryvang 638.

4 VI udvider. Som en Følge af, al E.D.R..S Medlemstal sidste Vinter steg ret betydeligt efter vore Forhold, er det nu lykkedes os at afslutte en ny Kontrakt med Radio Pressens Forlag, hvorefter»oz«fra 15. August vil fremkomme som et 12 s i d e t Blad, hvoraf een eller eventuelt to Sider bliver Annoncer. Vor Side i»radio Magasinet«bibeholdes, og udadtil bliver den eneste Forandring den, at vort Medlemsblad udvides med 2 eller 3 Sider Kortbølgestof. Fremad vil vi og fremad kommer vi med Medlemmernes Hjælp. Vi gør alt for at yde det mest mulige for vore Medlemmer, og vi haaber, at hver enkelt vil vide at værdsætte dette Skridt paa den Maade, at han søger at gøre si L til, at vi faar det bedst mulige ud,af vort Medlemsblad. Lad os mødes til August i det nye»oz«med Bidrag i Form af Traffic Notes, smaa Konstruktioner eller Omtale af tekniske Problemer, dør optager den aktive Kortbølgeamatør. Lad være, at det bliver Smaating, hver enkelt faar udrettet lad være, at man synes, at det, den enkelte udretter, er lig Nul. Det er det ikke! De smaa, tilsyneladende ret ligegyldige Ting har næsten altid Betydning, og en skønne Dag er en lille ubehjælpsom Oplysning eller Opdagelse kommet i den rigtige Mnads Hænder i det rigtige Øjeblik! og har givet Stødet til den store Opdagelse. E.D.R. er ikke (eller skal ikke være) nogen almindelig Forening, hvor en lille Kreds bestiller noget og Resten ser til og betaler. E.D.R. skal være en Myretue, hvor hver enkelt har sit at gøre og g ø r det. Midlet, som binder, er»oz«.- Skriv derfor til»oz«. Skriv hvad De vil og hvordan De vil. Fortæl, hvad der skete ved Deres Apparat i den forløbne Maaned, og gør det til en Regel at skrive lidt hver Maaned. Skriv det med Blyant og stav forkert, hvis De foretrækker det vi skal nok lave det om. Eller hvis De k a n skrive, forsøg saa at gøre det, saa andre gider læse det, og vi skal ikke røre et Komma. Helmer P. Meddelelser fra Fyn. Resultatet af Fading-Forseget. I sidste»oz«omtalte jeg en Forsøgsudsendelse, hvis væsentligste Formaal var at faa en Besvarelse af nogle vigtige og interessante Spørgsmaal. Undersøgelsens Resultat blev lovet til dette Nummer af»oz«, og Løftet indfris i nedenstaaende. I koncentreret Form lyder Spørgsmaalene: 1. Kan der gøres Iagttagelser, som har Værdi til Belysning af Fading-Effektens»Væsen«? 2. Interesserer danske Amatører sig for Forsøg af deune Art? Kun Spørgsmaal 2. kan besvares sikkert, og det bliver desværre et afgjort Nej. Ialt indkom der kun 13 Rapporter, og den særdeles tydelige Besvarelse af Spørgsmaal 2., der herigennem er sket, synes at give mig et Fingerpeg om, at denne Artikel bør gøres kort.»oz«skal jo helst bringe Stof, der interesserer Læserne. De indkomne Rapporter, der alle er tilsendt mig direkte, fordeler sig saaledes: 5 fra Jylland, 4» Fyn, 3» Sjælland og 1» Lolland. Er Antallet af Amatører; der vil yde deres Bistand til den Slags Forsøg, yderst beskedent, saa synes disse faa heldigvis virkelig at interessere sig for Sagen. Dette er vist i ledsagende venlige Breve og i fire Tilfælde ved Tilsendelse af nøjagtige Kurver over Signalstyrkens Variationer i hele Forsøgsperioden. Kurverne er meget interessante og viser, at der var megen hurtig Fading den paagældende Dag, idet QRK varierede flere Gange indenfor hvert' Minut. Min Tak til disse Amatører, hvis Antal udgør det heldige Tal 13, er tiisendt hver enkelt direkte pr. Post. Det maa være indlysende, at saa faa Rapporter ikke kan være tilstrækkelig Basis for Besvarelse af Spørgsmaal 1., som ellers var Forsøgets vigtigste Maal. Ingen Resultater at offentliggøre er at foretrække fremfor de. hvis Rigtighed er af usikker Karakter. Selve Udsendelsen forløb programmæssigt, og det indkomne Materiale har jeg søgt at bearbejde paa forskellig Maade. Bi. a. er der tegnet en hel Del Kurver til indbyrdes Sammenligning, og der vilde utvivlsomt være fremkommet interessante Ting, hvis Forsøgsmaterialet havde været betydelig fyldigere. Kun kan siges, at Fading ikke altid synes at optræde samtidig hos Amatører, der bor f. Eks. i samme Landsby. Hvorvidt det er Tilfældet hos Amatører, der bor i samme Hus, har der ikke været Lejlighed til at konstatere. Forsøgets Resultat er altsaa yderst magert, og det er Synd, at det skulde strande paa Grund af manglende Interesse hos mine Kortbølgekolleger. Efter dette ser det altsaa ud til, at de danske Amatører kan deles i en lille interesseret Skare og en stor Hob. som synes henfalden til en sørgelig Passivitet. Om de! virkelig forholder sig saaledes, vil yderligere Forsøg hurtigt kunne vise, men saadanne vil jeg overlade til eventuelle ukuelige Optimister at arrangere. Der skn! nok blive Brug for al disponibel Optimisme,.. Det kan være meget godt at forsøge med DX-Resultaler og skrabe QSL-Kort sammen - det gør jeg selv men det bør kun være een Side af vor Virksomhed som Kortbølgeamatør. Helmer Fogedgaard, OZ7F. Søndag den 12. Juli afholdt den fynske Sektion at E.D.R. et Friluftstævne paa Midtfyn. Transportable Sendere er i høj Kurs i Fyns Stift, og saadanne var da ogsaa i Funktion ved nævnte Lejlighed. Nærmere Referat følger i næste Nummer. OZ5Q, OZ7DY, OZ7EJ og undertegnede starter den 20. Juli paa en Biltur til Sjælland, Møen, Lolland-Falster og tillige Fyn, hvis Tiden tillader det. Turen varer en Uge, og vi haaber at faa Lejlighed til at hilse paa mange Seinder- og DR-Amatører. OZ7F.

5 Meddelelser fra Jylland. Jylland arbejder. I lang Tid var der stille om jydske Amatører, man hørte fra dem enkeltvis og spredt, men om noget Samarbejde i større Forstand var der ikke Tale. Det jydske Kortbølgestævne i Foraaret gav Stødet til, at der nu er ved at ske en Udvikling blandt jydske Amatører, som det er værd at lægge mærke til. Man har organiseret sig paa den Maade i Samarbejde med E.D.R., at Hr. N. Nielsen.»Tjele«, Frederiksberg, Randers, sammen med Hr. Installatør Aage Hansen, Ringkøbing, og Hr. J. C. A. Christensen, Aarhus, bliver de egentlige Ledere af den jydske Afdeling af E.D.R. Dissis Herrer har hver sit Omraade at arbejde med, og Amatører i Jylland kan henvende sig til en af dem og vil laa. al mulig Assistance og Oplysning om Kortbølgesplørgsmaal. Hver Maaned vil der i»oz«fremkomme Meddelelser fra den jydske Afdeling, _ bestaaende af lokale Foreningsmeddelelser, Traffic Notes osv., og det bliver Hr. N. Nielsen, Randers, der kommer til at ordne Stoffet til denne Side. Vi vil derfor bede jydske Medlemmer sende deres Traffic Notes, og hvad de ellers har for»oz«til Hr. N. Nielsen,»Tjele«, Frederiksberg, Randers, Paa Fyn har der jo som bekendt allerede længe eksisteret en Afdeling af E.D.R., hvis Sekretær er Hr, Helmer Fogedgaard, Skrøbelcv, Langeland. Da vi gerne i det nye»oz«vil have Meddelelser fra Medlemmerne ordnet gruppevis, beder vi fynske Amatører fremtidig sende deres Indlæg til Hr. Fogedgaard, som efter eventuel Bearbejdelse vil lade dem gaa videre til»oz«s Redaktør. Stof til»oz«maa være Afdelingslederne i Hænde inden den 3. i hver Maaned, da disse maa have videresendt deres Stof inden den 5. Det siger sig selv, at det letter Afdelingslederne betydeligt, naar Sloffet indkommer inden den fastsatte sidste Frist. Landsstævne? Paa det jydske Kortbølge-Stævne i Randers i April Maaned blev bl. a. drøftet Betimeligheden af et Landsstævne for Kortbølgeamatører. Et saadant Stævnes Arrangement kræver imidlertid, at der lægges et vist Forarbejde, saavel ved Undersøgelse af, hvor Stævnet kan afholdes, som ved Tilrettelæggelsen af eventuelle Foredrag og Forhandlingsemner osv. Vi er nu allerede saa langt henne paa Sommeren, at der ikke kan blive Tale om et»sommer-stævne«, dertil er der sikkert for mange Forhindringer med Ferier og lignende, før om ca. 1½ Maaned kan der antagelig ikke blive Ro til at samles fra hele Landet. Der er nu netop Tid til at træffe de nødvendige Dispositioner til Afholdelse af Stævne omkring 1. September, hvilket Tidspunkt maaske ogsaa er ret belejligt, netop før Vinterarbejdet tager sin Begyndelse. Jeg tillader mig at foreslaa, at der Søndag den 30. August eller Søndag den 6. September afholdes et Landsstævne for Kortbølgeamatører, og at Stævnet, saavidt gørligt, afholdes paa»hindsgavl.«ved Middelfart; jeg vil mene, at her netop er Stedet, hvor vi kan samles, dels ligger det saa nogenlunde centralt, dels er jo netop. Foreningen»Nordens«Formaal at samle alt, der tjener til Oplysnings Fremme og lign., til aarlige Møder og Sammenkomster paa Hindsgavl. Arrangementet paa»hindsgavl«kan sikkert træffes saaledes, at der kan serveres evt. Frokost og Middag; dette er heller Ikke uden Betydning ved et Møde, der forhaabentlig vil vare hele Dagen. Idet jeg beder E.D.R.s Bestyrelse om at behandle Forslaget, kunde jeg meget gerne ønske, at der til E.D.R.,- Siden i næste Maaneds Magasin vilde indløbe mange Bidrag for eller imod Afholdelse af Landsstævne, eventuelt Forslag om et andet Tidspunkt og Sted. OZ3NN, Randers. NB. Eventuelle jydske Amatører, der er interesserede Stævnets Afholdelse, enten som forannævnt eller. med Ændringer, bedes venligst tilskrive mig under Adressen; N. Nielsen,»Tjele«, Frederiksberg, Randers. Saafremt der findes Deltagere fra Randers-Stævnet, der endnu ikke har modtaget det der optagne Fotografi, bødes de venligst sende Meddelelse til Undertegnede; Fotografiet vil da omgaaende blive sendt. N. Nielsen,»Tjele«, Frederiksberg, Randers. Korte Bølger i Centralasien I Begyndelsen af April startede en fransk Automobilekspedition udsendt af Firmaet Citroen fra Beyrouth i Syrien og med Peking som Maal. Langsomt men sikkert gaar det fremad; i det uvejsomme Terræn tilbagelægget Automobilkaravanen omtrent 50 km om Dagen og er nu omkring Midten af Juni naaet gennem Mesopotamien, Persien og Afghanistan til Hindukush ved den mægtige Himalayakædes Nordvestrand. Begivenhederne er hermed traadt ind i den afgørende Fase. Den eneste Forbindelse med Omverdenen er den traadløse Kortbølgestation, der er indbygget paa en af Vognene. Der sendes hver Aften Kl. 19,20 M.E.T. vekselvis paa 36,3 m (lige Datoer) og 23,6 m (ulige Datoer) en lille Beretning om Dagens vigtigste Begivenheder. Kaldssignalet er FPCF. Foruden det i sig selv spændende ved at komme Î Forbindelse med en Ekspedition, der kæmper sig frem i en saa fjern og fortabt Del af Verden som Centralasiens Højlande, vil det ogsaa i videnskabelig og teknisk Henseende blive særdeles interessant at faa konstateret, hvorledes Bølgerne fra disse Egne gaar igennem. Det har man aldrig før haft Lejlighed til, og man aner ikke, hvor stor. Betydning, det mægtige Centralmassiv i saa Henseende kan faa. I Spidsen for Automobilkaravanen staar den samme Monsieur Haardt, som paa Citroen-Fabrikernes Vegne ledede den i alle Maader vellykkede første transsarabiske Ekspedition i 1923, som han har skrevet en baade interessant og fornøjelig Bog om. Dea Bog, der vît kunne skrives om den transasiatiske Ekspedition 1931, bliver sikkert ikke mindre interessant. Denne Gang kan vore Kortbølgeamatører jo faa Lejlighed til selv at faa et Indtryk deraf. Redaktionen modtager med Tak alle Oplysninger pm Aflytningens Resultater til Viderebefordring til Ekspeditionens Kontor i Paris. Hvis nogen skulde foretrække selv al skrive derom direkte, er Adressen: Bureau de l Expédition Citroen Centre-Asie; 2, place de l Opéra. Paris. Seetoft.

6 Medlemsliste (Fortsat). Aarsten, Bjarne, Askim St., Norgs (339) Box 59 Andersen, A., Apoteket, Nysted Ban, Pressefotograf, Esromsgade 7 B, 4., L. (440) Bech, Jens, Lønborg St. (434) Bentzen, Kai, Radiotelegrafist, Østerbrog. 17 (415) Bilberg-Jensen, P., GI. Jernbanevej 26, 4., Valby (123) Bodholdt, Wilhelm, Marstrup (428) Bork, E., cand. mag., Tagensvej 50, L. (431) Carlsen, John, Frederiksborgvej, Huinmelev pr. Roskilde (465). Chisholm, I. D., 27, Gresham Road. London S.W.9. (264) Christiansen, K., Fjordvej 9, Nyborg (229) Christensen, Malling, Kirkestræde 38, Marstal (446) Christiansen, N. S., Radiotelegrafist, Bogøs Alle 12, Svendborg (448) Christoffersen, Kaj, Skattergade 62, Svendborg (421) Clarricoats, J., Engineer, 6, Hartland Road, Friern Barnet Road. London N.ll (107) Dich, Fred., Randers (433) Eithz, Viggo, Storehedinge, Vestergade 21 (284) Eliasen, Ernst, Stud. polvt., Rørholmsg. 14, 3, K. (151) Fischer, Carsten Hauchsvnæget, Odense (444) Flindt, Niels J., Flindts Frugtlager, Frhavn (442) Frederiksen, Ernst Ermand, Marstrandsgade 17, 1., 0. (458) Frederiksen, Erling, Aasum pr. Seden St: (294) Fredgaard Larsen, Lauritz,»Frydenhøj«, Avedøre pr. Glostrup (430) Friis-Hansen, Ejner, Omøgade 5, Str. (441) From, E., Louis Piosgade 1, V. (452) Chr. Gabrielsen, Gerthasminde 43, Odense (302) Gregersen, E., Kayrødsgade 19, Aalborg (460) Grünert, Poul, Nr. Farimagsgade 52, 2. tv. (457) Gymose, Th., Amagerfælledvej 41, 2. (429) Hammerich, Manfred, stud. polyt., Gustav Adolphsg. 5(135) Hansen, E., Lærer, Livjægerg. 41, 1. th., 0. (101) Hansen, Fr., Blikkenslagermester, Vestergade 25, Stubbekøbing (436) Hansen, Gerhard, nlgeniør, cand. polyt., Østerbrog. 104, Ø. Hansen, H., Bakkevej 2, 1., Svendborg (230) Holstein-Christensen, Albert, Elektrikerlærling, c/o Install. Sigurdson, Ry (203) Høft, Ove, Nansensgade 90, Kbh.(218) Jacobsen, Cecil, Alhambravej 3, 2., F. (279) Jacobsen, J., Amalie Skrams Alle 20A, Valby (462) Jacobsen, Niels, stud. polyt., Bredgade 29. K. (76) Jacobsen, Niels Aage, Aarup (425) Jansen, Edvin, Ramsherredsgade 79, Rudkøbing (431) Jarle, Hakon Jørgensen, Kapelmester, Tværgade 14, 2., Aarhus (111) Jensen, A., Lagerist, Hovslund St., Sønderjylland (466) Jensen, Aage, Hørdumsgade 17, 2, V. (65) Jensen, E., Kommis, Frederiksdal Brugsf., Kjellerup, Jylland (345) Jensen, Hans Chr. Ditlev, Musiker, Hotel Apollo, Vestergade 41-43, Aarhus (419) Jensen, H. E., Trafikassistent, Banegaarden, Odense (280) Jensen, Holger, Damhusvej 3, Odense (340) Jensen, J. P., Østerskerninge Skole, Vesterskorninge (463) Jensen, K. T. A., Laboratorieforstander, cand. polvt., Borupsallé 141 L. (147) Jensen, M., Klostervej 12, Odense (341) Jensen, Poul John, Maskinlærling, Peder Skratnsgade 19. Kbh. K. (123) Jensen, Søren, Løystrup Mølle pr. Laurbcrg (112) Jensen, Th., Radiotelegrafist, Øster Farimagsgade 57 (121^ Jensen, V., Afholdshotellet, Hadsten (248) Jepsen, P. E. Thorning, Værnedamsvej 10, V. (7) Jessen, Fred., c/o Kondenseringsfabrikken, Nvkøbing. F. (358) Jessen, I., Damgaard Mølle, Hovslund (323) Johansen,»Højen«, Rolighedsvej, Vorup, Randers (426) Johansen, Sømmen ester, Suensonsgade 28, K. (141) Johannsen, C. S., Stationsforstander, Langeskov St. (256) Johansen, L., Hans Tavsensgade 15, 2., N. (254) Jonas, Karl, Blumengasse 33, Wien 17 (201) Jørgensen, Aksel F., (455) Jørgensen, H. Chr., Strandboulevard 156, Str. (130) Jørgensen, Knud Siem-, GI. Kærvej 6, Aalborg (385) Kaaber, Aksel, c/o Nationalbankdirektør L.E. Kaaber, Hverfisgata 28, Reykjavik (456) Knudsen, A., Radiotelegrafist, Eskelund pr. Kværndrup (447) Koch, J., Mariendalsvej 28, F. (286) Kragh-Johansen, L., Søminemester, Elsdyrsgd. 29 (350) Kristensen, K., Maskinmester, S/S Hadsund D/S Hafnia- Amaliegade 33 (347) Krumbach, T., Radiotelegrafist, Kastelsvej 3, 0. (27) Lamm, Curt, 13, Achenbachstrasse, Berlin W. 50 (108) Lange, Th., Ivøgevej 58, Taastrup (255) Langhoff, Sv. E. B., Skansevej 19, Nørresundby (275) Larsen, Chr., Installatør, Sønderborggade 1, 0. (437) Larsen, Einar, Lindehøj 2, Nærum (306) Larsen, Einer W., Tømrer, Ubby pr. Jerslev (332) Larsen, Eril, Fotograf, Enggaardshus, Herløv (403) Larsen, Gustav, Ejby Isenkramforr., Ejbv St. (305) Larsen, IL, Guldsund, C. I. Brandtsvej 23, L. (439) Larsen, H. B., Søløjtnant, Sønderallé 15, Valby (81) Larsen, Jens Henry, Stenosgade 3, 3., (407) Larsen, Kaj, Pileallé 23, Taastrup (191) Larsen, Karl, Afdelingsingeniør, c/o Laur. Knudsens mek.. Etbl., Haraldsgade, Str. (365) Larsen, Y. C., Viboiggade 9, St., 0. (372) Laursen, A., Trafikassistent, Danmarksgade 18, Fredericia: (252) Levin, G., Rotations rykker, Benløse Runding, Ringsted ; (226)

7 Lindahl, E., Snekkerstin (386) Lorentzen, Ing., Øsbjy, Haderslev (356) Lund, K., Mekaniker, Smallegade 40, 3., F. (16) Lundsgaard, S., Musiker, Trianglen 7, 0. (388) Madsen, Aksel, Strandvej 4, Kerteminde (291) Madsen, C., Christianslundsgade 8, Nyborg (397) Madsen, Poul Høgholt, Ryesgade 30 A, 2., N. (253) Mikkelsen, Hans, Snedkerm., Vestkær pr. Ølgod (30-1) Mortensen, Stefansgade 5, 3. (411) Mortensen, Jørgen, Lærer, Lindbjerg pr. Randers (395) Morthensen, G., Holbæk (86) Munck Petersen, Frederiksallé 121, Aarhus (414) Müller, Paul, Nedergade 21-23, Odense (461) Nickel, Styrmand, Margretevej 12, Glostrup (327) Nielsen, Arne, Sønderstræde 5, Kerteminde (427) Nielsen, Elith, Vigerslevs Alié 135, 2.,, Opg. 3, Valby (381) Nielsen, Chr., Skræder, St. Viby pr. Mesinge (362) Nielsen, H., Fr. Allé 42, Aarhus (314) Nielsen, J. F. H. G., Ahrensbergsgade 17, 3., S (36) Nielsen, K. J., Distriktsmontør, Præstøvej 20, Faxe (450) Nielsen, L. F. H., Tandlæge, Falkonerallé 51 (369) Nielsen, Ludvig, Vandmøllen, Skandsen, Nalskov (418) Nielsen, N., Kommunesekretær, Vorup Kommunekontor pr. Randers (285) Nielsen, O., Realskolen, Dronninglund (389) Nielsen, S. V., Ahlgade 6, Holbæk (84) Nielsen, Th., Gadbjerg (351) Nielsen, Tli., Nyelandsvej 164 (371) i Nielsen, Vagn Gerner, Maler, Ry St. (384) Ohm, C., Gothersgade 157, 1. (435) Olesen, George W., Redaktør, Vodrofsvej 41, 1., V. (53) Olsen, A., Guldbergsgade 6, 3. (416) Olsen, Anders Bang, Villa Rosenly. Nr. Aabv (283) Olsen, K. V., Egilsgade 7, 4. (413) Olsen, Poul, Postbox 19, Helsingør (459) Olsen,,V., Thurøvej 12, 1. (410) Osterhammel, A. M., Ingeniør, Ryesgade, Aarhus (278) Ottosen, O. P. S., Buchwaldsg. 39, Odense (376) Otzen, Børge, Ankersvej 3, Klarnpenborg (105) Paulik, J. Max, Hopfenstockova 13, 4 Praha II. C.S.R. (189) Pedersen, Bernhard, Radiomontør, Harre, Roslev (382) Pedersen, Ejnar, Installatør, Houen pr. Tarm (180) Pedersen, H., Kontorassistent, Torvet 23, Bogense (165) Pedersen, Herluf, Storegade 2, Hadsund (310) Pedersen, Harry, Guldsmed, Brædstrup (313) Pedersen, M. Chr., Ewalds Minde, Ranum (208) Pedersen, Samuel, Asaa Skole pr. Asaa (219) Pedersen, Waldemar, Typograf, Perlestikkergade 4, Nakskov (154) Petersen, A., Sdr. Boulevard 39, V. (370) Petersen, Aage, Cigarhdl., Gilleleje (432) Petersen, Axel, Bogbinderm, Krügersg. 1, 2., N. (265) Petersen, A. W., Radioteknisk Laboratorium, Mern (309) Petersen, Erik, Politifuldm. Petersen, Jernbanegade 3, Frhavn (449) Petersen, Erland, Villa Bakkehus, Dagnæs, Horsens (174) Petersen, G. H., NRRL Postbox 2253, Oslo (381) Petersen, H., U. G. Radio, Uggerløse (205) Petersen, P. L., Radiomekaniker, Aalestrup (273) 'Petersen, Poul Helmer, Postboks 79, Kbhvn. K, (128) Philip, Find, Tegner, Berggrensgade 12, Str. (35) Piraux, H., Rue d Republique Saint Denis (Seine) (109) Poulsen, Poul, Thorsgade 54, 2., Odense (420) Prior, J., Kontorassistent, Ehlersvej 7, Hellerup (104) Præst, Walter, Glumsø (390) Rafn, Helge, stud. polyt., Dalgas Boulevard 60 (3) Rasmussen, C., Esbern Snaresgade 18, 4., V. (360) Randstrup, Chr., Ingeniør, Høyensgade 22, 1., 0. (149) Rask, Rasmus, Hønsehaven, Stenstrup (445) Rasmussen, E., Chr.dalsvej 25, Nakskov (322) Rasmussen, E., Dalgas Avenue 44, Aarhus (315) Rasmussen, H., Radiosvend, Borggade 8, Graasten (75) Rasmussen, K. J., Guldsmed, Vesterg. 63, Odense (96) Rasmussen, Joannes, Huskulin, Thorshavn (292) Rasmussen, Jørgen, Hauchsvej 5, Sorø (412) Romme, Volmer, Kartofte pr. Sakskøbing (352) Rostgaard, E.,»Rødsten«, Vorupkær, Randers (391) Sandberg, M., Montør, Ny Kongensgade 15, 3., K. (363) Scharff, Vangedevej 33, Gentofte (409) Schiellerup, C. C., Ingeniør, Hoskjærsvej 31, Nakskov (156) Semberg, E., Bogholder, Maribovej 30, Nakskov (162) Sinding, F., Fuldmægtig, Amager Fælledvej 28, S. (368) Skaarup, R. A., Guldsmedgade 5, 4., Aarhus (379) Smed, N., Kristrupvej 3 B, Randers (422) Stannow, J., Mekaniker, Bolbrovej 40, Rungsted (8) Steffensen, James, cand. polyt., Ehlersvej 8, Hellerup (62) Støckel, F., Hambros Allé 21, Hellerup (175) S-ørensen, Ejner,»Virkelyst«, Hadsund (246) Sørensen, Helmer, Smed, Kilevej 1, St. F. (394) Tscherning Petersen, II., Telegrafist, Fribo, Østergade, Nr. Sundby (17) Tvenstrup, H., Guldsmed, Randers (308) Togberg-Frandzen, Søliøjtnant, HMS»Hekla«, Flaadestationen (443; Valbjørn, D., Rise, Røde Kro, Sønderjylland (325) Vendeltorp, Montør, Knudshovedvej 77, Nyborg (464) Wange, S., Sømand, Niels Hemmingsensg. 32, 3., K. (454) Wendelboe, Bahn, Søminemester, Herluf Trollesg. 1 (131) Wiberg ; H., Afdelingschef, Vesterbrogade 125, V. (26) Winstedt,...Helferupvej 43, Hellerup (63) Wørmer, G., Radiospecialist, Dronningholmsvej 50, Svendborg (138) Zornig, Holger E,, Holsteinsgade 45, 0. (312) Ørbæk-Jensen, A., Chauffør, Niels Juelsgade 1, Aarhus (438) Medlemmer i Restance, Aagesen, William, Glangøln 47, Reykjavik, Island (359) Adamsen, C. E. E., Vesterbrogade 88 V (58) Allin, J., Langgade 7, Nykøbing F. (237) Amnitsbøl, Svend Vonved, Scl. Knudsvej 5, V. (113) Andersen, Aage, St. Jørgensgade 40, Odense (200) Andersen, Bjørn, Skoleelev, Ravhøj Alle, Saralyst, Aarhus (140) Andersen, B. Wissing. Installatør, Svingelsv. 33, Nakskov (263) Andersen, G., Jernbanegade 19, Roskilde (172) Andersen, Knud, St. Annægade 14, 1. th., Helsingør (208) Andersen, Werner, Dalgasgade 10, 1., Aalborg (329) Arnold, V., Fredericiagade 82 K. (73) Bendixen, Danmarksstræde- 3, Fredericia (343) Bendsen, J. A., Kommissions- & Export-Forretning, Niels Brocksgade 13, Randers (236) Bentzen, Ricard, Murergade 9, 1., N (170) Braminer, Georg, Handelsstuderende, Østerbrog. 132,3. (40) Carsten, A., Radiotelegrafisk M/S Fionia 0. K., Øster-i brogade 29 (150)

8 Chorfitzen, Børge, Petersborgvej (177) Christensen, A. M., Telegraf assistent, Graasten (100) Christensen, A., Nordre Frihavnsgade 78 St. 0. (47) Christensen, J. C. A., Bestyrer v. Gudenaacentralens Transformatorst., Gudenaacentralen, Aarhus (89) Ejstrup, H. C., Værnedamsvej 11, 2., V. (212) Enghoff, Jørgen. Juul Steensallé 4, Hellerup (296) Faurhøj, A. J., Elektromekaniker, Humlebækgade 5 (37) Fillenborg, Christen, Klostergade 37, Aarhus (307) Finsrud, Th., c/o Finsrud og Elb. St. Kongensg. 61 (106) Flindt, N. J Lohals (202) Frydenlund, G., Reventlowsgade 12, 1. th., V. (196) Gaardsøe, S., Stege (232) Godskesen, Assistent, Nørre Aaby,. Fyn (227) Granø, J., Ulvemosevej 12, Rungsted (9) Gravesen, Carl Chr., stud. polyt., Allehelgensgade Roskilde (115) Gregersen, Chr. J., Smedesvend, Stengade, Tullebølle,. Langeland (245) Gundersen, Frans, Kiidebakkegrdsallé 34, Søborg (274) Hancke, G., Elektrikerlærling, Klostervang 12, Roskilde (124) Hansen, Børge B,, Peter Krøllsgade 1, Nyborg (382) (199) Hansen, Flemming, Fanøgade 35, Str. (195) Hansen, H., Villa Bakkely, Bakkevej, Nyborg (303) Hansen, Jens Luis, Teknisk Forretning, Brødregade, Randers (241) Hansen, Kaj, Storehedinge (288) Hansen, Kr., Bøstrup pr. Lejbølle, Langeland (244) Hansen, Niels P., Skomagergade, Nibe (181) Hansen, Th.-, Radiotelegrafist, Graadyb Fyrskib, Esbjerg (32) Harder, Eigil, Skovhusene, Essrom (331V'' Harmsen, Chr., Nørreallé 37, Aarhus (328) Henriksen, G., Lille Rolighed, Slotsg., Fredensborg (178) Herløv, F., Redaktør, Vibenhusgade 2, Str. (161) Hinrichsen, Th., Lagerforvalter, Smallegade 6, 1., (282) Hoelgaard Nielsen, Hans, Hjertingvej, Varde (334) Hoffmann, A. J., Holgersvej, Charlottenlund (374) Høft, Ove, Nygade 7, Struer (218) Høgsholm, Carl, Kontorist, Dr. Abildgaardsallé 8, V. (6) Høver, O., Falkonerallé 84, 3., F. (54) Jakobsen, Herman, Traverbanevej 6, Charlottenlund (299) Jarmann, Gunnar, Humlebækgade 17, L. (209) Jensen, A., Østergaard, Gøderup pr. Roskilde (157) Jensen, Harald, Radioforhandler, Grønnegade 6, Aalborg (45) Jensen, Knud, Algade 108, Vordingborg (238) Jensen, N. P., Thorøvej 1, F. (319) Jensen, Valdemar, Øster Hejselt pr. Sindal (136) Jensen-Leen, J. B., Elektriker, Visberggade 5, Frederikshavn (51) Juul, Harald, Vordingborg (234) Jønsson, Knutm, Hafnarfirthi, Island (281) Jørgensen, Radiotelegrafist, Ordruphøjvej 23, Charll. (215) Jørgensen, H., Helgesvej 10, F. (297) Jørgensen, Hans Chr., Bredgade 37 (Hotel Fønix) (399) Jørgensen, Harry, Snedkermester, Helgesvej 10, F. (400) Kaa, P. M., Maskinarb., Eugen Warmingsvej 15, Aarhus (159) Kappel, A., Forlagsboghdl., Morlenesvej Holte (163) Kielsen. Slagelsegade 22, 4., 0. (48) Kjøller, Andr., Mekaniker, Lille Søstræde 9, Rønne (259) Knudsen, Aksel, Svendborg Navigationsskole (380) Krag-Jenscn, Frode, Stationsforst., Allested (301) Krause Thomsen, J. W., Elektricitétsværksbestyrer, Jens- Baggesensvej, Korsør (34) Kronquist, Knud, Læderstræde 24, K. (277) Kyster, J., Rentier, Chr. Wintliersvej, Aabyhøj (22) Larsen, C., Olfert Fiscliersgade 23, K. (211) Larsen, H. Aa., I. A. Schwartzgade 17, 1., 0 (235) Larsen, H. J., Dronning Olgasvej 2 A, St., F. (143) Lai sen, Johs., Montør, Sjællandsg. 11, Fredericia (318) Larsen, L. E., Antonigade 11, 2., K. (182) Larsen, Oscar, Portør, Amtssygehuset, Kalundborg (333) : Madsen, Arne, c/o Vett & Wessel, Haarby (346) Madsen, B., Philippavej 2, 3. (311) Madsen, Michael, c/o Chr. fr. Jensens Søn, Jyderup (33(i) Mickelsen, H. O., Kirkestræde, Nexø (68) Mikkelsen, J. C., Mekaniker, Hemstok pr. Ry (220) Mink, Laurids, c/o Rasmussen, Borgg. 8, Graasten (79) Møller, Rønnelin, Telegrafist, H. M, S. Hvidbjørn, Postkontoret, K^bmagergade (272) Nelborg, H. J., Trafikassistent, Ejby St.; Fyn (57) Nielsen, H. C. S., Mekaniker, Vendersg. 25, 4., K (90) Nielsen, Kay, Carsten Hauchsvænget 8, Odense (158) Nielsen, S., Radioforr., Frankrigsgade 118, S. (179) Nielsen, T. E., Ing., cand. polyt., Dragsholmsvej 6, Vant-' løse (402) Nissen, A., Radiotelegrafist, s/s Christiansborg (55) Norie, J. O., Nakskovvej 51, Valby (197) Pedersen, Chr., Kallerup pr. Todbøl St., Thy (353) Pedersen, Otto, Elektriker, Tørholmsv. 39, Hjørring (293) Petersen, Erik, Elektriker, Ahlgade 60, Holbæk (119) Petersen, H. F., Lærer, Gramby (21) Pilgaard, Sofus A., Solbjerg Afh.hotel, Aarhus (337) Ploug Chr. Frederik, Radiotelegrafist, Rahbeksallé 32 (417): Poulsen, M. S., Rindum, Ringkøbing (247) Rasmussen, Osvald Gerhardt, Strandvej 36, Klampb. (344) Rasmussen, V. Kann, stud. polyt., Slagelsegade 3, 0. (132)' Rathsach, Erling, Ny vej 16, V. (187) Reibke-Nielsen, Wm., Rotationstrykker, Svalevej 7, Aarhus (116) Ring, Otto, stud, art., Sortedamsdossering 23, N. (127) Rybel, P., Kronprinsesse Sofies Vej 23, F. (213) Sandorff, G. H., Montør, Adolph Steensailé 7, 2., F. (186) Schack, Urmager, Nibe (223) Schmidt, J. O., Radiotelegrafist, Rødding, Spøttrup (404), Schou, Thor E., Prokurist, GI. Kongevej 162 C, F. (105) Sigurdsson, K., Ry, Jylland (228) Sjøgren, K. G., Radiotelegrafist, Hastrup, Køge (193) Skouboe Tholle, Aksel, Nygade, Marstal (153) Stahr, Max, Mimersgade 67, L. (145) Steen-Henrichsen, Bogtrykker, Tesdorfsvej 52, F. (164) Steffensen, Aage, Grosserer, Nyhavnsg. 24, Aarhus (146)- Stiggaard, M., Dronning Margrethesvej 18, Roskilde (102) Svendborg Radioskole (OZ7SV), Svendborg (260) Svensson, K. A., Sølvgade 7, 1., K. (171) Søndergaard, Boldt, Nørregade 41, Horsens (267) Thomsen, K. R., Trafikassistent, Graasten (126) Thomsen, Sigurd, Borups Allé 251 B, Brh. (295) Tliorup, N. J., Randers (357) Toftgaard-Nielsen, M., Telegrafstationen, Roskilde (152) Tollesen, A. E. Dahl, Ekspedient, Australievej 20, Str. (142) Ud by-jensen, Værkfører, Jernbanegade 24, Randers (258} Vestergaard Hansen, E., Holbæk (85) Werner, K., Svendborggade 8, 0. (240) Wulff, H. H., Taarbæk Strandvej 229, Springforbi (98) Ytting, C. H., Værkfører, Allersgade 13, L. (289) HARTVta HANSfNS B0STR, KBHVN.

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk 501 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 502 12-11-55 P.Buhl, Brogade, Sønderborg 503 22-11-55 London Bazaren, Nørregade 11, Vejle 504 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 505 23-11-55

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Slagter industri. Oversigt over: Følgegruppe og forhandlingsudvalg. Virksomheder med antal medlemmer og tillidshverv

Slagter industri. Oversigt over: Følgegruppe og forhandlingsudvalg. Virksomheder med antal medlemmer og tillidshverv Slagter industri Oversigt over: Følgegruppe og forhandlingsudvalg Virksomheder med antal medlemmer og tillidshverv Faglige sagsbehandlere fordelt på virksomheder Den 2. december 2013 2 Forhandlingsudvalg:

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Bjerringbro STARK Bjerringbro Tømmerh. 5790000707379 Firma nr. 106 Tlf: +45 8668 2544 Heimdalsvej 1 Sted nr. 906 Fax: +45 8668 4108 8850 Bjerringbro

Bjerringbro STARK Bjerringbro Tømmerh. 5790000707379 Firma nr. 106 Tlf: +45 8668 2544 Heimdalsvej 1 Sted nr. 906 Fax: +45 8668 4108 8850 Bjerringbro Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Auning STARK Tømmergaarden Auning 5790000706969 Firma nr. 21 Tlf: +45 8648 3266 Vestergade 46 Sted nr. 216 Fax: +45 8648 3031 8963 Auning Bjerringbro

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Forhandlere_til_produktionsdyr

Forhandlere_til_produktionsdyr Navn Adresse By Allinge Apotek Kirkegade 13 Allinge Apoteket Svalen Nørrebrogade 224 København N Apoteket Ørnen, Odense Vestergade 80 Odense C Asnæs Apotek Asnæs Centret 7 Asnæs Axeltorvs apotek, Helsingør

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5 25-05-2014 19:44:02 - DDS SP v.3.14.2.1 RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014 teræn6,5 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Vertikal Sort 130 Knælende Mål 2 S10 Horisontal Sort

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 8. april 2014

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere