V i b r o p l e x - N ø g l e n.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V i b r o p l e x - N ø g l e n."

Transkript

1 E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender= som Mod tageramatører. Kontingentet er Kr Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad OZ, som udkommer den 15. i hver Maaned, er inkluderet. Alle Forespørgsler besvares af Klubbens Sekretær og Redaktør Helmer Petersen* Adr.: E. D. R., Postboks 79, København K., Telef. Central hver Mandag Kl Vibroplex-Nøglen. Naar man har siddet og hamret paa den gamle»gaardpumpe«i nogle Aar, kommer der en Dag, hvor man finder det trættende og ønsker sig en bedre og lettere Nøgle at arbejde med. Jeg har derfor fremstillet en halvautomatisk Nøgle en saakaldt Vibroplex som jeg gerne vil give nogle Oplysninger om. Af en Messingplade ca. 3 mm tyk udskæres to Plader paa 40X40 mm. Disse skal, som Tegningen viser, bruges til Lejer for Morsearmen, og samtidig tjene til at fastholde Stopskruerne samt Kontaktsøjlen (til Stregerne). Dernæst afskæres 4 Søjler af 8 mm Rundmessing ca. 20 mm lange med 1/8 Gevind i begge Ender. Paa Midten af 3 af disse bores nu et 2,5 mm Hul til 1/8 Gevind eller passende til de Stopskruer man eventuelt har ved Haanden. Over Stopskruerne A og B indskydes nu en Fjeder af ikke for svær Fjedertraad, som skal sørge for, at Morsearmen holdes i Midtstilling. Selve Morsearmen fremstilles let af et Stykke 8x8 mm Messing ca. 40 mm langt, hvoraf de 5 min anvendes til Fastspænding af Haandtaget, der bestaar af en rund Skive og et aflangt Stykke Ebonitplade. I Enden af Morsearmen skæres nu en»kærv«passende til et Fjederblad paa ca. 0,25 mm. Lodret med»kærven«bores et 4 mm Hul og i dette drives et Stykke 4 mm Fodstaal, som er filet til med Pinoler i begge Ender. Afstanden fra Enden af Morsearmen til Hullet kan være ca. 15 mm. Med samme Skrue, som skal fastholde Fjederbladet, fastspændes Kontaktfjederen (Fosforbronce). Kontaktsøjlen skal isoleres med et Par Ebonitskiver i begge Ender. Nu skulde Morsearmene og Lejrene være færdige, og jeg gaar nu over til at beskrive selve Vibratoren. Paa Fjederbladets frie Ende monteres nu et Stykke 5X5 mm Messing (10 mm langt) med Kærv i den ene Ende og et 1/8 Gevind Hul i den anden. Paa den modsatte Side af den fritstaaende Kontaktsøjle paaskrues et Stykke Messingplade paa 15X10 mm ca. 1 mm tykt. Paa dette fastskrues nu en bøjet Kontaktfjeder, saaledes at Fjederen kommer til at gaa oven over Vibratoren og saa højt oppe, at Loddet L kan gaa fri under den. Højden af den fritstaaende Kontaktsøjle kan derved let bestemmes. Fjederen maa ikke være af for haardt Materiale, da den skal give et blødt Anslag for at give Prikkerne en tilstrækkelig Længde. Loddet bør være af 10 mm rund Messing ca. 20 mm langt. Til Slut vil jeg lige omtale Stop og Dæmpebroen, som er aftegnet sort paa Tegningen. Af et Stykke Ebonit 5 mm tykt udskæres et Stykke paa 10x60 mm; dette anbringes paa to Søjler. En aflang Rille files i Ebonitten; til senere Brug for Indstillingen af Dæmperen. Dæmperen C fremstilles af et Stykke Messing paa 10x10x10 med 1/8 Gevind foroven og et paa Siden til Fastspænding af Dæmpefjederen. Nu er Nøglen færdig og skal nu blot stilles ind. Det foregaar paa følgende Maade:.Stopskruerne indstilles saaledes, at Morsearmen faar en Vandring paa ca. 6 mm (2 mm til hver Side regnet med Stopskruerne). Armen føres nu helt over til venstre, og Kontaktiskruen indstilles nu til en god og sikker Kontakt (letfjedrende). Naar delte er gjort, føres Armen til højre og den fritstaaende Kontaktskrue indstilles først, naar Vibratoren er helt i Ro, saaledes at den lige rører ved Kontaktfjederen (Prikkerne). Til Slut mangler man kun at indstille Dæmperen. Morsearmen skal da staa i Hvilestilling, og Dæmperen stilles nu saaledes, at Fjederen lige rører ved Vibratoren. Med lidt Fingerfærdighed og Snilde kan denne Nøgle blive til megen Glæde for dens Ejer. Dens Skrivehastighed er fra 30 til 140 Tegn pr. Minut. Hvis denne Beskrivelse og Skitse blot maa faa nogle ganske faa hams til at fremstille en Vibroplex, vil jeg blive meget glad for at høre, om de skulde finde paa en eller anden Forbedring. OZ7KB

2 TRAFF1C NOTES. OZ7KB (KØBENHAVN) HELLO AGN ALL OZ HAMS! Mit Resonanspunkt, som det ikke har været mig muligt at finde før for godt en Maaned siden, sidder nu paa sin gamle Plads i Senderen (CO FD PA) og virker med fornyet Kraft (50 W). Modtageren er ombygget til Schnell 1V1 og virker over al Forventning. Jeg har kun arbejdet paa 40 Meter Band med følgende Stationer: W1CH, W2CXC, W2BXA, W3T.M. W4EG, W1CH gav mig r9, ellers var QRK i Gennemsnit r6 paa den anden Side af Dammen. U.S.A. var her ro til r9. En meget fornøjelig QSO havde jeg med CT3AB paa Madeira, Styrken var paa begge Sider rå. CT2AE paa Øen St. Michal gav mig rs ib QSA 10. Hi! Det er nok Vibroplexen, der gør sit lii det. (Tak for Ideen, 7T). AU7CH og 7KAO i Georgien rapporterede mig med r5. Jeg gad vide, hvornaar de der ovre faa;r en ordentlig Tone paa deres Stationer, de er alle til Hobe højst t2 vy bd, Spanien har ogsaa givet mig en Del Rapporter gennemgaaende lydende paa QRK r7-8. Af gode spanske Stationer kan jeg nævne: EAR13, 16, 37, 96, 121, 122, 126, 200, EARF, EARFG, EARMC, EARKL og EARO. EAR128 beder mig om at hilse alle DR og OZ Hams og beder disse om at rapportere ham, hans Input er ca. 5 Watt. EAR125 oplyser, al QSL card til Spanien kau sendes til Postbox 272, Madrid (R.E.). Hele Europa udenfor 1000 km gaar fint ind fra Kl. ca. 20 til ca. 24, der kommer da en stærk Svækkelse af Signalerne fra r8 til r4; henad Kl. 2,30 kommer en Gruppe W, PY, VE og HH ind med r6 og stiger hurtigt til r8-9 for hen ved Kl. 4,30 at falde til r4-5; paa dette Tidspunkt høres igen nogle faa EAR, CT, HB osv. FM og SU kommer godt ind henad Kl. 1, men det er meget vanskeligt at faa QSO, da de formelig overfaldes af Amerikanere, der er ude efter WAC. Forholdene paa 40 Meter kan saaledes siges at være nogenlunde taalelige, trods Solpletter, QRN og AC QRM. OZ7KB. OZ7DV Søndag den 5. Juli var OZ7K, OZ5X og OZ7DV ude med transportabel Sender, der arbejdede under Kaldesignalet XOZ7K. Om Formiddagen arbejdedes der paa 3,5 MC med ca. 1½ Watt paa 2 Stk. Tb 03/5. Der blev opnaaet QSO med OZ7F, ri; OZ7Q, r3-4, og OZ5G, r4-5. Om Eftermiddagen arbejdede vi paa 7 MC med 1 Stk. Radio Record T34, der med ca. 150 Volt paa Pladen gav 4 Watt. Der blev gennemført QSO med XG6RW, der gav r5 og meddelte, al han havde Besøg af 30 Hams. Den næste QSO var med en anden transportabel, XD4MSG, der gav r7. Tiden var desværre begrænset, og efter en QSO med G2VZ, r5, maatte vi pakke sammen. QRA var»ertebjerg«ved Tommerup, og som Antennemast anvendtes et Generalstabsmærke. Højden, der naturligvis har meget at sige under saadanne Forhold, var 125 mtr. over Havets Overflade. Eventuelle Lytterrapporter modtages gerne af OZ7K. OZ7DV. NY LICENSERET STATION OZ7VE Viggo Eithz, Vestergade 21, Storehedinge. OZ7WH (KØBENHAVN 0) Da Lauge Koch Ekspeditionen startede i Juni Maaned var jeg.nede for at tage Afsked med to af mine Soraner Venner, som er med paa denne Ekspedition, for Resien to kendte Geologer. Gennem mine Venner fik jeg Forbindelse med to Telegrafister, som skal varetage Stationerne paa Østgrønland. Den nordlige Station paa Bredde 74,3 Eskimonæsset Klaveringøen, Telegrafist Axel Nielsen, Kaldesignal OYA. Den sydlige Station 100 Sømil sydligere, Bredde 72,9, ligger paa Ella Øen, Telegrafist: Dr. Lemos, Kaldesignal OYB. Begge Stationer arbejder sædvanligvis paa 34 Mtr., men har bedt mig oplyse, at de ogsaa vil aflytte Amatørbaandene, og i særlig Grad de danske Amatører. Hvorvidt de vil kunne sende paa Amatørbaandene var Telegrafisterne endnu ikke klar over; men lyt i. hvert Fald paa 34 Mlr. og kald dem op enten paa 40 eller paa 20 meter. I Oktober Maaned ventes Stationerne i Gang og vil antagelig arbejde et a to Aar. Med to Dages Mellemrum har jeg haft Besøg af to Englændere. Den 3. Juli af G2KV Mr. W. J, Crampton, Elektroingeniør; han var meget interesseret i Telefoni og komplimenterede de danske Amatører for Kvaliteten. Den anden Englænder var her den 5. Juli. Ham har opholdt sig en Del i Spanien, Portugal, Tyskland og Sverige, og det var da ikke underligt, at han var et helt Sproggeni (Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk og ganske udmærket Svensk). Hans Kaldesignal er G2IY A. C. Wilberforce, under Opholdet i Spnaien EAR W. Jeg spurgte ham tilfældigt, hvad CT I AA var, og han fortalte mig, at han ikke kunde komme uden om nogen Amatør, uden at dette Spørgsmaal blev rettet ham. Gaaden er: CT I AA er nærmest en commerciel Station med Reklame i Baghaand for Indehaverens Forretning. Stationen arbejder ikke alene paa korte Bølger, men tillige som Radiofonistation paa de lange Bølger; thi i Portugal eksisterer der ikke nogen Statsradiofoni. Begge. de engelske Amatører bad mig indstændigt at hilse de danske liams. Jeg selv starter antagelig nogle Smaature, maaske ogsaa længere Ture pr. Sejlbaad med min Broder, Komponisten Ebbe Hammerich, og har da min lige færdigsyede trausportable Sender med, med hvilken jeg haaber at faa Forbindelse med danske Amatører saavel paa 40 som 80 mtr. enten med Morse eller Telefoni. 73 s til alle hams. M. W. Hammerich, OZ7WH. Sidste 0 Z. Grundet paa en beklagelig Fejl fra Trykkeriets Side blev der trykt 25 Eksemplarer for lidt af sidste»oz«. Bogtrykkeren vil nu optrykke Bladet, og vi beder de Medlemmer, der ikke har modtaget»oz«for Juni Maaned, om at meddele os dette, hvorefter Bladet skal blive sendt snarest muligt. Til Salg, En Et,ankeromformer med Transformator (1000, 500, 5, 2½ Volt Sok. Sp.) sælges straks for højeste Bud. Henvendelse til Bo Brøndum-Nielsen, GI. Vartovvej 22, eller Telefon Ry vang 1042.

3 Series-feed contra parallel-feed Det er maaske ikke to jævnbyrdige Modstandere, vi her stiller op mod hinanden; men vi lader dem nu saa godt, de formaar, kæmpe om Førstepladsen. Vi skal se, at Jævnbyrdigheden under visse Forhold, nemlig høj Anodespænding, slet ikke er saa ringe endda. Men lad os først se lidt paa, hvad det er for noget, vi sætter op mod hinanden. Parallel-feed skal her betegne en bestemt Maade at tilføre. Senderen Anodestrøm. Betegnelsen er amerikansk. Ved at betragte et Kredsløb med parallel-feed se»oz«juli 1929 ses let, at Navnet slet ikke er saa daarligt valgt, da Anodejævnstrømmen løber parallelt med Højfrekvensstrømmen i Svingningskredsen. De fleste kender sikkert Systemets Virkemaade. De af Lampen genererede Svingninger afspærres med Spærrespolen fra Batterikredsløbet og paatrykkes Svingningskredsen. Dette ser meget tilforladeligt ud; men denne Verdens Ufuldkommenhed gør sig ogsaa her gældende. Spærrespolen spærrer nemlig ikke effektivt, og paa Grund af Kredsenes Parallelitet virker Batterikredsen temmelig stærkt dæmpende paa Svingningskredsen. Tilbagekobling kan bøde en Del paa dette Forhold. Ved Forstærkere haves jo sjældent Tilbagekobling, saa her maa man finde sig i er lidt mindre Udgangseffekt end den, man kunde opnaa, hvis Spærrespolen var fuldkommen*). Endnu værre stiller Forholdene sig, hvis der paa en eller anden Maade opstaar Resonans i de to Kredse; i saa Fald kan Energitabet fra Svingningskredsen udmærket blive saa stor, at en selvsvingende Sender, selv med stærk Tilbagekobling, nægter at fungere. Vi ser altsaa, at Parallelforbindelsen altid vil give Anledning til en Del Tab af Højfrekvensenergi. Hvorfor saa overhovedet anvende et saadant System, som bevisligt lider af saa store Mangler. Jo, Metoden har en Fordel fremfor series-feed, og denne bliver større, jo større Højspændingen bliver. Svingningskredsen behøver nemlig ikke at blive udsat for denne høje Spænding, saa en Berøring af Spolen eller Kondensatoren ikke kan faa slet saa ubehagelige Følger, som hvis dette var Tilfældet. Stopkondensatoren, der afspærrer Pladespændingen fra Svingningskredsen, skal naturligvis kunne udholde Pladespændingen; Tabene i den maa heller ikke være for store. Glimmerkondensatorer er udmærkede. Anvendes en daarlig Kondensator her, løber man den Risiko, at Højfrekvensstrømmen nedbryder Isolationen mellem Pladesættene, og et Gennemslag bliver Resultatet. Nogle Kondensatorer med Papirmellemlæg har yderligere den Skavank, at der er en betydelig Selvinduktion i dem. En Følge af, at de er lavede af to sammenrullede Plader med Papir imellem. Kapaciteten kan være ca. 500 cm, men er ikke kritisk. Ved series-feed bortfalder den Aarsag til Tab, som Spærrespolen giver Anledning til ved parallel-feed; dermed er meget vundet, saa meget, at det altid, hvis Driftspændingen ikke er meget høj, tilraades at benytte denne Tilførselsform for Anodestrømmen. Særlig Begyndere gør vel i at anvende series-feed, da dette System ikke indeholder saa mange Faldgruber som parallel-feed, og en Begynder anvender vel næppe særlig høj Driftspænding. En Sender, hvori er anvendt series-feed er beskrevet i»oz«januar Til push-pull Sendere anvendes fortrinsvis series-feed, se»oz«december 1930 og Januar 1931; men parallel-feed kan dog ogsaa anvendes, se»oz«august Series-feed Systemet besidder den Ulempe, at Svingningskredsen bliver udsat for den fulde Driftspænding. Derved aabnes store Muligheder for Kortslutning og»smæk«over Fingrene. Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende Sikringer, hvor det nu kan blive nødvendigt. Som god Regel kan anføres, at series-feed altid bør anvendes, hvor det ikke netop drejer sig om høje Driftspændinger; i saa Fald er det sikrest at anvende parallel-feed; men der bliver flere Hensyn at tage, da Spærrespolen, hvor simpel den end synes, komplicerer 'Sagen en Del. Etinceile. *) Svingningskredsen gøres saa vidt muligt tabsfri. Til Salg. Paa Grund af ændrede Strømforhold ønskes et nyt, ubrugt Metal 20 Watt Senderrør, Mærke»E 20«, 5 Volt Glødespænding, 450 Volt Anodespænding, solgt eller byttet med Anodeakkumulator (ca. 100 Volt), der kan bruges til Sendeformaal. Styrmand A. Nickel, DR058, C/S»Edouard Suenson«, Redmolen. Kbhvn. 0. Tlf. Ryvang 638.

4 VI udvider. Som en Følge af, al E.D.R..S Medlemstal sidste Vinter steg ret betydeligt efter vore Forhold, er det nu lykkedes os at afslutte en ny Kontrakt med Radio Pressens Forlag, hvorefter»oz«fra 15. August vil fremkomme som et 12 s i d e t Blad, hvoraf een eller eventuelt to Sider bliver Annoncer. Vor Side i»radio Magasinet«bibeholdes, og udadtil bliver den eneste Forandring den, at vort Medlemsblad udvides med 2 eller 3 Sider Kortbølgestof. Fremad vil vi og fremad kommer vi med Medlemmernes Hjælp. Vi gør alt for at yde det mest mulige for vore Medlemmer, og vi haaber, at hver enkelt vil vide at værdsætte dette Skridt paa den Maade, at han søger at gøre si L til, at vi faar det bedst mulige ud,af vort Medlemsblad. Lad os mødes til August i det nye»oz«med Bidrag i Form af Traffic Notes, smaa Konstruktioner eller Omtale af tekniske Problemer, dør optager den aktive Kortbølgeamatør. Lad være, at det bliver Smaating, hver enkelt faar udrettet lad være, at man synes, at det, den enkelte udretter, er lig Nul. Det er det ikke! De smaa, tilsyneladende ret ligegyldige Ting har næsten altid Betydning, og en skønne Dag er en lille ubehjælpsom Oplysning eller Opdagelse kommet i den rigtige Mnads Hænder i det rigtige Øjeblik! og har givet Stødet til den store Opdagelse. E.D.R. er ikke (eller skal ikke være) nogen almindelig Forening, hvor en lille Kreds bestiller noget og Resten ser til og betaler. E.D.R. skal være en Myretue, hvor hver enkelt har sit at gøre og g ø r det. Midlet, som binder, er»oz«.- Skriv derfor til»oz«. Skriv hvad De vil og hvordan De vil. Fortæl, hvad der skete ved Deres Apparat i den forløbne Maaned, og gør det til en Regel at skrive lidt hver Maaned. Skriv det med Blyant og stav forkert, hvis De foretrækker det vi skal nok lave det om. Eller hvis De k a n skrive, forsøg saa at gøre det, saa andre gider læse det, og vi skal ikke røre et Komma. Helmer P. Meddelelser fra Fyn. Resultatet af Fading-Forseget. I sidste»oz«omtalte jeg en Forsøgsudsendelse, hvis væsentligste Formaal var at faa en Besvarelse af nogle vigtige og interessante Spørgsmaal. Undersøgelsens Resultat blev lovet til dette Nummer af»oz«, og Løftet indfris i nedenstaaende. I koncentreret Form lyder Spørgsmaalene: 1. Kan der gøres Iagttagelser, som har Værdi til Belysning af Fading-Effektens»Væsen«? 2. Interesserer danske Amatører sig for Forsøg af deune Art? Kun Spørgsmaal 2. kan besvares sikkert, og det bliver desværre et afgjort Nej. Ialt indkom der kun 13 Rapporter, og den særdeles tydelige Besvarelse af Spørgsmaal 2., der herigennem er sket, synes at give mig et Fingerpeg om, at denne Artikel bør gøres kort.»oz«skal jo helst bringe Stof, der interesserer Læserne. De indkomne Rapporter, der alle er tilsendt mig direkte, fordeler sig saaledes: 5 fra Jylland, 4» Fyn, 3» Sjælland og 1» Lolland. Er Antallet af Amatører; der vil yde deres Bistand til den Slags Forsøg, yderst beskedent, saa synes disse faa heldigvis virkelig at interessere sig for Sagen. Dette er vist i ledsagende venlige Breve og i fire Tilfælde ved Tilsendelse af nøjagtige Kurver over Signalstyrkens Variationer i hele Forsøgsperioden. Kurverne er meget interessante og viser, at der var megen hurtig Fading den paagældende Dag, idet QRK varierede flere Gange indenfor hvert' Minut. Min Tak til disse Amatører, hvis Antal udgør det heldige Tal 13, er tiisendt hver enkelt direkte pr. Post. Det maa være indlysende, at saa faa Rapporter ikke kan være tilstrækkelig Basis for Besvarelse af Spørgsmaal 1., som ellers var Forsøgets vigtigste Maal. Ingen Resultater at offentliggøre er at foretrække fremfor de. hvis Rigtighed er af usikker Karakter. Selve Udsendelsen forløb programmæssigt, og det indkomne Materiale har jeg søgt at bearbejde paa forskellig Maade. Bi. a. er der tegnet en hel Del Kurver til indbyrdes Sammenligning, og der vilde utvivlsomt være fremkommet interessante Ting, hvis Forsøgsmaterialet havde været betydelig fyldigere. Kun kan siges, at Fading ikke altid synes at optræde samtidig hos Amatører, der bor f. Eks. i samme Landsby. Hvorvidt det er Tilfældet hos Amatører, der bor i samme Hus, har der ikke været Lejlighed til at konstatere. Forsøgets Resultat er altsaa yderst magert, og det er Synd, at det skulde strande paa Grund af manglende Interesse hos mine Kortbølgekolleger. Efter dette ser det altsaa ud til, at de danske Amatører kan deles i en lille interesseret Skare og en stor Hob. som synes henfalden til en sørgelig Passivitet. Om de! virkelig forholder sig saaledes, vil yderligere Forsøg hurtigt kunne vise, men saadanne vil jeg overlade til eventuelle ukuelige Optimister at arrangere. Der skn! nok blive Brug for al disponibel Optimisme,.. Det kan være meget godt at forsøge med DX-Resultaler og skrabe QSL-Kort sammen - det gør jeg selv men det bør kun være een Side af vor Virksomhed som Kortbølgeamatør. Helmer Fogedgaard, OZ7F. Søndag den 12. Juli afholdt den fynske Sektion at E.D.R. et Friluftstævne paa Midtfyn. Transportable Sendere er i høj Kurs i Fyns Stift, og saadanne var da ogsaa i Funktion ved nævnte Lejlighed. Nærmere Referat følger i næste Nummer. OZ5Q, OZ7DY, OZ7EJ og undertegnede starter den 20. Juli paa en Biltur til Sjælland, Møen, Lolland-Falster og tillige Fyn, hvis Tiden tillader det. Turen varer en Uge, og vi haaber at faa Lejlighed til at hilse paa mange Seinder- og DR-Amatører. OZ7F.

5 Meddelelser fra Jylland. Jylland arbejder. I lang Tid var der stille om jydske Amatører, man hørte fra dem enkeltvis og spredt, men om noget Samarbejde i større Forstand var der ikke Tale. Det jydske Kortbølgestævne i Foraaret gav Stødet til, at der nu er ved at ske en Udvikling blandt jydske Amatører, som det er værd at lægge mærke til. Man har organiseret sig paa den Maade i Samarbejde med E.D.R., at Hr. N. Nielsen.»Tjele«, Frederiksberg, Randers, sammen med Hr. Installatør Aage Hansen, Ringkøbing, og Hr. J. C. A. Christensen, Aarhus, bliver de egentlige Ledere af den jydske Afdeling af E.D.R. Dissis Herrer har hver sit Omraade at arbejde med, og Amatører i Jylland kan henvende sig til en af dem og vil laa. al mulig Assistance og Oplysning om Kortbølgesplørgsmaal. Hver Maaned vil der i»oz«fremkomme Meddelelser fra den jydske Afdeling, _ bestaaende af lokale Foreningsmeddelelser, Traffic Notes osv., og det bliver Hr. N. Nielsen, Randers, der kommer til at ordne Stoffet til denne Side. Vi vil derfor bede jydske Medlemmer sende deres Traffic Notes, og hvad de ellers har for»oz«til Hr. N. Nielsen,»Tjele«, Frederiksberg, Randers, Paa Fyn har der jo som bekendt allerede længe eksisteret en Afdeling af E.D.R., hvis Sekretær er Hr, Helmer Fogedgaard, Skrøbelcv, Langeland. Da vi gerne i det nye»oz«vil have Meddelelser fra Medlemmerne ordnet gruppevis, beder vi fynske Amatører fremtidig sende deres Indlæg til Hr. Fogedgaard, som efter eventuel Bearbejdelse vil lade dem gaa videre til»oz«s Redaktør. Stof til»oz«maa være Afdelingslederne i Hænde inden den 3. i hver Maaned, da disse maa have videresendt deres Stof inden den 5. Det siger sig selv, at det letter Afdelingslederne betydeligt, naar Sloffet indkommer inden den fastsatte sidste Frist. Landsstævne? Paa det jydske Kortbølge-Stævne i Randers i April Maaned blev bl. a. drøftet Betimeligheden af et Landsstævne for Kortbølgeamatører. Et saadant Stævnes Arrangement kræver imidlertid, at der lægges et vist Forarbejde, saavel ved Undersøgelse af, hvor Stævnet kan afholdes, som ved Tilrettelæggelsen af eventuelle Foredrag og Forhandlingsemner osv. Vi er nu allerede saa langt henne paa Sommeren, at der ikke kan blive Tale om et»sommer-stævne«, dertil er der sikkert for mange Forhindringer med Ferier og lignende, før om ca. 1½ Maaned kan der antagelig ikke blive Ro til at samles fra hele Landet. Der er nu netop Tid til at træffe de nødvendige Dispositioner til Afholdelse af Stævne omkring 1. September, hvilket Tidspunkt maaske ogsaa er ret belejligt, netop før Vinterarbejdet tager sin Begyndelse. Jeg tillader mig at foreslaa, at der Søndag den 30. August eller Søndag den 6. September afholdes et Landsstævne for Kortbølgeamatører, og at Stævnet, saavidt gørligt, afholdes paa»hindsgavl.«ved Middelfart; jeg vil mene, at her netop er Stedet, hvor vi kan samles, dels ligger det saa nogenlunde centralt, dels er jo netop. Foreningen»Nordens«Formaal at samle alt, der tjener til Oplysnings Fremme og lign., til aarlige Møder og Sammenkomster paa Hindsgavl. Arrangementet paa»hindsgavl«kan sikkert træffes saaledes, at der kan serveres evt. Frokost og Middag; dette er heller Ikke uden Betydning ved et Møde, der forhaabentlig vil vare hele Dagen. Idet jeg beder E.D.R.s Bestyrelse om at behandle Forslaget, kunde jeg meget gerne ønske, at der til E.D.R.,- Siden i næste Maaneds Magasin vilde indløbe mange Bidrag for eller imod Afholdelse af Landsstævne, eventuelt Forslag om et andet Tidspunkt og Sted. OZ3NN, Randers. NB. Eventuelle jydske Amatører, der er interesserede Stævnets Afholdelse, enten som forannævnt eller. med Ændringer, bedes venligst tilskrive mig under Adressen; N. Nielsen,»Tjele«, Frederiksberg, Randers. Saafremt der findes Deltagere fra Randers-Stævnet, der endnu ikke har modtaget det der optagne Fotografi, bødes de venligst sende Meddelelse til Undertegnede; Fotografiet vil da omgaaende blive sendt. N. Nielsen,»Tjele«, Frederiksberg, Randers. Korte Bølger i Centralasien I Begyndelsen af April startede en fransk Automobilekspedition udsendt af Firmaet Citroen fra Beyrouth i Syrien og med Peking som Maal. Langsomt men sikkert gaar det fremad; i det uvejsomme Terræn tilbagelægget Automobilkaravanen omtrent 50 km om Dagen og er nu omkring Midten af Juni naaet gennem Mesopotamien, Persien og Afghanistan til Hindukush ved den mægtige Himalayakædes Nordvestrand. Begivenhederne er hermed traadt ind i den afgørende Fase. Den eneste Forbindelse med Omverdenen er den traadløse Kortbølgestation, der er indbygget paa en af Vognene. Der sendes hver Aften Kl. 19,20 M.E.T. vekselvis paa 36,3 m (lige Datoer) og 23,6 m (ulige Datoer) en lille Beretning om Dagens vigtigste Begivenheder. Kaldssignalet er FPCF. Foruden det i sig selv spændende ved at komme Î Forbindelse med en Ekspedition, der kæmper sig frem i en saa fjern og fortabt Del af Verden som Centralasiens Højlande, vil det ogsaa i videnskabelig og teknisk Henseende blive særdeles interessant at faa konstateret, hvorledes Bølgerne fra disse Egne gaar igennem. Det har man aldrig før haft Lejlighed til, og man aner ikke, hvor stor. Betydning, det mægtige Centralmassiv i saa Henseende kan faa. I Spidsen for Automobilkaravanen staar den samme Monsieur Haardt, som paa Citroen-Fabrikernes Vegne ledede den i alle Maader vellykkede første transsarabiske Ekspedition i 1923, som han har skrevet en baade interessant og fornøjelig Bog om. Dea Bog, der vît kunne skrives om den transasiatiske Ekspedition 1931, bliver sikkert ikke mindre interessant. Denne Gang kan vore Kortbølgeamatører jo faa Lejlighed til selv at faa et Indtryk deraf. Redaktionen modtager med Tak alle Oplysninger pm Aflytningens Resultater til Viderebefordring til Ekspeditionens Kontor i Paris. Hvis nogen skulde foretrække selv al skrive derom direkte, er Adressen: Bureau de l Expédition Citroen Centre-Asie; 2, place de l Opéra. Paris. Seetoft.

6 Medlemsliste (Fortsat). Aarsten, Bjarne, Askim St., Norgs (339) Box 59 Andersen, A., Apoteket, Nysted Ban, Pressefotograf, Esromsgade 7 B, 4., L. (440) Bech, Jens, Lønborg St. (434) Bentzen, Kai, Radiotelegrafist, Østerbrog. 17 (415) Bilberg-Jensen, P., GI. Jernbanevej 26, 4., Valby (123) Bodholdt, Wilhelm, Marstrup (428) Bork, E., cand. mag., Tagensvej 50, L. (431) Carlsen, John, Frederiksborgvej, Huinmelev pr. Roskilde (465). Chisholm, I. D., 27, Gresham Road. London S.W.9. (264) Christiansen, K., Fjordvej 9, Nyborg (229) Christensen, Malling, Kirkestræde 38, Marstal (446) Christiansen, N. S., Radiotelegrafist, Bogøs Alle 12, Svendborg (448) Christoffersen, Kaj, Skattergade 62, Svendborg (421) Clarricoats, J., Engineer, 6, Hartland Road, Friern Barnet Road. London N.ll (107) Dich, Fred., Randers (433) Eithz, Viggo, Storehedinge, Vestergade 21 (284) Eliasen, Ernst, Stud. polvt., Rørholmsg. 14, 3, K. (151) Fischer, Carsten Hauchsvnæget, Odense (444) Flindt, Niels J., Flindts Frugtlager, Frhavn (442) Frederiksen, Ernst Ermand, Marstrandsgade 17, 1., 0. (458) Frederiksen, Erling, Aasum pr. Seden St: (294) Fredgaard Larsen, Lauritz,»Frydenhøj«, Avedøre pr. Glostrup (430) Friis-Hansen, Ejner, Omøgade 5, Str. (441) From, E., Louis Piosgade 1, V. (452) Chr. Gabrielsen, Gerthasminde 43, Odense (302) Gregersen, E., Kayrødsgade 19, Aalborg (460) Grünert, Poul, Nr. Farimagsgade 52, 2. tv. (457) Gymose, Th., Amagerfælledvej 41, 2. (429) Hammerich, Manfred, stud. polyt., Gustav Adolphsg. 5(135) Hansen, E., Lærer, Livjægerg. 41, 1. th., 0. (101) Hansen, Fr., Blikkenslagermester, Vestergade 25, Stubbekøbing (436) Hansen, Gerhard, nlgeniør, cand. polyt., Østerbrog. 104, Ø. Hansen, H., Bakkevej 2, 1., Svendborg (230) Holstein-Christensen, Albert, Elektrikerlærling, c/o Install. Sigurdson, Ry (203) Høft, Ove, Nansensgade 90, Kbh.(218) Jacobsen, Cecil, Alhambravej 3, 2., F. (279) Jacobsen, J., Amalie Skrams Alle 20A, Valby (462) Jacobsen, Niels, stud. polyt., Bredgade 29. K. (76) Jacobsen, Niels Aage, Aarup (425) Jansen, Edvin, Ramsherredsgade 79, Rudkøbing (431) Jarle, Hakon Jørgensen, Kapelmester, Tværgade 14, 2., Aarhus (111) Jensen, A., Lagerist, Hovslund St., Sønderjylland (466) Jensen, Aage, Hørdumsgade 17, 2, V. (65) Jensen, E., Kommis, Frederiksdal Brugsf., Kjellerup, Jylland (345) Jensen, Hans Chr. Ditlev, Musiker, Hotel Apollo, Vestergade 41-43, Aarhus (419) Jensen, H. E., Trafikassistent, Banegaarden, Odense (280) Jensen, Holger, Damhusvej 3, Odense (340) Jensen, J. P., Østerskerninge Skole, Vesterskorninge (463) Jensen, K. T. A., Laboratorieforstander, cand. polvt., Borupsallé 141 L. (147) Jensen, M., Klostervej 12, Odense (341) Jensen, Poul John, Maskinlærling, Peder Skratnsgade 19. Kbh. K. (123) Jensen, Søren, Løystrup Mølle pr. Laurbcrg (112) Jensen, Th., Radiotelegrafist, Øster Farimagsgade 57 (121^ Jensen, V., Afholdshotellet, Hadsten (248) Jepsen, P. E. Thorning, Værnedamsvej 10, V. (7) Jessen, Fred., c/o Kondenseringsfabrikken, Nvkøbing. F. (358) Jessen, I., Damgaard Mølle, Hovslund (323) Johansen,»Højen«, Rolighedsvej, Vorup, Randers (426) Johansen, Sømmen ester, Suensonsgade 28, K. (141) Johannsen, C. S., Stationsforstander, Langeskov St. (256) Johansen, L., Hans Tavsensgade 15, 2., N. (254) Jonas, Karl, Blumengasse 33, Wien 17 (201) Jørgensen, Aksel F., (455) Jørgensen, H. Chr., Strandboulevard 156, Str. (130) Jørgensen, Knud Siem-, GI. Kærvej 6, Aalborg (385) Kaaber, Aksel, c/o Nationalbankdirektør L.E. Kaaber, Hverfisgata 28, Reykjavik (456) Knudsen, A., Radiotelegrafist, Eskelund pr. Kværndrup (447) Koch, J., Mariendalsvej 28, F. (286) Kragh-Johansen, L., Søminemester, Elsdyrsgd. 29 (350) Kristensen, K., Maskinmester, S/S Hadsund D/S Hafnia- Amaliegade 33 (347) Krumbach, T., Radiotelegrafist, Kastelsvej 3, 0. (27) Lamm, Curt, 13, Achenbachstrasse, Berlin W. 50 (108) Lange, Th., Ivøgevej 58, Taastrup (255) Langhoff, Sv. E. B., Skansevej 19, Nørresundby (275) Larsen, Chr., Installatør, Sønderborggade 1, 0. (437) Larsen, Einar, Lindehøj 2, Nærum (306) Larsen, Einer W., Tømrer, Ubby pr. Jerslev (332) Larsen, Eril, Fotograf, Enggaardshus, Herløv (403) Larsen, Gustav, Ejby Isenkramforr., Ejbv St. (305) Larsen, IL, Guldsund, C. I. Brandtsvej 23, L. (439) Larsen, H. B., Søløjtnant, Sønderallé 15, Valby (81) Larsen, Jens Henry, Stenosgade 3, 3., (407) Larsen, Kaj, Pileallé 23, Taastrup (191) Larsen, Karl, Afdelingsingeniør, c/o Laur. Knudsens mek.. Etbl., Haraldsgade, Str. (365) Larsen, Y. C., Viboiggade 9, St., 0. (372) Laursen, A., Trafikassistent, Danmarksgade 18, Fredericia: (252) Levin, G., Rotations rykker, Benløse Runding, Ringsted ; (226)

7 Lindahl, E., Snekkerstin (386) Lorentzen, Ing., Øsbjy, Haderslev (356) Lund, K., Mekaniker, Smallegade 40, 3., F. (16) Lundsgaard, S., Musiker, Trianglen 7, 0. (388) Madsen, Aksel, Strandvej 4, Kerteminde (291) Madsen, C., Christianslundsgade 8, Nyborg (397) Madsen, Poul Høgholt, Ryesgade 30 A, 2., N. (253) Mikkelsen, Hans, Snedkerm., Vestkær pr. Ølgod (30-1) Mortensen, Stefansgade 5, 3. (411) Mortensen, Jørgen, Lærer, Lindbjerg pr. Randers (395) Morthensen, G., Holbæk (86) Munck Petersen, Frederiksallé 121, Aarhus (414) Müller, Paul, Nedergade 21-23, Odense (461) Nickel, Styrmand, Margretevej 12, Glostrup (327) Nielsen, Arne, Sønderstræde 5, Kerteminde (427) Nielsen, Elith, Vigerslevs Alié 135, 2.,, Opg. 3, Valby (381) Nielsen, Chr., Skræder, St. Viby pr. Mesinge (362) Nielsen, H., Fr. Allé 42, Aarhus (314) Nielsen, J. F. H. G., Ahrensbergsgade 17, 3., S (36) Nielsen, K. J., Distriktsmontør, Præstøvej 20, Faxe (450) Nielsen, L. F. H., Tandlæge, Falkonerallé 51 (369) Nielsen, Ludvig, Vandmøllen, Skandsen, Nalskov (418) Nielsen, N., Kommunesekretær, Vorup Kommunekontor pr. Randers (285) Nielsen, O., Realskolen, Dronninglund (389) Nielsen, S. V., Ahlgade 6, Holbæk (84) Nielsen, Th., Gadbjerg (351) Nielsen, Tli., Nyelandsvej 164 (371) i Nielsen, Vagn Gerner, Maler, Ry St. (384) Ohm, C., Gothersgade 157, 1. (435) Olesen, George W., Redaktør, Vodrofsvej 41, 1., V. (53) Olsen, A., Guldbergsgade 6, 3. (416) Olsen, Anders Bang, Villa Rosenly. Nr. Aabv (283) Olsen, K. V., Egilsgade 7, 4. (413) Olsen, Poul, Postbox 19, Helsingør (459) Olsen,,V., Thurøvej 12, 1. (410) Osterhammel, A. M., Ingeniør, Ryesgade, Aarhus (278) Ottosen, O. P. S., Buchwaldsg. 39, Odense (376) Otzen, Børge, Ankersvej 3, Klarnpenborg (105) Paulik, J. Max, Hopfenstockova 13, 4 Praha II. C.S.R. (189) Pedersen, Bernhard, Radiomontør, Harre, Roslev (382) Pedersen, Ejnar, Installatør, Houen pr. Tarm (180) Pedersen, H., Kontorassistent, Torvet 23, Bogense (165) Pedersen, Herluf, Storegade 2, Hadsund (310) Pedersen, Harry, Guldsmed, Brædstrup (313) Pedersen, M. Chr., Ewalds Minde, Ranum (208) Pedersen, Samuel, Asaa Skole pr. Asaa (219) Pedersen, Waldemar, Typograf, Perlestikkergade 4, Nakskov (154) Petersen, A., Sdr. Boulevard 39, V. (370) Petersen, Aage, Cigarhdl., Gilleleje (432) Petersen, Axel, Bogbinderm, Krügersg. 1, 2., N. (265) Petersen, A. W., Radioteknisk Laboratorium, Mern (309) Petersen, Erik, Politifuldm. Petersen, Jernbanegade 3, Frhavn (449) Petersen, Erland, Villa Bakkehus, Dagnæs, Horsens (174) Petersen, G. H., NRRL Postbox 2253, Oslo (381) Petersen, H., U. G. Radio, Uggerløse (205) Petersen, P. L., Radiomekaniker, Aalestrup (273) 'Petersen, Poul Helmer, Postboks 79, Kbhvn. K, (128) Philip, Find, Tegner, Berggrensgade 12, Str. (35) Piraux, H., Rue d Republique Saint Denis (Seine) (109) Poulsen, Poul, Thorsgade 54, 2., Odense (420) Prior, J., Kontorassistent, Ehlersvej 7, Hellerup (104) Præst, Walter, Glumsø (390) Rafn, Helge, stud. polyt., Dalgas Boulevard 60 (3) Rasmussen, C., Esbern Snaresgade 18, 4., V. (360) Randstrup, Chr., Ingeniør, Høyensgade 22, 1., 0. (149) Rask, Rasmus, Hønsehaven, Stenstrup (445) Rasmussen, E., Chr.dalsvej 25, Nakskov (322) Rasmussen, E., Dalgas Avenue 44, Aarhus (315) Rasmussen, H., Radiosvend, Borggade 8, Graasten (75) Rasmussen, K. J., Guldsmed, Vesterg. 63, Odense (96) Rasmussen, Joannes, Huskulin, Thorshavn (292) Rasmussen, Jørgen, Hauchsvej 5, Sorø (412) Romme, Volmer, Kartofte pr. Sakskøbing (352) Rostgaard, E.,»Rødsten«, Vorupkær, Randers (391) Sandberg, M., Montør, Ny Kongensgade 15, 3., K. (363) Scharff, Vangedevej 33, Gentofte (409) Schiellerup, C. C., Ingeniør, Hoskjærsvej 31, Nakskov (156) Semberg, E., Bogholder, Maribovej 30, Nakskov (162) Sinding, F., Fuldmægtig, Amager Fælledvej 28, S. (368) Skaarup, R. A., Guldsmedgade 5, 4., Aarhus (379) Smed, N., Kristrupvej 3 B, Randers (422) Stannow, J., Mekaniker, Bolbrovej 40, Rungsted (8) Steffensen, James, cand. polyt., Ehlersvej 8, Hellerup (62) Støckel, F., Hambros Allé 21, Hellerup (175) S-ørensen, Ejner,»Virkelyst«, Hadsund (246) Sørensen, Helmer, Smed, Kilevej 1, St. F. (394) Tscherning Petersen, II., Telegrafist, Fribo, Østergade, Nr. Sundby (17) Tvenstrup, H., Guldsmed, Randers (308) Togberg-Frandzen, Søliøjtnant, HMS»Hekla«, Flaadestationen (443; Valbjørn, D., Rise, Røde Kro, Sønderjylland (325) Vendeltorp, Montør, Knudshovedvej 77, Nyborg (464) Wange, S., Sømand, Niels Hemmingsensg. 32, 3., K. (454) Wendelboe, Bahn, Søminemester, Herluf Trollesg. 1 (131) Wiberg ; H., Afdelingschef, Vesterbrogade 125, V. (26) Winstedt,...Helferupvej 43, Hellerup (63) Wørmer, G., Radiospecialist, Dronningholmsvej 50, Svendborg (138) Zornig, Holger E,, Holsteinsgade 45, 0. (312) Ørbæk-Jensen, A., Chauffør, Niels Juelsgade 1, Aarhus (438) Medlemmer i Restance, Aagesen, William, Glangøln 47, Reykjavik, Island (359) Adamsen, C. E. E., Vesterbrogade 88 V (58) Allin, J., Langgade 7, Nykøbing F. (237) Amnitsbøl, Svend Vonved, Scl. Knudsvej 5, V. (113) Andersen, Aage, St. Jørgensgade 40, Odense (200) Andersen, Bjørn, Skoleelev, Ravhøj Alle, Saralyst, Aarhus (140) Andersen, B. Wissing. Installatør, Svingelsv. 33, Nakskov (263) Andersen, G., Jernbanegade 19, Roskilde (172) Andersen, Knud, St. Annægade 14, 1. th., Helsingør (208) Andersen, Werner, Dalgasgade 10, 1., Aalborg (329) Arnold, V., Fredericiagade 82 K. (73) Bendixen, Danmarksstræde- 3, Fredericia (343) Bendsen, J. A., Kommissions- & Export-Forretning, Niels Brocksgade 13, Randers (236) Bentzen, Ricard, Murergade 9, 1., N (170) Braminer, Georg, Handelsstuderende, Østerbrog. 132,3. (40) Carsten, A., Radiotelegrafisk M/S Fionia 0. K., Øster-i brogade 29 (150)

8 Chorfitzen, Børge, Petersborgvej (177) Christensen, A. M., Telegraf assistent, Graasten (100) Christensen, A., Nordre Frihavnsgade 78 St. 0. (47) Christensen, J. C. A., Bestyrer v. Gudenaacentralens Transformatorst., Gudenaacentralen, Aarhus (89) Ejstrup, H. C., Værnedamsvej 11, 2., V. (212) Enghoff, Jørgen. Juul Steensallé 4, Hellerup (296) Faurhøj, A. J., Elektromekaniker, Humlebækgade 5 (37) Fillenborg, Christen, Klostergade 37, Aarhus (307) Finsrud, Th., c/o Finsrud og Elb. St. Kongensg. 61 (106) Flindt, N. J Lohals (202) Frydenlund, G., Reventlowsgade 12, 1. th., V. (196) Gaardsøe, S., Stege (232) Godskesen, Assistent, Nørre Aaby,. Fyn (227) Granø, J., Ulvemosevej 12, Rungsted (9) Gravesen, Carl Chr., stud. polyt., Allehelgensgade Roskilde (115) Gregersen, Chr. J., Smedesvend, Stengade, Tullebølle,. Langeland (245) Gundersen, Frans, Kiidebakkegrdsallé 34, Søborg (274) Hancke, G., Elektrikerlærling, Klostervang 12, Roskilde (124) Hansen, Børge B,, Peter Krøllsgade 1, Nyborg (382) (199) Hansen, Flemming, Fanøgade 35, Str. (195) Hansen, H., Villa Bakkely, Bakkevej, Nyborg (303) Hansen, Jens Luis, Teknisk Forretning, Brødregade, Randers (241) Hansen, Kaj, Storehedinge (288) Hansen, Kr., Bøstrup pr. Lejbølle, Langeland (244) Hansen, Niels P., Skomagergade, Nibe (181) Hansen, Th.-, Radiotelegrafist, Graadyb Fyrskib, Esbjerg (32) Harder, Eigil, Skovhusene, Essrom (331V'' Harmsen, Chr., Nørreallé 37, Aarhus (328) Henriksen, G., Lille Rolighed, Slotsg., Fredensborg (178) Herløv, F., Redaktør, Vibenhusgade 2, Str. (161) Hinrichsen, Th., Lagerforvalter, Smallegade 6, 1., (282) Hoelgaard Nielsen, Hans, Hjertingvej, Varde (334) Hoffmann, A. J., Holgersvej, Charlottenlund (374) Høft, Ove, Nygade 7, Struer (218) Høgsholm, Carl, Kontorist, Dr. Abildgaardsallé 8, V. (6) Høver, O., Falkonerallé 84, 3., F. (54) Jakobsen, Herman, Traverbanevej 6, Charlottenlund (299) Jarmann, Gunnar, Humlebækgade 17, L. (209) Jensen, A., Østergaard, Gøderup pr. Roskilde (157) Jensen, Harald, Radioforhandler, Grønnegade 6, Aalborg (45) Jensen, Knud, Algade 108, Vordingborg (238) Jensen, N. P., Thorøvej 1, F. (319) Jensen, Valdemar, Øster Hejselt pr. Sindal (136) Jensen-Leen, J. B., Elektriker, Visberggade 5, Frederikshavn (51) Juul, Harald, Vordingborg (234) Jønsson, Knutm, Hafnarfirthi, Island (281) Jørgensen, Radiotelegrafist, Ordruphøjvej 23, Charll. (215) Jørgensen, H., Helgesvej 10, F. (297) Jørgensen, Hans Chr., Bredgade 37 (Hotel Fønix) (399) Jørgensen, Harry, Snedkermester, Helgesvej 10, F. (400) Kaa, P. M., Maskinarb., Eugen Warmingsvej 15, Aarhus (159) Kappel, A., Forlagsboghdl., Morlenesvej Holte (163) Kielsen. Slagelsegade 22, 4., 0. (48) Kjøller, Andr., Mekaniker, Lille Søstræde 9, Rønne (259) Knudsen, Aksel, Svendborg Navigationsskole (380) Krag-Jenscn, Frode, Stationsforst., Allested (301) Krause Thomsen, J. W., Elektricitétsværksbestyrer, Jens- Baggesensvej, Korsør (34) Kronquist, Knud, Læderstræde 24, K. (277) Kyster, J., Rentier, Chr. Wintliersvej, Aabyhøj (22) Larsen, C., Olfert Fiscliersgade 23, K. (211) Larsen, H. Aa., I. A. Schwartzgade 17, 1., 0 (235) Larsen, H. J., Dronning Olgasvej 2 A, St., F. (143) Lai sen, Johs., Montør, Sjællandsg. 11, Fredericia (318) Larsen, L. E., Antonigade 11, 2., K. (182) Larsen, Oscar, Portør, Amtssygehuset, Kalundborg (333) : Madsen, Arne, c/o Vett & Wessel, Haarby (346) Madsen, B., Philippavej 2, 3. (311) Madsen, Michael, c/o Chr. fr. Jensens Søn, Jyderup (33(i) Mickelsen, H. O., Kirkestræde, Nexø (68) Mikkelsen, J. C., Mekaniker, Hemstok pr. Ry (220) Mink, Laurids, c/o Rasmussen, Borgg. 8, Graasten (79) Møller, Rønnelin, Telegrafist, H. M, S. Hvidbjørn, Postkontoret, K^bmagergade (272) Nelborg, H. J., Trafikassistent, Ejby St.; Fyn (57) Nielsen, H. C. S., Mekaniker, Vendersg. 25, 4., K (90) Nielsen, Kay, Carsten Hauchsvænget 8, Odense (158) Nielsen, S., Radioforr., Frankrigsgade 118, S. (179) Nielsen, T. E., Ing., cand. polyt., Dragsholmsvej 6, Vant-' løse (402) Nissen, A., Radiotelegrafist, s/s Christiansborg (55) Norie, J. O., Nakskovvej 51, Valby (197) Pedersen, Chr., Kallerup pr. Todbøl St., Thy (353) Pedersen, Otto, Elektriker, Tørholmsv. 39, Hjørring (293) Petersen, Erik, Elektriker, Ahlgade 60, Holbæk (119) Petersen, H. F., Lærer, Gramby (21) Pilgaard, Sofus A., Solbjerg Afh.hotel, Aarhus (337) Ploug Chr. Frederik, Radiotelegrafist, Rahbeksallé 32 (417): Poulsen, M. S., Rindum, Ringkøbing (247) Rasmussen, Osvald Gerhardt, Strandvej 36, Klampb. (344) Rasmussen, V. Kann, stud. polyt., Slagelsegade 3, 0. (132)' Rathsach, Erling, Ny vej 16, V. (187) Reibke-Nielsen, Wm., Rotationstrykker, Svalevej 7, Aarhus (116) Ring, Otto, stud, art., Sortedamsdossering 23, N. (127) Rybel, P., Kronprinsesse Sofies Vej 23, F. (213) Sandorff, G. H., Montør, Adolph Steensailé 7, 2., F. (186) Schack, Urmager, Nibe (223) Schmidt, J. O., Radiotelegrafist, Rødding, Spøttrup (404), Schou, Thor E., Prokurist, GI. Kongevej 162 C, F. (105) Sigurdsson, K., Ry, Jylland (228) Sjøgren, K. G., Radiotelegrafist, Hastrup, Køge (193) Skouboe Tholle, Aksel, Nygade, Marstal (153) Stahr, Max, Mimersgade 67, L. (145) Steen-Henrichsen, Bogtrykker, Tesdorfsvej 52, F. (164) Steffensen, Aage, Grosserer, Nyhavnsg. 24, Aarhus (146)- Stiggaard, M., Dronning Margrethesvej 18, Roskilde (102) Svendborg Radioskole (OZ7SV), Svendborg (260) Svensson, K. A., Sølvgade 7, 1., K. (171) Søndergaard, Boldt, Nørregade 41, Horsens (267) Thomsen, K. R., Trafikassistent, Graasten (126) Thomsen, Sigurd, Borups Allé 251 B, Brh. (295) Tliorup, N. J., Randers (357) Toftgaard-Nielsen, M., Telegrafstationen, Roskilde (152) Tollesen, A. E. Dahl, Ekspedient, Australievej 20, Str. (142) Ud by-jensen, Værkfører, Jernbanegade 24, Randers (258} Vestergaard Hansen, E., Holbæk (85) Werner, K., Svendborggade 8, 0. (240) Wulff, H. H., Taarbæk Strandvej 229, Springforbi (98) Ytting, C. H., Værkfører, Allersgade 13, L. (289) HARTVta HANSfNS B0STR, KBHVN.

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 97 SEPTEMBER 2006 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere