Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne."

Transkript

1 Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: EAN nr.: Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia 1. Indledning Trafikselskabet Movias bestyrelse fastsætter i dette kasse- og regnskabsregulativ administrative retningslinjer for den virksomhed, som udføres i henhold til Lov om Trafikselskaber. Trafikselskabet Movia benævnes i det følgende Movia. Movias opgaver følger af 5 i Lov om trafikselskaber: 5. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område: 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2) Fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3) Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4) Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) Privatbaner Stk. 3. Trafikselskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Endelig skal Movia samarbejde med tilgrænsende trafikselskaber om grænseoverskridende individuel handicapkørsel (bemærkningerne til loven) 1.1 Forholdet til lovgivningen og vedtægt Bestyrelsen fastsætter i kasse- og regnskabsregulativet de nærmere regler for indretningen af Movias kasse- og regnskabsvæsen, økonomistyring og tilgrænsende administrative forretningsgange. Følgende love, regler og bekendtgørelser ligger til grund for regulativet: Lov om trafikselskaber Lov om kommunernes styrelse Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Vedtægt for Trafikselskabet Movia Lånebekendtgørelsen for regioner, hhv. kommuner Side 1 af 9

2 1.2 Formål Formålet med regulativet er at sikre en korrekt administration og fastlægge forskrifter for fornuftige og betryggende forretningsgange inden for Movias regnskabsvæsen og økonomistyring. I den forbindelse indeholder regulativet en række bestemmelser, som fastlægger ansvar og kompetence inden for de områder, der er omfattet af regnskabsvæsen og økonomistyring. 1.3 Bilag Der kan udarbejdes yderligere bilag, såfremt der er behov for uddybning af regulativets bestemmelser. Den administrerende direktør er bemyndiget til at godkende bilag til regulativet, medmindre andet er aftalt. Godkendte bilag fremgår af afsnit Generelle bestemmelser 2.1 Bestyrelsen Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets administration. Bestyrelsen varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører Movias kasse- og regnskabsvæsen samt har indsigt med de finansielle og forvaltningsmæssige forhold inden for alle Movias administrationsområder. Bestyrelsen fører tilsyn med, at forvaltningen af de økonomiske midler sker i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger på en forsvarlig måde. 2.2 Den administrerende direktør Den administrerende direktør har med ansvar over for bestyrelsen den daglige ledelse af Movias administration. 2.3 Områdechefer Områdechefer skal sikre, at der findes forretningsgange og/eller vejledninger inden for deres ansvarsområder. Områdechefer skal ligeledes sikre, at forretningsgangene overholdes, og at forretningsgangene ajourføres, når der skønnes behov herfor. Områdechefer skal sikre, at den fornødne dokumentation for forretningsgange er til stede i form af forretningsgangsbeskrivelser, beskrivelse af arbejdsprocedurer eller lignende. Områdechefer skal sikre, at interne kontroller er designet på en effektiv måde, at de fungerer optimalt, og at de understøtter selskabets risikoprofil. Der henvises til afsnit Revisionen Revisionen skal udføres i overensstemmelse med de krav, der følger af lovgivningen. Bestyrelsen fastsætter derudover nærmere præciseringer og krav i Revisionsregulativ for Trafikselskabet Movia. Se bilag 9.01 til Kasse- og regnskabsregulativet. 2.5 Anvendelse af IT For anvendelse af IT i opgaver med relation til kasse- og regnskabsvæsenet gælder nedenstående regler. Etablering af Movias IT-systemer skal godkendes af den administrerende direktør, der er øverste sikkerhedsansvarlige. Se bilag 9.02 til Kasse- og regnskabsregulativet. Side 2 af 9

3 Øverste ansvarlige Det overordnede ansvar for IT-politikken er placeret hos den administrerende direktør, der er ansvarlig for opfølgning og kontrol. Den administrerende direktør godkender den årlige sikkerhedsrapport. Ændringer til Movias IT-politik skal godkendes af den administrerende direktør. Områdechefer Enhver Områdechef er ansvarlig for den daglige overholdelse af IT-politikken inden for eget ansvarsområde. Systemejer Et gennemgående begreb i Movias IT-politik er systemejer. For alle IT-systemer skal der identificeres en systemejer. Denne tildeles ansvaret for, at der i forbindelse med anvendelsen af systemerne varetages en hensigtsmæssig sikkerhed. Områdecheferne er som udgangspunkt systemejere. Systemejernes opgaver og ansvar fremgår af IT-politikken. For hvert system stilles der krav om, at der skal være: Forretningsgange Brugervejledning Systemdokumentation Udviklings-, drifts- og serviceaftaler Backupaftaler Økonomichefen godkender retningslinjer for drift af økonomisystemer, der omfatter den økonomiske styring. Systemejerne følger op på, at den aftalte datakvalitet, er i orden. Systemejerne skal i forbindelse med anvendelse af de data, der modtages, fødes eller beregnes i systemet, tilvejebringe en hensigtsmæssig sikkerhed og kvalitetskontrol. Den relevante Områdechef har det overordnede ansvar. Systemejerne er ansvarlige for anmeldelser til Datatilsynet. Systemejerne koordinerer behandling af henvendelser fra kunder, brugere og myndigheder i forbindelse med videregivelse, indsigtsret og indsigelsesret. IT-chefen er ansvarlig for udarbejdelse af Movias IT-politik samt de tilhørende kontrolprocedurer til sikring af, at den gældende politik efterleves. Autorisation af brugere sker efter særlige retningslinjer udarbejdet for hvert IT-system. Systemejerne har ansvaret for, at disse retningslinier er beskrevet. 3. Budgetforhold 3.1 Budgetprocedure Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudget og flerårige budgetoverslag. Den administrerende direktør udarbejder til bestyrelsens beslutning forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og budgetoverslag for de tre efterfølgende år. Som grundlag herfor indhentes ønsker fra kommunalbestyrelserne og regionsrådene om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linjeføring og frekvenser m.v. 3.2 Budgetbehandling og underretning til andre Bestyrelsen behandler budgettet to gange. Første gang i juni og anden gang med vedtagelse senest den 15. september. Senest 5 uger før budgettets vedtagelse sendes budgetforslaget og budgetoverslagene til de deltagende kommuner og regioner. 3.3 Budgetniveau Budgetniveauet er nettotilskudsbehov inden for hvert af udgiftsområderne Side 3 af 9

4 Busdrift Flextrafik o Flextur o Handicapkørsel o Patientkørsel o Rute o Kommunale ordninger Lokalbaner Fællesudgifter Budgettet angiver hver kommunes og regions tilskud for hvert udgiftsområde Budgetansvar og det ledelsesmæssige tilsyn Den administrerende direktør har over for bestyrelsen ansvar for udmøntning af det vedtagne budget og er ansvarlig for delegering af budgetansvar til de enkelte områder. Områdechefen er ansvarlig for udførelse af det ledelsesmæssige tilsyn i henseende til områdets budget. Herunder at budgettet overholdes og retningslinjerne i bilag 9.07 overholdes. Økonomichefen kontrollerer - med reference til Centerchefen for Ressourcecentret - at det ledelsesmæssige tilsyn i afdelingerne udføres tilfredsstillende. 3.5 Økonomirapportering Den administrerende direktør forelægger en økonomirapport for bestyrelsen mindst 3 gange om året. Bestyrelsen angiver de nærmere retningslinjer herfor i et bilag til regulativet. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for økonomirapportering til kommuner og regioner. Se bilag 9.03 til Kasse- og regnskabsregulativet. 3.6 Årsbudgettets offentlighed Det vedtagne årsbudget og treårige budgetoverslag offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne om offentlighed i Lov om kommunernes styrelse og Movias kommunikationspolitik. 4. Indkøbs- og disponeringsregler 4.1 Disponeringsbeføjelser og tegningsregler Den administrerende direktør har disponerings- og anvisningsbeføjelse for samtlige indkøb og tjenesteydelser, samtlige indtægter og udgifter, omfattet af det godkendte budget for Movia. Undtagelser fremgår af Lov om kommunernes styrelse 32, som bestemmer, at Dokumenter vedrørende kommunernes (her Movias) køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (for Movia er det formanden for bestyrelsen) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen (bestyrelsen). Disponeringsbeføjelsen kan delegeres og videredelegeres helt eller delvist i organisationen. Bemyndigelsen skal relateres til konkrete stillinger. Delegering af beføjelser fritager ikke delegaten for ansvar. Ved delegering af beføjelser påhviler det delegaten at sikre, at dokumentation for tildeling af beføjelser til medarbejderne, herunder for eventuelle begrænsninger eller særlige forhold, udarbejdes. Delegeringen kan være tidsbegrænset. Det påhviler Centerchefen for Ressourcecenteret at sikre, at der er godkendte retningslinjer for udmøntning af dispositionsregler relateret til de administrative rutiner. Side 4 af 9

5 Den dispositionsbemyndigede er ansvarlig for ledelsestilsyn inden for eget budgetansvarsområde (budgetkontrol og opfølgning). Alle kontante og elektroniske udbetalinger til en dispositionsberettiget skal godkendes af nærmeste chef. Ligeledes gælder, at bilag vedrørende forhold, som omfatter medarbejdere f.eks. rejseudgifter, kurser, udgifter til repræsentation, anskaffelse af udstyr m.v., ikke kan godkendes af de berørte medarbejdere, men altid skal godkendes af nærmeste chef (princippet om én over én). 4.2 Regler for ordreafgivelse, modtagelse samt godkendelse af indkøb Movias indkøbspolitik skal fastlægge regler for udbud og kontraktindgåelse. Indkøbspolitikken er udarbejdet som bilag 9.08 til kasse- og regnskabsregulativet. Indkøbspolitikken fastsætter følgende hovedregler for indkøb: Køb kan kun foretages, når det er godkendt af budgetejer (Centerchef/Områdechef) Underskrivelse af kontrakter skal ske i henhold til gældende fuldmagt Overholdelse af udbudsregler (EU-direktiv nr. 2004/17/EF) Regler for ordreafgivelse, modtagelse samt godkendelse af indkøb er udarbejdet i bilag Grundlag Inden betaling skal alle transaktioner være godkendt af en budgetansvarlig/ dispositionsberettiget medarbejder. Movias regnskab kan føres på grundlag af: Elektronisk bogføring og betaling. Oplysninger modtaget via elektronisk datainformation. Oplysninger transmitteret fra andre systemer til økonomisystemet. Originale regnskabsbilag. Økonomichefen udarbejder retningslinjer for afstemninger og kontrolforanstaltninger vedrørende de registrerende og bogførende enheder. 4.3 Betaling Det påhviler den administrerende direktør at påse, at Movias indtægter indgår, og udgifter betales til rette tid, og at eventuelle tilgodehavender inddrives. Alle udbetalinger skal være godkendt af en dispositionsbemyndiget. Som hovedregel må der ikke være personsammenfald mellem kreditorbogholderiet og de bankbemyndigede i bogholderiet. Personsammenfald kan dog acceptere ifm. sygemeldinger og afholdelse af ferie. 4.4 Oprettelse og disponering af konti i pengeinstitutter Alle Movias bankkonti skal oprettes i Movias navn. Alle bankkonti skal oprettes af Movias økonomiafdeling. Movias økonomiafdeling er berettiget til at oprette og ophæve konti i pengeinstitutter vedrørende tids- og aftaleindskud under økonomichefens ansvar. 4.5 Postbog Der føres postbog over de postforsendelser, der modtages i Movia, og som indeholder kontante beløb, checks eller andre værdier. Økonomichefen er ansvarlig for, at der udarbejdes en skriftlig forretningsgang. Side 5 af 9

6 5. Forretningsgange og særlige områder 5.1 Forretningsgange og interne kontroller Områdechefen udarbejder beskrivelser af forretningsgange og interne kontroller for forretningsprocesser med væsentlig økonomisk betydning for det/de forretningsområder, som er pågældendes ansvar. Forretningsgangene skal beskrive det samlede handlingsforløb på tværs af organisationen fra en transaktion igangsættes, til transaktionen er bogført, og den underliggende dokumentation er arkiveret. De interne kontroller skal koncentreres om specifikke områder, hvor fejl og mangler skønnes at være væsentlige, eller hvor risiko for fejl og mangler skønnes at være stor, således at de interne kontroller understøtter selskabets risikoprofil. De interne kontroller skal designes på en effektiv måde og skal fungere optimalt. 6. Regnskabsaflæggelse 6.1 Aflæggelse af årsregnskab Den administrerende direktør godkender hvert år en procedure for regnskabsafslutningen, der sikrer, at årsregnskabet kan forelægges for bestyrelsen i rette tid. 6.2 Krav til regnskabssystemet Regnskabsføringen skal kunne generere en oversigt over, hvordan Movias midler er forvaltet. Det skal fremgå af årsregnskabet, hvorvidt forvaltningen er i overensstemmelse med lovgivningen, årsbudgettet og bestyrelsens øvrige beslutninger. Som bilag 9.04 til Kasse- og regnskabsregulativet, er udarbejdet en beskrivelse af de væsentlige økonomisystemer, med angivelse af ansvarlighed samt en kort beskrivelse af systemernes anvendelse. 6.3 Regnskabsprincipper Regnskabet udarbejdes i henhold til Økonomi- og indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. 6.4 Afgivelse af årsregnskabet til revisionen Årsregnskabet afgives til revisionen i overensstemmelse med den godkendte regnskabsprocedure herfor. Revisionen afgiver protokol om revision af årsregnskabet til bestyrelsen i henhold til den i revisionsregulativet fastsatte frist. Bestyrelsens beslutninger og bemærkninger på baggrund af revisionsprotokollen meddeles revisionen. Revisionen forsyner årsregnskabet med en påtegning. Movias årsregnskab med revisionspåtegning indsendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med den af ministeriet fastsatte frist. Side 6 af 9

7 6.5 Afskrivning Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer, jf. bilag til regulativet. Se bilag 9.05 til Kasse- og regnskabsregulativet. 7. Forvaltning af værdier 7.1 Kassefunktioner Alle kontante ind- og udbetalinger skal effektueres ved Hovedkassen eller ved øvrige kasser med særlig bemyndigelse til at foretage bogføring og betaling. Økonomichefen er ansvarlig for, at der udarbejdes retningslinier for kassefunktioner i Movia. 7.2 Adskillelse mellem kasse og bogholderi Økonomichefen skal, hvor det er muligt, tilstræbe, at den samme person ikke udøver funktioner på flere niveauer i en betalingstransaktion/formidling. Der skal som hovedregel etableres en personalemæssig adskillelse mellem kasse og bogholderi. Hvor adskillelse ikke er mulig, skal Centerchefen for Ressourcecenteret sikre, at pågældende områdechef udarbejder administrative retningslinjer, som sikrer en effektiv kontrol med kasseog bogholderibevægelser baseret på en konkret vurdering af væsentlighed og risiko. 7.3 Anbringelse af værdier Bestyrelsen godkender en finansiel politik, herunder retningslinjer for anbringelse af værdier, omsætningspapirer og likviditet samt fastlægger kompetencen til at disponere, jf. et bilag til regulativet om den finansielle politik. Se bilag 9.06 til Kasse- og regnskabsregulativet. De af Movias værdier, der af hensyn til de daglige forretninger ikke skal foreligge kontant, indsættes på konto i pengeinstitut i Movias navn, eller anbringes i obligationer og/eller investeringsbeviser, iht. den finansielle politik bilag Afstemning af beholdninger ved hovedkassen Områdechefen skal sikre, at der løbende foretages registrering af samtlige ind- og udbetalinger på baggrund af fornøden dokumentation. Der skal foretages løbende afstemning af kasse- og bankkonti. Økonomichefen er ansvarlig for, at der udarbejdes forretningsgange herfor. 7.5 Kassekontrol For såvel hovedkassen som udlægskasser skal der tilrettelægges en kassekontrol. Kassekontrollen skal være personmæssigt adskilt fra kassererfunktionen. Økonomichefen er ansvarlig for at udarbejde en beskrivelse af forretningsgang for kassebetjening og kassekontrol, herunder bestemmelser om kassevirksomhedens omfang, afregningsforhold, betalings- og kvitteringssystemer eller andre forhold af kontrolmæssig betydning, således at delegation og ansvarsplacering i den daglige administration fastlægges. 7.6 Udlægskasser Der er som hovedregel ikke områdevise udlægskasser på Movias hovedkontor. Den administrerende direktør kan bestemme, at der ved en afdeling etableres en udlægskasse. Side 7 af 9

8 Økonomichefen fastsætter størrelsen på udlægskassens beholdning, dog kan Områdechefen godkende evt. midlertidige reguleringer i op- eller nedadgående retning, i forbindelse med særlige forhold, sommerferie, mm. Der kan udstedes dankort/hævekort samt kreditkort til Trafikselskabet Movias konti. Der kan udstedes dankort/hævekort samt kreditkort til den administrerende direktør, centerchefer og til områdechefen for indkøbsområdet. Desuden tillades dankort/hævekort til testformål til udvalgte testpersoner efter godkendelse fra den administrerende direktør. Økonomichefen er ansvarlig for, at der udarbejdes retningslinjer for administration af udlægskasser og for dankort/hævekort samt kreditkort. 8. Andre bestemmelser 8.1 Sikkerhedsstillelse, transporter, udlæg mv. Den administrerende direktør sikrer, at der udarbejdes overordnede retningslinjer for, at sikkerhedsstillelse, transporter, deponering vedrørende bankgarantier, kontanter, udlæg og øvrige effekter mv. er registreret i Movia. 8.2 Adkomstpapirer, kontrakter mm Områdechefen er ansvarlig for, at Movias adkomstpapirer, kontrakter og andre dokumenter opbevares forsvarligt, og at der føres nødvendige fortegnelser. 8.3 Fortegnelser Den administrerende direktør har overfor bestyrelsen det overordnede ansvar for, at der fastsættes nødvendige regler for registrering og kontrol af lagerbeholdninger, maskiner, inventar mv. Områdechefen udarbejder retningslinjer for så vidt angår eget ansvarsområde. Områdechefen er ansvarlig for at sikre registrering af alle væsentlige aktiver således, at Movia i tilfælde af brand, tyveri, hærværk og lignende er i stand til at præstere den fornødne dokumentation i forhold til forsikringsselskaber. 8.4 Administration af leasing og forsikring Den administrerende direktør fastsætter retningslinjer for indgåelse af aftaler om og administration af leasing og forsikring. 8.5 Opbevaring og kassation af Movias arkivalier Centerchefen for ressourcecenteret skal sikre, at elektroniske arkivalier, bilag, kontoudskrifter mv. opbevares på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde. Opbevaring skal mindst ske i det antal år, der kræves i lovgivningen. 8.6 Ikrafttræden Kasse- og regnskabsregulativet er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 05/ Kasse- og regnskabsregulativet er ajourført og godkendt af bestyrelsen den 13/ Side 8 af 9

9 9. Bilag Bilagsoversigt: Bilagstitel Bilagsnr. Godkendes af Revisionsregulativ for Trafikselskabet Movia 9.01 Bestyrelsen Movias IT-politik 9.02 Bestyrelsen Retningslinjer for økonomirapportering 9.03 Bestyrelsen Økonomisystemer og deres anvendelse 9.04 Adm. Direktør Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige 9.05 Bestyrelsen fordringer Retningslinjer for finansiel politik 9.06 Bestyrelsen (anbringelse af værdier, omsætningspapirer og likvider samt dispositionskompetence) Fælles regler for ordreafgivelse, modtagelse 9.07 Bestyrelsen samt godkendelse af indkøb Overordnet indkøbspolitik 9.08 Adm. Direktør Side 9 af 9

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Opdatering af kasse- og regnskabsregulativ. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 07 Opdatering af kasse- og regnskabsregulativ. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Henrik Visborg Thune 07 Opdatering af kasse- og regnskabsregulativ Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender:

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING S PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (REGULATIV FOR KASSE OG REGNSKABSVÆSEN) 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Uddybende bilag... 5 1.4 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring 1 Indhold 1. Generelt... 4 Lovgrundlag... 4 Formål... 4 Uddybende bilag... 4 Gyldighedsområde... 4 2. Ajourføring... 5 3. Styreform... 6 Generelt... 6 De politiske rammer...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere