Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om stiftelse og driften af en forening"

Transkript

1 Gode råd om stiftelse og driften af en forening

2 Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til jer, som planlægger at stifte en forening, eller allerede er aktive i en eksisterende forening. I håndbogen vil vi komme med en række gode råd om og anvisninger til, hvordan man stifter og driver en forening. I Arbejdernes Landsbank har vi stor ekspertise i de forhold, der vedrører foreninger, og lang erfaring med at rådgive foreninger om deres økonomi. Foreningshåndbogen er en generel vejledning, der præsenterer de grundlæggende begreber og forudsætninger for at starte en forening med særligt fokus på de økonomiske områder. Vær opmærksom på, at håndbogen ikke er en fyldestgørende vejledning i alle juridiske forhold vedrørende foreninger. Du er altid velkommen til at kontakte Arbejdernes Landsbank, hvis du har spørgsmål omkring din forening. God læselyst Arbejdernes Landsbank CVR-nr Kbh

3 Indholdsfortegnelse Foreningens A-B-C 3 Hvad er en forening? 4 Stiftelse af en forening 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Vedtægter 8 Når foreningen skal fungere økonomisk 9 CVR-nr. 10 Tegningsregler 11 Hæftelse og ansvar 13 Opløsning 14 2

4 Foreningens A-B-C I første del af Foreningshåndbogen præsenteres en række grundlæggende begreber ved en forening. Du vil kunne læse om de forudsætninger, der er nødvendige, for at fællesskabet kan karakteriseres som en forening, og dermed kan anses som det, man kalder for en juridisk person. 3

5 Hvad er en forening? En forening er et fællesskab mellem flere personer, som står sammen om én fælles interesse. En forening kan betragtes som en juridisk person, hvis foreningen har et fælles formål, et sæt vedtægter og en ledelse, der kan handle på foreningens vegne typisk en bestyrelse. En forening defineres som et fællesskab mellem flere personer, som står sammen om én fælles interesse. Begrebet forening bruges i daglig tale i vid udstrækning, men skal foreningen på samme måde som en fysisk person have rettigheder og forpligtelser og kunne indgå aftaler med andre, skal foreningen være en juridisk person. Det betyder, at foreningen skal have: Et fælles formål, som er grundlaget for foreningen Et sæt vedtægter, som indeholder nogle fastlagte regler for foreningen En ledelse, der kan handle på foreningens vegne f.eks. en bestyrelse. Hvis en forening ikke har en vedtægt eller et formål, er det i stedet et sameje. Det betyder, at flere personer ejer én eller flere formuegenstande i fællesskab. Forskellen mellem en forening og et sameje er, at foreningen ejer genstandene, og foreningens medlemmer er uden ejerforhold til disse genstande. I et sameje er det individerne, der hver især har en ejerandel af genstandene. Man skelner også mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende foreninger. Hvis en forening er erhvervsdrivende, gælder der særlige lovregler, som foreningen skal overholde. Denne håndbog kommer kun med vejledning til stiftelse og driften af foreninger, der er ikke-erhvervsdrivende, og som kan betegnes som en juridisk person. 4

6 Stiftelse af en forening En forening stiftes ved en stiftende generalforsamling. En forening stiftes typisk ved, at én eller flere personer indkalder mulige medlemmer til et stiftelsesmøde eller en stiftende generalforsamling, hvor de fremmødte er med til at beslutte grundlaget for foreningen. Generalforsamlingen er foreningens lovgivende forsamling, og på den stiftende generalforsamling skal medlemmerne bestemme foreningens vedtægter, som er en slags grundlov for foreningen. Det er en god idé at sende et udkast til vedtægterne ud sammen med mødeindkaldelsen, så kan deltagerne i foreningen sætte sig godt ind i dem inden mødet. Normalt besluttes foreningens første sæt vedtægter med almindeligt flertal, uanset at vedtægterne fastslår, at vedtægtsændringer kræver mere end almindeligt flertal. Foreningens første bestyrelse vælges også på den stiftende generalforsamling. 5

7 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle medlemmer har stemme- og taleret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen træffes beslutninger normalt med almindeligt flertal særlige vigtige beslutninger ved kvalificeret flertal. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og typisk har alle foreningens medlemmer ret til at deltage. I vedtægterne skal proceduren for indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen fremgå det gælder både den ordinære og en evt. ekstraordinær generalforsamling: Den ordinære generalforsamling afholdes normalt én gang om året inden for samme periode hvert år, f.eks. april måned. En ekstraordinær generalforsamling afholdes kun, hvis der skal tages særlige beslutninger, som kun generalforsamlingen kan vedtage, og som ikke kan vente til næste ordinære generalforsamling. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling kan indeholde: Valg af dirigent Bestyrelsens/formandens beretning Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter Det kommende års aktiviteter i foreningen Forslag, som efter vedtægterne kræver generalforsamlingens afgørelse. Alle medlemmer har stemme- og taleret på generalforsamlingen. Det betyder, at det enkelte medlem har ret til at give sin mening til kende og til at stemme for eller imod de emner og forslag, som skal besluttes på generalforsamlingen. Beslutninger træffes normalt med almindeligt flertal hvor mere end halvdelen stemmer for forslaget. Større beslutninger, som betyder gennemgribende ændringer for foreningen, f.eks. vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen, kræver typisk vedtagelse med et kvalificeret flertal, det vil sige: Vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer Vedtagelse med 2/3 af samtlige medlemmer/stemmer eller Minimum 2/3 af foreningens medlemmer skal være fremmødt, og at 2/3 af disse stemmer for forslaget (kaldes også dobbelt kvalificeret flertal). Beslutninger, der skal vedtages med kvalificeret flertal, skal altså fremgå af vedtægterne. Hvis andet ikke fremgår af vedtægterne, vil en beslutning på generalforsamlingen som minimum altid kunne træffes efter samme regler som vedtægtsændringer. Sørg derfor for, at vedtægterne indeholder klare regler for, hvordan beslutninger skal tages i foreningen. 6

8 Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen skal føre generalforsamlingens beslutninger ud i livet og tage sig af de opgaver, der opstår mellem generalforsamlingerne. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at foreningens vedtægter overholdes. Foreningens bestyrelse kan også kaldes en form for daglig ledelse. Den tager sig af de mange opgaver, der opstår mellem generalforsamlingerne. Det skal af vedtægterne fremgå: Hvor mange medlemmer, bestyrelsen skal bestå af. Det anbefales at vælge et ulige antal, så der altid kan opnås flertal i forbindelse med afstemninger o.l. Om der skal være et minimum af bestyrelsesmedlemmer, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. For hvor lang en periode bestyrelsesmedlemmerne er udpeget. Det kan være en fordel, at valg af bestyrelsesmedlemmer sker forskudt, så kun halvdelen af medlemmerne udskiftes ad gangen. På den måde opnår man kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, da der altid vil være nogle erfarne bestyrelsesmedlemmer. Hvor mange suppleanter til bestyrelsen der skal være. Det kan være en god idé at have suppleanter i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem vælger at udtræde af bestyrelsen i utide. Bestyrelsens almindelige opgaver er bl.a., at: Sørge for, at foreningens vedtægter overholdes Eksekvere generalforsamlingens beslutninger Føre regnskab over foreningens midler Sørge for, at foreningen udvikles i overensstemmelse med formålet Varetage den daglige ledelse inden for de rammer, generalforsamlingen har givet (f.eks. i vedtægterne) Indkalde til generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsesmøder afholdes typisk uden brug af særlige regler. Udgangspunktet er dog, at beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Ønsker foreningen særlige rammer for bestyrelsesarbejde, kan bestyrelsen udarbejde en forretningsorden, som f.eks. kan indeholde regler om tid og sted for afholdelse af møder, løbende pligter, krav til beslutningsprocessen mv. I nogle foreninger vælger generalforsamlingen, hvem der skal være formand, næstformand og kasserer. I andre vil bestyrelsen konstituere sig selv efter valget. Hvem, der er valgt til de forskellige poster, skal fremgå af: Referatet fra generalforsamlingen, såfremt formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen Referatet af bestyrelsesmødet, såfremt bestyrelsen selv besætter posterne. 7

9 Vedtægter Vedtægterne er foreningens grundlov, og skal derfor indeholde alle foreningens færdselsregler lige fra foreningens formål, proceduren for indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen, tegningsregler osv. For at undgå uklarheder og uenigheder bør enhver forening have et sæt vedtægter, som er godkendt af generalforsamlingen. Heri skal det klart og tydeligt fremgå, hvordan foreningen skal fungere, og hvordan foreningen skal fremstå over for sine interessenter. Medlemmerne kan i vid udstrækning aftale hvilke regler, der skal gælde for deres forening. Der er stort set ingen grænser for, hvad der kan stå i vedtægterne, men som udgangspunkt bør følgende fremgå i vedtægterne: Det er muligt at finde standardvedtægter på internettet, som med fordel kan anvendes find et eksempel på Men vær kritisk over for indholdet af standardvedtægterne, husk altid nøje at gennemgå de enkelte bestemmelser, så det sikres, at vedtægten er egnet til den ågældende forening. Foreningens navn Foreningens formål Regler for medlemsforholdet Bestyrelsens kompetence Reglerne for generalforsamlingen Tegningsregler Regler i forbindelse med opløsning af foreningen. 8

10 Når foreningen skal fungere økonomisk I denne del kan du læse om de ting, I skal være opmærksomme på omkring tegningsregler, hæftelse og ansvar, når I skal have foreningen til at fungere økonomisk. Skal foreningen fungere hensigtsmæssigt mellem generalforsamlingerne, er det nemlig nødvendigt, at personer bliver bemyndiget til at handle økonomisk på foreningens vegne. Vær opmærksom på, at retningslinjerne ikke er fyldestgørende. Beskrivelsen dækker alene de mest gængse økonomiske områder, som en forening vil skulle tage stilling til i samarbejdet med banken. Det betyder, at de regler, der beskrives, er Arbejdernes Landsbank opfattelse af, hvad en forening skal overveje, når den f.eks. vedtager tegningsregler. 9

11 CVR-nummer Med et CVR-nummer indberettes renteindtægter og -udgifter på foreningens CVR-nummer og ikke på f.eks. formandens eller kasserens CPR-nummer. Det første en forening bør gøre efter stiftelsen, er at få et CVR-nummer. Når en forening har et CVR-nr., vil renteindtægter og -udgifter blive indberettet på foreningens CVR-nr. og ikke på f.eks. formandens eller kassererens CPR-nr. Det er den sikreste måde at undgå, at foreningens formue skattemæssigt bliver anset for at være formandens/kassererens formue, idet SKAT vil registrere formuen som en personlig indtægt for formanden/kassereren i stedet for foreningens. Et CVR-nr. kan også være relevant, hvis foreningen modtager tilskud fra det offentlige. For at få et CVR-nr. skal foreningen henvende sig til SKAT eller - klik på Frivillige foreninger. Der er gratis at få et CVR-nr. Det er vigtigt, at foreningen husker at forny sit CVR-nr. hvert 3. år, da det ellers vil blive slettet. 10

12 Tegningsregler Tegningsreglerne bestemmer, hvem der er bemyndiget til at handle på foreningens vegne herunder økonomiske disposition. Det er som udgangspunkt bestyrelsen, der repræsenterer foreningen og kan indgå aftaler på foreningens vegne. Men overvej nøje, hvad der er mest hensigtsmæssigt, i forhold til om ét eller flere af bestyrelsesmedlemmerne skal disponere alene eller sammen over foreningens midler. Tegningsreglerne er en del af vedtægterne og bestemmer, hvem der repræsenterer foreningen udadtil. Tegningsreglerne er altså foreningens fuldmagt til én eller flere personer, der bemyndiger dem til at handle på foreningens vegne. Omvendt giver det personer uden for foreningen mulighed for at se, hvem der kan indgå aftaler på foreningens vegne. Der findes mange variationer af tegningsreglerne. Den tegningsregel, der passer til den enkelte forening, afhænger bl.a. af foreningens organisation og daglige drift. På finder du forslag til tegningsregler, der kan benyttes til inspiration ved udarbejdelsen af foreningens vedtægter. Det er vigtigt, at foreningen har en tegningsregel, uanset hvor stor en formue foreningen har. Selv små formuer kan skabe splid mellem medlemmerne, f.eks. hvis medlemmerne ikke kan blive enige om, hvad pengene skal bruges til, eller hvem der kan råde over dem. Vær især opmærksom på følgende, når det gælder tegningsregler: Hvem har på vegne af foreningen fuldmagt til at indgå aftaler med personer uden for foreningen? Hvilket omfang har fuldmagten, dvs. hvilke dispositioner skal personen(erne) kunne foretage? Hvem kan tegne foreningen? Som udgangspunkt er det altid bestyrelsen, der repræsenterer foreningen. Det betyder at: Hele bestyrelsen skal underskrive hver gang, der skal hæves på foreningens konto Foreningen ikke kan få et betalingskort/kreditkort eller netbank til sine konti. Dette kan i mange tilfælde virke uhensigtsmæssigt og bureaukratisk og kan derfor ikke altid anbefales. Det bør af foreningens tegningsregler fremgå, at ét eller flere af bestyrelsesmedlemmerne kan disponere alene eller sammen over foreningens midler. Det vil gøre det daglige foreningsarbejde mere fleksibelt. Overvej derfor, ud fra en betragtning om, hvad der er mest hensigtsmæssigt, hvem og hvor mange, der skal tegne foreningen. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, så foreningen får vedtaget den rigtige tegningsregel. Hvad betyder tegningsreglen for foreningens arbejde? Tegningsreglernes og dermed fuldmagtens omfang kan have meget stor betydning for foreningen. Vær især opmærksom på de områder, der er beskrevet i det følgende. 11

13 Netbank Hvis foreningen ønsker netbank, er omfanget af tegningsreglerne afgørende. Her tages der udgangspunkt i, om det er en enkelt person, som skal kunne foretage alle dispositioner, eller om flere skal godkende dispositionerne: Hvis både formand og kasserer tegner foreningen, det vil sige, at de begge f.eks. skal godkende en transaktion på foreningens konto, vil dette også gælde for brugen af netbank. De må altså ikke kunne disponere hver for sig. Hvis f.eks. kassereren alene kan disponere over foreningens konti, og dermed også disponere alene via netbanken, er dette oftest, fordi det er det mest hensigtsmæssige i den pågældende forening. En mulighed for at føre en vis kontrol med netbanken, uden at der skal være to til at godkende en disposition, kan være, at et andet bestyrelsesmedlem (f.eks. formanden) får mulighed for at se netbanken dog uden at kunne disponere. På den måde er der altid en kontrolinstans som sikkerhedsnet. Hvis hele bestyrelsen tegner foreningen, er det ikke sikkert, at dette er teknisk muligt i forhold til netbanken. Foreningen skal derfor ændre tegningsreglen, så det bliver muligt for et færre antal bestyrelsesmedlemmer eller evt. kun ét bestyrelsesmedlem at disponere via netbank. Vi hjælper gerne med råd og vejledning om brugen af netbank i forhold til foreningens tegningsregler. Lån og pantsætning Foreningen kan få brug for at optage et lån eller købe/ pantsætte fast ejendom eller løsøre. Vedtægterne bør derfor indeholde retningslinjer for, hvem der kan forpligte foreningen ved disse dispositioner. Foreningen kan vælge, at disse beslutninger skal vedtages på en generalforsamling. Det kan dog være en langsommelig og tung proces, hvis der er behov for at optage lån, mens der samtidig er lang tid til næste ordinære generalforsamling. I de tilfælde kan det blive nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Foreninger, der ofte vil have behov for at optage lån, kan med fordel beslutte, at bestyrelsen kan indgå låneaftaler evt. med et beløbsmaksimum, således at aftaler ud over denne grænse vil kræve generalforsamlingens godkendelse. Det samme kan besluttes for så vidt angår køb/salg af fast ejendom og løsøre. Fremgår det ikke af vedtægterne, at bestyrelsen kan optage lån eller indgå aftaler om fast ejendom, skal der foreligge en gyldigt vedtaget generalforsamlingsbeslutning, som fastslår, at bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den pågældende disposition. Investering I tegningsreglerne er det også relevant at være opmærksom på foreningens investeringsstrategi, hvis foreningen har planer om at investere i værdipapirer. Følgende kan fremgå af vedtægten: Hvordan skal foreningernes midler placeres? Skal midlerne kunne investeres i værdipapirer? Skal det i givet fald være aktier, obligationer eller anden form for værdipapirer? Kan foreningen investere i udenlandske værdipapirer? Hvem skal kunne træffe beslutning om den enkelte investering? Fremgår dette af vedtægterne, kan foreningen sikre, at investeringerne matcher foreningens risikovillighed. Hvis foreningen ønsker at investere sine midler, skal det fremgå af vedtægterne hvilke dispositioner f.eks. køb og salg af værdipapirer, der kan foretages, og hvem der kan foretage dem. Fuldmagter Som medlem af foreningens bestyrelse repræsenterer man foreningen udadtil med en vis bemyndigelse til at varetage foreningens interesser. Det vil sige, at foreningen har givet fuldmagt til bestyrelsen til at kunne handle på foreningens vegne. Det betyder dog ikke, at bestyrelsen uden videre kan videregive fuldmagten. Ønsker foreningen, at bestyrelsen skal kunne videregive fuldmagten, således at en person kan udpeges til at varetage en bestemt opgave, f.eks. at kassereren skal kunne hæve på foreningens konto alene, skal dette fremgå af vedtægterne. Bestyrelsen kan kun videregive en opgave til et bestyrelsesmedlem, hvis det klart fremgår af vedtægterne. 12

14 Hæftelse og ansvar Foreningen hæfter for de aftaler, som indgås på foreningens vegne. Enkelte bestyrelsesmedlemmer kan pådrage sig et ansvar, hvis medlemmet ikke har fuldmagt, eller hvis det ikke tydeligt fremgår, at medlemmet handler på foreningens vegne. Foreningen hæfter alene for de aftaler, som indgås på foreningens vegne. Det enkelte medlem kan ikke gøres personligt ansvarlig for aftalerne, og derfor vil der evt. kun kunne rettes et krav mod foreningen og ikke det enkelte medlem. I visse tilfælde kan et medlem dog blive forpligtet af de aftaler, hun eller han indgår med banken. Det er især bestyrelsesmedlemmer, der kan pådrage sig et ansvar, da det oftest er dem, der indgår aftalerne. Handler et bestyrelsesmedlem uansvarligt, f.eks. hvis medlemmet ikke har fuldmagt (enten fra vedtægterne eller generalforsamlingen) til at indgå aftalen, eller hvis det ikke tydeligt fremgår, at han handler på foreningens vegne, kan medlemmet blive stillet personligt til ansvar for den indgåede aftale. Bestyrelsesmedlemmer kan også blive stillet til ansvar over for en aftalepart, selvom bestyrelsesmedlemmer handler inden for sin fuldmagt. Situationen kan opstå, hvis bestyrelsen gennem sine handlinger påfører aftaleparten et tab. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis bestyrelsen på vegne af foreningen indgår en aftale, hvor den er bekendt med, at det er usandsynligt, at foreningen kan overholde aftalen på grund af dårlig økonomi. Bestyrelsen vil ikke kunne hævde, at den har handlet i god tro, når bestyrelsen har påført en aftalepart et tab, og derfor vil et muligt erstatningsansvar mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer kunne komme på tale. Det vil dog komme an på en konkret vurdering. Er et bestyrelsesmedlem uenig i en beslutning, som resten af bestyrelsen ønsker at træffe, skal bestyrelsesmedlemmet aktivt modsætte sig beslutningen. Det kan bestyrelsesmedlemmet gøre ved at: Bringe sagen for generalforsamlingen eller Stemme imod forslaget og samtidig kræve, at dette bliver noteret i referatet. På den måde kan bestyrelsesmedlemmet undgå at blive stillet til ansvar for en beslutning, som ifølge bestyrelsesmedlemmet er i strid med bestyrelsens kompetence. Det er altså ikke nok, at bestyrelsesmedlemmet ikke deltager i mødet eller nægter at stemme om forslaget. 13

15 Opløsning Opløsning af en forening sker oftest ved, at foreningen træffer beslutning herom på generalforsamlingen, men foreningen kan også opløses ved konkurs eller ved dom. En forening kan ophøre ved: Konkurs, såfremt foreningen ikke kan leve op til sine økonomiske forpligtelser Dom, hvis formålet er lovstridigt eller samfundsstridigt Opløsning efter foreningens egen beslutning. Opløsning sker oftest ved, at foreningen træffer beslutning herom på generalforsamlingen. Vedtægterne skal indeholde en bestemmelse om, hvordan opløsningen kan besluttes, og hvilken procedure, der skal følges. Normalt vil en opløsning blive vedtaget efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Foreningen kan dog også vedtage, at opløsning skal ske ved kvalificeret flertal på generalforsamlingen og/eller ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningen skal beslutte, hvad der skal ske med foreningens midler. Normalt vil foreningen beslutte, at indeståendet på foreningens konto samt overskud fra salg af foreningens aktiver skal gå til et velgørende formål eller til en anden forening med samme formål. Derudover skal der tages stilling til, hvem der skal stå for fordeling af midlerne. Det kan f.eks. besluttes, at bestyrelsen eller et medlem (f.eks. formanden eller kassereren) står for at opgøre foreningens midler og fordele dem mellem de relevante aftagere. Fremgår det ikke af vedtægterne, skal dette besluttes på en generalforsamling. Generalforsamlingen må udpege én eller flere, som kan opgøre foreningens midler, og personen skal have fuldmagt til at kunne afhænde foreningens ejendomme samt sælge evt. værdipapirer. Dette er især relevant i forhold til banken, da pågældende vil være berettiget til at disponere over foreningens midler. Der skal derfor fremlægges referat fra generalforsamlingen som dokumentation for, at foreningen er opløst. Det er også muligt at vedtage, at foreningen opløses automatisk, hvis foreningen ikke har et vist antal medlemmer, eller hvis det ikke er muligt at få samlet en bestyrelse. 14

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere