Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om stiftelse og driften af en forening"

Transkript

1 Gode råd om stiftelse og driften af en forening

2 Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til jer, som planlægger at stifte en forening, eller allerede er aktive i en eksisterende forening. I håndbogen vil vi komme med en række gode råd om og anvisninger til, hvordan man stifter og driver en forening. I Arbejdernes Landsbank har vi stor ekspertise i de forhold, der vedrører foreninger, og lang erfaring med at rådgive foreninger om deres økonomi. Foreningshåndbogen er en generel vejledning, der præsenterer de grundlæggende begreber og forudsætninger for at starte en forening med særligt fokus på de økonomiske områder. Vær opmærksom på, at håndbogen ikke er en fyldestgørende vejledning i alle juridiske forhold vedrørende foreninger. Du er altid velkommen til at kontakte Arbejdernes Landsbank, hvis du har spørgsmål omkring din forening. God læselyst Arbejdernes Landsbank CVR-nr Kbh

3 Indholdsfortegnelse Foreningens A-B-C 3 Hvad er en forening? 4 Stiftelse af en forening 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Vedtægter 8 Når foreningen skal fungere økonomisk 9 CVR-nr. 10 Tegningsregler 11 Hæftelse og ansvar 13 Opløsning 14 2

4 Foreningens A-B-C I første del af Foreningshåndbogen præsenteres en række grundlæggende begreber ved en forening. Du vil kunne læse om de forudsætninger, der er nødvendige, for at fællesskabet kan karakteriseres som en forening, og dermed kan anses som det, man kalder for en juridisk person. 3

5 Hvad er en forening? En forening er et fællesskab mellem flere personer, som står sammen om én fælles interesse. En forening kan betragtes som en juridisk person, hvis foreningen har et fælles formål, et sæt vedtægter og en ledelse, der kan handle på foreningens vegne typisk en bestyrelse. En forening defineres som et fællesskab mellem flere personer, som står sammen om én fælles interesse. Begrebet forening bruges i daglig tale i vid udstrækning, men skal foreningen på samme måde som en fysisk person have rettigheder og forpligtelser og kunne indgå aftaler med andre, skal foreningen være en juridisk person. Det betyder, at foreningen skal have: Et fælles formål, som er grundlaget for foreningen Et sæt vedtægter, som indeholder nogle fastlagte regler for foreningen En ledelse, der kan handle på foreningens vegne f.eks. en bestyrelse. Hvis en forening ikke har en vedtægt eller et formål, er det i stedet et sameje. Det betyder, at flere personer ejer én eller flere formuegenstande i fællesskab. Forskellen mellem en forening og et sameje er, at foreningen ejer genstandene, og foreningens medlemmer er uden ejerforhold til disse genstande. I et sameje er det individerne, der hver især har en ejerandel af genstandene. Man skelner også mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende foreninger. Hvis en forening er erhvervsdrivende, gælder der særlige lovregler, som foreningen skal overholde. Denne håndbog kommer kun med vejledning til stiftelse og driften af foreninger, der er ikke-erhvervsdrivende, og som kan betegnes som en juridisk person. 4

6 Stiftelse af en forening En forening stiftes ved en stiftende generalforsamling. En forening stiftes typisk ved, at én eller flere personer indkalder mulige medlemmer til et stiftelsesmøde eller en stiftende generalforsamling, hvor de fremmødte er med til at beslutte grundlaget for foreningen. Generalforsamlingen er foreningens lovgivende forsamling, og på den stiftende generalforsamling skal medlemmerne bestemme foreningens vedtægter, som er en slags grundlov for foreningen. Det er en god idé at sende et udkast til vedtægterne ud sammen med mødeindkaldelsen, så kan deltagerne i foreningen sætte sig godt ind i dem inden mødet. Normalt besluttes foreningens første sæt vedtægter med almindeligt flertal, uanset at vedtægterne fastslår, at vedtægtsændringer kræver mere end almindeligt flertal. Foreningens første bestyrelse vælges også på den stiftende generalforsamling. 5

7 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle medlemmer har stemme- og taleret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen træffes beslutninger normalt med almindeligt flertal særlige vigtige beslutninger ved kvalificeret flertal. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og typisk har alle foreningens medlemmer ret til at deltage. I vedtægterne skal proceduren for indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen fremgå det gælder både den ordinære og en evt. ekstraordinær generalforsamling: Den ordinære generalforsamling afholdes normalt én gang om året inden for samme periode hvert år, f.eks. april måned. En ekstraordinær generalforsamling afholdes kun, hvis der skal tages særlige beslutninger, som kun generalforsamlingen kan vedtage, og som ikke kan vente til næste ordinære generalforsamling. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling kan indeholde: Valg af dirigent Bestyrelsens/formandens beretning Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter Det kommende års aktiviteter i foreningen Forslag, som efter vedtægterne kræver generalforsamlingens afgørelse. Alle medlemmer har stemme- og taleret på generalforsamlingen. Det betyder, at det enkelte medlem har ret til at give sin mening til kende og til at stemme for eller imod de emner og forslag, som skal besluttes på generalforsamlingen. Beslutninger træffes normalt med almindeligt flertal hvor mere end halvdelen stemmer for forslaget. Større beslutninger, som betyder gennemgribende ændringer for foreningen, f.eks. vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen, kræver typisk vedtagelse med et kvalificeret flertal, det vil sige: Vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer Vedtagelse med 2/3 af samtlige medlemmer/stemmer eller Minimum 2/3 af foreningens medlemmer skal være fremmødt, og at 2/3 af disse stemmer for forslaget (kaldes også dobbelt kvalificeret flertal). Beslutninger, der skal vedtages med kvalificeret flertal, skal altså fremgå af vedtægterne. Hvis andet ikke fremgår af vedtægterne, vil en beslutning på generalforsamlingen som minimum altid kunne træffes efter samme regler som vedtægtsændringer. Sørg derfor for, at vedtægterne indeholder klare regler for, hvordan beslutninger skal tages i foreningen. 6

8 Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen skal føre generalforsamlingens beslutninger ud i livet og tage sig af de opgaver, der opstår mellem generalforsamlingerne. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at foreningens vedtægter overholdes. Foreningens bestyrelse kan også kaldes en form for daglig ledelse. Den tager sig af de mange opgaver, der opstår mellem generalforsamlingerne. Det skal af vedtægterne fremgå: Hvor mange medlemmer, bestyrelsen skal bestå af. Det anbefales at vælge et ulige antal, så der altid kan opnås flertal i forbindelse med afstemninger o.l. Om der skal være et minimum af bestyrelsesmedlemmer, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. For hvor lang en periode bestyrelsesmedlemmerne er udpeget. Det kan være en fordel, at valg af bestyrelsesmedlemmer sker forskudt, så kun halvdelen af medlemmerne udskiftes ad gangen. På den måde opnår man kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, da der altid vil være nogle erfarne bestyrelsesmedlemmer. Hvor mange suppleanter til bestyrelsen der skal være. Det kan være en god idé at have suppleanter i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem vælger at udtræde af bestyrelsen i utide. Bestyrelsens almindelige opgaver er bl.a., at: Sørge for, at foreningens vedtægter overholdes Eksekvere generalforsamlingens beslutninger Føre regnskab over foreningens midler Sørge for, at foreningen udvikles i overensstemmelse med formålet Varetage den daglige ledelse inden for de rammer, generalforsamlingen har givet (f.eks. i vedtægterne) Indkalde til generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsesmøder afholdes typisk uden brug af særlige regler. Udgangspunktet er dog, at beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Ønsker foreningen særlige rammer for bestyrelsesarbejde, kan bestyrelsen udarbejde en forretningsorden, som f.eks. kan indeholde regler om tid og sted for afholdelse af møder, løbende pligter, krav til beslutningsprocessen mv. I nogle foreninger vælger generalforsamlingen, hvem der skal være formand, næstformand og kasserer. I andre vil bestyrelsen konstituere sig selv efter valget. Hvem, der er valgt til de forskellige poster, skal fremgå af: Referatet fra generalforsamlingen, såfremt formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen Referatet af bestyrelsesmødet, såfremt bestyrelsen selv besætter posterne. 7

9 Vedtægter Vedtægterne er foreningens grundlov, og skal derfor indeholde alle foreningens færdselsregler lige fra foreningens formål, proceduren for indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen, tegningsregler osv. For at undgå uklarheder og uenigheder bør enhver forening have et sæt vedtægter, som er godkendt af generalforsamlingen. Heri skal det klart og tydeligt fremgå, hvordan foreningen skal fungere, og hvordan foreningen skal fremstå over for sine interessenter. Medlemmerne kan i vid udstrækning aftale hvilke regler, der skal gælde for deres forening. Der er stort set ingen grænser for, hvad der kan stå i vedtægterne, men som udgangspunkt bør følgende fremgå i vedtægterne: Det er muligt at finde standardvedtægter på internettet, som med fordel kan anvendes find et eksempel på Men vær kritisk over for indholdet af standardvedtægterne, husk altid nøje at gennemgå de enkelte bestemmelser, så det sikres, at vedtægten er egnet til den ågældende forening. Foreningens navn Foreningens formål Regler for medlemsforholdet Bestyrelsens kompetence Reglerne for generalforsamlingen Tegningsregler Regler i forbindelse med opløsning af foreningen. 8

10 Når foreningen skal fungere økonomisk I denne del kan du læse om de ting, I skal være opmærksomme på omkring tegningsregler, hæftelse og ansvar, når I skal have foreningen til at fungere økonomisk. Skal foreningen fungere hensigtsmæssigt mellem generalforsamlingerne, er det nemlig nødvendigt, at personer bliver bemyndiget til at handle økonomisk på foreningens vegne. Vær opmærksom på, at retningslinjerne ikke er fyldestgørende. Beskrivelsen dækker alene de mest gængse økonomiske områder, som en forening vil skulle tage stilling til i samarbejdet med banken. Det betyder, at de regler, der beskrives, er Arbejdernes Landsbank opfattelse af, hvad en forening skal overveje, når den f.eks. vedtager tegningsregler. 9

11 CVR-nummer Med et CVR-nummer indberettes renteindtægter og -udgifter på foreningens CVR-nummer og ikke på f.eks. formandens eller kasserens CPR-nummer. Det første en forening bør gøre efter stiftelsen, er at få et CVR-nummer. Når en forening har et CVR-nr., vil renteindtægter og -udgifter blive indberettet på foreningens CVR-nr. og ikke på f.eks. formandens eller kassererens CPR-nr. Det er den sikreste måde at undgå, at foreningens formue skattemæssigt bliver anset for at være formandens/kassererens formue, idet SKAT vil registrere formuen som en personlig indtægt for formanden/kassereren i stedet for foreningens. Et CVR-nr. kan også være relevant, hvis foreningen modtager tilskud fra det offentlige. For at få et CVR-nr. skal foreningen henvende sig til SKAT eller - klik på Frivillige foreninger. Der er gratis at få et CVR-nr. Det er vigtigt, at foreningen husker at forny sit CVR-nr. hvert 3. år, da det ellers vil blive slettet. 10

12 Tegningsregler Tegningsreglerne bestemmer, hvem der er bemyndiget til at handle på foreningens vegne herunder økonomiske disposition. Det er som udgangspunkt bestyrelsen, der repræsenterer foreningen og kan indgå aftaler på foreningens vegne. Men overvej nøje, hvad der er mest hensigtsmæssigt, i forhold til om ét eller flere af bestyrelsesmedlemmerne skal disponere alene eller sammen over foreningens midler. Tegningsreglerne er en del af vedtægterne og bestemmer, hvem der repræsenterer foreningen udadtil. Tegningsreglerne er altså foreningens fuldmagt til én eller flere personer, der bemyndiger dem til at handle på foreningens vegne. Omvendt giver det personer uden for foreningen mulighed for at se, hvem der kan indgå aftaler på foreningens vegne. Der findes mange variationer af tegningsreglerne. Den tegningsregel, der passer til den enkelte forening, afhænger bl.a. af foreningens organisation og daglige drift. På finder du forslag til tegningsregler, der kan benyttes til inspiration ved udarbejdelsen af foreningens vedtægter. Det er vigtigt, at foreningen har en tegningsregel, uanset hvor stor en formue foreningen har. Selv små formuer kan skabe splid mellem medlemmerne, f.eks. hvis medlemmerne ikke kan blive enige om, hvad pengene skal bruges til, eller hvem der kan råde over dem. Vær især opmærksom på følgende, når det gælder tegningsregler: Hvem har på vegne af foreningen fuldmagt til at indgå aftaler med personer uden for foreningen? Hvilket omfang har fuldmagten, dvs. hvilke dispositioner skal personen(erne) kunne foretage? Hvem kan tegne foreningen? Som udgangspunkt er det altid bestyrelsen, der repræsenterer foreningen. Det betyder at: Hele bestyrelsen skal underskrive hver gang, der skal hæves på foreningens konto Foreningen ikke kan få et betalingskort/kreditkort eller netbank til sine konti. Dette kan i mange tilfælde virke uhensigtsmæssigt og bureaukratisk og kan derfor ikke altid anbefales. Det bør af foreningens tegningsregler fremgå, at ét eller flere af bestyrelsesmedlemmerne kan disponere alene eller sammen over foreningens midler. Det vil gøre det daglige foreningsarbejde mere fleksibelt. Overvej derfor, ud fra en betragtning om, hvad der er mest hensigtsmæssigt, hvem og hvor mange, der skal tegne foreningen. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, så foreningen får vedtaget den rigtige tegningsregel. Hvad betyder tegningsreglen for foreningens arbejde? Tegningsreglernes og dermed fuldmagtens omfang kan have meget stor betydning for foreningen. Vær især opmærksom på de områder, der er beskrevet i det følgende. 11

13 Netbank Hvis foreningen ønsker netbank, er omfanget af tegningsreglerne afgørende. Her tages der udgangspunkt i, om det er en enkelt person, som skal kunne foretage alle dispositioner, eller om flere skal godkende dispositionerne: Hvis både formand og kasserer tegner foreningen, det vil sige, at de begge f.eks. skal godkende en transaktion på foreningens konto, vil dette også gælde for brugen af netbank. De må altså ikke kunne disponere hver for sig. Hvis f.eks. kassereren alene kan disponere over foreningens konti, og dermed også disponere alene via netbanken, er dette oftest, fordi det er det mest hensigtsmæssige i den pågældende forening. En mulighed for at føre en vis kontrol med netbanken, uden at der skal være to til at godkende en disposition, kan være, at et andet bestyrelsesmedlem (f.eks. formanden) får mulighed for at se netbanken dog uden at kunne disponere. På den måde er der altid en kontrolinstans som sikkerhedsnet. Hvis hele bestyrelsen tegner foreningen, er det ikke sikkert, at dette er teknisk muligt i forhold til netbanken. Foreningen skal derfor ændre tegningsreglen, så det bliver muligt for et færre antal bestyrelsesmedlemmer eller evt. kun ét bestyrelsesmedlem at disponere via netbank. Vi hjælper gerne med råd og vejledning om brugen af netbank i forhold til foreningens tegningsregler. Lån og pantsætning Foreningen kan få brug for at optage et lån eller købe/ pantsætte fast ejendom eller løsøre. Vedtægterne bør derfor indeholde retningslinjer for, hvem der kan forpligte foreningen ved disse dispositioner. Foreningen kan vælge, at disse beslutninger skal vedtages på en generalforsamling. Det kan dog være en langsommelig og tung proces, hvis der er behov for at optage lån, mens der samtidig er lang tid til næste ordinære generalforsamling. I de tilfælde kan det blive nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Foreninger, der ofte vil have behov for at optage lån, kan med fordel beslutte, at bestyrelsen kan indgå låneaftaler evt. med et beløbsmaksimum, således at aftaler ud over denne grænse vil kræve generalforsamlingens godkendelse. Det samme kan besluttes for så vidt angår køb/salg af fast ejendom og løsøre. Fremgår det ikke af vedtægterne, at bestyrelsen kan optage lån eller indgå aftaler om fast ejendom, skal der foreligge en gyldigt vedtaget generalforsamlingsbeslutning, som fastslår, at bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den pågældende disposition. Investering I tegningsreglerne er det også relevant at være opmærksom på foreningens investeringsstrategi, hvis foreningen har planer om at investere i værdipapirer. Følgende kan fremgå af vedtægten: Hvordan skal foreningernes midler placeres? Skal midlerne kunne investeres i værdipapirer? Skal det i givet fald være aktier, obligationer eller anden form for værdipapirer? Kan foreningen investere i udenlandske værdipapirer? Hvem skal kunne træffe beslutning om den enkelte investering? Fremgår dette af vedtægterne, kan foreningen sikre, at investeringerne matcher foreningens risikovillighed. Hvis foreningen ønsker at investere sine midler, skal det fremgå af vedtægterne hvilke dispositioner f.eks. køb og salg af værdipapirer, der kan foretages, og hvem der kan foretage dem. Fuldmagter Som medlem af foreningens bestyrelse repræsenterer man foreningen udadtil med en vis bemyndigelse til at varetage foreningens interesser. Det vil sige, at foreningen har givet fuldmagt til bestyrelsen til at kunne handle på foreningens vegne. Det betyder dog ikke, at bestyrelsen uden videre kan videregive fuldmagten. Ønsker foreningen, at bestyrelsen skal kunne videregive fuldmagten, således at en person kan udpeges til at varetage en bestemt opgave, f.eks. at kassereren skal kunne hæve på foreningens konto alene, skal dette fremgå af vedtægterne. Bestyrelsen kan kun videregive en opgave til et bestyrelsesmedlem, hvis det klart fremgår af vedtægterne. 12

14 Hæftelse og ansvar Foreningen hæfter for de aftaler, som indgås på foreningens vegne. Enkelte bestyrelsesmedlemmer kan pådrage sig et ansvar, hvis medlemmet ikke har fuldmagt, eller hvis det ikke tydeligt fremgår, at medlemmet handler på foreningens vegne. Foreningen hæfter alene for de aftaler, som indgås på foreningens vegne. Det enkelte medlem kan ikke gøres personligt ansvarlig for aftalerne, og derfor vil der evt. kun kunne rettes et krav mod foreningen og ikke det enkelte medlem. I visse tilfælde kan et medlem dog blive forpligtet af de aftaler, hun eller han indgår med banken. Det er især bestyrelsesmedlemmer, der kan pådrage sig et ansvar, da det oftest er dem, der indgår aftalerne. Handler et bestyrelsesmedlem uansvarligt, f.eks. hvis medlemmet ikke har fuldmagt (enten fra vedtægterne eller generalforsamlingen) til at indgå aftalen, eller hvis det ikke tydeligt fremgår, at han handler på foreningens vegne, kan medlemmet blive stillet personligt til ansvar for den indgåede aftale. Bestyrelsesmedlemmer kan også blive stillet til ansvar over for en aftalepart, selvom bestyrelsesmedlemmer handler inden for sin fuldmagt. Situationen kan opstå, hvis bestyrelsen gennem sine handlinger påfører aftaleparten et tab. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis bestyrelsen på vegne af foreningen indgår en aftale, hvor den er bekendt med, at det er usandsynligt, at foreningen kan overholde aftalen på grund af dårlig økonomi. Bestyrelsen vil ikke kunne hævde, at den har handlet i god tro, når bestyrelsen har påført en aftalepart et tab, og derfor vil et muligt erstatningsansvar mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer kunne komme på tale. Det vil dog komme an på en konkret vurdering. Er et bestyrelsesmedlem uenig i en beslutning, som resten af bestyrelsen ønsker at træffe, skal bestyrelsesmedlemmet aktivt modsætte sig beslutningen. Det kan bestyrelsesmedlemmet gøre ved at: Bringe sagen for generalforsamlingen eller Stemme imod forslaget og samtidig kræve, at dette bliver noteret i referatet. På den måde kan bestyrelsesmedlemmet undgå at blive stillet til ansvar for en beslutning, som ifølge bestyrelsesmedlemmet er i strid med bestyrelsens kompetence. Det er altså ikke nok, at bestyrelsesmedlemmet ikke deltager i mødet eller nægter at stemme om forslaget. 13

15 Opløsning Opløsning af en forening sker oftest ved, at foreningen træffer beslutning herom på generalforsamlingen, men foreningen kan også opløses ved konkurs eller ved dom. En forening kan ophøre ved: Konkurs, såfremt foreningen ikke kan leve op til sine økonomiske forpligtelser Dom, hvis formålet er lovstridigt eller samfundsstridigt Opløsning efter foreningens egen beslutning. Opløsning sker oftest ved, at foreningen træffer beslutning herom på generalforsamlingen. Vedtægterne skal indeholde en bestemmelse om, hvordan opløsningen kan besluttes, og hvilken procedure, der skal følges. Normalt vil en opløsning blive vedtaget efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Foreningen kan dog også vedtage, at opløsning skal ske ved kvalificeret flertal på generalforsamlingen og/eller ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningen skal beslutte, hvad der skal ske med foreningens midler. Normalt vil foreningen beslutte, at indeståendet på foreningens konto samt overskud fra salg af foreningens aktiver skal gå til et velgørende formål eller til en anden forening med samme formål. Derudover skal der tages stilling til, hvem der skal stå for fordeling af midlerne. Det kan f.eks. besluttes, at bestyrelsen eller et medlem (f.eks. formanden eller kassereren) står for at opgøre foreningens midler og fordele dem mellem de relevante aftagere. Fremgår det ikke af vedtægterne, skal dette besluttes på en generalforsamling. Generalforsamlingen må udpege én eller flere, som kan opgøre foreningens midler, og personen skal have fuldmagt til at kunne afhænde foreningens ejendomme samt sælge evt. værdipapirer. Dette er især relevant i forhold til banken, da pågældende vil være berettiget til at disponere over foreningens midler. Der skal derfor fremlægges referat fra generalforsamlingen som dokumentation for, at foreningen er opløst. Det er også muligt at vedtage, at foreningen opløses automatisk, hvis foreningen ikke har et vist antal medlemmer, eller hvis det ikke er muligt at få samlet en bestyrelse. 14

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere