pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes"

Transkript

1 I l1li I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes Opfølgning Selvstyret o pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers ~elle~værende ~ed Vi skal hermed foretage en supplerende rapportering til vores undersøgelser af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret, perioden Vi har foretaget en gennemgang af udvalgte Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende pr. 7. november 2014 ud fra den bogførte saldo på medlemmets debitorkonto. Vi har kontrolleret følgende medlemmers debitorkonto: Aleqa Hammond Ane Hansen Anthon Frederiksen Kuupik Kleist Mimi Karlsen Ove Karl Berthelsen Steen Lynge Bortset fra Kuupik Kleists mellemværende, så er alle embedsrelaterede mellemværender indfriet. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte 2 Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: Aleqa Hammond I august 2014 og september 2014 blev der foretaget 2 løntræk på hver kr. Disse mangler fortsat at blive bogført på debitorkontoen. Kuupik Kleist Saldoen på kr. er fortsat åben. Steen Lynge Steen Lynge har foretaget indbetaling af den tidligere opgjorte saldo på kr., umiddelbart efter saldoen blev opgjort og forelagt ham. Med venlig hilsen Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor Bo Colbe Statsautoriseret revisor BC/vlm T:\AFD7200\FAELLES\SEK\101S082\Naalakkersuisut unders\opfølgning på saldi.docx

3 I lilii I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes Undersøgelse af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret, perioden 2013 og Indledning Vi orienterede med brev af 8. september 2014 Revisionsudvalget om, at Formanden for Naalakkersuisut havde oparbejdet et mellemværende med Selvstyret på baggrund af køb af private (fly)billetter, hoteludgifter m.m. Vi konkluderede, at dette var i strid med Regnskabshåndbogen, hvoraf det fremgår, at evt. private andele af rejseudgifter skal afregnes før gennemførelse afrejsen. 1.1 Kommissorium Revisionsudvalget har i kommissorium fra den 1. oktober 2014 anmodet os om at foretage en undersøgelse af samtlige Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret for perioden, der vedrører Landskassens regnskab for Det er specificeret, at undersøgelsen skal gennemføres ved udtræk fra Selvstyrets økonomisystem samt gennemgang af de foretagne udtræk og bagvedliggende bevægelser samt en vurdering heraf i forhold til gældende regler. Ifølge kommissoriet kan (og skal) vi inddrage andre elementer i undersøgelsen, herunder medlemmernes embedsmæssige udgifter til rejser og repræsentation samt benyttelse af Selvstyrets repræsentationslokaler til private formål i perioden og - hvis det er relevant - en tilbundsgående undersøgelse af regeloverholdelsen i forhold hertil. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

4 Deloitte Undersøgelsens omfang Vores hovedkommissorium har, som det fremgår af ovenstående, været at indhente oversigter over mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmerne og Selvstyret - samt at gennemgå disse og de bagvedliggende specifikationer og dokumentation i tilknytning hertil for at konstatere, om et eventuelt mellemværende er opstået i overensstemmelse - eller i strid med - gældende regler. I Selvstyret må der ifølge de grundlæggende bevillingsregler alene afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, hvis der fmdes den fornødne bevilling. Det betyder grundlæggende, at der skal foreligge en bevilling eller anden gyldig hjemmel til at bruge Selvstyrets midler, hvis forbruget skal være i overensstemmelse med denne generelle forvaltningsregel. Et mellemværende mellem Selvstyret og Naalakkersuisutmedlemmer opstår, hvis Naalakkersuisutmedlemmer privat afholder udgifter for Selvstyret og efterfølgende anmoder om refusion heraf. Dette kan ske i overensstemmelse med gældende regler. Derimod er det modsatte - altså at Selvstyret afholder private udgifter for Naalakkersuisutmedlemmer og efterfølgende opkræver disse hos det enkelte medlem - som udgangspunkt i strid med gældende regler. Situationen opstår eksempelvis, når et Naalakkersuisutmedlem anmoder administrationen om bestilling af rejser til familiemedlemmer via Selvstyrets rejsesystem, uden dette har et tjenstligt fonnål, eller hvis Naalakkersuisutmedlemmet afholder private udgifter via kreditkort, udstedt i Selvstyrets navn. Der er i reglerne hjemlet enkelte muligheder for, at Selvstyret undtagelsesvist kan afholde private udgifter for bl.a. Naalakkersuisutmedlemmer. Disse undtagelser er typisk underkastet særlige regler om efterfølgende afregning. Det skal for god ordens skyld nævnes, at vi kun har gennemgået mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmerne og Selvstyret, hvor disse er opstået som led i udførelsen af hvervet. Mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmer og Selvstyret af privat karakter, som eksempelvis ESUIBSU lån, skatter og afgifter samt afregning af underholdsbidrag m.v., er betragtet som værende private, og de er derfor udeladt af undersøgelsen. Vi har dog skimmet alle konti med mellemværender igennem for at kontrollere, om der ved en fejl skulle indgå forhold aftjenstlig karakter på disse konti. Det viste sig tidligt i undersøgelsen, at det ville blive nødvendigt at inddrage andre kilder end de konkrete konti for mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmer og Selvstyret for at sikre en tilfredsstillende afdækning af, hvorvidt de registrerede mellemværender var fuldstændige - altså om eksempelvis alle private udgifter rent faktisk var bogført som tilgodehavender på de pågældende mellemregningskonti.

5 Deloitte 3 I overensstemmelse med kommissoriet har vi derfor udvidet undersøgelsen til også at omfatte en gennemgangaf: 1. Naalakkersuisutmedlemmers brug af kreditkort (Eurocard), udstedt i Selvstyrets navn. 2. Rejseafregninger. 3. Afholdelse af udgifter til repræsentation - gaver. 4. Anvendelse af Selvstyrets repræsentative lokaler (Hans Egedes Hus). Den generelle brug af kreditkort i Selvstyret, herunder departementschefer og Naalakkersuisutmedlemmers sekretærers brug af kreditkort, er udeladt fra undersøgelsen for at begrænse omfanget af denne. Afgrænsningen er foretaget, selvom Naalakkersuisutmedlemmerne ofte har departementschefer og sekretærer med på tjenesterejser, og disse derfor kunne tænkes at foretage betalinger på Naalakkersuisutmedlemmers vegne i eget navn. Der er tale om ganske mange transaktioner - og materialet har været mere utilgængeligt end først antaget. Det har således vist sig, at den største del af dokumentationen kun forelå decentralt i papirformat og var utilgængeligt fra centralt hold i digital form. Det skal for god ordens skyld nævnes, at undersøgelsen er begrænset til stikprøver for perioden Vi har dog også fundet det relevant at gennemgå enkelte forhold vedrørende De gennemgåede stikprøver giver efter vores opfattelse et forsvarligt grundlag for undersøgelsen og konklusionen herpå, da stikprøvestørrelsen har et tilstrækkeligt omfang, både i forhold til de enkelte år, der indgår i undersøgelsen, og de enkelte Naalakkersuisutmedlemmer, der er omfattet af undersøgelsen. Undersøgelsen har krævet en meget stor indsats fra ASA Regnskab, der har stået for indhentelsen af størstedelen af den dokumentation, der indgår i undersøgelsen. Vi har sikret os, at ASA Regnskab har videregivet al dokumentation tilos uden "filtrering". Det har derudover været nødvendigt med en række konkrete, afklarende henvendelser til de forskellige departementer. Det er generelt vores oplevelse, at alle involverede parter har bidraget loyalt til undersøgelsen - og at det har været højt prioriteret at fmde den efterspurgte dokumentation og besvare vores spørgsmål. Anbefaling Vi anbefaler, at der i forlængelse af nærværende undersøgelse foretages en intern gennemgang af Eurocard-anvendelsen for centrale personer i administrationen for regnskabsåret 2013 og 2014.

6 Deloitte Grundlaget for undersøgelsen Vi har anmodet om, at få følgende materiale stillet til rådighed af Selvstyret til brug for vores undersøgelse af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret for perioden, der vedrører Landskassens regnskab for 2013: Adgang til bogføringssystemet, med mulighed for at foretage relevante udtræk og udskrifter. Lønsedler for alle medlemmer på alle lønnumre i perioden. Udtræk fra bogføringssystemet, udvisende alle medlemmers mellemværende samt tjenesterejser/rejseafregninger i perioden. Særskilt oversigt over Eurocard-transaktioner. Særskilt oversigt over Dankort-transaktioner for alle medlemmer, der har udstedt Dankort. Udskrift fra kalender med oversigt over brugen af Hans Egedes hus. Vejledning omkring tjenesterejser, udleveret til Naalakkersuisutmedlemmerne. Intern instruks om oprettelse af kreditkort, herunder oprettelse af Eurocard. Beskrivelse af de interne forretningsgange for Eurocard-betalinger. Grundlæggende har vi modtaget det materiale, som vi har anmodet om at få stillet til rådighed. Udtrækket over Naalakkersuisutmedlemmers brug af Eurocard indeholdte posteringer fra følgende medlemmer: Aleqa Hammond AneHansen Anthon Frederiksen FinnKarlsen Jens B. Frederiksen Jens-Erik Kirkegaard Karl Lyberth Maliina Abelsen Martha Lund Olsen Mette Lynge Mimi Karlsen Palle Christiansen Steen Lynge Vittus Qujaukisoq Der er ikke udtaget stikprøver for Finn Karlsen og Jens-Erik Kirkegaard, da vi vurderer deres anvendelse af Eurocard som uvæsentlig. Vi anser udtrækket fra bogførings systemet, der gengiver alle medlemmers rejseafregninger i perioden, for at være fuldstændigt, selvom udtrækket mangler oplysninger om tjenesterejser, der er afregnet

7 Deloitte 5 direkte med departementet. Det vil være i strid med de interne afregningsregler at foretage afregning direkte med departementet. Der foreligger ingen indikationer på, at der er foretaget sådanne afregninger i Overodnet konklusion I Selvstyret må der kun afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, hvis der findes den fornødne bevilling. Det betyder grundlæggende, at der skal foreligge en bevilling eller anden gyldig hjemmel til at bruge Selvstyrets midler, for at dette forbrug kan siges at være i overensstemmelse med denne generelle forvaltningsregel. Det er derfor som udgangspunkt i strid med dette grundprincip, hvis Selvstyret afholder private udlæg for Naalakkersuisutmedlemmer. Der er identificeret mellemværender og/eller privat brug af Selvstyrets midler for følgende Naalakkersuisutmedlemmer: Aleqa Hammond Kuupik Kleist Steen Lynge Vores gennemgang har endvidere omfattet følgende Naalakkersuisutmedlemmer, uden vi fmder anledning til at knytte yderligere bemærkninger til dem: Agathe Fontain Ane Hansen Anthon Frederiksen Finn Karlsen Jens B. Frederiksen Karl Lyberth Kim Kielsen Maliina Abelsen Martha Lund Olsen Mette Lynge Mimi Karlsen Nick Nielsen Ove Karl Berthelsen Palle Christiansen Siverth K. Heilmann Vittus Qujaukitsoq

8 Deloitte 6 Der henvises til afsnit 4 for en nærmere gennemgang af de enkelte medlemmers konkrete forhold. 3. Generelle forhold afdækket ved undersøgelsen Vores undersøgelse har afdækket en række forhold, som vi anser for at være generelle, selvom de er eksemplificeret ved forhold, der er knyttet til enkeltpersoner. 3.1 Mellemværende mellem Selvstyret og Naalakkersuisutmedlemmer Vores undersøgelse viser, at Selvstyret har ydet private udlæg og/eller afholdt private udgifter for enkelte Naalakkersuisutmedlemmer. Det er vores vurdering, at Selvstyret kan foretage betaling for ledsagerrejser, selvom det er det enkelte Naalakkersuisutmedlem, der skal afholde udgiften, når rejsens pris betales forud for rejsens begyndelse. Der gælder som udgangspunkt særlige regler for Naalakkersuisutmedlemmer omkring tjenesterejser, men i disse mangler der adressering af netop det forhold, hvor et Naalakkersuisutmedlem ønsker at medtage en ledsager på en tjenesterejse for egen regning. Vi har derfor taget afsæt i reglen i Regnskabshåndbogen, afsnit Alternativt ville udgifter tilledsagerrejser aldrig kunne afholdes via Selvstyrets rejsesystem. I overensstemmelse hermed, er det vores opfattelse, at der først er tale om private udlæg af kritisabel art, når rejsen betales efter rejsens begyndelsestidspunkt. Vores gennemgang af de bogførte mellemværender har dokumenteret, at faktureringen til Naalakkersuisutmedlemmerne ofte sker med stor forsinkelse i forhold til tidspunktet for mellemværendets opståen, hvilket øger risikoen for overskridelse afbetalingsfristerne for disse udlæg. Det er dog vores opfattelse, at afregning af ledsagerbilletter skal ske forud for rejsens begyndelse, selvom Naalakkersuisutmedlemmet først senere modtager en faktura herfor fra Selvstyret. Det fremgår af retningslinjerne for brug af Selvstyrets kreditkort, at disse alene må anvendes til t j enesteformål. Dermed bør ledsagerbilletter i perioden frem til afrejse principielt være den eneste form for private udlæg på Naalakkersuisutmedlemmers mellemværendekonti.

9 Deloitte 7 Hertil kommer dog almindelige mellemværender, der er opstået som følge af tjenestelige aktiviteter. Sådanne bør afregnes inden 14 dage eller udlignes ved løntræk i næstkommende lønkørsel. Proceduren for rejseafregninger er, at disse skal afleveres senest 14 dage efter hjemkosten, hvor private andele/øvrige fradrag skal fratrækkes med fyldestgørende bemærkninger. Regnskabshåndbogen angiver, at der efter kontakt til en medarbejder, der mangler at aflevere en rejseafregning rettidigt, skal ske løntræk af det fulde forskud ved førstkommende lønkørsel. Det skal dog bemærkes, at der kun ydes forskud til personer med Eurocard, hvis rejsens længde overstiger kredittiden på Eurocard. Det er vores opfattelse, at brug af Eurocard dermed skal sidestilles med udbetaling af et forskud i forbindelse med tjenesterejser. Der mangler nedskrevne procedurer for behandling af øvrige udlæg af privat art. Dette er efter vores vurdering i overensstemmelse med, at sådanne aldrig bør forekomme, når Selvstyrets almindelige procedurer følges. I sådanne tilfælde vil Selvstyret afvise at betale private udlæg, når de faktureres til Selvstyret. Det er vores opfattelse, at Selvstyret alene godkender modtagne fakturaer, der vedrører Selvstyrets aktivitet, selvom der som tidligere rapporteret betales en faktura i juni 2014 vedrørende en privat konfirmation på 11 t.kr. Der er ingen yderligere indikationer på, at forretningsgangene i denne forbindelse tilsidesættes. Det er vores opfattelse, at retningslinjer for afregning af private andele afrejseomkostninger m.m. sker uden iagttagelse af de gældende regler herfor. Vi har konstateret, at mellemværender får lov til at bestå i længere tid, uden der sker modregning i evt. rejseafregninger eller lønindeholdelse. Anbefaling Det enkelte Naalakkersuisutmedlem vil opnå den bedste sikkerhed mod at overtræde reglerne ved at få oprettet et privat Eurocard (eller andet kreditkort), der herefter bruges til betaling af rejse- og hoteludgifter med privat deltagelse af familiemedlemmer - og derefter anmode Selvstyret om refusion af tjenstlige udgifter. Typisk vil et sådan privat udlæg kunne refunderes inden' der skal ske afregning til kreditkortudsteder. Vi anbefaler, at administrationen foretager fakturering til Naalakkersuisutmedlemmer i umiddelbar forlængelse af, et mellemværende opstår. Det bør fremadrettet sikres, at Naalakkersuisutmedlemmer

10 Deloitte 8 modtager fakturaer til afregning af mellemværender på et tidspunkt, der muliggør rettidig indbetaling af mellemværender på baggrund af denne faktura. Vi anbefaler endvidere, at der indføres klare retningslinjer for forretningsgangene i de tilfælde, hvor Eurocard anvendes til privat brug, der sker forsinket fakturering og/eller Naalakkersuisutmedlemmet ikke udligner mellemværendet inden for de fastsatte tids grænser. Forretningsgangsbeskrivelserne bør efter vores opfattelse indeholde klare tidsfrister samt en klar ansvarsfordeling under hele processen, frem til tidspunktet for endelig afregning af mellemværendet, under hensyntagen til Naalakkersuisutmedlemmers særlige position i Selvstyret. 3.2 Naalakkersuisutmedlemmers brug af kreditkort (Eurocard), udstedt i Selvstyrets navn Naalakkersuisutmedlemmer kan få udstedt et Eurocard i Selvstyrets navn, således at omfanget af privat udlæg på Selvstyrets vegne begrænses. Eurocard bruges typisk til betaling af overnatning, overvægt, betaling i restauranter og på hoteller, herunder til betaling afminibarer, telefon, internet og opgradering af værelser. Det fremgår af retningslinjerne for brug af kreditkort, at disse alene må anvendes til tjenestelige formål. Der skal altid foreligge original dokumentation for de afholdte udgifter med angivelse af formål, anledning og i relevant omfang også deltagerkreds, således at relevansen for Selvstyrets afholdes af udgiften kan dokumenteres og kontrolleres. Vi har under vores gennemgang af underliggende bilag for Eurocard-transaktioner konstateret, at den bagved liggende dokumentation i form af faktura for udgiften foreligger, mens den enkelte faktura i altovervejende grad mangler angivelse af anledning, formål og evt. deltagerkreds Departementerne har dog i de fleste tilfælde været i stand til at dokumentere anledning, formål og evt. deltagerkreds. Transaktioner, hvor departementet mangler at fremvise underliggende dokumentation og/eller at redegøre for anledning, formål og evt. deltagerkreds, er særskilt kommenteret i nærværende rapport. Manglende angivelse af formål, anledning og deltagerkreds samt manglende udlevering af underbilag, i umiddelbar tilknytning til transaktionen foretages, medfører naturligvis, at administrationens mulighed for at udføre sin kontrol heraf har været begrænset i den undersøgte periode. Interne forretningsgange i relation til Eurocard Den centrale regnskabsafdeling lægger regninger fra Eurocard til betaling, når regningen modtages. Derefter sættes transaktionen på mellemregning med det relevante departement. Vi har konstateret, at

11 Deloitte 9 enkelte posteringer herefter efterposteres til flere forskellige interimskonti, før den endelige bogføring sker. Dette medfører løbende ændringer i dateringen på det enkelte bilag, og at transaktionssporet svært kan følges. Departementet er ansvarlig for at foretage opkrævning via debitorafdelingen for transaktioner, der ikke foreligger bilag på eller som ikke vedrører Selvstyret, forud for endelig bogføring af posteringer på interlmskonti. Mangler der kvitteringer, og har dette ikke medført en fakturering til kortholder, så opfattes dette fra den centrale regnskabsafdelings side, som om departementet har taget en aktiv beslutning om at behandle omkostningerne på interimskonti som driftsomkostninger på baggrund af underliggende materiale i Departementet. Derefter afslutter de deres rykkerprocedure. Det fremgår af de interne forretningsgange, at departementet kan betale for Eurocard-regninger, hvor de underliggende fakturaer mangler. Det fremgår ikke, at dette betyder, at spærring af kortet skal annulleres, men dette må anses for at være den naturlige følge heraf, da departementet herved tilkendegiver, at der er tale om lovligt brug afkortet til trods for manglende dokumentation. Proceduren er i overensstemmelse med instruks om kreditkort følgende: Der rykkes i umiddelbar forlængelse af, det konstateres, at der mangler dokumentation. 2. rykker sendes senest 7 dage efter 1. rykker. Rykker sendes senest 7 dage efter 2. rykker. Kortet spærres og der foretages løn træk for de beløb, der mangler bilag for. Vi har i forbindelse med vores undersøgelse konstateret, at den centrale regnskabsafdeling følger rykkerprocedurerne ved manglende bilag frem til det tidspunkt, hvor departementet godkender transaktionen. Dog har vi ikke fundet eksempler på, at medlemmers kort er blevet spærret. Vi har endvidere konstateret, at en del af de underliggende fakturaer vedrørende Eurocardtransaktioner kun kunne rekvireres fra det relevante departement, da de aldrig var indsendt til den centrale regnskabsafdeling. Anbefaling Vi anbefaler, at Regnskabshåndbogens bestemmelser omkring oplysninger om formål, anledning og deltagerkreds følges, således at relevante oplysninger altid er en del af det underliggende bilag - som i sagens natur også bør foreligge i den centrale regnskabsafdeling som dokumentation for den gennemførte transaktion. Vi anbefaler ligeledes, at der indføres klare retningslinjer for, hvordan den centrale regnskabsafdeling skal forholde sig, hvis de modtager mangelfulde oplysninger vedrørende bilagene, samt hvis de rele-

12 Deloitte 10 vante bilag fra departementerne udebliver - og hvordan departementerne skal forholde sig, hvis de relevante bilag og/eller oplysninger udebliver fra Naalakkersuisutmedlemmerne. Forretningsgangene og de interne kontroller, der knyttes hertil, bør følgende sikre: Alle relevante bilag modtages fra Naalakkersuisut med angivelse af formål, anledning og evt. deltagerkreds. Alle relevante bilag med relevante oplysninger og nødvendig dokumentation scannes i IRIS til den centrale regnskabsafdeling. Ved flere på hinanden følgende efterposteringer af den samme udgift til forskellige interimskonti kan transaktions sporet let følges og kopi af det oprindelige bogføringsbilag følger med som underliggende dokumentation for efterposteringen. Naalakkersuisut modregnes i førstkommende lønafregning for overforfaldne saldi. 3.3 Rejseafregninger Ved tjenesterejser skal der udfyldes en rejseafregning, der giver grundlag for at vurdere udgiftens relevans for Selvstyret. Ved gennemgangen af udgifter ved overnatning på hoteller har vi i enkelte tilfælde konstateret, at der benyttes hoteller, der ligger ud over det udgiftsniveau, der er fastsat for medarbejdere i Selvstyret. Departementerne mangler i enkelte tilfælde at begrunde dette over for os. Det er vores indtryk, at det typisk er op til det enkelte medlems anmodning om refusion i forbindelse med den endelige rejseafregning, hvorvidt medlemmet selv betaler for udgifter til f.eks. minibarer, telefon, internet og opgradering af værelser, når dette fremgår af regninger fra restauranter og hoteller - eller om de anses for at være relevante for Selvstyret. I enkelte tilfælde kan der rejses berettiget tvivl om, hvorvidt Selvstyret burde have afholdt disse udgifter. Rejseafregningsbilagenes felter vedrørende forplejning (evt. i forbindelse med repræsentation) ses sjældent udfyldt. Der er generelt sammenhæng mellem hoteldage og reduktion for morgenmad, men der mangler at blive foretaget fradrag for bespisning i forbindelse med flyture. Overordnet set foretages der yderst sjældent reduktion af dagpengene som følge af forplejning i forbindelse med officielle arrangementer. Forholdet virker særligt påfaldende ved udenlandske ophold, hvor der skal ske forholdsvis reduktion af dagpengene, hvis Naalakkersuisutmedlemmet f.eks. får betalt sin aftensmad i forbindelse med udførelsen af sin tjeneste.

13 Deloitte 11 Det fremgår afregnskabshåndbogen, at rejseafregninger skal ledsages af rejseplaner. Vi har konstateret, at dette i vid udstrækning tolkes som den rejseplan, Air Greenland genererer ved køb af flybilletter. De ansvarlige departementer har i forbindelse med vores undersøgelse fremvist de efterspurgte rejseplaner, hvoraf formål, mødeaktivitet på enkeltdage og deltagerkreds fremgår. Vi har nedenfor rapporteret særskilt om enkelttilfælde, hvor udførlige rejseplaner har manglet, og rejsens formål virker mindre sandsynlig. Ifølge gældende cirkulære kan medlemmer af Naalakkersuisut under særlige omstændigheder medbringe ægtefæller eller samlevende på rejser, når der indgår arrangementer med officielle repræsentanter på samme niveau eller højere, og disse også medtager ægtefæller. Formanden for Naalakkersuisut kan i andre særlige tilfælde give tilladelse til rejser med ægtefælle. Tilladelsen skal i så fald være vedhæftet bogføringsbilaget. Det forekommer sjældent, at bogføringsbilaget indeholder den beskrevne dokumentation. Dette medfører, at dokumentationen for ægtefælles/samlevers deltagelse i tjenesterejsen principielt er mangelfuld. Vi har som følge af den mangelfulde dokumentation indhentet supplerende, relevant dokumentation og forklaringer i departementerne - eller redegjort for den manglende dokumentation særskilt. Anbefaling Vi anbefaler, at Regnskabshåndbogens bestemmelser omkring rejseafregninger følges, således at det fremadrettet sikres, at rejseafregninger ledsages at relevant dokumentation, der gør det muligt at vurdere, hvorvidt udgiften bør afholdes af Selvstyret. Dokumentationen bør altid indeholde følgende, hvis relevant: Anledning, formål og deltagerkreds, evt. sammen med den krævede redegørelse. Rejseplan, indeholdende detaljeret mødeplan for alle dagene samt oplysninger om forplejning. Forklaring, hvis rejsen foretages uden umiddelbar sammenhæng med de officielle forpligtelser, jf. rejseplanen. Dokumentation for, at rejsen overholder bestemmelserne for betalte ledsagerrejser, hvis Selvstyret afholder omkostningerne for ledsageren. Forklaring, hvis der afholdes omkostninger, selvom den bagvedliggende faktura mangler. Angivelse af, hvorfor der er ydet rejseforskud, når der ydes et sådant.

14 Deloitte 12 Det bør overvejes, hvorvidt der skal udarbejdes interne kontroller, der sikrer korrekt modregning i dagpengene, når Naalakkersuisutmedlemmer modtager frokost og/eller aftensmad i forbindelse med tjenesterejsen og/eller der sker ændringer i den oprindelige rejseplan. Vi anbefaler endvidere, at der sikres en ensartet praksis på tværs af departementerne ved at indføre klare retningslinjer for, hvilke omkostninger der kan godtgøres samt for et acceptabelt omkostningsniveau, når der købes overnatning i forbindelse med tjenesterejser for Naalakkersuisutmedlemmer. Retningslinjerne bør indeholde bestemmelser omkring, hvordan meromkostninger skal opgøres, når Naalakkersuisutmedlemmet vælger at medtage en ledsager på egen regning. 3.4 Atboldelse af udgifter til repræsentation og gaver Det skal altid dokumenteres, hvem der modtager gaven, og hvilken anledning den er givet i, når der gives gaver på vegne af Selvstyret. Vi har konstateret, at der er foretaget en del indkøb af gaver, hvor værdien overstiger kr. Ved kontrol af anvendelsen har det vist sig, at gaverne enten opbevares til senere, ubestemt brug, eller at de er afholdt til unavngivne personer. I enkelte tilfælde har vi dog kunne følge gaven til den endelige modtager. Her har vi identificeret modtagere, omfattende f.eks. ministre fra andre lande, andre landes embedsmænd og egne Naalakkersuisutmedlemmer i forbindelse med deres mærkedage. Der foretages større enkeltindkøb af gaver uden anledning. Gaverne opbevares herefter i Hans Egedes Hus, men der mangler kontrol af, hvordan de anvendes. Det er vores opfattelse, at praksis omkring gaveindkøb samt -afgivelse af større værdi til egne Naalakkersuisutmedlemmer er foregået i strid med bestemmelserne i cirkulæret om Landsstyrets brug af midler til repræsentation m.m. Anbefaling Vi anbefaler, at der indføres interne forretningsgange, der sikrer, at cirkulæret om Landsstyrets brug af midler til repræsentation m.m. overholdes. De interne forretningsgange for gaveindkøb og -afgivelse bør suppleres med interne kontroller, der sikrer, at Selvstyrets gavelager anvendes som intenderet. 3.5 Afdragsordninger Vi har konstateret, at der i enkelte tilfælde forekommer afdragsordninger udenom Naalakkersuisutmedlemmets mellemværendekonto. De fundne tilfælde omhandler alene tilbagebetalinger over 1-3 måneder af mellemværender, der er opstået som følge af almindelige transaktioner med medlemmet.

15 Deloitte 13 Der er alene fundet tilfælde, hvor mellemværendet er tilbagebetalt inden det pågældende regnskabsårs afslutning. Som eneste undtagelse til ovenstående henviser vil til særskilt afsnit vedr. Aleqa Hammonds mellemværende. Det er vores opfattelse, at Naalakkersuisutmedlemmer aldrig bør have skyldige beløb til Selvstyret. Skulle sådanne alligevel opstå, så skal de bogføres via Naalakkersuisutmedlemmets konto for mellemværender med Selvstyret. 3.6 Anvendelse af Selvstyrets repræsentative lokaler (Hans Egedes Hus) Vi har forespurgt til dokumentation for anvendelse af Hans Egedes Hus med henblik på at identificere privat anvendelse af huset. Vi har konstateret, at huset generelt anvendes til partipolitiske møder. Det er muligt, at huset kan være brugt til yderligere andre formål, som vi mangler at identificere, idet anvendelsen kun dokumenteres sparsomt i en privat kalender. Anbefaling Vi anbefaler, at det fremadrettet sikres, at der føres en særskilt kalender med oplysninger om, hvem der anvender Hans Egedes hus samt til hvilket formål og for hvilken deltagerkreds. 4. Specifikke forhold afdækket ved undersøgelsen - Naalakkersuisutmedlemmer De identificerede mellemværender og/eller det private brug af Selvstyrets midler er specificeret nedenfor for følgende Naalakkersuisutmedlemmer: Aleqa Hammond Kuupik Kleist Steen Lynge 4.1 Aleqa Hammond For gennemgang af Aleqa Hammonds mellemværende henviser vi til tidligere fremsendte rapport. Vores gennemgang af Aleqa Hammonds lønsedler afslørede et løntræk i august 2014 og september 2015 på kr. Posteringerne herfor fandtes bogført i driften, hvorved det delvist udlignede departementets udlæg for Aleqa Hammonds mellemværende.

16 Deloitte 14 Vi har fået oplyst, at posteringerne skal efterposteres, så de kommer til at fremgå af konto for mellemværende. I den oprindelige rapportering til revisionsudvalget, opgjorde vi mellemværendet til ,27 kr. plus kr. i overensstemmelse med Selvstyrets opgørelse heraf. Dermed var der ikke redegjort for følgende posteringer: Modregning i rejseafregninger og udbetalinger fra Selvstyret i maj og juni 2014 på i alt kr. Privat udlæg den 17. september 2014 på kr. Træk i løn i august og september 2014 på kr. Vi har ikke i alle tilfælde været i stand til at modtage de underliggende bilag for brug af Eurocard. Aleqa Hammonds samlede forbrug på Eurocard udgør kun 18 t.kr., hvoraf vi har kontrolleret 40 %. Kun 16 % af de udtagne stikprøver kan forevises og er uden fejl. Den 16. januar 2014 anvendes Eurocard til betaling af en hotelregning. På regningen er det påført, at barregninger er private. Til trods herfor foretages der ikke opkrævning for privat brug hos Aleqa Hammond og hele regningen på kr. driftsføres. Aleqa Hammonds ægtefælles hjemrejse efter et officielt arrangement er blevet forlænget med en uge på Island fra den 30. august 2013 til den 4. september Meromkostninger på kr. er afholdt af selvstyret, selvom der er tale om privat ferie. Ægteparret har desuden afholdt privat ferie i Paris i forbindelse med et officielt arrangement i Danmark og Bruxelles fra den 16. januar 2014 til den 20. januar Ombookningen af billetter sker via Selvstyret, der også afholder meromkostningerne på kr. Efter vores opfattelse burde ovenstående beløb, der er Selvstyret uvedkommende, være afregnet forud for rejsens begyndelse via Aleqa Hammonds mellemværende med Selvstyret. 4.2 Kuupik Kleist Vi henviser til vores rapport vedrørende 2012 for en gennemgang af Kuupik Kleists private udlæg i 2011 og Ultimo 2012 er saldoen på Kuupik Kleists mellemværende kr. Denne saldo nedbringes ultimo i 2014 til kr. 4.3 Steen Lynge Departementet betaler kr. for, at Steen Lynges familie deltager i en tjenesterejse til Sydgrønland i december Departementet udskrev ikke en regning til Steen Lynge i den forbindelse. Det oplyses, at dette skyldes, at Steen Lynge såvel som den tidligere departementschef har tolket rejsereglerne som om, en minister må medtage sin familie på tjenesterejse en gang årligt.

17 Deloitte 15 Departementet oplyser desuden, at der som følge af en fejl i administrationen blev betalt en faktura på kr. for hustru og børns deltagelse i tjenesterejse i sommeren 2014, selvom denne efter aftalen skulle have været videresendt til Steen Lynge efter bestilling. Flybilletteme oplyses at være bestilt på forskellige fakturaer for at sikre fremsendelse og betaling af Steen Lynge. Fejlen er rettet ved opkrævning af Steen Lynge den 30. september 2014, efter henvendelse fra Steen Lynge. Departementet har over for os tilkendegivet, at ovenstående fejl har givet anledning til, at departementets forretningsgange på området gennemgås med henblik på nødvendig tilretning af de administrative procedurer, så lignende fejl ikke gentager sig. Der henstår en ubetalt saldo på kr. 5. Øvrige forhold Vi har rapporteret om alle fundne forhold, bortset fra følgende: Private udlæg under kr. Forhold, der tydeligvis er fejl fra administrationens side. Afregning efter forfaldsdatoen for køb af mobiltelefon og/eller computer i forbindelse med Naalakkersuisutmedlemmets fratræden. Forhold, hvor dokumentationsgrundlaget er mangelfuldt i forhold til en forståelig/sikker rapportering. statsautoriseret revisor Bo Colbe statsautoriseret revisor

18 Deloitte 16 Bilag 1 - Skemaoversigt N aalakkersuisutmedlem Private udlæg på konto Driftsførte private Periode som medlem for mellemværende omkostninger af N aalakkersuisut Aleqa Hammond 2013: kr. 2013: Marts Oktober 2014: kr Kuupik Kleist Saldo ved undersøgelsens afslutning kr. Steen Lynge 2013: Marts Oktober 2014: Saldo ved undersøgelsens afslutning kr.

19 Deloitte 17 Bilag 2 - Oversigt over relevante regler og vejledninger Generelle regler Landstingslov om Grønlands Hjemmestyrets budget Budgetregulativet Specifikke regler Landstingslov ill. 22 af 18. december 2003 om vederlag mv til medlemmer af Landstinget med ændringer i marts og juni 2006 samt Cirkulære om Landsstyrets brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m. fra 15. december Håndbog for Inatsisartut 2009 og ændret, gældende udgave fra Regnskabshåndbogen, der indeholder de forskrifter og brugervejledninger, der gælder på regnskabsområdet - blandt andet Regnskabshåndbogens Afsnit 5.2, der omhandler tjenesterejser Departementer og Styrelser udsender også forskrifter og brugervejledninger o Vejledning omkring tjenesterejser, udleveres til Naalakkersuisutmedlemmeme o Instruks om oprettelse af kreditkort, herunder Eurocard o Forretningsgange for Eurocard-betalinger PAWlvlm T:\AFD1200\FAELLES\SEK\101S082\Naalakkersuisut unders\perioden 2013 og 2014.docx

20 I II1II I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes Undersøgelse af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret, perioden Indledning Vi orienterede med brev af 8. september 2014 Revisionsudvalget om, at Formanden for Naalakkersuisut havde oparbejdet et mellemværende med Selvstyret på baggrund af køb af private (fly)billetter, hoteludgifter m.m. Vi konkluderede, at dette var i strid med Regnskabshåndbogen, hvoraf det fremgår, at evt. private andele af rejseudgifter skal afregnes før gennemførelse afrejsen. 1.1 Kommissorium Revisionsudvalget har i kommissorium fra den 1. oktober 2014 anmodet os om at foretage en undersøgelse af samtlige Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret for perioden, der vedrører Landskassens regnskab for Det er specificeret, at undersøgelsen skal gennemføres ved udtræk fra Selvstyrets økonomisystem samt gennemgang af de foretagne udtræk og bagvedliggende bevægelser samt en vurdering heraf i forhold til gældende regler. Ifølge kommissoriet kan (og skal) vi inddrage andre elementer i undersøgelsen, herunder medlemmernes embedsmæssige udgifter til rejser og repræsentation samt benyttelse af Selvstyrets repræsentationslokaler til private formål i perioden og - hvis det er relevant - en tilbundsgående undersøgelse af regeloverholdelsen i forhold hertil. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

FM2015111. Bilag 7 FM2015111. lm.01.25.01l15fm-labu-oooll

FM2015111. Bilag 7 FM2015111. lm.01.25.01l15fm-labu-oooll FM2015111 Bilag 7 FM2015111 lm.01.25.01l15fm-labu-oooll Deloitte Statsautonseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33,'6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuul, 08.09.2014 Strcengt personligt

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Atassut Landsorganisation Revisionsprotokollat

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om visse forhold vedrørende Statsministeriets tidligere pressechef 1. På statsrevisorernes møde den 14. september

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Aalborg Universitet Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Økonomiafdelingen 02-05-2014 Indhold 1. Indledning...2 2. Hvem kan få et AAU kreditkort med firmahæftelse...2 3. Ansøgning

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.1 Log på Rejsud... 2 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 3 1.2.1 Opret nyt dokument... 3 1.2.2 Trin

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. juni 2010 blev der i. sag nr. 9/2009 - S. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 14. juni 2010 blev der i. sag nr. 9/2009 - S. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 9/2009 - S A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 1. marts 2009 har advokat A i medfør af dagældende revisorlovs 19, stk.

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere