Betingelser nr. D Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring"

Transkript

1 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax Betingelser nr. D Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over hvad forsikringen dækker 3 Rejseforsikringsbevis 3 Kontaktoplysninger 3 Forhold i skadetilfælde 3 Effektiv skadehjælp 4 Dokumentation 4 Rejseservice 4 Hvem er forsikret? 5 Hvor dækker forsikringen? 5 Hvornår dækker forsikringen? 5 Basisdækning udvidet rejseforsikring Hjemtransport 5 Sygdom 5 Fysioterapi 5 Kiropraktik 5 Tandlægebehandling ved akut sygdom 5 Tilkaldelse 7 Hjemkaldelse 7 Sygeledsagelse 7 Erstatningsperson 7 Forsinket fremmøde, indhentning af rute 7 Rejsedokumenter 8 Bagageforsinkelse 8 Evakuering 8 Sikkerhedsstillelse 8 Krisehjælp 8 Privatansvar 9 Personskade som følge af overfald 9 Retshjælp 9 Bagage udvidet rejseforsikring Bagage og rejsegods 10 Ulykke udvidet rejseforsikring Ulykkesforsikring 11 Fællesbetingelser 12 Forsikredes oplysningspligt 13 Generelle begrænsninger i alle forsikringens dækninger 13 Lovgivning 14 Side KommuneForsikring A/S Side 2

3 Forsikringsbetingelser for erhvervsrejseforsikring Oversigt over hvad forsikringen dækker Rejseforsikringsbevis Husk at medbringe rejseforsikringsbevis (det lille kort) med policenummer og navn på rejsen. På kortet står også de vigtige telefonnumre til SOS International. Hvis forsikringen er tegnet som giropolice, skal policen medbringes på rejsen. Kontaktoplysninger SOS International SOS International SOS International Telefon (træffes døgnet rundt) Telefax (træffes døgnet rundt) Forhold i skadetilfælde Ved sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, der kræver hospitalsindlæggelse, hjemtransport, tilkaldelse, hjemkaldelse, sygeledsagelse, skal SOS International altid kontaktes hurtigst muligt med henblik på at aftale, hvad der videre skal ske og eventuel formidling af betaling for lægebehandling, medicin m.v. KommuneForsikring A/S Side 3

4 Effektiv skadehjælp SOS International yder assistance og skadeservice direkte på stedet. Forsikrede kan helt eller delvist få afgjort en dækningsberettiget skade under ferierejsen. Erstatningsudbetalingen er begrænset til DKK ved tyveri af kontanter, pas, billetter m.v. og DKK for bortkomst og beskadigelse af bagage, medbragt på rejsen. Dækningen er betinget af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp og reguleres i den endelige skadebehandling, når forsikrede er kommet hjem fra rejsen. Dokumentation Forsikrede har pligt til at give SOS International alle informationer, der kan belyse sagen, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger, kvitteringer for politianmeldelse m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. De informationer, der skal videregives, kan eksempelvis være: Forsinket udrejse Krisehjælp Bagageforsinkelse og bortkomst Hjemkaldelse Dokumentation for årsagen til forsinkelsen Kopi af politirapport efter røveri og overfald Lægehenvisning og originalregning ved krisehjælp efter hjemkomst PIR-rapport fra transportselskabet Lægeerklæring og evt. kopi af politirapport Tilkaldelse, sygeledsagelse og erstatningsperson Overfald Tyveri Lægeerklæring og kvitteringer for udgifter Kopi af politirapport og lægeerklæring Kopi af politirapport Rejseservice Rejseservice består af en række serviceydelser, forsikrede kan benytte sig af før og under erhvervsrejsen: Før-afrejse service, dvs. oplysninger om et rejsemåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsforhold, læger og hospitaler i området samt risikoforhold. Medicin-service, hvis forsikrede mister eller opbruger sin receptpligtige medicin under rejsen, kan SOS International hjælpe med at fremskaffe ny medicin eller sørge for at finde korrekt alternativ medicin på stedet. Besked-service, hvis forsikrede ikke kan nå frem til et aftalt møde og/eller har behov for at give besked til et firma, arbejdsgiver, pårørende eller lignende, kan SOS International kontaktes og hjælpe med dette, herunder om nødvendigt koordinere et nyt møde. KommuneForsikring A/S Side 4

5 Forsikringsbetingelser for erhvervsrejseforsikring 1.0 Hvem er forsikret? 1.1 Forsikringen omfatter ansatte hos forsikringstageren, medarbejdende personer, medrejsende forretningsforbindelser, medejere og bestyrelse. 1.2 Forsikringen omfatter også evt. ledsagende ægtefælle, samlever og dennes/disses børn. 1.3 Forsikringen gælder herudover på private feriedage, der holdes i kombination med en erhvervsrejse. 1.4 Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at forsikringstageren afregner præmie for det valgte geografiske område, samt det faktisk afholdte antal rejsedage og personer. 3.2 Forsikringen dækker fra det øjeblik rejsen påbegyndes fra egen bopæl eller arbejdsplads, og ophører ved hjemkomst til egen bopæl eller arbejdsplads. 3.3 Skader sket under transport mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt er ikke dækket. 4.0 Hjemtransport 4.1 Dækket er: Rimelige og nødvendige udgifter, hvis forsikrede skal transporteres hjem til Danmark på grund af akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, som er indtruffet under rejsen og som er beskrevet under dækningen Sygdom. Det er en forudsætning at transporten er godkendt og arrangeret af SOS International. Medrejsende børn under 18 år tilhørende husstanden er berettiget til hjemtransport, når forældre eller rejseledsager alle bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. 2.0 Hvor dækker forsikringen? 2.1 Dækningsområdet fremgår af policen og omfatter ikke rejsemål i Danmark. 2.2 Ved valg af dækning i Europa, dækker forsikringen i samme geografiske område som gælder for den offentlige sygesikring på skadetidspunktet. På nuværende tidspunkt er det: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 3.0 Hvornår dækker forsikringen? 3.1 Forsikringsaftalen træder i kraft og gælder i den periode, der er anført i policen. 5.0 Sygdom 5.1 Dækket er: Rimelige og nødvendige udgifter i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, som er opstået på rejsen og godkendt af SOS International. Lægebehandling. Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster. Lægeordineret medicin. Behandling af fysioterapeut eller kiropraktor op til DKK pr. person pr. rejse. Akut tandbehandling op til DKK pr. person pr. rejse. Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet. Taxatransport til og fra behandlingsstedet max. 500 DKK. KommuneForsikring A/S Side 5

6 Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning fra SOS Internationals læge. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn, hvis behandlingstidspunktet var mindre end 1 måned før det forventede fødselstidspunkt. Telefonopkald, transport, læsestof m.v. op til 500 DKK i tilfælde hvor indlæggelsen varer mindst 24 timer. Forlængelse af dækningen i tilfælde, hvor hjemkomsten forsinkes ud over dækningsperioden på 1 måned, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted Hotelophold og fortæring efter godkendelse fra SOS International som en følge af behandling indtil hjemtransport kan finde sted. Indhentning af fastlagt rejserute efter behandling, såfremt hjemtransport ikke er sket. Kontakt til SOS International. 5.2 Ikke dækket er udgifter til: Et behandlingsbehov, der var kendt før rejsen. Behandling af AIDS eller HIV for diagnosticerede patienter, uanset årsag. Ikke lægeordineret medicin. Fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab, hvis behandlingstidspunktet var mindre end 1 måned fra det forventede fødselstidspunkt. Provokeret abort. Udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater. Rekreation eller kurophold. Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark. behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente hjemkomst til Danmark. Behandling af kroniske sygdomme, hvis sygdommen indenfor de seneste to måneder før afrejsen har medført Hospitalsindlæggelse, Lægevurdering/behandling, der ikke er et led i kontrol, Ændret medicinering, Behandling af den kroniske sygdom, eller Hvis du ikke har søgt læge for sygdommen, ikke har søgt læge ved forværring af sygdommen, har afslået at få behandling for sygdommen, Har opgivet at få behandling for sygdommen, Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling for sygdommen, Er skrevet op til eller på venteliste til vurdering/behandling for sygdommen, Er udeblevet fra kontrolbesøg de sidste 2 måneder eller Har opgivet normale kontrolbesøg. Er der tvivl om, hvorvidt udgifter til behandling af en kronisk sygdom vil være omfattet af forsikringen, kan SOS International kontaktes for en bindende forhåndsvurdering af, om sådanne udgifter vil være dækket. Til brug for vurderingen skal forsikrede i god tid før rejsen indsende en kopi af journal fra behandlende hospital eller en udtalelse fra egen læge med følgende indhold: Navn, adresse og cpr.nr., Rejsemål og periode, Diagnose og sygdomsdebut, Sygdoms- og behandlingsforløb indenfor de seneste to måneder, Eventuelle ændringer i medicineringen, Lægebesøg udover kontrolbesøg og eventuel planlagt behandling. Fortsat behandling eller ophold, såfremt hjemtransport ikke sker, når SOS International har besluttet og godkendt hjemtransporten. Behandling og ophold, når SOS Internationals læge har besluttet, og KommuneForsikring A/S Side 6

7 6.0 Tilkaldelse 6.1 Dækket er: Udgifter til rejse på økonomiklasse samt ophold, forplejning og transport med op til DKK pr. dag og DKK i alt for maksimalt to personer, der efter aftale med SOS International kaldes ud til forsikrede fra Danmark på grund af alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn eller dødsfald. 6.2 Ikke dækket er: Hvis hjemtransport af den syge eller tilskadekomne er planlagt til at finde sted indenfor tre døgn. Hvis dækning for sygeledsagelse benyttes i samme skadetilfælde. 7.0 Hjemkaldelse 7.1 Dækket er: Rimelige og dokumenterede ekstraudgifter til hjemrejse og eventuel returrejse, hvis forsikrede må afbryde rejsen for at tage hjem til Danmark på grund af Alvorlig akut opstået sygdom/ tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, eller dødsfald, der rammer Personer i husstanden, Børn, stedbørn, svigerbørn eller børnebørn, Forældre, svigerforældre eller bedsteforældre, Søskende, svogre og svigerinder Brand eller indbrud i forsikredes faste private bolig i Danmark eller egen virksomhed. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed, begået af en medarbejder. 8.0 Sygeledsagelse 8.1 Dækket er: Hvis den planlagte rejserute eller hjemrejse forsinkes på grund af akut opstået sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn eller dødsfald hos forsikrede eller en rejseledsager, dækkes maksimalt to personers udgifter til hotelophold, forplejning og lokal transport med op til DKK pr. person pr. døgn og DKK i alt. Desuden dækkes udgifter til indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse på økonomiklasse for maksimalt to personer. 8.2 Ikke dækket er: Udgifter til sygeledsagelse erstattes ikke, hvis dækning for tilkaldelse benyttes i samme skadetilfælde. 9.0 Erstatningsperson 9.1 Dækket er rimelige ekstraudgifter til transport ved: Udsendelse af en erstatningsmedarbejder, hvis dækningen Hjemkaldelse benyttes. Hvis en medarbejder pga. alvorlig sygdom (omfattet af beskrivelsen under dækningen Sygdom ) eller tilskadekomst bliver uarbejdsdygtig i mindst fem dage eller dør og må erstattes med en anden medarbejder. Har forsikringstageren benyttet muligheden for at erstatte en uarbejdsdygtig medarbejder i udlandet med en anden, og det medfører dokumenterede ekstraudgifter i virksomheden i Danmark, eksempelvis i form af overarbejde hos de tilbageværende medarbejdere dækkes udgifterne med op til DKK. 7.2 Ikke dækket er udgifter til: Rejse tilbage til feriestedet, hvis der er mindre end 15 dage tilbage af den oprindeligt planlagte ferie Forsinket fremmøde 10.1 Dækket er: Hvis forsikrede uforskyldt og uforudset møder senere end det fastlagte tidspunkt for KommuneForsikring A/S Side 7

8 udrejse, dækkes nødvendige og dokumenterede udgifter til rejse med rutefly på økonomiklasse fra Danmark, hotelophold, forplejning og lokal transport op til DKK pr. dag 10.2 Ikke dækket er: Hvis rejsen og/eller forsikringen er købt mindre end 24 timer før planlagt afrejse Rejsedokumenter 11.1 Dækket er: Efter tyveri og beskadigelse af billetter, pas, visum og kreditkort erstattes udgifter til genanskaffelse og nødvendig transport op til DKK Ikke dækket er: Glemte, forlagte eller efterladte dokumenter, der ikke har været under tilstrækkeligt opsyn. Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort Bagageforsinkelse 12.1 Dækket er: Nødvendige udgifter til erstatningskøb, hvis indskrevet bagage er mere end tre timer forsinket i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet. Erstatningen kan maksimalt udgøre DKK pr. person Genstandene skal være indkøbt på destinationen Ikke dækket er: Erstatningskøb, der foretages efter, at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet Evakuering 13.1 Dækket er: Rimelige ekstraudgifter i forbindelse med evakuering eller hjemrejse fra et område, hvor der er overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstande, terroraktioner, naturkatastrofer oprør eller borgerlige uroligheder. Det er en betingelse for dækning at evakueringen anbefales af de danske myndigheder og at forsikrede hurtigst muligt følger anbefalingerne Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport med op til DKK, samt ekstraudgifter til fortæring med op til 500 DKK pr. døgn. Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge de danske myndigheders anbefalinger Sikkerhedsstillelse/kaution 14.1 Dækket er: Sikkerhedsstillelse/kaution med indtil DKK. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse, foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til SOS International straks efter sikkerhedsstillelsens frigivelse Ikke dækket er: Kontrakt-, erhvervs- og arbejdsforhold. Ansvar for benyttelse af motorkøretøjer. Straffesager og bøder Krisehjælp 15.1 Dækket er: Krisehjælp på stedet, hvis der opstår akut psykisk krise som følge af eksempelvis røveri, overfald, ulykker, brand eller trafikuheld Lægeordineret psykologhjælp efter hjemkomst i tilfælde, hvor forsikrede under rejsen har været udsat for alvorlig sygdom eller tilskadekomst, voldtægt, overfald eller røveri, som er anmeldt til SOS International under rejsen Tidsbestilling skal foretages senest otte dage efter hjemkomst til Danmark og KommuneForsikring A/S Side 8

9 forsikringen dækker maksimalt tre behandlinger og op til DKK Privatansvar 16.1 Dækket er: Hvis forsikrede under rejsen pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på person eller ting, eller såfremt der rejses et uberettiget erstatningskrav mod forsikrede. Forsikringen dækker i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder. Den øverste grænse for selskabets erstatningspligt er 2 mio. DKK inkl. enhver omkostning efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere forsikringer i selskabet Ikke dækket er ansvar: I kontraktforhold. I erhvervs- eller arbejdsforhold. Som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. For skade på ting, som forsikrede ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund. For skade forvoldt af hunde. For skade som følge af at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. For skade forvoldt ved benyttelse af: motorkøretøj, camping/påhængsvogn, luftfartøj. Søfartøjer, der er på mindst tre meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under tre meters længde, hvis motorkraft overstiger tre HK. For skade forvoldt af forsikrede som jæger. For skade som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika. Bøder eller bodslignende krav. 17. Personskade som følge af overfald 17.1 Dækket er: Hvis forsikrede bliver udsat for overfald med påviselig personskade til følge, dækkes det beløb, en skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i henhold til Erstatningsansvarsloven. Dækningen er begrænset til 1 mio. DKK pr. person og er betinget af, at forsikrede ikke opnår erstatning fra gerningsmanden eller fra anden side Ikke dækket er: Hvis forsikrede bliver overfaldet af en rejseledsager. Hvis forsikrede uden rimelig grund har udsat sig for en overfaldsrisiko. Hvis skaden indtræffer ved deltagelse i en strafbar handling Retshjælp 18.1 Dækket er: Forsikringen dækker i henhold til Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning. Desuden dækkes rimelige og nødvendige rejseomkostninger på økonomiklasse, samt udgifter til ophold med op til DKK pr. dag og i alt i forbindelse med retsog voldgiftssag i tilfælde, hvor forsikrede skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og forsikrede er indkaldt af retten til partsafhøring. Selvrisiko ved ethvert skadetilfælde hørende under retshjælpsdækningen udgør 10% af de samlede omkostninger, dog min. DKK Ikke dækket er: Udgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. KommuneForsikring A/S Side 9

10 Straffesager og bøder Bagage og rejsegods 19.1 Dækkede genstande er: Almindelig bagage, pc-udstyr, mobiltelefon, penge, pas, beklædning, værdipapirer, rejsechecks og værktøj, som medbringes på rejsen eller anskaffes under rejsen. Den maksimale forsikringssum er DKK Der er følgende begrænsninger i dækningen: Rede penge, rejsechecks, værdipapirer op til DKK. Pc-udstyr, smykker, foto- og videoudstyr og mobiltelefon op til DKK. Transport ud til forsikredes destination ved bortkomst og/eller beskadigelse af medbragt erhvervsbetinget materiale med op til DKK ud over sum. Optagelser, tegninger, manuskripter og lignende erstattes højst med værdien af råmaterialet Følgende genstande er ikke omfattet af forsikringen: Campingvogne, motorcykler, knallerter, scootere, cykler, både, windsurfere og tilbehør til nævnte genstande. Genstande, der sendes særskilt, er dækket fra det tidspunkt, hvor de afhentes på bestemmelsesstedet af forsikrede Dækket er: Tyveri fra aflåst hotelværelse eller safety box og tyveri fra aflåst bagagerum i motorkøretøj. Tyveri, der kan betegnes som ran, dvs. bemærket af forsikrede eller andre i selve gerningsøjeblikket. Beskadigelse på grund af brand- eller vandskade. Bortkomst, beskadigelse og/eller forveksling af indskreven bagage, dog ikke rede penge, billetter, rejsechecks, værdipapirer og pas. Bagage anses dog først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt, og bagagen ikke fundet. Hos nogle transportører kan det erfaringsmæssigt tage op til fire uger. Tyveri som ikke bemærkes i gerningsøjeblikket, dog ikke rede penge, rejsechecks, værdipapirer, pas og billetter Ikke dækket er: Slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret. Misbrug af kreditkort og rejsechecks, herunder økonomiske tab der opstår i forbindelse hermed. Dog omfatter dækningen udgifter til kontakt til kortudsteder i forbindelse med spærring af kreditkort, samt eventuelle gebyrer for genanskaffelse af kort med op til DKK Tyveri af genstande der henstår uden opsyn, idet de sikrede genstande ikke må forlades af forsikrede, heller ikke for et kort øjeblik, såfremt de ikke er låst inde i bolig, bagagerum i motorkøretøj, bagageboks eller lignende. Glemte, tabte eller forlagte genstande Beregning af erstatning: Genstande, der er under to år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. Genstande, der er mere end to år gamle, erstattes med dagsværdi, dvs. genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, men med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, svarende til reparationsprisen. Selskabet har ret, men ikke pligt, til at yde erstatning in natura. Dækningen omfatter ikke tab, som er dækket af anden forsikring. KommuneForsikring A/S Side 10

11 20.0 Ulykkesforsikring 20.1 Dækket er: Ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselige beskadigelse af dette til følge. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig Erstatning ved død Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat for dødsfald. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen ved død. Medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende Erstatning ved invaliditet: Hvis et ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5%, udbetales en ménerstatning. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest tre år efter ulykkestilfældet. Medfører ulykkestilfældet en méngrad på 30% eller derover, ydes en tillægserstatning på lige så mange procent af méngodtgørelsen, som méngraden udgør. Denne tillægserstatning nedsættes med 1/10 årligt fra det fyldte 70. år, således at tillægserstatningen helt er bortfaldet ved forsikredes fyldte 80. år. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Erstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen, dog højst 100%. Der udbetales ikke erstatning for mén, der bestod før ulykkestilfældet. Et bestående mén kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede eller selskabet forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter Forsikringssummer: Forsikringssummen ved død udgør DKK og ved invaliditet, svarende til 100% varigt mén, DKK. For personer under 18 år udbetales ved død DKK til den eller de personer, der har forældremyndigheden over det pågældende barn Regulering af erstatning: Hvis forsikrede ikke har ægtefælle/registreret partner eller børn, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK. Invaliditetssummen forhøjes automatisk med det beløb, dødsfaldssummen formindskes med. Er den forsikrede blind, døv, eller har den forsikrede forud en méngrad på 67% eller derover, dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum. For personer over 70 år dækker forsikringen med halvdelen af forsikringssummen. Ved ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som følge af motorcykel-, EU-knallert- eller scooter-kørsel indtruffet inden førerens fyldte 25. år, beregnes erstatning på grundlag af halvdelen af de gældende forsikringssummer Erstatning for tandbehandling: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes tandbehandling efter et ulykkestilfælde i det omfang udgifterne ikke refunderes fra anden side. Behandlingen og de udgifter der vil være forbundet hermed, skal godkendes af SOS- KommuneForsikring A/S Side 11

12 International, inden behandlingen begynder. Undtaget herfra er dog akut tandbehandling, som er nødvendig at foretage med det samme for at mindske skadens omfang. Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der er foretaget mere end fem år efter ulykkestilfældet. Er ulykkestilfældet sket, inden den forsikrede fyldte 18 år, dækker forsikringen dog udgifter til tandbehandling, der foretages indtil forsikrede fylder 22 år. Var tandens/tændernes tilstand forringet inden ulykkestilfældet (fx som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab eller paradentose), kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. Forsikringen dækker ikke tandskader, der opstår ved tygning/spisning Briller eller kontaktlinser: Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller/ kontaktlinser eller have nye briller/kontaktlinser, dækkes rimelige udgifter til briller/kontaktlinser Ikke dækket er: Enhver sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg. Forværring af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er forbigående besvimelsestilfælde eller ildebefindende. Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. Udøvelse af farlig sport, dvs. træning eller deltagelse i enhver form for Motor-, cykel- eller hestevæddeløb. Kørsel på motor cross cykel. Boksning, brydning, fægtning, karate og andre kampsportsgrene. Elastikspring eller lignende. Faldskærmsudspring eller lignende. Paragliding, hanggliding, svæveflyvning, ballonfart, drageflyvning eller lignende. Bjergbestigning, bjergklatring eller lignende. Rafting eller lignende. Dykning med anvendelse af særligt dykker- eller frømandsudstyr. Ekspeditioner, opdagelsesrejser, storvildtjagt eller lignende. Flyvning er kun dækket, hvis forsikrede er passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer Fællesbetingelser Præmien indeksreguleres hvert år ved forsikringens hovedforfald på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor. Falder tidspunktet for forsikringens tegning senere end rejsens tiltræden, dækker forsikringen først fra dette senere tidspunkt. Præmien reguleres ved forsikringsårets udløb. Forsikringstageren indsender inden 1 måned efter forfald oplysninger om det faktiske antal rejsedage, hvorefter præmieregulering vil finde sted. Opgørelsen over rejsedage opdeles i tre geografiske dækningsområder: Norden, Europa og resten af verden. Forsikringen er tegnet for en etårig periode og er fortløbende, indtil den skriftligt opsiges eller ændres med mindst en måneds varsel til hovedforfald af forsikringstageren eller selskabet. Efter en anmeldt skade har selskabet ret til med 14 dages varsel at opsige forsikringen mod at godtgøre præmien forholdsmæssigt fra forsikringens ophør til udløbet af den periode, for hvilken præmien er betalt. Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest en måned efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning. Ved udbetalinger indtræder SOS International i alle forsikredes/ forsikringstagerens rettigheder. KommuneForsikring A/S Side 12

13 Ingen kan uden SOS Internationals samtykke overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. Right of Subrogation Underwriters shall be fully and completely subrogated to the rights of the insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriters may at its own expense take over insured s rights against third parties to the extent of its payment made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonable required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriters may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the insured Forsikredes oplysningspligt Forsikringstageren har oplysningspligt til SOS International om alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at levere dokumenter, herunder sygejournaler, regnskabsmateriale og kontoudskrifter mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Ved personskade har SOS International til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til forsikredes helbredstilstand. SOS Internationals læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til SOS International oplyste. Ved personskader har SOS International ret til at lade forsikrede undersøge af en af selskabet udpeget læge, ligesom selskabet ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. SOS International betaler omkostningerne i forbindelse hermed Generelle begrænsninger i alle forsikringens dækninger 23.1 Ikke dækket er: Fremkaldelse af en forsikringsbegivenhed som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra forsikredes side eller som følge af dennes påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte. Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden som følge af påvirkning af spiritus, og dette er en væsentlig medvirkende årsag til skaden. Det gælder dog ikke for dækningerne Sygdom, Hjemtransport, Sygeledsagelse og Tilkaldelse. Ansatte ved atomare anlæg. Piloter, flymekanikere eller andet flypersonel, samt personer, der er under træning/uddannelse til pilot eller andet flypersonale. Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. Træning eller deltagelse i enhver form for professionel sport. Med professionel sport forstås sport, hvortil der ydes tilskud uanset tilskuddets størrelse. Under ophold off-shore. I det omfang, forsikrede kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre andet er aftalt. I tilfælde af at anden forsikring har samme forbehold, deles skadeudgifterne mellem selskaberne i henhold til dobbeltforsikringsreglerne. Erstatning i henhold til ulykkesforsikringen bliver ikke begrænset af anden etableret forsikring, bortset fra bestemmelsen vedrørende luftfart: Ved ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer, kan erstatning incl. tillægserstatning ikke overstige 4.5 mio. DKK ved død og 9.0 mio. DKK ved invaliditet Selvom forsikrede er omfattet af flere (evt. også i andre selskaber tegnede) private ulykkesforsikringer, er den samlede erstatning for flyulykker begrænset til de foran nævnte maksimumbeløb, der fordeles forholdsmæssigt på de enkelte forsikringer. KommuneForsikring A/S Side 13

14 24.0 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed. KommuneForsikring A/S Side 14

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 203301 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 1.0 Forsikrede 1.1 Hvem er

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Udvidet rejseforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Udvidet rejseforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsrejse. Forsikringsbetingelser R349 13A

Erhvervsrejse. Forsikringsbetingelser R349 13A Erhvervsrejse Forsikringsbetingelser R349 13A Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse Oversigt over hvad forsikringen dækker Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 4 Årsrejse afsnit 15-16 Side 8 Generelle

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsrejse forsikring

Erhvervsrejse forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Erhvervsrejse forsikring Forsikringsbetingelser R349 12A Indholdsfortegnelse Side 3 Oversigt over hvad forsikringen dækker Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Rejse - elever/beboer forsikring

Rejse - elever/beboer forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Rejse - elever/beboer forsikring Forsikringsbetingelser R349 12B Indholdsfortegnelse Side 3 Oversigt over hvad forsikringen dækker Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-14

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter Betingelser nr. 201402 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport

Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport Betingelser nr. 201302 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00,

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere