Betingelser nr. D Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring"

Transkript

1 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax Betingelser nr. D Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over hvad forsikringen dækker 3 Rejseforsikringsbevis 3 Kontaktoplysninger 3 Forhold i skadetilfælde 3 Effektiv skadehjælp 4 Dokumentation 4 Rejseservice 4 Hvem er forsikret? 5 Hvor dækker forsikringen? 5 Hvornår dækker forsikringen? 5 Basisdækning udvidet rejseforsikring Hjemtransport 5 Sygdom 5 Fysioterapi 5 Kiropraktik 5 Tandlægebehandling ved akut sygdom 5 Tilkaldelse 7 Hjemkaldelse 7 Sygeledsagelse 7 Erstatningsperson 7 Forsinket fremmøde, indhentning af rute 7 Rejsedokumenter 8 Bagageforsinkelse 8 Evakuering 8 Sikkerhedsstillelse 8 Krisehjælp 8 Privatansvar 9 Personskade som følge af overfald 9 Retshjælp 9 Bagage udvidet rejseforsikring Bagage og rejsegods 10 Ulykke udvidet rejseforsikring Ulykkesforsikring 11 Fællesbetingelser 12 Forsikredes oplysningspligt 13 Generelle begrænsninger i alle forsikringens dækninger 13 Lovgivning 14 Side KommuneForsikring A/S Side 2

3 Forsikringsbetingelser for erhvervsrejseforsikring Oversigt over hvad forsikringen dækker Rejseforsikringsbevis Husk at medbringe rejseforsikringsbevis (det lille kort) med policenummer og navn på rejsen. På kortet står også de vigtige telefonnumre til SOS International. Hvis forsikringen er tegnet som giropolice, skal policen medbringes på rejsen. Kontaktoplysninger SOS International SOS International SOS International Telefon (træffes døgnet rundt) Telefax (træffes døgnet rundt) Forhold i skadetilfælde Ved sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, der kræver hospitalsindlæggelse, hjemtransport, tilkaldelse, hjemkaldelse, sygeledsagelse, skal SOS International altid kontaktes hurtigst muligt med henblik på at aftale, hvad der videre skal ske og eventuel formidling af betaling for lægebehandling, medicin m.v. KommuneForsikring A/S Side 3

4 Effektiv skadehjælp SOS International yder assistance og skadeservice direkte på stedet. Forsikrede kan helt eller delvist få afgjort en dækningsberettiget skade under ferierejsen. Erstatningsudbetalingen er begrænset til DKK ved tyveri af kontanter, pas, billetter m.v. og DKK for bortkomst og beskadigelse af bagage, medbragt på rejsen. Dækningen er betinget af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp og reguleres i den endelige skadebehandling, når forsikrede er kommet hjem fra rejsen. Dokumentation Forsikrede har pligt til at give SOS International alle informationer, der kan belyse sagen, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger, kvitteringer for politianmeldelse m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. De informationer, der skal videregives, kan eksempelvis være: Forsinket udrejse Krisehjælp Bagageforsinkelse og bortkomst Hjemkaldelse Dokumentation for årsagen til forsinkelsen Kopi af politirapport efter røveri og overfald Lægehenvisning og originalregning ved krisehjælp efter hjemkomst PIR-rapport fra transportselskabet Lægeerklæring og evt. kopi af politirapport Tilkaldelse, sygeledsagelse og erstatningsperson Overfald Tyveri Lægeerklæring og kvitteringer for udgifter Kopi af politirapport og lægeerklæring Kopi af politirapport Rejseservice Rejseservice består af en række serviceydelser, forsikrede kan benytte sig af før og under erhvervsrejsen: Før-afrejse service, dvs. oplysninger om et rejsemåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsforhold, læger og hospitaler i området samt risikoforhold. Medicin-service, hvis forsikrede mister eller opbruger sin receptpligtige medicin under rejsen, kan SOS International hjælpe med at fremskaffe ny medicin eller sørge for at finde korrekt alternativ medicin på stedet. Besked-service, hvis forsikrede ikke kan nå frem til et aftalt møde og/eller har behov for at give besked til et firma, arbejdsgiver, pårørende eller lignende, kan SOS International kontaktes og hjælpe med dette, herunder om nødvendigt koordinere et nyt møde. KommuneForsikring A/S Side 4

5 Forsikringsbetingelser for erhvervsrejseforsikring 1.0 Hvem er forsikret? 1.1 Forsikringen omfatter ansatte hos forsikringstageren, medarbejdende personer, medrejsende forretningsforbindelser, medejere og bestyrelse. 1.2 Forsikringen omfatter også evt. ledsagende ægtefælle, samlever og dennes/disses børn. 1.3 Forsikringen gælder herudover på private feriedage, der holdes i kombination med en erhvervsrejse. 1.4 Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at forsikringstageren afregner præmie for det valgte geografiske område, samt det faktisk afholdte antal rejsedage og personer. 3.2 Forsikringen dækker fra det øjeblik rejsen påbegyndes fra egen bopæl eller arbejdsplads, og ophører ved hjemkomst til egen bopæl eller arbejdsplads. 3.3 Skader sket under transport mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt er ikke dækket. 4.0 Hjemtransport 4.1 Dækket er: Rimelige og nødvendige udgifter, hvis forsikrede skal transporteres hjem til Danmark på grund af akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, som er indtruffet under rejsen og som er beskrevet under dækningen Sygdom. Det er en forudsætning at transporten er godkendt og arrangeret af SOS International. Medrejsende børn under 18 år tilhørende husstanden er berettiget til hjemtransport, når forældre eller rejseledsager alle bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. 2.0 Hvor dækker forsikringen? 2.1 Dækningsområdet fremgår af policen og omfatter ikke rejsemål i Danmark. 2.2 Ved valg af dækning i Europa, dækker forsikringen i samme geografiske område som gælder for den offentlige sygesikring på skadetidspunktet. På nuværende tidspunkt er det: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 3.0 Hvornår dækker forsikringen? 3.1 Forsikringsaftalen træder i kraft og gælder i den periode, der er anført i policen. 5.0 Sygdom 5.1 Dækket er: Rimelige og nødvendige udgifter i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, som er opstået på rejsen og godkendt af SOS International. Lægebehandling. Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster. Lægeordineret medicin. Behandling af fysioterapeut eller kiropraktor op til DKK pr. person pr. rejse. Akut tandbehandling op til DKK pr. person pr. rejse. Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet. Taxatransport til og fra behandlingsstedet max. 500 DKK. KommuneForsikring A/S Side 5

6 Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning fra SOS Internationals læge. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn, hvis behandlingstidspunktet var mindre end 1 måned før det forventede fødselstidspunkt. Telefonopkald, transport, læsestof m.v. op til 500 DKK i tilfælde hvor indlæggelsen varer mindst 24 timer. Forlængelse af dækningen i tilfælde, hvor hjemkomsten forsinkes ud over dækningsperioden på 1 måned, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted Hotelophold og fortæring efter godkendelse fra SOS International som en følge af behandling indtil hjemtransport kan finde sted. Indhentning af fastlagt rejserute efter behandling, såfremt hjemtransport ikke er sket. Kontakt til SOS International. 5.2 Ikke dækket er udgifter til: Et behandlingsbehov, der var kendt før rejsen. Behandling af AIDS eller HIV for diagnosticerede patienter, uanset årsag. Ikke lægeordineret medicin. Fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab, hvis behandlingstidspunktet var mindre end 1 måned fra det forventede fødselstidspunkt. Provokeret abort. Udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater. Rekreation eller kurophold. Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark. behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente hjemkomst til Danmark. Behandling af kroniske sygdomme, hvis sygdommen indenfor de seneste to måneder før afrejsen har medført Hospitalsindlæggelse, Lægevurdering/behandling, der ikke er et led i kontrol, Ændret medicinering, Behandling af den kroniske sygdom, eller Hvis du ikke har søgt læge for sygdommen, ikke har søgt læge ved forværring af sygdommen, har afslået at få behandling for sygdommen, Har opgivet at få behandling for sygdommen, Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling for sygdommen, Er skrevet op til eller på venteliste til vurdering/behandling for sygdommen, Er udeblevet fra kontrolbesøg de sidste 2 måneder eller Har opgivet normale kontrolbesøg. Er der tvivl om, hvorvidt udgifter til behandling af en kronisk sygdom vil være omfattet af forsikringen, kan SOS International kontaktes for en bindende forhåndsvurdering af, om sådanne udgifter vil være dækket. Til brug for vurderingen skal forsikrede i god tid før rejsen indsende en kopi af journal fra behandlende hospital eller en udtalelse fra egen læge med følgende indhold: Navn, adresse og cpr.nr., Rejsemål og periode, Diagnose og sygdomsdebut, Sygdoms- og behandlingsforløb indenfor de seneste to måneder, Eventuelle ændringer i medicineringen, Lægebesøg udover kontrolbesøg og eventuel planlagt behandling. Fortsat behandling eller ophold, såfremt hjemtransport ikke sker, når SOS International har besluttet og godkendt hjemtransporten. Behandling og ophold, når SOS Internationals læge har besluttet, og KommuneForsikring A/S Side 6

7 6.0 Tilkaldelse 6.1 Dækket er: Udgifter til rejse på økonomiklasse samt ophold, forplejning og transport med op til DKK pr. dag og DKK i alt for maksimalt to personer, der efter aftale med SOS International kaldes ud til forsikrede fra Danmark på grund af alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn eller dødsfald. 6.2 Ikke dækket er: Hvis hjemtransport af den syge eller tilskadekomne er planlagt til at finde sted indenfor tre døgn. Hvis dækning for sygeledsagelse benyttes i samme skadetilfælde. 7.0 Hjemkaldelse 7.1 Dækket er: Rimelige og dokumenterede ekstraudgifter til hjemrejse og eventuel returrejse, hvis forsikrede må afbryde rejsen for at tage hjem til Danmark på grund af Alvorlig akut opstået sygdom/ tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, eller dødsfald, der rammer Personer i husstanden, Børn, stedbørn, svigerbørn eller børnebørn, Forældre, svigerforældre eller bedsteforældre, Søskende, svogre og svigerinder Brand eller indbrud i forsikredes faste private bolig i Danmark eller egen virksomhed. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed, begået af en medarbejder. 8.0 Sygeledsagelse 8.1 Dækket er: Hvis den planlagte rejserute eller hjemrejse forsinkes på grund af akut opstået sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn eller dødsfald hos forsikrede eller en rejseledsager, dækkes maksimalt to personers udgifter til hotelophold, forplejning og lokal transport med op til DKK pr. person pr. døgn og DKK i alt. Desuden dækkes udgifter til indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse på økonomiklasse for maksimalt to personer. 8.2 Ikke dækket er: Udgifter til sygeledsagelse erstattes ikke, hvis dækning for tilkaldelse benyttes i samme skadetilfælde. 9.0 Erstatningsperson 9.1 Dækket er rimelige ekstraudgifter til transport ved: Udsendelse af en erstatningsmedarbejder, hvis dækningen Hjemkaldelse benyttes. Hvis en medarbejder pga. alvorlig sygdom (omfattet af beskrivelsen under dækningen Sygdom ) eller tilskadekomst bliver uarbejdsdygtig i mindst fem dage eller dør og må erstattes med en anden medarbejder. Har forsikringstageren benyttet muligheden for at erstatte en uarbejdsdygtig medarbejder i udlandet med en anden, og det medfører dokumenterede ekstraudgifter i virksomheden i Danmark, eksempelvis i form af overarbejde hos de tilbageværende medarbejdere dækkes udgifterne med op til DKK. 7.2 Ikke dækket er udgifter til: Rejse tilbage til feriestedet, hvis der er mindre end 15 dage tilbage af den oprindeligt planlagte ferie Forsinket fremmøde 10.1 Dækket er: Hvis forsikrede uforskyldt og uforudset møder senere end det fastlagte tidspunkt for KommuneForsikring A/S Side 7

8 udrejse, dækkes nødvendige og dokumenterede udgifter til rejse med rutefly på økonomiklasse fra Danmark, hotelophold, forplejning og lokal transport op til DKK pr. dag 10.2 Ikke dækket er: Hvis rejsen og/eller forsikringen er købt mindre end 24 timer før planlagt afrejse Rejsedokumenter 11.1 Dækket er: Efter tyveri og beskadigelse af billetter, pas, visum og kreditkort erstattes udgifter til genanskaffelse og nødvendig transport op til DKK Ikke dækket er: Glemte, forlagte eller efterladte dokumenter, der ikke har været under tilstrækkeligt opsyn. Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort Bagageforsinkelse 12.1 Dækket er: Nødvendige udgifter til erstatningskøb, hvis indskrevet bagage er mere end tre timer forsinket i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet. Erstatningen kan maksimalt udgøre DKK pr. person Genstandene skal være indkøbt på destinationen Ikke dækket er: Erstatningskøb, der foretages efter, at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet Evakuering 13.1 Dækket er: Rimelige ekstraudgifter i forbindelse med evakuering eller hjemrejse fra et område, hvor der er overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstande, terroraktioner, naturkatastrofer oprør eller borgerlige uroligheder. Det er en betingelse for dækning at evakueringen anbefales af de danske myndigheder og at forsikrede hurtigst muligt følger anbefalingerne Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport med op til DKK, samt ekstraudgifter til fortæring med op til 500 DKK pr. døgn. Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge de danske myndigheders anbefalinger Sikkerhedsstillelse/kaution 14.1 Dækket er: Sikkerhedsstillelse/kaution med indtil DKK. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse, foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til SOS International straks efter sikkerhedsstillelsens frigivelse Ikke dækket er: Kontrakt-, erhvervs- og arbejdsforhold. Ansvar for benyttelse af motorkøretøjer. Straffesager og bøder Krisehjælp 15.1 Dækket er: Krisehjælp på stedet, hvis der opstår akut psykisk krise som følge af eksempelvis røveri, overfald, ulykker, brand eller trafikuheld Lægeordineret psykologhjælp efter hjemkomst i tilfælde, hvor forsikrede under rejsen har været udsat for alvorlig sygdom eller tilskadekomst, voldtægt, overfald eller røveri, som er anmeldt til SOS International under rejsen Tidsbestilling skal foretages senest otte dage efter hjemkomst til Danmark og KommuneForsikring A/S Side 8

9 forsikringen dækker maksimalt tre behandlinger og op til DKK Privatansvar 16.1 Dækket er: Hvis forsikrede under rejsen pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på person eller ting, eller såfremt der rejses et uberettiget erstatningskrav mod forsikrede. Forsikringen dækker i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder. Den øverste grænse for selskabets erstatningspligt er 2 mio. DKK inkl. enhver omkostning efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere forsikringer i selskabet Ikke dækket er ansvar: I kontraktforhold. I erhvervs- eller arbejdsforhold. Som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. For skade på ting, som forsikrede ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund. For skade forvoldt af hunde. For skade som følge af at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. For skade forvoldt ved benyttelse af: motorkøretøj, camping/påhængsvogn, luftfartøj. Søfartøjer, der er på mindst tre meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under tre meters længde, hvis motorkraft overstiger tre HK. For skade forvoldt af forsikrede som jæger. For skade som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika. Bøder eller bodslignende krav. 17. Personskade som følge af overfald 17.1 Dækket er: Hvis forsikrede bliver udsat for overfald med påviselig personskade til følge, dækkes det beløb, en skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i henhold til Erstatningsansvarsloven. Dækningen er begrænset til 1 mio. DKK pr. person og er betinget af, at forsikrede ikke opnår erstatning fra gerningsmanden eller fra anden side Ikke dækket er: Hvis forsikrede bliver overfaldet af en rejseledsager. Hvis forsikrede uden rimelig grund har udsat sig for en overfaldsrisiko. Hvis skaden indtræffer ved deltagelse i en strafbar handling Retshjælp 18.1 Dækket er: Forsikringen dækker i henhold til Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning. Desuden dækkes rimelige og nødvendige rejseomkostninger på økonomiklasse, samt udgifter til ophold med op til DKK pr. dag og i alt i forbindelse med retsog voldgiftssag i tilfælde, hvor forsikrede skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og forsikrede er indkaldt af retten til partsafhøring. Selvrisiko ved ethvert skadetilfælde hørende under retshjælpsdækningen udgør 10% af de samlede omkostninger, dog min. DKK Ikke dækket er: Udgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. KommuneForsikring A/S Side 9

10 Straffesager og bøder Bagage og rejsegods 19.1 Dækkede genstande er: Almindelig bagage, pc-udstyr, mobiltelefon, penge, pas, beklædning, værdipapirer, rejsechecks og værktøj, som medbringes på rejsen eller anskaffes under rejsen. Den maksimale forsikringssum er DKK Der er følgende begrænsninger i dækningen: Rede penge, rejsechecks, værdipapirer op til DKK. Pc-udstyr, smykker, foto- og videoudstyr og mobiltelefon op til DKK. Transport ud til forsikredes destination ved bortkomst og/eller beskadigelse af medbragt erhvervsbetinget materiale med op til DKK ud over sum. Optagelser, tegninger, manuskripter og lignende erstattes højst med værdien af råmaterialet Følgende genstande er ikke omfattet af forsikringen: Campingvogne, motorcykler, knallerter, scootere, cykler, både, windsurfere og tilbehør til nævnte genstande. Genstande, der sendes særskilt, er dækket fra det tidspunkt, hvor de afhentes på bestemmelsesstedet af forsikrede Dækket er: Tyveri fra aflåst hotelværelse eller safety box og tyveri fra aflåst bagagerum i motorkøretøj. Tyveri, der kan betegnes som ran, dvs. bemærket af forsikrede eller andre i selve gerningsøjeblikket. Beskadigelse på grund af brand- eller vandskade. Bortkomst, beskadigelse og/eller forveksling af indskreven bagage, dog ikke rede penge, billetter, rejsechecks, værdipapirer og pas. Bagage anses dog først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt, og bagagen ikke fundet. Hos nogle transportører kan det erfaringsmæssigt tage op til fire uger. Tyveri som ikke bemærkes i gerningsøjeblikket, dog ikke rede penge, rejsechecks, værdipapirer, pas og billetter Ikke dækket er: Slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret. Misbrug af kreditkort og rejsechecks, herunder økonomiske tab der opstår i forbindelse hermed. Dog omfatter dækningen udgifter til kontakt til kortudsteder i forbindelse med spærring af kreditkort, samt eventuelle gebyrer for genanskaffelse af kort med op til DKK Tyveri af genstande der henstår uden opsyn, idet de sikrede genstande ikke må forlades af forsikrede, heller ikke for et kort øjeblik, såfremt de ikke er låst inde i bolig, bagagerum i motorkøretøj, bagageboks eller lignende. Glemte, tabte eller forlagte genstande Beregning af erstatning: Genstande, der er under to år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. Genstande, der er mere end to år gamle, erstattes med dagsværdi, dvs. genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, men med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, svarende til reparationsprisen. Selskabet har ret, men ikke pligt, til at yde erstatning in natura. Dækningen omfatter ikke tab, som er dækket af anden forsikring. KommuneForsikring A/S Side 10

11 20.0 Ulykkesforsikring 20.1 Dækket er: Ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselige beskadigelse af dette til følge. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig Erstatning ved død Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat for dødsfald. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen ved død. Medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende Erstatning ved invaliditet: Hvis et ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5%, udbetales en ménerstatning. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest tre år efter ulykkestilfældet. Medfører ulykkestilfældet en méngrad på 30% eller derover, ydes en tillægserstatning på lige så mange procent af méngodtgørelsen, som méngraden udgør. Denne tillægserstatning nedsættes med 1/10 årligt fra det fyldte 70. år, således at tillægserstatningen helt er bortfaldet ved forsikredes fyldte 80. år. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Erstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen, dog højst 100%. Der udbetales ikke erstatning for mén, der bestod før ulykkestilfældet. Et bestående mén kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede eller selskabet forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter Forsikringssummer: Forsikringssummen ved død udgør DKK og ved invaliditet, svarende til 100% varigt mén, DKK. For personer under 18 år udbetales ved død DKK til den eller de personer, der har forældremyndigheden over det pågældende barn Regulering af erstatning: Hvis forsikrede ikke har ægtefælle/registreret partner eller børn, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK. Invaliditetssummen forhøjes automatisk med det beløb, dødsfaldssummen formindskes med. Er den forsikrede blind, døv, eller har den forsikrede forud en méngrad på 67% eller derover, dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum. For personer over 70 år dækker forsikringen med halvdelen af forsikringssummen. Ved ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som følge af motorcykel-, EU-knallert- eller scooter-kørsel indtruffet inden førerens fyldte 25. år, beregnes erstatning på grundlag af halvdelen af de gældende forsikringssummer Erstatning for tandbehandling: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes tandbehandling efter et ulykkestilfælde i det omfang udgifterne ikke refunderes fra anden side. Behandlingen og de udgifter der vil være forbundet hermed, skal godkendes af SOS- KommuneForsikring A/S Side 11

12 International, inden behandlingen begynder. Undtaget herfra er dog akut tandbehandling, som er nødvendig at foretage med det samme for at mindske skadens omfang. Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der er foretaget mere end fem år efter ulykkestilfældet. Er ulykkestilfældet sket, inden den forsikrede fyldte 18 år, dækker forsikringen dog udgifter til tandbehandling, der foretages indtil forsikrede fylder 22 år. Var tandens/tændernes tilstand forringet inden ulykkestilfældet (fx som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab eller paradentose), kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. Forsikringen dækker ikke tandskader, der opstår ved tygning/spisning Briller eller kontaktlinser: Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller/ kontaktlinser eller have nye briller/kontaktlinser, dækkes rimelige udgifter til briller/kontaktlinser Ikke dækket er: Enhver sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg. Forværring af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er forbigående besvimelsestilfælde eller ildebefindende. Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. Udøvelse af farlig sport, dvs. træning eller deltagelse i enhver form for Motor-, cykel- eller hestevæddeløb. Kørsel på motor cross cykel. Boksning, brydning, fægtning, karate og andre kampsportsgrene. Elastikspring eller lignende. Faldskærmsudspring eller lignende. Paragliding, hanggliding, svæveflyvning, ballonfart, drageflyvning eller lignende. Bjergbestigning, bjergklatring eller lignende. Rafting eller lignende. Dykning med anvendelse af særligt dykker- eller frømandsudstyr. Ekspeditioner, opdagelsesrejser, storvildtjagt eller lignende. Flyvning er kun dækket, hvis forsikrede er passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer Fællesbetingelser Præmien indeksreguleres hvert år ved forsikringens hovedforfald på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor. Falder tidspunktet for forsikringens tegning senere end rejsens tiltræden, dækker forsikringen først fra dette senere tidspunkt. Præmien reguleres ved forsikringsårets udløb. Forsikringstageren indsender inden 1 måned efter forfald oplysninger om det faktiske antal rejsedage, hvorefter præmieregulering vil finde sted. Opgørelsen over rejsedage opdeles i tre geografiske dækningsområder: Norden, Europa og resten af verden. Forsikringen er tegnet for en etårig periode og er fortløbende, indtil den skriftligt opsiges eller ændres med mindst en måneds varsel til hovedforfald af forsikringstageren eller selskabet. Efter en anmeldt skade har selskabet ret til med 14 dages varsel at opsige forsikringen mod at godtgøre præmien forholdsmæssigt fra forsikringens ophør til udløbet af den periode, for hvilken præmien er betalt. Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest en måned efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning. Ved udbetalinger indtræder SOS International i alle forsikredes/ forsikringstagerens rettigheder. KommuneForsikring A/S Side 12

13 Ingen kan uden SOS Internationals samtykke overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. Right of Subrogation Underwriters shall be fully and completely subrogated to the rights of the insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriters may at its own expense take over insured s rights against third parties to the extent of its payment made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonable required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriters may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the insured Forsikredes oplysningspligt Forsikringstageren har oplysningspligt til SOS International om alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at levere dokumenter, herunder sygejournaler, regnskabsmateriale og kontoudskrifter mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Ved personskade har SOS International til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til forsikredes helbredstilstand. SOS Internationals læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til SOS International oplyste. Ved personskader har SOS International ret til at lade forsikrede undersøge af en af selskabet udpeget læge, ligesom selskabet ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. SOS International betaler omkostningerne i forbindelse hermed Generelle begrænsninger i alle forsikringens dækninger 23.1 Ikke dækket er: Fremkaldelse af en forsikringsbegivenhed som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra forsikredes side eller som følge af dennes påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte. Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden som følge af påvirkning af spiritus, og dette er en væsentlig medvirkende årsag til skaden. Det gælder dog ikke for dækningerne Sygdom, Hjemtransport, Sygeledsagelse og Tilkaldelse. Ansatte ved atomare anlæg. Piloter, flymekanikere eller andet flypersonel, samt personer, der er under træning/uddannelse til pilot eller andet flypersonale. Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. Træning eller deltagelse i enhver form for professionel sport. Med professionel sport forstås sport, hvortil der ydes tilskud uanset tilskuddets størrelse. Under ophold off-shore. I det omfang, forsikrede kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre andet er aftalt. I tilfælde af at anden forsikring har samme forbehold, deles skadeudgifterne mellem selskaberne i henhold til dobbeltforsikringsreglerne. Erstatning i henhold til ulykkesforsikringen bliver ikke begrænset af anden etableret forsikring, bortset fra bestemmelsen vedrørende luftfart: Ved ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer, kan erstatning incl. tillægserstatning ikke overstige 4.5 mio. DKK ved død og 9.0 mio. DKK ved invaliditet Selvom forsikrede er omfattet af flere (evt. også i andre selskaber tegnede) private ulykkesforsikringer, er den samlede erstatning for flyulykker begrænset til de foran nævnte maksimumbeløb, der fordeles forholdsmæssigt på de enkelte forsikringer. KommuneForsikring A/S Side 13

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Rejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

DF20083-2 Juni 2014. Vilkår for

DF20083-2 Juni 2014. Vilkår for F20083-2 Juni 2014 Vilkår for Erhvervsrejseforsikring NemKonto anske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere