Ad 1 Formanden foreslog Jens Jørgen som dirigent samt Louise som referent. Disse blev valgt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad 1 Formanden foreslog Jens Jørgen som dirigent samt Louise som referent. Disse blev valgt."

Transkript

1 Dansk Sundhedspsykologisk Selskab Ordinær Generalforsamling 3. Marts 2006 På Radisson SAS H.C. Andersens Hotel Claus Bergs Gade 7, Odense Dagsorden for GF jvf indkaldelsen: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af dagsorden 3 Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 4 Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5 Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år 6 Behandling af indkomne forslag 7 Fastlæggelse af budget og kontingent 8 Valg af bestyrelse 9 Valg af revisorer 10 Fagnævnets formandsberetning fremlægges til orientering 11 Forslag til medlemmer af fagnævn 12 Eventuelt Ad 1 Formanden foreslog Jens Jørgen som dirigent samt Louise som referent. Disse blev valgt. Ad 2 Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt varslet ift. vedtægterne. Bo Snedker Boman foreslog, at dagsordenen blev ændret, så der ikke blev brugt tid på en diskussion af arbejdsopgaver for det kommende år, før det var undersøgt, om en bestyrelse kunne vælges. Procedureændringen blev godkendt af GF. Ad 3 Bo Snedker Boman læste følgende beretning: I min egenskab af formand for bestyrelsen af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab skal jeg i overensstemmelse med vedtægterne og dagsordenen for dagens generalforsamling på bestyrelsens vegne fremlægge en beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Det var på et hængende hår, at selskabet på sidste års generalforsamling fik en styrelse. Ikke mange var mødt frem og kun takket være mod og lyst hos nogle af de gamle garvede til endnu et års styrelsesarbejde lykkedes det at få valgt en styrelse og dermed overlevelse til selskabet. Tak til jer, Lotte, Camilla, Berit og Lars fordi I fandt mod og kræfter til et år mere. Og tak til Alice og Eva, fordi I hoppede med på vognen. Og tak til Inge og Charlotte for endnu et års revisoraktivitet. Det er et af selskabets vigtigste formål at bidrage til kvalificeret sundhedspsykologi gennem kursusog mødeaktivitet: I det forgangne år har selskabet således været vært for to fyraftensmøder i hhv Århus og København med hhv Elaine Fleischer om ældres selvmord og Søren Frølich om smertebehandling. Derudover har vi arrangeret et velbesøgt og velevalueret kursus i Korsør med Antonia Sumbundu om mindfulness baseret stressreduktion (med hele 60 deltagere!) og senest har selskabet været repræsenteret i et studenterarrangement på Københavns Universitet om psyke og

2 sundhed med cirka 20 deltagere. Samlet har der således været 100 mennesker, der i årets løb har taget imod indbydelsen til faglig inspiration og diskussion i selskabets regi. I forbindelse med denne GF var der oprindeligt planlagt et årsmøde om kroppen. Dette årsmøde blev aflyst pga for få tilmeldte. Det er desværre en situation, som selskabet tidligere har stået i. I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning har bestyrelsen gjort sig overvejelsen, om sådanne trængsler for selskabet er analog til en trængsel for sundhedspsykologien som faglighed, som teori og som praksis. Hvis svaret var "Ja, ingen orker sundhedspsykologien, den er død eller døende", kunne man blot konstatere, at med tiden skifter også i psykologiens verden moder og luner, og sådan er det. Men svaret er, tror bestyrelsen "Nej sundhedspsykologien er ikke trængt. I privat praksis (med eller uden sygesikringen), på offentlige arbejdspladser, i forskning og i de store diskurser er sundhed, psyke, soma osv fyldigt til stede. Selskabet har mange medlemmer, og mange psykologer interesserer sig mere eller mindre bevidst for det sundhedspsykologiske". Så hvad er det, der sker? Hvorfor skal et årsmøde aflyses, når der er inviteret særdeles kompetente undervisere med relevante oplæg i gode rammer og til en billig pris? Bestyrelsen ser i de mange tilmeldinger til det kompetencegivende og direkte anvendelige kursus i mindfulness og de få tilmeldinger til det mere reflekterende og hyggelige årsmøde et vink med en vognstang til selskabet: Psykologer prioriterer tilsyneladende det meritterende først, når der skal vælges mellem mange mere eller mindre lødige kursustilbud. Smæk for skillingen, så at sige. Det er måske i faglig og i al fald social sammenhæng beklageligt: beklageligt, fordi årsmødet i selskabet her typisk har været et pusterum, hvor man kunne være faglig uden at skulle nå noget, samle point osv. Et døgn eller to med tid til samtale, rødvin og hygge. Omvendt har selskaberne deres berettigelse ved at lytte til medlemmernes ønsker og bevægelser og ikke at lade traditionen råde for traditionens skyld. Hvis tendensen er, at medlemmerne ønsker kompetencegivende kurser, er selskabets primære opgave at lade sig inspirere af dette ønske i kursusplanlægning mv. Der er hermed åbnet for en diskussion! Ifm planlægningen af kursusaktivitet er der fra 2006 blevet nye forhold for alle selskaber under DP. Bestyrelsen for DP har med virkning fra 1 januar 2006 besluttet, at der skal tillægges moms på alle kursuspriser. Det bliver først og fremmest arbejdsløse og studerende, der kommer til at have en merudgift på den konto, og det er for en kvalifikationsmæssig betragtning ærgerligt! Foruden direkte faglige aktiviteter er det også selskabets opgave at fremme sundhedspsykologien i andre fora. Det er sket i foreløbig en enkelt drøftelse mellem Social- og Sundhedspolitisk Udvalg under DPs bestyrelse. Nye drøftelser om det sundhedspsykologiske venter efter denne og efter DPs generalforsamling. Bestyrelsen for selskabet har i det forgangne år arbejdet på en profilering af selskabet.vi har bestræbt os på at lade hjemmesiden være opdateret og efter kurset i mindfulness blev mange oplysninger gjort tilgængelige her. Der har været et (temmelig kortfattet) interview med undertegnede i Psykolog Nyt, og der har ifm arrangementerne været udsendt materiale til universiteterne for at lokke de studerende med. Modsat andre selskaber har det indtil nu været holdningen i selskabet her, at studerende naturligvis er velkommen og spørger man den afgående bestyrelse, skal det forblive sådan. Bestyrelsen har holdt en række møder og afslutter sin periode med mange ideer på tegnebrættet. Nye bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at fortsætte arbejdet med at sætte streger og bidrage til en kvalificering af og diskussion af det sundhedspsykolgiske arbejde. Som vi om et øjeblik vil se, afsluttes året med et overskud på regnskabet så der er faktisk noget at lave faglige aktiviteter for! Med generalforsamlingen i dag siger vi i bestyrelsessammenhæng farvel til Lotte, Berit og Lars - endnu en gang tak til jer tre for godt og slidsomt arbejde. Beretningen blev godkendt.

3 Ad 4 Det reviderede regnskab for 2005 blev fremlagt og gennemgået DSS 12/31/05 Regnskab 2005 Udgifter Indtægter Tilskud fra DP ,00 Kontingenter ,00 Andre indtægter m.moms 0,00 Andre indtægter 0,00 Kursusindtægter m.moms 0,00 Kursusindtægter ,00 Regulering af egenkapital 0,00 Renteindtægter 755,84 Indtægter i alt ,84 ** Kontorhold 8.602,50 Porto og gebyrer 2.762,98 Løn udbetalt af DP 0,00 *** Honorar udland 5.082,00 Adm. DP 0,00 Kopiering/udsendelser DP 0,00 Anskaffelse 0,00 Rejse/kørsel/fortæring ,83 Repræsentation og gaver 875,00 **** Andre aktiviteter ,18 Renteudgifter 0,00 Kurser ***** Honorar udbetalt af DP ,00 Honorar udland 0,00 Trykning/forsend 0,00 Trykning/forsend DP 0,00 Adm. DP 0,00 Andre kursusudg.(forplejning m.v.) ,75 Udgifter i alt ,24 Overskud ,40 Balance: 12/31/05 Aktiver Passiver Indestående (giro/bank) ,29 Udlæg 0,00 Forudbetalte omkostninger 0,00 Tilgodehavende hos DP 0,00 Andre tilgodehavender 0,00

4 Aktiver i alt ,29 Overførsel fra tidl. år ,69 Skyldig beløb til DP 0,00 Skyldig moms 0,00 * Skyldig til andre 5.382,00 Årets over/underskud ,40 Passiver i alt ,29 Overførsel til næste år: ,29 * Vedr. år 2006 kontingent og web ** Website design år 2004, kataloger samt kontorudgifter *** Website design år 2005 **** Bestyrelseskonference ***** Honorar vedr. 25/10+11/10+17/11 Regnskabet er godkendt af selskabets revisorer. Ad 8 Fra bestyrelsen trak Lars Bak, Lotte Mølsted og Berit Winslow sig. Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder Lassen, og Eva Gall var ikke på valg. På valg til bestyrelsen var Alice Cleaver, Nina Dam Jensen, Nina Reinholdt og Louise Vinther-Larsen. Alle fire var dog kun interesserede i at stille op som suppleanter. Det blev konstateret, at der ikke kunne vælges en bestyrelse. Den gamle bestyrelse må derfor fortsætte og indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 18 maj 2006 i København. Ad 5 Bortfalder. Ad 6 Ingen indkomne forslag. Ad 7 Bortfalder. Ad 9 Bortfalder Ad 10 Fagnævnets beretning blev af Elsa Bencke fremlagt til orientering:

5 I perioden siden sidste generalforsamling har fagnævnet kun arbejdet lidt men tilpas. Nævnet har holdt 6 fagnævnsmøder; og har fast repræsentation i psykolog foreningens nye kursusudvalg og i specialistudvalget. Et medlem Mette Skovgaard, trådte ud i forbindelse med sidste generelforsamling, og en er på vej ind Mette Hald. Fagnævnet består nu af : Elsa Bencke privat praksis (onkologisk RH) Ewa Colith privat praksis Dorte Echstrøm - KB Mette Hald Hvidovre hospital børneafd. Stephan Jørgensen Roskilde Amtssygehus medicinsk afd. (formand) I modsætning til de forrige år har fagnævnet ikke brugt tid på revidering af specialistudd. Vi har haft lidt løbende sagsbehandling, men ellers ligget stille. Tidligere har det været fagnævnet, som afgjorde hvorvidt et kursus kunne indgå i den sundhedspsykologiske specialistuddannelse. I forbindelse med den ny specialistordning er det primært kursusudvalget som godkender kurser. Kursusudvalget består af repræsentanter fra alle fagnævn og bestyrelsen og dette skulle gerne sikre en ensartet behandling af kursusansøgninger til specialistuddannelserne. Den nye ordning er trådt i kraft. Fagnævnet har ikke modtaget nogen ansøgningen på ny ordning. Der er godkendt en ansøger på gammel ordning i det forløbne år. I starten af året er kommet påbud om at fagnævnene højest må holde 8 møder årligt - ligeledes må Kursusudvalget og Specialistudvalget. Men det skulle ikke udgøre nogen vanskeligheder for os. (Baggrunden er at foreningen ønsker at mindske udgifterne til specialistuddannelserne der er nu 10 forskellige specialistudd.) I det kommende år står fagnævnet for at skulle konkretisere indholdet i det sundhedspsykologiske specialistmodul. Og hvis der er behov for det, skulle det gerne udmønte sig i nogle kurser indenfor området. Desuden forventer vi at 2-3 af de gamle medlemmer forlader nævnet i løbet af 1½ år. Ved sidste generelforsamling gav Jette Winge udtryk for interesse for at gå ind i fagnævnsarbejdet og vi har planlagt at hun starter i løbet af foråret. Herudover kommer vi til at skulle bruge 1 2 nye medlemmer. Interesseret må meget gerne tilkendegive det overfor sundhedspsykologiskselskabs bestyrelse. Beretningen blev godkendt. Ad 11 Jette Winge indstilles til Sundhedspsykologisk Fagnævn. Der blev givet opfordring til, at enhver der er interesseret i at besidde en post i fagnævnet tager kontakt til selskabets bestyrelse. Ad 12

6 Ingen punkter. Bo Snedker Boman takkede for indsatsen på dagens generalforsamling og takkede de (snart) afgående bestyrelsesmedlemmer, dirigenten og referenten med vin. Dirigenten afsluttede GF klokken /Louise Vinther-Larsen, marts 2006

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Tilstede: Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder Lassen, Eva Gall, Lotte Mølsted, Alice Cleaver og Lars Bak (ref.), fraværende: Berit Winsløv.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere