edtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "edtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune"

Transkript

1 edtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældre- og ungerådets arbejde, herunder rammerne for samarbejde med Aarhus Kommune, fritids- og ungdomsskolelederen, lederne af enheder, medarbejdere, forældre, unge og eksterne samarbejdsparter. Vedtægten er gældende for alle fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune. Hvor ikke andet er anført, er vedtægtens bestemmelser også gældende for Heltidsundervisningen. 2 Byrådet Byrådet vedtager en fritids- og ungdomsskoleplan, som, sammen med Børn og Unges overordnede værdier og mål samt Børn og Unge politikken, fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskoletilbuddet. I henhold til lov om ungdomsskoler skal Byrådet sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed i planen for kommunens fritids- og ungdomsskolevirksomhed bestemme antallet af ungdomsskolebestyrelser fastsætte medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen side 1 af 18

2 træffe bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret årligt fastsætte en beløbsramme for udgifterne til fritids- og ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte fritids- og ungdomsskole udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om fritids- og ungdomsskolebestyrelsens opgaver. 3 Målbeskrivelse for fritids- og ungdomsskoletilbuddet I henhold til lov om ungdomsskoler 1 skal fritids- og ungdomsskoletilbuddet give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktivt medvirken i et demokratisk samfund. Fritids- og ungdomsskoletilbuddet skal i samarbejde med de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Fritids- og ungdomsskoletilbuddet skal bidrage til at styrke de unges trivsel, og at de unge udvikler de nødvendige kompetencer, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Fritids- og ungdomsskoletilbuddet skal som led heri bidrage til at udvikle unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Fritids- og ungdomsskoletilbuddet bidrager til opfyldelse af børn og ungepolitikkens mål i et tæt samspil med Børn og Unges øvrige tilbud, og i et tæt samspil med eksterne samarbejdspartnere. F.eks. erhvervsliv, ungdomsuddannelser, boligorganisationer og Aarhus Kommunes øvrige magistratsafdelinger. Fritids- og ungdomsskoletilbuddet har endvidere til opgave at bidrage til opfyldelsen af den af byrådet vedtagne fritids- og ungdomsskoleplan samt øvrige mål for Børn og Unge. side 2 af 18

3 4 Fritids- ungdomsskolebestyrelse og forældreog ungeråd Ifølge Lov om ungdomsskoler 7 skal der ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer. I Aarhus Kommune oprettes en fritids- og ungdomsskolebestyrelse pr. område samt en bestyrelse ved Heltidsundervisningen. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen består af 13 medlemmer. Dog består Heltidsundervisningens bestyrelse af 11 medlemmer, da der ikke vælges ungerepræsentanter: 4 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for fritids- og ungdomsskolearbejdet i lokalområdet, f.eks. idrætsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, fællesråd m.fl. 2 medarbejderrepræsentanter 3 forældrerepræsentanter 4 unge/elevrepræsentanter. Samtlige medlemmer har stemmeret. Unge/ elevrepræsentanterne må ikke deltage i den del af møderne, der angår sager vedrørende enkelte elever, lærere eller ledere. Fritids- og ungdomsskolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Fritids- og ungdomsskolelederen er tillige sekretær for bestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. For at sikre sammenhæng mellem FU-bestyrelsen, forældre- og ungerådenes samt elevrådenes arbejde, vælges bestyrelsens forældre og ungerepræsentanter fra forældre- og ungerådene samt elevrådet. side 3 af 18

4 Forældre- og ungeråd Lederne af enhederne i fritids- og ungdomsskoletilbuddet har ansvaret for, at der etableres forældre- og ungeråd. Der oprettes ikke forældre- og ungeråd ved Heltidsundervisningen. Lederne af enhederne i fritids- og ungdomsskoletilbuddet deltager i forældre- og ungerådets møder uden stemmeret. Lederen er tillige sekretær for forældre- og ungerådet og sørger for den fornødne sekretariatsbistand. Forældre- og ungerådet består af tre ungerepræsentanter og tre forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant, medmindre medarbejderne ikke ønsker at være repræsenteret. Ungerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter vælges for ét år. Forældrerepræsentanter vælges for to år. Elevråd I henhold til Lov om ungdomsskoler 9 har eleverne ret til at danne et elevråd. I Aarhus Kommune har fritids- og ungdomsskolelederen ansvaret for, at der etableres et elevråd i forbindelse med undervisningstilbuddet. 5 Formål med Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen og forældre- og ungerådet Det er vigtigt at Byrådets beslutninger og politikker, herunder fritids- og ungdomsskoleplanen udmøntes i et tæt samarbejde mellem unge, forældre, medarbejdere og organisationer. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsens formål er at sikre forældre, unge, medarbejdere og organisationer indflydelse på principperne for fritids- og ungdomsskoletilbuddet indenfor de af Byrådet fastlagte rammer (Aarhus Kommunes børn og ungepolitik samt plan for fritids- og ungdomsskoleområdet m.fl.). Forældre- og ungerådets formål er at sikre forældre og unge indflydelse på enhedernes daglige virke. Desuden er side 4 af 18

5 forældre- og ungerådet sparringspart for fritids- og ungdomsskolebestyrelsen. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem unge, forældre, medarbejdere og ledelse på tværs af alle afdelinger i fritids- og ungdomsskoletilbuddet. 6 Fritids- og ungdomsskolebestyrelsens kompetencer Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen udøver på møder sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådets vedtagne fritids- og ungdomsskoleplan. Fritids- og ungdomsskoleplanen tager sit afsæt i de fire overordnede mål for Børn og Unge og Børn og Ungepolitikken, der skal sikre opfyldelsen af byrådets bærende hensyn med dannelsen af Børn og Unge. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsens kompetencer er i henhold til Lov om ungdomsskoler 8: 1. Inden for den af Byrådet fastsatte beløbsramme at udarbejde budget for fritids- og ungdomsskoletilbuddet og på grundlag heraf fastlægge fritids- og ungdomsskoletilbuddets indhold og omfang. 2. At afgive indstilling til Børn og Unge om ansættelse og afskedigelse af fritids- og ungdomsskolelederen, ledere af afdelinger, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere (fastansatte). 3. At ansætte og afskedige timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere (ikke fastansatte). Hvis bestyrelsen ønsker det, kan denne kompetence delegeres til fritids- og ungdomsskolelederen. 4. At afgive udtalelser og stille forslag til fritids- og ungdomsskolelederen og byrådet om alle spørgsmål, der vedrører fritids- og ungdomsskolebestyrelsens virksomhed side 5 af 18

6 5. At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den. 7 Forældre- og brugerrådets kompetencer Forældre og ungerådene er det lokale bindeled mellem fritids- og ungdomsskolebestyrelsen og de unge i lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at inddrage forældreog ungerådene i tilrettelæggelsen af arbejdet i de lokale FU-tilbud med henblik på at opnå størst mulig effekt af Fritids- og ungdomsskoletilbuddets indsatser. Forældre- og ungerådet kan udarbejde oplæg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen, fx ideer til fælles aktiviteter og fælles problemstillinger for fritids- og ungdomsskoletilbuddet. Forældre- og ungerådet kan have mere praktisk betonede opgaver i forbindelse med planlægningen af arrangementer i afdelingen. Forældre- og ungerådets opgaver er bl.a.: at være sparringspart for fritids- og ungdomsskolebestyrelsen at drøfte principielle problemstillinger vedrørende afdelingen at indgå i et samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer. Forældre- og ungerådet har ingen formelle kompetencer i forhold til afdelingens aktiviteter. 8a Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen (gælder ikke for Heltidsundervisningen) Medlemmer af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen vælges for to år (ulige år), dog ikke unge- og elevrepræsentanter, der vælges hvert år. Bestyrelsesåret er fra 1. oktober til 30. september. Fritids- og ungdomsskolelederen er ansvarlig for at holde valg til bestyrelsen, herunder at sikre størst mulig repræsentation i bestyrelsen. side 6 af 18

7 Ved valg af medarbejderrepræsentanter, unge/elevrepræsentanter og forældrerepræsentanter bør det tilstræbes, at disse så vidt muligt kommer fra forskellige enheder i fritids- og ungdomsskoletilbuddet. Valg af medlemmer: Repræsentanter for organisationerne: I ulige år vælges repræsentanter for organisationer med særlig interesse for fritids- og ungdomsskolearbejdet i lokalområdet, f.eks. idrætsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, fællesråd m.fl. af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Byrådet har delegeret kompetencen til Rådmanden for Børn og Unge. Procedure for udvælgelse af organisationsrepræsentanter er, at Børn og Unge indrykker annonce i pressen med opfordring til, at interesserede organisationer indsender forslag til repræsentanter til FU-lederen i de områder, hvor de er interesserede i at være repræsenteret i FUbestyrelsen. FU-lederen udarbejder en oversigt over, hvilke organisationer der har fremsendt forslag til repræsentanter, samt forslag til hvem der skal indstilles til at være repræsenteret i FU-bestyrelsen i deres område. Indstilling af organisationsrepræsentanter sker med inddragelse af/i dialog med den afgående bestyrelse. Børn og Unge samler indstillingerne til en fælles indstilling til rådmanden. I udvælgelsen af organisationsrepræsentanter lægges der vægt på organisationer, der kan bidrage til FU-områdets forebyggende arbejde med udsatte børn og unge. Medarbejderrepræsentanter: I ulige år vælges medarbejderrepræsentanter. Alle medarbejdere under fritids- og ungdomsskolelederens kompetence er valgbare. Medarbejderrepræsentanterne vælges ved en fælles valghandling, som fritids- og ungdomsskolelederen forestår. Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til side 7 af 18

8 det antal kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medarbejderrepræsentanter udtræder af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen fra den dag, de ikke længere er ansat i området, og stedfortrædere indtræder i stedet. Forældrerepræsentanter: I ulige år vælges forældrerepræsentanter. På konstituerende møde i forældre- og ungerådet vælges én forælder som kandidat til bestyrelsen. Ved fritids- og ungdomsskoletilbud med færre end seks enheder vælger hvert råd to forældre for at sikre et tilstrækkeligt antal kandidater, til at der kan vælges både bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. Fritids- og ungdomsskolelederen indkalder kandidaterne til et møde. Blandt de opstillede kandidater fra forældre- og ungerådene vælges tre forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forældrerepræsentanter udtræder af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen fra den dag, de ikke længere har børn i området, og stedfortrædere indtræder i stedet. Unge/elevrepræsentanter: Hvert år vælges to unge og to elevrepræsentanter til bestyrelsen. Ungdomsskolens elevråd vælger to repræsentanter til bestyrelsen. De to ungerepræsentanter vælges blandt forældre- og ungerådenes ungerepræsentanter. side 8 af 18

9 På konstituerende møder i forældre- og ungerådene vælger hvert råd én ung som mulig kandidat til bestyrelsen. Fritids- og ungdomsskolelederen indkalder kandidaterne til et møde. Blandt de opstillede kandidater fra forældre- og ungerådene vælges to ungerepræsentanter til bestyrelsen. Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert år skal valg af ungerepræsentanterne til forældreog ungerådene være afholdt, så der kan holdes konstituerende møde i fritids- og ungdomsskolebestyrelsen ved bestyrelsesårets start. Unge/elevrepræsentanter udtræder af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen fra den dag, de ikke længere er unge/elever i området, og stedfortrædere indtræder i stedet. Afstemningens resultat offentliggøres på fritids- og ungdomsskoletilbuddets hjemmeside. Stedfortrædere og mulighed for genvalg: For hvert medlem af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen vælges en stedfortræder. Valget af stedfortrædere sker i forbindelse med, og efter samme principper som valget til bestyrelsen. Der er mulighed for genvalg. 8b Valg til bestyrelsen ved Heltidsundervisningen Medlemmer af bestyrelsen ved Heltidsundervisningen vælges for to år, dog ikke forældre- og elevrepræsentanterne der vælges hvert år. side 9 af 18

10 Bestyrelsesåret er fra 1. oktober til 30. september. Hvert andet år vælges medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for organisationer med særlig interesse for området. Lederen af Heltidsundervisningen er ansvarlig for at afholde valg til bestyrelsen. Valg af medlemmer Repræsentanter for organisationerne: I ulige år vælges repræsentanter for organisationer med særlig interesse for fritids- og ungdomsskolearbejdet i lokalområdet, f.eks. idrætsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, fællesråd m.fl. af byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Byrådets har delegeret kompetencen til Rådmanden for Børn og Unge. Procedure for udvælgelse af organisationsrepræsentanter er, at Børn og Unge indrykker annonce i pressen med opfordring til, at interesserede organisationer indsender forslag til repræsentanter til lederen af Heltidsundervisningen. Lederen af Heltidsundervisningen udarbejder en oversigt over, hvilke organisationer der har fremsendt forslag til repræsentanter, samt forslag til hvem der skal indstilles til at være repræsenteret i bestyrelsen. Indstilling af organisationsrepræsentanter sker med inddragelse af/i dialog med den afgående bestyrelse. Børn og Unge samler indstillingerne til en fælles indstilling til rådmanden. I udvælgelsen af organisationsrepræsentanter lægges der vægt på organisationer, der kan bidrage til FU-områdets forebyggende arbejde med udsatte børn og unge. Medarbejderrepræsentanter: I ulige år vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Alle medarbejdere under lederens kompetence er valgbare. Medarbejderrepræsentanterne vælges ved en fælles valghandling, som lederen forestår. side 10 af 18

11 Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. De to medarbejdere, der får flest og næst flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved stemmelighed ved anden afstemning trækkes lod. Medarbejderrepræsentanter udtræder af bestyrelsen fra den dag, de ikke længere er ansat ved Heltidsundervisningen, og stedfortrædere indtræder i stedet. Forældrerepræsentanter: Hvert år vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Lederen af Heltidsundervisningen indkalder hvert år inden den 1. oktober skolens forældrekreds til valgmøde med henblik på valg af tre repræsentanter og tre stedfortrædere til bestyrelsen. Indkaldelse sker med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. Lederen af Heltidsundervisningen forestår valghandlingen. Opstilling af kandidater sker ved, at de fremmødte forældre kommer med forslag til kandidater. Hvis det på valgmødet ikke er muligt at vælge tre forældrerepræsentanter, indkalder lederen af Heltidsundervisningen til fornyet valgmøde med 14 dages varsel. Hvis det ikke her er muligt at vælge mindst to forældrerepræsentanter, kan der på valgmødet i denne situation vælges én forælder, som er forældrekredsens repræsentant i bestyrelsen. Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. side 11 af 18

12 Forældrene har én stemme pr. barn/ung, der er indskrevet ved Heltidsundervisningen. Der udleveres en stemmeseddel pr. barn/ung, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på forældrekandidater, der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Som forældre betragtes den/de, der har forældremyndigheden, eller den, der har den faktiske omsorg for og daglige tilknytning til barnet jf. gældende regler. Ansatte, der har børn/unge ved Heltidsundervisningen, har stemmeret men er ikke valgbare til bestyrelsen. Afstemningens resultat offentliggøres på Heltidsundervisningens hjemmeside. Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen fra den dag, de ikke har børn ved Heltidsundervisningen, og stedfortrædere indtræder i stedet. Elevrepræsentanter: Heltidsundervisningens elevråd vælger hvert år to repræsentanter til bestyrelsen. Valg til elevråd afholdes efter regler fastsat af Undervisningsministeriet (Bekendtgørelse om elevråd i ungdomsskolen nr. 705 af 23. juni 2014). Elevrepræsentanter udtræder af bestyrelsen fra den dag, de ikke længere er indskrevet ved Heltidsundervisningen, og stedfortrædere indtræder i stedet. Stedfortrædere og mulighed for genvalg For hvert medlem af bestyrelsen vælges en stedfortræder. Valget af disse sker i forbindelse med og efter samme principper som valget til bestyrelsen. Der er mulighed for genvalg. 9 Valg til forældre- og ungeråd og valg til elevråd i ungdomsskoleafdelingerne (Gælder ikke for Heltidsundervisningen) side 12 af 18

13 Valg til forældre og ungeråd Hvert år afholdes valg af unge- og medarbejderrepræsentanter. I ulige år afholdes valg af forældrerepræsentanter. Valgene og det konstituerende møde skal være afholdt senest den 30. september. Der er mulighed for genvalg. Valg af forældrerepræsentanter I ulige år afholdes der valg af forældrerepræsentanter. Lederen indkalder til valgmødet med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. Lederen er ordstyrer og forestår valghandlingen. Opstilling af forældrekandidater sker ved, at de fremmødte forældre kommer med forslag til kandidater. Hvis det på valgmødet ikke er muligt at vælge tre repræsentanter, indkalder lederen til fornyet valgmøde med 14 dages varsel. Hvis det ikke her er muligt at vælge mindst to repræsentanter, kan der på valgmødet i denne situation vælges en forælder, som er afdelingens repræsentant, når afdelingerne skal vælge forældrerepræsentanter til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen. Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forældrene har én stemme pr. barn/ung i afdelingen. Der udleveres en stemmeseddel pr. barn/ung, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på forældrekandidater, der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. side 13 af 18

14 Som forældre betragtes den/de, der har forældremyndigheden, eller den, der har den faktiske omsorg for og daglige tilknytning til barnet jf. gældende regler. Ansatte, der har børn/unge i afdelingen, har stemmeret, men er ikke valgbare. Afstemningens resultat offentliggøres. Forældrerepræsentanter udtræder af forældre- og ungerådet fra den dag, de ikke længere har unge i området, og stedfortrædere indtræder i stedet. Valg af ungerepræsentanter Hvert år afholdes valg af ungerepræsentanter. Lederen indkalder til valgmøde. Lederen forestår valghandlingen og tilrettelægger denne under hensyntagen til aldersgruppen. Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ungerepræsentanter udtræder af forældre- og ungerådet fra den dag, de ikke længere er unge i området, og stedfortrædere indtræder i stedet. Valg af medarbejderrepræsentanter Hvert år afholdes valg af medarbejderrepræsentanter. Lederen indkalder medarbejderne i enheden til valgmøde. Mødet indledes med at få afklaret, om et flertal af medarbejderne ønsker medarbejderrepræsentation i forældre- og ungerådene. Hvis et flertal ønsker dette, vælges medarbejderrepræsentanterne efter samme procedure som medarbejderne i fritids- og ungdomsskolebestyrelsen. side 14 af 18

15 Medarbejderrepræsentanter udtræder af forældre- og ungerådet fra den dag, de ikke længere er ansat i området, og stedfortrædere indtræder i stedet. Valg til elevråd i ungdomsskolen Valg til elevråd i ungdomsskolen afholdes efter regler fastsat af Undervisningsministeriet (Bekendtgørelse om elevråd i ungdomsskolen nr. 705 af 23. juni 2014). Stedfortrædere og mulighed for genvalg For hvert medlem af forældre og ungerådet vælges en stedfortræder. Valget af disse sker i forbindelse med og efter samme principper som valget til forældre og ungerådet. Der er mulighed for genvalg Afholdelse af møder i fritids- og ungdomsskolebestyrelsen Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen konstituerer på første ordinære møde formand og næstformand. Næstformanden er stedfortræder for formanden. Bestyrelsesformanden tegner bestyrelsen mellem møderne. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen afholder mindst fire årlige møder. Formanden eller lederen af fritids- og ungdomsskoletilbuddet kan indkalde til møde så ofte, det findes fornødent, eller hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. Dagsorden udarbejdes af formanden i samarbejde med fritids- og ungdomsskolelederen. Fritids- og ungdomsskolelederen og ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve punkter optaget på dagsordenen. side 15 af 18

16 Bestyrelsens møder er åbne for unge, forældre og personale, medmindre der er tale om personsager samt sager, der under hensyn til forvaltningslovens regler skal behandles på lukkede møder. Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet offentliggøres. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af afstemning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsens medlemmer skal overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om habilitet og tavshedspligt. Fritids- og ungdomsskolelederen er ansvarlig for, at bestyrelsesmedlemmerne underskriver en tavshedserklæring. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Børn og Unge udsender vejledende forretningsorden. 11 Afholdelse af møder i forældre- og ungerådene Forældre- og ungerådet konstituerer sig på første ordinære møde med formand og næstformand, som begge skal være forældre- eller ungerepræsentanter. Næstformanden er stedfortræder for formanden. Formanden tegner forældre- og ungerådet mellem møderne. Der tages referat fra møderne. Referatet offentliggøres. Formanden fastsætter tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsordenen. side 16 af 18

17 Forældre- og ungerådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Forældre og- ungerådet afholder mindst 4 årlige møder Afgivelse af forslag og udtalelser Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til Byrådet om ændringer i fritids- og ungdomsskoletilbuddet, jfr. 3 i Lov om ungdomsskoler. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til Byrådet om udvidelse af ungdomsskoleundervisningens aldersgrænser, jfr. 2 i Lov om ungdomsskoler. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører fritids- og ungdomsskoletilbuddet. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den. 13 Fritids- og ungdomsskolelederen Fritids- og ungdomsskolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af fritids- og ungdomsskoletilbuddet og er ansvarlig over for fritids- og ungdomsskolebestyrelsen og Byrådet, jf Lov om ungdomsskoler 10, stk. 2. Fritids- og ungdomsskolelederen er forpligtet til at oprette en fritids- og ungdomsskolebestyrelse. Fritids- og ungdomsskolelederen udarbejder indstillinger til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen og har ansvar for og kompetence til at udmønte fritids- og ungdomsskolebestyrelsens beslutninger i praksis. Fritids- og ungdomsskolelederen træffer beslutninger om fritids- og ungdomsskoletilbuddets daglige drift inden for rammerne af fritids- og ungdomsskolebestyrelsens fastlagte principper. Fritids- og ungdomsskolelederen er ansvarlig for, at fritids- og ungdomsskolebestyrelsens beslutninger ligger inden for side 17 af 18

18 rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger, administrative bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder vedrørende de ansattes vilkår. 14 Ikrafttræden og vedtægtsændringer Vedtægten er vedtaget af Aarhus Byråd den 17. juni 2015 til ikrafttræden den 18. juni Ændring af vedtægten kan foretages af Aarhus Byråd efter indhentet udtalelse fra fritids- og ungdomsskolebestyrelserne. side 18 af 18

VEDTÆGT. for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG. Stk. 1.

VEDTÆGT. for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG. Stk. 1. VEDTÆGT for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer: 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen 3 repræsentanter

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen - en vejledning INDHOLD Forord.... 3 Formål... 4 Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.... 6 Valg til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af 5 eller 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,

Læs mere

Notat. Retningslinjer for sammensætning af bestyrelser i dagtilbud og FU fra fusionen til næste ordinære valg. Dagtilbud og FU-områder.

Notat. Retningslinjer for sammensætning af bestyrelser i dagtilbud og FU fra fusionen til næste ordinære valg. Dagtilbud og FU-områder. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for sammensætning af bestyrelser i dagtilbud og FU fra fusionen til næste ordinære Dagtilbud og FU-områder Den 17. december 2010 Aarhus Kommune Som anført i besparelseskataloget

Læs mere

Formål med fritidstilbud

Formål med fritidstilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale fritidstilbud Formål med fritidstilbud 1 Fritidstilbud i Furesø Kommune omfatter fritidshjem og klub til børn fra skolestart

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler

Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler Side 1 Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler Kapitel 1 Skolebestyrelsens sammensætning. 1 Skolebestyrelsen består af mindst 7 forældrerepræsentanter, mindst 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Dagtilbudsloven Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje

Læs mere

Vedtægt for den selvejende Børnehave Engblommevej

Vedtægt for den selvejende Børnehave Engblommevej Vedtægt for den selvejende Børnehave Engblommevej 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Børnehaven Engblommevej, Engblommevej 34 4000 Roskilde. Institutionen har hjemsted i

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale klubtilbud i Frederiksberg Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale klubtilbud i Frederiksberg Kommune Forslag 21. maj 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0072587-21 Skoleafdelingen Styrelsesvedtægter for kommunale klubtilbud i Frederiksberg Kommune Klubbestyrelsen Sammensætning og valg 1 For hvert kommunalt

Læs mere

Områdeinstitutioner med tre huse

Områdeinstitutioner med tre huse Styrelsesvedtægt Områdeinstitutioner med tre huse Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Styrelsesvedtægt for kommunale områdeinstitutioner med tre huse. I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed Dato: 02.04.07 J. nr.: 2007.0-0 Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed Ikrafttræden august 2007 Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed Efter Bekendtgørelse af lov ungdomsskoler

Læs mere

Vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet

Vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet Vedtægt og forretningsorden for Ringsted Kommunes Folkeoplysningsråd. Dato: 09. april 2014 Vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet Vedtægt 1 - Formål 1. Folkeoplysningsrådet rådgiver Kultur-

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommunes Ungdomsskole. J. nr.: 2015.0-1 Dato: 16.04.2015

Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommunes Ungdomsskole. J. nr.: 2015.0-1 Dato: 16.04.2015 Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommunes Ungdomsskole J. nr.: 2015.0-1 Dato: 16.04.2015 Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og vedtægt for ungdomsskolens bestyrelse til ikrafttræden

Læs mere

Center Børn og Unge. Bilag 5 og 6 til Styrelsesvedtægten omfatter endvidere private dagtilbud og private pasningsordninger.

Center Børn og Unge. Bilag 5 og 6 til Styrelsesvedtægten omfatter endvidere private dagtilbud og private pasningsordninger. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rebild Kommune Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af kommunale dagtilbud i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Indholdsfortegnelse 1. Det konstituerende møde.... 1 2. Mødevirksomhed... 1 3. Beslutningsdygtighed og afstemning... 2 4. Beslutningsprotokol/referat...

Læs mere

VEDTÆGT FOR REPRÆSENTANTSKABET FOR TV 2/FYN

VEDTÆGT FOR REPRÆSENTANTSKABET FOR TV 2/FYN HJEMMEL OG HJEMSTED 1 Nærværende vedtægt er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets Bekendtgørelse den 27. december 2014 om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder. Repræsentantskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune ^v* - Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune Navn, hjemsted og opgaver 1 Stk. 1. Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. Stk. 2. ViSPs hjemsted

Læs mere

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådets sammensætning Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2013-08-01 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI VEDTÆGTER Tidligere Dansk Selskab for Allergiforskning stiftet 12. januar 1946, ændret til Dansk Selskab for Allergologi og Immunologi 12. maj 1966, ændret til Dansk Selskab

Læs mere

VEDTÆGTER for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale

VEDTÆGTER for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 5756-002/KV 16.04.2012 VEDTÆGTER for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Kommuneforeningen Kommuneforeningen Skiveegnens Radikale består af medlemmer af Det Radikale Venstre, bosiddende i Skive Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution EVENTYRLANDET

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution EVENTYRLANDET VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution EVENTYRLANDET Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er Eventyrlandet Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGT FOR HPR VEDTÆGT HJØRRING PRIVATE REALSKOLE

VEDTÆGT FOR HPR VEDTÆGT HJØRRING PRIVATE REALSKOLE VEDTÆGT FOR HPR VEDTÆGT HJØRRING PRIVATE REALSKOLE 1 Skolens navn er Hjørring Private Realskole. Skolen er oprettet den 1. maj 1875 og har været drevet som selvejende institution siden 1963. Stk.2. Skolens

Læs mere

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR ASSENS KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR ASSENS KOMMUNALE SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR ASSENS KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAPITEL 1... 3 Indledning... 3 Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 5 Forretningsorden...

Læs mere

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for Den selvejende institution Nørre Nissum Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Nr. Nissum Efterskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Nr. Nissum, Lemvig Kommune.

Læs mere

Indstilling. Nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 Nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler 1. Resume Baggrunden for indstillingen

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune

Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune Navn. Sammenslutningens navn er: "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune", kaldet: "SAGT". Formål og opgaver.

Læs mere

Foreningsvedtægter Lildstrand bådlag

Foreningsvedtægter Lildstrand bådlag Vedtægter for Lildstrand bådlag 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Udelukkelse og eksklusion 5 Ordinær generalforsamling 6 Ekstraordinær generalforsamling 7 Bestyrelsen 8 Regnskab og revision 9

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL. - at arbejde på at forbedre vilkårene for anbragte børn, unge og voksne,

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL. - at arbejde på at forbedre vilkårene for anbragte børn, unge og voksne, VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er LOS De private sociale tilbud Foreningens hjemsted er København. 2 FORMÅL Foreningens formål er: 3 - at arbejde på at forbedre vilkårene for anbragte børn,

Læs mere

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Rødding Fri Fagskole

Rødding Fri Fagskole Udskrevet 08-09-14 Side 1 af 8 VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION Rødding Fri Fagskole Godkendt på Generalforsamling den 22. maj 2014 og ekstraordinær GF den 12. juni 2014 Udskrevet 08-09-14

Læs mere

Vedtægter for Køng Idrætsvuggestue & Idrætsbørnehave. En privat institution.

Vedtægter for Køng Idrætsvuggestue & Idrætsbørnehave. En privat institution. Vedtægter for Køng Idrætsvuggestue & Idrætsbørnehave. En privat institution. 1 Vedtægt for privatinstitutionen Køng Idrætsvuggestue og Idrætsbørnehave 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Køng Idrætsvuggestue

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S

VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN KØGE BUGT

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN KØGE BUGT 1 VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN KØGE BUGT 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Køge Bugt (SKB ). Dens hjemsted er Hundige Havn Hejren, Greve Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gistrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 formål Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY BYLAUG

VEDTÆGTER FOR SÆBY BYLAUG 1. Bylaugets formål er: At varetage medlemmernes fælles interesser i Sæby s miljø og atmosfære. a) Ved at pleje fællesskabet mellem byens beboere. F.eks., ved at sikre afholdelse af arrangementer for bylaugets

Læs mere

HK Ungdom Danmarks love

HK Ungdom Danmarks love HK Ungdom Danmarks love Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Ungdomsarbejdet tilrettelægges af et Landsudvalg under HK Danmark. 2 Medlemmer af HK Ungdom er HK medlemmer, som enten er under uddannelse eller

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg Side 1 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Teglmarken 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Teglmarken. Dens formål er at varetage grundejernes

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsskoletilbud,

Læs mere

Vedtægter for Ribe Katedralskoles Elevråd

Vedtægter for Ribe Katedralskoles Elevråd Vedtægter for Ribe Katedralskoles Elevråd 1: Elevrådets navn Rådets navn er Ribe Katedralskoles Elevråd, forkortet RKE. 2: Elevrådets formål Elevrådets formål er at varetage elevernes interesser, fagligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLDING KRISECENTER

VEDTÆGTER FOR KOLDING KRISECENTER VEDTÆGTER FOR KOLDING KRISECENTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter. Dets hjemsted er Kolding Kommune. 2. FORMÅL Kolding Krisecenter har til formål at bekæmpe vold mod kvinder

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010)

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010) Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole (revideret Medio 2010) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 2 Mødevirksomhed Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Stiftet 1880

Vedtægter. for. Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Stiftet 1880 Vedtægter for Gl. Roskilde Amts Biavlerforening Stiftet 1880 2016 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er GL. Roskilde Amts Biavlerforening. 1.2 Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands

Læs mere

Vedtægt for den private selvejende institution LykkeLy

Vedtægt for den private selvejende institution LykkeLy Vedtægt for den private selvejende institution LykkeLy 1. LykkeLy Stk. 1. Den private selvejende institutions navn er LykkeLy, beliggende på Vestvej 20 3450 Allerød, cvr. Nr 37703745. Institutionen har

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB SKÆRBÆK BÅDEKLUB VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB 29. november 2000 1: Foreningens navn og hjemsted: 1. Klubbens navn er SKÆRBÆK BÅDEKLUB SBK. Dens hjemsted er Skærbæk i Fredericia kommune. 2: Formål: 1.

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Forretningsudvalget...

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Børn og Velfærd April 2015 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for gennemførelse

Læs mere

Vedtægter SIND Ungdom

Vedtægter SIND Ungdom Vedtægter SIND Ungdom 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er SIND Ungdom. SIND Ungdoms hjemsted er København. SIND Ungdom er en selvstændig og landsdækkende ungdomsorganisation uden religiøse eller

Læs mere

Styrelsesvedtægter. Center for Børn & Undervisning Undervisning

Styrelsesvedtægter. Center for Børn & Undervisning Undervisning Center for Børn & Undervisning Undervisning Dato 22-03-2016 j./sagsnr. 28.00.00-A21-1-16 Styrelsesvedtægter Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune.

Læs mere

Kapitel 1. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 3

Kapitel 1. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 3 Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER NOTAT KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER Selskabets nuværende vedtægter er sidst ændret i 2013. Bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter på selskabets ordinære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN 1 Navn og hjemsted Blokforeningen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder under Dansk Byggeri, der producerer letklinkerblokke og/eller udstøbningsblokke

Læs mere

Forretningsorden for Fritidsrådet. i Rebild Kommune

Forretningsorden for Fritidsrådet. i Rebild Kommune Forretningsorden for Fritidsrådet i Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fritidsrådets formål og opgaver... 3 Fritidsrådets funktionsperiode... 3 Fritidsrådets sammensætning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a. medlemmer 3 VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i andels- eller

Læs mere

Vedtægter for Dansk Fibromyalgi-Forening

Vedtægter for Dansk Fibromyalgi-Forening Bestyrelsens forslag til Vedtægter for Dansk Fibromyalgi-Forening Den samlede bestyrelse foreslår, at DFF s vedtægter forenkles og moderniseres. Forslaget er begrundet i, at DFF gennem årene har fortaget

Læs mere

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Forretningsorden Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden Januar 2015 AMK Øst 1. Opgaver 1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er BSB Søllerød Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Rudersdal kommune.

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er BSB Søllerød Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Rudersdal kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er BSB Søllerød Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Rudersdal kommune. 2. Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere,

Læs mere

Vedtægter for Djøf Advokat

Vedtægter for Djøf Advokat Vedtægter for Djøf Advokat 1 Foreningens navn 2 Delforeningens formål 3 Forholdet til Djøf 4 Medlemmer 5 Kontingent 6 Djøf Advokat 7 og 8 Repræsentantskabet 9-11 Ordinært repræsentantskabsmøde 12 og 13

Læs mere

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 NUVÆRENDE VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere

Læs mere

Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a. 1 Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 7. februar 1998, er et Andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bjørnø Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Udkast til vedtægter for Tønder Erhvervsråd. Foreningens navn er Tønder Erhvervsråd. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune.

Udkast til vedtægter for Tønder Erhvervsråd. Foreningens navn er Tønder Erhvervsråd. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune. Udkast til vedtægter for Tønder Erhvervsråd 1. Foreningens navn Foreningens navn er Tønder Erhvervsråd. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune. 2. Vision og formål Tønder Erhvervsråds vision er, aktivt

Læs mere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 1 Navn Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 2 Formål Selskabets formål er: at være netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter

Læs mere

Vedtægter. for. Bornholms Boligselskab

Vedtægter. for. Bornholms Boligselskab Vedtægter for Bornholms Boligselskab 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bornholms Boligselskab. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Bornholms Regionskommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 medarbejderrepræsentation november 2010

1 medarbejderrepræsentation november 2010 november 2010 Den nye selskabslov medarbejderrepræsentation I store træk er reglerne om medarbejderrepræsentation uændrede ved den nye selskabslov, der i relation til reglerne om medarbejderrepræsentation

Læs mere

Vedtægter for Egå Rosport

Vedtægter for Egå Rosport Vedtægter for Egå Rosport 1 Navn og hjemsted Foreningen er stiftet den 5. november 1969 og har hjemsted i Århus kommune. Foreningen skiftede i 2015 navn fra HEI Rosport til Egå Rosport Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Juni 2012 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for V E D T Æ G T E R for I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S / vedtægter af 25.september 2013 Navn og

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (gældende fra den 1. februar 2014) Vedtaget af Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Forretningsordenen er fastsat med hjemmel i 2, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sortemosen. Kapitel 1. Navn, hjemsted, medlemskab og formål

Vedtægter for Boligselskabet Sortemosen. Kapitel 1. Navn, hjemsted, medlemskab og formål Vedtægter for Boligselskabet Sortemosen Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sortemosen. Boligorganisationen har hjemsted i Herlev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligorganisationen AlmenBo Aarhus

Vedtægter for Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Vedtægter for Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligorganisationen AlmenBo Aarhus. Boligorganisationen har hjemsted i Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Styrelsesvedtægt for Svendborg Ungdomsskole Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Ungdomsskolebestyrelsen består af: 1 11 medlemmer 2 repræsentanter udpeget af Byrådet. 3 repræsentanter

Læs mere

Vedtægter for Indsæt navn vejlaug.

Vedtægter for Indsæt navn vejlaug. Matr.nr.: Indsæt matr.nre. Anmelder: Anmelders navn Anmelders adresse Ejerlavsbetegnelse: Beliggende: ved Indsæt vejens navn(e) Vedtægter for Indsæt navn vejlaug. Vejlaugets navn er: Indsæt vejlaugets

Læs mere

Vedtægter for Luthersk Mission Bylderup Bov

Vedtægter for Luthersk Mission Bylderup Bov Vedtægter for Luthersk Mission Bylderup Bov 1. Navn Menighedens navn er: Luthersk Mission Bylderup Bov (LM Bylderup Bov). LM Bylderup Bov er en frimenighed i henhold til den kirkelige lovgivning. Hjemmehørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB SKÆRBÆK BÅDEKLUB VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB 16. april 2011 1: Foreningens navn og hjemsted: 1. Klubbens navn er SKÆRBÆK BÅDEKLUB SBK. Dens hjemsted er Skærbæk i Fredericia kommune. 2: Formål: 1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Nordsjælland Basketball

Vedtægter for Nordsjælland Basketball Navn og hjemsted Vedtægter for Nordsjælland Basketball Foreningens navn: Nordsjælland Basketball - NSBB Tilhørsforhold: Ingen Stiftelsesdato: 24. januar, 1969 Hjemsted: Hillerød Kommune 1 Formål Nordsjælland

Læs mere

Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub

Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub 1 Klubben har til formål at virke for skøjtesportens fremme i Rødovre kommune. Klubben har en Skøjteafdeling, og en amatør ishockey senior- og ungdomsafdeling,

Læs mere

Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense.

Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense. Vedtægter Vedtægter for faldskærmsklubben Center Jump Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense. 1 Formål Klubbens formål er at varetage og udbrede faldskærmssporten

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2011 Godkendt af kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2011 Redaktionelt ændret februar 2013

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2011 Godkendt af kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2011 Redaktionelt ændret februar 2013 STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2011 Godkendt af kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2011 Redaktionelt ændret februar 2013 Skolebestyrelsen Forældrevalgte rådgivende organer ved den

Læs mere

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972. D a n s k L i p i z z a n e r f o r e n i n g. Vedtægter

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972. D a n s k L i p i z z a n e r f o r e n i n g. Vedtægter 1 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Dansk Lipizzanerforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. Stk. 3: Foreningen er tilsluttet Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

VEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforening

VEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforening VEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Konservative i Skive kommune. Herefter benævnt vælgerforeningen. Vælgerforeningen er tilsluttet Det Konservative Folkeparti.

Læs mere

Forretningsorden for. Viborg Byråd

Forretningsorden for. Viborg Byråd Forretningsorden for Viborg Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager skal behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Klubbens navn er GOLF CLUB DANOIS, Côte d Azur. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

Klubbens navn er GOLF CLUB DANOIS, Côte d Azur. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Eksisterende vedtægter for Golf Club Danois, Côte d Azur: Forslag til ny ordlyd: 1 Klubbens navn er GOLF CLUB DANOIS, Côte d Azur. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Det

Læs mere

Vedtægter for Løgum Idrætsforening

Vedtægter for Løgum Idrætsforening Vedtægter for Løgum Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Løgum Idrætsforening Foreningen er stiftet d. 10. januar 1968 Foreningens hjemsted er Tønder kommune 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

VEDTÆGTER for Fonden Neverland

VEDTÆGTER for Fonden Neverland Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Carsten R. Christiansen Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Peter Frandsen Nima Nabipour J. nr. 778.17-01 ldi@cphlex.dk cvr.nr. 27 07

Læs mere