Resultatrevision for år 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision for år 2009"

Transkript

1 Resultatrevision for år 2009 Jobcenter Frederikssund 2010 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg.

2 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.), og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv. Samtidig nlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med indsatsen i jobcentre med tilnærmelsesvis nlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Via denne nligning anviser resultatrevisionen områder, hvor Jobcenter Frederikssund eventuelt bør sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver samtidig et billede af de potentielle besparelser, som Jobcenter Frederikssund kan opnå. Resultatrevisionen giver Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Beskæftigelsesudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund og kan samtidig danne et fælles afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen udarbejdes efter en fast skabelon. Tabeller og scorecards i resultatrevisionen er således defineret på forhånd, og er de for alle landets jobcentre. Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser af resultater af jobcentrets indsats. Fastlæggelse af mål I forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2009 blev de konkrete mål, for de af ministeren udpegede indsatsområder i marts 2008, fastsat ud fra den udvikling, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland forudså på daværende tidspunkt. Som følge af de ændrede konjunkturer foretog Regionen i marts 2009 en justering af målene for antallet af personer i arbejdskraftreserven og antallet af unge offentligt forsørgede. Opsamling Helt overordnet viser resultatrevisionen, at der er opnået gode resultater af beskæftigelsesindsatsen i år Dette kommer primært til udtryk, når der ses på det samlede antal af fuldtidspersoner på forsørgelse. let er ganske vist steget med 12 % i forhold til året før, men gennemsnittet er steget med 14 %. En forskel på 2 % kan synes beskeden, men da der er tale om en stor population, svarer det til, at der er 219 færre årspersoner på offentlig forsørgelse i Frederikssund, end hvis forholdene svarede til gennemsnittet i de nlignelige jobcentre. Omsat til penge svarer det til et mindreforbrug på 21,6 mio. kroner. Stigningen i antallet af personer på offentlig forsørgelse har nhæng med de ændrede konjunkturer, som også i Frederikssund har medført en stor stigning i ledigheden for både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Selv om målsætningen om et fald i antallet af personer i arbejdskraftreserven og i antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere blev ændret til en målsætning om at begrænse stigningen, har udviklingen vist, at selve udmøntningen af de nye målsætninger i konkrete tal, klart var for ambitiøse. Når det gælder udviklingen i antallet af personer i arbejdskraftreserven, har stigningen i Frederikssund været på 136 %, mens antallet gennemsnitligt er steget 154 % i nlignelige jobcentre. Tilsvarende viser tallene for ungemålet, at antallet af unge er steget 56 % i Frederikssund og 52 % i gennemsnit i de nlignelige jobcentre. Når tallene analyseres nøjere ses det, at ledigheden i Frederikssund rammer ikke forsikrede hårdest og at det i særlig grad er unge mandlige kontanthjælpsmodtagere, der i første omgang er blevet ramt af ledighed som følge af nedgangen i beskæftigelsen indenfor byggeri og fremstillingsvirksomhed. 2

3 Med hensyn til målsætningen om at reducere antallet af sygeforløb over 26 uger vises resultatrevisionen, at antallet i Frederikssund er nedbragt med 5 %, mens det gennemsnitlige niveau i de nlignelige jobcentre er uændret. Dette resultat er glædeligt, men der er fortsat behov for en målrettet indsats på området, hvor opgørelsen af besparelsespotentiale viser, at der bør kunne opnås endnu bedre resultater. Ud over opgørelserne over udviklingen med hensyn til ministermålene og for antallet af offentligt forsørgede indeholder resultatrevisionen også en oversigt over jobcentrenes målopfyldelse vedrørende rettidighed i indsatsen for henholdsvis kontaktforløb og afgivelse af aktive beskæftigelsestilbud. Oversigten viser at målet, om at mindst 90 % af tilbudene til forsikrede ledige og 90 % af jobsamtalerne for både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere skal afholdes til tiden, er opfyldt. Jobcentret har haft stor fokus på opfyldelse af borgernes retskrav på indsats og er tilfredse med, at det er lykkedes at honorere kravene til trods for den stærkt stigende ledighed. Resultatopfølgningen med hensyn til afgivelse af aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere lider under, at det endnu ikke er muligt at foretage opgørelserne alene for de personer, som reelt skal modtage tilbud. Jobcentret har tidligere dokumenteret, at indsatsen er rettidig, når personer, som ikke kan/skal modtage tilbud som følge af sygdom, barsel, behandling o.l, udelades. En ny matchmodel, hvor fritagne ikke medregnes, forventes implementeret snarest og vil forventeligt løse dette problem. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Frederikssund Kommune. Fremadrettet er udfordringerne for Frederikssund langt hen ad vejen de, som gør sig gældende i Region Hovedstaden & Sjælland generelt: Stigende ledighed Ledigheden forventes fortsat at stige i både 2010 og 2011, om end stigningen forventes at blive væsentligt mindre. Den stigende ledighed giver en særlig udfordring for Frederikssund, som har relativt store grupper af ufaglærte i arbejdsstyrken. Ledigheden forventes fortsat i stor udstrækning at ramme ufaglærte, og udsigten til en væsentlig nedgang i antallet af jobs for ufaglærte vanskeliggør situationen. Arbejdskraftreserven Som konsekvens af den stigende ledighed vil antallet af personer i arbejdskraftreserven også øges. At forebygge denne stigning, samtidige med at ledigheden vokser, bliver en stor udfordring. Særlig fordi stigningen fortsat forventes at blive stor inden for de a-kasser, der organiserer den ufaglærte arbejdskraft. De unge bærer den største del af ledigheden De unge er en gruppe, som kræver særlig opmærksomhed. De udgør en stigende andel af de ledige kontanthjælpsmodtagere og langt de fleste er ufaglærte. En selvstændig udfordring er de unge 16 til 24 årige, som aktuelt udgør 78 % af kontanthjælpsmodtagerne under 30 år. Sygedagpengeindsatsen At fastholde den nedadgående tendens i antallet af sygedagpengesager over 26 uger har været, og vil fortsat være, en udfordring for Jobcenter Frederikssund. Med 44 % af arbejdsstyrken beskæftiget inden for de brancher hvor sygefraværet er højst, kræver området en særlig og vedvarende opmærksomhed. 3

4 Tabel 1: Arbejdskraftreserven Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste en året udvikling i klyngen ift. året før, Gnsn. udvikling Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Ministerens mål om at nedbringe antallet af personer med mere end 3 ers nhængende ledighed (personer i arbejdskraftreserven) blev, af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland i marts 2008, udmøntet i et mål om, at højst 126 personer måtte være i arbejdskraftreserven ultimo Målet blev i marts 2009, som følge af de ændrede konjunkturer, ændret til, at arbejdskraftreserven skulle begrænses mest muligt, og det højeste antal personer der måtte være i arbejdskraftreserven, blev fastsat til 214 personer ultimo 2009 De konjunkturændringer der indtraf i løbet af 2009, medførte en stigning til 456 personer i arbejdskraftreserven ultimo 2009, hvilket betød, at selv det justerede mål viste sig umuligt at opfylde. Stigningen udgjorde i Frederikssund i løbet af år %, og dette resultat må i nligning med klyngens gennemsnitlige stigning på 154 % anses for tilfredsstillende. Mere specifikt dækker udviklingen i Frederikssund over en stigning på 180 personer, svarende til 207 %, blandt de ledige på A-dagpenge, hvilket er en lidt mindre stigning end hos klyngen med 224 %, samt en stigning på 83 personer, svarende til 78 %, blandt modtagere af kontant- og starthjælp, hvilket er en lidt større stigning end hos klyngen med 65 %. Den markante stigning i antallet af personer i arbejdskraftreserven skal ses i lyset af, at Frederikssund har en meget stor gruppe af både faglærte og ufaglærte, som tidligt mistede deres job i byggeriet og industrien, da krisen satte ind. På trods af en målrettet indsats med fokus på job, vende i døren strategi og mønsterbrydning i jobsøgningen, har denne gruppe af ledige vist sig vanskelig at genplacere i nye job under de nuværende konjunkturer. 4

5 Tabel 2: Sygedagpengeforløb over 26 uger Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste en året udvikling Gnsn. udvikling Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Ministerens mål for sygedagpengeindsatsen var, at antallet af sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger skulle nedbringes med 7,5 %. Med en nedgang på 5 % nåede Jobcenter Frederikssund ikke helt dette mål. Set i forhold til gennemsnittet i klyngen, som viste uændrede forhold, er resultatet dog tilfredsstillende. Specielt er det positivt, at den tidligere sete stigning i antallet af sager med varighed over 26 uger er brudt. I perioden januar til april 2009 oplevede Jobcenter Frederikssund således en markant stigning i sygedagpengeforløbene over 26 uger, men fra maj fik jobcentret vendt udviklingen, og der skete et markant fald fra maj til november I november 2009 var der 292 sygedagpengeforløb i Frederikssund med varighed over 26 uger, svarende til 25 % af alle sygedagpengeforløb. Det tilsvarende gennemsnitlige niveau for klyngen udgjorde 24 %. Målt på denne måde er indsatsen således også - efter jobcentrets nedgang i antallet af forløb - stort set svarende til gennemsnittets. 5

6 Tabel 3: Unge Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling udvikling en året Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Ministerens mål om at antallet af unge modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og arbejdsløshedsdagpenge skulle nedbringes, blev med udgangspunkt i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands beregninger oprindeligt (marts 2008) udmøntet i et mål om, at der højst måtte være 154 unge ydelsesmodtagere ultimo Målet blev i marts 2009, som følge af de ændrede konjunkturer, omformuleret til et mål om, at antallet af unge ydelsesmodtagere skulle begrænses mest muligt, og målet for antallet af unge ydelsesmodtagere, der højst måtte være ultimo 2009, blev fastsat til 270 personer. I december 2009 var antallet af unge i målgruppen 431 fuldtidspersoner, hvilket er 161 personer flere end målsætningen. Sammenligner man med gennemsnittet har stigningen i Frederikssund dog kun været 4 procentpoint højere end klyngens gennemsnit, svarende til 17 fuldtidspersoner. Stigningen og den lidt større stigning end gennemsnittet tilskrives at ledigheden generelt, men også for unge, under højkonjunkturen var meget lav som følge af, at mange unge foretrak at få et arbejde og tjene penge, frem for at påbegynde en uddannelse. Der er en lang tradition for at arbejde som ufaglært i kommunen, og den økonomiske højkonjunktur har formentlig medvirket til at forstærke denne tendens. Det afspejler sig bl.a. i antallet af unge fuldtidsledige, hvor der i 2007 kun var 28 ledige fuldtidspersoner på A- dagpenge og 153 fuldtidspersoner på øvrige ydelser. I takt med at krisen er blevet dybere, er de unge ufaglærte blevet sagt op, særligt inden for bygge- og anlægsområdet og andre områder med meget ufaglært arbejdskraft. En stor andel af de unge ufaglærte har ikke meldt sig ind i en a-kasse, mens de arbejdede, og derfor er stigningen i antallet af ledige størst blandt kontanthjælpsmodtagere. let af unge kontanthjælpsmodtagere er således steget med 47 % svarende til 103 fuldtidspersoner, så der nu er i alt 322 fuldtidspersoner. Stigningen blandt de forsikrede er på 88 % svarende til 58 fuldtidspersoner, så der nu er 109 fuldtidspersoner. Tendensen i 2009 er en fortsættelse af udviklingen fra efteråret 2008, hvor krisen for alvor tog fart. Sammenligner man med de tilsvarende stigninger, er stigningen blandt kontant- og starthjælpsmodtagere en del højere end gennemsnittet, mens stigningen for de forsikrede ligger en del under gennemsnittet. Tiln giver det en placering lidt over gennemsnittet, dog med en særlig udfordring når det gælder de unge kontant- og starthjælpsmodtagere. Ser man nærmere på aldersfordelingen blandt de unge kontanthjælpsmodtagere, er det karakteristisk, at gruppen af 16 til 24 årige udgør 78 % af ydelsesmodtagerne under 30 år. Det giver en særlig udfordring i forhold til at forebygge langtidsledighed, da mange i denne gruppe er ufaglærte, og derfor har ekstra svært ved at få arbejde, fordi de konkurrerer med ældre og mere erfarne ufaglærte om de jobåbninger, der er. Det er derfor Jobcenter Frederikssunds strategi, at få så mange unge som muligt i gang med at uddanne sig. For at understøtte den indsats har Jobcenter Frederikssund iværksat en række aktiviteter: Et tæt samarbejde med UU om vejledning af unge ledige i Jobcenterets lokaler. Etablering af et tværgående ungeteam for forsikrede og ikke forsikrede unge, som via en tidlig indsats motiverer de unge til uddannelse og giver uddannelsespålæg. Samarbejde med familieafdelingen om overgangen til jobcenteret for handicappede og socialt vanskeligt stillede unge. Samarbejde med kommunens sundhedsplejersker om at understøtte, at unge mødre har fokus på uddannelse allerede i barselsperioden. 6

7 Tabel 4: Forsørgede i alt Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning en året Bedste udvikling Gnsn. udvikling Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner fra tabel 5 til og med 11.) Målt på fuldtidspersoner i samtlige forsørgelsesgrupper har Jobcenter Frederikssund en mere gunstig udvikling end gennemsnittet for klyngen. I resultatrevisionen for 2008 var udviklingen i Frederikssund den n som klyngens gennemsnit, en stigning på kun 1 %. Den kraftigere udvikling i 2009 afspejler naturligvis den økonomiske krise generelt, mens forskellen på de 2 procentpoint mellem Jobcenter Frederikssund og klyngens gennemsnit skal findes i nedenstående tabeller. Tabel 5 Arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling udvikling en året før, Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Målt på fuldtidspersoner er ledigheden i Frederikssund steget med 444 personer, svarende til 83 % i perioden dec til dec Det er 9 procentpoint mindre end gennemsnittet, der steg med 92 % i perioden. Bag disse tal skjuler der sig en forskelligartet udvikling målt på antal berørte personer på henholdsvis A- dagpenge og kontant- og starthjælp. Mere specifikt viser udviklingen, at antal berørte personer på A- dagpenge er steget med 356 personer svarende til 80 %, hvilket er 19 procentpoint mindre end gennemsnittet hos klyngen, som er steget med 99 %. Ser man på antal berørte personer på kontant- og starthjælp, er der tale om en stigning på 112 personer, svarende til 49 % i Frederikssund. Det skal holdes op imod en 16 procentpoint mindre stigning hos klyngen, som har oplevet en gennemsnitlig stigning på 33 % for denne forsørgelsesgruppe i perioden. Til yderligere belysning af ovennævnte, så ligger Frederikssund målt på fuldtidspersoner på A-dagpenge i procent af befolkningen bedre end klyngen generelt. Andelen af befolkningen, der modtager A-dagpenge udgør i Frederikssund 1,92 %, og det tilsvarende tal for klyngens gennemsnit er 2,25 %. Det svarer til, at Frederikssund gør det 96 fuldtidspersoner bedre end gennemsnittet. Besparelsen herved udgør 14,9 mio. kr. Modsat forholder det sig for de arbejdsmarkedsparate på kontant- og starthjælp, hvor Frederikssund for denne gruppe målt i fuldtidspersoner i procent af befolkningen ligger over klyngens gennemsnit. Andelen udgør i Frederikssund 0,98 % og gennemsnittet er 0,75 %. Det svarer til at Frederikssund gør det 68 fuldtidspersoner dårligere end gennemsnittet. Merudgiften herved udgør 4,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at forskellig praksis med hensyn til matchning af kontanthjælpsmodtagere påvirker resultaterne. Vælger man at betragte kontant- og starthjælpsmodtagerne som én samlet gruppe, så har Jobcenter Frederikssund 23 helårspersoner færre end gennemsnittet. Den samlede mindreudgift til kontanthjælp udgør 1,4 mio. kr. 7

8 Tabel 6: Ikke arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling udvikling en året før, Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Både målt i fuldtidspersoner og i berørte personer er antallet af ikke arbejdsmarkedsparate borgere, der modtager kontant- og starthjælp steget mere i Frederikssund end gennemsnittet for nlignelige jobcentre. let at fuldtidspersoner udgjorde i december fuldtidspersoner, hvilket er en stigning på 80 fuldtidspersoner i forhold til i Den lidt højere stigning end klyngens gennemsnit skal ses i nhæng med, at Frederikssund havde et relativt lavt udgangspunkt. Til trods for den lidt højere stigning har Frederikssund således fortsat relativt få ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Som det fremgår af Tabel 13 Besparelsespotentialet, udgør gruppen 1,35 % af befolkningen i Frederikssund, mens det tilsvarende tal for klyngen i gennemsnit er 1,67 %. Frederikssunds resultater er således 91 personer bedre end klyngens svarende til en årlig besparelse på 5,9 millioner kr. Jf. tidligere afsnit om arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner bør udgiftsniveauet til kontant- og starthjælp dog ses under ét. Unge bærer en relativt stor del af stigningen. Målt i fuldtidspersoner er gruppen under 30 steget med 43 fuldtidspersoner, mens øvrige (+30) er steget med 37 fuldtidspersoner. Tabel 7: Sygedagpenge Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning en året Bedste udvikling Gnsn. udvikling Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov forløb (26-52 uger) Nov forløb (over 52 uger) Nov Udtrykt ved fuldtidspersoner havde Frederikssund i nov i alt 721 fuldtidspersoner på sygedagpenge, hvilket er et fald på 8 % i forhold til tid året før. Klyngen af nlignelige jobcentre har i den periode kun oplevet et gennemsnitligt fald i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge på 1 %. Til trods for denne mere positive udvikling, er det fortsat på sygedagpengeområdet, der er det største besparelsespotentiale. 2,47 % af befolkningen i Frederikssund modtager således sygedagpenge, mens den tilsvarende andel er på 2,25 % i gennemsnit. Det svarer til, at der er 64 personer ekstra, der modtager sygedagpenge og udgiften hertil udgør 5,9 mio. kr. Som nævnt tidligere i forbindelse med tabel 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger så havde Frederikssund ultimo nov i alt 292 sygedagpengeforløb over 26 uger, hvilket svarer til et fald på 5 % i forhold til tidspunkt året før. Denne udvikling er positiv set i forhold til den gennemsnitlige udvikling hos klyngen der i periode har haft et uændret niveau. Denne positive udvikling for sygedagpengeforløb over 26 uger i Frederikssund dækker imidlertid over en modsat rettet udvikling, når man ser på udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb for hhv uger og over 52 uger. Frederikssund har således 117 forløb i kategorien uger, hvilket er et fald på 24 % i forhold til nov. året før, og tilsvarende har Frederikssund 175 forløb over 52 uger, hvilket svarer til en stigning på 13 % i forhold til året før. Den samlede udvikling for forløb over 52 uger dækker over, at der først på året var en stigning, som er efterfulgt af et fald. 8

9 Tabel 8: Revalidering Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste en året udvikling i klyngen ift. året før, Gnsn. udvikling Revalidering - fuldtidspersoner Dec berørte personer Dec Jobcenter Frederikssund ligger med en stigning på 19 % i antallet af fuldtidspersoner, der modtager revalidering, noget over det 4 % fald, som er gennemsnittet for klyngen. Andelen af befolkningen, der modtager revalidering udgjorde i Frederikssund 0,34 % og gennemsnittet i klyngen udgjorde 0,32 %. Det svarer til, at 5 personer ekstra modtager revalidering i Frederikssund, og udgiften hertil udgør 0,3 mio. kr. Jobcenter Frederikssund vil også fremadrettet anvende revalidering i sager, hvor det vurderes at være den korteste og mest holdbare vej tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcenter Frederikssund anser revalidering for at være et godt redskab, der giver mulighed for langsigtede og arbejdsmarkedsorienterede løsninger. Derfor anses stigningen i antallet af modtagere ikke for at være et problem, på trods af, at den bedste udvikling i klyngen er udtrykt som en nedgang i antal modtagere på 32 %. Tabel 9: Fleksjob Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling udvikling en året før, Fleksjob fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec berørte personer Dec Udviklingen i antal fuldtidspersoner og berørte personer er stort set uændret. Samtidigt er tallene tæt på gennemsnittet - dog lidt højere. Jobcenter Frederikssund anser det for positivt, at det har været muligt at fastholde niveauet i antallet af personer i fleksjob på trods af den økonomiske krise, der har medført et stigende antal opsigelser også blandt personer i fleksjob. 9

10 Tabel 10: Ledighedsydelse Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling udvikling en året Ledighedsydelse fuldtidspersoner Dec berørte personer Dec forløb (over 13 uger) Nov Der er sket en stigning i såvel antallet af fuldtidspersoner som i antal forløb over 13 uger, idet den generelle stigning i ledigheden også rammer personer, der søger fleksjob. Udviklingen er svarende til den gennemsnitlige udvikling for klyngen. Andelen af befolkningen, der modtager ledighedsydelse udgør i Frederikssund 0,31 % og gennemsnittet i klyngen 0,29 %. Det svarer til, at 5 personer for meget modtager ledighedsydelse i Frederikssund, og merudgiften udgør 0,7 mio. kr. Tabel 11: Førtidspension Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling udvikling en året før, Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec let af modtagere af førtidspension er faldet med 3 %, mens gennemsnittet er steget med 1 %. Som ved de tidligere revisioner har Frederikssund fortsat et betydeligt lavere antal borgere, der modtager førtidspension. Der skulle således tilkendes førtidspension til 185 fuldtidspersoner yderligere, for at niveauet svarede til gennemsnittet. Dette er en yderligere forbedring i forhold til sidste år, hvor tallet var 111. Besparelsen ved det lave antal førtidspensionister er 12,5 mio. kr. 10

11 Tabel 12: Aktiveringsgrad i alt Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste niveau i Gnsn. niveau i Procent en klyngen klyngen i året i point point,, Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec Kontant- og starthjælp, ikkearbejdsmarkedsparate Dec Den samlede aktiveringsgrad for Frederikssund er på niveau med gennemsnittet for klyngen. Størst forskel er der i aktiveringsgraden for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, hvor Frederikssunds aktiveringsgrad er på 25 % mens gennemsnittet er 39 %. Jobcenter Frederikssund arbejder målrettet på at sikre fuld rettidighed i forhold til alle målgrupper og aktiverer indenfor de tidsfrister, som loven foreskriver. Aktiveringstilbud gives tidligere end lovens minimumskrav, hvis det konkret vurderes at have en effekt på den lediges tilknytning til arbejdsmarked. 11

12 Tabel 13: Rettidighed Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Rettidighed Højeste niveau i en klyngen Procent i året før, point, point Gnsn. niveau i klyngen i, Jobsamtaler a-dagpenge Nov Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec Første tilbud - a-dagpenge Nov Alle 3 målinger viser tilfredsstillende resultater. Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Målingerne medtager alle modtagere af kontant- og starthjælp, dvs. også modtagere som ikke kan/skal modtage tilbud som følge af sygdom, barsel, behandling o.l. Jobcentret har tidligere dokumenteret, at rettidigheden er opfyldt, når friholdte ikke medregnes. Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov Målingen viser et tilfredsstillende niveau. Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Målingerne medtager alle modtagere af kontant- og starthjælp, dvs. også modtagere som ikke kan/skal modtage tilbud som følge af sygdom, barsel, behandling o.l. Når ny matchmodel indenfor kort tid implementeres, bliver det muligt at udelade friholdte i målingerne. 12

13 Tabel 13: Besparelsespotentiale - Frederikssund Besparelsespotentiale Frederikssund Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 1,92 2, ,9 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,98 0, ,5 Kontant- og starthjælp, ikkearbejdsmarkedsparate 1,35 1, ,9 Introduktionsydelse 0,08 0, ,2 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,34 0,32 5 0,3 Sygedagpenge 2,47 2, ,9 Ledighedsydelse 0,31 0,29 5 0,7 Førtidspension 5,71 6, ,5 I alt 13,17 13, ,7 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de nlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Ser man på det samlede besparelsespotentiale viser tabellen, at Jobcenter Frederikssund kan spare 11,7 millioner kr., hvis forbruget på ydelserne til kontant- og starthjælp for arbejdsmarkedsparate, introduktionsydelse, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse kom ned på niveau som gennemsnittet. Det skal dog fremhæves, at Jobcenter Frederikssund i 2009 sparede i alt 33,3 millioner kr. i forhold til det gennemsnitlige forbrug på de øvrige ydelser (A-dagpenge, kontant- og starthjælp til ikke-arbejdsmarkeds-parate og førtidspension), som er vist i tabellen. De 2 ydelsesområder, hvor besparelsespotentialet er størst, er i forhold til arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere samt sygedagpenge. Anskuer man alle kontanthjælpsmodtager som en samlet gruppe, er der derimod tale om, at Frederikssund hvert år sparer 1,4 millioner i forhold til gennemsnittet. Kontant- og starthjælpsområdet bør anskues under et, da jobcentrenes forskellige praksis med hensyn til matchning ikke gør det relevant at tillægge forskellene for de enkelte matchgrupper vægt. Med hensyn til besparelsespotentialet på sygedagpengeområdet, så er Jobcenteret opmærksom på denne udfordring, og Jobcenteret har derfor i løbet af 2009 iværksat følgende tiltag: Ansættelse af fast personale i 5 vakante stillinger, som hidtil havde været besat af skiftende vikarer med de ulemper en sådan løsning indebærer. Indførsel af en ny teamorganisation pr. 1. maj 2009 omfattende hele Fastholdelsesteamet med det formål at opnå en mere målrettet/specialiseret og effektiv organisering af sagsbehandlingen. Iværksættelse af et tidsbegrænset projekt pr. oktober 2009 med det formål at nedbringe antallet af mellemlange sager (39-52 uger), og dermed på sigt også de længerevarende sager (over 52 uger) gennem en midlertidig opnormering. I forbindelse med besparelsespotentialet på sygedagpengeområdet er det værd at bemærke at besparelsespotentialet har udviklet sig på følgende vis gennem år 2009: 13

14 Ultimo 1. kvt Ultimo 2. kvt Ultimo 3. kvt Ultimo 4. kvt Besparelsespotentiale sygedagpenge 6,0 mio. kr. 6,5 mio. kr. 6,4 mio. kr. 5,9 mio. kr. Jævnfør tabellen ovenfor tyder udviklingen i tallene på, at det gennem ovennævnte tiltag er lykkedes at vende den stigende udvikling i besparelsespotentialet fra 3. kvartal 2009, og at udviklingen ser ud til at fortsætte. Som udgangspunkt har Frederikssund forholdsvis vanskelige rammevilkår, når det gælder sygedagpengeområdet, idet en relativ høj andel af arbejdsstyrken, er beskæftiget inden for de 12 brancher med højest sygefravær 1. En høj beskæftigelse inden for disse brancher vil derfor medvirke til at øge belastningen på sygedagpengeområdet. 1 De 12 brancher: Sociale institutioner, Bygge- og anlægsbranchen, Fødevareindustrien, Transportområdet, Post- og teleområdet, Sundhedssektoren, Sten-, ler- og glasindustri, Fiskeriet, Rengøringsområdet, Renovation, Gummi- og plastindustri og Folkeskoler. S. 28 i Rapporten: Sygedagpengefraværet i Østdanmark. 14

15 Scorecard - Frederikssund Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Jobcenter personer Dec 2009 Udvikling ift. året forløb Nov 2009 Udvikling ift. året fuldtidspersoner Dec 2009 Udvikling ift. året Ballerup , , ,3 1 Furesø , , ,7 2 Holbæk , , ,4 2 Greve , , ,1 3 Fredensborg , , ,4 4 Sorø , , ,8 5 Frederikssund , , ,9 6 Gladsaxe , , ,2 7 Kolding , , ,4 8 Hillerød , , ,4 9 Glostrup , , ,2 10 Holstebro , , ,9 10 Roskilde , , ,1 11 Viborg , , ,5 11 Herning , , ,0 12 Hele klyngen , , ,8. Kilde: Jobindsats.dk, version opdateret den 28/01/2010. Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. året før, nlignet med de andre jobcentre/kommuner. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner. Jobcenter Frederikssunds bemærkninger: I ovenstående scorecard har Jobcenter Frederikssund en position som nr. 7 ud af de 15 jobcentre. Placeringen viser, hvorledes udviklingen i antallet af personer/forløb på de 3 ministermål har været i forhold til udviklingen i de øvrige jobcentre. Placeringen viser imidlertid ikke andelen af ydelsesmodtagere målt i forhold til befolkningens størrelse. En god placering kan derfor dække over et relativt højt udgangspunkt kombineret med en mindre stigning end gennemsnittet til et stadigt højt niveau, målt som andel af ydelsesmodtagere. Omvendt kan et lavt udgangspunkt - kombineret med en lidt højere stigning end gennemsnittet til et niveau, som stadig er lavt målt som andel af ydelsesmodtagere, resultere i en lav placering. Det kan derfor ikke anbefales at betragte placeringerne som udtryk for kvaliteten i de enkelte jobcentres indsats. Placering 15

16 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Brøndby Lejre Næstved Slagelse Egedal Frederikssund Guldborgsund Holbæk Roskilde Vallensbæk/Ishøj Allerød Ballerup Fredensborg Hvidovre Lolland Ringsted Vordingborg Bornholm Faxe Kalundborg Lyngby-Taarbæk Odsherred Solrød Stevns Gladsaxe Gribskov Hillerød Furesø Gentofte Halsnæs Helsingør Rudersdal Sorø Hørsholm Køge Rødovre Albertslund Herlev Tårnby/Dragør København Frederiksberg Glostrup Greve Høje-Tåstrup Hovedstaden-Sjælland Hele landet Kilde: Jobindsats.dk, version opdateret 05/03/2010 Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. Placering Jobcenter Frederikssunds bemærkninger: I ovenstående liste omhandlende rettidighed i indsatsen i 4. kvartal 2009 ligger Frederikssund placeret som nr. 6 ud af i alt 44 jobcentre i Østdanmark. Dette som følge af, at regionens mål, for hvornår indsatsen vurderes at være rettidig, er opfyldt med hensyn til jobsamtaler for både modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp/starthjælp og med hensyn til såvel første som gentagen aktivering for modtagere af a-dagpenge. Listen kunne antyde, at Jobcenter Frederikssund har en udfordring med hensyn til rettidighed i indsatsen ved afgivelse af første- og gentagne aktiveringstilbud til både de arbejdsmarkedsparate og de ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. For at understøtte rettidigheden udarbejder Jobcenter Frederikssund løbende produktionslister, der på sagsbehandlerniveau en i forvejen viser hvilke borgere, som står over for at skulle have et aktivt tilbud. På trods af dette tiltag vil jobcentret nogle er kunne opleve, at man ikke kan leve op til de af regionen fastsatte rettidighedsgrænser på grund af, at antallet af fritagne borgere procentvis overstiger den procentandel, som regionen har tildelt til fritagne borgere ved deres fastsættelse af rettidighedsgrænserne. 16

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for år 2009

Resultatrevision for år 2009 Resultatrevision for år 2009 Jobcenter Frederikssund 2010 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro,

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Statistik på jobrotation i Østdanmark

Statistik på jobrotation i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11.juni 2 J.nr. : 2-26799/JHO Statistik på jobrotation i Østdanmark Det er nu kommet data på antallet af vikarer i jobrotation fordelt på dagpengemodtagere

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7 2.1.3. Unge under 30

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2012 for Jobcenter Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...3 2.1. Arbejdskraftreserven. Antallet af ledige med mere end tre måneders

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob

Reformen af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob Jobindsats: jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 Tilgang til ressourceforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5 A-Dagpenge Aktuel måling marts 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4 A-Dagpenge Aktuel måling april 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Kommentarer til resultatoversigten...1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for år 2010

Resultatrevision for år 2010 Resultatrevision for år 2010 Jobcenter Frederikssund maj 2011 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk,

Læs mere

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER Marts 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSKRAFTRESERVEN 1 Beskæftigelsesministerens mål 1 EN NY CHANCE TIL ALLE

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4. Sygedagpenge Aktuel måling februar 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5 A-Dagpenge Aktuel måling september 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Slagelse

Resultatrevision Slagelse Resultatrevision 2009 - Slagelse Område: Sammenligningsgrundlag: Slagelse Jobcentre med rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers,

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3 Sygedagpenge Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Analyserapport. Beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - Sigtelinjer og målsætninger i 2011

Analyserapport. Beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - Sigtelinjer og målsætninger i 2011 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - Sigtelinjer og målsætninger i 2011 Analyserapport Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning..................................................

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Indhold Baggrund... 1 Opbygning... 2 Resultatoversigt... 3 Besparelsespotentiale... 8 Scorecard for ministermål... 10 Indikatormodel... 12 Opsamling... 15 Resultatrevision

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere