& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen"

Transkript

1 Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013

2 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Projektansvarlig Ansvarlig for projektet: Nyborg Forsyning og Service A/S Gasværksvej Nyborg Kontaktperson Varmechef Karsten Godiksen Telefon: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås Nyborg Forsynings & Service A/S af DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: Mobil: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af Projektleder Abdi Adibi Tlf.: Mail: Side 1 af 12

3 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL SAMMENFATNING INDSTILLING OG DET VIDERE FORLØB Redegørelse for projektforslaget BESKRIVELSE AF PROJEKTET FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING BERØRTE PARTER LEDNINGSNET BRUGERE FORBRUGERTILSLUTNING ANLÆGSBUDGET Vurdering af projektforslaget BRUGERØKONOMI SELSKABSØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag 1. Tegning 001, matrikelkort og områdeafgrænsning 2. BBR-oplysninger, udvalgte informationer fra bygnings- og boligregisteret 3. Fredning, jordforurening, lokalplaner og naturbeskyttelse 4. Varmetabsberegning 5. Selskabsøkonomisk beregning med 100 % tilslutning 6. Selskabsøkonomisk beregning med 70 % tilslutning i 2013 med rabat i tilslutningsbidrag i første år 7. Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift 8. Beregning af afgiftsprovenu 9. Beregning af emissioner 10.Beregning af kapitalomkostninger på 20 år lån Opsætning Side 2 af 12

4 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Nyborg Forsynings & Service A/S har udarbejdet et projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - udvidelse af forsyningsområdet udgør et boligområde ved Bondemosevej samt Fasanvej og Solholm i Ullerslev. (bilag 1-2 og bilag 1-3) - etablering af ny forsyningsledning til projektforslagsområdet samt distributionsog stikledninger til eksisterende bebyggelse. (bilag 1-1-1) Projektforslaget fremsendes til byrådet i Nyborg Kommune med anmodning om godkendelse efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011, 4. Ændringen af områdeafgrænsningen kan godkendes på baggrund af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 795 af 12.juli 2012, 7 stk. 2, idet samfundsøkonomien taler imod at opretholde områdeafgrænsningen. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af boligområdet ved Bondemosevej i Ullerslev, har Nyborg Forsynings & Service A/S ladet udarbejde nærværende projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. Det nye forsyningsområde, et boligområde ved Bondemosevej i Ullerslev, omfatter 357 forbrugere fordelt på 348 parceller og 9 erhvervsejendomme. Projektet omfatter alle 357 potentielle brugere i området. I projektet regnes der med, at Nyborg Forsyning og Service eksisterende varmeproducerende anlæg kan forsyne det udvidede kapacitetsbehov. 1.3 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning i de dele af Ullerslev, som i dag er individuelle forsynede olie, el og naturgasområder. Nyborg Forsynings & Service A/S har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen (Bilag 1-3-1) - Etablering af distributionsledninger i området (Bilag 1-1-1) Side 3 af 12

5 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 1.4 Sammenfatning Nyborg Forsynings & Service A/S ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med boligområdet ved Bondemosevej samt Fasanvej og Solholm i Ullerslev. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 14. december 2011 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 12. juli Ved tilsagn om tilslutning til fjernvarmen fra 40 % af boligerne påbegyndes gravearbejdet. Erfaringer viser, at flere forbrugere ønsker at blive tilsluttet fjernvarmenettet under anlægsperioden. 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes december Projektforslag fremsendes til Nyborg Kommune ultimo januar Projektforslaget myndighedsbehandles i februar 3013 og under forudsætning af godkendelse, udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - Brugerundersøgelse om tilslutning til fjernvarme januar På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler Nyborg Kommune på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Ved projektgodkendelse påbegyndes akkvisition ved en tilkendegivelse med ønske om tilslutning fra 40 % af boligerne og herefter påbegyndes anlægsarbejdet. Side 4 af 12

6 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Beskrivelse af projektet Projektet omhandler etablering af forsyningsledning frem til projektforslagsområdet samt distributions- og stikledninger. Ny fjernvarmeledninger udføres i twinrør med ekstra isolering for at mindske varmetabet. Kort, der viser forslag til afgrænsning af området er vedlagt som bilag Kort, der viser forslag til ledningstracé er vedlagt som bilag De arealer hvorpå ledningen etableres, er ifølge det tilgængelige kortmateriale ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. (Bilag 3-1-1) 2.2 Forhold til anden lovgivning Området er omfattet af bestemmelserne i følgende lokalplaner: 43, 2, 20, 27, 33, 35, B5, B2 og 28. (Bilag 3-4-1) Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr af 14/12/2011, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Jævnfør projektbekendtgørelsen BEK nr. 795 af 12/07/2012, 7 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen godkende projekter der omfatter og ændrer områdeafgrænsning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler til fordel herfor. En stor del af de individuelle olie- og naturgasinstallationer er ældre end 20 år, og nærmer sig en udskiftning indenfor en overskuelig fremtid. I den forbindelse har en gruppe borgere henvendt sig til Nyborg Forsynings & Service A/S med ønske om at blive forsynet med fjernvarme. Området er i henhold til de eksisterende varmeplaner udlagt til naturgasområde. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, også pålægges pligt til at forsyne. Ledningerne vil blive nedgravet i veje, fortov og rabatter og vil derfor ikke påvirke miljøet. Kort, der viser forslag til ledningsføring er vedlagt som bilag Berørte parter Liste for hele området med matrikelnumre, hustype, etableringsår, opvarmningsform m.m. er vedlagt som bilag 2. Side 5 af 12

7 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2.4 Ledningsnet Af hensyn til minimering af ledningstab i distributionsnettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende forudsætninger for ledningsnet og forbrugertilslutning. Distributions ledninger er dimensioneret på basis af det aktuelle forbrug 1. Ledningsnettet er dimensioneret for de aktuelle forbrugere fra Stikledninger er dimensioneret for eksisterende bygningernes energibehov før 1. januar Lednings dimensioner fastlægges endeligt når projektet er detailprojekteret. 4. Stikledninger til boliger er fastsat til at være 2 x 16 mm/110 mm. 5. Brugerinstallationerne for fjernvarme skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 65 C og en returtemperatur på 30 C ved en dimensionerende ude temperatur på -12 C. Ved kontorbyggeri, ældreboliger og lignende hvor der kræves højere temperatur skal der tages højde herfor i dimensioneringen. 6. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en returtemperatur på max. 21 C. 7. Forudsætningerne for dimensionering af forsynings- og distributionsledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, og en returtemperatur på 35 C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. Varmegrundlaget er revideret i henhold til det oplyste gasforbrug fra Naturgas Fyn i de sidste 4 år for de 300 gaskunder i området. Ifølge Naturgas Fyn har ca. 80 % af kunderne udskiftet deres anlæg gennem de sidste 10 år med nye kondenserende gaskedler. I beregningen af det samlede varmebehov har vi anvendt virkningsgrad svarende til 100 % til gaskedlerne selvom kondenserende gaskedlers virkningsgrader er ca. 105 %. Varmegrundlaget for hele området inkl. el-opvarmede huse er på MWh. Der er beregnet et ledningstab på 827 MWh svarende til 12,9 % ved fuld tilslutning. Energibehov for aktuelle bygninger. Vejnavn Samlet energibehov (KWh) Eksisterende opvarmningsform i henhold til BBR - registeret Opvarmning Samlet effektbehov (KW) Antal bygninger Naturgas Fyringsolie Elektricitet Fastbrændsel Uden forbrug Erhverv Anemonevænget Bondemosevej Degneløkken Erantisvænget Fasanvej Granvej Hybenvænget Krokusvænget Lervadparken Lervadvej Rosenvænget Skovkrogen Solholm Valmuevænget Total Der er 9 erhvervsbygninger, 2 af dem opvarmes med olie og de resterende 7 opvarmes med naturgas. De oplyste gasforbrugere, i henhold til Naturgas Fyn, er 300 men 304 stk. i henhold til BBRs oplysning. Side 6 af 12

8 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2.5 Brugere Projektet omfatter 357 potentieller brugere i et boligområde ved Bondemosevej i Ullerslev, bestående af 348 parceller og 9 erhvervsejendomme. (bilag 1-2 og bilag 1-3) Fast bidrag ekskl moms inkl moms Kr./m² Kr./m² Fritliggende enfamilieshuse (152 m²) 13,95 17,44 Erhvervs-/industriejendomme ( 377 m²) 13,95 17,44 Tilslutnings udgift for aktulle kunder type Tilslutningsafgift Antal Enhed Samlet Samlet Samlede pris med rabat på tilslutningsbidrag i det 1. år ekskl moms ekskl moms inkl moms ekskl moms Fritliggende enfamilieshuse v. 15 m stikledning Erhvervs-/industriejendomme pr m 2 v. 15 m stikledning I alt Stiklednings udgift for aktulle kunder type Stikledning pr m. Antal Enhed Samlet Samlet Samlede pris med rabat på tilslutningsbidrag i det 1. år ekskl moms ekskl moms inkl moms ekskl moms Fritliggende enfamilieshuse v. 15 m stikledning Erhvervs-/industriejendomme pr m 2 v. 15 m stikledning I alt Ovenstående skema er beregnet ud fra gennemsnitsværdier. Ved tilslutning vil hver enkelt forbruger blive afregnet i henhold til det faktiske grundlag. 2.6 Forbrugertilslutning Der vil blive udført en undersøgelse sidst i januar 2013 som skal danne grundlag for tilslutningsgrundlaget. Ved en tilslutning på 40 % vil projektet blive påbegyndt. 2.7 Anlægsbudget Det er i overslaget forudsat, at alle 357 bygninger tilsluttes til fjernvarme: Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Stikledning inkl. husindføring Twin / Stikledning inkl. husindføring Twin /110 PEX Alle beløbsangivelser er i prisniveau juni 2012 ekskl. moms. Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Side 7 af 12

9 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Samlet anlægsinvestering Tilslutningsafgift Stikledningsomkostninger Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt harmoniserede gældende tariffer for 2013 ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2013 Fast bidrag Fast årligt effektbidrag pr. m² Årlig abonnementbidrag pr. fjernvarmemåler Variabel bidrag Forbrugsbidrag (pr. MWh) Gaspris, Naturgas Fyn i.h.t. Gasprisguiden.dk d Fast pris: Abonnement pr. år. Fast pris: Service på små naturgasfyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor naturgasfyr. Pris er vurderet Elforbrug Fyringsolie Statoil Basis (templux) Fast pris: Abonnement pr. år. Fast pris: Service på små oliefyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor oliefyr. Pris er vurderet Elforbrug Kr. Eksklusiv moms Kr. Inklusiv moms 13,95 17,44 400,00 500,00 506,00 632,50 9,89 kr. inkl. moms 150,00 kr. inkl. moms 1.200,00 kr. inkl. moms 4.850,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms 11,46 kr. inkl. moms 0,00 kr. inkl. moms 1.000,00 kr. inkl. moms 4.850,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms El-pris, SYD ENERGI: pr. kwh 1,75 kr. inkl. moms Service varmepumpe, vurderet pr. år 1.500,00 kr. inkl. moms Fast brændsel Træpiller (kr/mwh) Fast pris: Service på små fyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor fyr. Pris er vurderet Elforbrug 240,00 kr. inkl. moms 1.500,00 kr. inkl. moms ,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse - vurderet gennemsnit (m 2 ) Årligt forbrug (Fjernvarme MWh)/bolig Årligt forbrug (naturgas Nm 3 ) inkl. virkningsgrad på 100% Årligt forbrug (gasolie liter) inkl. virkningsgrad på 90% Årligt forbrug (Fast brændsel /MWh) inkl. virkningsgrad på 80% Årligt forbrug El MWh.- 10% Anemonevænget Bondemosevej Degneløkken Erantisvænget Fasanvej Granvej Hybenvænget Krokusvænget Lervadparken Lervadvej Rosenvænget Skovkrogen Solholm Valmuevænget Gennemsnit /bolig Gennemsnit /Erhver Side 8 af 12

10 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Til beregning gennemsnitsforbruget pr. bolig har jeg valgt ydergrænserne fra, dvs. jeg har dem med der har et forbrug liggende mellem 12 og 28 MWh/bolig. Resulterende brugerudgifter til opvarmning med harmoniserede priser for 2013 Opvarmningsform Størrelse (m 2 ) Fast afgift (kr.) Forbrugsafgift (kr./enhed) Årlig udgift (kr.) Fjernvarme MWh (beboelse) , Gennemsnitlig besparelse Naturgas Nm³ (beboelse) , Olie liter (beboelse) , EL MWh , Fast brændsel MWh , Fjernvarme MWh (erhverv) , Naturgas Nm³ (erhverv) , Olie liter (erhverv) , Alle priser er inkl. moms Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ for forbrugerne. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler. Der vil være afvigelser fra hus til hus alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 357 potentielle forbrugere over en 10-årig periode. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 10 års periode med 40 % tilslutning i 2013 og de resterende 60 % over 9 års perioden. Udgifterne til demontering af gas stikledning betales af værket. Den marginale produktionspris for varme leveret fra Nyborg Forsynings & Service A/S er 379 kr./mwh gældende for Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 5. Som det fremgår, er projektet rentabelt allerede fra første år og der vil være et samlet selskabsøkonomisk overskud over 10 år på kr. Der er yderligere foretaget en selskabsøkonomisk beregning, hvor der ydes ca kr. i rabat på tilslutningsbidraget i det første år (tilslutningsbidraget vil være kr. første år) ved en tilslutning på 75 % af den eksisterende beboelse. Beregningerne viser at der vil være et selskabsøkonomisk overskud allerede fra første år og set over 10 år vil det samlede overskud være på kr. (bilag 6) Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Nyborg Forsynings & Service A/S og herunder brugerne i Ullerslev. Begge selskabsøkonomiske beregninger viser at det vil være en god investering for Nyborg Forsyning og Service A/S at udvide deres forsyningsområde med nærværende område i Ullerslev. Side 9 af 12

11 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter: Samfundsøkonomi Fjernvarmeværket Brugerne Samlet pris Distributionsledning Stikledninger Installering af fjernvarmeunit anslået kr. pr. bolig opvarmet via naturgas, olie og fast brændsel Installering af fjernvarmeunit og Vanbåret anlæg anslået kr. pr. elopvarmet bolig Installering af fjernvarmeunit anslået kr. pr. erhverv Samlet pris Alle priser er ekskl. moms I samfundsøkonomiske anlægsomkostninger indregnet demontering af gasledning kr./naturgas kunde. I henhold til EN 253 afsnit regnes med en min. levetid for fjernvarmerør ved normal anvendelse på 30 år ved en kontinuerlig driftstemperatur på op til 120 ºC. Individuel fyr Boligtype Antal Enhedspris Samlet pris individuel gasfyr individuel oliefyr individuel biobrændsel individuel El Erhverv Alle priser er ekskl. moms Kilder: Energistyrelsens Teknologikatalog Priser til reinvestering af individuelle gasfyr er revideret, da Naturgas Fyn kunne dokumentere en lavere pris på Fyn. I samfundsøkonomien er kalkulationsrenten på 5 % i henhold til Energistyrelsens notat, dateret 7. april 2011, Tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference. Som det fremgår af bilagene 7, 8 og 9 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger at det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at tilslutte projektforslagsområdet til fjernvarmeforsyningen. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Projektet Reference Samfundsøkonomiske fordel I alt Alle priser er ekskl. moms. Side 10 af 12

12 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. Ved 100 % tilslutning vil samfundsøkonomien give en overskud på kr. Anvendes en lavere kalkulationsrente eksempelvis på 3 %, vil den samfundsøkonomiske fordel ved projektet udgøre Kr. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Samfundsmæssig omkostning (mil. kr.) Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) Ved fremtidig ændring i fjernvarmebehov (MWh) Projektet Reference Som det kan ses ud fra følsomhedsanalysen, vil der ved et fjernvarmebehov på MWh (64 %) vil der stadig være en samfundsøkonomisk fordel i projektet. Side 11 af 12

13 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 3.5 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af projektet med 100 % tilslutning af el-, olie- og gasforsynede kunder viser en samfundsøkonomisk fordel på kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme ud fra Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2011 samt reviderede beregningsforudsætninger september 2012 Ved konvertering fra individuel opvarmning med oliefyr eller naturgasfyr til fjernvarme fra Nyborg Forsyning og Service, vil der være en CO 2 reduktion på 326 tons årligt. (Bilag 9) Under selskabsøkonomien bilag 5, er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved 100 % tilslutning af alle potentielle forbrugere. Selskabsøkonomien viser et positivt dækningsbidrag allerede år 1 og det samlede dækningsbidrag over 10 år vil udgøre kr. hvilket vil komme forbrugerne til gode. Ved tilslutning af 75 % af forbrugerne samt ca kr. rabat i tilslutningsbidrag det første år vil projektet give et samlet selskabsøkonomisk overskud på kr. For forbrugerne i Ullerslev vil der være en årlig besparelse på kr kr. inkl. moms pr bolig, dog undtaget boliger som har fast brændsel som varmekilde. For erhvervskunder vil den årlige besparelse udgøre kr kr. inkl. moms. For alle brugere, undtaget brugere med fast brændsel som varmekilde, er der en økonomisk fordel at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Nyborg Forsynings & Service A/S frem for etablering af individuelle naturgasfyr, oliefyr og elopvarmning. Side 12 af 12

14 P 001Bilag 1-1

15 Matrikelkort Bilag Grundkort Fyn A/S Dato: Målestoksforhold: 1:4394

16 Grundkort Fyn A/S Dato: Målestoksforhold: 1:4819 Matrikelkort Bilag 1-2-1

17 P 002Bilag 1-2

18 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:10000 Dato 4/ Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen Naturbeskyttelse Bilag 3-1-1

19 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Kort & Matrikelstyrelsen Målforhold 1:10000 Dato 4/ Fredning Bilag 3-2-1

20 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:10000 Dato 4/ Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen Jordforuregning Bilag 3-3-1

21 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen Målforhold 1:10000 Dato 4/ Lokalplaner bilag 3-4-1

22 Type Størrelse Dimension Varmetab Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Distributionsledning Twin DN125 St / , ,6 Distributionsledning Twin DN100 St / , ,8 Distributionsledning Twin DN 80 St / , ,6 Årligt energitab (%) Distributionsledning Twin DN 65 St / , ,8 Distributionsledning Twin DN 50 St / , ,5 Distributionsledning Twin DN 40 St / , ,6 Distributionsledning Twin DN 32 St / , ,7 Stikledning Twin DN 50 st / , ,9 Stikledning Twin 16-16/110 PEX , ,8 827,3 11,6 Bilag 4 17.december 2012 Varmetabsberegning

23 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Selskabsøkonomi % tilslutning Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) pr. 1. januar (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi % tilslutning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering (Forventes etableret over 9 år, starter med 40%) Beboelse Erhverv/fritidsformål Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Drift og vedligeholdelse 50 kr. pr. MWh (varmesalg) Vedligeholdelse af fjernvarmenet (kr.) Afskrivning af ledningsnet over 30 år Gæld Forrentning 5 % (kr.) Demontering af gasledning ( kr. pr kunder) Årlige udgifter i alt Fordelt på Varmeudgifter Kapital udgifter Gældende tariffer Forbrugsbidrag (kr./mwh) 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler (kr.) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Fast årligt effektbidrag (pr. m²) 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 Nuværende indtægter Forbrugsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) Forbrugsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377m² (kr.) Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for beboelse 152 m² (kr.) Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) Fast afgift pr. år for beboelse 152 m² (kr.) Fast afgift pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) Bidrag til gældsafvikling Samlet tilslutningsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) Samlet tilslutningsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) Samlet tilslutningsbidag pr. år Årlige driftsindtægter i alt Årligt likviditet til værket (kr.) Akkumuleret likviditet Bilag 5 7.marts 2013 Seleskabsøkonomi -100% tilslutning

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger Verdo Varme A/S Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557 iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen november 2015 Projektansvarlig Verdo Varme A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Kontaktperson: Ingeniør

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab Ringe Fjernvarmeselskab Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde og produktionskapacitet 3. november 2016 Projektansvarlig Ringe Fjernvarmeselskab er ansvarlig for projektet. Ringe Fjernvarmeselskab

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Grønlund, lokalplan 1028 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Farsø Varmeværk a.m.b.a.

Farsø Varmeværk a.m.b.a. Farsø Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde Idunsvej ved Gormsvej, lokalplan 1038 i Farsø iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. april 2015 Farsø Varmeværk a.m.b.a. 20.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Brædstupvej og Viborgvej, lokalplan 1088 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S Vordingborg Forsyning A/S Etablering af ny transmissionsledning mellem Masnedøværket og Bødkervænget central Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen juni 2012 Vordingborg Forsyning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby A.m.b.a. KEERY Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere