& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen"

Transkript

1 Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013

2 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Projektansvarlig Ansvarlig for projektet: Nyborg Forsyning og Service A/S Gasværksvej Nyborg Kontaktperson Varmechef Karsten Godiksen Telefon: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås Nyborg Forsynings & Service A/S af DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: Mobil: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af Projektleder Abdi Adibi Tlf.: Mail: Side 1 af 12

3 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL SAMMENFATNING INDSTILLING OG DET VIDERE FORLØB Redegørelse for projektforslaget BESKRIVELSE AF PROJEKTET FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING BERØRTE PARTER LEDNINGSNET BRUGERE FORBRUGERTILSLUTNING ANLÆGSBUDGET Vurdering af projektforslaget BRUGERØKONOMI SELSKABSØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag 1. Tegning 001, matrikelkort og områdeafgrænsning 2. BBR-oplysninger, udvalgte informationer fra bygnings- og boligregisteret 3. Fredning, jordforurening, lokalplaner og naturbeskyttelse 4. Varmetabsberegning 5. Selskabsøkonomisk beregning med 100 % tilslutning 6. Selskabsøkonomisk beregning med 70 % tilslutning i 2013 med rabat i tilslutningsbidrag i første år 7. Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift 8. Beregning af afgiftsprovenu 9. Beregning af emissioner 10.Beregning af kapitalomkostninger på 20 år lån Opsætning Side 2 af 12

4 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Nyborg Forsynings & Service A/S har udarbejdet et projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - udvidelse af forsyningsområdet udgør et boligområde ved Bondemosevej samt Fasanvej og Solholm i Ullerslev. (bilag 1-2 og bilag 1-3) - etablering af ny forsyningsledning til projektforslagsområdet samt distributionsog stikledninger til eksisterende bebyggelse. (bilag 1-1-1) Projektforslaget fremsendes til byrådet i Nyborg Kommune med anmodning om godkendelse efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011, 4. Ændringen af områdeafgrænsningen kan godkendes på baggrund af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 795 af 12.juli 2012, 7 stk. 2, idet samfundsøkonomien taler imod at opretholde områdeafgrænsningen. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af boligområdet ved Bondemosevej i Ullerslev, har Nyborg Forsynings & Service A/S ladet udarbejde nærværende projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. Det nye forsyningsområde, et boligområde ved Bondemosevej i Ullerslev, omfatter 357 forbrugere fordelt på 348 parceller og 9 erhvervsejendomme. Projektet omfatter alle 357 potentielle brugere i området. I projektet regnes der med, at Nyborg Forsyning og Service eksisterende varmeproducerende anlæg kan forsyne det udvidede kapacitetsbehov. 1.3 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning i de dele af Ullerslev, som i dag er individuelle forsynede olie, el og naturgasområder. Nyborg Forsynings & Service A/S har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen (Bilag 1-3-1) - Etablering af distributionsledninger i området (Bilag 1-1-1) Side 3 af 12

5 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 1.4 Sammenfatning Nyborg Forsynings & Service A/S ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med boligområdet ved Bondemosevej samt Fasanvej og Solholm i Ullerslev. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 14. december 2011 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 12. juli Ved tilsagn om tilslutning til fjernvarmen fra 40 % af boligerne påbegyndes gravearbejdet. Erfaringer viser, at flere forbrugere ønsker at blive tilsluttet fjernvarmenettet under anlægsperioden. 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes december Projektforslag fremsendes til Nyborg Kommune ultimo januar Projektforslaget myndighedsbehandles i februar 3013 og under forudsætning af godkendelse, udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - Brugerundersøgelse om tilslutning til fjernvarme januar På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler Nyborg Kommune på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Ved projektgodkendelse påbegyndes akkvisition ved en tilkendegivelse med ønske om tilslutning fra 40 % af boligerne og herefter påbegyndes anlægsarbejdet. Side 4 af 12

6 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Beskrivelse af projektet Projektet omhandler etablering af forsyningsledning frem til projektforslagsområdet samt distributions- og stikledninger. Ny fjernvarmeledninger udføres i twinrør med ekstra isolering for at mindske varmetabet. Kort, der viser forslag til afgrænsning af området er vedlagt som bilag Kort, der viser forslag til ledningstracé er vedlagt som bilag De arealer hvorpå ledningen etableres, er ifølge det tilgængelige kortmateriale ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. (Bilag 3-1-1) 2.2 Forhold til anden lovgivning Området er omfattet af bestemmelserne i følgende lokalplaner: 43, 2, 20, 27, 33, 35, B5, B2 og 28. (Bilag 3-4-1) Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr af 14/12/2011, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Jævnfør projektbekendtgørelsen BEK nr. 795 af 12/07/2012, 7 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen godkende projekter der omfatter og ændrer områdeafgrænsning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler til fordel herfor. En stor del af de individuelle olie- og naturgasinstallationer er ældre end 20 år, og nærmer sig en udskiftning indenfor en overskuelig fremtid. I den forbindelse har en gruppe borgere henvendt sig til Nyborg Forsynings & Service A/S med ønske om at blive forsynet med fjernvarme. Området er i henhold til de eksisterende varmeplaner udlagt til naturgasområde. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, også pålægges pligt til at forsyne. Ledningerne vil blive nedgravet i veje, fortov og rabatter og vil derfor ikke påvirke miljøet. Kort, der viser forslag til ledningsføring er vedlagt som bilag Berørte parter Liste for hele området med matrikelnumre, hustype, etableringsår, opvarmningsform m.m. er vedlagt som bilag 2. Side 5 af 12

7 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2.4 Ledningsnet Af hensyn til minimering af ledningstab i distributionsnettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende forudsætninger for ledningsnet og forbrugertilslutning. Distributions ledninger er dimensioneret på basis af det aktuelle forbrug 1. Ledningsnettet er dimensioneret for de aktuelle forbrugere fra Stikledninger er dimensioneret for eksisterende bygningernes energibehov før 1. januar Lednings dimensioner fastlægges endeligt når projektet er detailprojekteret. 4. Stikledninger til boliger er fastsat til at være 2 x 16 mm/110 mm. 5. Brugerinstallationerne for fjernvarme skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 65 C og en returtemperatur på 30 C ved en dimensionerende ude temperatur på -12 C. Ved kontorbyggeri, ældreboliger og lignende hvor der kræves højere temperatur skal der tages højde herfor i dimensioneringen. 6. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en returtemperatur på max. 21 C. 7. Forudsætningerne for dimensionering af forsynings- og distributionsledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, og en returtemperatur på 35 C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. Varmegrundlaget er revideret i henhold til det oplyste gasforbrug fra Naturgas Fyn i de sidste 4 år for de 300 gaskunder i området. Ifølge Naturgas Fyn har ca. 80 % af kunderne udskiftet deres anlæg gennem de sidste 10 år med nye kondenserende gaskedler. I beregningen af det samlede varmebehov har vi anvendt virkningsgrad svarende til 100 % til gaskedlerne selvom kondenserende gaskedlers virkningsgrader er ca. 105 %. Varmegrundlaget for hele området inkl. el-opvarmede huse er på MWh. Der er beregnet et ledningstab på 827 MWh svarende til 12,9 % ved fuld tilslutning. Energibehov for aktuelle bygninger. Vejnavn Samlet energibehov (KWh) Eksisterende opvarmningsform i henhold til BBR - registeret Opvarmning Samlet effektbehov (KW) Antal bygninger Naturgas Fyringsolie Elektricitet Fastbrændsel Uden forbrug Erhverv Anemonevænget Bondemosevej Degneløkken Erantisvænget Fasanvej Granvej Hybenvænget Krokusvænget Lervadparken Lervadvej Rosenvænget Skovkrogen Solholm Valmuevænget Total Der er 9 erhvervsbygninger, 2 af dem opvarmes med olie og de resterende 7 opvarmes med naturgas. De oplyste gasforbrugere, i henhold til Naturgas Fyn, er 300 men 304 stk. i henhold til BBRs oplysning. Side 6 af 12

8 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2.5 Brugere Projektet omfatter 357 potentieller brugere i et boligområde ved Bondemosevej i Ullerslev, bestående af 348 parceller og 9 erhvervsejendomme. (bilag 1-2 og bilag 1-3) Fast bidrag ekskl moms inkl moms Kr./m² Kr./m² Fritliggende enfamilieshuse (152 m²) 13,95 17,44 Erhvervs-/industriejendomme ( 377 m²) 13,95 17,44 Tilslutnings udgift for aktulle kunder type Tilslutningsafgift Antal Enhed Samlet Samlet Samlede pris med rabat på tilslutningsbidrag i det 1. år ekskl moms ekskl moms inkl moms ekskl moms Fritliggende enfamilieshuse v. 15 m stikledning Erhvervs-/industriejendomme pr m 2 v. 15 m stikledning I alt Stiklednings udgift for aktulle kunder type Stikledning pr m. Antal Enhed Samlet Samlet Samlede pris med rabat på tilslutningsbidrag i det 1. år ekskl moms ekskl moms inkl moms ekskl moms Fritliggende enfamilieshuse v. 15 m stikledning Erhvervs-/industriejendomme pr m 2 v. 15 m stikledning I alt Ovenstående skema er beregnet ud fra gennemsnitsværdier. Ved tilslutning vil hver enkelt forbruger blive afregnet i henhold til det faktiske grundlag. 2.6 Forbrugertilslutning Der vil blive udført en undersøgelse sidst i januar 2013 som skal danne grundlag for tilslutningsgrundlaget. Ved en tilslutning på 40 % vil projektet blive påbegyndt. 2.7 Anlægsbudget Det er i overslaget forudsat, at alle 357 bygninger tilsluttes til fjernvarme: Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Stikledning inkl. husindføring Twin / Stikledning inkl. husindføring Twin /110 PEX Alle beløbsangivelser er i prisniveau juni 2012 ekskl. moms. Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Side 7 af 12

9 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Samlet anlægsinvestering Tilslutningsafgift Stikledningsomkostninger Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt harmoniserede gældende tariffer for 2013 ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2013 Fast bidrag Fast årligt effektbidrag pr. m² Årlig abonnementbidrag pr. fjernvarmemåler Variabel bidrag Forbrugsbidrag (pr. MWh) Gaspris, Naturgas Fyn i.h.t. Gasprisguiden.dk d Fast pris: Abonnement pr. år. Fast pris: Service på små naturgasfyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor naturgasfyr. Pris er vurderet Elforbrug Fyringsolie Statoil Basis (templux) Fast pris: Abonnement pr. år. Fast pris: Service på små oliefyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor oliefyr. Pris er vurderet Elforbrug Kr. Eksklusiv moms Kr. Inklusiv moms 13,95 17,44 400,00 500,00 506,00 632,50 9,89 kr. inkl. moms 150,00 kr. inkl. moms 1.200,00 kr. inkl. moms 4.850,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms 11,46 kr. inkl. moms 0,00 kr. inkl. moms 1.000,00 kr. inkl. moms 4.850,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms El-pris, SYD ENERGI: pr. kwh 1,75 kr. inkl. moms Service varmepumpe, vurderet pr. år 1.500,00 kr. inkl. moms Fast brændsel Træpiller (kr/mwh) Fast pris: Service på små fyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor fyr. Pris er vurderet Elforbrug 240,00 kr. inkl. moms 1.500,00 kr. inkl. moms ,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse - vurderet gennemsnit (m 2 ) Årligt forbrug (Fjernvarme MWh)/bolig Årligt forbrug (naturgas Nm 3 ) inkl. virkningsgrad på 100% Årligt forbrug (gasolie liter) inkl. virkningsgrad på 90% Årligt forbrug (Fast brændsel /MWh) inkl. virkningsgrad på 80% Årligt forbrug El MWh.- 10% Anemonevænget Bondemosevej Degneløkken Erantisvænget Fasanvej Granvej Hybenvænget Krokusvænget Lervadparken Lervadvej Rosenvænget Skovkrogen Solholm Valmuevænget Gennemsnit /bolig Gennemsnit /Erhver Side 8 af 12

10 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Til beregning gennemsnitsforbruget pr. bolig har jeg valgt ydergrænserne fra, dvs. jeg har dem med der har et forbrug liggende mellem 12 og 28 MWh/bolig. Resulterende brugerudgifter til opvarmning med harmoniserede priser for 2013 Opvarmningsform Størrelse (m 2 ) Fast afgift (kr.) Forbrugsafgift (kr./enhed) Årlig udgift (kr.) Fjernvarme MWh (beboelse) , Gennemsnitlig besparelse Naturgas Nm³ (beboelse) , Olie liter (beboelse) , EL MWh , Fast brændsel MWh , Fjernvarme MWh (erhverv) , Naturgas Nm³ (erhverv) , Olie liter (erhverv) , Alle priser er inkl. moms Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ for forbrugerne. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler. Der vil være afvigelser fra hus til hus alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 357 potentielle forbrugere over en 10-årig periode. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 10 års periode med 40 % tilslutning i 2013 og de resterende 60 % over 9 års perioden. Udgifterne til demontering af gas stikledning betales af værket. Den marginale produktionspris for varme leveret fra Nyborg Forsynings & Service A/S er 379 kr./mwh gældende for Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 5. Som det fremgår, er projektet rentabelt allerede fra første år og der vil være et samlet selskabsøkonomisk overskud over 10 år på kr. Der er yderligere foretaget en selskabsøkonomisk beregning, hvor der ydes ca kr. i rabat på tilslutningsbidraget i det første år (tilslutningsbidraget vil være kr. første år) ved en tilslutning på 75 % af den eksisterende beboelse. Beregningerne viser at der vil være et selskabsøkonomisk overskud allerede fra første år og set over 10 år vil det samlede overskud være på kr. (bilag 6) Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Nyborg Forsynings & Service A/S og herunder brugerne i Ullerslev. Begge selskabsøkonomiske beregninger viser at det vil være en god investering for Nyborg Forsyning og Service A/S at udvide deres forsyningsområde med nærværende område i Ullerslev. Side 9 af 12

11 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter: Samfundsøkonomi Fjernvarmeværket Brugerne Samlet pris Distributionsledning Stikledninger Installering af fjernvarmeunit anslået kr. pr. bolig opvarmet via naturgas, olie og fast brændsel Installering af fjernvarmeunit og Vanbåret anlæg anslået kr. pr. elopvarmet bolig Installering af fjernvarmeunit anslået kr. pr. erhverv Samlet pris Alle priser er ekskl. moms I samfundsøkonomiske anlægsomkostninger indregnet demontering af gasledning kr./naturgas kunde. I henhold til EN 253 afsnit regnes med en min. levetid for fjernvarmerør ved normal anvendelse på 30 år ved en kontinuerlig driftstemperatur på op til 120 ºC. Individuel fyr Boligtype Antal Enhedspris Samlet pris individuel gasfyr individuel oliefyr individuel biobrændsel individuel El Erhverv Alle priser er ekskl. moms Kilder: Energistyrelsens Teknologikatalog Priser til reinvestering af individuelle gasfyr er revideret, da Naturgas Fyn kunne dokumentere en lavere pris på Fyn. I samfundsøkonomien er kalkulationsrenten på 5 % i henhold til Energistyrelsens notat, dateret 7. april 2011, Tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference. Som det fremgår af bilagene 7, 8 og 9 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger at det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at tilslutte projektforslagsområdet til fjernvarmeforsyningen. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Projektet Reference Samfundsøkonomiske fordel I alt Alle priser er ekskl. moms. Side 10 af 12

12 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. Ved 100 % tilslutning vil samfundsøkonomien give en overskud på kr. Anvendes en lavere kalkulationsrente eksempelvis på 3 %, vil den samfundsøkonomiske fordel ved projektet udgøre Kr. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Samfundsmæssig omkostning (mil. kr.) Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) Ved fremtidig ændring i fjernvarmebehov (MWh) Projektet Reference Som det kan ses ud fra følsomhedsanalysen, vil der ved et fjernvarmebehov på MWh (64 %) vil der stadig være en samfundsøkonomisk fordel i projektet. Side 11 af 12

13 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 3.5 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af projektet med 100 % tilslutning af el-, olie- og gasforsynede kunder viser en samfundsøkonomisk fordel på kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme ud fra Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2011 samt reviderede beregningsforudsætninger september 2012 Ved konvertering fra individuel opvarmning med oliefyr eller naturgasfyr til fjernvarme fra Nyborg Forsyning og Service, vil der være en CO 2 reduktion på 326 tons årligt. (Bilag 9) Under selskabsøkonomien bilag 5, er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved 100 % tilslutning af alle potentielle forbrugere. Selskabsøkonomien viser et positivt dækningsbidrag allerede år 1 og det samlede dækningsbidrag over 10 år vil udgøre kr. hvilket vil komme forbrugerne til gode. Ved tilslutning af 75 % af forbrugerne samt ca kr. rabat i tilslutningsbidrag det første år vil projektet give et samlet selskabsøkonomisk overskud på kr. For forbrugerne i Ullerslev vil der være en årlig besparelse på kr kr. inkl. moms pr bolig, dog undtaget boliger som har fast brændsel som varmekilde. For erhvervskunder vil den årlige besparelse udgøre kr kr. inkl. moms. For alle brugere, undtaget brugere med fast brændsel som varmekilde, er der en økonomisk fordel at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Nyborg Forsynings & Service A/S frem for etablering af individuelle naturgasfyr, oliefyr og elopvarmning. Side 12 af 12

14 P 001Bilag 1-1

15 Matrikelkort Bilag Grundkort Fyn A/S Dato: Målestoksforhold: 1:4394

16 Grundkort Fyn A/S Dato: Målestoksforhold: 1:4819 Matrikelkort Bilag 1-2-1

17 P 002Bilag 1-2

18 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:10000 Dato 4/ Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen Naturbeskyttelse Bilag 3-1-1

19 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Kort & Matrikelstyrelsen Målforhold 1:10000 Dato 4/ Fredning Bilag 3-2-1

20 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:10000 Dato 4/ Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen Jordforuregning Bilag 3-3-1

21 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen Målforhold 1:10000 Dato 4/ Lokalplaner bilag 3-4-1

22 Type Størrelse Dimension Varmetab Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Distributionsledning Twin DN125 St / , ,6 Distributionsledning Twin DN100 St / , ,8 Distributionsledning Twin DN 80 St / , ,6 Årligt energitab (%) Distributionsledning Twin DN 65 St / , ,8 Distributionsledning Twin DN 50 St / , ,5 Distributionsledning Twin DN 40 St / , ,6 Distributionsledning Twin DN 32 St / , ,7 Stikledning Twin DN 50 st / , ,9 Stikledning Twin 16-16/110 PEX , ,8 827,3 11,6 Bilag 4 17.december 2012 Varmetabsberegning

23 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Selskabsøkonomi % tilslutning Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) pr. 1. januar (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi % tilslutning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering (Forventes etableret over 9 år, starter med 40%) Beboelse Erhverv/fritidsformål Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Drift og vedligeholdelse 50 kr. pr. MWh (varmesalg) Vedligeholdelse af fjernvarmenet (kr.) Afskrivning af ledningsnet over 30 år Gæld Forrentning 5 % (kr.) Demontering af gasledning ( kr. pr kunder) Årlige udgifter i alt Fordelt på Varmeudgifter Kapital udgifter Gældende tariffer Forbrugsbidrag (kr./mwh) 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler (kr.) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Fast årligt effektbidrag (pr. m²) 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 Nuværende indtægter Forbrugsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) Forbrugsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377m² (kr.) Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for beboelse 152 m² (kr.) Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) Fast afgift pr. år for beboelse 152 m² (kr.) Fast afgift pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) Bidrag til gældsafvikling Samlet tilslutningsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) Samlet tilslutningsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) Samlet tilslutningsbidag pr. år Årlige driftsindtægter i alt Årligt likviditet til værket (kr.) Akkumuleret likviditet Bilag 5 7.marts 2013 Seleskabsøkonomi -100% tilslutning

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere