& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen"

Transkript

1 Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013

2 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Projektansvarlig Ansvarlig for projektet: Nyborg Forsyning og Service A/S Gasværksvej Nyborg Kontaktperson Varmechef Karsten Godiksen Telefon: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås Nyborg Forsynings & Service A/S af DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: Mobil: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af Projektleder Abdi Adibi Tlf.: Mail: Side 1 af 12

3 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL SAMMENFATNING INDSTILLING OG DET VIDERE FORLØB Redegørelse for projektforslaget BESKRIVELSE AF PROJEKTET FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING BERØRTE PARTER LEDNINGSNET BRUGERE FORBRUGERTILSLUTNING ANLÆGSBUDGET Vurdering af projektforslaget BRUGERØKONOMI SELSKABSØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag 1. Tegning 001, matrikelkort og områdeafgrænsning 2. BBR-oplysninger, udvalgte informationer fra bygnings- og boligregisteret 3. Fredning, jordforurening, lokalplaner og naturbeskyttelse 4. Varmetabsberegning 5. Selskabsøkonomisk beregning med 100 % tilslutning 6. Selskabsøkonomisk beregning med 70 % tilslutning i 2013 med rabat i tilslutningsbidrag i første år 7. Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift 8. Beregning af afgiftsprovenu 9. Beregning af emissioner 10.Beregning af kapitalomkostninger på 20 år lån Opsætning Side 2 af 12

4 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Nyborg Forsynings & Service A/S har udarbejdet et projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - udvidelse af forsyningsområdet udgør et boligområde ved Bondemosevej samt Fasanvej og Solholm i Ullerslev. (bilag 1-2 og bilag 1-3) - etablering af ny forsyningsledning til projektforslagsområdet samt distributionsog stikledninger til eksisterende bebyggelse. (bilag 1-1-1) Projektforslaget fremsendes til byrådet i Nyborg Kommune med anmodning om godkendelse efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011, 4. Ændringen af områdeafgrænsningen kan godkendes på baggrund af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 795 af 12.juli 2012, 7 stk. 2, idet samfundsøkonomien taler imod at opretholde områdeafgrænsningen. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af boligområdet ved Bondemosevej i Ullerslev, har Nyborg Forsynings & Service A/S ladet udarbejde nærværende projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. Det nye forsyningsområde, et boligområde ved Bondemosevej i Ullerslev, omfatter 357 forbrugere fordelt på 348 parceller og 9 erhvervsejendomme. Projektet omfatter alle 357 potentielle brugere i området. I projektet regnes der med, at Nyborg Forsyning og Service eksisterende varmeproducerende anlæg kan forsyne det udvidede kapacitetsbehov. 1.3 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning i de dele af Ullerslev, som i dag er individuelle forsynede olie, el og naturgasområder. Nyborg Forsynings & Service A/S har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen (Bilag 1-3-1) - Etablering af distributionsledninger i området (Bilag 1-1-1) Side 3 af 12

5 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 1.4 Sammenfatning Nyborg Forsynings & Service A/S ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med boligområdet ved Bondemosevej samt Fasanvej og Solholm i Ullerslev. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 14. december 2011 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 12. juli Ved tilsagn om tilslutning til fjernvarmen fra 40 % af boligerne påbegyndes gravearbejdet. Erfaringer viser, at flere forbrugere ønsker at blive tilsluttet fjernvarmenettet under anlægsperioden. 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes december Projektforslag fremsendes til Nyborg Kommune ultimo januar Projektforslaget myndighedsbehandles i februar 3013 og under forudsætning af godkendelse, udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - Brugerundersøgelse om tilslutning til fjernvarme januar På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler Nyborg Kommune på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Ved projektgodkendelse påbegyndes akkvisition ved en tilkendegivelse med ønske om tilslutning fra 40 % af boligerne og herefter påbegyndes anlægsarbejdet. Side 4 af 12

6 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Beskrivelse af projektet Projektet omhandler etablering af forsyningsledning frem til projektforslagsområdet samt distributions- og stikledninger. Ny fjernvarmeledninger udføres i twinrør med ekstra isolering for at mindske varmetabet. Kort, der viser forslag til afgrænsning af området er vedlagt som bilag Kort, der viser forslag til ledningstracé er vedlagt som bilag De arealer hvorpå ledningen etableres, er ifølge det tilgængelige kortmateriale ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. (Bilag 3-1-1) 2.2 Forhold til anden lovgivning Området er omfattet af bestemmelserne i følgende lokalplaner: 43, 2, 20, 27, 33, 35, B5, B2 og 28. (Bilag 3-4-1) Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr af 14/12/2011, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Jævnfør projektbekendtgørelsen BEK nr. 795 af 12/07/2012, 7 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen godkende projekter der omfatter og ændrer områdeafgrænsning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler til fordel herfor. En stor del af de individuelle olie- og naturgasinstallationer er ældre end 20 år, og nærmer sig en udskiftning indenfor en overskuelig fremtid. I den forbindelse har en gruppe borgere henvendt sig til Nyborg Forsynings & Service A/S med ønske om at blive forsynet med fjernvarme. Området er i henhold til de eksisterende varmeplaner udlagt til naturgasområde. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, også pålægges pligt til at forsyne. Ledningerne vil blive nedgravet i veje, fortov og rabatter og vil derfor ikke påvirke miljøet. Kort, der viser forslag til ledningsføring er vedlagt som bilag Berørte parter Liste for hele området med matrikelnumre, hustype, etableringsår, opvarmningsform m.m. er vedlagt som bilag 2. Side 5 af 12

7 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2.4 Ledningsnet Af hensyn til minimering af ledningstab i distributionsnettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende forudsætninger for ledningsnet og forbrugertilslutning. Distributions ledninger er dimensioneret på basis af det aktuelle forbrug 1. Ledningsnettet er dimensioneret for de aktuelle forbrugere fra Stikledninger er dimensioneret for eksisterende bygningernes energibehov før 1. januar Lednings dimensioner fastlægges endeligt når projektet er detailprojekteret. 4. Stikledninger til boliger er fastsat til at være 2 x 16 mm/110 mm. 5. Brugerinstallationerne for fjernvarme skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 65 C og en returtemperatur på 30 C ved en dimensionerende ude temperatur på -12 C. Ved kontorbyggeri, ældreboliger og lignende hvor der kræves højere temperatur skal der tages højde herfor i dimensioneringen. 6. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en returtemperatur på max. 21 C. 7. Forudsætningerne for dimensionering af forsynings- og distributionsledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, og en returtemperatur på 35 C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. Varmegrundlaget er revideret i henhold til det oplyste gasforbrug fra Naturgas Fyn i de sidste 4 år for de 300 gaskunder i området. Ifølge Naturgas Fyn har ca. 80 % af kunderne udskiftet deres anlæg gennem de sidste 10 år med nye kondenserende gaskedler. I beregningen af det samlede varmebehov har vi anvendt virkningsgrad svarende til 100 % til gaskedlerne selvom kondenserende gaskedlers virkningsgrader er ca. 105 %. Varmegrundlaget for hele området inkl. el-opvarmede huse er på MWh. Der er beregnet et ledningstab på 827 MWh svarende til 12,9 % ved fuld tilslutning. Energibehov for aktuelle bygninger. Vejnavn Samlet energibehov (KWh) Eksisterende opvarmningsform i henhold til BBR - registeret Opvarmning Samlet effektbehov (KW) Antal bygninger Naturgas Fyringsolie Elektricitet Fastbrændsel Uden forbrug Erhverv Anemonevænget Bondemosevej Degneløkken Erantisvænget Fasanvej Granvej Hybenvænget Krokusvænget Lervadparken Lervadvej Rosenvænget Skovkrogen Solholm Valmuevænget Total Der er 9 erhvervsbygninger, 2 af dem opvarmes med olie og de resterende 7 opvarmes med naturgas. De oplyste gasforbrugere, i henhold til Naturgas Fyn, er 300 men 304 stk. i henhold til BBRs oplysning. Side 6 af 12

8 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2.5 Brugere Projektet omfatter 357 potentieller brugere i et boligområde ved Bondemosevej i Ullerslev, bestående af 348 parceller og 9 erhvervsejendomme. (bilag 1-2 og bilag 1-3) Fast bidrag ekskl moms inkl moms Kr./m² Kr./m² Fritliggende enfamilieshuse (152 m²) 13,95 17,44 Erhvervs-/industriejendomme ( 377 m²) 13,95 17,44 Tilslutnings udgift for aktulle kunder type Tilslutningsafgift Antal Enhed Samlet Samlet Samlede pris med rabat på tilslutningsbidrag i det 1. år ekskl moms ekskl moms inkl moms ekskl moms Fritliggende enfamilieshuse v. 15 m stikledning Erhvervs-/industriejendomme pr m 2 v. 15 m stikledning I alt Stiklednings udgift for aktulle kunder type Stikledning pr m. Antal Enhed Samlet Samlet Samlede pris med rabat på tilslutningsbidrag i det 1. år ekskl moms ekskl moms inkl moms ekskl moms Fritliggende enfamilieshuse v. 15 m stikledning Erhvervs-/industriejendomme pr m 2 v. 15 m stikledning I alt Ovenstående skema er beregnet ud fra gennemsnitsværdier. Ved tilslutning vil hver enkelt forbruger blive afregnet i henhold til det faktiske grundlag. 2.6 Forbrugertilslutning Der vil blive udført en undersøgelse sidst i januar 2013 som skal danne grundlag for tilslutningsgrundlaget. Ved en tilslutning på 40 % vil projektet blive påbegyndt. 2.7 Anlægsbudget Det er i overslaget forudsat, at alle 357 bygninger tilsluttes til fjernvarme: Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Distributionsledning Twin / Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Stikledning inkl. husindføring Twin / Stikledning inkl. husindføring Twin /110 PEX Alle beløbsangivelser er i prisniveau juni 2012 ekskl. moms. Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Side 7 af 12

9 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Samlet anlægsinvestering Tilslutningsafgift Stikledningsomkostninger Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt harmoniserede gældende tariffer for 2013 ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2013 Fast bidrag Fast årligt effektbidrag pr. m² Årlig abonnementbidrag pr. fjernvarmemåler Variabel bidrag Forbrugsbidrag (pr. MWh) Gaspris, Naturgas Fyn i.h.t. Gasprisguiden.dk d Fast pris: Abonnement pr. år. Fast pris: Service på små naturgasfyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor naturgasfyr. Pris er vurderet Elforbrug Fyringsolie Statoil Basis (templux) Fast pris: Abonnement pr. år. Fast pris: Service på små oliefyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor oliefyr. Pris er vurderet Elforbrug Kr. Eksklusiv moms Kr. Inklusiv moms 13,95 17,44 400,00 500,00 506,00 632,50 9,89 kr. inkl. moms 150,00 kr. inkl. moms 1.200,00 kr. inkl. moms 4.850,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms 11,46 kr. inkl. moms 0,00 kr. inkl. moms 1.000,00 kr. inkl. moms 4.850,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms El-pris, SYD ENERGI: pr. kwh 1,75 kr. inkl. moms Service varmepumpe, vurderet pr. år 1.500,00 kr. inkl. moms Fast brændsel Træpiller (kr/mwh) Fast pris: Service på små fyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor fyr. Pris er vurderet Elforbrug 240,00 kr. inkl. moms 1.500,00 kr. inkl. moms ,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse - vurderet gennemsnit (m 2 ) Årligt forbrug (Fjernvarme MWh)/bolig Årligt forbrug (naturgas Nm 3 ) inkl. virkningsgrad på 100% Årligt forbrug (gasolie liter) inkl. virkningsgrad på 90% Årligt forbrug (Fast brændsel /MWh) inkl. virkningsgrad på 80% Årligt forbrug El MWh.- 10% Anemonevænget Bondemosevej Degneløkken Erantisvænget Fasanvej Granvej Hybenvænget Krokusvænget Lervadparken Lervadvej Rosenvænget Skovkrogen Solholm Valmuevænget Gennemsnit /bolig Gennemsnit /Erhver Side 8 af 12

10 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Til beregning gennemsnitsforbruget pr. bolig har jeg valgt ydergrænserne fra, dvs. jeg har dem med der har et forbrug liggende mellem 12 og 28 MWh/bolig. Resulterende brugerudgifter til opvarmning med harmoniserede priser for 2013 Opvarmningsform Størrelse (m 2 ) Fast afgift (kr.) Forbrugsafgift (kr./enhed) Årlig udgift (kr.) Fjernvarme MWh (beboelse) , Gennemsnitlig besparelse Naturgas Nm³ (beboelse) , Olie liter (beboelse) , EL MWh , Fast brændsel MWh , Fjernvarme MWh (erhverv) , Naturgas Nm³ (erhverv) , Olie liter (erhverv) , Alle priser er inkl. moms Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ for forbrugerne. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler. Der vil være afvigelser fra hus til hus alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 357 potentielle forbrugere over en 10-årig periode. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 10 års periode med 40 % tilslutning i 2013 og de resterende 60 % over 9 års perioden. Udgifterne til demontering af gas stikledning betales af værket. Den marginale produktionspris for varme leveret fra Nyborg Forsynings & Service A/S er 379 kr./mwh gældende for Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 5. Som det fremgår, er projektet rentabelt allerede fra første år og der vil være et samlet selskabsøkonomisk overskud over 10 år på kr. Der er yderligere foretaget en selskabsøkonomisk beregning, hvor der ydes ca kr. i rabat på tilslutningsbidraget i det første år (tilslutningsbidraget vil være kr. første år) ved en tilslutning på 75 % af den eksisterende beboelse. Beregningerne viser at der vil være et selskabsøkonomisk overskud allerede fra første år og set over 10 år vil det samlede overskud være på kr. (bilag 6) Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Nyborg Forsynings & Service A/S og herunder brugerne i Ullerslev. Begge selskabsøkonomiske beregninger viser at det vil være en god investering for Nyborg Forsyning og Service A/S at udvide deres forsyningsområde med nærværende område i Ullerslev. Side 9 af 12

11 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter: Samfundsøkonomi Fjernvarmeværket Brugerne Samlet pris Distributionsledning Stikledninger Installering af fjernvarmeunit anslået kr. pr. bolig opvarmet via naturgas, olie og fast brændsel Installering af fjernvarmeunit og Vanbåret anlæg anslået kr. pr. elopvarmet bolig Installering af fjernvarmeunit anslået kr. pr. erhverv Samlet pris Alle priser er ekskl. moms I samfundsøkonomiske anlægsomkostninger indregnet demontering af gasledning kr./naturgas kunde. I henhold til EN 253 afsnit regnes med en min. levetid for fjernvarmerør ved normal anvendelse på 30 år ved en kontinuerlig driftstemperatur på op til 120 ºC. Individuel fyr Boligtype Antal Enhedspris Samlet pris individuel gasfyr individuel oliefyr individuel biobrændsel individuel El Erhverv Alle priser er ekskl. moms Kilder: Energistyrelsens Teknologikatalog Priser til reinvestering af individuelle gasfyr er revideret, da Naturgas Fyn kunne dokumentere en lavere pris på Fyn. I samfundsøkonomien er kalkulationsrenten på 5 % i henhold til Energistyrelsens notat, dateret 7. april 2011, Tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference. Som det fremgår af bilagene 7, 8 og 9 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger at det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at tilslutte projektforslagsområdet til fjernvarmeforsyningen. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Projektet Reference Samfundsøkonomiske fordel I alt Alle priser er ekskl. moms. Side 10 af 12

12 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. Ved 100 % tilslutning vil samfundsøkonomien give en overskud på kr. Anvendes en lavere kalkulationsrente eksempelvis på 3 %, vil den samfundsøkonomiske fordel ved projektet udgøre Kr. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Samfundsmæssig omkostning (mil. kr.) Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) Ved fremtidig ændring i fjernvarmebehov (MWh) Projektet Reference Som det kan ses ud fra følsomhedsanalysen, vil der ved et fjernvarmebehov på MWh (64 %) vil der stadig være en samfundsøkonomisk fordel i projektet. Side 11 af 12

13 Nyborg Forsyning og Service A/S 07 marts 2013 Rev. projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 3.5 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af projektet med 100 % tilslutning af el-, olie- og gasforsynede kunder viser en samfundsøkonomisk fordel på kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme ud fra Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2011 samt reviderede beregningsforudsætninger september 2012 Ved konvertering fra individuel opvarmning med oliefyr eller naturgasfyr til fjernvarme fra Nyborg Forsyning og Service, vil der være en CO 2 reduktion på 326 tons årligt. (Bilag 9) Under selskabsøkonomien bilag 5, er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved 100 % tilslutning af alle potentielle forbrugere. Selskabsøkonomien viser et positivt dækningsbidrag allerede år 1 og det samlede dækningsbidrag over 10 år vil udgøre kr. hvilket vil komme forbrugerne til gode. Ved tilslutning af 75 % af forbrugerne samt ca kr. rabat i tilslutningsbidrag det første år vil projektet give et samlet selskabsøkonomisk overskud på kr. For forbrugerne i Ullerslev vil der være en årlig besparelse på kr kr. inkl. moms pr bolig, dog undtaget boliger som har fast brændsel som varmekilde. For erhvervskunder vil den årlige besparelse udgøre kr kr. inkl. moms. For alle brugere, undtaget brugere med fast brændsel som varmekilde, er der en økonomisk fordel at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Nyborg Forsynings & Service A/S frem for etablering af individuelle naturgasfyr, oliefyr og elopvarmning. Side 12 af 12

14 P 001Bilag 1-1

15 Matrikelkort Bilag Grundkort Fyn A/S Dato: Målestoksforhold: 1:4394

16 Grundkort Fyn A/S Dato: Målestoksforhold: 1:4819 Matrikelkort Bilag 1-2-1

17 P 002Bilag 1-2

18 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:10000 Dato 4/ Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen Naturbeskyttelse Bilag 3-1-1

19 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Kort & Matrikelstyrelsen Målforhold 1:10000 Dato 4/ Fredning Bilag 3-2-1

20 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:10000 Dato 4/ Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen Jordforuregning Bilag 3-3-1

21 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen Målforhold 1:10000 Dato 4/ Lokalplaner bilag 3-4-1

22 Type Størrelse Dimension Varmetab Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Distributionsledning Twin DN125 St / , ,6 Distributionsledning Twin DN100 St / , ,8 Distributionsledning Twin DN 80 St / , ,6 Årligt energitab (%) Distributionsledning Twin DN 65 St / , ,8 Distributionsledning Twin DN 50 St / , ,5 Distributionsledning Twin DN 40 St / , ,6 Distributionsledning Twin DN 32 St / , ,7 Stikledning Twin DN 50 st / , ,9 Stikledning Twin 16-16/110 PEX , ,8 827,3 11,6 Bilag 4 17.december 2012 Varmetabsberegning

23 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Selskabsøkonomi % tilslutning Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) pr. 1. januar (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi % tilslutning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering (Forventes etableret over 9 år, starter med 40%) Beboelse Erhverv/fritidsformål Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Drift og vedligeholdelse 50 kr. pr. MWh (varmesalg) Vedligeholdelse af fjernvarmenet (kr.) Afskrivning af ledningsnet over 30 år Gæld Forrentning 5 % (kr.) Demontering af gasledning ( kr. pr kunder) Årlige udgifter i alt Fordelt på Varmeudgifter Kapital udgifter Gældende tariffer Forbrugsbidrag (kr./mwh) 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler (kr.) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Fast årligt effektbidrag (pr. m²) 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 Nuværende indtægter Forbrugsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) Forbrugsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377m² (kr.) Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for beboelse 152 m² (kr.) Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) Fast afgift pr. år for beboelse 152 m² (kr.) Fast afgift pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) Bidrag til gældsafvikling Samlet tilslutningsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) Samlet tilslutningsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) Samlet tilslutningsbidag pr. år Årlige driftsindtægter i alt Årligt likviditet til værket (kr.) Akkumuleret likviditet Bilag 5 7.marts 2013 Seleskabsøkonomi -100% tilslutning

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.a.

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.a. Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde i nordvest området i Løgumkloster Revideret projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Løgumkloster Fjernvarme

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 30. aug. 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 1 ad 1.1 Indstilling - gennemføre myndighedsbehandling 2 ad 3, side 6 3 ad 3, side 7 4 ad 3, side 7 5 ad 3,

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere