Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden"

Transkript

1 14-5. Forvaltningsret Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter anmodning fra barnets mor der havde forældremyndigheden alene. Barnets far klagede over afgørelsen til det sociale nævn. Nævnet afviste imidlertid klagen med den begrundelse at faren ikke havde del i forældremyndigheden og allerede derfor ikke kunne anses for part i sagen om frivillig anbringelse af barnet. En opfattelse som Ankestyrelsen siden tilsluttede sig. Ombudsmanden kunne ikke tilslutte sig nævnets og Ankestyrelsens generelle opfattelse af at partstatus i sager om frivillig anbringelse under ingen omstændigheder kunne tilkomme forældre uden del i forældremyndigheden. Indehavelse af forældremyndigheden var med andre ord nok en tilstrækkelig, men ikke ubetinget nødvendig forudsætning for partstatus. Ombudsmanden overvejede herefter hvorvidt der i den foreliggende sag forelå tilstrækkeligt stærke konkrete holdepunkter for at faren måtte anses for part i sagen. Det mente ombudsmanden dog ikke var tilfældet. Ombudsmanden nævnte på den anden side nogle generelle kriterier som under andre omstændigheder ville have talt for at anse en forælder uden del i forældremyndigheden for part i sådanne sager. (J.nr ). Det fremgik af sagens akter at A og B blev gift i B havde fra et tidligere forhold barnet C, mens det fælles barn D blev født i Samlivet mellem A og B ophørte pludseligt den 10. maj Umiddelbart efter samlivsophævelsen blev B indlagt på psykiatrisk sygehus, mens børnene blev boende hjemme hos A. B blev senere udskrevet og skiftede adresse. På grund af store problemer med at få etableret et samvær med børnene anlagde hun i januar 2004 sag mod A om forældremyndigheden over D. Den 17. marts 2004 indgik parterne på baggrund af en børnesagkyndig undersøgelse forlig i sagen. Forliget indebar at B fik forældremyndigheden over D overført til sig alene.

2 Med virkning fra den 22. marts 2004 blev der etableret en midlertidig samværsordning for B og børnene. Ordningen skulle løbe over de kommende otte uger. Samværet gav imidlertid fortsat anledning til problemer. Børnene vægrede sig ved opholdet hos B, mens A tilkendegav at han ikke kunne tvinge børnene til samvær mod deres vilje. Da den midlertidige samværsordning udløb, indgik A og B en ny aftale om samvær. Denne aftale blev imidlertid heller ikke fulgt. A meddelte således ved flere lejligheder at han på grund af børnenes modvilje ikke kunne bakke samværet op og helst så det reduceret til et minimum. Den 25. januar 2005 traf kommunen afgørelse om frivillig anbringelse af D uden for hjemmet, jf. servicelovens 40, stk. 2, nr. 11. Afgørelsen blev truffet efter anmodning fra B. Formålet med anbringelsen var at give D mulighed for normal kontakt med begge forældre. A klagede over afgørelsen til det sociale nævn. Nævnet traf afgørelse i brev af 28. februar 2005 til A: De har ikke fået ret i Deres klage. Nævnet finder, at De, som ikke har del i forældremyndigheden over (D), ikke er part i sagen om moderens/forældremyndighedsindehaverens frivillige anbringelse af (D) efter servicelovens 40, stk. 2, nr. 11, i et opholdssted. I lovens 40, stk. 1, er der heller ikke krav om, at De skal give samtykke til anbringelsen. Afgørelsen om anbringelsen vedrører retligt set ikke Dem, idet Deres retsstilling ikke berøres af anbringelsen. De har ikke klageadgang efter retssikkerhedslovens 60, stk. 1, idet anbringelsesafgørelsen ikke træffes over for Dem. Den omstændighed, at drengen har boet hos Dem, ændrer ikke dette. Det bemærkes, at det er oplyst, at anbringelsen sker med moderens samtykke. Drengens holdning hertil skal indgå i kommunens beslutning. I breve af 9. og 11. marts 2005 rettede A henvendelse til Ankestyrelsen om sagen. Den 12. marts 2005 klagede A endvidere til mig over kommunens og nævnets

3 afgørelser om frivillig anbringelse af D. Endvidere havde A den 1. februar 2005 anlagt sag mod B om forældremyndigheden over D. Retten i Z-by afsagde dom i denne sag den 21. marts Retten frifandt B således at forældremyndigheden over D forblev hos hende alene. Dommens præmisser lød: Retten skal udtale: Betingelsen for ændring af en aftale forældremyndighed, er som udgangspunkt, at særlige grunde skal tale derfor. Hensynet til, hvad der er bedst for barnet, er afgørende. Det forudsættes normalt, at en overførsel kombineres med en tæt samværskontakt med den anden forældre. I nærværende sag, har faderen påberåbt sig barnets angst og modstand mod moderen, som grundlag for en overførsel af forældremyndigheden. Det er imidlertid rettens klare indtryk, at barnets opfattelse af moderen, har foreligget også i forbindelse med den aftale som forældrene indgik i år Der foreligger således ikke nogen ændret situation, hvormed en overførsel af forældremyndigheden kan begrundes. Retten har endvidere lagt vægt på, at faderen, som sagen foreligger oplyst, ikke loyalt har medvirket til en gennemførsel af moderens samvær med barnet og heller ikke kan forventes at gøre dette, såfremt han fik forældremyndigheden overført til sig. I brev af 31. marts 2005 til A meddelte Ankestyrelsen at man ikke kunne gå nærmere ind i sagen om frivillig anbringelse af D. Ankestyrelsen bemærkede bl.a. at A ikke var part i sagen da han ikke havde del i forældremyndigheden over D. Den 3. juni 2005 skrev jeg til Ankestyrelsen og bad om en udtalelse i anledning af A s klage. Jeg bad Ankestyrelsen om forinden at indhente udtalelser om sagen fra det sociale nævn og fra kommunen. Jeg bad om at alle tre myndigheder i udtalelserne bl.a. gav en nærmere begrundelse for at A ikke kunne anses som part i sagen om frivillig anbringelse af D. Den 13. juni 2005 blev byrettens dom om forældremyndigheden over D stadfæstet af landsretten. Kommunen udtalte i brev af 28. juni 2005 til Ankestyrelsen at kommunen ikke fandt at A havde reel partsstatus i sagen, da han ikke var indehaver af forældremyndigheden. Det var derimod B, der som sådan også havde meddelt sit samtykke til anbringelsen. Det sociale nævn udtalte i brev af 27. juni 2005 til Ankestyrelsen følgende:

4 Det er i overensstemmelse med en gammel forståelse, at den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, ikke er part i en sag om anbringelse af barnet i et opholdssted som ovenfor nævnt. Denne opfattelse synes at ligge bag flere afgørelser/sociale meddelelser fra Ankestyrelsen, hvor en fælles forældremyndighed er anvendt som begrundelse for, at der var sket en fejl, når den ene af forældremyndighedsindehaverne ikke var inddraget i anbringelsen. Netop den fælles forældremyndighed var understreget som argumentation, hvorfor modsætningen er nærliggende, nemlig at afgørelserne ville være faldet anderledes ud, hvis der ikke havde været fælles forældremyndighed. Dette kan også ligge bag sagen refereret i FOB Se også FOB , hvor der ikke var fælles forældremyndighed. Se også Jon Andersen, Socialforvaltningsret, 2004, side Som det fremgår af servicelovens 40, stk. 1, træffes afgørelse om foranstaltninger efter samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, der også er den kompetente person ved valg af anbringelsessted, jf. 54, jf. også pkt , i Socialministeriets vejledning nr. 4 af 16. januar 2002 om særlig støtte til børn og unge. Modsætningsvis må man slutte herfra, at begge forældre ikke skal deltage, hvis der ikke er fælles forældremyndighed. Den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, har mulighed for samvær, og er naturligvis part i en sådan afgørelse. Den pågældendes interesse i at vide, hvad der sker med barnet, er varetaget i 19 i lov om forældremyndighed og samvær. Endelig har den pågældende muligheden for ved retten at kræve forældremyndigheden tillagt sig. I brev til mig af 11. august 2005 udtalte Ankestyrelsen følgende: Som det fremgår af sagens akter, meddelte Ankestyrelsen ved brev af 31. marts 2005 (A), at han ikke var part i sagen om den frivillige anbringelse af sønnen (D) efter servicelovens 40, stk. 2, nr. 11. Ankestyrelsen begrundede dette med, at (A) ikke havde del i forældremyndigheden over (D). Ankestyrelsen fastholder denne begrundelse og skal herefter uddybende bemærke, at afgørelser om foranstaltninger efter servicelovens 40, stk. 2 træffes med samtykke fra

5 forældremyndighedens indehaver, jf. nærmere bestemmelsens stk. 1, 2. punktum. Videre præciseres det i Socialministeriets Vejledning nr. 4 af 16. januar 2002 om særlig støtte til børn og unge, punkt 60, at det er forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke til en anbringelse efter servicelovens 40, stk. 2, nr. 11. Afgørelser efter 40, stk. 2 er adresseret forældremyndighedens indehaver i det konkrete tilfælde (D) s moder. Om andre end afgørelsens adressat generelt kan være part i en sag beror som udgangspunkt på en konkret vurdering af den pågældendes tilknytning og interesse i sagen herunder om pågældende kan anses for at have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Da et samtykke fra forældremyndighedens indehaver imidlertid er en forudsætning for at kunne træffe en afgørelse efter servicelovens 40, stk. 2, nr. 11, samtidig med at den forældre der er uden del i forældremyndigheden hverken kan eller skal give samtykke til anbringelsen, synes partsbegrebet i en afgørelse efter servicelovens 40, stk. 2, nr. 11, at måtte være endeligt afgrænset til forældremyndighedens indehaver alene. A fremsatte i brev af 15. september 2005 til mig sine bemærkninger til myndighedernes udtalelser. A kommenterede bl.a. Ankestyrelsens udtalelse om at partsstatus for andre end afgørelsens adressat bl.a. forudsatte en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. A anførte hertil at sagen var speciel da han var og altid havde været den primære omsorgsperson for D. D havde efter bruddet mellem A og B hele tiden nægtet at bo hos B. Han havde derfor boet hos A selv om det var B som nu havde forældremyndigheden. A henviste dernæst til udtalelsen fra det sociale nævn om at A naturligvis var part i en eventuel afgørelse vedrørende samvær mellem A og D. A udlagde denne udtalelse sådan at nævnet hermed (også) havde accepteret A s partsstatus i selve anbringelsessagen. I brev af 14. oktober 2005 oplyste jeg A om at jeg ville søge at behandle sagen på det foreliggende grundlag. Ombudsmandens udtalelse 1. Afgrænsningen af min undersøgelse

6 Som nævnt i mit brev af 9. december 2005 til Dem omfatter min undersøgelse af sagen spørgsmålet om anbringelsen af (D). Det vil i første række sige (X) Kommunes afgørelse som De fik meddelt i kommunens brev af 25. januar 2005, og kommunens sagsbehandling i det omfang den har haft betydning for selve afgørelsen. Ombudsmanden kan imidlertid ikke behandle klager over forhold der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse ( 14 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Som jeg vil redegøre nærmere for i det følgende, kan (X) Kommunes afgørelse om anbringelse af (D) indbringes for det sociale nævn af den eller de personer der må anses som klageberettigede i forhold til afgørelsen. Nævnet vil i den forbindelse også kunne inddrage spørgsmål om relevante dele af kommunens sagsbehandling. De har selv indbragt afgørelsen for nævnet, idet De bl.a. har gjort gældende at kommunen (også) burde have indhentet Deres samtykke til anbringelsen. Nævnet har i sin afgørelse af 28. februar 2005 imidlertid anført at De, som er uden del i forældremyndigheden over (D), ikke er part i sagen. Nævnet har videre anført at Deres samtykke til anbringelsen ikke er påkrævet efter 40, stk. 2, nr. 11, i den dagældende lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004). Endelig har nævnet anført at De ikke har klageadgang i henhold til 60, stk. 1, i den dagældende lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004) idet anbringelsesafgørelsen ikke er truffet over for Dem. Jeg forstår i det hele nævnets afgørelse sådan at nævnet har afvist at behandle Deres klage med den begrundelse at De ikke kan anses for klageberettiget i henhold til retssikkerhedslovens 60, stk. 1. Det gør jeg uanset at nævnet tilsyneladende også har forholdt sig til hvorvidt Deres samtykke til anbringelsen måtte anses for påkrævet efter den dagældende servicelovs 40, stk. 2, nr. 11, hvilket i og for sig er et spørgsmål om anbringelsens lovlighed. Sådanne hjemmelsmæssige spørgsmål ville nævnet normalt kun have haft anledning til at tage stilling til hvis nævnet i øvrigt havde anset sig for at være kompetent til at realitetsbehandle Deres klage. Det ville imidlertid yderligere have forudsat at nævnet trods sin udtrykkelige tilkendegivelse om det modsatte havde anset Dem for klageberettiget. Jeg går derfor ud fra at nævnets bemærkning om at Deres samtykke til anbringelsen ikke kunne anses for

7 påkrævet efter den dagældende servicelovs 40, stk. 2, nr. 11, alene skal forstås som et anbringende til støtte for nævnets overordnede opfattelse af at afgørelsen ikke vedrører Dem. På den baggrund mener jeg fortsat at nævnets afgørelse overordnet set må forstås som en afvisning af Deres klage med henvisning til Deres manglende klageberettigelse i henhold til retssikkerhedslovens 60, stk. 1. Da nævnet således har afvist Deres klage over kommunens afgørelse uden at tage egentlig stilling til afgørelsens lovlighed eller relevante dele af kommunens sagsbehandling, følger det af ombudsmandslovens 14 at jeg er afskåret fra at tage stilling til en klage over disse spørgsmål. Min undersøgelse af sagen drejer sig herefter alene om hvorvidt De må anses for klageberettiget i forhold til kommunens afgørelse, som er det spørgsmål nævnet har truffet afgørelse om den 28. februar Retsgrundlaget (X) Kommunes afgørelse er truffet i henhold til den dagældende servicelovs 40, stk. 2, nr. 11, om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, og fra den unge hvis denne er fyldt 15 år (frivillig anbringelse uden for hjemmet). Bestemmelsen lyder således: 40. Kommunen kan træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 2, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Blandt de i stk. 2 nævnte foranstaltninger vælges den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedens indehaver, jf. dog 41. En afgørelse efter stk. 2, nr. 11, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 2. Kommunen kan beslutte 11) at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet, på en døgninstitution, i en plejefamilie, i et kommunalt døgntilbud eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov, jf. 40 b, 49, 49 a og 51, og

8 Afgørelser om frivillig anbringelse truffet i henhold til denne bestemmelse kan indbringes for det sociale nævn efter den dagældende servicelovs 121, der har følgende ordlyd: 121. Kommunens og amtskommunens afgørelser efter denne lov kan, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Henvisningen til reglerne i kapitel 10 i den dagældende retssikkerhedslov omfatter bl.a. sidstnævnte lovs 60, stk. 1, der lyder således: 60. De afgørelser, som kommunen og amtskommunen træffer efter den sociale lovgivning, kan indbringes for det sociale nævn. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Bestemmelsens 2. punktum skal sammenholdes med at retten til hvor denne mulighed foreligger at indbringe en forvaltningsretlig afgørelse for en rekursmyndighed som almindeligt udgangspunkt kun tilkommer den eller de person(er) der har været part(er) i sagen i forbindelse med førsteinstansens behandling af sagen. Jeg henviser til Karsten Loiborg mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 954 ff, særlig s. 963 ff. Det er almindeligt antaget i den juridiske litteratur at partsbegrebet omfatter ansøgere, klagere og andre der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Partsbegrebet omfatter således typisk den eller dem til hvem den afgørelse der træffes, vil blive stilet (afgørelsens adressat), men også andre fysiske eller juridiske personer der har en mere afledet interesse i sagens udfald, kan efter omstændighederne have stilling som part i sagen. Jeg henviser til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s. 135 ff (særlig s. 138), Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 61 ff (særlig s. 69 ff), og Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech, Forvaltningsret Sagsbehandling, 5. udgave (2001), s. 171 ff. Det almindelige udgangspunkt om at retten til at påklage en forvaltningsretlig afgørelse kun tilkommer den eller de person(er) der har været part(er) i sagen i forbindelse med førsteinstansens behandling af sagen, gælder dog ikke i de tilfælde hvor loven selv angiver hvem klageretten tilkommer.

9 Jeg bemærker herved at det netop udtrykkeligt følger af den dagældende servicelovs 121, jf. retssikkerhedslovens 60, stk. 1, 2. pkt., at bl.a. afgørelser om frivillig anbringelse uden for hjemmet truffet i henhold til den dagældende servicelovs 40, stk. 2, nr. 11, kun kan påklages af den person som afgørelsen vedrører. Man kan spørge om denne afgrænsning af kredsen af klageberettigede udgør en indskrænkning eller eventuelt en udvidelse af den almindelige klageret, der som udgangspunkt kun tilkommer sagens part(er). Spørgsmålet ses ikke omtalt i forarbejderne til bestemmelsen i retssikkerhedslovens 60, stk. 1, 2. pkt. Bestemmelsen udlægges dog hos Jon Andersen, Socialforvaltningsret, 2. udgave (2006), s. 339, således at hovedreglen er at det kun er personer der direkte bliver berørt af afgørelsen, der kan klage. Bestemmelsen synes efter denne opfattelse således umiddelbart at indebære en indskrænkning af den almindelige klageret for personer hvis interesse i sagens udfald er af mere afledt karakter, men som efter det ovenfor anførte om partsbegrebet ikke desto mindre kunne antages at have stilling som part i sagen. Vurderingen hos Karsten Revsbech mfl., Forvaltningsret. Almindelige emner, 4. udgave (2004), s. 291, synes mere tilbageholdende idet det her blot anføres at det ikke udtrykkeligt fremgår af retssikkerhedsloven hvem der er klageberettiget. Det er min egen opfattelse at bestemmelsen efter sin formulering i hvert fald ikke kan antages at indebære nogen udvidelse af den klageberettigede personkreds i forhold til den almindelige klageret, der som udgangspunkt kun tilkommer sagens part(er). Jeg anser det herefter ikke for hensigtsmæssigt at jeg eventuelt foretager en nærmere vurdering af Deres klageret efter retssikkerhedslovens 60, stk. 1, 2. pkt., før jeg har taget stilling til spørgsmålet om Deres partsstatus, dvs. spørgsmålet om hvorvidt De som er uden del i forældremyndigheden over (D) efter omstændighederne kan anses som part i sagen om den frivillige anbringelse af (D). Jeg forstår det sociale nævns afgørelse af 28. februar 2005 og nævnets og Ankestyrelsens udtalelser til mig således at det under ingen omstændigheder kan antages at være tilfældet, netop fordi De ikke har del i forældremyndigheden over (D). Jeg har i en tidligere sag haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om hvorvidt forældre uden del i forældremyndigheden i almindelighed vil kunne anses for parter i sager

10 vedrørende barnets personlige forhold. I den pågældende sag, som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2003, s. 264 ff, udtalte jeg følgende om spørgsmålet: Efter 2, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær (lov nr. 387 af 14. juni 1995 med senere ændringer) skal forældremyndighedens indehaver drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Forældremyndighedsindehaveren har adgang til at handle på barnets vegne bl.a. i forhold til myndigheder og kan derfor udøve partsbeføjelser over for forvaltningsmyndigheder. Jeg henviser til Svend Danielsen, Lov om forældremyndighed og samvær med kommentarer (1997), s. 59. Efter 19 i lov om forældremyndighed og samvær (lov nr. 387 af 14. juni 1995 med senere ændringer) har den af forældrene der ikke har del i forældremyndigheden, ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i 19 (Betænkning nr. 1279/1994 om fælles forældremyndighed, samværsvanskeligheder, børnesagkyndig rådgivning, s. 120, og Folketingstidende, tillæg A, , s. 2202) at baggrunden for bestemmelsen er at offentlighedslovens regler om aktindsigt fører til at den pågældende forælder ikke har en almindelig adgang til aktindsigt i sager vedrørende barnets personlige forhold, og at den pågældende forælder i almindelighed ikke vil have adgang til aktindsigt efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 4. Dette skyldes at reglerne i forvaltningslovens kapitel 4, jf. lovens 9, kun gælder for den der er part i den pågældende sag. Det fremgår endvidere af de anførte forarbejder til bestemmelsen i 19 at baggrunden for bestemmelsen er at det følger af forvaltningslovens regler om tavshedspligt at offentlige myndigheder i almindelighed næppe vil være berettiget til at videregive fortrolige oplysninger om barnet til den af forældrene der ikke har del i forældremyndigheden. Det fremgår udtrykkeligt af forarbejderne til 19 i lov om forældremyndighed og samvær (Betænkning nr. 1279/1994 om fælles forældremyndighed, samværsvanskeligheder, børnesagkyndig rådgivning, s. 123f, og Folketingstidende, tillæg A, , s. 2212) at retten for den af forældrene der ikke har del i forældremyndigheden, til orientering ikke giver den pågældende partsstatus. Det følger således af forarbejderne til bestemmelsen i 19 i lov om forældremyndighed og samvær og modsætningsvis af selve bestemmelserne i 2, stk. 1, og

11 19 i lov om forældremyndighed og samvær at den af forældrene der ikke har del i forældremyndigheden over et barn, i almindelighed ikke er part i sager vedrørende barnets personlige forhold. På denne baggrund må jeg også i den foreliggende sag lægge til grund at De på grund af at De ikke har del i forældremyndigheden over (D), som almindeligt udgangspunkt ikke kan anses for part i sagen om den frivillige anbringelse af (D). Denne sag må således anses for en sag vedrørende hans personlige forhold som omhandlet i forældremyndighedslovens 2, stk. 1. At der efter min opfattelse som nævnt kun er tale om et almindeligt udgangspunkt, betyder på den anden side også at jeg ikke deler nævnets og Ankestyrelsens generelle opfattelse af at partsstatus i sager om frivillig anbringelse under ingen omstændigheder kan tilkomme forældre uden del i forældremyndigheden. Jeg er navnlig ikke enig med Ankestyrelsen i at partsstatus for andre end afgørelsens adressat kun som udgangspunkt bygger på en konkret vurdering. Kerneområdet i partsbegrebet er ganske vist primært afgørelsens adressat. Imidlertid kan også andre end adressater som nævnt anses som parter. Her må man gribe til de underliggende kriterier for partsbegrebets afgrænsning, hvilket i hovedsagen vil sige om den pågældende kan anses for at have en væsentlig og individuel interesse i sagen og dens udfald. For partsbegrebet gælder det derfor at det uden for et stort kerneområde hvor der ikke hersker tvivl, må bero på en overvejelse og samvejning af forskellige forhold (kriterier) der ikke kan fastlægges med definitorisk skarphed. Jeg henviser til Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 65. Det forhold at visse afgørelser, herunder afgørelser om frivillig anbringelse, efter den pågældende lov kun kan træffes efter samtykke (eller ansøgning) fra en nøjere fastsat personkreds, ændrer ligeledes ikke mit ovennævnte synspunkt. Jeg bemærker herved at partsbegrebet netop har som en vigtig del af sit formål at inddrage hensynet til andre personer end ansøgeren og afgørelsens adressat. Med andre ord er indehavelse af forældremyndigheden en tilstrækkelig, men ikke ubetinget nødvendig forudsætning for partsstatus. Jeg mener at nævnet og Ankestyrelsen tilsyneladende har lagt en anden retsopfattelse til grund for deres afgørelser i sagen. Det gør jeg selv om det fremgår af nævnets afgørelse

12 af 28. februar 2005 at nævnet også har inddraget andre faktorer end det at De ikke har del i forældremyndigheden, nemlig oplysningen om at (D) har boet hos Dem. Nævnets opfattelse af at De uanset denne oplysning fortsat ikke kan anses for part i sagen, fremstår således ganske ubegrundet. Jeg har gjort myndighederne bekendt med min opfattelse. Jeg har herefter overvejet hvorvidt der i den foreliggende sag foreligger tilstrækkeligt stærke konkrete holdepunkter for at De må anses som part i sagen om (D) s frivillige anbringelse. I den forbindelse har jeg ligesom nævnet hæftet mig ved oplysningen i Deres advokats brev af 15. februar 2005 til kommunen om at De i en periode udøvede en form for faktisk forældremyndighed over (D) da han navnlig boede hos Dem. Efter at De indgav Deres klage til mig, har Retten i (Z)-by i sin dom af 21. marts 2005 (som efter det oplyste senere er stadfæstet af ( ) Landsret) imidlertid afvist at tillægge Dem forældremyndigheden over (D), bl.a. med den begrundelse at De ikke loyalt havde medvirket til gennemførelsen af samværet mellem (D) og (B). Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene (ombudsmandslovens 7, stk. 2). Som følge heraf efterprøver jeg normalt heller ikke spørgsmål som domstolene har taget stilling til. I hvert fald under disse omstændigheder hvor retten netop med henvisning til de omstændigheder under hvilke De havde (D) boende hos Dem, har afvist at tillægge Dem forældremyndigheden over ham med det indhold som denne har efter forældremyndighedslovens 2, stk. 1 har jeg ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse Dem for part i sagen vedrørende den frivillige anbringelse af (D). Jeg bemærker herved at der efter min opfattelse ikke ved afgørelsen af spørgsmålet om partsstatus kan lægges afgørende vægt på en (eller flere) periode(r) hvor barnet har haft ophold hos den forælder som ikke har forældremyndigheden, i strid med aftaler mellem forældrene og/eller afgørelser truffet af offentlige myndigheder herom. På den anden side måtte jeg mene at bl.a. følgende omstændigheder kunne tale for at en forælder som ikke har del i forældremyndigheden, må anses for part i en sag om anbringelse af den pågældendes barn med samtykke fra forældremyndighedens indehaver: hvis den forælder som ikke har del i forældremyndigheden, faktisk i en længere

13 periode med forældremyndighedsindehaverens indforståelse har udøvet forældremyndigheden over barnet, og hvis barnet har boet hos den forælder som ikke har del i forældremyndigheden, i en længere periode med forældremyndighedsindehaverens indforståelse. Hvornår nærmere de nævnte og eventuelt andre relevante kriterier ville kunne føre til at en forælder der ikke har del i forældremyndigheden, må anses for part i en sag om frivillig anbringelse af vedkommendes barn, beror imidlertid på en nærmere konkret afvejning, som den foreliggende sag ikke giver anledning til at foretage. Det følger af det anførte at jeg heller ikke kan anse Dem for klageberettiget efter retssikkerhedslovens 60, stk. 1, i forhold til kommunens afgørelse om frivillig anbringelse af (D). Jeg har således ikke grundlag for at henstille at nævnet behandler Deres klage over kommunens afgørelse i realiteten. Som nævnt er jeg i medfør af ombudsmandslovens 14 endvidere afskåret fra at tage stilling til en klage over en frivillig anbringelse af (D) så længe der ikke foreligger en realitetsafgørelse herom fra nævnet. Jeg foretager mig ikke mere i sagen.

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Dato 14. november 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/10994-12 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet

Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet 2016-41 Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet En kommune traf afgørelse om at ændre en 11-årig piges anbringelsessted, så hun skulle flytte fra sin

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade. 22.

Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade. 22. 2015-35 Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade 22. juni 2015 En borger klagede over, at Ankestyrelsen i en arbejdsskadesag havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 93-13 4300174-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - valg af anbringelsessted - ændring

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger

Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger En mand var sygemeldt og modtog sygedagpenge. Efter 1 år vurderede kommunen at ingen af de særlige grunde for at forlænge sygedagpengene ud over 1 år var

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Vi har i fortsættelse af din af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse:

Vi har i fortsættelse af din  af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse: Dato 11. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10576-13 Side 1/5 Lukning af Hestehavevej Med statsforvaltningens brev af 15. august 2016 har

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere