1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK"

Transkript

1 Halvårsrapport for 1. halvår 2015

2 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår Resultatet i 2014 var præget af tilbageførsel af nedskrivninger, som ikke blev gentaget i 1. halvår Udlånsresultatet før nedskrivninger var i 1. halvår 2015 tilfredsstillende og udgjorde DKK 329 mio. kr. Samme tal var i 2014 positivt påvirket af ét større engangsgebyr og udgjorde DKK 351 mio. Reguleres der for dette engangsgebyr, er der en moderat stigning i netto rente- og gebyrindtægter, hvilket kan tilskrives stigningen i USD-kursen. Nedskrivningerne resulterede i 1. halvår 2015 i en udgift på DKK 124 mio. mod en indtægt på DKK 523 mio. i 1. halvår Målt i udlånsvaluta (primært USD) har de akkumulerede nedskrivningers størrelse (korrektivkontoen) været stort set uforandret i 1. halvår Stigningen i USD-kursen er dermed årsagen til et øget nedskrivningsbehov målt i danske kroner. Tilbageførslerne af nedskrivninger i 2014 var en følge af fuld afvikling af udlån, hvorpå der var nedskrevet. Korrektivkontoen udgør 4,4 pct. af det samlede udlån ved udgangen af 1. halvår 2015 mod 6,1 pct. på samme tidspunkt sidste år og 4,3 pct. ultimo Realiserede tab befinder sig fortsat på et lavt niveau og udgjorde 0,1 pct. af udlånet i 1. halvår Samlet set faldt skibsværdierne på de pantsatte skibe med 8,3 pct. målt i USD, hvilket især var præget af et større fald i tørlastsegmentet. Porteføljens gennemsnitlige vægtede belåningsgrad efter nedskrivninger udgør herefter 65 pct. mod 59 pct. ved udgangen af 1. halvår Samtidig er 91 pct. af udlånet efter nedskrivninger dækket inden for 60 pct. af de aktuelle skibsværdier (medio 2014: 95 pct.). Der er dermed en uændret høj sikkerhed for udlånet. Det stigende renteniveau og en udvidelse af kreditspændet på selskabets beholdning af sikre danske realkreditobligationer medførte et negativt afkast på fondsbeholdningen på 0,7 pct. mod et positivt afkast på 2,3 pct. i 1. halvår Udlånet er steget med DKK 1,1 mia. i 1. halvår 2015, hvilket kan henføres til modsatrettede effekter af stigning i USD-kursen og en nettoafgang af udlån i USD. Selskabet har fortsat en robust likviditetssituation, og der er begrænsede refinansieringsrisici mellem de udstedte obligationer og de udbetalte lån og afgivne lånetilbud. Selskabet har en stor overdækning af disse beskedne risici i form af selskabets egne midler. Solvensen (kapitalprocenten) udgør 16,5 pct. ved udgangen af 1. halvår 2015, hvilket er en lille stigning i forhold til 31. december Periodens resultat er ikke indregnet i kapitalgrundlaget. Solvensen er dermed fortsat pænt over det individuelle solvensbehov, der efter 8+ metoden udgjorde 8,5 pct. pr. 30. juni Aktionærerne har i april måned 2015 modtaget DKK mio. i udbytte vedrørende regnskabsåret Heraf har Den Danske Maritime Fond modtaget DKK 83 mio. 1

3 HOVEDTAL FOR DANMARKS SKIBSKREDIT A/S 1. halvår 1. halvår Året BELØB I MIO. DKK Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed Netto renteindtægter af finansvirksomhed Netto renteindtægter i alt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Periodens resultat Udlån Obligationer Egenkapital Balancesum NØGLETAL 1. halvår 1. halvår Året Nettorente- og gebyrindtægter udlånsvirksomhed (mio. DKK) Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 0,7 8,3 14,8 Afkast finansvirksomhed (pct.) -0,7 2,3 2,8 Kernekapital efter fradrag (mio. DKK) Kernekapitalprocent 16,5 16,9 16,4 Omkostninger pr. indtægtskrone - O/I (pct.) *) 18,9 8,3 9,0 Egenkapital i procent af udlån 22,7 26,8 25,7 Realiserede tab på udlån i procent af udlån 0,1 0,0 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,4 6,1 4,3 Vægtet belåningsprocent efter nedskrivninger Andel af udlån dækket inden for 60 pct. markedsværdi (pct.) *) I beregning af nøgletallet omkostning pr. indtjeningskrone er nedskrivninger udeladt. 2

4 LEDELSESBERETNING Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S har i dag behandlet halvårsrapporten for 1. halvår Danmarks Skibskredit aflægger regnskab efter regelsættet i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonsdmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet. Resultatopgørelse Periodens resultat efter skat udgør et overskud på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. for 1. halvår af Nettoindtjeningen på udlånsvirksomheden inkl. gebyrer er faldet i 1. halvår 2015 og udgør DKK 329 mio. mod DKK 351 mio. for 1. halvår Nedgangen skyldes at de samlede gebyrindtægter er faldet, hvilket hovedsageligt skyldes et éngangsgebyr i 1. halvår 2014 som følge af en større førtidsindfrielse. Den gennemsnitlige valutakurs for USD for perioden har været stigende og har dermed påvirket rente- og gebyrindtægter positivt. Rente og udbytte fra finansvirksomheden er steget til DKK 134 mio. i 1. halvår 2015 fra DKK 124 mio. i 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter udgør i alt DKK 464 mio. for perioden mod DKK 475 mio. i 1. halvår Kursreguleringer af værdipapirer og valuta udgør en udgift på DKK 171 mio. for perioden mod en indtægt på DKK 164 mio. i 1. halvår Værdipapirbeholdningen består ved udgangen af 1. halvår 2015 hovedsageligt af danske realkreditobligationer, mens en mindre del er placeret i danske statsobligationer. Rentestigning og udvidelse af kreditspændet på realkreditobligationer var årsag til den negative kursregulering af fondsbeholdningen. Den optionskorrigerede varighed, opgjort efter selskabets beregningsmodel, på beholdningen af obligationer og renteinstrumenter er i perioden steget fra 0,5 år ultimo 2014 til 1,5 år ved udgangen af 1. halvår Udgifter til personale og administration udgør DKK 55 mio. i 1. halvår 2015 mod DKK 52 mio. i samme periode året før. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 1. halvår 2015 udgør 67 ansatte, hvilket er en stigning på 6 ansatte i forhold til året før. Udviklingen i de personalemæssige ressourcer afspejler primært en styrkelse af selskabets kundeafdeling. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør netto for 1. halvår 2015 en udgift på DKK 124 mod en indtægt i tilsvarende periode i 2014 på DKK 523 mio. Der er i 1. halvår 2015 realiseret DKK 45 mio. i tab på udlån. 3

5 De individuelle nedskrivninger er i 1. halvår 2015 reduceret med DKK 10 mio., mens nedskrivninger med gruppevist element er steget med DKK 102 mio. Skat af periodens resultat udgør en udgift på DKK 37 mio. mod en udgift på DKK 266 mio. i 1. halvår Balance og kapitalforhold Den samlede balance udgør DKK mio. pr. 30. juni 2015 mod DKK mio. pr. 31. december Udlånet er i 1. halvår 2015 steget med DKK 984 mio. fra DKK mio. pr. 31. december 2014 til DKK mio. pr. 30. juni 2015, svarende til en stigning på 2,3 pct. Der har i 1. halvår 2015 været en tilgang af nye lån på DKK mio. og ordinære samt ekstraordinære afdrag på lån for DKK mio. De akkumulerede nedskrivninger til imødegåelse af tab, korrektivkontoen, er som følge af tilgangen steget fra DKK mio. ultimo 2014 til DKK mio. pr. 30. juni De samlede nedskrivninger udgør 4,4 pct. af udlån og garantier mod henholdsvis 6,1 pct. pr. 30. juni 2014 og 4,3 pct. pr. 31. december Nedskrivningsbehovet opgøres ud fra en vurdering af reders bonitet og en forsigtig vurdering af de pantsatte skibes estimerede salgsværdier i et lavt marked ved en realisation inden for en periode af 6 måneder. Udstedte obligationer er i 1. halvår 2015 forøget med DKK mio. fra DKK mio. pr. 31. december 2014 til DKK mio. pr. 30. juni Som et led i fastholdelsen af et stærkt likviditetsberedskab udsteder Danmarks Skibskredit løbende obligationer før det forventede likviditetstræk af nye udlån. Denne fremgangsmåde gør selskabet finansielt robust over for kortsigtede forhold på kapitalmarkedet. Der er i 1. halvår 2015 udstedt obligationer for nominelt DKK 6,8 mia. Udløb og tilbagekøb af obligationer udgjorde DKK 3,6 mia. Effekten er en forøgelse af likviditetsberedskabet og den gennemsnitlige løbetid på de udestående obligationer. Obligationsbeholdningen udgør DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december Obligationsbeholdningen kan primært henføres til selskabets egenkapital og korrektivkonto. Den resterende del af obligationsbeholdningen kan henføres til repo af obligationer samt placering af provenu fra udstedte obligationer, der endnu ikke er udbetalt til allerede bevilgede eller forventede udlån. Efter overførsel af periodens resultat efter skat udgør egenkapitalen DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december Der er efter generalforsamlingens vedtagelse i april 2015, i overensstemmelse med resultatdisponeringen i årsrapporten for 2014, udbetalt udbytte til aktionærerne på DKK mio. Danmarks Skibskredit følger kapitaldækningsreglerne i kapitalkravforordningen CRR. Kapitalprocenten er pr. 30. juni 2015 opgjort til 16,5 pct., hvilket er en lille stigning på 0,1 procentpoint i forhold til 31. december Periodens resultat er ikke indregnet i kapitalgrundlaget. 4

6 Det tilstrækkelige kapitalgrundlag i henhold til kreditreservationsmetoden (8+ metoden) er pr. 30. juni 2015 beregnet til DKK 5,1 mia., svarende til et beregnet individuelt solvensbehov på 8,5 pct. Der er således en overdækning i forhold til det beregnede individuelle solvensbehov på 8,0 procentpoint, svarende til DKK 4,8 mia. ved udgangen af juni USD-kursens påvirkning af resultat, balance og kapitalforhold Kursen på USD er steget fra 612,14 ultimo 2014 til 666,76 medio 2015, svarende til en stigning på 8,9 pct. Den gennemsnitlige USD-kurs for 1. halvår 2015 har været ca. 663 mod ca. 544 i samme periode sidste år. Udviklingen i valutakursen har alt andet lige påvirket nettorente- og gebyrindtægter positivt med DKK 61 mio. baseret på periodens gennemsnitskurser, mens nedskrivningerne er negativt påvirket med DKK 153 mio. som følge af kursstigningen fra ultimo 2014 til medio Periodens resultat efter skat er samlet negativt påvirket med DKK 70 mio. Hændelser indtruffet efter balancedagen Der er i perioden frem til offentliggørelsen af halvårsrapporten ikke indtruffet væsentlige hændelser, der påvirker det aflagte regnskab. Shippingmarkedet og konkurrencesituationen Der er sket en bedring i rateniveauet for visse segmenter, især tank og container feeder. Men der er også segmenter, hvor der fortsat er et uacceptabelt lavt rateniveau. Det er især udtalt inden for tørlast. Endvidere udviser offshore-markedet svaghedstendenser som følge af faldet i olieprisen. Ordrebogen på tværs af segmenter i procent af den sejlende flåde udgør stadig i underkanten af 20 pct., hvilket er i den høje ende, henset til at de senere års mange leveringer har medført en foryngelse af verdensflåden. Der er derfor i dag færre skibe, der kan hugges op, når rateniveauet er lavt. Selv om nogle segmenter oplever pæne rater for tiden, forventes det at normalsituationen på kort og mellemlang sigt vil være et generelt lavt rateniveau. Selskabets udlånsstrategi ligger fast, og der er dermed et uændret fokus på rederier med god bonitet og godt omdømme. Konkurrencesituationen er nogenlunde uændret i forhold til de seneste år. Der er fortsat et rigeligt udbud af lånekapital til de velrenommerede rederier, men det faktum, at en række af de største aktører inden for skibsfinansiering har forladt markedet, giver flere forretningsmuligheder. Eksportkreditinstitutterne i Asien er fortsat synlige, når det kommer til finansiering af nybygninger fra de respektive lande. Forventninger til 2. halvår 2015 Udlånet forventes at udvise en svag stigning i 2. halvår 2015 med en nogenlunde uændret indtjening pr. udlånskrone. 5

7 Årets resultat forventes fortsat at blive lavere end i 2014, der var præget af tilbageførsel af nedskrivninger. Stigningen i USD-kursen påvirker samlet set resultatet negativt på det korte sigt, og det indikerer, at 2015 bliver væsentlig under rekordresultatet i Der kan ikke udtrykkes en mere konkret forventning som følge af de mulige påvirkninger fra kursreguleringer og udsving i USD-kursen. Selskabet offentliggør alene hel- og halvårsrapporter, idet en hyppigere rapportering ikke vurderes at have indflydelse på kursdannelsen på de udstedte obligationer. 6

8 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for Danmarks Skibskredit A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. København, den 25. august 2015 DIREKTIONEN Erik I. Lassen Per Schnack BESTYRELSEN Peter Lybecker Formand Jesper T. Lok Næstformand Fatiha Benali Jenny N. Braat Marcus F. Christensen Jan B. Kjærvik Christopher Rex Glenn Söderholm Henrik R. Søgaard 7

9 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET NOTE BELØB I MIO. DKK Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst

10 B A L A N C E 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER NOTE BELØB I MIO. DKK AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter , 7 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver, i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Gæld, i alt Egenkapital Aktiekapital Bunden fondsreserve Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Årets løbende overskud Egenkapital, i alt Passiver, i alt Ikke balanceførte poster 13 Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler Ikke balanceførte poster, i alt

11 EGENKAPITALOPGØRELSE Foreslået Bunden Overført udbytte for BELØB I MIO. DKK Aktiekapital fondsreserve resultat regnskabsåret I alt Egenkapital pr Udloddet udbytte Resultat for perioden Egenkapital pr Udloddet udbytte Totalindkomst for perioden Egenkapital pr

12 OVERSIGT OVER NOTER 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 2 HOVEDTAL OG NØGLETAL 3 RENTEINDTÆGTER 4 RENTEUDGIFTER 5 KURSREGULERINGER 6 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS. PERIODENS UDVIKLING 7 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS. SPECIFIKATION AF UDLÅN ULTIMO PERIODEN 8 NEDSKRIVNINGER 9 CSA-SIKKERHEDER 10 UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL AMORTISERET KOSTPRIS 11 EGENKAPITAL 12 KAPITALDÆKNING 13 EVENTUALFORPLIGTELSER 14 ANDRE FORPLIGTENDE AFTALER 15 NÆRTSTÅENDE PARTER 16 VALUTARISICI SAMT ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER PR. 30. JUNI FØLSOMHED OVERFOR MARKEDSRISICI 18 KREDITRISIKO 19 HENVISNINGSNOTE 11

13 NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK) og præsenteres i hele millioner med mindre andet er anført. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet Vi henviser til årsrapporten for 2014 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. Udarbejdelsen af halvårsrapporten forudsætter at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. De områder, hvor kritiske skøn har den væsentligste effekt på regnskabet er, ligesom ved udarbejdelse af årsrapporten for 2014, dagsværdi af finansielle instrumenter samt værdiansættelse og nedskrivninger af udlån. 12

14 1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET HOVEDTAL I MIO. DKK NOTE 2 Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed Netto renteindtægter af finansvirksomhed Netto renteindtægter, i alt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Periodens resultat Udlån Obligationer Egenkapital Balancesum HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET NØGLETAL Kapitalprocent 16,5 16,9 16,4 Kernekapitalprocent 16,5 16,9 16,4 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 1,1 10,9 19,5 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 0,7 8,3 14,8 Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,6-1,4-1,1 Indtjening pr. omkostningskrone (ekskl. nedskrivninger) 5,3 12,1 10,6 Valutaposition (pct) 8,1 10,6 8,5 Udlån i forhold til egenkapital 4,4 3,7 3,9 Periodens udlånsvækst (pct.) 2,3-8,2 2,3 Periodens nedskrivningsprocent 0,3-1,3-2,4 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,4 6,1 4,3 Afkastningsgrad (pct.) **) 0,1 1,3 2,3 Nøgletal er opgjort i henhold til Bilag 6 i Finanstilsynets vejledning til regnskabsindberetningfor kreditinstitutter m.fl. *) Nøgletallet indtjening pr. omkostningskrone skal jf. vejledningen opgøres inkl. nedskrivninger på udlån. Nøgletalsoversigten er suppleret med et nøgletal for indtjening pr. omkostningskrone, hvori nedskrivninger er udeladt af beregningen. **) Afkastningsgrad beregnes som forholdet mellem periodens resultat og aktiver i alt. 13

15 1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET BELØB I MIO. DKK NOTE 3 RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter Afledte finansielle instrumenter Rentekontrakter Valutakontrakter Renteindtægter, i alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET NOTE 4 RENTEUDGIFTER Kreditinstitutter Udstedte obligationer Øvrige renteudgifter Renteudgifter, i alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Kreditinstitutter HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET NOTE 5 KURSREGULERINGER Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer, i alt

16 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 6 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS Ved årets begyndelse Tilgang af nye lån Ordinære afdrag og indfrielser Ekstraordinære indfrielser Nettoforskydning vedr. revolverende kreditfaciliteter Valutakursregulering af udlån Periodens ændring i amortiseret kostpris Periodens afskrivninger og nedskrivninger Ved periodens afslutning JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER NOTE 7 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS Udlån, brutto til statusdagens kurs Nedskrivninger på udlån Udlån, i alt Samlet udlån fordelt efter restløbetid Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udlån, i alt Samlet udlån Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi er en approksimation baseret på amortiseret kostpris tillagt dagsværdien af fastforrentede udlån. Udlån med individuelle nedskrivninger Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV): Udlån med henstand og lempelser i afviklingsvilkår Nedskrivning Udlån med henstand og lempelser i afviklingsvilkår, i alt Øvrige udlån med OIV Nedskrivning Øvrige udlån med OIV, i alt Udlån med individuelle nedskrivninger, i alt Der henvises til note 18 med belåningsgradsintervaller for hele udlånsporteføljen samt for individuelt nedskrevne udlån. 15

17 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 8 NEDSKRIVNINGER På debitorer er foretaget følgende nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger med gruppevist element Nedskrivninger, i alt I procent af udlån, nedskrivninger og afgivne garantier Individuelle nedskrivninger 2,9 4,5 3,0 Nedskrivninger med gruppevist element 1,5 1,6 1,3 Nedskrivninger, i alt 4,4 6,1 4,3 Nedskrivningerne fordeler sig således I udlån er modregnet Under andre passiver er hensat Nedskrivninger, i alt Udvikling i nedskrivningerne Ved årets begyndelse Tilgang af nye nedskrivninger Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger Tab, der var nedskrevet Nedskrivninger, i alt Tab og nedskrivninger på debitorer Tilgang af nye nedskrivninger Indtægtsførte nedskrivninger Reklassifikation af renter Indgået på tidligere afskrevne fordringer Tab og nedskrivninger på debitorer, i alt NOTE 9 CSA-SIKKERHEDER Danmarks Skibskredit havde pr. 30. juni 2015 modtaget DKK 433 mio. (DKK 356 mio. pr. 31. december 2014 ) som sikkerhed for handler indgået under CSA-aftaler. De modtagne obligationer er indregnet i balancen, så de reducerer den positive markedsværdi under afledte finansielle instrumenter med obligationernes markedsværdi på balancedagen, og beholdning af obligationer til dagsværdi øges tilsvarende med markedsværdien heraf. 16

18 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 10 UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL AMORTISERET KOSTPRIS Ved årets begyndelse Tilgang via blokemissioner i perioden Amortisering af kostpris Justering for regnskabsmæssig sikring Valutakursregulering Egne obligationer Afgang ved ordinær og ekstraordinær indfrielse Ved periodens afslutning Specifikation af udstedte obligationer Obligationer udstedt i DKK Stående lån Amortiserende CIRR-obligationer Danske obligationer, i alt Obligationer udstedt i udenlandsk valuta Amortiserende CIRR-obligationer, til statusdagens valutakurs Obligationer udstedt i udenlandsk valuta, i alt Egne obligationer Udstedte obligationer, i alt Fordeling efter restløbetid Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udstedte obligationer, i alt før modregning af beholdning af egne obligationer Egne obligationer Udstedte obligationer, i alt

19 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 11 EGENKAPITAL Aktiekapital A-aktier B-aktier Aktiekapital, ialt Bunden fondsreserve Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Periodens løbende overskud / underskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital, i alt Aktiekapitalen er fordelt på følgende aktiestørrelser A-aktier stk. á 1,00 DKK B-aktier stk. á 1,00 DKK For hver 1,00 DKK A-aktie gives ret til 10 stemmer, mens hver 1,00 DKK B-aktie giver ret til 1 stemme. 18

20 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 12 KAPITALDÆKNING Egentlig kernekapital Aktiekapital Bunden fondsreserve Overført overskud Opskrivningshenlæggelse Periodens løbende overskud / underskud Egentlig kernekapital før fradrag, i alt Fradrag i egentlig kernekapital Foreslået udbytte Periodens løbende overskud Merbelastning i henhold til Bekendtgørelsen Forsigtig værdiansættelse iht. CRR artikel Fradrag i egentlig kernekapital Egentlig kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag efter fradrag Risikoeksponeringer Risikoeksponering på aktiver uden for handelsbeholdning Risikoeksponering på ikke balanceførte poster Risikoeksponering med modpartsrisiko uden for handelsbeholdningen Risikoeksponering med markedsrisiko Risikoeksponering på operationel risiko Den samlede risikoeksponering, i alt Kernekapitalprocent efter fradrag i pct. af den samlede risikoeksponering 16,5 16,9 16,4 Kapitalprocent 16,5 16,9 16,4 Risikoeksponering med markedsrisiko fordeles således Positionsrisiko på gældsinstrumenter Positionsrisiko på aktier Valutaposition Vægtede poster med markedsrisiko, i alt

21 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 13 EVENTUALFORPLIGTELSER Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig garantiforpligtelser på Tilslutningsgaranti overfor Værdipapircentralen Garanti for tab overfor Værdipapircentralen Eventualforpligtelser, i alt NOTE 14 ANDRE FORPLIGTENDE AFTALER Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig forpligtelser i forbindelse med uudnyttede trækningsrettigheder på lån med revolverende kreditfaciliteter, på Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig forpligtigelser ved uigenkaldelige kredittilsagn på øvrige lån, på Andre forpligtende aftaler, i alt NOTE 15 NÆRTSTÅENDE PARTER Nærtstående parter omfatter medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse. Nærtstående parter omfatter herudover aktionærer, der har en ejerandel i selskabet på mere end 20 pct. eller besidder mere end 20 pct. af stemmerettighederne i selskabet. Transaktioner med direktion og bestyrelse omfatter alene aflønning. Øvrige transaktioner med nærtstående parter, der omfatter indlån og gæld samt transaktioner med finansielle instrumenter i form af swapaftaler, valutaterminsforretninger, forward rente- og valtutaaftaler samt fondsterminsforretninger m.v. foretages på markedsvilkår. I særlige tilfælde har vilkår dog været fastsat i overensstemmelse med værftsstøtteordninger eller internationale regler om statslig medvirken til finansiering af nybygning af skibe. Selskabet har ikke nærtstående parter med bestemmende indflydelse. 20

22 BELØB I MIO. DKK NOTE 16 VALUTARISICI SAMT ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER PR. 30. JUNI 2015 Den totale uafdækkede valutaposition eksklusiv korrektivkontoen, på statustidspunktet, omregnet til statusdagens kurs i DKK, udgør DKK 802 mio. (DKK 824 mio. pr. 31. december 2014). Alle beløb er omregnet til DKK med statusdagens kurs. Nettopositionen kan specificeres således USD ØVRIG VALUTA DKK I ALT VALUTA I ALT Udlån til statusdagens kurs Nedskrivninger på udlån Udlån jf. balancen Tilgodehavende hos kreditinstitutter Obligationsbeholdninger Tilgodehavende renter m.v Øvrige aktiver Aktiver, i alt jf. balancen Udstedte obligationer til statusdagens kurs Udstedte obligationer jf. balancen Gæld til kreditinstitutter Skyldige renter Øvrig gæld Egenkapital, i alt Passiver, i alt jf. balancen Afledte finansielle instrumenter - tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter - gæld Netto position, i alt (omregnet til DKK) 21

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011. Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet.

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011. Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet. Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2011 25. august 2011 DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S har i dag behandlet halvårsrapporten for 1. halvår 2011.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2016

Halvårsrapport for 1. halvår 2016 Halvårsrapport for 1. halvår 2016 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E: danmarks@skibskredit.dk www.skibskredit.dk 1. HALVÅR

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2017

Halvårsrapport for 1. halvår 2017 Halvårsrapport for 1. halvår 2017 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E: danmarks@skibskredit.dk www.skibskredit.dk RESULTAT

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 13, 2013 Den 22. august 2013 Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E:

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet.

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2010 31. august 2010 DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S har i dag behandlet halvårsrapporten for 1. halvår 2010.

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg 1. Halvår 216 Indholdsfortegnelse 3 5 6 8 9 1 11 12 13 16 Oplysninger om andelskassen Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere