1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK"

Transkript

1 Halvårsrapport for 1. halvår 2015

2 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår Resultatet i 2014 var præget af tilbageførsel af nedskrivninger, som ikke blev gentaget i 1. halvår Udlånsresultatet før nedskrivninger var i 1. halvår 2015 tilfredsstillende og udgjorde DKK 329 mio. kr. Samme tal var i 2014 positivt påvirket af ét større engangsgebyr og udgjorde DKK 351 mio. Reguleres der for dette engangsgebyr, er der en moderat stigning i netto rente- og gebyrindtægter, hvilket kan tilskrives stigningen i USD-kursen. Nedskrivningerne resulterede i 1. halvår 2015 i en udgift på DKK 124 mio. mod en indtægt på DKK 523 mio. i 1. halvår Målt i udlånsvaluta (primært USD) har de akkumulerede nedskrivningers størrelse (korrektivkontoen) været stort set uforandret i 1. halvår Stigningen i USD-kursen er dermed årsagen til et øget nedskrivningsbehov målt i danske kroner. Tilbageførslerne af nedskrivninger i 2014 var en følge af fuld afvikling af udlån, hvorpå der var nedskrevet. Korrektivkontoen udgør 4,4 pct. af det samlede udlån ved udgangen af 1. halvår 2015 mod 6,1 pct. på samme tidspunkt sidste år og 4,3 pct. ultimo Realiserede tab befinder sig fortsat på et lavt niveau og udgjorde 0,1 pct. af udlånet i 1. halvår Samlet set faldt skibsværdierne på de pantsatte skibe med 8,3 pct. målt i USD, hvilket især var præget af et større fald i tørlastsegmentet. Porteføljens gennemsnitlige vægtede belåningsgrad efter nedskrivninger udgør herefter 65 pct. mod 59 pct. ved udgangen af 1. halvår Samtidig er 91 pct. af udlånet efter nedskrivninger dækket inden for 60 pct. af de aktuelle skibsværdier (medio 2014: 95 pct.). Der er dermed en uændret høj sikkerhed for udlånet. Det stigende renteniveau og en udvidelse af kreditspændet på selskabets beholdning af sikre danske realkreditobligationer medførte et negativt afkast på fondsbeholdningen på 0,7 pct. mod et positivt afkast på 2,3 pct. i 1. halvår Udlånet er steget med DKK 1,1 mia. i 1. halvår 2015, hvilket kan henføres til modsatrettede effekter af stigning i USD-kursen og en nettoafgang af udlån i USD. Selskabet har fortsat en robust likviditetssituation, og der er begrænsede refinansieringsrisici mellem de udstedte obligationer og de udbetalte lån og afgivne lånetilbud. Selskabet har en stor overdækning af disse beskedne risici i form af selskabets egne midler. Solvensen (kapitalprocenten) udgør 16,5 pct. ved udgangen af 1. halvår 2015, hvilket er en lille stigning i forhold til 31. december Periodens resultat er ikke indregnet i kapitalgrundlaget. Solvensen er dermed fortsat pænt over det individuelle solvensbehov, der efter 8+ metoden udgjorde 8,5 pct. pr. 30. juni Aktionærerne har i april måned 2015 modtaget DKK mio. i udbytte vedrørende regnskabsåret Heraf har Den Danske Maritime Fond modtaget DKK 83 mio. 1

3 HOVEDTAL FOR DANMARKS SKIBSKREDIT A/S 1. halvår 1. halvår Året BELØB I MIO. DKK Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed Netto renteindtægter af finansvirksomhed Netto renteindtægter i alt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Periodens resultat Udlån Obligationer Egenkapital Balancesum NØGLETAL 1. halvår 1. halvår Året Nettorente- og gebyrindtægter udlånsvirksomhed (mio. DKK) Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 0,7 8,3 14,8 Afkast finansvirksomhed (pct.) -0,7 2,3 2,8 Kernekapital efter fradrag (mio. DKK) Kernekapitalprocent 16,5 16,9 16,4 Omkostninger pr. indtægtskrone - O/I (pct.) *) 18,9 8,3 9,0 Egenkapital i procent af udlån 22,7 26,8 25,7 Realiserede tab på udlån i procent af udlån 0,1 0,0 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,4 6,1 4,3 Vægtet belåningsprocent efter nedskrivninger Andel af udlån dækket inden for 60 pct. markedsværdi (pct.) *) I beregning af nøgletallet omkostning pr. indtjeningskrone er nedskrivninger udeladt. 2

4 LEDELSESBERETNING Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S har i dag behandlet halvårsrapporten for 1. halvår Danmarks Skibskredit aflægger regnskab efter regelsættet i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonsdmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet. Resultatopgørelse Periodens resultat efter skat udgør et overskud på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. for 1. halvår af Nettoindtjeningen på udlånsvirksomheden inkl. gebyrer er faldet i 1. halvår 2015 og udgør DKK 329 mio. mod DKK 351 mio. for 1. halvår Nedgangen skyldes at de samlede gebyrindtægter er faldet, hvilket hovedsageligt skyldes et éngangsgebyr i 1. halvår 2014 som følge af en større førtidsindfrielse. Den gennemsnitlige valutakurs for USD for perioden har været stigende og har dermed påvirket rente- og gebyrindtægter positivt. Rente og udbytte fra finansvirksomheden er steget til DKK 134 mio. i 1. halvår 2015 fra DKK 124 mio. i 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter udgør i alt DKK 464 mio. for perioden mod DKK 475 mio. i 1. halvår Kursreguleringer af værdipapirer og valuta udgør en udgift på DKK 171 mio. for perioden mod en indtægt på DKK 164 mio. i 1. halvår Værdipapirbeholdningen består ved udgangen af 1. halvår 2015 hovedsageligt af danske realkreditobligationer, mens en mindre del er placeret i danske statsobligationer. Rentestigning og udvidelse af kreditspændet på realkreditobligationer var årsag til den negative kursregulering af fondsbeholdningen. Den optionskorrigerede varighed, opgjort efter selskabets beregningsmodel, på beholdningen af obligationer og renteinstrumenter er i perioden steget fra 0,5 år ultimo 2014 til 1,5 år ved udgangen af 1. halvår Udgifter til personale og administration udgør DKK 55 mio. i 1. halvår 2015 mod DKK 52 mio. i samme periode året før. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 1. halvår 2015 udgør 67 ansatte, hvilket er en stigning på 6 ansatte i forhold til året før. Udviklingen i de personalemæssige ressourcer afspejler primært en styrkelse af selskabets kundeafdeling. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør netto for 1. halvår 2015 en udgift på DKK 124 mod en indtægt i tilsvarende periode i 2014 på DKK 523 mio. Der er i 1. halvår 2015 realiseret DKK 45 mio. i tab på udlån. 3

5 De individuelle nedskrivninger er i 1. halvår 2015 reduceret med DKK 10 mio., mens nedskrivninger med gruppevist element er steget med DKK 102 mio. Skat af periodens resultat udgør en udgift på DKK 37 mio. mod en udgift på DKK 266 mio. i 1. halvår Balance og kapitalforhold Den samlede balance udgør DKK mio. pr. 30. juni 2015 mod DKK mio. pr. 31. december Udlånet er i 1. halvår 2015 steget med DKK 984 mio. fra DKK mio. pr. 31. december 2014 til DKK mio. pr. 30. juni 2015, svarende til en stigning på 2,3 pct. Der har i 1. halvår 2015 været en tilgang af nye lån på DKK mio. og ordinære samt ekstraordinære afdrag på lån for DKK mio. De akkumulerede nedskrivninger til imødegåelse af tab, korrektivkontoen, er som følge af tilgangen steget fra DKK mio. ultimo 2014 til DKK mio. pr. 30. juni De samlede nedskrivninger udgør 4,4 pct. af udlån og garantier mod henholdsvis 6,1 pct. pr. 30. juni 2014 og 4,3 pct. pr. 31. december Nedskrivningsbehovet opgøres ud fra en vurdering af reders bonitet og en forsigtig vurdering af de pantsatte skibes estimerede salgsværdier i et lavt marked ved en realisation inden for en periode af 6 måneder. Udstedte obligationer er i 1. halvår 2015 forøget med DKK mio. fra DKK mio. pr. 31. december 2014 til DKK mio. pr. 30. juni Som et led i fastholdelsen af et stærkt likviditetsberedskab udsteder Danmarks Skibskredit løbende obligationer før det forventede likviditetstræk af nye udlån. Denne fremgangsmåde gør selskabet finansielt robust over for kortsigtede forhold på kapitalmarkedet. Der er i 1. halvår 2015 udstedt obligationer for nominelt DKK 6,8 mia. Udløb og tilbagekøb af obligationer udgjorde DKK 3,6 mia. Effekten er en forøgelse af likviditetsberedskabet og den gennemsnitlige løbetid på de udestående obligationer. Obligationsbeholdningen udgør DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december Obligationsbeholdningen kan primært henføres til selskabets egenkapital og korrektivkonto. Den resterende del af obligationsbeholdningen kan henføres til repo af obligationer samt placering af provenu fra udstedte obligationer, der endnu ikke er udbetalt til allerede bevilgede eller forventede udlån. Efter overførsel af periodens resultat efter skat udgør egenkapitalen DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december Der er efter generalforsamlingens vedtagelse i april 2015, i overensstemmelse med resultatdisponeringen i årsrapporten for 2014, udbetalt udbytte til aktionærerne på DKK mio. Danmarks Skibskredit følger kapitaldækningsreglerne i kapitalkravforordningen CRR. Kapitalprocenten er pr. 30. juni 2015 opgjort til 16,5 pct., hvilket er en lille stigning på 0,1 procentpoint i forhold til 31. december Periodens resultat er ikke indregnet i kapitalgrundlaget. 4

6 Det tilstrækkelige kapitalgrundlag i henhold til kreditreservationsmetoden (8+ metoden) er pr. 30. juni 2015 beregnet til DKK 5,1 mia., svarende til et beregnet individuelt solvensbehov på 8,5 pct. Der er således en overdækning i forhold til det beregnede individuelle solvensbehov på 8,0 procentpoint, svarende til DKK 4,8 mia. ved udgangen af juni USD-kursens påvirkning af resultat, balance og kapitalforhold Kursen på USD er steget fra 612,14 ultimo 2014 til 666,76 medio 2015, svarende til en stigning på 8,9 pct. Den gennemsnitlige USD-kurs for 1. halvår 2015 har været ca. 663 mod ca. 544 i samme periode sidste år. Udviklingen i valutakursen har alt andet lige påvirket nettorente- og gebyrindtægter positivt med DKK 61 mio. baseret på periodens gennemsnitskurser, mens nedskrivningerne er negativt påvirket med DKK 153 mio. som følge af kursstigningen fra ultimo 2014 til medio Periodens resultat efter skat er samlet negativt påvirket med DKK 70 mio. Hændelser indtruffet efter balancedagen Der er i perioden frem til offentliggørelsen af halvårsrapporten ikke indtruffet væsentlige hændelser, der påvirker det aflagte regnskab. Shippingmarkedet og konkurrencesituationen Der er sket en bedring i rateniveauet for visse segmenter, især tank og container feeder. Men der er også segmenter, hvor der fortsat er et uacceptabelt lavt rateniveau. Det er især udtalt inden for tørlast. Endvidere udviser offshore-markedet svaghedstendenser som følge af faldet i olieprisen. Ordrebogen på tværs af segmenter i procent af den sejlende flåde udgør stadig i underkanten af 20 pct., hvilket er i den høje ende, henset til at de senere års mange leveringer har medført en foryngelse af verdensflåden. Der er derfor i dag færre skibe, der kan hugges op, når rateniveauet er lavt. Selv om nogle segmenter oplever pæne rater for tiden, forventes det at normalsituationen på kort og mellemlang sigt vil være et generelt lavt rateniveau. Selskabets udlånsstrategi ligger fast, og der er dermed et uændret fokus på rederier med god bonitet og godt omdømme. Konkurrencesituationen er nogenlunde uændret i forhold til de seneste år. Der er fortsat et rigeligt udbud af lånekapital til de velrenommerede rederier, men det faktum, at en række af de største aktører inden for skibsfinansiering har forladt markedet, giver flere forretningsmuligheder. Eksportkreditinstitutterne i Asien er fortsat synlige, når det kommer til finansiering af nybygninger fra de respektive lande. Forventninger til 2. halvår 2015 Udlånet forventes at udvise en svag stigning i 2. halvår 2015 med en nogenlunde uændret indtjening pr. udlånskrone. 5

7 Årets resultat forventes fortsat at blive lavere end i 2014, der var præget af tilbageførsel af nedskrivninger. Stigningen i USD-kursen påvirker samlet set resultatet negativt på det korte sigt, og det indikerer, at 2015 bliver væsentlig under rekordresultatet i Der kan ikke udtrykkes en mere konkret forventning som følge af de mulige påvirkninger fra kursreguleringer og udsving i USD-kursen. Selskabet offentliggør alene hel- og halvårsrapporter, idet en hyppigere rapportering ikke vurderes at have indflydelse på kursdannelsen på de udstedte obligationer. 6

8 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for Danmarks Skibskredit A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. København, den 25. august 2015 DIREKTIONEN Erik I. Lassen Per Schnack BESTYRELSEN Peter Lybecker Formand Jesper T. Lok Næstformand Fatiha Benali Jenny N. Braat Marcus F. Christensen Jan B. Kjærvik Christopher Rex Glenn Söderholm Henrik R. Søgaard 7

9 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET NOTE BELØB I MIO. DKK Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst

10 B A L A N C E 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER NOTE BELØB I MIO. DKK AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter , 7 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver, i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Gæld, i alt Egenkapital Aktiekapital Bunden fondsreserve Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Årets løbende overskud Egenkapital, i alt Passiver, i alt Ikke balanceførte poster 13 Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler Ikke balanceførte poster, i alt

11 EGENKAPITALOPGØRELSE Foreslået Bunden Overført udbytte for BELØB I MIO. DKK Aktiekapital fondsreserve resultat regnskabsåret I alt Egenkapital pr Udloddet udbytte Resultat for perioden Egenkapital pr Udloddet udbytte Totalindkomst for perioden Egenkapital pr

12 OVERSIGT OVER NOTER 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 2 HOVEDTAL OG NØGLETAL 3 RENTEINDTÆGTER 4 RENTEUDGIFTER 5 KURSREGULERINGER 6 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS. PERIODENS UDVIKLING 7 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS. SPECIFIKATION AF UDLÅN ULTIMO PERIODEN 8 NEDSKRIVNINGER 9 CSA-SIKKERHEDER 10 UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL AMORTISERET KOSTPRIS 11 EGENKAPITAL 12 KAPITALDÆKNING 13 EVENTUALFORPLIGTELSER 14 ANDRE FORPLIGTENDE AFTALER 15 NÆRTSTÅENDE PARTER 16 VALUTARISICI SAMT ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER PR. 30. JUNI FØLSOMHED OVERFOR MARKEDSRISICI 18 KREDITRISIKO 19 HENVISNINGSNOTE 11

13 NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK) og præsenteres i hele millioner med mindre andet er anført. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet Vi henviser til årsrapporten for 2014 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. Udarbejdelsen af halvårsrapporten forudsætter at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. De områder, hvor kritiske skøn har den væsentligste effekt på regnskabet er, ligesom ved udarbejdelse af årsrapporten for 2014, dagsværdi af finansielle instrumenter samt værdiansættelse og nedskrivninger af udlån. 12

14 1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET HOVEDTAL I MIO. DKK NOTE 2 Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed Netto renteindtægter af finansvirksomhed Netto renteindtægter, i alt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Periodens resultat Udlån Obligationer Egenkapital Balancesum HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET NØGLETAL Kapitalprocent 16,5 16,9 16,4 Kernekapitalprocent 16,5 16,9 16,4 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 1,1 10,9 19,5 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 0,7 8,3 14,8 Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,6-1,4-1,1 Indtjening pr. omkostningskrone (ekskl. nedskrivninger) 5,3 12,1 10,6 Valutaposition (pct) 8,1 10,6 8,5 Udlån i forhold til egenkapital 4,4 3,7 3,9 Periodens udlånsvækst (pct.) 2,3-8,2 2,3 Periodens nedskrivningsprocent 0,3-1,3-2,4 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,4 6,1 4,3 Afkastningsgrad (pct.) **) 0,1 1,3 2,3 Nøgletal er opgjort i henhold til Bilag 6 i Finanstilsynets vejledning til regnskabsindberetningfor kreditinstitutter m.fl. *) Nøgletallet indtjening pr. omkostningskrone skal jf. vejledningen opgøres inkl. nedskrivninger på udlån. Nøgletalsoversigten er suppleret med et nøgletal for indtjening pr. omkostningskrone, hvori nedskrivninger er udeladt af beregningen. **) Afkastningsgrad beregnes som forholdet mellem periodens resultat og aktiver i alt. 13

15 1. HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET BELØB I MIO. DKK NOTE 3 RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter Afledte finansielle instrumenter Rentekontrakter Valutakontrakter Renteindtægter, i alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET NOTE 4 RENTEUDGIFTER Kreditinstitutter Udstedte obligationer Øvrige renteudgifter Renteudgifter, i alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Kreditinstitutter HALVÅR 1. HALVÅR ÅRET NOTE 5 KURSREGULERINGER Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer, i alt

16 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 6 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS Ved årets begyndelse Tilgang af nye lån Ordinære afdrag og indfrielser Ekstraordinære indfrielser Nettoforskydning vedr. revolverende kreditfaciliteter Valutakursregulering af udlån Periodens ændring i amortiseret kostpris Periodens afskrivninger og nedskrivninger Ved periodens afslutning JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER NOTE 7 UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS Udlån, brutto til statusdagens kurs Nedskrivninger på udlån Udlån, i alt Samlet udlån fordelt efter restløbetid Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udlån, i alt Samlet udlån Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi er en approksimation baseret på amortiseret kostpris tillagt dagsværdien af fastforrentede udlån. Udlån med individuelle nedskrivninger Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV): Udlån med henstand og lempelser i afviklingsvilkår Nedskrivning Udlån med henstand og lempelser i afviklingsvilkår, i alt Øvrige udlån med OIV Nedskrivning Øvrige udlån med OIV, i alt Udlån med individuelle nedskrivninger, i alt Der henvises til note 18 med belåningsgradsintervaller for hele udlånsporteføljen samt for individuelt nedskrevne udlån. 15

17 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 8 NEDSKRIVNINGER På debitorer er foretaget følgende nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger med gruppevist element Nedskrivninger, i alt I procent af udlån, nedskrivninger og afgivne garantier Individuelle nedskrivninger 2,9 4,5 3,0 Nedskrivninger med gruppevist element 1,5 1,6 1,3 Nedskrivninger, i alt 4,4 6,1 4,3 Nedskrivningerne fordeler sig således I udlån er modregnet Under andre passiver er hensat Nedskrivninger, i alt Udvikling i nedskrivningerne Ved årets begyndelse Tilgang af nye nedskrivninger Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger Tab, der var nedskrevet Nedskrivninger, i alt Tab og nedskrivninger på debitorer Tilgang af nye nedskrivninger Indtægtsførte nedskrivninger Reklassifikation af renter Indgået på tidligere afskrevne fordringer Tab og nedskrivninger på debitorer, i alt NOTE 9 CSA-SIKKERHEDER Danmarks Skibskredit havde pr. 30. juni 2015 modtaget DKK 433 mio. (DKK 356 mio. pr. 31. december 2014 ) som sikkerhed for handler indgået under CSA-aftaler. De modtagne obligationer er indregnet i balancen, så de reducerer den positive markedsværdi under afledte finansielle instrumenter med obligationernes markedsværdi på balancedagen, og beholdning af obligationer til dagsværdi øges tilsvarende med markedsværdien heraf. 16

18 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 10 UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL AMORTISERET KOSTPRIS Ved årets begyndelse Tilgang via blokemissioner i perioden Amortisering af kostpris Justering for regnskabsmæssig sikring Valutakursregulering Egne obligationer Afgang ved ordinær og ekstraordinær indfrielse Ved periodens afslutning Specifikation af udstedte obligationer Obligationer udstedt i DKK Stående lån Amortiserende CIRR-obligationer Danske obligationer, i alt Obligationer udstedt i udenlandsk valuta Amortiserende CIRR-obligationer, til statusdagens valutakurs Obligationer udstedt i udenlandsk valuta, i alt Egne obligationer Udstedte obligationer, i alt Fordeling efter restløbetid Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udstedte obligationer, i alt før modregning af beholdning af egne obligationer Egne obligationer Udstedte obligationer, i alt

19 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 11 EGENKAPITAL Aktiekapital A-aktier B-aktier Aktiekapital, ialt Bunden fondsreserve Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Periodens løbende overskud / underskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital, i alt Aktiekapitalen er fordelt på følgende aktiestørrelser A-aktier stk. á 1,00 DKK B-aktier stk. á 1,00 DKK For hver 1,00 DKK A-aktie gives ret til 10 stemmer, mens hver 1,00 DKK B-aktie giver ret til 1 stemme. 18

20 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 12 KAPITALDÆKNING Egentlig kernekapital Aktiekapital Bunden fondsreserve Overført overskud Opskrivningshenlæggelse Periodens løbende overskud / underskud Egentlig kernekapital før fradrag, i alt Fradrag i egentlig kernekapital Foreslået udbytte Periodens løbende overskud Merbelastning i henhold til Bekendtgørelsen Forsigtig værdiansættelse iht. CRR artikel Fradrag i egentlig kernekapital Egentlig kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag efter fradrag Risikoeksponeringer Risikoeksponering på aktiver uden for handelsbeholdning Risikoeksponering på ikke balanceførte poster Risikoeksponering med modpartsrisiko uden for handelsbeholdningen Risikoeksponering med markedsrisiko Risikoeksponering på operationel risiko Den samlede risikoeksponering, i alt Kernekapitalprocent efter fradrag i pct. af den samlede risikoeksponering 16,5 16,9 16,4 Kapitalprocent 16,5 16,9 16,4 Risikoeksponering med markedsrisiko fordeles således Positionsrisiko på gældsinstrumenter Positionsrisiko på aktier Valutaposition Vægtede poster med markedsrisiko, i alt

21 30. JUNI 30. JUNI 31. DECEMBER BELØB I MIO. DKK NOTE 13 EVENTUALFORPLIGTELSER Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig garantiforpligtelser på Tilslutningsgaranti overfor Værdipapircentralen Garanti for tab overfor Værdipapircentralen Eventualforpligtelser, i alt NOTE 14 ANDRE FORPLIGTENDE AFTALER Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig forpligtelser i forbindelse med uudnyttede trækningsrettigheder på lån med revolverende kreditfaciliteter, på Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig forpligtigelser ved uigenkaldelige kredittilsagn på øvrige lån, på Andre forpligtende aftaler, i alt NOTE 15 NÆRTSTÅENDE PARTER Nærtstående parter omfatter medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse. Nærtstående parter omfatter herudover aktionærer, der har en ejerandel i selskabet på mere end 20 pct. eller besidder mere end 20 pct. af stemmerettighederne i selskabet. Transaktioner med direktion og bestyrelse omfatter alene aflønning. Øvrige transaktioner med nærtstående parter, der omfatter indlån og gæld samt transaktioner med finansielle instrumenter i form af swapaftaler, valutaterminsforretninger, forward rente- og valtutaaftaler samt fondsterminsforretninger m.v. foretages på markedsvilkår. I særlige tilfælde har vilkår dog været fastsat i overensstemmelse med værftsstøtteordninger eller internationale regler om statslig medvirken til finansiering af nybygning af skibe. Selskabet har ikke nærtstående parter med bestemmende indflydelse. 20

22 BELØB I MIO. DKK NOTE 16 VALUTARISICI SAMT ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER PR. 30. JUNI 2015 Den totale uafdækkede valutaposition eksklusiv korrektivkontoen, på statustidspunktet, omregnet til statusdagens kurs i DKK, udgør DKK 802 mio. (DKK 824 mio. pr. 31. december 2014). Alle beløb er omregnet til DKK med statusdagens kurs. Nettopositionen kan specificeres således USD ØVRIG VALUTA DKK I ALT VALUTA I ALT Udlån til statusdagens kurs Nedskrivninger på udlån Udlån jf. balancen Tilgodehavende hos kreditinstitutter Obligationsbeholdninger Tilgodehavende renter m.v Øvrige aktiver Aktiver, i alt jf. balancen Udstedte obligationer til statusdagens kurs Udstedte obligationer jf. balancen Gæld til kreditinstitutter Skyldige renter Øvrig gæld Egenkapital, i alt Passiver, i alt jf. balancen Afledte finansielle instrumenter - tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter - gæld Netto position, i alt (omregnet til DKK) 21

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 8 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere