Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:"

Transkript

1 København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: Årets resultat før skat blev 938 mio. kr. (1.009 mio. kr.) Stigning i udlån på 17 mia. kr. til et samlet udlån ultimo 2012 på 358 mia. kr. (341 mia. kr.) Fortsat positiv udvikling i markedsandele Nedskrivninger på udlån mv. på 491 mio. kr. (284 mio. kr.). Akkumulerede nedskrivninger svarende til 0,12 pct. (0,09 pct.) af udlånsporteføljen. Kvaliteten af udlånsporteføljen vurderes fortsat at være tilfredsstillende Refinansiering af rentetilpasningslån ultimo 2012 gav endnu en gang rekordlave renter I forbindelse med refinansieringen valgte ca. 15 pct. efter rådgivning at konvertere helt korte rentetilpasningslån til lån med rentetilpasning f.eks. hvert 3. eller 5. år eller til lån med fast rente Alle udstedte obligationer har fortsat højeste rating Kontaktperson: Pressechef Stephan Ghisler-Solvang, telefon Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen 4 Postboks København C Tlf Fax nordeakredit.dk 1

2 Årsregnskabsmeddelelse 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Finansielle nøgletal Ændring Hovedtal (mio. kr.) i pct Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv Resultat før skat Årets resultat Balance Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavende til dagsværdi Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer til dagsværdi Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal (pct.) Egenkapitalforrentning efter skat 4,4 4,9 4,8 Omkostningsprocent 14,0 16,1 19,9 Solvensprocent 1 16,2 17,4 16,5 Kernekapitalprocent 1 16,2 17,4 16,5 Kernekapital, 1 mio. kr Risikovægtede aktiver 1, mio. kr Antal ansatte (omregnet til fuldtid) Ultimo året Kommentarer til årets resultat Resultatopgørelsen Nordea Kredit opnåede i 2012 et resultat efter skat på 703 mio. kr. mod 756 mio. kr. året før. Bidragsindtægterne steg med 26 pct. til mio. kr. (året 2011: mio. kr.) som følge af det fortsat stigende udlån samt den gennemførte forhøjelse af bidragssatserne i januar Afkastet af kapitalplaceringer gav netto et tab på 239 mio. kr. mod en gevinst på 220 mio. kr. i I afkastet af kapitalplaceringer indgår alle renteindtægter og kursreguleringer af likviditetsplaceringer samt renteudgifter vedrørende Nordea Kredits lånefaciliteter. Det negative nettoafkast i 2012 skyldes stigende kapitalomkostninger til fastholdelse af den høje rating samt et faldende renteniveau, der i 2. halvår 2012 medførte negative placeringsrenter. Gebyr- og provisionsindtægter steg med 140 mio. kr., mens Afgivne gebyrer og provisionsudgifter steg med 110 mio. kr. som følge af et højere aktivitetsniveau. Der er i 2012 afholdt færre IT-omkostninger, mens omkostningerne til håndtering af nødlidende lån og overtagne ejendomme er øget. De samlede omkostninger til personale og administration blev reduceret til 228 mio. kr. (236 mio. kr.). Omkostningsprocenten blev forbedret til 14 pct. (16 pct.). 2

3 Nedskrivninger på udlån udgjorde 491 mio. kr. (284 mio. kr.), og de samlede konstaterede tab udgjorde 324 mio. kr. (83 mio. kr.). Stigningen i nedskrivninger og tab har sammenhæng med det fortsat svage ejendomsmarked, samt at der i større udstrækning end tidligere konstateres tabsrisici på lån, hvor moderselskabets tabsgaranti er udløbet. Nedskrivningsbehovet kan hovedsagligt henføres til udlån til privatkunder og har en betydelig geografisk variation. Kommentarer til balancen Aktiver Den totale balancesum steg i 2012 med 20 mia. kr. til 407 mia. kr. (387 mia. kr.). Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker udgjorde 47 mia. kr. (40 mia. kr.). Stigningen skyldes primært større likviditetsindskud i moderselskabet. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi steg med 17 mia. kr. til 358 mia. kr. (341 mia. kr.). Ultimo 2012 udgjorde det samlede udlån opgjort til nominel værdi efter fradrag af nedskrivninger 349 mia. kr. (335 mia. kr.) fordelt på helårsboliger og fritidshuse 239 mia. kr. (230 mia. kr.), landbrug 45 mia. kr. (43 mia. kr.) og øvrige erhvervsejendomme 65 mia. kr. (62 mia. kr.). Udlånet til helårsboliger og fritidshuse udgjorde ved årets udgang 68 pct. (69 pct.) af den samlede udlånsportefølje. De akkumulerede nedskrivninger på udlån ultimo 2012 udgjorde 437 mio. kr. (297 mio. kr.) svarende til 0,12 pct. af låneporteføljen (0,09 pct.). Kvaliteten af udlånsporteføljen vurderes fortsat at være tilfredsstillende. Ud af de samlede akkumulerede nedskrivninger på 437 mio. kr. ultimo 2012 udgjorde de gruppevise nedskrivninger 34 mio. kr. (50 mio. kr.). Tabsgarantier fra Nordea Bank omfattede ved udgangen af 2012 lån for i alt 292 mia. kr. (265 mia. kr.). Heraf dækkede garantier i alt 82 mia. kr. (73 mia. kr.). I starten af 2013 udgjorde 3½-måneders restanceprocenten for helårsboliger og fritidshuse (septemberterminen 2012) 0,29 pct. (0,34 pct.) svarende til et fald på 0,05 procentpoint siden starten af Nordea Kredits andel af det samlede realkreditmarked i Danmark er fortsat stigende og udgjorde pr. 31.december ,2 pct. (13,9 pct.). For helårsboliger og fritidshuse udgjorde markedsandelen 16,8 pct. (16,4 pct.). Aktiver i midlertidig besiddelse bestod af i alt 65 (131) overtagne ejendomme til en værdi af 44 mio. kr. (235 mio. kr.) ved udgangen af Reduktionen i beholdningen af overtagne ejendomme er en konsekvens af en målrettet indsats. Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker faldt med 15 mia. kr. til 49 mia. kr. (64 mia. kr.) som følge af mindre træk på kreditfaciliteter i Nordea Bank. Udstedte obligationer til dagsværdi udgjorde 336 mia. kr. (303 mia. kr.) opgjort efter modregning af beholdning af egne obligationer. Stigningen skyldes udstedelse af obligationer som følge af udlånsvæksten. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 16,5 mia. kr. ultimo 2012 mod 15,8 mia. kr. ultimo Stigningen kan henføres til overførsel af årets resultat. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for Solvens Ultimo 2012 var Nordea Kredits risikovægtede aktiver 87,9 mia. kr. (82,2 mia. kr.). Ændringen i forhold til 2011 kan primært henføres til det stigende udlån. Såvel kernekapitalprocenten som solvensprocenten var ultimo 2012 på 16,2 pct. (17,4 pct.). 3

4 Refinansiering af rentetilpasningslån På auktionen i november 2012 blev der solgt obligationer svarende til 77 mia. kr. I forhold til 2011, hvor salget ved auktionen i december omfattede obligationer for 98 mia. kr., er der tale om et fald på 21 pct. Faldet skyldes Nordea Kredits spredning af auktioner hen over året, herunder at ca af Nordea Kredits kunder i forbindelse med refinansieringen ultimo 2011 valgte at flytte det fremtidige refinansieringstidspunkt til 1. oktober. I forbindelse med refinansieringen valgte ca. 15 pct. efter rådgivning at konvertere helt korte rentetilpasningslån til lån med rentetilpasning f.eks. hvert 3. eller 5. år eller til lån med fast rente. Auktionen gav igen rekordlave renter, hvilket betød, at renten på et 30-årigt annuitetslån i kroner samt årlig rentetilpasning i 2013 er fastsat til 0,45 pct. (1,06 pct. i 2012). Renten på et tilsvarende lån i euro blev på auktionen fastsat til 0,49 pct. (1,02 pct. i 2012). Ultimo 2012 er der udbetalt rentetilpasningslån med refinansiering pr. 1. april for i alt 30 mia. kr. (20 mia. kr.) og pr. 1. oktober for i alt 50 mia. kr. (25 mia. kr.). Forventninger til 2013 I forhold til 2012, der var præget af en meget høj konverteringsaktivitet, forventes et generelt lavere aktivitetsniveau. Pr. 1. januar 2013 blev indført en ny prisstruktur, der i højere grad afspejler risiko og kapitalomkostninger ved de forskellige belåningsgrader og låntyper. Den ændrede prisstruktur har sammenhæng med den kommende EUregulering, der vil ændre rammevilkårene for finansiel virksomhed, som Nordea Kredit i lighed med alle andre i sektoren må tilpasse sig i god tid. Samtidig er det nødvendigt at understøtte den finansielle stabilitet i samfundet og dermed betrygge kunder og investorer. Den nye prisstruktur forventes at medføre, at den udvikling, der kunne konstateres i 4. kvartal 2012, hvor kunderne i større udstrækning fravalgte de helt korte rentetilpasningslån og i stedet f.eks. valgte lån med rentetilpasning hvert 3. eller 5. år eller lån med fast rente, vil fortsætte. Endvidere forventes kunderne i større omfang at vælge lån med afvikling. Nordea Kredit forventer en fortsat vækst i markedsandelen. Yderligere information Der er ikke foretaget revision eller review af årsregnskabsmeddelelsen. Årsrapporten for 2012 vil blive offentliggjort 15. februar 2013, og rapporten vil være tilgængelig på nordeakredit.dk og nordea.dk. København, 30. januar 2013 Lars Bank Jørgensen Administrerende direktør Michael Jensen Direktør 4

5 Resultatopgørelse (Mio. kr.) Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 4 11 Andre driftsudgifter 0 1 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavende mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 1-1 Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst efter skat 0 0 Totalindkomst i alt Fordelt til: Aktionæren i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab I alt

6 Balance pr. 31. december (Mio. kr.) Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 3 3 Obligationer til dagsværdi Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver 3 7 Øvrige materielle aktiver 0 1 Aktiver i midlertidig besiddelse Aktuelle skatteaktiver 1 15 Udskudte skatteaktiver 1 - Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter 3 2 Aktiver i alt Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte realkreditobligationer til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser - - Andre passiver Periodeafgrænsningsposter 9 4 Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelse til udskudt skat - 0 Hensatte forpligtelser i alt - 0 Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført overskud Egenkapital i alt Gæld og egenkapital i alt Ikke-balanceførte poster og eventualforpligtelser Garantier mv

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2005 er realkredit Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Indholdsfortegnelse Hovedtal. 3 Ledelsens.beretning. 4 Udlånsaktiviteten.i.2005. 4 Risikoforhold................................

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere