STATS AUTORIS EREDE R EVIS ORER REVISOR POSTEN. SIDE 2 Ændringer i selskabsbeskatningen. SIDE 3 Hoved- og nøgletal. SIDE 4 Nye forældelsesregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATS AUTORIS EREDE R EVIS ORER REVISOR POSTEN. SIDE 2 Ændringer i selskabsbeskatningen. SIDE 3 Hoved- og nøgletal. SIDE 4 Nye forældelsesregler"

Transkript

1 STATS AUTORIS EREDE R EVIS ORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Ændringer i selskabsbeskatningen SIDE 3 Hoved- og nøgletal SIDE 4 Nye forældelsesregler SIDE 5 Aktieavancebeskatning for personer SIDE 6 Skattefri omstrukturering uden tilladelse SIDE 7 Gebyrer og renter SIDE 8 Vi noterer at

2 2 Ændringer i selskabsbeskatningen Der er i juni måned vedtaget en række ændringer inden for selskabsbeskatningen rettet mod nationale regler og international regler. I korthed går ændringerne i de nationale regler ud på, at selskabsskatteprocenten er reduceret fra 28 til 25 med virkning for indkomståret 2007, tilskudsbeskatningen er delvist afskaffet, hvorimod reglerne for skattemæssig afskrivning på større anlægsaktiver er strammet væsentligt. Det er det generelle indtryk, at æn - dringerne for en typisk dansk erhvervsvirksomhed vil have en mindre positiv likviditetsmæssig effekt. I det følgende omtales ændringerne af afskrivningsreglerne nærmere. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret Særligt bemærkes, at vindmøller ikke berøres af forslaget, idet disse fortsat kan henføres under den normale 25% afskrivningssaldo (afventer dog EU-godken delse). Den del af ovenstående aktiver, der udgøres af edb-software og -hardware, er ikke omfattet af de foreslåede ændringer. De behandles som hidtil. Reglerne om forskudsafskrivning gælder ikke for aktiver på saldi 2-4. I overgangsåret 2008 skal afskrivningssaldi fordeles forholdsmæssigt på de 4 saldi efter den regnskabsmæssige værdi af aktiverne ved indkomstårets begyndelse. Nærmere om saldo 3: Faste anlæg, luftfartøjer og skibe mv. Afskrivningsprocenten er 15. Der indføres dog en overgangsordning, således at den lavere afskrivningsprocent indfases over en periode: Indkomstår Sats 2008 og % 2010 og % 2012 og % 2014 og % Det er kendetegnende for denne aktivgruppe, at de gældende skattemæssige afskrivninger væsentligt overstiger den by g n i n g s a F s k r i v n i n g e r Efter afskrivningsloven kan aktiver, der har karakter af faste anlæg, og som efter vurderingsloven anses for en bygning eller installation, afskrives med 5% årligt. Fra og med indkomståret 2008 kan disse bygninger og installationer afskrives med maksimalt 4%. driftsmidler Efter de gældende regler kan driftsmiddelsaldoen afskrives med op til 25% årligt. For de allerfleste virksomheder vil dette gælde uændret. Efter lovændringen skal der foretages en opdeling af driftsmidler i fire saldi: Den nuværende med 25% afskrivning (saldo 1) Den nuværende skibssaldo efter 5B (saldo 2) En saldo for aktiver med lang tekniskøkono misk levetid og med 15% afskrivning (saldo 3), og En særlig saldo for aktiver med lang levetid og 7% afskrivning (saldo 4). Kun for aktiver med lang levetid vil afskrivningsprocenten blive nedsat fra og med indkomståret Tilskudsbeskatning bortfalder De seneste mange års kritik af skattemyndighedernes tilskudsbeskatning har endelig ført til, at tilskudsbeskatningen som udgangspunkt skal bortfalde. Koncerner kan herefter uden skattemæssige konsekvenser flytte kapital rundt inden for koncernen. Følgende hovedbetingelser skal være opfyldt, for at tilskud er skattefrit: 1. Skattefritagelsen omfatter kun selskaber, der er eller kan sambeskattes i henhold til reglerne om national/international sambeskatning. Det har ingen betydning, om der faktisk er valgt sambeskatning. Det er en betingelse, at tilskudsyderen direkte eller indirekte er moderselskab for tilskudsmodtageren, eller at tilskudsyderen og tilskudsmodtageren har fælles direkte eller indirekte moderselskab (søsterselskaber). Tilskud mellem søsterselskaber er kun skattefrie, såfremt yderen direkte eller indirekte kunne have udloddet udbytte skattefrit til det fælles moderselskab. 2. Det er et generelt krav, at koncernforbindelsen mellem yderen og modtageren har bestået i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode tilskudstidspunktet skal ligge. Tilskudsgiveren har under disse omstændigheder ikke fradrag for tilskuddet. Ændringen har virkning for indkomstår, der begynder 1. januar 2007 eller senere. I praksis vil de ændrede regler få reel betydning i skattesager, hvor den afledte forhøjelse i et andet koncernselskab bortfalder. Tilsvarende ved rekonstruktion af datterselskaber, hvor et skattefrit tilskud nu kan være alternativet til en kapitalforhøjelse mv.

3 faktiske økonomiske værdiforringelse. På saldoen skal føres driftsmidler, der har karakter af faste anlæg, luftfartøjer, rullende jernbanemateriel og større skibe mv. Driftsmidler, der har karakter af faste anlæg, omfatter ikke IT-udstyr, motorkøretøjer, inventar, kontormaski ner, værktøjsmaskiner, andre flytbare eller mindre maskiner eller andre former for driftsmidler, der un dergår en tekniskøkonomisk forældelse. Der vil opstå en række afgrænsningsvanskeligheder i kraft af de foreslåede nye afgrænsninger, og i praksis vil det givetvis blive meget vanskeligt. Et rimeligt skøn baseret på etableringsudgifter/tilbud mv. vil være tilstrækkeligt grundlag. Ændringerne vurderes ikke at påvirke typiske er hvervsvirksomheder. Selskaber inden for energi- og transportsekto ren vil dog blive væsentligt påvirket. Nærmere om Saldo 4: Infrastrukturanlæg Den anden nye gruppe af driftsmidler er infrastruk turanlæg. Disse aktiver afskrives med 7% p.a. De omfattede aktiver er eksempelvis følgende: 1. Aktiver, der anvendes til transport, distribution og lagring mv. af el, vand, varme, olie og gas og spil devand. Eksempelvis el-transmissionsnet såsom jordkabler og luftledninger og el-master, samt rør ledninger til transport af varmt vand eller damp 2. Aktiver til transmission af radio- og telekommunika tion. Telekommunikation omfatter også transmission af data, eksempelvis telesel skabers og andre selskabers kabelnet i jorden, f.eks. lyslederkabler, net på jorden og satellitter i rummet 3. Fast jernbanemateriel, eksempelvis skinner, signalanlæg og luftledninger. Ændringerne vurderes ikke at påvirke typiske er hvervs virksomheder. Selskaber inden for energi-, kommunikations- og transportsektoren vil dog blive væsentligt påvirket. Asger Høj Thomsen Statsautoriseret revisor 3 Hoved- og nøgletal Ifølge Politikens Nudansk ordbog er et nøgletal en udvalgt talstørrelse, der anvendes til at beskrive hovedtrækkene af økonomiske forløb eller situationer. Normalt vil man opfatte et nøgletal som et tal, der angiver relationen mellem 2 andre tal, gerne udtrykt i procent. Antallet af nøgletal, der kan beregnes, er således uendeligt, og det er derfor vigtigt at magte begrænsningens kunst. Hoved- og nøgletal kan anvendes dels til at give information til omverdenen, dels til brug for styringen af en virksomhed. EkstErnE n ø g l E ta l Den Danske Finansanalytikerforening har udarbejdet en anbefaling for nøgletal. En række af disse er ofte indeholdt i en virksomheds officielle årsrapport. Dette gælder nedenstående ek sempel. Herudover vælger mange virksomheder at offentliggøre andre hoved- og Bruttomargin/dækningsgrad = Overskudsgrad = Afkastningsgrad = Soliditetsgrad = Forrentning af egenkapital = nøgletal. Des værre vælger nogle virksomheder så mange hoved- og nøgletal, at der under denne over skrift i årsrapporten stort set er tale om en gengivelse af resultatopgørelse og balance. Dette er efter min opfattelse en misforståelse. Hoved- og nøgletal bør koncentreres til de tal, der virkelig udtrykker noget centralt om virksomhedens økonomi, og de skal kunne analy seres ved et hurtigt overblik. Den, der ønsker at gå dybere ned i tallene, må så henvises til den øvrige del af årsrapporten. In t E r n E n ø g l E ta l Nævnte nøgletal bruges naturligvis også til styring internt i virksomheden. Tallene kan dels bruges til at sammenligne sine egne resultater med tidligere års og med bud get ter, og dels med forsigtighed anvendes til sammenligning med andre virk som heder. Bruttofortjeneste x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Ud over de officielle nøgletal bør virksomheden selv definere de hoved- og nøgletal, der udtrykker noget centralt om væsentlige faktorer i virksomhedens økonomi. Der kan være tale om indeks for omsætning og omkostninger, omsætning pr. medarbejder eller produk tion pr. en anden relevant enhed, eksempelvis maskintimer. Alle disse tal udtrykker no get om virksomhedens indtjeningsevne. Andre nøgletal udtrykker noget om virksomhedens likviditetsmæssige situation. Det kan eksempelvis være antal kreditdage, der ydes til kunder, eller antal kreditdage, der opnås hos leverandører. Omsætningshastigheden for varelageret udtrykt i antal gange pr. år eller i antal lagerdage er ligeledes et centralt nøgletal for alle virksomheder, hvor varela geret er en væsentlig post. Ved beregning og udvælgelse af interne nøgletal, altså tal, man styrer virksomheden ef ter, skal man ikke lade sig hæmme af Finansanalytikerforeningens anbefalinger, eller af hvad andre gør. Det gælder om at definere de hoved- og nøgletal, der passer til ens egen virksomhed, og begrænse antallet af hoved- og nøgletal til noget, der er operationelt og overskueligt. Finn Elkjær Statsautautoriseret revisor

4 4 Nye forældelsesregler Den 1. januar 2008 træder et helt nyt regelsæt om forældelse i kraft. Samtidig ophæves de hidtidige regler i forældelsesloven af 1908 og Danske Lovs Denne artikel beskriver hovedpunkterne i de nye regler. Det nye regelsæt om forældelse består af to love: en forældelseslov (nr. 522) og en følgelov (nr. 523), begge af 6. juni Forældelsesloven regulerer en lang række spørgsmål af almindelig betydning, mens følgeloven bringer bestemmelser om forældelse i anden lovgivning i overensstemmelse med forældelsesloven. Visse bestemmelser om forældelse vil dog bestå ved siden af det generelle system; det gælder navnlig regler, der beror på internationale konventioner, f.eks. veksel- og checklovene. De nye regler bevarer det stærkt indarbejdede system med en kort forældelsesfrist (efter de nye regler 3 år), der kan suspenderes, hvis fordringshaveren ikke har kendskab til sit krav, og en lang frist (efter de nye regler 10 år), der er absolut. 1. Fr a h v o r n å r b e g y n d e r ForældelsesFristerne at l ø b e? Efter de nye regler er der kun et tidspunkt, der er interessant, og det er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen betalt, i daglig tale sædvanligvis betegnet fordringens forfaldstidspunkt, jf. forældelseslovens 2, stk. 1. Beror fordringen på en aftale, vil aftalen i almindelighed også indeholde et vilkår om forfaldstiden, eller en fremsendt regning vil indeholde et vilkår herom. Er dette ikke tilfældet, er forfaldstidspunktet straks. Har skyldneren løbedage, begynder fristen at løbe ved udløbe af løbedagene. Ved erstatningskrav begynder forældelsesfristerne at løbe ved misligholdelsen (erstatning i kontrakt), henholdsvis ved skadens indtræden (erstatning uden for kontrakt). 2. hv o r l a n g e er F r i s t e r n e De nye regler opererer med to almindelige forældelsesfrister ( 3) og en række særlige forældelsesfrister og tillægsfrister ( 4-14). De almindelige forældelsesfrister er henholdsvis 3 år og 10 år. Fristen på 10 år regnes fra fordringens forfaldstidspunkt, jf. afsnit 2, og løber, uanset om fordringshaveren er ubekendt med, at han har et krav. Fristen på 3 år begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren var eller burde være klar over, at han havde et krav. Det kan således forekomme, at 3 årsfristen udløber senere end 10 årsfristen (nemlig hvis fordringshaveren i mere end 7 år er uden kendskab til fordringen dette kan f.eks. forekomme ved skjulte mangler ved fast ejendom). I sådanne tilfælde er fordringen forældet ved udløbet af blot den ene frist. For krav i anledning af personskade og miljøkrav gælder en særlig lang frist på 30 år. Er der udstedt gældsbrev for fordringen, eller er denne fastslået ved dom el.lign., er forældelsesfristen 10 år. Det samme gælder for pengelån. Krav på renter forælder dog som udgangspunkt efter 3 år. 3. afbrydelse a F ForældelsesFristerne Forældelsesfristerne kan afbrydes ved, at skyldneren erkender sin forpligtelse, eller ved, at fordringshaveren anlægger retssag mv. Det er efter de nye regler ikke tilstrækkeligt til at afbryde forældelse, at fordringshaveren minder skyldneren om gælden. Når fristen er blevet afbrudt, begynder der at løbe en ny frist, hvis længde beror på de almindelige regler i reglernes F r av i g e l i g h e d De nye regler kan ikke fraviges ved en forudgående aftale til skade for skyldneren (dvs. forældelsesfristerne kan ikke forlænges), og kan, hvor fordringshaveren er forbruger, heller ikke fraviges til skade for fordringshaveren (dvs. fristerne kan ikke forkortes). Der er i erhvervsforhold intet til hinder for at aftale en kortere forældelsesfrist, ligesom skyldneren under en retssag kan undlade at gøre en indsigelse om forældelse gældende. 5. de n y e r e g l e r s i k r a F t t r æ d e n Reglerne træder i kraft den 1. januar 2008 og gælder også for fordringer, der er stiftet inden denne dato. For disse krav gælder dog en overgangsordning indtil 1. januar 2011, jf. forældelseslovens 30. Lars Lindencrone Petersen Landsdommer

5 Aktieavancebeskatning for personer 5 Som led i regeringens skatteindgreb mod kapitalfonde og den samtidige nedsættelse af selskabsbeskatningen blev der foretaget en tilpasning af udbytteog aktieavancebeskatningen for personer. Formålet med ændringerne var at opretholde den effektive beskatning af udloddet selskabsindkomst mv. Aktieindkomst over kr på grundlag af aktiernes nominelle værdi. Er opgørelsen for en aktiepost negativ, medregnes aktieposten med kr. 0. Overgangssaldoen forøges med opskrivninger mv. i 2007-regnskabet, hvis der ændres regnskabspraksis for aktiver, der indgik i 2006-regnskabet. Det er dog en Regnskabsmæssigt skal betingelserne for at foretage en opskrivning af et aktiv naturligvis være opfyldt, hvilket konkret må drøftes med revisor. Når der er foretaget en regnskabsmæssig opskrivning, vil de kommende års resultater blive påvirket af øget afskrivning mv. Det skal derfor nøje vurderes, om det er hensigtsmæssigt at foretage en given opskrivning (2007-niveau) vil fra indkomståret 2008 blive beskattet med 45% mod af aktiverne. forudsætning, at det pågældende aktiv er i behold på regnskabstidspunktet i de nugældende 43%. For ægtefæller er grænsen kr (2007-niveau). Reglerne i praksis Den nye skala for beskatning af udbytter 2007 (t.kr.) 2008 (t.kr.) Eget eks. og aktieavancer: Fra kr % Beskatning efter tidligere regler (28%/43%) incl. hensyntagen til Regnskabsmæssigt resultat til udlodning (før skat 1.000) Fra kr % ændret selskabsskatteprocent 316 Over kr % Beskatning efter de nye regler (28%/43%/45%) 329 Opgørelsesprincipper mv. er uændrede. Overgangsregel for urealiserede avancer Overgangssaldo (t.kr.) mv. Selskabets regnskabsmæssige værdi pr , eksempelvis Hvis årets aktieindkomst overstiger beløbet på kr / Tillæg for opskrivninger i 2007-regnskabet, forudsat aktiverne også indgik i 2006-regnskabet. Efter (2007-niveau), skal der opgøres en særlig overgangssaldo. Så længe der er en positiv overgangssaldo, vil aktieindkomsten blive beskattet som hidtil, dvs. med 28% hhv. 43%. Først når overgangssaldoen udskudt skat af opskrivningen. Markedsværdien kan eksempelvis opgøres til t.kr Den urealiserede merværdi kan ikke medregnes til saldoen, da den ikke er indregnet i regnskabet for bliver negativ, vil den forhøjede Anskaffelsessum for aktier -500 Overgangssaldo pr beskatningsprocent på 45 finde anvendelse. Herved imødegår regeringen Eget eks. delvist den kritik, der er fremført vedr. beskatning med tilbagevirkende kraft. Overgangssaldoen opgøres pr på grundlag af aktier i behold. Opgørelsen foretages senest, når 45%- grænsen overskrides. Værdien af aktierne opgøres således: Salgssum aktier Anskaffelsessum for aktier Avance Ejertidsnedslag, 25% Skattepligtig avance Børsnoterede aktier medregnes til kursværdien pr. 1. januar 2007 med fradrag af aktiernes anskaffelsessum. Er opgørelsen for en aktiepost negativ, medregnes aktieposten med kr. 0 Unoterede aktier medregnes til ejerandelen af selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret Andelen opgøres Beskattes med 28% (ægtefæller) Beskattes med 43% (ægtefæller) Beskattes med 43%: resterende overgangssaldo Beskattes med den højere procent på Beregnet skat i alt Merskat ved de nye regler 63 Fortsættes næste side

6 6 Endvidere er der indført en særlig overgangsregel for 2008 vedr. overførsel af aktieindkomst til kapitalindkomst, jf. ABL 45. Denne særlige regel bevirker, at personer med negativ kapitalindkomst også i 2008 kan overføre en del af aktieindkomsten til beskatning som kapitalindkomst det er en fordel, når kapitalindkomsten er negativ, idet skatteprocenten typisk er ca. 33. re g l e r n e i p r a k s i s De økonomiske konsekvenser for en selskabsejer kan være som vist i skemaerne på forrige side. (egne tal kan sættes ind): De årlige udlodninger ud over bundgrænsen på kr /kr kan beskattes med 43%, så længe overgangssaldoen er positiv. Når overgangssaldoen bliver 0, vil den overskydende udlodning/aktieavance blive beskattet med den højere procent på 45. Eksempelvis hvis aktierne i selskabet sælges, og overgangssaldoen er reduceret ved udlodninger på t.kr. forinden. Ovenstående er kun et eksempel. Vi forventer, at der i løbet af 2-3 år gennemføres en omfattende omlægning af bl.a. kapitalgevinstbeskatningen, herunder af aktieavance og udbytte. Formodningen er en reduktion af den samlede beskatning, samtidig med at der skabes ensartede marginalskatter for de forskellige arter af kapitalindkomst mv. Asger Høj Thomsen Statsautoriseret revisor Skattefri omstrukturering uden tilladelse Skattefri fusion, aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver, der gennemføres pr eller senere, kan nu gennemføres uden tilladelse fra skattemyndighederne, såfremt de objektive betingelser er opfyldt. Reglerne om skattefri fusion er helt objektiveret og kræver nu aldrig tilladelse. Fordelen ved omstrukturering uden tilladelse er, at det alene er de objektive betingelser, der skal opfyldes. Der er ikke krav til forretningsmæssig begrundelse, ingen subjektiv bedømmelse hos skattemyndighederne og ingen sagsbehandlingstid hos skattemyndighederne. De nye regler om skattefri aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver uden tilladelse gælder som et valgfrit alternativ til de fortsat gældende regler om skattefri aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver med tilladelse fra skattemyndighederne. Flere betingelser skal opfyldes, før de nye regler om omstrukturering uden tilladelse kan anvendes. Det gør sig særligt gældende ved skattefri spaltning uden tilladelse, hvorfor disse regler sjældent kan anvendes i lidt mere komplekse omstruktureringer. Derimod er betingelserne lempeligere, hvis der ønskes gennemført en skattefri aktieombytning eller tilførsel af aktiver uden tilladelse. Opfyldes betingelserne, har en skattefri omstrukturering ingen skattemæssige konsekvenser for de deltagende selskaber eller for aktionærerne i de indskydende/erhvervede selskaber. Hvis aktionæren vederlægges med andet end aktier i det modtagende/erhvervende selskab, anses det dog for en skattepligtig afståelse af aktier efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. De skatteretlige virkninger af en omstrukturering uden tilladelse er forskellige alt efter omstruktureringsformen. Der er dog generelt to virkninger af en skattefri omstrukturering uden tilladelse, der særligt bør tages i betragtning: Ejerstrukturer fastlåses i flere tilfælde i en treårig periode. Dette skyldes, at en selskabsaktionær ikke kan sælge aktierne i det underliggende selskab i de næstfølgende 3 år regnet fra omstruktureringstidspunktet, uden at det udløser skatter. Selskabsaktionæren tilskyndes herved til at beholde aktierne i det underliggende selskab i mindst 3 år. Dette gør sig specielt gældende ved en aktieombytning, hvor der indskydes et holdingselskab mellem hovedaktionæren og driftsselskabet, idet aktierne i driftsselskabet anses for erhvervet til en særlig lav anskaffelsessum. Restriktioner på udlodning af skattefrie udbytter fra et underliggende datterselskab i 3 år regnet fra om - struktureringstidspunktet. I denne periode kan der ikke udloddes skattefrie udbytter større end det regnskabsmæssige resultat før ekstraordinære poster og skat. Selskabernes mulighed for at anvende ubeskattede midler i form af skattefrie udbytter til investeringer i nye virksomheder mv. begrænses herved. Hvis selskabet ikke kan acceptere ovenstående bindinger, bør en omstrukturering med tilladelse overvejes. Selskabets revisor bør altid spørges, inden endelig beslutning træffes. Skattefri omstrukturering uden tilladelse er særlig anvendelig ved skattefri stiftelse af et eller flere personlige holdingselskaber. Endelig vil en skattefri omstrukturering uden tilladelse være anvendelig, hvis tilladelse til skattefri aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver ikke kan forventes. Dette kan være aktuelt, hvis et selskab ønskes opdelt i to selskaber i forbindelse med deling af ægtefællers fælleseje ved en forestående skilsmisse eller ved opdeling af et selskab mellem aktionærer, hvor selskabet er uden aktivitet ( pengetank ). Mette Vejrum/Nikolaj Vinther Skattekonsulent/Tax manager, ph.d.

7 Gebyrer og renter 7 De fleste virksomheder har formentlig været udsat for debitorer, som ikke betaler til tiden og i øvrigt kun aldeles nødtvunget. I denne artikel gives en oversigt over de virkninger, det har, at debitor ikke betaler rettidigt, og de muligheder, som kreditor har for at formå debitor til at betale. Når en ydelse leveres på kredit, indebærer dette typisk, at debitor ikke skal betale rente for tiden forud for sidste rettidige betalingsdag. Overskrides denne, vil der som udgangspunkt være basis for at afkræve debitor morarente. Spørgsmålet er imidlertid, fra hvilket tidspunkt og med hvilken sats morarenten kan kræves. Med hensyn til fra hvilket tidspunkt debitor kan afkræves morarente, bestemmer renteloven, at der skal betales morarente fra forfaldsdagen. En betingelse herfor er dog, at forfaldsdagen er fastsat i forvejen. Det vil den være, hvis parterne forud for leveringen har aftalt, hvornår betaling skal ske. En anden mulighed er, at betalingsbetingelserne fremgår af kreditors almindelige leveringsbetingelser, og at parterne udtrykkeligt eller stiltiende har aftalt, at leverancen er sket på grundlag af disse. Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at kreditors betalingsbetingelser ( netto kontant, 10 dage fra fakturadato el.lign.) fremgår af fakturaen. I sådanne tilfælde indtræder debitors pligt til at betale rente først, når der er gået 30 dage, efter at kreditor har afsendt anmodning om betaling. Dette kan ske eksempelvis ved, at kreditor fremsender en faktura vedrørende den leverede ydelse. Det er ikke nødvendigt udtrykkeligt at anføre, at betaling efter udløbet af fristen udløser pligt til at betale morarente. Debitor har dog altid pligt til at betale rente fra den dag, hvor kreditor begynder retsforfølgning til betaling af gælden. Dette vil være tilfældet, når kreditor har indleveret et betalingspåkrav til fogedretten eller en stævning til byretten. Om den sats, debitor har pligt til at betale, bestemmer renteloven, at den udgør Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af (for tiden) 7%. Parterne kan dog have aftalt en højere (eller lavere) sats. En aftale foreligger ikke, blot fordi den højere sats fremgår af fakturaen, men som ovenfor kan aftalen bestå i, at leveringer finder sted på grundlag af kreditors almindelige leveringsbetingelser. Der er ikke noget fikseret loft over den rentesats, som parterne kan aftale, men en grænse sættes dog af aftalelovens almindelige regel om urimelige kontraktvilkår. Betaler debitor ikke til tiden, og skyldes dette ikke en fejl, der rettes inden for kort tid, er det en almindelig erfaring, at det vil være nødvendigt at rykke for betalingen. Herom bestemmer renteloven, at kreditor kan kræve et gebyr på 100 kr. for at sende debitor en rykker. Gebyret er momsfrit, uanset at kreditor er momsregistreret. Der kan højst kræves gebyr for 3 rykkere, og disse skal for at være gebyrbærende sendes med mindst 10 dages mellemrum. Udløser rykkerskrivelserne ikke betaling, må kreditor indlede en egentlig inkassoprocedure. Denne skal foregå efter reglerne i lov om inkassovirksomhed. Enhver kreditor kan selv forestå inkassationen af sit krav. En anden mulighed er at overgive inddrivelsen af kravet til en anden. Alle advokater har ret til at foretage inkassationer på klienters vegne. Andre skal have en særlig autorisation, der udstedes af Rigspolitichefen. Uanset om kreditor selv forestår inkassationen, eller han har overladt dette til en anden, har debitor pligt til efter visse takster at erstatte kreditor de omkostninger, der er forbundet med forsøget på at inkassere kravet. Kreditor kan endvidere kræve et gebyr på 100 kr. (momsfrit) for at overgive kravet til inkasso hos en anden. Lars Lindencrone Petersen Landsdommer

8 8 Aktuelle datoer dato diskonto Nationalbankens udlånsrente Vi noterer at december 2007 sidste frist for anmodning om fremrykket tilbagebetaling af for meget betalt skat i 2007 forud for årsopgørelsen. Der beregnes ikke renter ved tilbagebetalingen. sidste frist for indbetaling til pensionsordninger i pengeinstitutter. sidste frist for ubegrænset frivillig indbetaling af forventet restskat for 2007 over kr., hvis man vil undgå restskattetillægget på 2%. OBS! Da den 31. december ikke er en bankdag, skal betaling over NetBank ske senest den 28. december. Mindsterenten 1/1 30/ % 1/7 31/ % 1/1 30/ % 1/7 31/ % kapitalafkastsatsen for 2007 er fastsat til 4% Satsen anvendes ved beregning af kapitalafkast i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen samt ved f.eks. beregning af kapitalafkast ved aktiekøb og den skematiske beregning af goodwill. Fra 3. marts ,50% 2,75% Fra 9. juni ,75% 3,00% Fra 4. august ,00% 3,25% Fra 6. oktober ,25% 3,50% Fra 8. december ,50% 3,75% Fra 9. marts ,75% 4,00% Fra 7. juni ,00% 4,25% Be l ø B s g r æ n s e r Afskrivningsloven Straksfradrag for småaktiver lempelse Af succissionsreglerne De såkaldte pengetankregler, der anvendes i forskellige sammenhæng, er ændret. Der er primært tale om, hvorvidt en virksomhed, der drives i selskabsform, kan anses for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende passiv pengeanbringelse, således at den ikke kan overdrages med succession. Grænsen herfor er ændret fra 50% til, at den nu først overskrides ved 75%. Det vil sige, at hvis mindre end 75% af selskabets indtægter opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra en sådan pengeanbringelse, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter mv. enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindre end 75% af de samlede aktiver, kan overdragelse ske, uden at der udløses skat hos overdrageren. Det bemærkes, at der ved selskabets indtægter forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning med tillæg af øvrige regnskabsførte indtægter. Endvidere bemærkes, at der skal foretages en vurdering af handelsværdierne af aktiverne ved udgangen af hvert år og på overdragelsestidspunktet. Reglerne gælder som nævnt ved overdragelse af aktier. Herudover gælder de samme beregningsregler ved vurderingen af, om der kan ske udlæg med succession fra et dødsbo, om den skattepligtige fortjeneste ved salg af en virksomhed kan indskydes på en pensionsordning (ophørspension), og om der kan beregnes et kapitalafkast ved køb af virksomhed i selskabsform. Endelig gælder tilsvarende regler ved anvendelse af etableringskontomidler til køb af virksomhed i selskabsform. Den ændrede grænse har virkning fra 1. januar Jytte Hjorth Skattekonsulent Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 22. oktober 2007

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere