SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle"

Transkript

1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del Skriftlig prøve i: SELSKABSRET Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle De to venner Anders Abba (AA) og Bertil Beatle (BB) havde kendt hinanden, siden de var børn. De havde altid talt om at ville starte deres egen musikbutik, hvor de ville sælge både musik og musikinstrumenter. I sommeren 2008 blev Anders og Bertil begge færdige med deres studier, og under en af sommerens grillfester spurgte Anders pludselig Bertil: Hvad siger du egentlig til vores gamle plan om at starte en musikbutik? Bertil blev lidt forbavset over, at Anders spurgte til den gamle drengedrøm, men sagde at: Det kan vi da godt se lidt på! Nogle dage senere blev der holdt møde i banken. Ud over Anders og Bertil deltog bankrådgiver Peter Pengelån (PP) og ejendomsmægler Harry Hurtigsalg (HH). Harry fortalte, at han kendte det perfekte lejemål til en musikbutik, men den nuværende lejer krævede kr. i nøglepenge for at overdrage retten til lejemålet, og der havde allerede været en henvendelse fra en anden forretningsdrivende, hvorfor han alene ville kunne holde på lejemålet en dags tid. Dagen efter ringede en ivrig Anders til Bertil og sagde: Jeg er klar til at gå i gang hvad siger du?. Bertil var stadig ikke sikker, og sagde derfor: Det kan jeg ikke rigtig tage stilling til lige nu jeg ringer tilbage senere. Anders forsøgte herefter flere gange i løbet af dagen at ringe Bertil op igen. Alle gangene uden held. Umiddelbart inden kontortids ophør samme dag ringede Anders til Harry og Peter, og bad dem møde ham om aftenen til et hastemøde med papirerne klar. De mødtes samme aften, hvor Anders underskrev overdragelsesaftalen vedrørende lejemålet. Dagen efter blev Anders kontaktet af Verner Videskærm (VV) en repræsentant fra Blockbuster Danmark A/S. Verner fortalte, at Blockbuster også havde været på udkig efter et godt lejemål, og at han tidligere på dagen var blevet underrettet om overdragelsen af lejemålet, hvilket havde frustreret ham en del, idet Blockbuster også var interesseret i lejemålet. På vegne af Blockbuster tilbød Verner derfor at købe lejemålet af Anders for kr., hvilket Anders accepterede. 1

2 Da Bertil nogle dage senere kontaktede Anders for at sige undskyld for, at han vist havde været lidt fraværende på det sidste, fortalte Anders hvad der var sket. Bertil blev straks meget begejstret og spurgte, hvornår han kunne få sin del af gevinsten. Anders nægtede imidlertid at dele gevinsten med Bertil. 1. Har Bertil ret til en del af gevinsten i forbindelse med salget af lejemålet? Anders havde under sin studietid startet et interessentskab kaldet Elektronik eksperten I/S med sine to kammerater Claus Chipmunk (CC) og Dennis Datatung (DD). Interessentskabet opkøbte på kredit større partier af enkeltdele til PC'ere, bearbejdede enkeltdelene, og videresolgte dem til forskellige IT kunder, der på denne måde kunne få specialbyggede reservedele. Interessentskabet havde alene én leverandør Kenny Kreditoresen (KK), der kendte både Anders, Claus og Dennis. Leverandøraftalen var blevet underskrevet af samtlige interessenter, der også alle havde deltaget i forhandlingerne med Kenny. Anders meddelte i slutningen af december 2007, at han ønskede at opsige sin deltagelse i interessentskabet i forbindelse med, at han blev færdig med sit studium, således at han kunne træde ud som interessent den 1. juli Dette blev accepteret af både Claus og Dennis, og i overensstemmelse hermed trådte Anders ud af interessentskabet den 1. juli Anders, Claus og Dennis markerede dagen med en lille privat fest, hvor alene de og deres kærester deltog. Det begyndte imidlertid kort tid efter at gå dårligt for interessentskabet. Claus og Dennis havde ikke den samme forretningsforståelse som Anders. Allerede den 1. september 2008 måtte Claus og Dennis meddele Kenny, at interessentskabet ikke ville være i stand til at betale sine regninger, i alt kr., hvoraf kr. vedrørte tiden før 1. juli 2008, mens de resterende kr. vedrørte tiden efter den 1. juli 2008 og frem til den 1. september Kenny reagerede straks efter at være blevet underrettet om betalingsproblemet med at kræve sine penge af henholdsvis Claus, Dennis og Anders personligt. Claus nægtede at betale under henvisning til, at det var interessentskabet der skyldte penge og ikke ham. Dennis ville principielt godt betale, men frygtede at han derved ville komme til at betale hele gælden selv. Anders nægtede at betale under henvisning til, at han var udtrådt af interessentskabet, og at kravet i øvrigt vedrørte perioden efter hans udtræden. 2

3 2. Kan Kenny kræve de kr. betalt af Claus, Dennis og/eller Anders? Du skal i din besvarelse tage stilling til de anbringender, som fremføres af hhv. Claus, Dennis og Anders. Anders far Henrik Abba havde for nogle år siden stiftet en ikke-erhvervsdrivende fond ved navn Musikfonden. Ifølge fondens vedtægter havde fonden til formål at fremme musikforståelsen i Danmark. Henrik havde imidlertid mistet en stor del af sin hørelse med alderen, og som følge heraf var hans tidligere passion for musik blevet erstattet af et indædt had. Han ønskede derfor at ændre fondens formål således, at den fremover skulle fremme tilværelsen for døve og dårligt hørende i Danmark. 3. Kan fondens formål ændres? Aktieselskabet Grafisk Tryk A/S var stiftet i Formålet var i vedtægterne angivet som grafisk produktion og hermed forbundet virksomhed. Selskabet havde igennem en årrække ekspanderet kraftigt bl.a. gennem opkøb af konkurrerende virksomheder. Købet af disse virksomheder var primært blevet finansieret ved, at Grafisk Tryk opkøbte egne aktier, og herefter betalte for de nye virksomheder med de egne aktier. I 2005 blev bestyrelsesformanden i Grafisk Tryk, Thomas Tryk, gennem en bekendt opmærksom på en mindre kommunikationsvirksomhed, Traralgon ApS, der primært havde markeret sig inden for trykte medier. Grafisk Tryk overvejede at udvide sit forretningsområde, så man ud over det trykte medie kunne tilbyde kunderne en helhedsløsning, der omfattede både tryk, internet og elektronisk kommunikation generelt. Man ønskede, at Grafisk Tryk fortsat skulle koncentrere sig om de trykte medier, mens udvidelsen af forretningsområdet skulle ske gennem opkøb af virksomheder med speciale heri. På et bestyrelsesmøde drøftede ledelsen et muligt køb af Traralgon og de konsekvenser, som et køb kunne få for Grafisk Tryk. Bl.a. diskuterede man konsekvenserne af selskabets strategi om fortsat ekspansion og udvidelse af forretningsområderne. Et af bestyrelsesmedlemmerne, Søren Sværte, som engang havde haft selskabsret på Handelshøjskolen, bemærkede, at man måske skulle overveje, hvorvidt strategien kunne rummes inden for den eksisterende formålsbestemmelse. 3

4 Thomas Tryk afviste dette med henvisning til, at så længe Grafisk Tryk A/S koncentrerede sig om trykdelen, og overlod de relaterede områder til datterselskaberne, var der ingen problemer. 4. Tag stilling til om Thomas Tryk har ret. Begrund din besvarelse. På bestyrelsesmødet diskuterede man endvidere en mulig finansiering af købet. Man så gerne, at købesummen kunne erlægges med egne aktier. På det pågældende tidspunkt lå Grafisk Tryk inde med en beholdning af egne aktier på 3 %. Grafisk Tryk havde en egenkapital på 23 mio. kr. Denne bestod af en aktiekapital på 15 mio. kr., en opskrivningsreserve vedr. selskabets faste ejendom på 4,5 mio. kr., en vedtægtsbestemt reserve på 2,5 mio. og et overført overskud på 1 mio. kr. Markedsværdien var 45 mio. kr. 5. Hvor mange egne aktier kan Grafisk Tryk A/S købe? Bestyrelsen vurderer, at det antal egne aktier, som selskabet lovligt kan erhverve, ikke er tilstrækkeligt til at dække købet af Traralgon og overvejer derfor, hvorvidt man kan gennemføre en kapitalforhøjelse, evt. til overkurs, og så efterfølgende gennemføre et opkøb af egne aktier. Bestyrelsens umiddelbare tanke er en kapitalforhøjelse på 5 mio. kr. 6. Vil det påvirke det antal egne aktier, som Grafisk Tryk A/S kan købe, at man indledningsvis vedtager og gennemfører en kapitalforhøjelse? Har det nogen betydning, om kapitalforhøjelsen gennemføres til overkurs? Bestyrelsen beslutter på mødet at gå videre med planerne om et køb af Traralgon ApS. Traralgons ejerkreds var umiddelbart ikke positive over for et salg af virksomheden, men Grafisk Tryk A /S valgte at give tilbud på anparterne. Traralgons revisor havde beregnet, at anparternes indre værdi var kurs 290, men i forhåbning om et positivt udfald bød Grafisk Tryk kurs 500. Det samlede købstilbud lød dermed på 3,5 mio. Ejerkredsen i Traralgon gav efter nogen tid efter tilsagn om at ville sælge til den tilbudte kurs. På det tidspunkt havde Grafisk Tryk netop fremlagt årsregnskabet for 2005, og det udviste et overskud på 2,5 mio. På den efterfølgende generalforsamling blev årsregnskabet fremlagt. Det fremgik heraf, at selskabet, i modsætning til tidligere år, ikke ville udbetale udbytte. Thomas Tryk gjorde rede for dette i formandsberetningen og forklarede, at man ønskede at anvende overskuddet til købet af 4

5 Traralgon ApS. En del af aktionærerne var stærkt utilfredse med dette, og de gav udtryk for, at ledelsen i Grafisk Tryk A/S havde fået storhedsvanvid, og at man hellere skulle holde sig til det, man var god til frem for at kaste sig over en branche, man ikke kendte noget til. Gruppen af aktionærer havde derfor stillet et modforslag til dagsordenen om, at der skulle udbetales 10 % i udbytte, hvilket svarede nogenlunde til tidligere års niveau. Videre kritiserede gruppen tilbudsprisen, og man fremførte, at ledelsen havde handlet erstatningspådragende ved at betale en så markant overpris for Traralgon ApS. Man undersøgte derfor mulighederne for at få købet gransket med henblik på at lægge sag an mod selskabets ledelse. 7. Du skal vurdere, hvad der skal til, for at forslaget om 10 % udbytte kan vedtages. 8. Endvidere skal du vurdere mulighederne for, at gruppen kan få købet gransket, og om de vil kunne anlægge et erstatningssøgsmål mod selskabets ledelse. En anden gruppe af aktionærer, heriblandt Thomas Tryk, Søren Sværte og Rikke Rulle, som alle tre sad i Grafisk Tryk s bestyrelse, var trætte af den omtalte gruppe af aktionærer, som de følte modarbejdede selskabets strategier og visioner. De overvejede derfor, hvordan de kunne slippe af med især 3 aktionærer, som de mente, var dem, der førte an. De overvejede derfor at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få gennemført en vedtægtsændring, der ville gøre det muligt at sætte de tre uden for indflydelse. De overvejede at gennemføre en rettet emission, hvor et selskab, TSR Holding A/S, skulle tegne aktierne. Dette selskab var ejet af Thomas Tryk, Søren Sværte og Rikke Rulle. Efterfølgende ville de tre sælge deres egne aktieposter til TSR Holding A/S, som derved ville opnå 91 % af kapitalen i selskabet. Søren Sværte mente at kunne huske, at TSR Holding A/S dermed ville få ret til at tvangsindløse de øvrige aktionærer. 9. Du bedes vurdere, hvorvidt en sådan rettet emission vil kunne gennemføres, og i givet fald om det giver mulighed for at slippe af med de 3 aktionærer. 5

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman DOM Afsagt den 1. oktober 2013 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (Advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S) 2) Advent International Ltd 3) Lehman Brothers Comm.

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere