Information om aktieoptionsloven Juni udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave"

Transkript

1 Information om aktieoptionsloven Juni udgave

2 Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes bevæggrunde og overvejelser Aktieløn og relation til den øvrige del af lønnen De forskellige ordninger: Aktieoptioner Warrants Almindelig aktiebesiddelse Konvertible obligationer Fantomaktier Medarbejderaktier Hvad skal man være opmærksom på Lovens ikrafttræden og lovens dækningsområde Tidshorisont Gevinst og tab Retten til aktieløn ved fratrædelse Aktieoptioner tildelt før lovens ikrafttræden Aktieoptioner tildelt efter lovens ikrafttræden Feriepenge, fratrædelsesgodtgørelse m.m Aktieoptioner tildelt før lovens ikrafttræden Aktieoptioner tildelt efter lovens ikrafttræden Erstatning og kompensation Aktieoverdragelse Konkurs og udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond Retten til dagpenge Hvad ejer man egentlig en rettighed i og hvem rejser man sag imod? Tavsheds-/fortrolighedsklausuler Insiderhandel Skatteregler Konsekvensen af at være aktionær - er man stadig lønmodtager? Lønmodtagerstatus (funktionærer/direktører) Indflydelse på virksomheden Udformningen af aftalen/kontrakten Arbejdsgiverens oplysningspligt Aktieoptionsloven kan fraviges til lønmodtagerens fordel AC-organisationernes generelle retningslinier for aktieaflønning Indeks Bilag: Tjekliste AC-sag: /HFA 2

3 Information om aktieoptionsloven3 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling Aktieaflønning eller anden for form Alternativ aflønning er en aflønningsform der adskiller sig fra den (typiske) månedlige udbetaling af en aftalt eller overenskomstfastsat løn. Eksempelvis kan nævnes aktieoptioner, aktietegningsrettigheder, etc., som på et eller andet tidspunkt forudsættes at kunne konverteres til kroner og ører. Et af virksomhedernes formål med aktieaflønningsordninger og en række andre alternative aflønningsformer er grundlæggende at medarbejderne skal opleve et øget ansvar og engagement i virksomhedernes langsigtede udviklingsmuligheder. Andre formål kan være at forbedre virksomhedens likviditet (virksomheden låner penge af medarbejderne ved at kræve at de investerer i virksomheden), og/eller at virksomheden ønsker at fastholde (visse grupper af) medarbejdere. Dette vejlednings- og informationsmateriale er udarbejdet med henblik på at oplyse om de forskellige typer af ordninger der eksisterer, om deres mulige konsekvenser - såvel juridisk som økonomisk - og ikke mindst om de faldgrubber der er, hvis man ikke er meget grundig og opmærksom i de situationer, hvor ens arbejdsgiver tilbyder en eller anden form for alternativ aflønning. Denne vejledning og information er en revision af vejledningen fra juni 2002 foretaget som følge af lovændring i juli 2004 og retter sig primært til medarbejdere i virksomhederne og som udgangspunkt ikke til den egentlige ledelse. For sidstnævnte gruppe kan der være andre og særlige forhold, som ikke er berørt her. Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem: C3 - organisation Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Dansk Farmaceutforening (DF) DM - Fagforening for højtuddannede Kommunikation og Sprog (KS) Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) samt Akademikernes Centralorganisation (AC) Materialet er til fri anvendelse for AC-organisationerne til formidling i såvel elektronisk format som i papirformat. Redaktionen er afsluttet i juni 2006, og der tages et generelt forbehold for lov- og regelændringer samt ændringer i retspraksis der sker herefter. Der tages endvidere et forbehold for præcisionen m.v. i beskrivelserne, idet en del af disse er holdt i mere generelle vendinger. I konkrete situationer opfordres man til at kontakte egen organisation for nærmere rådgivning. 3

4 Information om aktieoptionsloven4 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes bevæggrunde og overvejelser En virksomhed kan have forskellige grunde til at indføre en ordning om aktieaflønning. Skal der peges på nogle overordnede grunde er disse følgende: 1. Tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, herunder virksomhedens ønske om at øge medarbejdernes loyalitet af konkurrencemæssige årsager. 2. Motivation af medarbejderne, således at produktionen og medarbejdernes indsats øges. 3. Likviditetsfremmende og som et alternativ til mere traditionel aflønning. Dette gælder formentlig primært nystartede virksomheder der af økonomiske årsager kan have behov for at aflønne alternativt, på en måde der ikke påvirker likviditeten her og nu. 4. Tiltrækning af kapital, hvor eksterne kapitalinvestorer stiller krav til virksomheden om medarbejderaktieordninger. 5. Tiltrækning, fastholdelse og motivation af ledelsen 6. En sammenblanding af ovenstående. ad 1: Tiltrækning og fastholdelse Ved at tilbyde medarbejderne et supplement til den mere traditionelle aflønningsform i form af en type aktieaflønning, hvor der kan forventes en økonomisk gevinst, kan virksomheden opnå at tiltrække og fastholde attraktive og kvalificerede medarbejdere. I sin mest attraktive form er ordningerne udformet som et vedhæng til den ordinære løn og uden økonomisk risiko for medarbejderen. Mange medarbejdere vil føle sig mere knyttet til virksomheden. Det opleves i højere grad som at der arbejdes for samme sag. Fastholdelseselementet afspejles ofte i forventninger til fremtidige tildelinger. ad 2: Motivation af medarbejderne En anden begrundelse for virksomhederne til at tildele medarbejderne aktieaflønning er at øge motivationen og engagementet blandt medarbejderne. Aktieaflønning kan skabe et stærkere loyalitetsbånd mellem virksomheden og medarbejderen, fordi der skabes en fælles interesse i at det går godt for virksomheden. Dette kan indebære at der derved indføres et præstationsafhængigt element i medarbejderens løn. Medarbejderne opnår gennem deres optioner mulighed for at få del i den værditilvækst de selv er med til at skabe, og får derved en personlig interesse i at maksimere værditilvæksten i virksomheden. 4

5 Information om aktieoptionsloven5 ad 3: Likviditetsfremmende og alternativ til mere traditionel aflønning Virksomhedens hensigt med en aktieaflønningsaftale kan være at anvende ordningerne som et alternativ til traditionel løn her og nu. Dette er især aktuelt for nystartede virksomheder med en ofte - begrænset likviditet, hvilket ellers kan begrænse mulighederne for at tiltrække dygtige og derved ofte dyre medarbejdere. Aflønning med aktieoptioner m.v. kan således være en måde for ledelsen at søge at komme igennem virksomhedens opstartsperiode med begrænsede økonomiske ressourcer. ad 4: Tiltrækning af kapital Det kan være at en aktieaflønningsordning stilles som et krav fra virksomhedens eksterne investorer. Dette krav kommer fra ejerne af venturekapital, som typisk går ind og finansierer nystartede og hurtigt voksende virksomheder med fremtidigt vækstpotentiale. I disse situationer er det i dag velkendt at ejerne af venturekapitalen stiller som en betingelse at virksomhedens nøglemedarbejdere knyttes til virksomheden via aktieaflønning. ad 5: Tiltrækning, fastholdelse og motivation af ledelsen Den største del af volumenen med hensyn til aktieaflønning er i overvejende grad (endnu) rettet udelukkende mod ledelsen i virksomheden. Baggrunden herfor er en opfattelse typisk hos bestyrelsen at det er ledelsen der har den afgørende og mest betydende indflydelse på strategi, udvikling og styring af virksomheden. Ved at tildele ledelsen en aktieaflønningsordning øges ledelsens motivation og loyalitet med henblik på at optimere bundlinjetallene. 5

6 Information om aktieoptionsloven6 3. Aktieløn og relation til den øvrige del af lønnen Når man forhandler med sin arbejdsgiver om optioner eller anden form for aktieløn, skal man være opmærksom på at aktieløn er en risikobetonet løndel. Omfanget af den indtægt medarbejderen vil kunne opnå gennem sine kommende aktier i virksomheden, kan man ikke altid vurdere på tidspunktet for aftalens indgåelse. Denne del af ens indtægt vil være afhængig af, hvordan virksomheden udvikler sig økonomisk. Hvis kursen på aktien stiger i forhold til den kurs man har aftalt at købe til, vil man få en indtægt, som kan lægges oveni den almindelige lønindtægt, men hvis kursen falder eller ikke stiger ret meget, har man kun sin øvrige normale løn til at leve af. Den indtægt man får fra sine aktier, får man i øvrigt først den dag, aktierne sælges. Der kan således gå lang tid inden man kan disponere over denne del af lønnen. Derfor er det vigtigt at lønmodtageren sikrer sig en fornuftig almindelig løn, således at der løbende er dækning til faste udgifter, forbrug og pension. Vælger man at satse på at virksomheden vil klare sig godt, og dermed accepterer en ringere løn end man ellers ville kunne opnå - i håbet om den gevinst man opnår ved af salg af sine aktier en gang i fremtiden - så risikerer man at stå tilbage med en løn som ikke svarer til ens arbejdsindsats, og som man i værste fald ikke kan leve af. Går virksomheden konkurs giver det yderligere problemer. Se herom i kapitel 5.8. Man bør betragte aktieløn som en lodseddel. Den kan måske give en gevinst, men regn ikke med det. Det centrale er således at man skal koncentrerer sig om at forhandle sig frem til en løn der svarer til ens markedsværdi, både ved ansættelsen og under de årlige lønforhandlinger. Oplysninger herom og bistand til forhandlingen herom kan man få ved henvendelse til egen organisation - forud for forhandlingen! 6

7 Information om aktieoptionsloven7 4. De forskellige ordninger: 4.1. Aktieoptioner En aktieoption er en ret - men ikke en pligt - til at købe allerede eksisterende aktier i virksomheden indenfor en angiven periode (udnyttelsesperioden), til en i forvejen fastsat kurs. Det er aktiernes værdi i udnyttelsesperioden der afgør om det vil være fordelagtigt at udnytte købsretten. Hvis optionen ikke udnyttes indenfor den fastsatte periode mister medarbejderen retten hertil. Selve optionen retten til at købe aktier er omkostningsfri for medarbejderen indtil udnyttelsestidspunktet. Herefter skal medarbejderen skaffe kapital til at erhverve aktierne, medmindre der er aftalt en såkaldt differenceafregning, hvorefter aktierne købes og sælges på samme dag. Udnyttes optionen ikke vil der således ikke være nogen risiko for et tab, men heller ikke en mulighed for en gevinst. Udnyttes optionen derimod bliver man en almindelig aktionær med heraf følgende risiko for enten et kursfald eller med chance for en kursgevinst Warrants En warrant er en ret men ikke en pligt - til inden for en given periode at tegne nyudstedte aktier i virksomheden til en i forvejen fastsat kurs. En warrant kaldes derfor også en tegningsoption eller en aktietegningsret. Ved tegningen dvs. udnyttelsestidspunktet - er det aktiernes fastsatte værdi, der skal betales. Hvis værdien af aktierne på udnyttelsestidspunktet er mindre end den fastsatte kurs - og retten derfor ikke udnyttes - er der intet tab lidt. Udnyttes tegningsretten - og de nytegnede aktier herefter falder i værdi inden de sælges - vil der selvfølgelig opstå et tab for medarbejderen. På tilsvarende vis som ved køb af aktier i henhold til en option, er det medarbejderen selv der skal skaffe den fornødne kapital til anskaffelsen af de nytegnede aktier, og man bliver også aktionær med gevinstmuligheder og tabsrisici Almindelig aktiebesiddelse Almindelig aktiebesiddelse behøver ikke nødvendigvis at have noget med ansættelsesforholdet at gøre. En medarbejder kan også købe allerede eksisterende eller nytegnede aktier i virksomheden på lige fod med alle andre interesserede og til samme pris. Det kan dog ofte være meget vanskeligt at erhverve aktie i et ikke-børsnoteret selskab. Aktier kan også tildeles medarbejderne som en del af den almindelige aflønning enten gratis eller til favørkurs. Hvis aktierne erhverves gratis eller til favørkurs skal gevinsten heraf beskattes, se dog nærmere i afsnit kapitel 6 om rådgivningen på skatteområdet. 7

8 Information om aktieoptionsloven Konvertible obligationer En konvertibel obligation er i princippet et pengelån som medarbejderen yder virksomheden. Man modtager som sikkerhed et forrentet gældsbrev den konvertible obligation. Den konvertible obligation giver på et angivet tidspunkt eller inden for en periode medarbejderen ret men ikke pligt til at konvertere lånet til aktier i virksomheden til en på forhånd fastsat kurs. Medarbejderen der har ydet lånet til virksomheden vil løbende modtage renter af det udlånte beløb. Hvis værdien af aktierne på indløsningstidspunktet er mindre værd end det ydede lån, kan lånet af medarbejderen i stedet kræves indfriet kontant. Der er således ikke umiddelbart nogen økonomisk risiko for medarbejderen med mindre virksomheden går konkurs. På den anden side er det likviditetskrævende for medarbejdere således at yde lån til sin virksomhed Fantomaktier Fantomaktier er en særlig form for bonusordning, hvor den eventuelle bonus opgøres til den aktieavance, som man ville have opnået, hvis man havde haft en aktiepost i virksomheden. Der opnås ikke en køberet, men derimod en ret til at modtage et kontant beløb svarende til den værdiforøgelse, der har været på den pågældende aktie i aftaleperioden. Da man ikke opnår en køberet til værdipapirer, er ordningen ikke omfattet af Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold, men derimod af funktionærlovens 17a, hvor retten til udbetaling af bonus bevares uanset fratræden, Bonus udbetales, når man vælger at udnytte fantomaktien Medarbejderaktier Medarbejderaktier er et tilbud til samtlige virksomhedens medarbejdere om at få overdraget en (ofte) beskeden mængde aktier i virksomheden. Tilbudet om medarbejderaktier skal omfatte alle ansatte i virksomhedens. Det er dog tilladt at graduere mængden af tildelte aktier efter fx anciennitet. Der kan enten være tale om at medarbejderne kan købe aktier til en særlig favorabel kurs til en værdi der højst udgør 10 pct. af årslønnen, men medarbejderaktier kan også tildeles gratis og uden beskatning til samtlige ansatte for en værdi af højst kr. Der er en bindingsperiode indenfor hvilken medarbejderaktierne ikke må sælges på 7 år hvis der er tale om gratis aktier, og 5 år hvis aktierne er købt til favørkurs. Ved aktier købt til favørkurs er der risiko for tab, hvis aktiernes værdi falder til under favørkursen. Det er likviditetskrævende at købe aktierne. 8

9 Information om aktieoptionsloven9 5. Hvad skal man være opmærksom på Som bilag 1 er der lavet en tjekliste. De enkelte punkter der oplistes skal der på en eller anden måde være taget stilling til, før man endeligt tager mod tilbuddet om aktieaflønning. En række af punkterne i tjeklisten uddybes nærmere i det følgende: 5.1. Lovens ikrafttræden og lovens dækningsområde Loven om brug af aktieoptioner mv. trådte i kraft den 1. juli Den finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en lønmodtager ret til som led i et ansættelsesforhold at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter på et senere tidspunkt. Loven omfatter lønmodtagere, men fx ikke direktører. Der henvises i øvrigt til kapitel 7.1. om "Lønmodtagerstatus. Det følger af lovens 9, stk. 2, at den finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, for tildelinger, der sker efter lovens ikrafttræden. Har man således indgået en aftale med din arbejdsgiver om aktieoptioner før den 1. juli 2004, hvor tildelingerne sker efter den 1. juli 2004, vil aktieoptionsaftalen være omfattet af loven og dennes bestemmelser om retten til aktieoptioner i tilfælde af fratræden. En aktieoptionsaftale består imidlertid typisk af flere tildelinger fordelt over en længere årrække. Er aktieoptionsaftalen indgået før den 1. juli 2004 kan der således være tildelinger, der sker både før og efter den 1. juli I så fald vil de tildelinger, der sker inden den 1. juli 2004 være omfattet af den hidtidige praksis vedrørende retten til aktieoptionerne i tilfælde af fratræden. Tildelinger, der sker efter den 1. juli 2004 vil følge lovens bestemmelser om retten til aktieoptionerne i tilfælde af fratræden Tidshorisont Tildelingstidspunktet i en aktielønsaftale er det tidspunkt, hvor der foreligger en aftale mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om, at lønmodtageren på et (senere) tidspunkt kan udnytte rettighederne ved at købe eller tegne aktier. Aktieløn er ofte tænkt som et element for at fastholde lønmodtageren som en værdifuld arbejdskraft i virksomheden. Det er derfor ikke ualmindeligt, at det af ordningen fremgår, at lønmodtageren mister retten til at udnytte aktieoptionerne ved egen opsigelse, og ved arbejdsgiverens opsigelse kun har ret til en udnytte en forholdsmæssig andel. Ved siden af virksomhedens ønske om at fastholde lønmodtageren, står lønmodtagerens ønske om at bevare sin mobilitet på arbejdsmarkedet, og også bevare denne uden for store omkostninger. Det er derfor vigtigt for lønmodtageren, at udnyttelsestidspunktet ikke ligger for langt ude i fremtiden. Jo længere ude i fremtiden 1 Kapitel 11 9

10 Information om aktieoptionsloven10 udnyttelsestidspunktet ligger, jo længere tid vil lønmodtageren være begrænset i omkostningsfrit at udnytte sin mobilitet. Det mest almindelige er, at perioden fra tildelingstidspunktet til udnyttelsestidspunktet er 3-5 år Gevinst og tab Det er primært virksomhedens forventninger til fremtiden der er udgangspunktet, når kursen på tegningstidspunktet skal fastsættes. Det spiller derfor også en rolle, hvordan virksomheden vurderer den fremtidige udvikling. Fremtiden kan muligvis forme eller udvikle sig anderledes end oprindeligt forventet, og det kan betyde at gevinsten ikke bliver så høj som forventet. Om man tjener penge på sine aktierettigheder eller ej, afhænger af om der er en positiv forskel mellem markedsværdien af aktien på udnyttelsestidspunktet og den kursværdi, som blev fastsat på tildelingstidspunktet. Det er denne på forhånd fastsatte kurs, man skal betale for at købe eller tegne aktier på udnyttelsestidspunktet: Dvs. jo mere markedsværdien ligger over denne kurs, des mere er de aktier man køber eller tegner værd. Ligger markedsværdien på niveau med eller under den fastsatte kurs, kan det som udgangspunkt ikke økonomisk betale sig at benytte sig af udnyttelsesretten. På den anden side kan man måske af andre grunde have ønske om at udnytte sin ret og blive aktionær, fx fordi man har en forventning eller særlig viden om at en positiv udvikling for virksomheden vil indebære en kursstigning på aktierne. Her er dog en særlig faldgruppe: Står virksomheden for fx at skulle lancere et nyt produkt, der med stor sandsynlighed giver kursen på aktierne et kraftigt løft, og denne lancering ligger tæt på medarbejderens udnyttelsestidspunkt, kan der være en risiko for købet omfattes af forbuddet mod insiderhandel. Se nærmere herom i kapitel Man skal være opmærksom på at man ikke opnår nogen egentlig gevinst, dvs. penge i hænderne, før man sælger aktierne igen. Så det er i virkeligheden markedskursen på det tidspunkt hvor man sælger igen, der er afgørende for den reelle gevinst. Se mere herom i afsnit 5.7. om aktieoverdragelse. Aftalen kan indeholde forskellige værdiansættelser afhængigt af udviklingen i ansættelsesforholdet. Virksomheden kan eventuelt på forhånd i aftalen have bestemt en anderledes værdiansættelse af aktierne eller andre reguleringer af medarbejdernes rettigheder for det tilfælde at man selv siger din stilling op, i forhold til hvis man bliver sagt op af virksomheden, eller kontrakten udløber. Optionsordningen bør indeholde bestemmelser, der kompenserer lønmodtageren i tilfælde af kapitalforhøjelse eller nedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve eller nye tegningsoptioner, eller opløsning af selskabet, herunder fusion og spaltning. Disse forhold kan således have en væsentlig indflydelse på værdien af aktieoptionerne. 10

11 Information om aktieoptionsloven Retten til aktieløn ved fratrædelse Ifølge de fleste aktieoptionsordninger er det en betingelse for udnyttelse af optionerne, at lønmodtageren er ansat i virksomheden på udnyttelsestidspunktet. Det betyder at man ifølge optionsordningen mister retten til sine aktieoptioner, hvis man enten ved egen opsigelse eller ved afskedigelse fratræder stillingen inden optionerne i.h.t. aftalen kan udnyttes. Sker fratrædelsen, efter at udnyttelsesperioden er begyndt, fremgår det ofte af optionsordningen, at udnyttelsesperioden bliver forkortet til udløb fx 3 måneder efter fratrædelsen. Vurderingen af sådanne vilkårs gyldighed afhænger af, om aktieoptionerne er tildelt før eller efter aktieoptionslovens ikrafttræden den 1. juli Aktieoptioner tildelt før lovens ikrafttræden Det har i en årrække været diskuteret, hvorvidt aktieoptionsordninger gyldigt kan indeholde bestemmelser om bortfald af aktieoptioner eller begrænsning af disses udnyttelsesperiode i forbindelse med fratræden. Dette spørgsmål er nu afklaret. Højesteret fastslog i Intel-dommen U H og Novo-dommen U H, at de tildelte aktieoptioner var vederlag, som funktionærerne havde erhvervet endelig ret til på tildelingstidspunktet. Bestemmelserne om bortfald af aktieoptioner og begrænsning i udnyttelsesperioden ved fratræden var dermed ugyldige Aktieoptioner tildelt efter lovens ikrafttræden Aktieoptionslovens 4 og 5 indeholder regler om lønmodtagerens aktieoptionsrettigheder ved fratrædelse. Helt overordnet afhænger lønmodtagerens rettigheder af, om lønmodtageren eller arbejdsgiveren er årsag til ansættelsesforholdets ophør. Ifølge aktieoptionsloven bortfalder alle ikke-udnyttede aktieoptioner ved fratrædelsen, hvis lønmodtageren selv opsiger sin stilling, bliver afskediget som følge af misligholdelse af ansættelsesforholdet eller bliver berettiget bortvist. Derudover bortfalder retten til tildelinger efter fratrædelsen i disse situationer. Hvis lønmodtageren derimod bliver opsagt, eller hæver ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse, bevarer lønmodtageren retten til at udnytte tildelte aktieoptioner, som om han fortsat var ansat. Endvidere bevarer lønmodtageren retten til en forholdsmæssig andel af de tildelinger, lønmodtageren ville have haft ret til i henhold til aftale eller sædvane, hvis han havde været ansat ved regnskabsårets afslutning eller på tildelingstidspunktet. Den forholdsmæssige andel beregnes i forhold til lønmodtagerens ansættelsestid i regnskabsåret. Dette gælder ligeledes, hvis lønmodtageren fratræder, fordi lønmodtageren har nået den alder, hvor tilbagetrækning sker fra det pågældende hverv eller den pågældende virksomhed, eller fordi lønmodtageren kan oppebære folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren. 11

12 Information om aktieoptionsloven Feriepenge, fratrædelsesgodtgørelse m.m. Overvejelserne om, hvorvidt aktieløn kan betragtes som en del af lønnen for arbejde, har hurtigt ført til diskussion om - og i hvilket omfang - aktieløn skal indgå i ydelser i ansættelsesforholdet, der direkte beregnes på grundlag af aflønningen. Det gælder lovbestemte ydelser som feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse for uberettiget afskedigelse til funktionærer. Men det gælder også ydelser der følger af aftale, enten i overenskomst eller i individuel kontrakt. Da den nye lov på området specifikt tager stilling til spørgsmålet om beregning af feriepenge mv. af aktieløn, er det ved gennemgangen nødvendigt at sondre mellem tiden før og efter lovens ikrafttræden Aktieoptioner tildelt før lovens ikrafttræden Højesterets dom i Novo-sagen, hvorefter aktieoptioner anses som en del af aflønningen, betyder i sig selv, at aktieløn som udgangspunkt må indgå ved fastsættelsen af lovmæssige ydelser, der beregnes på grundlag af lønnen, selvom det ikke kan siges med sikkerhed. I dommen i den såkaldte Alpharma-sag, der blev afsagt dagen inden dommen i Novo-sagen, tog Højesteret stilling til et feriepengekrav baseret på tildelte aktietegningsretter. Det følger af dommen, at hvis aktieløn skal indgå ved beregningen af feriepenge, skal det ske med værdien af aktieoptionerne på tildelingstidspunktet. I overensstemmelse hermed skal feriepengekravet henregnes til det år, hvor den enkelte tildeling sker. På grund af forskellige teknikaliteter i ferieloven fik lønmodtageren i Alpharmasagen ikke medhold i, at der var krav på feriepenge af aktieoptionerne, og dommen tager ikke entydigt stilling til om aktieoptioner m.m. skal indgå i beregningen af feriepenge. Men hvis det er tilfældet, har Højesteret altså fastslået, at aktielønnen skal behandles som løn, der er betalt på tildelingstidspunktet. På baggrund af Novo-sagen og Alpharma-sagen samlet set, kan det forsigtigt konkluderes, at aktieløn som udgangspunkt må indgå ved fastsættelsen af lovmæssige ydelser, der beregnes på grundlag af lønnen i ansættelsesforholdet, og at beregningen skal ske ud fra det princip, at aktielønnen skal behandles som løn, der er betalt på tildelingstidspunktet. Det betyder også, at forældelsesfrister og lignende begynder at løbe fra tildelingstidspunktet. I Alpharma-sagen betød det netop, at kravet på feriepenge af de tildelte aktietegningsretter var rejst for sent. Hvis en tildeling af aktieoptioner skal indgå ved beregningen af eksempelvis feriepenge, vil det være nødvendigt at fastsætte værdien af den enkelte portion tildelte aktieoptioner på tildelingstidspunktet. Det er endnu usikkert, hvordan sådan værdiansættelse skal ske. Men vi ved fra Novo-sagen, at aktieoptioner har en værdi, selvom udnyttelseskursen ikke overstiger aktiernes værdi på tildelingstidspunktet. Aktieoptioner har altså også en værdi på tildelingstidspunktet selvom tildelingen ikke sker til favørkurs. "Efter organisationernes opfattelse bør en sådan værdiberegning ske ved anvendelsen af den internationalt anerkendte beregningsmodel Black-Scholes formlen. Efter denne formel afhænger optionernes værdi af udnyttelseskursen, aktiekursen, længden af den resterende udnyttelsesperiode, aktiens volatilitet (udsving i aktiekursen) samt det aktuelle renteniveau." 12

13 Information om aktieoptionsloven13 Det er ikke kun i lovgivningen, der er fastsat bestemmelser om ydelser og kompensation, der skal beregnes på grundlag af lønmodtagerens løn. Sådanne bestemmelser forekommer også ofte i ansættelseskontrakter og overenskomster, eksempelvis i aftalte bestemmelser om pension m.v. Ligesom for lovbestemte ydelser er spørgsmålet her, om der ved beregningen af en lønafhængig, aftalebaseret ydelse skal ske medinddragelse af aktielønnen. Svaret er ikke nødvendigvis det samme som for lovbestemte ydelser, for forståelsen af aftalte vilkår må skabes ud fra, hvad parterne har haft i tankerne, da de pågældende aftalebestemmelser blev udformet. Derfor kan man heller ikke sige, om aktieløn skal indgå ved beregningen eller ej, uden at have kigget på hver enkelt konkret kontraktsbestemmelse og dennes baggrund. Men hvis man vil være sikker på, at aktieløn indgår i beregningen af en ydelse, så bør aktieløn specifikt nævnes i den relevante bestemmelse. Samlet set må det - indtil der foreligger yderligere praksis på området lægges til grund: at aktieaflønning skal indgå ved beregningen af lovbestemte ydelser, der direkte fastsættes ud fra lønnen, eksempelvis ved beregningen af feriepenge. at det afhænger af en fortolkning af den konkrete aftale, om aktieløn skal indgå ved beregningen af ydelser, der efter aftale fastsættes ud fra lønnen. at det er tidspunktet for tildelingen af aktierettigheder, der er afgørende for beregningen af værdien af aktieoptionen Aktieoptioner tildelt efter lovens ikrafttræden Det fremgår af 6 i den nye lov, at aktieoptioner m.m. ikke indgår i beregningen af feriegodtgørelse og ferietillæg efter ferielovens regler. Aktieoptioner m.m. indgår endvidere ikke i beregningen af godtgørelser for usaglig afskedigelse, fratrædelsesgodtgørelse m.v. Loven regulerer derimod ikke spørgsmålet om, i hvilket omfang aktieløn skal indgå i beregningen af aftalte ydelser, hvad enten aftalen fremgår af kollektiv overenskomst eller individuel aftale. Retsstillingen vil derfor på dette punkt være den samme for nye tildelinger som den ovenfor er beskrevet for så vidt angår tildelinger, der ikke er omfattet af den nye lov Erstatning og kompensation Hvis en arbejdsgiver ikke kan eller vil opfylde lønmodtagerens ret til udnyttelse af sine aktieoptioner, kan lønmodtageren kræve erstatning for sit tab. Spørgsmålet er da, hvordan erstatningskravet skal opgøres. Domstolene har endnu ikke har lejlighed til at tage stilling til dette spørgsmål. Man kunne overveje at beregne erstatningen ud fra aktieoptionernes teoretiske markedsværdi. Den mest anvendte værdiansættelsesmetode i den forbindelse er formentlig Black & Scholes' formel. Efter denne formel afhænger optionernes værdi af udnyttelseskursen, aktiekursen, længden af den resterende udnyttelsesperiode, aktiens volatilitet (udsving i aktiekursen) samt det aktuelle renteniveau. Ulempen ved at beregne erstatningen ud fra aktieoptionernes teoretiske markedsværdi er, at den blot udgør en slags gennemsnitsberegning af lønmodtagerens tab og ikke relaterer sig til den eventuelle gevinst, lønmodtageren ville have opnået ved at udnytte optionerne og solgt de bagvedliggende aktier. 13

14 Information om aktieoptionsloven14 Alternativt kan tabet opgøres som forskellen mellem optionernes udnyttelseskurs og aktiernes markedskurs på det tidspunkt, hvor lønmodtageren giver arbejdsgiveren meddelelse om, at han ønsker at udnytte optionerne og samtidig sælge de bagvedliggende aktier. Fordelen ved denne model er, at den kompenserer lønmodtageren for en eventuel mistet gevinst, hverken mere eller mindre. En række optionsordninger indeholder i øvrigt bestemmelse om, at lønmodtageren ved fratrædelse mister retten til at udnytte sine aktieoptioner, men til gengæld modtager en kontant kompensation herfor. Domstolene har endnu ikke taget stilling til lovligheden af sådanne kompensationsbestemmelser i relation til aktieoptioner. Det må dog forventes, at domstolene ikke vil godkende sådanne bestemmelser, hvis det ikke dermed er forsøgt at give lønmodtageren en rimelig kompensation for den gevinstmulighed, lønmodtageren mister efter fratrædelsen 5.7. Aktieoverdragelse Det er vigtigt at være opmærksom på, at det for unoterede aktiers vedkommende kan være vanskeligt at få solgt sine aktier, da der ikke er noget umiddelbart marked for aktierne. Ofte vil de eneste interesserede købere være virksomheden selv. Det er imidlertid ikke sikkert, at virksomheden har en interesse i eller økonomisk mulighed for at købe aktierne på det tidspunkt, hvor man ønsker at sælge sine aktier. Derudover er éns forhandlingsposition ringe, hvis der reelt kun er én potentiel køber af aktierne. Det vil derfor være en fordel at få en bestemmelse med i aftalen, hvorefter virksomheden under nærmere angivne omstændigheder er forpligtet til at købe medarbejderens aktier, hvis han ønsker at sælge dem. Metoden til beregning af salgsprisen bør være aftalt på forhånd. For børsnoterede aktiers vedkommende er muligheden for at finde en alternativ køber som udgangspunkt bedre, idet der i det tilfælde er et (åbent) marked for aktierne Konkurs og udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer udbetaling af lønmodtageres krav ved virksomhedsophør, og har til formål at yde akut økonomisk hjælp til lønmodtagere, der på grund af arbejdsgivers konkurs eller tilsvarende ophør mangler at få løn, feriegodtgørelse mv. udbetalt. LG-loven indeholder en række henvisninger til konkurslovens regler om behandling af lønmodtagerkrav. LG skal dække de krav på løn og feriegodtgørelse mv., der efter konkursloven kan opnå fortrinsstilling i en arbejdsgivers konkursbo. Dette betyder, at en lønmodtager ikke kan få andet og mere udbetalt fra LG, end hvad arbejdsgiveren eller hans konkursbo er forpligtet til at dække. LG har hidtil ikke anerkendt, at en aktieoptionsaftale kan sidestilles med en aftale om løn eller andet vederlag. Denne hidtidige praksis vil imidlertid under henvisning til retspraksis være vanskelig at opretholde, idet retspraksis generelt har fastslået, at aktieoptioner er en del af vederlaget i et ansættelsesforhold og dermed også en del af lønnen. 14

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning,

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, Vejledning KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af selskabsloven,

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere