Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen"

Transkript

1

2 Forbrugerjura 2005 Marts 2006 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej København S Telefon: Telefax: E-post: Hjemmesiden: ISBN nr Side 2

3 Side 3 Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen 1. Ny lovgivning 1.1. Ny markedsføringslov vedtaget 1.2. Revision af forældelsesloven 1.3. Ændring af bekendtgørelsen om enhedsprismærkning 1.4. Forrentning af forbrugerens krav i sager, der afgøres af Forbrugerklagenævnet 2. Markedsføringsloven 2.1. Lovens Kontraktvilkår Påtrængende markedsføringsforanstaltninger Diskriminerende markedsføring Inkasso Negativ aftalebinding Alkohol Børn og unge Forbrugerombudsmandens internationale samarbejde Andet 2.2. Lovens Lovens 4. Garantier 2.4. Lovens 6a. Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 2.5. Retningslinier/vejledninger 3. Betalingsmiddelloven 3.1. Principielle sager 4. Tobaksloven 4.1. Ulovlig reklame for vandpibe annoncøren vedtog en bøde på kr Cigaretproducent frifundet for overtrædelse af lov om forbud mod tobaksreklamer Anmeldelser til politiet om overtrædelse af tobaksloven 5. Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet 5.1. Husholdningsapparater og isenkram

4 Side Radio/tv mv Computere mv Telefoner mv Anden elektronik 5.6. El, gas, vand og varme. Diverse ydelser vedrørende fast ejendom 5.7. Tekstiler og skind (beklædning og bolig) 5.8. Fodtøj 5.9. Møbler og boligudstyr (se også tekstiler og skind) 5.10 Barnevogne, cykler, knallerter, sports- og fritidsudstyr Foto, ure, optik, smykker Motorkøretøjer Transport og flytning Musikinstrumenter, cd er, videobånd, koncerter mv Aviser, ugeblade, tidsskrifter, bøger Øvrige sager 6. Statistikker Stikordsregister til afgørelser fra Forbrugerklagenævnet Stikordsregister til afsnit 1-4

5 Side 5 1. Ny lovgivning 1.1. Ny markedsføringslov vedtaget Den 1. juli 2006 træder en ny markedsføringslov, lov nr af 22. december 2005, i kraft. Den nye lov er baseret på markedsføringsudvalgets betænkning, Markedsføring og prisoplysning, betænkning nr. 1457, 2005 og regeringsgrundlaget Nye Mål. Den nye lov indeholder en gennemgribende revision af reglerne for markedsføring og prisoplysning og har til formål at skabe velfungerende markeder med klare rettigheder, effektiv information, sikring af forbrugernes frie valg og effektiv konkurrence. I den nye lov er markedsføringslovens og prismærkningslovens regler blevet samlet i én lov, og der er indført klarere regler om prisoplysning for tjenesteydelser, reklameidentifikation og begrænsninger i reklamer rettet mod børn og unge. De grundlæggende bestemmelser om god skik og vildledning er blevet videreført fra den nuværende markedsføringslov. Det samme gælder reglerne om prismærkning og annoncering, som i dag fremgår af den eksisterende prismærkningslov. God markedsføringsskik Efter den gældende lov må erhvervsdrivende ikke handle i strid med god markedsføringsskik. Fremover skal de i stedet udvise god markedsføringsskik. Det betyder, at virksomhederne mere aktivt må tage ansvar for at opføre sig ordentligt over for forbrugere og andre erhvervsdrivende. Hensynet til børn og unge Som noget nyt indeholder loven en bestemmelse om, at virksomhederne skal udvise særlige hensyn, når de retter markedsfø-

6 Side 6 ring mod børn og unge. Samtidig indføres et forbud mod brug af virkemidler som for eksempel vold og rusmidler i reklamer rettet mod børn og unge. Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde. Bøder for skjult reklame Med den nye markedsføringslov indføres også en udtrykkelig bestemmelse om, at reklame klart skal fremstå som reklame. Skjult reklame bliver med andre ord forbudt, og overtrædelse kan medføre bødestraf. Prismærkning og gebyrer Reglerne om prismærkning, der i mange år har fremgået af prismærkningsloven, kommer nu ind i markedsføringsloven, sammen med nye regler om prismærkning af tjenesteydelser og regler om gebyrer. Samtidig genindføres tilsynet med overholdelse af prismærkningsreglerne, en opgave som fremover skal ligge hos Forbrugerombudsmanden. Frit-valgsområder Markedsføringsloven kommer fremover også til at omfatte de såkaldte frit-valgsområder, det vil sige udbud af service- og velfærdsydelser, som det offentlige tidligere har været ene om at udbyde, men som efterhånden bliver udbudt på markedslignende vilkår i konkurrence mellem både offentlige og private udbydere. Det kan være ydelser inden for undervisnings-, social- og sundhedsområdet. Høje spambøder I en dom fra Højesteret i september 2005 om udsendelse af spam blev Forbrugerombudsmandens model for beregning af bøder tilsidesat, hvilket førte til en betydelig nedsættelse af bøden for det tiltalte selskab.

7 Side 7 I Folketingets Erhvervsudvalgs betænkning over lovforslaget er det fremhævet, at udvalget er enigt med Ministeren i, at der ved fastsættelse af bøder i sager om udsendelse af spam, bør tages udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens beregningsmodel (100 kr. pr. meddelelse, dog mindst kr.), så bøderne får en meget klar præventiv effekt. Salgsfremmende foranstaltninger Forbudet i den hidtidige markedsføringslov om tilgift og mængdebegrænsning ophæves. For at sikre at forbrugerne stadig får mulighed for at gennemskue tilbud, hvor der indgår den slags salgsfremmende foranstaltninger, er der dog indført en ny bestemmelse, som stiller krav om, at tilbudsbetingelserne skal være klare og let tilgængelige for forbrugerne, og at værdien af eventuelle tillægsydelser klart skal oplyses. Slagtilbud En særlig bestemmelse skal sikre, at erhvervsdrivende, der reklamerer med tilbud på særlig favorable vilkår, tydeligt oplyser om begrænsninger i tilbuddet, fx at der kun er et begrænset antal af varen. Overtrædelser kan straffes med bøde. Ikrafttræden Den nye markedsføringslov træder i kraft den 1. juli Dog ophæves den nuværende lovs forbud mod tilgift og mængdebegrænsning først den 1. januar 2007, ligesom de nye bestemmelser om særlige salgsfremmende foranstaltninger, herunder slagtilbud, først træder i kraft på denne dato. Tilsyn Forbrugerombudsmanden vil i tiden inden lovens ikrafttræden forberede administrationen af den nye lov, som blandt andet vil kræve ændring og opdatering af flere af de eksisterende vejled-

8 Side 8 ninger og retningslinier, der er udstedt efter markedsføringsloven. Forberedelsen vil ske i samspil med erhvervs- og forbrugerorganisationer. Annoncehajer Det fremgår af det politiske forlig omkring vedtagelsen af den nye markedsføringslov, at forligsparterne har noteret sig, at Forbrugerombudsmanden er opmærksom på problemstillingen om annoncehajer, og at Forbrugerombudsmanden har fokus på området. Faktuelt er der sket det, at Forbrugerombudsmanden har afholdt et møde i 2005 med Håndværksrådet om de såkaldte annoncehajer. På mødet oplyste Forbrugerombudsmanden, at han var indstillet på at rejse sag, hvis Håndværksrådet eller andre erhvervsorganisationer henvender sig med en konkret sag og stiller fornøden dokumentation til rådighed for Forbrugerombudsmanden og anklagemyndigheden. Forbrugerombudsmanden afventer dog en verserende sag ved domstolene, som allerede nu er rejst af statsadvokaten om annoncehajer. Endvidere har Forbrugerombudsmanden tilkendegivet, at han, såfremt organisationerne finder, at der er et behov for at skærpe de eksisterende retningslinier på området, vil være indstillet på at udarbejde nye retningslinier Revision af forældelsesloven Forbrugerombudsmanden har i 2005 afgivet høringssvar til Justitsministeriet vedrørende betænkning om revision af forældelseslovgivningen. I betænkningen foreslås en almindelig forældelsesfrist på 3 år, der skal finde anvendelse alle steder, hvor der ikke kan peges på et særligt behov for en længere frist. Efter de nugældende regler

9 Side 9 er der en 5-årig forældelsesfrist for de fleste dagligdags fordringer. Forbrugerombudsmanden støtter i sit høringssvar en forenkling af lovgivningen og finder det som udgangspunkt fornuftigt med en 3-årig forældelse. Herved tages der fornødent hensyn til, at kreditor skal have tid til at søge en forfalden fordring indfriet samtidig med, at der tages hensyn til - indrettelsessynspunkter. Debitor må efter længere tid kunne indrette sig på, at et evt. krav ikke gøres gældende, - bevisspørgsmål. Jo længere tid en fordring kan gøres gældende, jo flere bevismæssige problemer kan der opstå. Det vil endvidere bevirke en lettelse, at man som udgangspunkt ikke skal sørge for bevissikring mere end 3 år tilbage, - procedureomkostninger. Afledt af bevisproblematikken vil omkostningerne i forbindelse med procesførelse af meget gamle fordringer kunne blive betydelige. Betænkningen foreslår særregler for bl.a. pengelån og fordringer for hvilke, der er pant i fast ejendom. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan der imidlertid ikke peges på særlige forhold, der gør, at der for denne type krav bør være en undtagelse fra den 3-årige forældelsesfrist. Der ses ikke at være et hensyn til de omhandlede kreditorer, der overskygger hensynet til, at skyldnerne efter en vis periode indretter sig efter, at et krav ikke vil blive gjort gældende. Det foreslås i betænkningen, at den 3-årige forældelsesfrist kan forlænges, men maksimalt til 10 år, i tilfælde af ukendskab til en

10 Side 10 fordring. Efter de nugældende regler gælder der en absolut forældelsesfrist på 20 år. Der bør efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i hvert fald ikke gælde en absolut forældelsesfrist i tilfælde, hvor en forbruger har et tilgodehavende hos en erhvervsdrivende. Som eksempel nævnes advokaters rådgivning, hvor det fx i relation til rådgivning i forbindelse med testamenter synes helt urimeligt, hvis erstatningskrav som følge af fejlagtig rådgivning forældes efter 10 år. Forældelsesreglerne bør endelig efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være ufravigelige i forhold til forbrugere, uanset om de er kreditorer eller debitorer (skyldnere). I betænkningen er der alene foreslået ufravigelighed i forhold til forbruger i det omfang, de er skyldnere. Der bør dog ikke i forbindelse med fx en forbrugeraftale kunne fastsættes bestemmelser om, at eventuelle krav på erstatning, som forbrugerne måtte have, forældes tidligere end efter forældelsesloven. Læs hele Forbrugerombudsmandens høringssvar til betænkning om revision af forældelseslovgivningen. ( /5-449) 1.3. Ændring af bekendtgørelsen om enhedsprismærkning Ifølge bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning af salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (herefter bekendtgørelsen om enhedsprismærkning) skulle enhedsprisen for vaskemidler til tøj angives pr. standardvask, såfremt producenten havde påført emballagen de for beregningen nødvendige oplysninger herunder, at forudsætningerne for oplysningerne er, at vandets hårdhedsgrad er grader dh, at tøjmængden er 3-4 kg, at tøjet er normalt snavset, og at der ikke anvendes forvask.

11 Side 11 Var disse forudsætninger ikke opfyldt, skulle enhedsprisen angives efter vaskepulverets volumen. Med forordning nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler blev der indført en forpligtelse til på vaskemidlets emballage at angive antallet af standardvaske, når der er tale om vaskemidler til tekstiler. Bekendtgørelsen om enhedsprismærkning er derfor ændret ved bekendtgørelse nr. 859 af 15. september 2005 således, at der for vaskemidler til tekstiler altid skal ske oplysning af enhedsprisen i form af pris pr. standardvask. Ændringen trådte i kraft den 8. oktober ( /1-537) 1.4. Forrentning af forbrugerens krav i sager, der afgøres af Forbrugerklagenævnet 1. Indledning De principielle afgørelser, der offentliggøres på forbrug.dk, indeholder sjældent oplysninger om, hvorvidt Forbrugerklagenævnet har truffet beslutning om at tilkende forbrugeren renter. I denne artikel redegøres der derfor for Forbrugerklagenævnets praksis med hensyn til tilkendelse af renter efter den ændring af renteloven, der blev gennemført i Artiklen indeholder endvidere en redegørelse for Forbrugerklagenævnets anvendelse og fortolkning af rentelovens 3 og 5 i sager, der indbringes for nævnet. 2. Ændring af renteloven i 2002 Efter den tidligere gældende rentelov kunne forbrugerens betalingskrav - udenfor de sjældne tilfælde, hvor forfaldsdagen var fastsat i forvejen, jf. rentelovens 3, stk. 1 kun kræves forren-

12 Side 12 tet, hvis forbrugeren havde afgivet et såkaldt rentepåkrav. Dvs. at forbrugeren havde fremsat en anmodning om betaling med angivelse af, at manglende betaling medfører pligt til at betale rente, jf. herved den dagældende lovs 3, stk. 2. Det var i de sager, der blev behandlet af Forbrugerklagenævnet, yderst sjældent, at forbrugeren havde fremsat et rentepåkrav, og det var derfor også sjældent, at Forbrugerklagenævnet traf afgørelse om, at den erhvervsdrivende skulle forrente forbrugerens krav. Ved lov nr. 279 af 6. juni 2002 blev der bl.a. foretaget følgende ændringer i renteloven: (Ændringerne er markeret med kursiv) 3 Rente skal betales fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen. Stk. 2. I andre tilfælde skal der betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling. Skyldneren skal ikke betale rente for det tidsrum, der ligger forud for modtagelsen af anmodningen. Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 skal der tidligst betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor skyldneren var i stand til at indhente de oplysninger, som må anses for nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og størrelse. Loven trådte i kraft den 1. august 2002 og gælder for pengekrav, der forfalder den 1. august 2002 eller senere. Ændringen betyder, at det ikke længere er en betingelse for at forlange et pengekrav forrentet, at der er afgivet et rentepåkrav. Det er nu tilstrækkeligt, at der er afsendt eller fremsat en anmodning om betaling.

13 Side 13 Formålet med ændringen af 3 i renteloven var at gennemføre direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Uden for direktivet falder bl.a. betalinger i forbrugerforhold. Man fandt det dog mest hensigtsmæssigt at lade bestemmelserne i renteloven gælde generelt dvs. også i forbrugerforhold, idet det ville være urimeligt, at bl.a. privatpersoner helt bliver afskåret fra at kræve morarenter, alene fordi de ikke er bekendt med pligten til at afgive et rentepåkrav. Siden denne ændring af renteloven har Forbrugerklagenævnet ex officio taget stilling til, om der er grundlag for at forrente forbrugerens krav, når forbrugeren får medhold i en sag ved Forbrugerklagenævnet. 3. Forbrugerklagenævnets praksis efter renteloven Renteloven sondrer mellem tilfælde, hvor forfaldsdagen er fastsat i forvejen (rentelovens 3, stk. 1) og andre tilfælde (rentelovens 3, stk. 2). I tilfælde, hvor forbrugeren har fremsat krav om ophævelse, afslag, tilbagebetaling eller erstatning, forrenter Forbrugerklagenævnet normalt kravet efter rentelovens 3, stk. 2 dvs. at forbrugeren har krav på rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da forbrugeren afsendte eller fremsatte anmodning om betaling. Se om kravene til et betalingskrav nedenfor. I tilfælde, hvor forbrugeren kræver købesummen tilbagebetalt under henvisning til reglerne om fortrydelse eller ophævelse efter lov om visse forbrugeraftaler, jf. denne lovs 21, stk. 3 og 4, og 24, stk. 4, anses forfaldsdagen som fastsat i forvejen, og forbrugerens krav forrentes efter rentelovens 3, stk. 1. Gøres der ugyldighed gældende efter 7 i lov om visse forbrugerafta-

14 Side 14 ler, er forfaldsdagen derimod ikke fastsat i forvejen, og i så fald forrentes forbrugerens krav også efter rentelovens 3, stk Rentelovens 3, stk. 2 Hvornår er der fremsat en betalingsanmodning, som kan kræves forrentet Renteloven gælder kun for rente af pengekrav. Forbrugerklagenævnet tilkender derfor kun rente, hvis den anmodning, der er fremsat, er en anmodning om betaling. Et pengekrav kan være kravet på købesummen, når købet hæves - eller tilbagebetaling af et beløb, som i virkeligheden ikke skyldtes. Det kan også være et krav på et afslag i købesummen eller et krav om erstatning. Derimod er et krav om afhjælpning eller ombytning ikke et pengekrav. Hvis sælgeren nægter at imødekomme dette krav eller ikke imødekommer kravet inden rimelig tid, og forbrugeren hæver købet, vil hævekravet imidlertid være et pengekrav, som forrentes 30 dage efter hævekravets fremsættelse. I sager, hvor forbrugeren reklamerer over fejl ved varen uden at angive et krav, er der ikke fremsat en betalingsanmodning, og der bliver derfor ikke tillagt renter. Forbrugerklagenævnets krav til specifikation af kravet Ifølge rentelovens 3, stk. 3, kan der tidligst kræves renter 30 dage efter, at skyldneren har haft mulighed for at indhente oplysninger, som må anses nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og størrelse. Det fremgår af bemærkningerne til lov 279/2002, at reglen bygger på det synspunkt, at det ikke kan bebrejdes skyldneren, at

15 Side 15 han eller hun ikke betaler, før den pågældende har fået sådanne oplysninger, at det kan bedømmes, hvorvidt og hvor meget der skal betales. Det er alene mangel på faktiske oplysninger, der kan begrunde en udsættelse i medfør af stk. 3. Bestemmelsen er ikke anvendelig, hvis tvivlen alene angår den juridiske bedømmelse. En manglende specifikation af kravets størrelse kan efter Forbrugerklagenævnets praksis være en mangel på faktiske oplysninger, der kan begrunde, at rente ikke påløber, før kravet er specificeret. Et hævekrav er et krav om købesummens tilbagebetaling. Kravets størrelse er derfor normalt kendt for den erhvervsdrivende, og nævnet anser kravet for at være tilstrækkeligt specificeret. Er der fremsat et krav om afslag eller erstatning uden angivelse af et bestemt beløb tillægger Forbrugerklagenævnet ikke rente. Er der derimod krævet et bestemt beløb som afslag eller erstatning, tillægges der normalt rente, da skyldneren er bekendt med kravets størrelse. Det forekommer ofte, at forbrugeren kræver ophævelse, men at han kun får et afslag i købesummen. Eller at forbrugeren kun får et mindre beløb i erstatning/afslag, end han har krævet. I disse tilfælde forrenter Forbrugerklagenævnet normalt beløbet, idet den erhvervsdrivende i så fald kender rammen for forbrugerens krav. Fra hvilket tidspunkt tillægges rente

16 Side 16 Der tillægges rente fra et tidspunkt, der ligger 30 dage efter, at forbrugerens betalingskrav er fremsendt til den erhvervsdrivende. Da det ofte er uklart, om og i givet fald hvornår forbrugeren forud for indbringelse af sagen for Forbrugerklagenævnet har fremsat et tilstrækkeligt specificeret krav om betaling, forrenter nævnet normalt kravet fra 30 dage efter, at Forbrugerstyrelsen fremsendte den af klageren udfyldte klageformular med angivelse af kravet til den erhvervsdrivende. Specificeres kravet først på et senere tidspunkt, er det dette tidspunkt, der danner udgangspunkt for beregningen. Dokumenterer forbrugeren, at der før sagens indbringelse for nævnet er fremsendt et brev/ til den erhvervsdrivende med angivelse af kravet, er det dette tidspunkt, der danner udgangspunkt for beregningen. Skyldneren skal have 30 hele dage til at betale. Dagen, hvor kravet afsendes, regnes ikke med i de 30 dage. Hvis den erhvervsdrivende ikke betaler, beregnes der rente fra den 31. dag Rentelovens 3, stk. 1. Forfaldsdagen må anses for fastsat i forvejen, jf. rentelovens 3, stk. 1, hvor det fx af en lovbestemmelse fremgår, at betaling skal ske senest et bestemt tidsrum efter en begivenhed, hvis indtræden vil blive skyldneren bekendt, jf. Mogens Munch, Renteloven med kommentarer, 2. udgave ved Lars Lindencrone Pedersen (2002), s. 78, og U H. Forbrugerklagenævnet forrenter derfor forbrugerens krav på købesummens tilbagebetaling efter rentelovens 3, stk. 1, når kravet støttes på forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret mv.

17 Side 17 Forrentning af forbrugerens krav ved fortrydelse af en fjernsalgsaftale eller en aftale indgået uden for fast forretningssted Ved fjernsalg af varer udnyttes fortrydelsesretten normalt ved, at forbrugeren tilbagesender eller tilbagegiver varen til den erhvervsdrivende jf. forbrugeraftalelovens 19, stk , stk. 3, fastslår, at den erhvervsdrivende skal tilbagebetale købesummen senest 30 dage efter, at han har modtaget varen og har haft mulighed for at undersøge den. Bestemmelsen forstås således, at den erhvervsdrivende skal undersøge varen straks efter modtagelsen, således at de 30 dage normalt løber fra dagen efter modtagelsen. Har den erhvervsdrivende modtaget varen retur fx den 1. marts 2005, vil den sidste rettidige betalingsdag være den 31. marts Overholder den erhvervsdrivende ikke sin tilbagebetalingspligt, har forbrugeren krav på at få sit tilbagebetalingskrav forrentet efter rentelovens 3, stk. 1, - dvs. i ovennævnte eksempel fra den 1. april Ved fremsendelse af varen med postvæsnet antages det, at varen modtages dagen efter eller første hverdag efter afsendelsen. Nægter den erhvervsdrivende - uden at være berettiget hertil - at tage varen retur - fx under henvisning til, at varen ikke kan tilbageleveres i væsentlig samme stand, at fortrydelsesretten er udløbet eller lign. - vil forbrugerens tilbagebetalingskrav blive forrentet fra 30 dage efter det tidspunkt, da den erhvervsdrivende kunne have fået varen retur. Se fx Forbrugerjura afsnit Ved salg uden for fast forretningssted, ved fjernsalg af ikkefinansielle tjenesteydelser samt ved fjernsalg af varer i de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har påtaget sig at hente varen hos forbrugeren, udnyttes fortrydelsesretten ved blot at underrette den erhvervsdrivende om fortrydelsen, jf. 19, stk. 1.

18 Side 18 Fortryder forbrugeren, følger det af 21, stk. 4, at den erhvervsdrivende skal tilbagebetale købesummen senest 30 dage efter, at underretningen er kommet frem til ham. Er underretning afsendt pr. brev, anses underretningen for at være kommet frem dagen efter eller første hverdag efter afsendelsen. Hvis underretningen derimod er sendt pr. , er den kommet frem samme dag, som den er sendt. Forbrugeren hæver en aftale indgået ved fjernsalg vedr. varer og ikke-finansielle tjenesteydelser som følge af manglende levering jf , stk. 3, fastslår, at den erhvervsdrivende i tilfælde af, at forbrugeren hæver aftalen efter stk. 2, fordi varen/tjenesteydelsen ikke leveres til det aftalte tidspunkt eller inden 30 dage efter, at klageren afgav bestilling, skal tilbagebetale eventuelle forudbetalte beløb snarest og senest 30 dage efter, at den erhvervsdrivende har modtaget forbrugerens meddelelse om ophævelsen. 30-dages fristen i 24, stk. 3, indebærer jf. herved det oven for anførte, at forfaldsdagen må anses for at være fastsat i forvejen, hvorfor det følger af rentelovens 3, stk. 1, at der skal betales renter efter udløbet af den sidste rettidige betalingsdag. Er forbrugerens meddelelse til den erhvervsdrivende om ophævelsen således kommet frem til den erhvervsdrivende fx den 1. marts, løber 30 dages fristen fra denne dag og udløber dermed den 31. marts. Har den erhvervsdrivende ikke opfyldt sin tilbagebetalingspligt senest denne dag, har forbrugeren i medfør af rentelovens 3, stk. 1, krav på at få kravet forrentet fra den 1. april efter rentelovens regler. For så vidt angår spørgsmålet om, hvornår en meddelelse, sendt pr. brev eller , må antages at være kommet frem, henvises til det ovenfor anførte.

19 Side Beregning af renten, herunder rentens størrelse Renten fastsættes, jf. rentelovens 5, til en årlig rente, der svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente per 1. januar og 1. juli med et tillæg på 7 pct. Morarenten har fra den 1. juli 2003 udgjort 9,15 pct. p.a., og med virkning fra 1. januar 2006 er den steget til 9,40 pct. p.a. Forbrugerklagenævnet angiver i sin afgørelse i hvilken periode, der kan forlanges rente, samt morarentens størrelse, men foretager derimod ikke en beregning af, hvilket beløb forbrugeren kan forlange at få i rente. Årsagen til dette er bl.a., at det ikke, når afgørelsen træffes, er muligt at vide, hvornår betaling vil ske, og det samlede rentekrav kan derfor ikke beregnes. Den rente, der skal tilskrives klagerens krav, er den morarentesats, der gælder, når rente begynder at påløbe. Hvis klageren fx har forlangt købet hævet på grund af mangler ved varen og pengene tilbagebetalt den 16. juni 2005 og betaling ikke er sket senest den 16. juli 2005, vil renten skulle beregnes efter udlånsrenten per den 1. juli 2005 med et tillæg på 7 pct., og den vil løbe fra den 17. juli Den pågældende morarentesats vil herefter være gældende frem til den førstkommende 1. januar eller 1. juli, hvor renten ændres. 2. Markedsføringsloven 2.1. Lovens Kontraktvilkår

20 Side Afslutning af telesex-sagerne Sø- og Handelsretten fastslog i en dom fra oktober sidste år (jf. Forbrugerjura 2004 side 6f), at telesex-firmaet Nordic Media ApS ikke måtte sende regninger ud til forbrugere på baggrund af vis-nummer funktionen, fordi metoden ikke sikrer, at regningen bliver sendt til en myndig person, der rent faktisk har bestilt og benyttet firmaets tjenester. I dommen udtalte Sø- og Handelsretten blandt andet, at Nordic Media ApS havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, og at udsendelse af fakturaerne var vildledende og i strid med markedsføringslovens 2. Dommen blev anket til Højesteret af selskabet, men i maj 2005 valgte selskabet at opgive ankesagen. Sø- og Handelsrettens dom står herefter endelig ved magt. Læs Sø- og Handelsrettens dom (PDF) af 20. oktober 2004 her. Nordic Media ApS var blot et af de firmaer, der sendte regninger ud til forbrugere på baggrund af vis-nummer funktionen, og hos Forbrugerombudsmanden har adskillige klager over andre telesex-firmaer ventet på, at der forelå en endelig dom om brugen af denne faktureringsmetode. Efter der forelå endelig dom i sagen, har Forbrugerombudsmanden fulgt op over for de resterende selskaber. En række af disse selskaber var gået konkurs i den mellemliggende periode. Forbrugerombudsmanden har fra de øvrige selskaber indhentet tilsagn om, at fakturering på grundlag af vis-nummer funktionen ikke længere vil blive anvendt. Selskaberne har derudover forpligtet sig til at underrette modtagere af sådanne fakturaer om, at de ikke er forpligtet til at betale, medmindre det er dem selv, der har foretaget opkaldene. ( /5-131 m.fl.)

21 Side Viasat Forbrugerombudsmanden modtog i foråret 2003 et betydeligt antal henvendelser fra forbrugere, der havde tegnet abonnement hos Viasat, som efter den første bindingsperiode på 12 måneder automatisk var blevet forlænget med yderligere 12 måneder. Forbrugerombudsmanden mente, at der var tale om et urimeligt kontraktvilkår, når Viasat anvendte en uopsigelig abonnementsperiode på 12 måneder, som automatisk blev forlænget med en ny abonnementsperiode, hvis ikke kunden opsagde abonnementet senest 1 måned før den første periodes udløb. Forbrugerombudsmanden bi-intervenerede derfor i en allerede verserende sag og nedlagde påstand om, at Viasat ikke måtte binde forbrugerne i et abonnement i mere end 6 måneder, og at aftalen herefter skulle kunne opsiges med 1 måneds varsel. Endvidere nedlagde Forbrugerombudsmanden påstand om, at Viasat skulle orientere sine kunder om, hvilke nye vilkår der var gældende samt om, at Viasat skulle tilbagebetale modtagne beløb til kunder, som har klaget til enten Viasat eller Forbrugerklagenævnet over selskabets lange bindingsperiode. Sø- og Handelsretten traf afgørelse i sagen den 15. juni Af rettens afgørelse fremgår det blandt andet, at der ikke grundlag i markedsføringslovgivningen, således som den nu foreligger, for at fastsætte en generel regel om adgangen til efter en eventuel bindingsperiode at opsige abonnementet om modtagelse af TV-signaler med et bestemt, kortere varsel. Disse dommere kan derfor ikke tage Forbrugerombudsmandens principale påstand 2 til følge. Derimod finder de at vilkåret om automatisk forlængelse er i strid med god markeds-

22 Side 22 føringsskik, jf. markedsføringslovens 1 og hæderlig forretningsskik, jf. aftalelovens 38 c, jf. 36 Viasats vilkår om at kunder, der ikke siger deres abonnement op inden en bestemt frist, bliver bundet i yderligere 12 måneder, er derfor i strid med markedsføringsloven. Endvidere følger det af Sø- og Handelsrettens dom, at Viasat er forpligtet til at tilbagebetale de beløb, som kunderne har betalt under protest, mens sagen stod på, og at Viasat skal orientere de berørte kunder om, at vilkåret om automatisk forlængelse ikke er gyldigt. Sø- og Handelsrettens dom er ikke anket til Højesteret og er derfor endelig. ( /5-10) Se hele dommen i pdf-version Bokredit-sagerne Forbrugerombudsmanden anlagde som mandatar i sager ved Østre Landsret mod Jensen Finans af 1. februar 2002 K/S om Bokredits lejesager. I 2001 traf Forbrugerklagenævnet afgørelse i 16 sager, hvor forbrugeren havde lejet radio/tv-udstyr. I alle sagerne fik forbrugerne medhold i, at aftalen skulle anses som en kreditkøbsaftale, uanset om den var benævnt som "lejeaftale". Endvidere var der tale om et oprindeligt trepartsforhold efter kreditaftalelovens bestemmelser. Eftersom Bokredit (nu Jensen Finans K/S) ikke ville rette sig efter Forbrugerklagenævnets afgørelser, anlagde Forbrugerombudsmanden på vegne af to forbrugere to "prøvesager" ved Østre Landsret.

23 Side 23 Østre Landsret afsagde dom den 3. september Forbrugerombudsmanden fik herved Østre Landsrets ord for, at lejekontrakter med tilknyttet købsret (konceptet "lej i 3 år og køb for 1 kr.") er maskerede kreditkøb. Landsretten fastslog også, at forbrugeren kan rette sit krav mod såvel finansieringsselskabet som sælgeren. Landsretten fastslog - i overensstemmelse med Forbrugerklagenævnets afgørelser - at aftalerne skal anses som kreditkøbsaftaler, uanset om de er blevet benævnt som "lejeaftaler". Eftersom forbrugerne ikke ved aftalens indgåelse havde modtaget kreditaftalelovens pligtige oplysninger om kreditomkostninger og kreditvilkår, var forbrugerne alene forpligtet til at betale kontantprisen og en årlig rente svarende til diskontoen med tillæg af 5%. Dommen betyder, at forbrugeren dels har et krav på at få det for meget betalte tilbage, dels at forbrugeren er ejer af det pågældende produkt. Bokredit (nu Jensen Finans K/S) ankede alle tre domme til Højesteret. Efterfølgende har selskabet valgt alligevel at indgå forlig med Forbrugerombudsmanden og hæve ankesagen. Forliget betyder, at Østre Landsrets domme står ved magt. Som led i forliget fik også de forbrugere, der oprindeligt fik medhold i deres klage hos Forbrugerklagenævnet, tilbagebetalt de for meget betalte beløb fra finansieringsselskabet. ( /5-73 og 4012/5-1) Retssag 1: Forbrugerombudsmandens (Kammeradvokatens) stævning som mandatar i retssag 1 mod Bokredit K/S Østre Landsrets dom af 3. september 2003 Retssag 2: Forbrugerombudsmandens (Kammeradvokatens)

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 Indhold Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 4 Prissammenligning egen førpris 4 Prissammenligning prisvariation

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Markedsføring og mobil e-handel

Markedsføring og mobil e-handel Markedsføring og mobil e-handel IT Universitetet, 22. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn, forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere