Den islandske borgerlige straffelov nr. 19, 1940 med senere ændringer (pr. 1. januar 2004)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den islandske borgerlige straffelov nr. 19, 1940 med senere ændringer (pr. 1. januar 2004)"

Transkript

1 Oversættelse fra islandsk til dansk Den islandske borgerlige straffelov nr. 19, 1940 med senere ændringer (pr. 1. januar 2004) Trådte i kraft 12. august Ændret ved l. 47/1941 (trådte i kraft 30. juni 194, l. 36/1944 (trådte i kraft 24. august 1944), l. 101/1950 (trådte i kraft 31. dec. 1950), l. 100/1951 (trådte i kraft 20. marts 195, l. 22/1955 (trådte i kraft 23. maj 1955), l. 20/1956 (trådte i kraft 24. april 1956), l. 21/1957 (trådte i kraft 3. september 1957), l. 31/1961 (trådte i kraft 2. maj 196, l. 8/1962 (trådte i kraft 28. september 196, l. 17/1962 (trådte i kraft 4. maj 196, l. 69/1964 (trådte i kraft 15. januar 1965), l. 41/1973 (trådte i kraft 24. maj 1973), l. 96/1973 (trådte i kraft 31. dec. 1973, l. 64/1974 (trådte i kraft 11. juni 1974), l. 16/1976 (trådte i kraft 10. maj 1976), l. 24/1976 (trådte i kraft 9. juni 1980), l. 101/1976 (trådte i kraft 29. dec. 1976), l. 34/1980 (trådte i kraft 9. juni 1980), l. 52/1980 (trådte i kraft 16. juni 1980), l. 20/1981 (trådte i kraft 1. okt. 198, l. 69/1981 (trådte i kraft 18. juni 198, l. 13/1984 (trådte i kraft 1. juli 1984, l. 42/1985 (trådte i kraft 1. juli 1985), l. 48/1988 (trådte i kraft 1. jan. 1989), l. 16/1990 (trådte i kraft 6. april 1990), l. 19/1991 (trådte i kraft 1. juli 1992 undtagen 29, stk. 2 og stk. 3 som trådte i kraft 17. april 199, l. 21/1991 (trådte i kraft 1. juli 199, l. 92/1991 (trådte i kraft 1.juli 1992 undtagen 103 om trådte i kraft 10. jan. 199, l. 40/1992 (trådte i kraft 10. juni 199, l. 39/1993 (trådte i kraft 7. maj 1993), l. 50/1993 (trådte i kraft 1. juli 1993), l. 72/1993 (trådte i kraft 27. maj 1993), l. 133/1993 (trådte i kraft 1. jan. 1994), l. 39/1995 (trådte i kraft 1. jan. 1995), l. 71/1995 (trådte i kraft 13. marts 1995), l. 142/1995 (trådte i kraft 29. dec. 1995), l. 84/1996 (trådte i kraft 1. juli 1997), l. 90/1996 (trådte i kraft 1. juli 1997), l. 135/1996 (trådte i kraft 30. dec. 1996), l. 10/1997 (trådte i kraft 26. marts 1997), l. 57/1997 (trådte i kraft 1. juli 1997), l. 30/1998 (trådte i kraft 29. april 1998), l. 63/1998 (trådte i kraft 18. juni 1998), l. 82/1998 (trådte i kraft 1. okt. 1998), l. 140/1998 (trådte i kraft 30. dec. 1998), l. 147/1998 (trådte i kraft 30. dec. 1998), l. 24/1999 (trådte i kraft 30. marts 1999), l. 122/1999 (trådte i kraft 30. dec. 1999), l. 15/2000 (trådte i kraft 28. april 2000), l. 39/2000 (trådte i kraft 26. maj 2000), l. 94/2000 (trådte i kraft 6. juni 2000), l. 25/2001 (trådte i kraft 16. maj 200, l. 32/2001 (trådte i kraft 16. maj 200, l. 44/2001 (trådte i kraft 13. juni 200, l. 14/2002 (trådte i kraft 3. april 200, l. 56/2002 (trådte i kraft 14. maj 200, l. 70/2002 (trådte i kraft 17. maj 200, l. 99/2002 (trådte i kraft 31. maj 200, l. 40/2003 (trådte i kraft 3. april 2003), l. 54/2003 (trådte i kraft 3. april 2003) og l. 125/2003 (trådte i kraft x. dec. 2003). Indholdsfortegnelse

2 2 Almindelig del 1. kapitel Indledende bestemmelser og almindelige bestemmelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse kapitel Strafbarhedsbetingelser kapitel A Juridiske personers strafansvar 19a-c 3. kapitel Forsøg og medvirken kapitel Påtalen kapitel Straffene kapitel Betinget tiltalefrafald og betingede domme kapitel Sikkerhedsforvaring, tab af borgerlige rettigheder og konfiskation kapitel Straffens fastsættelse kapitel Forældelse af lovovertrædelsen, bortfald af sanktioner og æresoprejsning Særlig del 10. kapitel Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed kapitel Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v kapitel Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v kapitel Forbrydelse mod den offentlige orden og fred kapitel Forbrydelse i offentlig tjeneste eller hverv kapitel Falsk forklaring og falsk anklage kapitel Forbrydelser vedrørende penge kapitel Dokumentfalsk og andre forbrydelser vedrørende bevismidler kapitel Almenfarlige forbrydelser kapitel Forskellige almenskadelige handlinger kapitel Betleri og skadelig virksomhed kapitel Forbrydelser i familieforhold kapitel Forbrydelser mod kønssædeligheden kapitel Forbrydelser mod liv og legeme kapitel Forbrydelser mod den personlige frihed kapitel Freds- og æreskrænkelser kapitel Berigelsesforbrydelser kapitel Andre strafbare formuekrænkelser kapitel Bestemmelser om erstatning, arverettens bortfald, m.v kapitel Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v KAPITEL Indledende bestemmelser og almindelige bestemmelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse m.v. Lov nr. 72/1993, 1.

3 3 1. Ingen skal straffes, med mindre han har gjort sig skyldig i et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov eller som ganske må ligestilles med en handling, som deri er anført som en lovovertrædelse. Stk. 2. [Sanktioner i henhold til denne lovs 7. kapitel vil ikke kunne finde anvendelse, med mindre de er hjemlet på den i stk. 1 anførte måde.] Lov nr. 31/1961, Er den ved en handlings påkendelse gældende straffelovgivning ændret fra den, der gjaldt ved handlingens foretagelse, afgøres spørgsmålet om strafbarhed og straf efter den senere lov. Dog må straf aldrig idømmes undtagen denne var hjemlet ved lov på det tidspunkt da handlingen blev foretaget, og den må ikke blive strengere end efter den ældre lov. Er en straffebestemmelse bortfaldet af grunde der ikke tyder på lovgivningsmagtens ændrede syn på handlingens strafbarhed, skal forholdet dømmes efter den lov der var gældende på gerningstidspunktet. Stk. 2. Bortfalder en handlings strafbarhed af andre end de sidst anførte grunde, bortfalder den for sådan handling idømte, men ikke fuldbyrdede straf. Handlingens øvrige følger bortfalder, som strafbarhed i henhold til den ældre lov indebar, undtagen pligten til at betale sagsomkostninger. Spørgsmålet kan indbringes for retten, der påkendte sagen i herredet, eller for retten ved den pågældendes hjemting, der afgør hvorvidt dommen bør ophæves eller nedsættes i det tilfælde at dommen omfatter flere strafbare forhold. Herredsrettens afgørelse kan påankes. [ 2 a. Retsfølger af de i 7. kapitel nævnte strafbare handlinger, bringes ikke i anvendelse medmindre de er blevet nævnt blandt de hjemler som er anført i 1 på gerningstidspunktet, og hovedprincippet i 2 skal iagttages ved afgørelsen. ] Lov nr. 31/1961, Hvor forhøjet straf eller andre retsfølger er foreskrevet i gentagelsestilfælde, har afgørelsen der er truffet i henhold til tidligere ret, gentagelsesvirkning i henhold til sin ordlyd, som om den var fastsat i henhold til den nyere lov. 4. Under islandsk straffemyndighed hører: 1. Handlinger, som er foretaget i den islandske stat. Er handlingen foretaget af en person, der gennem tjenesteforhold hører til eller som rejsende følger med et fremmed fartøj eller luftfartøj, som befinder sig på islandsk område, imod nogen der følger med fartøjet, eller imod interesser, der er nært knyttet til dette, skal den ikke påtales af den islandske stat, medmindre justitsministeren træffer afgørelse om at iværksætte efterforskning og retsforfølgning. 2. Handlinger, som foretages om bord i islandske fartøjer eller luftfartøjer, uden hensyn til hvor de da befandt sig. Er handlingen foretaget på en anden stats folkeretlig anerkendte område og af en person, der hverken gennem tjenesteforhold hørte til fartøjet eller som rejsende fulgte med dette, skal den dog ikke påtales her i landet, medmindre der er hjemmel hertil i medfør af 5 eller 6. [3. Overtrædelse af 264 begået i den islandske stat, uanset om den oprindelige handling som udbyttet hidrører fra, blev begået i udlandet og uden hensyn til hvem har begået handlingen. ] Lov nr. 10/1997, 1.

4 4 5. Under islandsk straffemyndighed hører handlinger som personer, der er islandske statsborgere eller er bosat i den islandske stat, har foretaget uden for denne: 1. For så vidt handlingen er foretaget uden for folkeretlig anerkendt statsområde, hvis den var strafbar også efter lovgivningen i gerningsmandens hjemstat. 2. For så vidt handlingen er foretaget inden for folkeretlig anerkendt statsområde, hvis den var strafbar også efter den dér gældende lovgivning. [Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til handlinger begået af en person, der har indfødsret eller bopæl i Danmark, Finland, Norge eller Sverige, og som opholder sig her i landet.] Lov nr. 101/1976, Under islandsk straffemyndighed hører endvidere handlinger, foretagne uden for den islandske stat, uden hensyn til hvor gerningsmanden hører hjemme: 1. Når handlingen krænker den islandske stats selvstændighed, sikkerhed, forfatning eller offentlige myndigheder, en embedspligt eller anden offentlig pligt mod staten eller sådanne interesser, hvis retsbeskyttelse i den islandske stat forudsætter en nær tilknytning til denne. 2. Når handlingen krænker en forpligtelse, som det ifølge islandsk lov påhviler gerningsmanden at iagttage i udlandet, eller en ham over for islandsk fartøj påhvilende tjenestepligt. 3. Når en uden for folkeretlig anerkendt statsområde foretagen handling krænker interesser tilhørende nogen, der er islandsk statsborger eller er bosat i Island.[...] [4. Når handlingen er omfattet af 165, stk. 2, 3 eller 4, samt manddrab, legemsangreb, frihedsberøvelse og andre voldsforbrydelser, som er begået i forbindelse med overtrædelsen af disse bestemmelser, og endvidere når handlingen er omfattet af konventionen af 23. september 1971 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed, eller af dens tillægsprotokol af 24. februar I dette tilfælde afgør justitsministeren, om påtale skal finde sted.] [5. Når handlingen er omfattet af konventionen af 14. december 1973 om forebyggelse af og straf for forbrydelser mod internationalt beskyttede personer, herunder diplomatiske repræsentanter.] 3) [6. Når handlingen er omfattet af artikel 1 i den europæiske konvention af 27. januar 1977 om bekæmpelse af terrorisme. I dette tilfælde afgør justitsministeren, om påtale skal finde sted.] 4) [7. [Når handlingen er omfattet af konventionen om bekæmpelse af gidseltagning af 18. december 1979.] 5) I dette tilfælde afgør justitsministeren, om påtale skal finde sted.] 6) [8. Når handlingen består i urigtig edsvoren forklaring for EFTAdomstolen, og domstolen kræver retsforfølgning. ] 7) [9. Når handlingen er omfattet af konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. I dette tilfælde afgør justitsministeren, om påtale skal finde sted.] 8) [ 10. Når handlingen er omfattet af konvention af bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner af 21. november 1998.] 9)

5 5 [ 11. Når handlingen er omfattet af konvention om totalt forbud mod forsøg med kernevåben af 10. september 1996.] 10) [ 12. Når handlingen er omfattet af international konvention om sikkerhed for tjenestemænd hos De forenede Nationer og tilknyttet personale af 9. december 1994.] 1 [ 13. Når handlingen er omfattet af konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartens sikkerhed af 10. marts Når handlingen er omfattet af protokol til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod fastgjorte platformer, der befinder sig på kontintalsoklen, af 10. marts Når handlingen er omfattet af konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer af 3. marts 1980.] 1 [[ 16.] 13) Når handlingen er omfattet af international konvention til bekæmpelse af terrorbombninger af 15. december [ 17.] 13) Når handlingen er omfattet af internation konvention til bekæmpelse af financiering af terrorisme af 9. december 1997.] 14) [ 18. Når handlingen er omfattet af konvention på strafferettens område til bekæmpelse af bestikkelse af 27. januar 1999.] 15) Lov nr. 72/1993, 2. Lov nr. 16/1990, 1. 3) Lov nr. 24/1976, 1. 4) Lov nr. 52/1980, 1. 5) Lov nr. 72/1993, 3. 6) Lov nr. 69/1981, 1. 7) Lov nr. 133/1993, 3. 8) Lov nr. 142/1995, 1. 9) Lov nr. 147/1998, 1. 10) Lov nr. 25/2001, 6. 1 Lov nr. 44/2001, 1. 1 Lov nr. 70/2002, 1. 13) I Lovtidende er disse punkter nr. 13 og 14, men skal vistnok være nr. 16 og ) Lov nr. 99/2002, 1. 15) Lov nr. 125/2003, I de tilfælde, i hvilke en handlings strafbarhed afhænger af eller påvirkes af handlingens følge, betragtes handlingen tillige som foretaget dér, hvor virkningen er indtrådt eller tilsigtet at skulle indtræde. 8. Når påtale sker for islandske domstole, skal afgørelsen såvel om straf som om andre retsfølger af handlingen ske efter islandsk lovgivning. Stk. 2. Straffen for en handling, der påtales her i landet ifølge 5, kan ikke overstige den maksimale straf, som dette kunne medføre i gerningsmandens hjemstat, jfr. nr. 1, eller i den stat, hvor handlingen blev begået, jfr. nr. 2. [Stk ] Lov nr. 72/1993, 4.

6 6 [ 8 a. En person, overfor hvem der var afsagt straffedom i den stat hvor handlingen er begået, jfr. 5, stk. 2, nr. 1, eller den stat der har tiltrådt den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger af 28. maj 1970 [eller internationale konventioner indenfor Schengen-samarbejdet], kan ikke dømmes her i landet eller idømte sanktioner fuldbyrdes mod ham for den samme handling han blev dømt for i denne stat, såfremt: 1. han er frifundet, 2. den idømte sanktion er fuldbyrdet, er under fuldbyrdelse eller er bortfaldet eller eftergivet efter domslandets regler. 3. han er fundet skyldig, uden at der er fastsat nogen sanktion. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke om handlinger, der falder ind under 4 og 6, stk. 1, medmindre strafforfølgning i domslandet er sket efter anmodning fra islandske myndigheder.] Lov nr. 15/2000, 1. Lov nr. 72/1993, 5. [ 8 b. Sker der strafforfølgning mod en person som i en anden stat er pålagt en sanktion for samme handling, skal der, i det omfang denne sanktion er fuldbyrdet, ske en tilsvarende nedsættelse eller eventuelt bortfald af den sanktion, der pålægges her i landet. Lov nr. 72/1993, Lov nr. 13/1984, Har den islandske stat fået udleveret til strafforfølgning en person fra en anden stat, kan han ikke dømmes for andre overtrædelser, der er begået forud for udleveringen, end dem som han er udleveret for, såfremt den fremmede stat havde sat en sådan betingelse, og ikke strengere straf end det har betinget. 11. Anvendelsen af reglerne i 4-6 [...] begrænses ved de i folkeretten anerkendte undtagelser. Lov nr. 42/1985, KAPITEL. Strafbarhedsbetingelser. 12. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretsmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed eller dettes forventede skade er forsvarligt. Stk. 2. Har en person overskredet grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller overraskelse.

7 7 13. En handling er straffri når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på lovmæssige interesser, selv om den krænkede andre interesser, der anses af væsentlig mindre betydning. ikke. 14. En handling som en person har foretaget inden han fylder 15 år straffes 15. De personer bør ikke straffes som ved handlingens foretagelse befandt sig i en ved sindsygdom, mental åndssvaghed eller senilitet, bevidstløshed eller anden ligestillet tilstand, hvor de var helt uegnede til at styre deres handlinger. 16. Befandt personen som foretog gerningen sig i mental forstyrret tilstand, som f. eks. på grund af mangelfuld udvikling, svækkelse af sjælsevnerne, seksuel abnormitet eller anden tilstand, der er af lettere grad eller beskaffenhed end de i 15 anførte tilstande, kan retten afgøre, at han bør straffes efter de i sagen foreliggende omstændigheder og efter indhentet lægeerklæring, hvis han anses for egnet til påvirkning gennem straf. Stk. 2. Bliver der oprettet en behandlingsanstalt beregnet for de i denne paragraf angivne personer, kan det ved straffedom bestemmes, at personen skal udstå sin [straf] i anstalten. Lov nr. 82/1998, Straf bør anvendes selv om den person som foretog handlingen befandt sig i beruset tilstand eller i lignende tilstand efter indtagelse af andre rusmidler. Har han handlet uden bevidsthed bør der ikke pålægges straf medmindre gerningsmanden vidste eller havde klart kendskab til at han ville foretage den strafbare handling i rusen eller at denne tilstand ville forårsage den. 18. En lovovertrædelse som medfører straf i medfør af denne lov er ikke strafskyldig medmindre den er begået af forsæt eller uagtsomhed. Uagtsomhed straffes kun, når det i denne lov er særlig hjemlet. 19. Hvor straf eller forhøjet straf betinges af at en lovovertrædelse har en bestemt følge, indtræder denne straf kun, når sådan følge kan tilregnes gerningsmanden som uagtsom, eller han har undladt efter evne at afværge den, efter at han er blevet opmærksom på faren. [ 2. KAPITEL A. Juridiske personers strafansvar.] Lov nr. 140/1998, 1. [ 19 a. En juridisk person kan straffes med bøde, når det er bestemt ved lov eller i medfør af lov.] Lov nr. 140/1998, 1. [ 19 b. Bestemmelser i lov om strafansvar for selskaber omfatter, medmindre andet er bestemt, enhver juridisk person, som kan bære ansvar og pligter, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, europæiske finansielle interessentskaber, interestskaber, kooperative foreninger, almindelige foreninger, fonde, statslige myndigheder, stiftelser og kommuner.]

8 8 Lov nr. 140/1998, 1. [ 19 c. Strafansvar for en juridisk person forudsætter, medmindre andet er fremhævet ved lov, at der inden for dens virksomhed er begået en overtrædelse, der kan tilregnes lederen, medarbejderne eller andre til den juridiske person knyttede personer. Den juridiske person vil pålægges strafansvaret selv om det ikke bliver påvist hvem af disse har skylden. Statslige myndigheders strafansvar er betinget af at den tilregnelige handling er begået ved udøvelse af virksomhed, der svarer til eller kan sidestilles med virksomhed udøvet af private.] Lov nr. 140/1998, KAPITEL. Forsøg og medvirken. 20. Den der har truffet beslutning om at foretage en handling, der er strafbar ifølge denne lov, og på udtrykkelig måde har udvist sit forsæt hertil ved en handling, der fremmer eller bevirker udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg. Stk. 2. Den for lovovertrædelsen foreskrevne straf kan ved forsøg nedsættes, navnlig når forsøget vidner om at han ikke er så farlig eller viljen så hård i det forbryderiske forsæt, som hos personer som fuldbyrder sådan overtrædelse. Stk. 3. Såfremt de interesser som handlingen rettes mod eller selve handlingen er sådan beskaffen, at forsøget ikke kunne have ført til fuldbyrdelse af lovovertrædelsen, kan det bestemmes at straf bortfalder. 21. Straf for forsøg bortfalder, hvis gerningsmanden frivilligt og ikke på grund af tilfældige forhindringer for gerningens udførelse eller for opnåelsen af det ved denne tilsigtede øjemed afstår fra iværksættelsen eller hindrer fuldbyrdelsen eller foretager handlinger, som ville have forhindret fuldbyrdelsen, hvis denne ikke, ham uafvidende, var mislykkedes eller ad anden vej var afværget. 22. Den som ved tilskyndelse, bistand i form af råd eller dåd, overtalelse eller på anden måde har medvirket til en gerning der er strafbar i henhold til denne lov, bør straffes i henhold til den for lovovertrædelsen givne straffebestemmelse. Stk. 2. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes. Stk. 3. Under de i stk. 2 anførte forhold samt hvis en persons medvirken skyldes uagtsomhed, kan straf for medvirken bortfalde, hvis lovovertrædelsen ikke straffes med højere straf end [fængsel indtil et år.] Stk. 4. Er en lovovertrædelse fuldbyrdet skal den som yder gerningsmanden selv eller en anden bistand til at opretholde uretsmæssig tilstand, der er opnået på grund af overtrædelsen eller nyder udbytte heraf, straffes i henhold til denne paragrafs bestemmelser, såfremt andre lovbestemmelser ikke finder anvendelse på forholdet. Lov nr. 82/1998, En medvirkende straffes ikke, hvis han på de i 21 angivne betingelser hindrer forbrydelsen eller foretager handlinger, som ville have forhindret

9 9 forbrydelsen, hvis denne ikke, ham uafvidende, var mislykkedes eller ad anden vej var afværget. 4. KAPITEL. Påtalen. 24. Enhver strafbar handling bør påtales medmindre andet er særlig fastsat ved lov. 25. Såfremt en lovovertrædelse ikke er genstand for offentlig påtale, eller at påtalemyndigheden kun bør forfølge sagen såfremt der fremsættes krav herom, tilkommer beføjelse til privat påtale og fremsættelse af begæring om offentlig påtale den forurettede. Stk. 2. Er den forurettede umyndig optræder værgen på den umyndiges vegne. Såfremt det findes fornødent kan en særskilt værge beskikkes ad hoc. Stk. 3. Når den forurettede er død, eller når en mod en afdød rettet handling er strafbar, tilkommer retten til påtale den afdødes ægtefælle, forældre, børn,[børnebørn], stedbørn eller søskende. Lov nr. 39/2000, Såfremt en lovovertrædelses strafbarhed betinges af at den forurettede fremsætter krav om strafforfølgning, bør strafforfølgningen ikke indledes før end kravet har været fremsat. Stk. 2. Er flere forurettede påtaleberettigede på grund af den samme handling, er det tilstrækkeligt at én af dem fremsætter kravet, og hvis det ikke tilkommer de offentlige myndigheder at påtale forholdet, tilkommer det hver enkelt af dem at rejse privat påtale. Stk. 3. Såfremt flere end en person er berettiget ifølge 25, stk. 2 eller stk. 3 at fremsætte krav om offentlig påtale, men de kan ikke blive enige om hvorvidt forfølgning bør indledes, kan den offentlige påtalemyndighed bestemme om sagen skal forfølges. 27. Begæring om offentlig påtale skal ikke tages til følge, hvis nogen af de medskyldige udelukkes fra forfølgningen for overtrædelsen, medmindre påtalemyndigheden billiger udelukkelsen. Såfremt det viser sig, efter at begæringen er fremsat, at flere var medskyldige end dem som var kendt, skal den begærende person udspørges, hvorvidt han kræver at disse skal straffes. 28. Såfremt strafforfølgning ikke skal indledes, medmindre begæring om privat påtale er rejst, bortfalder strafforfølgningen, hvis den forurettede frafalder sin påtaleret eller strafforfølgning eller opgiver forfølgningen af andre årsager, inden der er afsagt dom i herredsretten. [...] Stk. 2. Den som éngang har tilbagekaldt begæring om retsforfølgning, kan ikke senere fremsætte sådan begæring, medmindre påtalemyndigheden godkender den. Lov nr. 19/1991, 194.

10 Adgang til at fremsætte krav om offentlig påtale eller privat påtale bortfalder, hvis begæringen ikke er fremsat eller sagen rejst, inden 6 måneder efter at den berettigede er kommet til kundskab om gerningsmanden. Afgår den forurettede ved døden, inden denne frist er udløbet, kan den som kommer i stedet for ham, altid fremsætte krav om offentlig påtale eller privat påtale, indenfor de næste tre måneder efter døden, selv om fristen ellers er udløbet. Er flere end én skyldige, og fristen til at begære offentlig påtale mod en af dem er udløbet, skal krav om strafforfølgning mod de andre kun tages til følge, såfremt det godkendes af påtalemyndigheden. Stk. 2. Hvis en privat strafforfølgning ikke har ført til en domsafgørelse af påstanden, kan der rejses en ny sag, indtil 6 måneders fristen er forløbet. Endvidere kan der stedse fremsættes begæring om retsforfølgning eller privat påtale indenfor de næste 3 måneder efter at en sag forspildtes Lov nr. 19/1991, KAPITEL. Straffene. 31. [Straffe ifølge denne lov er fængsel og bøde. Stk. 2. Fængsel bør fastsættes i dage, måneder eller år. Hver dag betyder 24 timer og hver måned betyder 30 dage og hvert år betyder 360 dage.] Lov nr. 82/1998, Lov nr. 82/1998, Lov nr. 48/1988, Fængsel idømmes på livstid eller på bestemt tid, ikke under 30 dage og ikke over 16 år. Stk. 2. Når der i loven er fastsat fængsel for en overtrædelse, bør det forstås som fængsel på bestemt tid, medmindre andet særlig er fremhævet Lov nr. 48/1988, 31. [ 40. Når den dømte har udstået to tredjedele af straffen afgør fængselsstyrelsen om den dømte skal løslades på prøve. Stk. 2. Løsladelse på prøve kan dog ske, når særlige omstændigheder taler derfor, nå halvdelen af straffetiden er udstået. Stk. 3. Løsladelse på prøve bør dog ikke ske, hvis den dømtes forhold gør det utilrådeligt, og det forudsættes at der er sikret ham passende ophold og arbejde eller andet underhold, og at han erklærer at ville overholde de vilkår for løsladelsen som fastsættes. Stk. 4. Når den dømte løslades på prøve skal han få overrakt et bevis, hvor vilkårene er opført og hvad overtrædelse af vilkårene indebærer. Stk. 5. Er en del af dommen ubetinget og en anden del betinget, kan prøveløsladelse ikke ske. Det samme gælder når den dømte udstår forvandlingsstraf] Lov nr. 24/1999, 1.

11 11 [ 41. Prøvetiden kan være indtil 3 år. Hvis den resterende straffetid overstiger 3 år, kan der dog fastsættes en prøvetid på indtil 5 år. Stk. 2. Det er et vilkår for prøveløsladelse at den pågældende ikke begår nyt strafbart forhold i prøvetiden. Det kan fastsættes som vilkår for prøveløsladelsen at den pågældende i hele prøvetiden eller en del af den undergives tilsyn hos fængselsstyrelsen eller en anden af denne bestemte tilsysførende. Yderligere vilkår kan fastsættes efter reglerne i 57. Vilkår om ophold i hjem, hospital eller anden institution har ikke gyldighed for længere tidsrum end den resterende straffetid. Stk. 3. Fængselsstyrelsen træffer afgørelse om de i stk. 1 og stk. 2 anførte forhold og kan på grund af ændrede forhold ophæve vilkåret delvis eller helt.] Lov nr. 24/1999, 2. [ 42. Begår den prøveløsladte nyt strafbart forhold i prøvetiden og foretages der inden dennes udløb rettergangsskridt hos politiet hvorved han sigtes for forholdet, fastsætter retten under ét straf for dette forhold og den fængselsstraf som ikke er udstået efter reglerne i 60, således at reststraffen ligestilles med en betinget dom. Stk. 2. Overtræder den prøveløsladte i øvrigt de fastsatte vilkår, kan fængselsstyrelsen bestemme om vilkårene bør ændres og prøvetiden forlænges indtil den lovbestemte længstetid eller at han skal indsættes til udståelse af reststraffen. Stk. 3. Træffes der ikke bestemmelse om reststraffen efter stk. 1 eller stk. 2, anses straffen for udstået på det tidspunkt, da prøveløsladelsen fandt sted. Stk. 4. Såfremt gensindsættelse er bestemt jf. stk. 2, kan fornyet prøveløsladelse ske, selv om de tidsmæssige betingelser i 40, stk. 1 og stk. 2 ikke er opfyldt med hensyn til reststraffen. Med hensyn til prøvetid efter sådan prøveløsladelse gælder de i 41 fastsatte tider med fradrag af den tid, i hvilken den pågældende har været prøveløsladt. Stk. 5. Ved eftergivelse af resten af straf ved betinget benådning af en person, kan der fastsættes som vilkår for benådningen, at bestemmelserne i stk. 1 4 finder tilsvarende anvendelse.] Lov nr. 140/1998, Lov nr. 48/1988, Lov nr. 82/1998, Lov nr. 48/1988, [Bøder tilfalder statskassen, medmindre andet er fremhævet ved lov. Stk. 2. Bøde kan idømmes som tillægsstraf til [fængselsstraf], når tiltalte ved lovovertrædelsen har opnået eller tilsigtet at opnå økonomisk vinding for sig selv eller andre.] Lov nr. 82/1998, 8. Lov nr. 101/1976, Lov nr. 39/2000, 2.

12 12 [ 51. Når en bøde fastsættes, skal der så vidt muligt, tages hensyn til den skyldiges indtægter og formue, til hans livsvilkår samt hans betalingsevne og til den opnåede eller tilsigtede fortjeneste eller besparelse.] Stk. 2. Beslutning om fastsættelse af forvandlingsstraf i stedet for bøde ifølge 54, skal være uafhængig af betalingsevnen hos domfældte i stk. 1.] Lov nr. 140, Lov nr. 101/1976, Retten kan i dom, bødevedtagelse eller kendelse fastsætte en frist indtil 6 måneder til bødens betaling. Stk. 2. Politimestre inddriver bøder. Afdragsvis betaling kan tilstedes af politiet. [Der kan ikke gives længere frist end 1 år til bødens betaling, efter at bøden er kommet til inddrivelse.] Stk. 3. Er en bøde ikke rettidigt betalt, skal den inddrives ved udpantning, såvidt det er muligt, medmindre politimesteren skønner at inddrivelsen ville bevirke væsentlig forstyrrelse af stillingen og kårene hos bødefældte eller de personer som han forsørger. I modsat fald begærer politimesteren inddrivelse ved udpantning. [...] Stk. 4. Uden særlig lovhjemmel er det ikke tilladt at kræve en bøde inddrevet hos bødefældtes dødsbo eller inddrive bøden hos nogen anden person end bødefældte selv. [Stk. 6. Den bødefældte kan ikke kræve bøden betalt eller erstattet af andre] 3) Lov nr. 57/1997, 1. Lov nr. 19/1991, ) Lov nr. 140/1998, [Indgår en bøde ikke, indtræder i dennes sted en forvandlingsstraf af [...] fængsel, medmindre det strafbare forhold ikke var retsstridigt og i så fald fastsættes ingen forvandlingsstraf. [For bøde der pålægges en juridisk person fastsættes ikke forvandlingsstraf]. ] 3) Lov nr. 82/1998, 9. Lov nr. 140/1998, 4. 3) Lov nr. 101/1976, [Domstole fastsætter ved dom, kendelse eller bødevedtagelse, hvor en bøde er pålagt, varigheden af forvandlingsstraffen, der ikke kan sættes under 2 dage og ikke overstige 1 år.] Stk. 2. Er en del af bøden betalt, bestemmer [politimesteren] forholdsvis nedsættelse af forvandlingsstraffen, dog således, at den ikke nedsættes under ovennævnte mindstetal, og at bødebeløbet som svarer til del af en dag, regnes som en hel dag. Stk. 3. [...] Stk. 4. [Bøder på indtil kroner, der ikke er idømt af domstole og som bødefældte skriftlig har vedtaget hos politimesteren, bør afsones med fængsel efter følgende skala:] Bøden: Forvandlingsstraffen: kr dage kr... 4 dage kr dage kr dage kr dage

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 306. Kriminallov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Straffeprocesloven. nr. 19 26. marts 1991 med senere ændringer

Straffeprocesloven. nr. 19 26. marts 1991 med senere ændringer Oversættelse fra islandsk til dansk Ajourført pr. 1. september 2005 Straffeprocesloven nr. 19 26. marts 1991 med senere ændringer Kap. 1. Lovens gyldighedsområde 1-3 Kap. 2. Dommere i herredet 4-6 Kap.

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950)

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) (Ændret ved 3., 5., 8. og 11. Tillægsprotokol) Under henvisning til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder,

Læs mere

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL BETÆNKNING VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET J.H.SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere