Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv."

Transkript

1 Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv.

2

3 - 3 - Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. Indledning KAPITEL 2. Sammenfatning Udvalgets kommissorium Den historiske baggrund for de gældende regler i militær straffelov Gældende ret militær straffelov Gældende ret militær retsplejelov Forsvarets formål og opgaver mv Fremmed ret Andre spørgsmål udvalget har behandlet Indledning Lov om forsvarets personel Agitation Lønafkortning Undervisning af militært personel Vandel Behovet for at opretholde bestemmelser om strafansvar for militære pligtforsømmelser i fredstid Udvalgets overvejelser om straf og disciplinaransvar for pligtforsømmelser, herunder kompetencen til at behandle disse sager Udvalgets overvejelser om militær straffelov Indledning Straffebestemmelser for pligtforsømmelser Krigstidsbestemmelser Dansk straffemyndighed Strafferammer Udvalgets overvejelser om militær retsplejelov Udvalgets overvejelser om disciplinaransvar for pligtforsømmelser Udkast til militær straffelov, militær retsplejelov og militær disciplinarlov Skitse over reformen i hovedtræk KAPITEL 3. Den historiske udvikling inden for den militære straffe- og retsplejelovgivning KAPITEL 4. Hovedpunkterne i militær straffelov og militær retsplejelov Indledning Militær straffelov Militær retsplejelov... 43

4 Litteratur, lovforarbejder og betænkninger KAPITEL 5. Lovrevisionen i 1973 og senere overvejelser Indledning Klimaudvalget Lovrevisionen i Senere overvejelser KAPITEL 6. Militær straffelov. Gældende ret Indledning Militær straffelov almindelig del Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Indledning Militær straffelov Begrebet krigstid Internationale fredsstøttende operationer Fremmed ret Norge Sverige Storbritannien USA Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov særlig del. Pligtforsømmelser Indledning Definitioner Foranstående - efterstående Begrebet vagt i militær straffelov Militær straffelov Forarbejder til militær straffelov Begrebet pligtforsømmelse i militær straffelov Andre bestemmelser om pligtforsømmelse Fremmed militær straffelovgivning mv

5 s subsidiære karakter Afgrænsning over for anden straffelovgivning Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Forpligtelsen til at retsforfølge overtrædelser af krigens folkeret Gennemførelsen af folkerettens krav om straf for visse overtrædelser af krigens folkeret Kravet om materiel straffehjemmel Kravet om jurisdiktionskompetence Indholdet af militær straffelov , stk , stk Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov kapitel 8 (forbrydelser mod forsvarsmagtens kampdygtighed) Indledning Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov KAPITEL 7. Militær retsplejelov gældende ret Indledning Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov 7, 8 og Den militære anklagemyndighed

6 Opgaver mv Påtalekompetencen Andre opgaver Militær retsplejelov Militær straffelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov 27 og Straf uden dom Indledning Straffene Kompetencen Processuelle regler mv Domstolsprøvelse mv Disciplinarmidler, jf. militær retsplejelov kapitel Indledning De enkelte disciplinarmidler Kompetencen til at pålægge disciplinarmidler Udsættelse Klageregler Tilsyn og kontrol KAPITEL 8. Forsvarets formål og opgaver (Forsvarskommissionen af 1997) Indledning Forsvarskommissionens beretning KAPITEL 9. Fremmed ret Norge Militær straffelov Processuelle regler

7 Disciplinære afgørelser Særligt om ransagning og inspektion Sverige Canada Code of Service Discipline Proceduren i militære straffesager KAPITEL 10. Andre spørgsmål Lov om forsvarets personel Indledning Lov om forsvarets personel Disciplinærforfølgning efter tjenestemandsloven Udvalgets overvejelser Agitation Indledning Hjemmel Udvalgets overvejelser Lønafkortning som sanktion Gældende ret Udvalgets overvejelser Færøerne og Grønland Undervisning af militært personel Indledning Undervisning efter den gældende ordning Undervisning generelt inden for forsvaret Undervisning vedrørende militær straffelov mv Værnepligtig menige Militære mellemledere Militærpoliti Militære ledere og chefer Missionsorienteret undervisning Civilt personel Undervisningsformer Udvalgets synspunkter Indledning Militær disciplinarlov Kendskab til praksis mv Militær straffelov Militær retsplejelov Missionsorientering i fremtiden Overgangsfasen Vandel KAPITEL 11. Udvalgets overvejelser vedrørende en militær straffelovgivning i fredstid i Danmark

8 - 8 - KAPITEL 12. Udvalgets overvejelser vedrørende straf og disciplinaransvar for pligtforsømmelser Strafansvar for pligtforsømmelser Disciplinarmidler og strafpålæg Disciplinarmidler Strafpålæg Kompetencen til at behandle straffesager henholdsvis disciplinarsager KAPITEL 13. Udvalgets overvejelser vedrørende militær straffelov Indledning Begreber Foresat - undergiven Vagter Militær straffelov almindelig del Militær straffelov Militær straffelov speciel del Militær straffelov Militær straffelov Beruselse i tjenesten Promillegrænser mv Euforiserende stoffer Beruselse uden for tjenesten og ordensforseelser Begreberne krig og væbnet konflikt Militær straffelov , stk , stk Dansk straffemyndighed Indledning Dansk straffemyndighed for overtrædelser af militær straffelov Den historiske baggrund Indledning Straffelov for krigsmagten af Borgerlig straffelov af 1930 og militær straffelov af Ændringen af straffelovens 2 ved lov nr. 6 af 3. januar Udvalgets vurdering Vurdering af gældende ret Udvalgets overvejelser Indledning Overtrædelser begået af dansk militært personel Overtrædelser begået af andre Strafferammer Indledning. De gældende strafferammer Straffelovrådets synspunkter vedrørende strafferammer

9 Udvalgets overvejelser. Indledning Pligtforsømmelser, jf. kapitel Normalstrafferammer Gældende ret Udvalgets overvejelser Strafferammer under skærpende omstændigheder Gældende ret Udvalgets overvejelser Strafferammer under væbnet konflikt, herunder bestemmelserne i lovens kapitel Gældende ret Udvalgets overvejelser Ophævede bestemmelser Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov Militær straffelov KAPITEL 14. Udvalgets overvejelser vedrørende militær retsplejelov Indledning Begrebet militære straffesager Efterforskning af militære straffesager Varetægtsfængsling Ransagning og beslaglæggelse i militære straffesager Adgangskontrol ved militære områder Hjemmel for udtagelse af blodprøve mv Ophævede bestemmelser Militær retsplejelov Militær retsplejelov 6, 2. pkt Militær retsplejelov 7, stk Militær retsplejelov 8, stk Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov 15, nr Militær retsplejelov 22, stk Militær retsplejelov 23, stk Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov Militær retsplejelov 27 og KAPITEL 15. Udvalgets overvejelser vedrørende disciplinaransvar

10 Indledning Disciplinaransvarets område Fremtidige disciplinarmidler Kompetencen til at pålægge disciplinarmidler Sagsbehandlingsregler Klageadgang mv Disciplinarnævn Domstolsprøvelse Kompensation Forældelse Tilsyn med anvendelsen af disciplinarmidler KAPITEL 16. Forslag til militær straffelov med bemærkninger KAPITEL 17. Forslag til militær retsplejelov med bemærkninger KAPITEL 18. Forslag til militær disciplinarlov med bemærkninger KAPITEL 19. Forslag til militær straffelov, militær restplejelov og militær disciplinarlov uden bemærkninger

11 Bilagsfortegnelse 1. Lovbekendtgørelse nr. 642 af 30. september 1987 af militær straffelov. 2. Lovbekendtgørelse nr. 643 af 30. september 1987 af militær retsplejelov. 3. Vejledning af 1. juli 1989 om disciplinarmidlers anvendelse over for militært personel 4. Bekendtgørelse nr. 509 af 12. juni 2003 om rettergangsmyndighed i det militære forsvar. 5. Bekendtgørelse nr. 77 af 14. februar 1991 om myndighed til at anvende straffe uden dom og disciplinarmidler over for personel i forsvaret, bortset fra frivilligt personel af hjemmeværnet. 6. Cirkulære af 2. marts 1990 om lønafkortning mv. ved mindre alvorlig unddragelse af tjenesten. 7. Generalauditørens supplerende bemærkninger i tilknytning til cirkulære af 2. marts 1990 om lønafkortning mv. ved mindre alvorlig unddragelse af tjenesten. 8. Bekendtgørelse nr. 107 af 11. marts 1974 om anvendelse af disciplinarmidler i det militære forsvar. 9. Bekendtgørelse nr. 108 af 11. marts 1974 om disciplinarnævn og ankenævn. 10. Notat vedrørende praksis for overtrædelse af militær straffelov 15, 16, 20, 23, 26, 27 og Oversigt over sager, der er afgjort i perioden for overtrædelse af militær straffelov Notat om kollektive ransagninger.

12 KAPITEL 1. Indledning Den seneste mere gennemgribende revision af militær straffelov og militær retsplejelov fandt sted i Den 12. maj 1999 nedsatte forsvarsministeren udvalget til revision af denne lovgivning. Udvalget fik følgende kommissorium: 1. Forsvarsministeren har besluttet at nedsætte et bredt sammensat, sagkyndigt udvalg med den opgave at underkaste den militære straffe- og retsplejelov samt de dertil knyttede administrative bestemmelser en vurdering med henblik på en mulig revision. Udvalget skal på baggrund af sine overvejelser stille forslag til eventuelle ændringer. Den nævnte lovgivning blev senest underkastet en revision i På baggrund af den almindelige samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen af den internationale menneskeretsbeskyttelse og forsvarets nye opgaver, er det fundet hensigtsmæssigt igen at få foretaget en generel vurdering af den militære straffe- og retsplejeordning. Udgangspunktet for udvalgets arbejde er, at forsvarets personel på det foreliggende område både under tjeneste i Danmark og i udlandet så vidt muligt skal sidestilles med civile borgere, således at personellet kun skal tåle eventuelle særegne indskrænkninger af almindelige retssikkerhedsgarantier mv., såfremt det i hvert enkelt tilfælde kan begrundes, at dette er absolut nødvendigt. Udvalget bør i den forbindelse gøre brug af relevante internationale erfaringer og andre landes lovgivning herom. 2. Udvalget skal vurdere behovet for særlig straffe- og retsplejelovgivning omfattende overtrædelser begået i fredstid af såvel ansat som værnepligtigt personel, behovet for særlig straffe- og retsplejelovgivning omfattende overtrædelser begået under indsats i internationale operationer og krigstid. Herunder forudsættes udvalget at vurdere

13 om den militære straffelovs 15 kan afskaffes eller gives et mere præcist gerningsindhold, i hvilket omfang de særlige regler for militære straffesager vedrørende medvirken af domsmænd, dørlukning, udskrift af retsbøger, tavshedspligt, ransagning, beslaglæggelse, varetægtsfængsling og anholdelse bør opretholdes, om de militære chefers og auditørernes adgang til at efterforske og ikende straffe og disciplinarmidler bør ændres, herunder især om auditørernes adgang til at ikende frihedsstraf bør afskaffes, om mulighederne for judiciel kontrol med ikendte straffe og disciplinarmidler bør forbedres, om militære chefers straffekompetence og den militære anklagemyndigheds organisation kan give anledning til problemer med hensyn til uafhængighed og habilitet. Udvalget skal endvidere vurdere, om de gældende regler for fremlæggelse, opsætning og uddeling af reklame- og agitationsmateriale på forsvarets tjenestesteder bør ændres, idet udvalget på eget initiativ kan tage andre spørgsmål om frihedsrettigheder op, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt i sammenhæng med udvalgets arbejde. Den eksisterende militære straffe- og retsplejelovgivning mv. og udvalgets eventuelle forslag til ændringer skal vurderes i forhold til Danmarks folke- og menneskeretlige forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Udvalget kan afgive delbetænkninger. 3. Udvalget kan tilkalde sagkyndige, og det forudsættes, at der gives faglige organisationer m.v., der ikke er repræsenteret i udvalget, mulighed for at fremsætte synspunkter, der kan indgå i udvalgets overvejelser. 4. Udvalget påbegynder sit arbejde senest i april måned 1999 og forudsættes at afslutte dette inden november Ved skrivelse af 10. august 1999 har Forsvarsministeriet anmodet om, at udvalget i tilknytning til sit øvrige arbejde tillige vurderer, om der er behov for at opretholde 14 i lov om forsvarets personel, eller om bestemmelsen bør ophæves eller revideres. Udvalgets medlemmer ved betænkningens afgivelse Formand: Landsdommer Nils Black

14 Medlemmer ved udvalgsarbejdets afslutning: 1 Ambassadør Hans Klingenberg, udpeget af Udenrigsministeriet. Statsadvokat Lars Stevnsborg, udpeget af Justitsministeriet. Generalauditør Per Helmer Lichtenstein, udpeget af Forsvarsministeriet. Afdelingschef Svend Eskildsen, udpeget af Forsvarsministeriet. Generalmajor Jens Johansen, udpeget af Forsvarskommandoen. Oberst Jens Greve, udpeget af Forsvarskommandoen. Kommandør Svend Kirkegaard-Sørensen, udpeget af Forsvarskommandoen (tiltrådt 1. juni 2000). Afdelingschef Lennart Frandsen, udpeget af Folketingets Ombudsmand. Professor Gorm Toftegaard Nielsen, udpeget af Aarhus Universitet. Professor Eva Smith, udpeget af Københavns Universitet. Dommer Peter Garde, udpeget af Den Danske Dommerforening. Advokat Merethe Stagetorn, udpeget af Advokatrådet. Advokat Tyge Trier, udpeget af Dansk Røde Kors. Sekretariatschef Allan Anholm, udpeget af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (tiltrådt 1. maj 2002). Konsulent Poul Sørensen, udpeget af Hærens Konstabel- og Korporalforening. Advokat Per Felby, udpeget af Centralforeningen for Stampersonel. Værnepligtig menig Andreas Karoff, udpeget af Forretningsudvalgene for værnepligtige (tiltrådt 15. december 1999). Bisidder, værnepligtig sergent Jesper Mikael Jensen, udpeget af Forretningsudvalgene for værnepligtige (tiltrådt 15. december 1999). Udvalget nedsatte i 2000 et underudvalg navnlig med den opgave at vurdere juridiske og lovtekniske spørgsmål med henblik på at udarbejde oplæg til nye bestemmelser. Udvalget har bestået af professor lic.jur. Gorm Toftegård Nielsen, professor dr.jur. Eva Smith, statsadvokat Lars Stevnsborg og landsdommer Nils Black. I forbindelse med 1 Følgende har indtil de anførte datoer deltaget som medlemmer i udvalget: Oberst Steen Matinussen, udpeget af Forsvarskommandoen (fratrådt 31. maj 2000). Konsulent John Olesen udpeget af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (fratrådt 30. april 2002). Værnepligtig Johannes Laxafoss, udpeget af Forretningsudvalgene for Værnepligtige (fratrådt 15. december 1999). Bisidder, værnepligtig Michael Norup Hansen, udpeget af Forretningsudvalgene for Værnepligtige (fratrådt 15. december 1999).

15 arbejdet vedrørende forslaget til disciplinarlov for forsvaret og forslaget til militær retsplejelov har henholdsvis afdelingschef Lennart Frandsen og generalauditør Per Helmer Lichtenstein deltaget i underudvalgets møder. Generalmajor Jens Johansen har deltaget i møder i underudvalget i forbindelse med behandlingen af spørgsmål vedrørende militær straffelovs regler for krigstid. Sekretariat: 2 Sekretariatsleder Mette Nøhr, Forsvarsministeriet (tiltrådt 1. september 2001). Specialkonsulent, Militær Juridisk Rådgiver Peter Otken, Forsvarskommandoen, siden 1. januar 2000 Forsvarets Auditørkorps. Fuldmægtig Helle Ostenfeld, Forsvarets Auditørkorps (tiltrådt 29. januar 2002). Stud.jur. Mohammed Arbab Perveez, Forsvarsministeriet (tiltrådt 1. juni 2002). Udvalget begyndte sit arbejde den 30. juni 1999 og afsluttede det den 18. december Udvalget har afholdt 50 heldagsmøder. Underudvalget har afholdt 19 møder. Udvalget har i forbindelse med arbejdet i 2001 besøgt Antvortskov Kaserne, korvetten Peder Tordenskjold og DANCON/SFOR i Doboj i Bosnien. 2 Følgende har indtil de anførte datoer indgået i sekretariatet: Sekretariatschef Adam Frølund, Forsvarsministeriet (fratrådt 30. august 2001). Fuldmægtig Tina Kaas Andersen, Forsvarsministeriet (fratrådt 15. juni 2001). Fuldmægtig Paul Erling Hansen, Forsvarsministeriet (fratrådt 30. november 2002). Specialkonsulent Birgitte Juul, Forsvarets Auditørkorps (fratrådt 15. november 1999). Fuldmægtig Katrine Kirketerp-Møller, Forsvarets Auditørkorps (fratrådt 15. marts 2001). Fuldmægtig Sofie Hedegaard Larsen, Folketingets Ombudsmand (fratrådt 27. oktober 1999). Stud.jur. Mads Juul Jørgensen, Forsvarsministeriet (fratrådt 30. november 2000). Stud.jur. Josefine Thrane Andersen, Forsvarsministeriet (fratrådt 30. maj 2002).

16 KAPITEL 2. Sammenfatning 2.1. Udvalgets kommissorium Efter udvalgets kommissorium har udvalget haft til opgave at underkaste den militære straffe- og retsplejelov samt de dertil knyttede administrative bestemmelser en vurdering med henblik på en mulig revision. I den forbindelse har udvalget endvidere skullet vurdere behovet for en særlig straffe- og retsplejelovgivning omfattende overtrædelser begået i fredstid af såvel ansat som værnepligtigt personel. Udvalget er desuden anmodet om at vurdere, om de militære chefers og auditørernes adgang til at efterforske og ikende straffe og disciplinarmidler bør ændres, herunder især om auditørernes adgang til at ikende frihedsstraf bør afskaffes, om mulighederne for judiciel kontrol med ikendte straffe og disciplinarmidler bør forbedres, og om militære chefers straffekompetence og den militære anklagemyndigheds organisation kan give anledning til problemer med hensyn til uafhængighed og habilitet. Udvalget stiller forslag om, at den militære anklagemyndighed i det hele sidestilles med den almindelige anklagemyndighed både hvad angår organisation og saglig kompetence. Som følge af udvalgets forslag om at afskaffe adgangen til at kunne afgøre militære straffesager med strafpålæg er spørgsmålet om, hvorvidt auditørens adgang til at pålægge frihedsstraf bør afskaffes, bortfaldet. På baggrund af forslaget om at adskille militære chefers og den militære anklagemyndigheds opgaver fra hinanden har udvalget ikke fundet, at der er grundlag for at opretholde en bestemmelse i militær retsplejelov svarende til den nugældende 45 om den militære anklagemyndigheds adgang til at kontrollere de afgørelser, som træffes af militære chefer med hensyn til pålæggelse af bl.a. disciplinarmidler. Udvalget finder imidlertid af flere grunde, at der fortsat er behov for, at en overordnet myndighed inden for forsvaret har indsigt i, hvorledes disciplinarmidler fremover anvendes, men har

17 ikke set det som sin opgave at tage stilling til, i hvilket regi inden for Forsvarsministeriets område denne opgave bør placeres. Der henvises til kapitel På denne baggrund har udvalget ikke fundet grundlag for at tage stilling til de ovenfor nævnte spørgsmål i kommissoriet Den historiske baggrund for de gældende regler i militær straffelov I kapitel 3 er kort redegjort for den historiske baggrund for de gældende regler i militær straffelov og militær retsplejelov. I 1881 gennemførtes den første egentlige militære straffelov straffelov for krigsmagten. Denne lov indeholdt en selvstændig beskrivelse af militære forbrydelser loven byggede på et omfattende lovforberedende arbejde, der blev indledt i 1850 med fremsættelse af det første udkast til lov loven blev gennemgribende revideret i 1937, idet bl.a. straffebestemmelser for forhold, som kunne henføres under straffeloven, blev ophævet. Samtidig gennemførtes den nugældende lovtekniske ordning, hvorefter reglerne i straffelovens almindelige del om de grundlæggende betingelser for strafansvar også gælder for militær straffelov, medmindre denne indeholder afvigende bestemmelser. Militær straffelov blev i 1937 således i det hele et supplement til straffeloven. I 1973 gennemførtes den nugældende militære straffelov. Lovforslaget byggede især på synspunkterne i en betænkning fra 1970 om befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret afgivet af det såkaldte klimaudvalg. Ændringen indebar bl.a. en yderligere begrænsning i antallet straffebestemmelser. Samtidig blev en række af de særlige militære strafarter ophævet. De nugældende bestemmelser i militær straffelov bygger imidlertid fortsat i vidt omfang på centrale bestemmelser, der blev indført ved straffelov for krigsmagten af Kapitel 4 indeholder en redegørelse for hovedpunkterne i den gældende militære straffelov og militære retsplejelov fra Som det fremgår heraf, er såvel militær straffelov som militær retsplejelov udformet som supplement til de almindelige regler i straffeloven og retsplejeloven. Det betyder, at straffelovens og retsplejelovens bestemmel-

18 ser finder anvendelse i militære straffesager, medmindre andet er bestemt i militær straffelov og retsplejelov Gældende ret militær straffelov Gældende ret vedrørende militær straffelov er beskrevet i kapitel 6. Militær straffelovs bestemmelser om pligtforsømmelser findes i lovens kapitel 7. Lovens 16, 17, 23 og 26 indeholder bestemmelser, der omfatter en række specifikt angivne typer af pligtforsømmelser, f.eks. ulydighed, mytteri, udeblivelse fra tjeneste og vagtforsømmelse, mens lovens 15 indeholder en generel bestemmelse om pligtforsømmelser. At nogle former for pligtstridig adfærd er beskrevet i særskilte bestemmelser, hænger dels sammen med at disse forhold kan være af mere alvorlig karakter i forhold til mere dagligdags forhold, dels at strafferammen dermed er højere end efter den almindelige bestemmelse i 15. Efter de gældende regler er både forsætlige og uagtsomme herunder simpelt uagtsomme overtrædelser som udgangspunkt strafbare. I lovens kapitel 8 om forbrydelser mod forsvarsmagtens kampdygtighed findes en række bestemmelser, som kriminaliserer forskellige skadegørende handlinger rettet mod det militære forsvar, herunder f.eks. afsløring af militære hemmeligheder, krigsforræderi og spionage. Disse bestemmelser finder især anvendelse under krig. Kapitel 7 indeholder desuden bestemmelser, der har til formål at beskytte enkeltpersoner under krig. Det gælder især 25, som kriminaliserer centrale overtrædelser af krigens folkeret. Militær straffelov indeholder således dels regler, der gælder for fredstid henholdsvis krigstid, dels regler, der gælder både i fredstid og krigstid. Endelig indeholder militær straffelov nogle bestemmelser, der fraviger eller supplerer bestemmelser i straffelovens almindelige del om de almindelige betingelser for straf, f.eks. om den personkreds, der er omfattet af loven, om medvirken til overtrædelse af militær straffelov og om straffrihed ved at følge en lovlig tjenstlig ordre.

19 Gældende ret militær retsplejelov De gældende regler vedrørende den militære retspleje er i hovedtræk beskrevet i kapitel 7. Retsplejelovens bestemmelser om behandlingen af straffesager gælder også for behandlingen af militære straffesager, dvs. straffesager mod tjenstgørende militært personel. Militær retsplejelov indeholder en række særregler for behandlingen af disse sager, f.eks. om ransagning og varetægtsfængsling, og regulerer desuden den militære anklagemyndigheds opgaver og militære chefers efterforskningskompetence mv. Efter de gældende regler efterforsker og påtaler auditøren og militære myndigheder militære straffesager. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal rejses påtale, skal, inden afgørelsen træffes, forhandles mellem auditøren og den pågældende militære chef (rettergangschefen, det vil typisk sige chefen for tjenestestedet). Militære myndigheder kan endvidere afgøre militære straffesager med strafpålæg i form af bøde (undertiden betegnet som arbitrær straf) og har alene kompetence til at afgøre mindre alvorlige strafbare forhold med disciplinarmidler. Også militære chefer underordnet rettergangschefen har i nærmere begrænset omfang hjemmel til at pålægge bøder og disciplinarmidler Forsvarets formål og opgaver mv. Kapitel 8 beskriver forsvarets formål og opgaver mv., således som disse er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Loven bygger på Forsvarskommissionens Beretning fra 1998, Fremtidens forsvar. Som det fremgår af lovens 2, udgør forsvaret et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål at forebygge konflikter og krig, at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Disse opgaver er nærmere beskrevet i kapitel 8, hvoraf det tillige fremgår, at de ændrede sikkerhedspolitiske muligheder i de senere år har givet forsvaret nye opgaver og således mulighed for at forskyde den hidtidige balance til fordel for forsvarets internationale engagement.

20 Fremmed ret I kapitel 9 redegøres for militære straffe- og retsplejemæssige bestemmelser i andre lande, som udvalget har fundet at være relevante for udvalgets arbejde. Der redegøres for den militære lovgivning i Norge, Sverige og Canada Andre spørgsmål udvalget har behandlet Indledning Efter kommissoriet skal udvalget vurdere, om de gældende regler for fremlæggelse, opsætning og uddeling af reklame- og agitationsmateriale på forsvarets tjenestesteder bør ændres. Forsvarsministeriet har ved brev af 10. august 1999 endvidere anmodet udvalget om at vurdere, om bestemmelsen i 14 i lov om forsvarets personel bør opretholdes, ophæves eller revideres. Udvalget har herudover fundet anledning til at tage spørgsmålet om lønafkortning som sanktion samt de vandelsmæssige konsekvenser af en straffe- eller disciplinarsag op til drøftelse. Udvalget har endelig fundet det væsentligt at tage spørgsmålet om undervisning af militært personel op til vurdering. Disse spørgsmål behandles alle i kapitel Lov om forsvarets personel 14 Loven om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 5. april 2001, indeholder i 14 en bestemmelse, hvorefter reglerne i tjenestemandsloven om disciplinær forfølgning ikke finder anvendelse på tjenestemandsansat militært personel, når sagen skal behandles efter reglerne i militær retsplejelov om behandling af militære straffesager. Baggrunden for denne bestemmelse må antages at være, at militært personel i forvejen er underkastet selvstændige bestemmelser om disciplinære sanktioner for tjenesteforseelser i form af disciplinarmidler efter militær retsplejelov og derfor ikke herudover bør kunne mødes med sanktioner efter tjenestemandsloven. En opretholdelse af denne bestemmelse vil betyde, at tjenestemandsansat personel i modsætning til alle andre tjenestemænd efter gennemførelsen af en straffesag ikke kan undergives disciplinærforfølgning efter tjenestemandsloven. Det er udvalgets op-

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013 Meddelelse nr. 2/2013 Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320 16. december 2013 1. Indledning...3 2. De særlige militære pligter...4 3. Generelle bestemmelser

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære

Love og bestemmelser vedr. militære Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7 Lov nr. 494 af 17. juni

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære straffe- og retsplejeordning 7 Militær straffeproces 9 Særlige processuelle regler i den militære strafferetspleje 15 Militære myndigheders

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære straffesager

Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7 Lov nr. 494 af 17. juni

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Bilag 35 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-792-0214 Dok.: JSM40286 Besvarelse af spørgsmål nr. 274 af 3. marts 2006 fra Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

straffastsættelse og strafferammer II

straffastsættelse og strafferammer II Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer II Speciel del BETÆNKNING NR. 1424 KØBENHAVN 2002 Kapitel 14 Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og mod statsforfatningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Forord. Sidstnævnte sanktioner henhører nu udelukkende under de militære disciplinarchefer med Forsvarets Personeltjeneste som tilsynsmyndighed.

Forord. Sidstnævnte sanktioner henhører nu udelukkende under de militære disciplinarchefer med Forsvarets Personeltjeneste som tilsynsmyndighed. Forord Årsberetningen for 2006 er den første beretning, der er baseret på det strafferetlige grundlag der trådte i kraft den 1. januar 2006. Den omfatter således kun sanktioner i form af straf og ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære. vedr. militære straffesager. sager

Love og bestemmelser vedr. militære. vedr. militære straffesager. sager Love og bestemmelser vedr. militære vedr. militære straffesager sager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Forord 5. Auditørkorpsets opgaver og organisation 7. Virksomheden som militær anklagemyndighed 9. Reglerne for behandling af militære straffesager 11

Forord 5. Auditørkorpsets opgaver og organisation 7. Virksomheden som militær anklagemyndighed 9. Reglerne for behandling af militære straffesager 11 Årsberetning 2009 Indholdsfortegnelse Forord 5 Auditørkorpsets opgaver og organisation 7 Virksomheden som militær anklagemyndighed 9 Reglerne for behandling af militære straffesager 11 Militær straffelov

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forord... 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed... 7. Den militære straffe- og retsplejeordning...

Forord... 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed... 7. Den militære straffe- og retsplejeordning... Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed... 7 Den militære straffe- og retsplejeordning... 9 Reglerne for behandling af militære

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

ÆNDRINGER I DEN MILITÆRE RETSPLEJELOVGIVNING

ÆNDRINGER I DEN MILITÆRE RETSPLEJELOVGIVNING BETÆNKNING VEDRØRENDE ÆNDRINGER I DEN MILITÆRE RETSPLEJELOVGIVNING AFGIVET AF DET AF FORSVARSMINISTERIET DEN 5 MARTS 1954 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 158 1956 J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI

Læs mere

IX. REGLERNE OM TAVSHEDSPLIGT 145. Formålet med bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningslovens 27 er dels at præcisere og udvide

IX. REGLERNE OM TAVSHEDSPLIGT 145. Formålet med bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningslovens 27 er dels at præcisere og udvide IX. REGLERNE OM TAVSHEDSPLIGT 145. Formålet med bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningslovens 27 er dels at præcisere og udvide anvendelsesområdet for straffelovens bestemmelser om tavshedspligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere